T.C
ERGANİ KayMAKAMLIĞI
İlçe Milli rğitim Müdtirlıiğü
SayI i24 55941-662-E. 13387890
Koııu :Eğitiın ve Öğretiın Faaliyetleriııiıı
28.12.20
l5
Tarnan,} laı-ıması
I
MÜDÜRLÜĞÜXE
İlgi: Milli Eğitiın Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 22,12.2015 tarih
ve
13210186 sayılı ya^y.
Bazı yerleşim yerlerinde değişik sebeplerle eğitim-öğretimle ilgili kısmi aksamalar
yaşandığı ve söz konusu yerleşim yerlerindeki kurumlarda örgiin ve yaygın eğitiıne geçici
sürelerle ara verildiği, ayrıca bazı illerde de iclari izin ı-ıygıılaması yapıldığı, İş takvimi
uyarınca planlandığı şekilde gerçekleştirilemeyen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin telafi
edilmesi için gerekli tedbirlerin alınarak; kuırumlarda yapılaınayan eğitiııı faaliyetleriniıı
telafi siniır yapı lması Bakanl ığım ızın i lgi yazısında bel iı-ti lmişti r.
Bu
itibarla,, eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde başlamasına müteakip; Okulunuzca
gereklİ tedbİrler alınarak telafi programları ile eğitim_öğretim slirecinin; öğrenci, öğretınen ve
yöneticiler açlsından herhangi bir lrak kaybı oluşturmayacak şekilde taıııam laırınası
hususunda gereğini önemle riça ederiıır.
Ahmet ATABEY
İlçe Mitli Eğitim Mtidüirüi
EKLER:
|-Yazı veekleri (l Sayfa)
neĞırıvı:
Oıtaöğretim Okuıl Müdürlüklerine
-i}
;;
bfl {.* $,} $
$ ffi
_,,f;hsÜ$
İektr$ffi İ k ğrmşş;
İİe Av$T§d§tr
,Zff""i ,lZ"^İaü../l:
l.i
t
:ü
,;-,öd$iTgğü,f.Jğ
];
ffiçç,,"şık
Keınertaş Mah. H ükliınet l(onağı Kat:
Elektronik Ağ: ergani. nıeb.gov.tr
e-posta: ergan
i
3
2 l (Dı-ııeb. gr-ıv.tr
Bu evrak giiveııli elektronık iınza ile iınzalanırı ıştır, lıttp://evraksorgu.ıneb.gov,tr
Al,rıntılı bilgi için: G.ŞİvŞBK ŞEF
"l-el:
(0.ül2)6ll5023
l2) 6l l5730
lralts: (0 ı|
adresindend6eC-6 84 l -3Ç3d-9 eCa-67
4d kodu
ile teYit ediIebilir
T.C.
11iLıi pĞiriv BAKANı-ıĞı
ivpni
Teıııel rğitiın Genel Müdürlüğti
Say| :65631228-662-E. l3210 l86
Konu : Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin
22.12.20
l5
Tamamlanması
DAĞırIM yERLrRiNE
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlkogretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
İlgi: a)
Ulkeınizin bazı yerleşim yerleriııde değişik sebeplerle eğitim-öğretiııle ilgili kısmi
aksaınalar y,aşandığı ve söz konıısu yerleşim yerlerindeki kurumlarda örgün ve yaygın
eğitiıne geçici si.ireIerle ara verildiği. ayrıca bazı illerde de Valiliklerce idari iziıı uygıılaınası
1apıtdığı biIiııınektedir. İş takvimi lıyarınca planlandığı şekilde gerçekleştirilemeyen eğitim
re öğretiın faaliyetlerinin telafi edilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ve uygulanacak
yöntemler konusunda öğretmenle rimiz hizmet içi eğitime al ınmıştır.
Hizmet içi eğitim sonrası lüzum görülmesi hölinde öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim
sürelerinin uzatılması, tekrarlanması, yenilenmesi veya idari izinli sayılmaları hususu her
yerleşim yeri için farklı özellik arzedeceğinden Valiliklerce belirlenecektir.
İdari izin veya eğitim-öğretimiı-ı gerçekleştirilemediği kııruınlarıınızda yapılaınayaı-ı
eğitim faaliyetlerinin telafisi için; Valiliklerce ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli tedbirler
alınarak eksiklikler giderilecek, iliilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince
gerekli planlamalar yapılacaktır. Bütün okıılöncesi ve ilköğretim kurumlarında yapılamayan
derslerin telafisi ilgi (a) Yönetmeliğin 33 Lincü maddesi, Ortaöğretim kurı"ımlarında ise ilgi (b)
Yönetmeliğin 6 l inci maddesi hüküınleriıre göre gerçekleştirilecektir.
Bilgileriııizi ve eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde başlaınasını miiteakip Valiliğiııizce
gereklitedbirler alıırarak telafi programları ile eğitiın-öğretiııı siirecinin; öğreııci. öğretmeıı ve
yöneticiler açısıırdan herhangi bir hak kaybı oluşturmayacak şekilde tamamlaırınası
hususunda gereğiı-ıi rica ederim.
Nabi AVCI
Bakaıı
Dağıtım:
Gereği:
B Planı
ilgi:
A Planı
B
Bu evrak gtivenlı elektronik iınza ile imza|anıııştır. http://evraksorgu.ıneb_gov,tr
adresinden53f9-d8 l 6-3965-baC6- 14de toau ile teyit ediJebilir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü