KUMLUCA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Sıra
No
İli
İlçesi
Mahallesi
Köyü
Ada
No
Parsel
No
192
2
Yüzölçümü
(m2)
Tahmini Bedel
(TL)
Hisse
Oranı
Cinsi
İmar Durumu
Fiili
Durumu
5.488,62
Tam
Arsa
İmarlı (Konut Alanı)
İşgalli
823.293,00 TL
Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
164.658,60 TL
26/01/2016
09:30
1
Antalya/Kumluca Beykonak Mahallesi
2
Antalya/Kumluca Beykonak Mahallesi
975
310,23
Tam
Tarla
İmarlı (Tarımsal Niteliği Korunacak Alan)
İşgalli
20.175,00 TL
4.035,00 TL
26/01/2016
09:45
3
Antalya/Kumluca Beykonak Mahallesi
976
201,04
Tam
Tarla
İmarlı (Tarımsal Niteliği Korunacak Alan)
İşgalli
13.100,00 TL
2.620,00 TL
26/01/2016
10:00
4
Antalya/Kumluca Beykonak Mahallesi
186
4
619,32
Tam
Arsa
İmarlı (Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan-Kısmen Konut Alanı)
İşgalli
56.000,00 TL
11.200,00 TL
26/01/2016
10:15
5
Antalya/Kumluca Beykonak Mahallesi
186
5
811,05
Tam
Arsa
İmarlı (Tarımsal Niteliği Korunacak Alan)
İşgalli
56.800,00 TL
11.360,00 TL
26/01/2016
10:30
6
Antalya/Kumluca Beykonak Mahallesi
186
6
756,48
Tam
Arsa
İmarlı (Tarımsal Niteliği Korunacak Alan)
İşgalli
53.000,00 TL
10.600,00 TL
26/01/2016
10:45
7
Antalya/Kumluca Beykonak Mahallesi
186
7
775,48
Tam
Arsa
İmarlı (Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan-Kısmen Konut Alanı)
İşgalli
69.800,00 TL
13.960,00 TL
26/01/2016
11:00
8
Antalya/Kumluca Toptaş Mahallesi
141
1
2.781,50
Tam
Ham Toprak
İmarsız
İşgalli
51.000,00 TL
10.200,00 TL
26/01/2016
11:15
9
Antalya/Kumluca Yazır Mahallesi
114
54
1.353,50
Tam
Ham Toprak
İmarsız
Tamamı çam ağaçları
ile kaplı
46.000,00 TL
9.200,00 TL
26/01/2016
11:30
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahminİ bedel üzerinden Kumluca Malmüdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna;
a-Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat
mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden biri kabul edilebilir.)
b-Yasal yerleşim yeri belgesi ve Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c-Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarasını, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını,
d-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin İse, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
e-İhaleye katılmak isteyen müşterek isteklilerin noter tastikli ortak girişim beyannamesini, ortaklık sözleşmesini ve imza sürkülerini ihale saatine kadar bizzat vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Kumluca Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilecektir.
4- Posta ile yapılacak teklifin (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması) ve ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
5- 4706 Sayılı Yasa uyarınca, Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV İle diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna olup satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli (defaten) ödeneceği gibi satış ihale bedelinin %25 i peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulamak suretiyle 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ödenebilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
8- Satışlarla ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0 242 887 29 40 nolu telefondan öğrenilebilir.
İlan Olunur.
Download

26.01.2016 Kumluca