Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
Mercedes-Benz Tamir ve Bakım Sistemleri (EPC, WIS, ASRA, Xentry TIPS, Xentry Diagnostics)
Sipariş Formu
İletişim: Cengiz İrfanoğlu
E-mail: [email protected]
Fax: +90 212 867 4446
Tel: +90 212 867 3461
Lütfen sipariş formunu doldurup, imzalayınız ve belirtilen adrese mail veya faks ile ulaştırınız.
Soyadı:
Adı:
Tarih:
Firma:
Müşteri sipariş no:
Adres:
Müşteri/Bayi numarası:
Telefon:
Açıklama***:
Fax:
E-mail:
Vergi Dairesi/Vergi No:
Sipariş veren tarafından sadece EPC, WIS, ASRA, Xentry TIPS, Xentry Diagnostics yazılım siparişleri için
doldurulacaktır.
Siparişiniz Yazılım çeşitleri
Adet
EPC WIS ASRA Xentry TIPS XENTRY Diagnostics* P k
il i
Ticari araçlar paketi - Sınıf C
2016 yılı için geçerli olan bir adet yetkilendirme fiyatıdır.
Geçerli araç tipi:
Ticari araçlar**
Sınıf
EPC
WIS
ASRA
XENTRY TIPS
XENTRY
Diagnostics*
C
50 €
953 €
553 €
120 €
2,129 €
*
Fiyat sadece bir arıza teşhis cihazı kiralama sözleşmesi ile birlikte geçerlidir.
Tüm ticari araçları, Kamyonlar, Unimog, ve Endüstri motorlarını kapsamaktadır.
*** Lütfen ilgili TS hizmet yeterlik belgelerini ve adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını eklemeyi unutmayınız.
**
Tarih
Firma Adı/Müşteri/Müşteri Numarası
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Kaşe/İmza
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
EPCnet, WISnet, ASRAnet, XENTRY TIPS, XENTRY Diagnostics teslimat koşulları ve kullanım hakları
I.
Kapsam
Bu koşullar, EPC, WIS, ASRA, XENTRY TIPS, XENTRY Diagnostics – bundan böyle “yazılım” olarak anılacaktır- satışı ile
bağlantılı olarak Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin – bundan böyle “MBT” olarak anılacaktır – tüm edimleri için temel
oluşturur.
II.
Kullanım hakkı ve cezai şart
Alıcı, işbu form ekinde meşru bir ticari faaliyette bulunduğunu gösterir ilgili TSE hizmet yeterlik belgesini/lerini ve
güncel adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını(Tüzel kişi olması halinde tüzel kişi ortakları ve yetkililerine ait) MBT’ye
sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde MBT’nin tüm hakları saklıdır.
Alıcı, yazılımlar, kullanma talimatları ve diğer dokümantasyon da dahil olmak üzere, yazılımı sadece kendi
işletmesinde kullanmayı ve üçüncü kişilerin kullanmasına müsaade etmemeyi taahhüt eder. Alıcı, MBT’nin önceden
yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilerin yazılımlara ve dokümantasyona erişememesini güvence altına alacaktır.
Kopyaların yapılması yasaktır. Ayrıca, Alıcı satılan yazılımlar ve dokümantasyon ile ilgili tüm bilgileri saklı tutmak ile
mükelleftir. Alıcı işbu sözleşme dolayısıyla MBT ile girdiği ilişkinin müteakibinde öğrendikleri bilgileri sözleşmenin
yürürlükte olduğu esnada ve yürürlüğünün bitmesinden sonra üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt
eder. Bu mükellefiyet Alıcı’nın çalışanları ve alt çalışanları için aynı şekilde geçerlidir.
Alıcıya, verilmiş olan harici yazılımların, ilgili dokümantasyonun ve daha sonraki ilavelerin dahili kullanımı için
münhasır olmayan ve devredilemeyen bir kullanım hakkı verilmiştir. Yazılımlar, dokümantasyon ve sonraki ilaveler ile
ilgili tüm diğer haklar MBT’nin veya yazılımın orijinal teslimatçısının uhdesinde kalır.
Donanımın veya yazılımların, alıcının vermesi veya alıcının üçüncü kişilerin erişimini engellememesi nedeniyle, bir
üçüncü kişinin eline geçmesi durumunda alıcı, MBT’ye 25.000 € tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür.
Tazminat talebi hakkı saklıdır. Böyle bir durum ortaya çıktığında MBT, yazılımların ve dokümantasyonun imha veya
iade edilmesini talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, yazılımların temini derhal durdurulur.
Bu kullanım hakları, sipariş formunun imzalanması suretiyle kabul edilir.
III.
Fiyatlar/ödeme koşulları
Alıcı, yazılım bedellerini sipariş sırasında öder. Yazılım yıllık güncelleme masrafları toplu halde ve yılda bir kez
fatura edilir.
1.
4.
Fiyatlar, net fiyatlardır ve satın alma tutarının ödeme vadesinde geçerli olan Katma Değer Vergisini (KDV)
içermez. KDV ayrıca ilave olunur.
Gecikme faizi düzenlemesi: gecikme faizi, 30 günden itibaren TL bazında aylık % 5 olarak hesaplanır.
Alıcı, MBT’nin taleplerine karşı mukabil taleplerini ancak alıcının mukabil talepleri kesin hüküm teşkil
ediyorsa mahsup edebilir.
İşbu sözleşmeden doğacak her türlü harç, vergi, resim ve masraflar Alıcı’ya aittir.
IV.
İfa Yeri, Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk
2.
3.
Sözleşmenin ifa yeri İstanbul’ dur. İhtilafların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşme Türk
Hukukuna tabidir. Uluslararası mal satış sözleşmeleri hakkındaki 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
(CISG) uygulanmayacaktır.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Download

2016 yılı için geçerli olan bir adet yetkilendirme - Mercedes-Benz