T.C.
BAġBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU
Bilimsel ÇalıĢmalar Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı
2016 YILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE DOKTORA SONRASI ARAġTIRMA BURSU
ALMAYA HAK KAZANANLAR
A- ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ
S.
1
1
Türü
Yüksek Lisans
Doktora
Alanı
Milli Mücadele
Tez Konusu
Milli Mücadele Sürecinde
Ankara-İstanbul İlişkileri
Adı Soyadı
Ali Demirel
Hazel Kul
Adı Soyadı
Burak Aslanmirza
Nazlı Elif Geyveli
Mehmet Ali Çelik
Yunus Babacan
Ahmet Yusuf Yüksek
Uğur Baloğlu
Emrah Gökçe
Yasin Özdemir
İbrahim Türkmen
Gülçin Tuğba Nurdan
C- TÜRK DĠL KURUMU
S. Türü
Alanı
Adı Soyadı
Doktora
Yüksek
Lisans
B- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĠ
S. Türü Alanı
Tez Konusu
1
Bilim ve Düşünce
Türk Düşünce Tarihi
Araştırmaları
2
3
Sosyo- Kültürel Araştırmalar
Türkiye Araştırmaları
4
5
Göç Araştırmaları
1
Sosyo-Kültürel Araştırmalar
Türkiye Araştırmaları
2
Türk Sanatçıları ve Edebiyatçıları
3
Türk Düşünce Tarihi
Bilim ve Düşünce
4
Araştırmaları
Türk Bilim ve Düşünce İnsanları
5
Tez Konusu
Türkiye Türkçesi Ağızları
Çağdaş Türk Yazı Dilleri (Sibirya, İran
Ağızları vb.)
Yüksek Lisans
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Türkçenin Söz Dizimi
Türk Dili
Türkçenin Ses Bilgisi
Türkçenin Söz Varlığı
Sedef Kılıç
Rıza Tuncel
Büşra Uygunoğlu
Yağmur Çelik
Ayşe Erdoğan
Nur Sena Taşçı
Canan Özbaykal
Arzu Kıyat
Serap Pılgır
Zafer Kanat
Mustafa Cengiz
Elmas Çokol
İnci Pamuk
Hilal Gençoğlu
Özge Ezel Şahiner
Gülay Arık
Zeynep Buçukcu
Begüm Toksoy
Sibel Barcın
Arzu İrtegün
Habibe Özge Özveren
Ali Fuat Altuntaş
1/3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1
2
Eski Türk Yazıtları (Türkçe-Moğolca
İlişkileri, Uygurca)
Türkçenin Eğitimi, Öğretimi
Doktora
Türk
Edebiyatı
Metin Çalışmaları
Çeviri Bilimi
Türk Dili
Çeviri
Eski Türk Yazıtları
Kübra Demir
Emre Uzer
Talha Göktentürk
Emine Eser
Gonca Kırbaş Süzer
Uğur Özbilen
Şeyma Altınay
Ayşe Şener
Safiye Çelebi Çam
Büşra Ay
Resul Altuntaş
Dursun Özyürek
Nurcan Tokmak
Elif Şenlik
Sevim Güldürmez
Habibe Bozkuş
Esra Yalçın
Arif Tapan
Remzi Soytürk
Berna Civalıoğlu
Cenan Arıkan
Keziban Karaaslan
Abdullah Esen
Hatice Kübra Armağan
Muzaffer Kılıç
İbrahim Kekevi
D- TÜRK TARĠH KURUMU
S. Türü Alanı
Tez/AraĢtırma Konusu
1
2
Anadolu
Araştırmaları
3
4
11
Kafkas
Araştırmaları
Yüksek Lisans
5
6
7
8
9
10
Türk Tarihinin
Kaynakları
Avrupa
Balkan
Araştırmaları
12
13
14
15
16
17
Orta Doğu ve
Afrika
Araştırmalar
Orta Asya ve
Uzak Doğu
Adı Soyadı
Selçuklu-Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemlerinde Türk
Devletlerinin Tebaası/Vatandaşı Olan Ermeni-Rum-Yahudi-SüryaniKeldani-Nesturi-Yakubi gibi Millet ve Cemaatlerin Sosyal, Ekonomik ve
Kültürel Durumları
Akif Yardımcı
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası
Oğuz Cabar
Sovyet Döneminde Kafkasya’da Yapılanma: Azerbaycan-ErmenistanGürcistan İlişkileri (Sınırlan, Anlaşmazlıklar, Göçler ve Sürgünler)
Gülden Berrin Kanat
Emre Teğin
Serkan Osmanlıoğlu
Zeynep Dede
Sovyetler Birliği Döneminde Kafkasya’da Etnik Temizlik
Orta Asya-İran Anadolu Sahası
Hasan Yapıcı
İsmail Aydın Şahinkaya
Mısır –Suriye- Irak Sahası
Engin Çetin
Osmanlı (Habsburg, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Lehistan,
Macaristan)Münasebetleri ve Sömürgecilik
Balkanlarda (Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya,
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan,
Sırbistanvs.)Osmanlı Vakıfları
Ayşegül Çakar
Osmanlı Dönemi Balkan (Yunanistan, Bulgaristan, Romanya,
Makedonya, Macaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan,
Arnavutluk) Tarihi 1359-1912
Türklerin İslam Medeniyeti ile Temasları ve İlk Kurulan Türk Devletleri:
Tolunoğulları, İhşidiler, Karahanlılar, Bulgarlar ve Selçuklular
Selçuklu Medeniyetinin Orta Doğu ve Afrikaya Yayılması
Moğollar ve Orta Doğu
Uzak Doğu’da İslamiyet
Çarlık Rusya’nın Orta Asya Siyaseti
Hüseyin Çalış
Fatma Altıok
Burak Arslan
Tanju Ateş
Canan Soylu Verep
Onur Akan
Ayten Çelebi
2/3
Araştırmaları
Anadolu’daki Göçebe ve Aşiretler
1
2
3
Anadolu
Araştırmaları
4
5
6
Kafkas
Araştırmalar
Doktora
18
Avrupa
Balkan
Araştırmaları
20
21
22
23
24
Doktora
Sonrası
Orta Asya ve
Uzak Doğu
Araştırmaları
Orta Doğu ve
Afrika
Araştırmalar
Canan Çetinkaya
Selçuklu ve Osmanlı Arkeolojisi
Kafkasya’dan Göçler (1829-1924)
Özgür Türker
Orta Asya-İran Anadolu
20. Yüzyılda Orta Doğu ve Afrika
SSCB. Döneminde Orta Asya
XVI. Yüzyıldan Günümüze Orta Asya’ya Dair Tarih Yazımı
Orta Asya’dan Türkiye’ye Muhaceret
Aykut Can
Ayşe Gül Fidan
Emir Alışık
Mehmet Kavak
Melikşah Arslan
Tuğçe Atik
Filiz Yazıcıoğlu
Emre Ataş
Ferdi Çiftçioğlu
Menekşe Sözbilir
Zeynep Gül Erel
Aykut Özbayraktar
Mahmut Cihat İzgi
Engin Çakırbaş
Fatih Yavuz
Nebil Karaduman
Recep Kanalga
Birinci Dünya Savaşı ve Ortadoğu ve Afrika’nın
Yeniden Siyasi ve Sosyal Şekillenişi
Halil Özşavlı
(Yurt Dışı)
Avrupa Türk (Bizans-Latin)
Hindistan
Yakınçağ Avrupa (İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya)Tarihi
Orta Doğu ve
Afrika
Araştırmalar
19
1
Türk Tarihinin
Kaynaklar
Ayşe Kavak
Erkan Dağlı
Tuğrul Batmaz
Serhat Altınkaynak
Zeynep Omay Koca
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Selçuklu-Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemlerinde Türk
Devletlerinin Tebaası/Vatandaşı Olan Ermeni-Rum-Yahudi-SüryaniKeldani-Nesturi-Yakubi gibi Millet ve Cemaatlerin Sosyal,
Ekonomik ve Kültürel Durumları
Balkanlarda Ulusal Devletler ve Azınlıklar (18-20. Yüzyıl)
Anadolu’dan Balkanlara Göç ve İskan (15-17. Yüzyıl)
Balkanlarda Müslüman Nüfus (1683-1923)
Doğu Afrika’da Dini ve Siyasi Gelişmeler
Osmanlılar, Ortadoğu ve Afrika’da: Osmanlı Dönemi Irak, Suriye, Mısır,
Cezayir, Tunus, Fas, Libya, Doğu Afrika, Sahra ve Ötesi, Güney Afrika
İran, Irak ve Suriye’de Atabeklikler
İngilizlerin Hindistan ve Doğu-Kuzey Afrika’daki Etkinlikleri ve
Sonuçları ile bu sırada Osmanlı Devleti’nin Durumu
3/3
Download

Burs Almaya Hak Kazananlar