YY
I. YY
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
II. YY
III. YY
ÖT
İŞLETME YÖNETİMİ
NORMAL ÖĞRETİM
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Saat
Sorumlusu
S1
S2
S3
Genel ĠĢletme
11.01.2016
Pazartesi
Bilgisayara GiriĢ
05.01.2016
Salı
11:30 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 105
A 106
A 107
17:30 Kudbettin ARGUN
F202
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 202
A 203
Türk Dili I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
A 211
A 212
08.01.2016
Cuma
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
A 107
A 108
Genel Muhasebe
11.01.2016
Pazartesi
10:00 Emine ORHAN
A 201
A 202
Ġktisada GiriĢ
12.01.2016
Salı
10:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 212
A 213
Ġngilizce II
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Ahmet AKTUN
A 210
A 211
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Yönetimi
05.01.2016
Salı
Halkla ĠliĢkiler
Elektronik Ticaret
06.01.2016 ÇarĢamba 16:00 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 216
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 216
GiriĢimcilik I
08.01.2016
Cuma
11:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 108
Pazarlama Ġlkeleri
Yönetim ve Organizasyon
11.01.2016
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 216
12.01.2016
Salı
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 107
Bilgisayarlı Muhasabe
13.01.2016 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A 108
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kamu Yönetimi
14.01.2016 PerĢembe 14:30 Hasan Ali SUBAġI
A 213
15.01.2016
Cuma
10:00 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 216
Genel ĠĢletme
11.01.2016
Pazartesi
11:30 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 201
Bilgisayara GiriĢ
05.01.2016
Salı
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 216
Türk Dili I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
A 105
08.01.2016
Cuma
Genel Muhasebe
11.01.2016
Pazartesi
Ġktisada GiriĢ
12.01.2016
Salı
Ġngilizce II
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Ahmet AKTUN
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Yönetimi
05.01.2016
Salı
Halkla ĠliĢkiler
Elektronik Ticaret
06.01.2016 ÇarĢamba 16:00 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
GiriĢimcilik I
08.01.2016
Cuma
11:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 205
Pazarlama Ġlkeleri
Yönetim ve Organizasyon
11.01.2016
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 210
12.01.2016
Salı
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 211
Bilgisayarlı Muhasabe
13.01.2016 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A 201
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kamu Yönetimi
14.01.2016 PerĢembe 14:30 Hasan Ali SUBAġI
A 215
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 216
10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 216
18:00 Kudbettin ARGUN
Cuma
A 108
A 214
F202
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
A 201
10:00 Emine ORHAN
A 206
10:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 210
A 213
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 210
10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 210
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
15.01.2016
A 205
10:00 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 201
A 201
A 213
Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
Bölüm Başkan V.
YY
I. YY
III. YY
NORMAL ÖĞRETİM
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
I. YY
ÖT
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Genel ĠĢletme
04.01.2016
Pazartesi
Genel Muhasebe
05.01.2016
Salı
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
Saat
Sorumlusu
S1
S2
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 107
A 108
16:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A 201
A 202
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 201
A 202
Türk Dili I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
A 216
08.01.2016
Cuma
Ġktisada GiriĢ
12.01.2016
Salı
Ġngilizce II
Bilgisayara GiriĢ*
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Halil Ġbrahim FĠLĠZ
14.01.2016 PerĢembe 13:00 Sabri UZUNER
A 204
Bilgisayara GiriĢ**
14.01.2016 PerĢembe 14:00 Sabri UZUNER
A 204
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
Finansal Yönetim
04.01.2016
Pazartesi
DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Yönetimi
05.01.2016
Salı
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
10:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 202
A 203
A 214
A 201
A 205
A 206
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 211
A 212
11:30 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 210
A 211
10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 201
A 202
ġirketler Muhasebesi
AraĢtırma Yöntem ve Tekn.
06.01.2016 ÇarĢamba 14:30 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A 201
A 202
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A 212
ĠletiĢim Teknikleri
08.01.2016
Cuma
11:00 Öğr.Gör. Nurgül SOYDAġ
A 216
GiriĢimcilik I
11.01.2016
Pazartesi
14:30 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 210
A 211
Maliyet Muhasebesi
12.01.2016
Salı
17:30 Emine ORHAN
A 105
A 108
Bilgisayarlı Muhasabe
Vergi Hukuku
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
13.01.2016 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A 216
14.01.2016 PerĢembe 11:30 Murteza KAMAR
15.01.2016
Cuma
11:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 210
A 108
Genel ĠĢletme
04.01.2016
Pazartesi
Genel Muhasebe
05.01.2016
Salı
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 213
Türk Dili I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
A 212
08.01.2016
Cuma
Ġktisada GiriĢ
12.01.2016
Salı
Ġngilizce II
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Ahmet AKTUN
A 212
Bilgisayara GiriĢ*
14.01.2016 PerĢembe 15:00 Sabri UZUNER
A 204
Bilgisayara GiriĢ**
14.01.2016 PerĢembe 16:00 Sabri UZUNER
A 204
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
Finansal Yönetim
04.01.2016
Pazartesi
DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Yönetimi
05.01.2016
Salı
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 201
16:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A 212
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
A 206
10:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 211
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 213
11:30 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 213
10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 203
ġirketler Muhasebesi
AraĢtırma Yöntem ve Tekn.
06.01.2016 ÇarĢamba 14:30 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A 205
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A 212
ĠletiĢim Teknikleri
08.01.2016
Cuma
11:00 Öğr.Gör. Nurgül SOYDAġ
A 201
GiriĢimcilik I
11.01.2016
Pazartesi
14:30 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 201
Maliyet Muhasebesi
12.01.2016
Salı
17:30 Emine ORHAN
A 106
Bilgisayarlı Muhasabe
Vergi Hukuku
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Huk.
13.01.2016 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A 202
14.01.2016 PerĢembe 11:30 Murteza KAMAR
A 213
11:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 210
15.01.2016
Cuma
A 211
A 215
Öğr.Gör. Ali CAN
Bölüm Başkanı
Tedviren
* Öğrenci numarası son hanesi TEK olan öğrenciler
** Öğrenci numarası son hanesi ÇİFT olan öğrenciler
S3
A 203
A 205
YY
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
I. YY
SOSYAL GÜVENLİK
III. YY
NORMAL ÖĞRETİM
I. YY
ÖT
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Saat
Sorumlusu
S1
Genel ĠĢletme
04.01.2016
Pazartesi
Genel Muhasebe
05.01.2016
Salı
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 212
Türk Dili I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
08.01.2016
Cuma
Sosyal Politikaya GiriĢ
11.01.2016
Pazartesi
Ġktisada GiriĢ
12.01.2016
Salı
Ġngilizce II
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Halil Ġbrahim FĠLĠZ
A 105
Bilgisayara GiriĢ*
14.01.2016 PerĢembe 17:00 Sabri UZUNER
A 204
Bilgisayara GiriĢ**
14.01.2016 PerĢembe 18:00 Sabri UZUNER
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
Kalite Yönetimi
04.01.2016
Pazartesi
Sosyal Güvenlik Hukuku I
05.01.2016
Salı
Halkla ĠliĢkiler
Sosyal Hizmet ve Bakım
06.01.2016 ÇarĢamba 16:00 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
AraĢtırma Yöntem ve Tekn.
GiriĢimcilik I
08.01.2016
Cuma
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 205
A 206
Pazarlama Ġlkeleri
Yönetim ve Organizasyon
11.01.2016
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 211
A 212
12.01.2016
Salı
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 105
A 106
Bilgisayarlı Muhasabe
13.01.2016 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A 212
A 213
Sosyal Güv.ĠĢlemlerinde Belg.
14.01.2016 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 108
A 210
ĠĢ Hukuku
15.01.2016
Cuma
Genel ĠĢletme
04.01.2016
Pazartesi
Genel Muhasebe
05.01.2016
Salı
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 108
Türk Dili I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
08.01.2016
Cuma
Sosyal Politikaya GiriĢ
11.01.2016
Pazartesi
Ġktisada GiriĢ
12.01.2016
Salı
Ġngilizce II
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Medine UÇAR
Bilgisayara GiriĢ*
14.01.2016 PerĢembe 19:00 Sabri UZUNER
A 204
Bilgisayara GiriĢ**
14.01.2016 PerĢembe 20:00 Sabri UZUNER
A 204
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
Kalite Yönetimi
04.01.2016
Pazartesi
Sosyal Güvenlik Hukuku I
05.01.2016
Salı
Halkla ĠliĢkiler
Sosyal Hizmet ve Bakım
06.01.2016 ÇarĢamba 16:00 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 108
07.01.2016 PerĢembe 14:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 205
AraĢtırma Yöntem ve Tekn.
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A 212
GiriĢimcilik I
08.01.2016
Cuma
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 108
Pazarlama Ġlkeleri
Yönetim ve Organizasyon
11.01.2016
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 214
12.01.2016
Salı
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 212
Bilgisayarlı Muhasabe
13.01.2016 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A 205
Sosyal Güv.ĠĢlemlerinde Belg.
14.01.2016 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 216
ĠĢ Hukuku
15.01.2016
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 212
16:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A 210
S2
S3
A 211
A 206
A 201
A 203
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
A 212
A 213
10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 212
A 213
10:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 108
A 106
A 204
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 205
10:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 216
14:30 Yunus KONUR
A 201
A 202
A 202
A 205
07.01.2016 PerĢembe 14:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 201
A 202
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A 212
Cuma
11:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 216
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 216
16:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A 216
A 206
A 202
A 203
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
A 210
A 211
10:00 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A 214
A 215
10:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 216
A 202
A 201
A 202
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 105
10:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 108
14:30 Yunus KONUR
A 205
11:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 107
A 214
A 203
A 106
A 206
A 206
A 215
A 206
A 212
Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
Bölüm Başkanı
Tedviren
* Öğrenci numarası son hanesi TEK olan öğrenciler
** Öğrenci numarası son hanesi ÇİFT olan öğrenciler
YY
III. YY
I. YY
NORMAL ÖĞRETİM
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
I. YY
ÖT
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Genel ĠĢletme
04.01.2016
Pazartesi
Genel ve Teknik ĠletiĢim
05.01.2016
Salı
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 214
Türk Dili I
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
A 106
Temel Bilgi Tekn. Kullanımı I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 17:30 Öğr.Gör. Erman ZURNACI
F 202
08.01.2016
Cuma
Çağrı Merkezi Yönetimi
11.01.2016
Pazartesi
Ġngilizce II
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Ahmet AKTUN
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
Kalite Yönetimi
04.01.2016
Pazartesi
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
05.01.2016
Salı
Halkla ĠliĢkiler
Elektronik Ticaret
06.01.2016 ÇarĢamba 16:00 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 212
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 108
GiriĢimcilik I
08.01.2016
Cuma
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi
11.01.2016
Sözel ĠletiĢim ve Hitabet
12.01.2016
Mesleki ve Resmi YazıĢmalar
Temel SatıĢ Teknikleri
Kamu Yönetimi
13.01.2016 ÇarĢamba 11:30 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A 210
14.01.2016 PerĢembe 13:00 Melda YARAR
A 212
15.01.2016
Cuma
Genel ĠĢletme
04.01.2016
Pazartesi
Genel ve Teknik ĠletiĢim
05.01.2016
Salı
Atatürk Ġlk. Ve ink. Tarihi II
06.01.2016 ÇarĢamba 10:45 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A 216
Türk Dili I
07.01.2016 PerĢembe 10:45 Okt. Seval PIR
A 107
Temel Bilgi Tekn. Kullanımı I
Matematik
07.01.2016 PerĢembe 18:00 Öğr.Gör. Erman ZURNACI
08.01.2016
Cuma
Çağrı Merkezi Yönetimi
11.01.2016
Pazartesi
Ġngilizce II
13.01.2016 ÇarĢamba 19:00 Okt. Ahmet AKTUN
Genel Hukuk Bilgisi
15.01.2016
Cuma
Kalite Yönetimi
04.01.2016
Pazartesi
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
05.01.2016
Salı
Halkla ĠliĢkiler
Elektronik Ticaret
06.01.2016 ÇarĢamba 16:00 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 206
07.01.2016 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 202
GiriĢimcilik I
08.01.2016
Cuma
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi
11.01.2016
Pazartesi
14:30 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 107
A 202
Sözel ĠletiĢim ve Hitabet
12.01.2016
Salı
11:30 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 205
A 206
Mesleki ve Resmi YazıĢmalar
Temel SatıĢ Teknikleri
Kamu Yönetimi
13.01.2016 ÇarĢamba 11:30 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A 210
14.01.2016 PerĢembe 13:00 Melda YARAR
A 210
15.01.2016
Saat
Sorumlusu
S1
S2
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 202
A 203
11:30 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 108
A 211
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
A 216
13:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 210
A 211
A 214
A 215
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 107
A 108
10:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 201
13:00 Halil PADIR
A 212
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 201
A 106
Pazartesi
14:30 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 105
A 106
Salı
11:30 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 201
A 202
Cuma
10:00 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 108
16:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A 205
A 206
11:30 Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
A 105
A 106
S3
F 202
10:00 Öğr.Gör. Fisun KaĢkır KESĠN
A 105
A 106
13:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A 213
A 215
A 216
16:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A 201
A 202
10:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A 202
A 205
13:00 Halil PADIR
A 210
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A 206
A 107
10:00 Öğr.Gör. Esin Hamdi DĠNÇER
A 213
A 212
Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
Bölüm Başkanı
Tedviren
Download

iş letme y öne timi düzce üniversitesi sosyal bilimler meslek