1
Arallk 2015
PERŞEMBE
An kara Üniversiteşi Rektörlüğünden
Resmİ Gqzete
Sayı : 29579
:
Dil ve Tarih-Coğrafua Faktiltesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna 2914 sayılı
Üniversitemiz
'ükseköğretim PerŞonel Kanunu ve2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma yönetrneliğinin ilgili
ıaddelerine göre profesör alınacaktır.
ProfŞör kadrosuna daimi statiiye göre atama yapılacak olup, adayların "Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanııa ve
'ükseltilıne İlkeleri"nde beliıtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektediı..
Profasörlük kadı'osuna başwtacakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına biı.dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile
aşvuıınaI aı,ı gerekınektedir.
Dosya iççşiği;
,
- Başvuru için asgaı,i koşullaı.ı sağladığına dair belge
- Doktoıa ve doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı
Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Başlıca araştrrma eserinin belirtildiği yayın listasi.
-
TC Kimlik No
- Fotoğraf(l adeO
- Biliıısel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapıtan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlaı,a ilişkin
eğitiın, öğretiın faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzınanlığı
oküınan,
alıŞınaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan esçrleri, (Adaylar 6 takım dosya ile başwracaklardıı,.)
l - Başvurularilanın Resıni Gazete'deyayıını tarihinden itibarçn l5 gündüı..
2 - Poşta ile yapılan başwrular kabul edilmeyecektir,
3,
BaŞvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklefe sahip
lmayanların başwruları işleme konulmayacaktır.
Not:
l,
Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başwru dosyalarını bir takım olarak başvuru sıı,asında sunmak kaydıyla,
aŞvuru dosyalarındaki biliınsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve
2 - İlanıınıza http://www,ankara.eclu.tr adresinden ulaşılabiIir.
ıiı
ve renlH_Coönerve ne«Üı-re§
Yeııiçağ Taıilıi ABD
DVD) verebilirler,
]KLAMALAR
Ekonoınik Tarihi ve Ankaıa Taıilıi üzeıine
laı,ı olınak
Download

İlan Metni için Tıklayınız. - Personel Daire Başkanlığı