T.e.
MU~
VALtLtat
tl Milli Egitim MUdiirHigU
SaYl : 12356836-170.99-E.13418234
Konu : Lise ogrencilerimize fuara ul~lm destegi
2 .12.2015
···..·..···.. ·· ..·· .. ··.............................KAYMAKAMLIGINA
tlye Milli Egitim MUdiirHigU'
·..·············· ......................................... MUDDRLUGUNE
tlye
:Milli Egitim BakanhgI MUste~arhk27.12.2015 tarih ve 13371577 sayl yazlSl.
Lise ogrencilerimize fuara ula~lm destegi ile ilgili i~ ve i~le lerin ilgi yazl
dogrultusunda yaptlmasl hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Met' AKSU
ali a.
il Milli E itim MiidUr V.
Ek :l.YazI
Dagltlffi
tIye Kaymakamhklanna
Merkez Tiim Meslek Liselerine
Hal Egitim Mrk MUd.
Mesleki Egitim Mrk MUd.
Bu evrak gilvenli elektromlc irnza ile irnzalanrnl~r. http://evraksorgu,rneb,gov.rradresindenf7fe-768c-32b9-afb6-7
a kodu ile teyit edilebilir,
T.e.
MiLLt EGiTiM BAKANLIGI
Miiste~arltk
SaYI : 56822750-170.99-E.13371577
Konu: Lise ogrencilerimize fuara ula~lm destegi
27. 2.2015 TURKiYE BELEDiYELER BiRLiGi BA~KANLIGINA
Tunus Caddesi No: 12 06680 Kavakhdere Ankara
Tel:0312 418 2304 [email protected]
Bakanhglmlza bagh Mesleki ve Teknik Liselerimiz ile Hayat
Okullanmlzdaki ogrencilerimizin bilgi ve gorgiilerini artrrmak amaclyla egi
dallanyla ilgili fuar, kongre, konferans vb. etkinliklere Okul
organizasyonunda katdmalan durumunda yerel yonetimlerin ve bagh i~letmel
ul~lm destegi saglamasl hususunda Belediye Ba~kanhklanna duyuru yaptl
eder, saglanacak destek i9in te~kkiir ederim.
Do~.
yu Ogrenme m alanlan ve iidiirl iigiiniin .nin bilabedel asml istirham Dr. Mustafa Hilmi C;
Bakan a.
Dagltlm:
- MESLEKi VE TEKNtK EatTtM GENEL MiJDURLOa
- HA YATBOYU OGRENME GENEL MODURLUaU
- tL MtLL! EOtTtM MDDURLDKLERt
Adres:
Elektronik Ag:
e-posta:
Aynntdl bilgi
i~in:
Tel:
Faks:
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanml~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresindenI8b6-3104-3a53-9ef5 4566 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız