ALEVİLİK 12.SINIF
Soruların
Cevaplarını
Bulmacadan
Bulun
2 gizli
cümle
hediyeniz
olsun.
B
A
L
I
M
S
U
L
T
A
N
F
D
R
H
L
T
M
A
K
C
G
Ö
R
G
Ü
C
E
M
İ
E
E
E
İ
A
E
E
U
A
D
T
E
H
P
E
Y
İ
K
R
D
H
A
K
C
D
B
S
L
A
D
T
M
4
K
İ
L
I
A
E
B
E
B
R
I
N
E
A
E
L
A
R
A
C
K
N
A
Ş
İ
E
B
S
D
A
B
E
R
H
V
E
R
İ
C
L
E
A
R
R
R
İ
B
A
A
R
E
R
R
İ
K
V
D
K
A
K
A
M
P
A
L
E
V
İ
L
V
K
E
A
P
İ
İ
A
A
F
A
A
K
E
I
B
N
E
İ
M
E
T
P
U
L
L
N
N
G
E
Ş
T
Y
A
V
E
M
M
G
U
R
A
N
K
İ
P
U
1- Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona bağlı olan kişiye denir. Bu
kavram, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifeliğin Hz. Ali’nin
hakkı olduğuna inananlar için kullanılmıştır.
2- Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olan ve onun düşüncelerine
inananların oluşturduğu yolun adı.
3- Ehl-i beyti sevenleri sevme
4- Ehl-i beyti sevmeyenleri sevmeme
5- Bektaşiliğin kurucusu
6- Hacı Bektaş-ı Velinin hocası
7- Hacı Bektaş-ı Velinin en önemli eserlerinden biri.Bu eser
Bektaşiliğin yaygınlaşmasını sağlamıştır.
8- Bektaşilik, kimin etkisiyle bugünkü şeklini almıştır.Bu kişi
Bektaşiliğin ikinci piri kabul edilir
9- Hz. Ali’nin hutbe, mektup ve vecizelerini içerisinde barındıran
hangi eser, Alevi-Bektaşi düşüncesini derinden etkilemiştir.
10- sözcük anlamı olarak toplanma, bir araya gelme, birlik olma
demektir.Alevi-Bektaşilikte dede ya da babanın önderliğinde
yapılan bu törene ne denir
11- Cemin yapıldığı yer
12- Alevi-Bektaşilik yoluna girecek olan kişinin, mürşidin öğüt ve
telkinlerini kabul ederek yolun bütün kaidelerini aynen benimseyip
uyacağına dair verdiği söz
13- İkrar verme sözü için yapılan ceme ne denir
14- Her yıl, sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin
sağlanması amacıyla yapılan ve birlik cemi de denen cemdir.
15- Bütün taliplerin bir yıl içerisinde dedeye verdikleri sözü
yineleyip toplum huzurunda o yıl içerisinde yaptıklarının hesabını
vererek ruhen temizlendikleri cemlerdir.
16- Yol kardeşi olmak isteyen iki ailenin kurban kestikleri ve
kardeş olmaya söz verdikleri cemdir.
17- Ölen bir kimsenin ardından kişinin tüm tanıdıkları, alışveriş
ilişkisi olduğu kimseler çağrılarak dede ve halkın huzurunda razılık
alınır. Borcu varsa ödenir. Alacağı varsa alınarak yakınına teslim
edilir. Sağlığında gücendirdiği kimseler varsa onların razı lığı alınır.
Lokma cemi de denen bu cemin adı
18- Alevi-Bektaşi geleneğinde dedenin ve toplumun önünde
uymaya söz verdiği (ikrara) kurallara uymayan genel ahlaka aykırı
davranan kişiler düşkün ilan edilir. Düşkün kabul edilenler cemlere
alınmaz ve dedenin onayı ile kendisine düşkünlük cezası verilir.
Düşkün sayılan kişinin durumunda düzelme olursa düşkünlüğünü
kaldırmak için bir cem yapılır.Bu ceme ne denir
19- Cemi yöneten ve Cemde birinci hizmet sahibi olan kişi.
20- Dede gelmediğinde cemleri yöneten kişi
21- Cemin genel düzeninden sorumlu kişi
22- Cemde saz çalıp deyiş, düvaz, miraçlama, mersiye, nefes ve
tevhit söylemekle görevli kişi
23- Cemin yapılacağını haber veren davetçi
24- cemlerde kadın erkek birlikte, saz ve nefes eşliğinde
dönülerek yapılan etkinlik
25- evli iki kişinin eşleri ile birlikte, ölünceye kadar kardeş
kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve
beraberlik içinde yaşayacaklarına, dedenin ve cem topluluğunun
önünde söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen bir törenle kurulan
toplumsal bir akrabalık kurumudur.
İ
Ö
R
U
L
O
I
M
İ
E
A
K
S
M
Ş
A
İ
K
İ
S
N
Z
İ
R
E
L
R
Â
C
D
N
S
A
E
M
L
C
H
A
D
C
L
E
R
İ
A
R
İ
E
T
E
C
S
I
K
İ
E
A
Y
İ
Ü
İ
İ
K
R
A
R
B
U
İ
M
E
A
V
O
R
M
S
R
R
T
K
A
R
R
H
L
Y
H
N
A
M
L
E
L
Y
İ
U
İ
M
L
Z
E
K
U
Ü
L
T
A
İ
H
İ
A
L
H
A
U
M
E
E
A
B
İ
M
G
D
A
L
E
B
R
E
K
İ
Y
S
Ş
İ
N
A
E
A
Ğ
A
L
E
B
L
Ü
C
H
E
N
E
U
U
L
İ
T
R
A
K
İ
L
İ
Ş
A
T
K
E
B
N
O
Ş
N
M
İ
R
A
M
R
I
D
L
A
K
N
E
T
K
Ü
L
N
Ü
K
Ş
Ü
D
26- Alevi-Bektaşi geleneğinde dua, Allah’a sığınma, yalvarma ve
ondan af dileme
27- Hz.Hüseyinin şehid edildiği yer.
28- Hz.Hüseyinin şehid edildiği ay. Alevi-Bektaşiler, Hz. Hüseyin’in
Kerbela’da şehit edilmesinin anısına bu ayda oruç tutarlar.
29- İbn Nusayr en-Nemîrî’nin (öl. 883) öncülüğünde 9. yüzyılda
ortaya çıkan fırka. Günümüzde, Suriye ve Lübnan’ın bazı
bölgeleriyle Türkiye’nin Hatay, Adana, Mersin illeri, ilçe ve
köylerinde varlığını devam ettirmektedirler. Görüşlerinden dolayı I.
Dünya Savaşı’ndan sonra Alevi diye anılmışlardır.Düşüncelerini
Ehl-i Beyt imamlarından Hasan el Askeri yoluyla Hz.Ali’ye ve Hz.
Muhammed’e dayandırırlar.
30- Görüşlerinden dolayı 1.Dünya Savaşı’ndan sonra Alevi diye
anılan Nusayriler kendi kaynaklarında Anadolu Aleviliğinden
farklılıklarını belirtmek için hangi terimini kullanmaktadırlar.
31- İmam Cafer-i Sadık’ın görüşleri çerçevesinde oluşan fıkhi
mezheb
32- Nusayri inanışına göre Hz. Peygamber, Veda Haccı’ndan
dönerken ……. denilen yerde kendisinden sonra Hz. Ali’nin
halife olmasını vasiyet etmiştir. Nusayriler, bu günü bayram
olarak kutlarlar.Bu bayramın adı.
33- Nusayrilikte Hz. Muhammed Medine’ye göç etmek
zorunda kaldığı gün, düşmanların dikkatini çekmesin diye
Hz. Ali’nin onun yatağında yattığı gecedir. Hz. Peygamberin
ve Hz. Ali’nin sağ kurtuluşu anısına o gün bayram olarak
kutlanır. Bu bayramın adı.
34- Muharrem ayının 10. günü. Bu günde bazı
peygamberlerle ilgili önemli olaylar olmuştur
35- Hacı Bektaş-ı Velinin Makalat adlı eserinde ele aldığı
“Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat”a verilen isim
________________________________________________
______
Nusayriler inançlarının temelini beş esasa dayandırmaktadırlar.
Bu beş esas şunlardır:
*TEVHİD: Allah’ın varlığı ve birliğine inanmak
*ADALET: Allah’ın adil ve yarattıklarına asla zulmetmeyeceğine
inanmak
*NÜBÜVVET: Peygamberlere inanmak
*İMAMET ve VELAYET: İmametin, dinî ve dünyevi bir önderlik ve
kutsal bir makam olduğuna inanmak
*MEAD: Kıyamet ve ahiretin varlığına inanmak
____________________________________________________________
Hacı Bektaş Veli, Makâlât adlı eserinde, insanın Allah’a dört
kapı kırk makamdan geçerek ulaşabileceğini ifade etmektedir.
Dört kapı kırk makam, aynı zamanda İslam dininin temel
değerlerini de yansıtmaktadır. Hoca Ahmet Yesevi’nin
Fakrnâme adlı eserinde işlenen dört kapıyı kendi yorumunu da
ekleyerek Hacı Bektaş Veli Anadolu’ya taşımıştır. Bu büyük veliler
insanlara İslam’ı öğretmeyi kendilerine görev edinmiş; şeriat,
tarikat, marifet ve hakikat şeklinde sıralanan dört kapı sayesinde
dinin kolayca öğrenilmesini; kalp ve gönüllerde kalıcı olmasını
amaçlamışlardır.
Download

ALEVİLİK 12.SINIF 2 gizli cümle hediyeniz olsun. 32- Nusayri