İLAN
MANİSA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No
MAHALLE
TAŞINMAZ NO
MEVKİİ
CİNSİ
ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
H.HİSSESİ
İMAR DURUMU
TAH.BEDELİ (TL)
G.TEMİNATI (TL)
22.400,00
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1
Peker Mahallesi
45010107493
Hatboyu
Bahçeli kargir apt. zemin Bağ. Bölüm no:1
1009
16
624,00
82/812 (arsa payı)
Ayrık nizam 5 Kat Mesken
111.990,00
05.01.2016
09:00
2
Peker Mahallesi
45010100373
Hatboyu
Bahçeli kargir apt. 1.kat Bağ. Bölüm no:3
1009
16
624,00
108/812 (arsa payı)
Ayrık nizam 5 Kat Mesken
152.504,00
30.510,00
05.01.2016
09:20
3
Peker Mahallesi
45010107496
Hatboyu
Bahçeli kargir apt. 1.kat Bağ. Bölüm no:4
1009
16
624,00
108/812 (arsa payı)
Ayrık nizam 5 Kat Mesken
179.894,00
35.980,00
05.01.2016
09:40
4
Peker Mahallesi
45010107495
Hatboyu
Bahçeli kargir apt. 3.kat Bağ. Bölüm no:7
1009
16
624,00
108/812 (arsa payı)
Ayrık nizam 5 Kat Mesken
152.504,00
30.510,00
05.01.2016
10:00
5
Peker Mahallesi
45010107494
Hatboyu
Bahçeli kargir apt. 3.kat Bağ. Bölüm no:8
1009
16
624,00
108/812 (arsa payı)
Ayrık nizam 5 Kat Mesken
152.504,00
30.510,00
05.01.2016
10:20
6
Sakarya Mahallesi
45010107303
---
Mesken 2.kat Bağımsız Bölüm no:5
441
18
287,25
20/224 (arsa payı)
Bitişik Nizam 5 Kat Mesken
170.000,00
34.000,00
05.01.2016
10:40
7
Bağyolu Mahallesi
45010107281
---
Arsa
438
1.200,00
Tam
İmarsız
194.400,00
38.880,00
05.01.2016
11:00
8
Bağyolu Mahallesi
45010107491
---
Arsa
443
3.200,00
Tam
İmarsız
80.000,00
16.000,00
05.01.2016
11:20
9
Avdal Mahallesi
45010107470
---
Ham toprak
357
2.220,00
Tam
İmarsız
99.900,00
19.980,00
05.01.2016
11:40
10
Belenyenice Mahallesi
45010107157
---
Tarla
583
1.127,80
Tam
İmarsız
22.560,00
4.515,00
05.01.2016
13:30
11
Kağan Mahallesi
45010101882
Köyiçi
Kesik
279
692,00
Tam
İmarsız
6.920,00
1.390,00
05.01.2016
13:40
12
Kağan Mahallesi
45010101885
Köyiçi
Kesik
282
352,00
Tam
İmarsız
5.280,00
1.060,00
05.01.2016
13:50
13
Kağan Mahallesi
45010101888
Köyiçi
Kesik
285
292,00
Tam
İmarsız
4.380,00
880,00
05.01.2016
14:00
14
Kağan Mahallesi
45010101913
Köyiçi
Kesik
445
568,00
Tam
İmarsız
11.360,00
2.280,00
05.01.2016
14:10
15
Kağan Mahallesi
45010101914
Köyiçi
Kesik
447
468,00
Tam
İmarsız
9.360,00
1.880,00
05.01.2016
14:20
16
Kağan Mahallesi
45010101915
Köyiçi
Avlulu Ev
468
592,00
Tam
İmarsız
17.760,00
3.560,00
05.01.2016
14:30
17
Kağan Mahallesi
45010101916
Köyiçi
Kesik
469
912,00
Tam
imarsız
9.120,00
1.830,00
05.01.2016
14:40
18
Kağan Mahallesi
45010101917
Köyiçi
Kesik
470
804,00
Tam
İmarsız
8.040,00
1.610,00
05.01.2016
14:50
19
Çavuşoğlu Mahallesi
45010101565
Köyiçi
Arsa
886
684,00
Tam
İmarsız
17.100,00
3.420,00
05.01.2016
15:00
20
Beydere Mahallesi
45010107471
--
Ham toprak
124
369,00
Tam
İmarsız
25.500,00
5.100,00
05.01.2016
15:10
21
Kocakoru Mahallesi
45010107297
---
Ham toprak
140
7.000,00
Tam
İmarsız
31.500,00
6.300,00
05.01.2016
15:20
22
Pelitalan Mahallesi
45010107632
---
Ham toprak
1392
736,84
Tam
İmarsız
18.500,00
3.700,00
05.01.2016
15:30
23
Pelitalan Mahallesi
45010107612
---
Ham toprak
1283
376,89
Tam
İmarsız
9.500,00
1.900,00
05.01.2016
15:40
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların, satış ihaleleri, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Sakarya Mah. 1109 Sk. No:2 Kat:2 Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürünün çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.00 - 17.00) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.
5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat
Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisadefterdarlıgı.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
TEL: 0236 231 11 33
İLAN OLUNUR.
Download

i lan manisa defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden