T.C.
MILLI EGITiM BAKANLIGI
Insan Kaynaklan Genel Mudurliigu
Sayi : 16833931-929-E. 13442857
Konu : 15/01/2016 tarihinden ge9erli
bir derece verilmesi
29.12.2015
VALILIGINE
(II Milfi Egitim Mudurlugii)
Kamu gorevlilerinin geneline ve hizmet kollanna yonelik mali ve sosyal haklara iliskin 2016
ve 2017 yillanm kapsayan 3. Donem Toplu Sozlesmesinin 28. Maddesine gore ilave bir derece
uygulanmasma iliskin 9esitli illerden Bakanhgimiza talepler gelmektedir.
Bilindigi iizere, 23/08/2015 tarihli 29454 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan 3. Donem Toplu
Sozlesmesinin 28. Maddesinde: "457 sayih Kanun Hiikmiinde Kararnameyle 399 sayih Kanun
Hiikmiinde Kararnameye eklenen ek ge?ici madde, 458 sayih Kanun Hiikmiinde Kararnameyle 657
sayih Devlet Memurlan Kanununa eklenen miilga ek ge?ici madde ve 459 sayih Kanun Hiikmiinde
Kararnameyle 926 sayih Turk Silahli Kuwetleri Personel Kanununa eklenen ek gefici madde
hukiimleri; anilan ek ge?ici maddeler kapsammda belirtilen (sozlesmeli subay, sozlesmeli astsubay,
uzman jandarma ve uzman erbaslar dahil) ve bu ek gecici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayih
Kanun hiikiimlerinden yararlanmamis olanlardan 15/1/2016 tarihinde gorevde bulunanlar (ayhksiz
izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anilan tarihten once emekli, adi maliilliik, vazife malulliigii
ayhgi baglananlar ile dul ve yetim ayhgi alanlar hakkinda da uygulamr." hiikmii yer almistir.
Bu 9er9evede 2182 SKHK, 458 SHKK ve 5289 sayih Kanun geregince bir dereceden
faydalanmayanlann, 15/01/2016 tarihinde gorevde bulunanlara mezkur tarihten geferli ilave bir
derece verilmesi gerekmektedir.
Konuya iliskin MEBBIS modiilii kadro kaydma terfi nedeni olarak "3. Donem Toplu
Sozlesme 28.madde Uyannca Bir Derece Yukseltilmesi( 15/01/2016)" butonu eklenmistir.
Bu itibarla, mezkur sozlesme geregince ilave bir derece uygulamasmm belirtilen esaslar
dogrultusunda yapihnasi miitalaa edihnektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Omer INAN
Bakan a.
Daire Baskani
DAGITIM:
81 IlValiligine
Ataturk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: ikg_ozluk5@meb.gov.tr
Ayrmtih bilgi ifin: Celalettin ERANIL (gube Mudurii)
Tel:(0 312) 413 14 15
Faks: (0 312) 41952 51
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmijtir. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 62ce-2cd3-349 !-93fO-68aO kodu ile teyit edilebilir.
Download

MILLI EGITiM BAKANLIGI Insan Kaynaklan Genel Mudurliigu Sayi