T.e.
MUS VALiLici il Milli Egitim Miidiirliigii Say. :47339225/[00/13506484
Konu: Kars Sank ml~ Sehitlerini
Anma Yur 'y(j~(j
30.12.2015
........................ LiSESi MOOORLOOONE Kars sankiml~ Sehitlerini Anma Y(jr(jyu~i1 ile ilgili 21110/2015 tarih ve 4836 saylll
programl Ekte s nulmu~tur. Lise ve dengi okullanmlzdan 40 ogrenci iki ogretmen ve bir
idarecinin ogren ilerle birlikte gorevlendirilmelerini herhangi bir aksakhga meydan
verilmemesi husu unda
Bilgilerinize ~e geregini onemle rica ederim
Nurettin 6Z0AS
Milli Egitim Muduru V.
Ek: 1 Yazl (1 Sayfa) Oagltlm: Ortaogretime Ba~1 Okul Mild. Bu enak glivenll elektronik Imza ile imzalanml~ttr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3f02-23fe-33d6-82fd-4e73 kodu lie leyll edilebll!r
"
"KARS SARIKAMI$ $EHiTlERiNi ANMA VOROVO$O"
ilgi: 21.lO.20151arihli ve 4836 saVill Vazl
638 saVill G n~lik ve Spor Bakanirgrnln Te~kilat ve Gorevleri Hakkrnda Kanun HOkmOnde
Kararnamenin 8 A maddesinin 1. flkrasrnln (b) bendinde ver alan
fi
Gen~ligin geli~imine
katkl
saglamak amaci la egitim ve kOltUr alanrnda vapllabilecek faalivetleri planlamak" ile ulusal
gen~lik
ve spor olitikasl belgesindeki 13 temel politika alanrndan birisi olan IIKOltOr ve
San at" alanrn G n~lerimize tarihimizin ve kOltOrel miraslmlzrn; milli ve manevi degerlerimizin
daha etkin ~ekil e tanltllmasl amaclvla KARS / SARIKAMI~ 'da a~llga ve ~etin kl~ ~artlarrna
venik dO~Op ~eh t olan 90 bin ecdadlmlzrn 101. Vlhnda onlarr anmak i~in Gen~lik ve Spor
Bakanhglmlzrn iI mizde de "Kars Sankaml~ ~ehitlerini Anma YGrGvO~O" ger~ekle~tirilecektir.
Kurum ve kur~lu~larrmlz tarafrndan vapllmasl gereken i~ ve i~lemlerle gorev ve sorumluluklan alsag,va slralaml~tlr. VOROVO$ TARiHi : 3 OCAK 2016 PAZAR GONO
rOPiANMA VERi
: VALiLiK DNO
TOPiANMA sAAri: 09.45
0$ SAATi
: 10.00
: VALiLiK DNO~isTASYON CAOOESi~GEN<;LiK Hiz.sPOR iL MOD.
1~) GARNiZON iOMUTANLlGI
: YGrOvO~ veri ve zamanrnrn personele duvurulmasi.
: Azami saVlda personelinin katlhmrnl saglavacak.
GOzergah
temi~igi, vayrn cihazlanndan halka
3~} iL EMNivET IMOOORLOGO
duyuru yapmak.
: YGrOvO~ gGzergahrnda emniyet tedbirlerinin alrnmasl ve
azami saVlda p~rsonelinin katlirmrnl saglamak.
4~}
MOFTOLOK
: Azami saYlda personelin katllimlnl saglamak ve
program sonunpa dua okunmasl i~in gorevlendirme yapllmasl.
5-) GENtLiK Hi~. VE SPOR iL MOD. :TGm personel antrenor ve sporcularr He vGrOvG~e
katllacak ve yGtyO~ organizasyonunu tertiplemek. Branda, pankart, afi~ ve davetivelerin
hazlrlanmasl.
k!
.I /1I
. if
<~
-.~
..
t:
Taran
rl SA
,_~.IlU20~tN
':>1
J;r
~~/;V"
(\J~
)- ~~f.'.'"
V~-<-\Jv
6-} iL MiLLi EGT.I MOD.
:Azami saYlda personelini ve tum liselerde ve dengi
--
okullardallgrl fl. 40'ar ogrencinin katlilmtnl saglamak. Hafta boyunca okullarda tarih
ogretmenlerinc ogrencilere Kars Sarlkaml~ ~ehitleri hakkmda bilgilendirme yapllmastnl
saglamak. Gen~1 k Merkezinin onunde ses cihazl kurulumu ve sunucu ayarlanmasl.
Mahmut SONM l'i sunucu olarak gorevlendirilmesi
7-) BASIN VE H~LKA iLi$KiLER MOD.
:Tum basI ve medya kurulu~larinm yuruyO~e
katllmalannl; yohjyu~On yerel ve ulusal basmda yer almasml saglamak.
:Azami saYlda personelinin katillmtni saglamak.
YOruyu~ guzergahl uzerinde ambulans ve saghk ekibi bulundurmak.
9-) HALK EGiTiM MERKEZi MOD.
: Azami saYlda personelinin ve a~ml~ oldugu
kurslardaki egitl/nen ve ogrencilerin katlltnl saglamak.
M
Esi
'"
I
V{~ Fatih GOCMEN
KUltOr ve Sosyal i,ler MOd.
RSLAN
,m MOd. i
.
==-::s ~9.5'?t<
Tahsin
GOC
MOftO YardlmelSI
Bu program gorevliler ic;in emir, halklmlz ic;in davetiye niteligindedir.
Download

MUS VALiLici