Yayınlanma Tarihi: 28.12.2015
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nce yazılı olarak başvurusu yapılan mahkum
hastalar için; “Cezasının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’un 16’ncı maddesi gereğince tehirinin gerekip gerekmeyeceğinin, cezasının
infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımdan bir tehlike arz edip etmeyeceği
ve hastalığa ilişkin belgelerin (tahlil, film vb.), cezasının infazı halinde hayati
bakımdan bir tehlike arz ediyor ise cezasının ne kadar müddetle tehir edileceğinin,
hükümlünün rahatsızlığının T.C. Anayasası’nın 104/2-b maddesinde yazılı sürekli
hastalık, sakatlı ve kocama hali olup olmadığına dair sağlık kurulu raporunun
düzenlenmesi aşamasında sunulan sağlık hizmetlerinin nasıl ve nereye fatura
edilecektir?
Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.12.2015 tarihli ve
23642684-010.99-E.2056 sayılı yazısında;
5275 sayılı Kanunun Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi
başlıklı 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında; “Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma
kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam
teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan
rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir…” hükmü ile
düzenleme yapılmıştır.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerince Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve üniversite
hastanelerine sevk edilen tutuklu ve hükümlüler, hakkında tedavi ve denetimli serbestlik
tedbirine hükmedilenler ile adli olaya taraf olan ve adli makamlarca sağlık durumlarının
belirlenmesi ve adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen sanık, mağdur ve müşteki
durumundaki kişilerin tıbbi muayene, kontrol, tetkik ve tedavilerine ait giderlere ilişkin
uygulamalar 2013/2 sayılı Genelgemiz kapsamında yürütülmesi gerekmektedir.
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
Sayfa 1 / 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Bu kapsamda talep edilen sağlık kurulu raporunun bulunulan ilde Adli Tıp Kurumu
bulunması halinde öncelikle Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilmesinin, Kurumun bulunmadığı
illerde ise resmi yazı ile gönderilen mahkûm hastalara düzenlenen sağlık kurulu
raporlarının Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde sağlık raporları için belirlenen
ücretlere göre 2013/2 sayılı Genelge çerçevesinde Bakanlığımız bütçesine konulan
ödenekten talep edilmek üzere fatura edilmesi uygun mütalaa edilmiştir.
[email protected]
Sayfa 2 / 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu