T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MAKİNE PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI VE DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
Ders
Kodu
YD101
TD101
Aİ101
MKP101
MKP103
MKP105
MKP107
MKP109
Dersin Adı
Yabancı Dil-I
Türk Dili-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Matematik
Fizik
Temel İmalat İşlemleri
Teknik Resim
Makine Teknolojisine Giriş
II. YARIYIL
Ulusal
Kredi
2 0 2
2 0 2
2 0 2
3 1 4
3 1 4
3 1 4
3 1 4
2 1 3
AKTS
2
2
2
6
4
9
3
2
Ders
Kodu
YD102
TD102
Aİ102
MKP102
MKP104
MKP106
MKP108
MKP110
SSP102
MKP112
MKP201
MKP203
MKP205
MKP209
MKP211
TOPLAM
III. YARIYIL
Bilgisayar Destekli Çizim-II
Bilgisayar Destekli Üretim-I
Makine Elemanları
CNC Freeze Teknolojisi
Termodinamik
Seçmeli Dersler
30
3
3
2
3
2
1
1
1
1
0
4
4
3
4
2
4
4
2
6
2
MKP202
MKP204
MKP206
MKP208
MKP208
MKP213
Isı Transferi
2
0
2
3
MKP210
MKP215
MKP217
MKP219
Sıhhi Tesisat Teknolojisi
Mekanik ve Statik
Proje Tasarım
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
MKP212
MKP214
MKP216
MKP218
TOPLAM
30
Dersin Adı
Yabancı Dil-II
Türk Dili-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Mesleki Matematik
Makine Meslek Resmi
Malzeme Teknolojisi
CNC Torna Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Çizim-I
Sosyal Sorumluluk Projesi
Seçmeli Dersler
Mühendislik Bilimi
TOPLAM
IV. YARIYIL
Bilgisayar Destekli Üretim-II
Hidrolik ve Pnömatik
Sistem Analizi ve Tasarımı
Staj
Seçmeli Dersler
Kaynak Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma
Teknolojisi
Mekanik Tesisat Çizimleri
Pompalar ve Kompresörler
İçten Yanmalı Motor Teknolojisi
Alternatif Enerji Kaynakları
TOPLAM
Ulusal
Kredi
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
3 1 4
3 1 4
3 1 4
1 0 1
AKTS
2
2
2
4
2
5
6
3
2
3
0
3
2
30
3
3
2
0
1
1
0
0
4
4
2
0
3
4
2
8
1
1
2
2
2
1
3
2
2
3
1
2
1
0
1
0
3
3
2
2
3
2
2
2
30
I. YARIYIL
YD101 YABANCI DİL İNGİLİZCE-I
Selamlama/ Dersin içeriği hakkında konuşma/ Sayılar, alfabe, ülkeler/ Kişi zamirleri, İyelik zamirleri, Aile ağacı/ Renkler/
Have got, has got, this-that, these-those/ Günlük rutiler hakkında konuşmak, geniş zaman, sıklık zarfları/ Yiyecekler/ Sayılansayılamayan isimler/ Some, any, how much, how many/ Saati söylemek/ Zaman zarfları/ Şimdiki zaman/ İnsanları tanımlamak/
Vücudun kısımları/ Kıyaslamalar.
TD101 TÜRK DİLİ-I
Dilin tanımı ve önemi, dil-kültür ilişkisi/ Dil bilimi, Türk dilinin gelişim evreleri/ Ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları/
Türkçenin ses özellikleri ve yabancı kelimelerin yazılışı/ Yapı bilgisi, kök, basit, türemiş ve birleşik kelimeler/ Çekim ekleri, isim çekim
ekleri, fiil çekim ekleri/ Yapım ekleri/ Kelime türleri, adlar, zamirler, sıfatlar/ Zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler/ Cümleyi oluşturan
kelime ve kelime grupları/ Cümlenin temel ve yardımcı ögeleri/ Yüklemine ve yapısına göre cümle türleri/ Cümle çözümlemeleri.
Aİ101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk
İnkılâbının stratejisi/ Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri/ XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde
yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)/ Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu/
Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik,
Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti/ I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti’nin
savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması/ İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliye’nin ortaya
çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın
faaliyetleri ve Anadolu’ya geçmesi/ Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum,
Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)/ Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın
toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul’un işgali/ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar
ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler/ San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması’nda bugüne yönelik
tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum/ Kuva-yı Milliye’nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve
Batı Cephesi’ndeki savaşlar/ Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış
1/6
politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)/ Büyük Taarruz ve Mudanya
Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması.
MKP101 MATEMATİK
Cebir kavramı/ Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler/ Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları/ Denklem kavramı/
Eşitsizlik kavramı/ Toplam sembolü çarpım sembolü/ Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği Sayı dizilerinde dört işlemler/
Aritmetik dizi/ Geometrik dizi, sonsuz geometrik dizi/ Temel geometri/ Çokgenler, çember ve daire/ Geometrik cisimler/ Koordinat
sistemleri/ Konikler/ Temel trigonometri/ Trigonometrik fonksiyonlar/ Fonksiyonlarda temel işlemler/ Fonksiyon çeşitleri/ Parabol ve
grafiği.
MKP103 FİZİK
Birim sistemleri/ Vektörler, kuvvet ve moment/ Denge ve denge şartları/ Ağırlık merkezinin bulunması/ Hareket kanunları/ İş,
güç, enerji/ Isı ve sıcaklık/ Isı geçişi/ Isı geçişi türleri: iletim, taşınım ve ışınım/ Temel akışkan özellikleri, akış türleri ve debi hesabı/
Kanal ve borularda akış/ Basınç kaybı.
MKP105 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
Eğe, kesici çeşitleri, ölçme, kontrol ve markalama aletleri, kesme ilkeleri ve çeşitleri/ Malzemeye uygun kesme takımları,
ayaklı zımpara taşı tezgâhları, matkap bileme/ Matkap çeşitleri, matkap uç açıları, delinecek parça ve matkapların malzeme özellikleri,
delik delme işlem sırası, devir hesabı/ Rayba, kılavuz, pafta çeşitleri, vida tarakları, kılavuz ve pafta ile vida açma işlem sırası/ Torna
tezgâhı çeşitleri, kısımları, tornalama çeşitleri, aynalar, yataklar, kesici takımlar/ Torna kalemleri, çeşitleri, punta matkabı, devir sayısı
ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası/ Yüzey pürüzlülüğü, kanal kalemi çeşitleri, açıları, bilenmesi, ölçü
aletleri/ Konik tornalama yöntemleri, koniklik hesabı, koniklik ölçme mastarları/ Kademeli delik delme esasları, tırtıl çeşitleri/ Vida
çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalarda ağız sayısı/ Makine raybası çeşitleri, tornada raybalama
teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği/ Freeze tezgâhları, yüzey frezeleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş
derinliği ve ilerleme hızı hesapları, Frezeleme yönleri, iş parçasını paralel bağlama/ Kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezeleme
emniyet tedbirleri/ Delik büyütme aparatları, faturalı delik büyütme, freze de basit bölme, bölme aparatları/ Taşlama tezgâhları, taşlama
taşı çeşitleri ve özellikleri/ Dengeleme metotları, taşın bağlama teknikleri/ Taş bileme tekniği.
MKP107 TEKNİK RESİM
Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resimin önemi, çizim, araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi
örnekleri/ Geometrik çizimler/ Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler/ İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek/ Perspektif
resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak/ Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri/ Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları,
sembollerin anlamı ve toleranslar/ Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları/ Standart makine elamanları (civata, kama, pim, perno)
çizimleri/ Montaj uygulamaları/ Yatak rulman birleştirmeleri/ Demontaj uygulamaları/ Kayış, kasnak, dişli çark uygulaması.
MKP109 MAKİNE TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ
Makine teknolojisi alanında faaliyet gösteren mühendis, teknik öğretmen, tekniker, teknisyen vb. teknik elemanların
tanımlamaları, çalışma alan ve pozisyonları/ Makine teknolojisi eğitiminin içeriğinin, bilim dallarının, laboratuvar ve atölyelerinin
tanıtılması / Makine teknolojisi temel alanlarının tanıtımı, Malzeme, mekanik ve uygulama alanları/ Makine teorisi ve dinamiği, makine
elemanları, üretim yöntemleri ve uygulama alanları/ Termal sistemler, enerji üretimi ve kullanımı, uygulama alanları/ Teknik tesisat
esasları, otomatik kontrol ve uygulama alanları/ Makinelerin sınıflandırılması, karakteristikleri/ Kuvvet makineleri (enerji üreten
makineler)/ İş makineleri (enerji dönüştüren-tüketen makineler)/ Motor, türbin, pompa, kompresör ve takım tezgâhları hakkında bilgiler
verilmesi/ Makine teknolojisi alanında kullanılan bağlantı çeşitleri, sökülebilir ve sökülemez bağlantılar/ Kamalar ve pimler/ Vidalar
ve somunlar.
II. YARIYIL
YD102 YABANCI DİL İNGİLİZCE-II
Gelecek planları hakkında konuşma/ Hava raporları/ Mevsimler/ Seyahat planı, otel rezervasyonu yapma, seyahat hakkında
konuşma/ Tavsiyede bulunmak: Should/ Present Perfect Tense/ Present Perfect Tense: soru ve kısa yapılar/ since, for, already, just, yet/
Yetenekler hakkında konuşma: can, can’t/ Past Continuous Tense/ When, while/ Bağlaçlar: ve, böylece, ama, çünkü/ Gelecek planları
ve geçmiş olaylar hakkında konuşma.
TD102 TÜRK DİLİ-II
Anlatım ve anlatımın özellikleri/ Sözcükte anlam/ Cümlede anlam/ Paragrafta anlam/ Yazım ve noktalamanın temel kuralları/
Yazım ve kompozisyon teknikleri/ Bilimsel yazı türlerinin özellikleri ve bu türlerden fıkra, makale/ Deneme, anı, gezi yazısı/ Biyografi,
günlük, eleştiri/ Hikâye ve roman/ Tiyatro, mektup, dilekçe/ Rapor, tutanak, öz geçmiş, şiir, konferans/ Röportaj, panel, münazara,
seminer, söylev.
Aİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin
kaldırılması)/ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu/ Şeyh Sait İsyanı/ Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk’e suikast teşebbüsü/
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu/ İzmir mitingi/ Fırkanın kapanışı/ Menemen ve Bursa olayları/ 1924 Anayasası, diğer
2/6
anayasalar/ Hukuk alanındaki gelişmeler/ Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laikleşme
süreci/ Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk
Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri)/ Sağlık
alanındaki gelişmeler/ İzmir İktisat Kongresi/ Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası/ 1929 Dünya Ekonomik Buhranının
yansıması olarak Türkiye’de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı/ Atatürk döneminde
Türk dış politikası (1923-1938) döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri/ Komşularla münasebetler,
(Balkan ve Sadabat Paktı)/ Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tanımı, kapsamı/ Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik,
Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditler/ Atatürk’ten sonraki Türkiye (İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı, II.
Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti’nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş)/ Demokrat Parti’nin iktidar yılları/ Türkiye’nin
NATO’ya, girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi/ 1960’lı ve 1970’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler (1961 Anayasası,
Adalet Partisi İktidarı, 12 Mart 1971 muhtırası, koalisyon yılları, sağ-sol çatışması)/ 12 Eylül 1980’den günümüze Türkiye’de iç siyaset
gelişmeleri (12 Eylül askeri müdahalesinden sonra ülkenin durumu, sivil idareye dönüş, ANAP iktidarı ve koalisyonlar, siyasi ve
ekonomik krizler, askerin sivil idareye müdahaleleri)/ 1960’dan günümüze Türkiye’nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye,
Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, komşularla münasebetler)/ Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu iddiaların aslı
(Osmanlı yönetiminde Ermeniler, Ermeni isyanları, tehcir uygulaması, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler/ Asala ve
Ermeni terörü/ Ermeni diasporası karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin faaliyetleri.
MKP104 MAKİNE MESLEK RESMİ
Perçinli bağlantılar, çatı makasları çeşitleri/ Perçinli ve kaynaklı çatı makasları çizimi/ Dişli çarklar ve ortak dişli çark terimleri/
Dişler ve profillerinin çizimi/ Dişli çarkların üretim esasları/ Dişli çarkların resimlerinin çizilmesi/ Helisel dişli çarklar, kramayer-dişli
mekanizmaları, mandal-dişli mekanizmaları: boyutlandırma, örnek çizim uygulamaları/ Konik dişli çarklar/ Helisel dişli çarklar,
kramayer-dişli mekanizmaları, mandal-dişli mekanizmaları: boyutlandırma, örnek çizim uygulamaları/ Sonsuz vida ve karşılık dişlisi/
Mevcut dişli çark sistemleri üzerinden ölçü alarak, bu sistemleri projelendirebilmek/ Kramayer dişliler/ Zincir dişliler ve mandal
dişliler/ Kaymalı yataklar-rulmanlar/ Komple resimlerde yatakların çizimi, uygulama, çizim çalışması.
MKP102 MESLEKİ MATEMATİK
Lineer denklem sistemleri ve matrisler/ Limit ve süreklilik/ Türev ve uygulamaları/ Belirsiz ve belirli integral/ Integral ve
uygulamaları/ Diferansiyel denklemler.
MKP106 MALZEME TEKNOLOJİSİ
Malzemelerin sınıflandırılması/ Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri/ Malzeme seçiminde dikkat
edilecek hususlar/ Demir karbon denge diyagramı/ Demir dışı metaller/ Polimer malzemeler/ Seramik ve kompozit malzemeler/
Malzeme muayene yöntemleri/ Çelik standartları.
MKP110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I
Koordinat sistemleri CAD menüleri/ Temel geometrik şekiller/ İki boyutlu çizim komutları ve ikonları/ Çizim dosyalarını
açma, kaydetme/ Temel düzenleme ve sorgulama komutları/ Format (biçimlendirme) komutları/ Tools komutları/ Design center komutu
ile iki boyutlu tasarım, CAD menüleri, Draw ve modify menüsü/ Solid (katı) menüsü, Solid editing menüsü, Solid operations menüleri,
Solid editing/ UCS menüsü, Visual, stily menüsü/ Modelling menüsü, Viewports, Render menüsü/ Surface menüleri ve komutları,
Surface editing /Koordinat sistemleri, 3D surfaces/ Revolve surface, Ruled surface, Edge surface, Tabulated surface 3D view, Shell
komutu/ Geometrik şekiller ve parça geometrisi /Komutlar ve unsurlar İki boyut ve üç boyut ilişkisi/ Montaj parçalarında uyum
geometrisi/ Montaj sıralaması/ Montaj çeşitleri/ Montajda kullanılan ilişki türleri/ Montajda kullanılan standart parça çeşitleri.
MKP108 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ
CNC torna tezgâhınınn özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri/ Tezgâh koordinat eksenleri Referans noktaları kontrol
panel çeşitleri kontrol panel tuşları ve özellikleri/ Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi / Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri/
Takım telafi ayarları/ Takım tutucular ve bağlama elemanları/ Parçalar üzerindeki sıfır noktaları Sıfırlamada kullanılan elemanların
özellikleri/ İşlenecek parçaya göre takımı sıfırlama/ Takım ayarında kullanılan eleman ve özellikler/ Kesme derinliği, işlem açısı ve
ilerlemelerin verilmesi/ Takım kaba işleme derinlik hesabı/ Bağlama aparatları/ Bağlama kontrol aletleri/ İş parçası sıfırlama yöntemleri/
CNC torna tezgâhlarında programlama esasları/ Konumlama sistemleri/ İşlem ve hazırlık komutları/ Yardımcı komutlar özel komutlar/
CNC torna tezgâhlarında hareket sistemleri/ Koordinat sistemleri/ Hareket şekilleri kumanda tipleri eksenler/ Simülasyonun tanımı ve
önemi/ Simülasyon programları/ CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama/ Alın tornalama çevrimi/ Boyuna kaba tornalama
çevrimi/ Yarıçap pah çevrimi/ Kanal açma çevrimi/ CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama/ Profil kaba çevrimi/ Boşluk
kanal çevrimi/ Derin delik delme çevrimi/ Diş açma çevrimi/ Alt programlama tekniği/ Alt programlama yapısı/ CNC tornada alt
program kullanarak programlama/ CNC tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri/ Programlamada kullanılan hata kodları/ Tezgâh
ilerleme mod ayarları/ Ölçme ve kontrol.
SSP102 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Toplum ve topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel kavramlar/ Topluma hizmet
uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi/ Hedef kitle problemini belirleme/ Belirlenen problemlere yönelik çözüm
önerileri üretme/ Günümüzde topluma hizmet uygulamaları (kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet
uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri/ Kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları ile sosyal sorumluluk projelerini araştırma,
panel, konferans bilgilendirme seminerleri düzenleme/ Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.
III. YARIYIL
3/6
MKP201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II
Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımının çalıştırma/ Menü ve araç çubuklarının kullanma/ Taslak çizim
yapmak ve taslak çizim komutlarının çalıştırma/ Taslak ölçülendirme komutlarının kullanım/ Üç boyutlu katı modelleme yapmak/
Döndürerek katı oluşturma ve süpürerek katı oluşturma/ Katı modellerde aynalama/ Üç boyutlu yüzey modelleme/ Üç boyutlu model
montajı/ Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturmak/ Temel görünüşün oluşturulması/ Yardımcı görünüşlerin oluşturulması ve
görünüşlerin ölçülendirilmesi/ BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapmak.
MKP203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-I
Çalışma ekranı ve çizim ayarlarını yapma/ Çizim komutları ve çizim yapma/ Çizimleri, hazır modelleri düzenleme/ Kütük
oluşturma (kaba parça şeklini belirleme)/ 3B çizim komutları ve 3B çizim yapma/ Çizimleri, hazır modelleri düzenleme/ 3B kütük
oluşturma seçenekleri (kaba parça şeklini belirleme)/ Referans noktası belirleme/ Katı model parça üzerinde unsur tanımlama/ İki
boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, takım yolunu belirme, kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım
tutucu oluşturma/ Kullanılacak işlemi seçme, alın tornalama işlemi, kaba tornalama işlemi, hassas (finish) tornalama işlemi/ Kaba kanal
tornalama işlemi/ Hassas kanal tornalama işlemi/ Delik delme işlemi/ Delik tornalama işlemi/ Diş çekme işlemi/ Takım yollarının
simülasyonu yapma/ Üç boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma/ Unsur tanımlama/ Takım yolunu belirme/ Kullanılacak
kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma/ Kullanılacak işlemi seçme/ Alın tornalama işlemi/ Kaba tornalama
işlemi/ Hassas (finish) tornalama işlemi/ Kaba kanal tornalama işlemi/ Hassas kanal tornalama işlemi/ Delik delme işlemi/ Delik
tornalama işlemi/ Diş çekme işlemi/ Takım yollarının simülasyonu yapma/ NC kodlarını türetmek için tezgâh kod türetici
(postprocessor) seçme/ NC kodlarını türetmek/ CNC torna tezgâhına veri aktarma yöntemleri/ CNC torna tezgâhından veri aktarma
yöntemleri/ CNC torna tezgâhı parça işlemek için hazırlama/ Oluşturulan takım yolu ile CNC tornada parça işleme.
MKP205 MAKİNE ELEMANLARI
Birim sistemleri, makine tasarımında genel esaslar/ Standartlar-toleranslar ve geçmeler/ Makine elemanlarının mukavemet
hesapları/ Makine elemanı için malzeme seçimi/ Lehim bağları-yapıştırma bağları/ Kaynak bağları-perçin bağları/ Cıvata bağları-pimler
ve pernolar/ Mil-göbek bağları/ Yaylar-akslar-miller/ Triboloji (sürtünme yağlar ve yağlama)/ Kaymalı yataklar-rulmanlar/ Kavramalarkayış kasnak mekanizmaları/ Dişli çarklar.
MKP209 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ
CNC freze tezgâhının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri/ Tezgâh koordinat eksenleri/ Referans noktaları/ Kontrol
panel çeşitleri/ Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi/ Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri/ Parçalar üzerindeki sıfır noktaları
Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi/ CNC Freze tezgâhlarında programlama esasları ve hareket sistemleri/
Simülasyonun tanımı ve önemi/ Simülasyon programları çalıştırmak/ CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama/ Dikdörtgen
cep frezeleme çevrimi/ CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama/ Dairesel cep frezeleme çevrimi/ CNC frezede çevrimleri
kullanılarak programlama/ Delik delme çevrimi/ Kılavuz çekme çevrimi/ Delik genişletme çevrimi/ Alt programlama tekniği/ Alt
programlama yapısı/ CNC frezede alt program kullanarak programlama/ CNC freze tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri/ Ölçme
ve kontrol.
MKP211 TERMODİNAMİK
Temel kavramlar (sistem, çevre, hal değişimi, çevrim)/ Termodinamiğin sıfırıncı kanunu/ Isı ve iş dönüşümleri/ Saf maddenin
termodinamik özellikleri (özellik bağıntıları, P-V, T-S diyagramları)/ Saf maddenin termodinamik özellikleri (özellik bağıntıları, P-V,
T-S diyagramları)/ İdeal gaz denklemi ve ideal gazların hal değişimleri/ Termodinamiğin I. kanunu/ Termodinamiğin II. kanunu/ Motor
çevrimleri, çevrimlerin karşılaştırılması/ İçten yanmalı motorlarda iş, verim, güç/ Motor performans karakteristikleri/ Yakıtlar, fiziksel
ve kimyasal özellikleri, yanmanın fiziksel analizi, kimyasal özellikleri/ Buji ile ateşlemeli motorlarda yanma/ Sıkıştırma ile ateşlemeli
motorlarda yanma yakıtların sınıflandırılması, hidrokarbonlar, alkoller ve türevleri, yanmanın sınıflandırılması, yanma denklemleri/
Yanma sonu ürünler ve analizleri, yakıt ve yanma ile ilgili tablolar, alternatif yakıtlar ve yanma/ Motorlarda yanmadan kaynaklan
vuruntu, yakıtların buharlaşması, vuruntu mukavemeti.
IV. YARIYIL
MKP202 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-II
İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma/ Takım yolunu belirme/ Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici
uç ve takım tutucu oluşturma/ Kullanılacak işlemi seçme/ Yüzey frezeleme işlemi/ Kaba ve ara kaba frezeleme işlemi/ Delik delme
işlemi/ Profil frezeleme işlemi/ Kanal frezeleme işlemi/ Hassas (finish) frezeleme işlemi/ Takım yollarının simülasyonu yapma/ Üç
boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma/ Takım yolunu belirme/ Kullanılacak kesici takım ve takım tutucu seçme, kesici
takım ve tutucu oluşturma/ Kullanılacak işlemi seçme/ Yüzey frezeleme işlemi/ Kaba ve ara kaba frezeleme işlemi/ Delik delme işlemi/
Profil frezeleme işlemi/ Kanal frezeleme işlemi/ Helis frezeleme işlemi/ Hassas (finish) frezeleme işlemi/ Hassas yüzey ve kenar
temizleme işlemi/ Takım yollarının simülasyonu yapma/ 4 eksen frezeleme işlemi yapma/ İndeksleme 4 eksen işleme/ Sürekli
(simültane) 4 eksen işleme/ Delik delme/ Yüzeye profil sarma (Wrap)/ Kaba frezeleme yapmak/ Finish frezeleme yapmak/ Takım
yollarının simülasyonu yapma/ Kullanılacak 5 eksen işlemi seçme/ Kaba frezeleme işlemi/ Delik delme işlemi/ Profil frezeleme işlemi/
Yan duvar işleme (Swarf)/ Hassas (finiş) frezeleme işlemi/ Takım yollarının simülasyonu yapma/ NC kodlarını türetmek için tezgâh
kod türetici (postprocessor) seçme NC kodlarını türetmek CNC freze tezgâhına veri aktarma yöntemleri/ CNC freze tezgahından veri
aktarma yöntemleri/ CNC freze tezgâhı parça işlemek için hazırlama/ Oluşturulan takım yolu ile CNC frezede parça işleme.
4/6
MKP204 HİDROLİK VE PNÖMATİK
Hidroliğin tanımı ve prensipleri/ Hidrolik depo, pompa, silindir ve motorlar/ Basınç kontrol valfleri, Yön kontrol valfleri, akış
kontrol valfleri/ Akümülatörler, hidrolik boru, hortum, rekorlar/ Sızdırmazlık elemanları ve hidrolik devre yağları/ Hidrolik devrelerin
iş tezgâhlarına uygulanışı/ Hidrolik sistemde meydana gelen arızalar/ Pnomatiğin tanımı ve prensipleri/ Pnomatiğin tanımı ve
prensipleri/ Kompresörler, havanın bakımı ve şartlandırıcılar/ Susturucular, manometre, hava kazanı, pnomatik silindirler, motorlar ve
valfler ve semboller/ Pnomatik devreli aparatlar/ Hidro-Pnomatik devreler/ Pnomatik devre elemanlarının bakımı, onarımı ve arıza
bulma.
MKP206 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması/ Araştırma yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması/
Araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma/ Ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri/
Projenin geliştirilmesi / anket düzenleme / örnek anketler / örnek projeler/ Çalışmanın içindekiler ve bölümlerin hazırlanması/ Önsöz,
özet, tablo, şekil ve grafiklerin hazırlanması ve gösterilmesi/ Kaynakçanın düzenlenmesi/ Yazım kurallarına uyumun denetlenmesi,
hatalarının giderilmesi/ Çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi/ Bilimsel çalışmalarda etik/ Sunum teknikleri / Çalışma
sunumunun hazırlanması.
MKP208 STAJ
Öğrencilerimizin alanlarına uygun kamu ya da özel kurum veya işletmelerde en az 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.
SEÇMELİ DERSLER
MKP112 MÜHENDİSLİK BİLİMİ
Dairesel hareket/ Potansiyel-kinetik enerji ve momentum/ Basit makineler (kaldıraç, makara, palanga, eğik düzlem, vida)/ Basit
makineler (dişli çarklar, kayış kasnak, kremayer, diferansiyel çıkrık)/ Akışkanlar (temel kavramlar)/ Akışkanlar (basınç, Arşimed
prensibi)/ Akışkanlar (süreklilik, Bernoulli prensibi)/ Akışkanlar (pompalar)/ Isı enerjisi ve etkileri (termodinamik)/ Isı enerjisi ve
etkileri (ısı transferi, sıcaklık, genleşme)/ Gazlar/ İç enerji, entalpi.
MKP213 ISI TRANSFERİ
Birim sistemler/ Termodinamik tarifler/ Isı transferi tipleri iletim, taşınım ve ışınım/ Genel ısı iletim denklemleri/ Tek boyutlu
sürekli rejimde ısı iletimi/ Paralel levhalarda ve silindirik elemanlarda ısı iletimi/ Örnek uygulama/ Isı ışınımı/ Toplam ısı transfer
katsayıları/ Borularda sıcaklık düşümü/ Kritik izolasyon kalınlığı küçük cisimlerin soğutulması, ısı ışınımı.
MKP215 SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
Tanışma, dersin tanımı, genel bilgiler/ MB sistemi ile boru çapı tespiti/ YB sistemi ile boru çapı tespiti/ Borulardaki sürtünme
kayıplarının ve hızların bulunması/ YB ile boru çapı tespiti örnek çözümler/ Yüksek yapılarda sıhhi tesisat/ Su basınçlandırma ve
hidrofor hesapları/ Yangın tesisatı/ Sıcak su hazırlama sistemleri/ Sıhhi tesisat projesi çizimi/ Keşif özeti hazırlama/ Islak mekânların
düzenlenmesi.
MKP217 MEKANİK VE STATİK
Ölçü birimleri/ Skaler ve vektörel büyüklükler/ Kuvvetlerde bileşen ve bileşke işlemleri/ Bir noktada moment/ Mesnet tepkileri.
MKP208 KAYNAK TEKNOLOJİSİ
Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler/ Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri/ Kaynağın tarifi,
önemi/ Kaynak yapma sırasında uyulması gereken içi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar/ Kaynağın sınıflandırılması,
diğer imal usulleri ile karşılaştırılması/ Elle elektrik ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler/ Kaynak ekipmanları ile örtülü
elektrot çeşitleri ve özellikleri/ Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri/ Kaynak kabiliyeti/ Kaynak metalürjisi/ Oksi-gaz kaynağı
çeşitleri ve özellikleri/ Kaynağın tahribatla kalite kontrolü ve kaynak hataları.
MKP210 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
İklimlendirme sistemlerinin sınıflandırılması ve seçim ölçütleri/ İklimlendirme sistemlerinin özellikleri ve karşılaştırılması/
İklimlendirme sistemlerinin elemanları ve özellikleri/ İklimlendirilecek ortamlar için pratik ısı yükü hesabı/ Merkezi iklimlendirme
sistemleri/ Split ve paket iklimlendirme sistemleri/ Temiz odalar ve sağlığa uygun iklimlendirme sistemleri/ Temiz hava ihtiyacının
belirlenmesi, debi ve hız hesapları/ Kanal elemanları, kanal boyutlandırma, imalat yöntemleri ve basınç kaybı hesapları/ Kanal
birleştirmede kullanılan özel elemanların tasarımı/ Fan, menfez, difüzör, damper filtre vb. elemanların seçimi, işletme ve bakım/
Havalandırma sistemi uygulamaları/ Havalandırma sistemlerinin işletmeye alınması.
MKP212 MEKANİK TESİSAT ÇİZİMLERİ
Isıtma tesisatı sembolleri çizimi/ Isıtıcı montaj resmi çizimi/ Kombi montaj resmi çizimi/ Kazan montaj resmi çizimi/ Genleşme
deposu montaj resmi çizimi/ Kat ısıtma tesisatı çizimi/ Merkezi ısıtma tesisatı çizimi/ Doğalgaz tesisatı sembollerini çizimi/ Kat planına
doğalgaz tesisatını çizimi/ İzometrik çizim/ Doğalgaz cihaz montaj resimlerini çizimi/ Sıhhi tesisat elemanlarının sembollerini Vitrifiye
montaj resimleri çizimi/ Armatür montaj resimleri çizimi/ Hidrofor-depo montaj resmi çizimi/ Sıcak su hazırlama cihazlarının montaj
resimleri/ Bina temiz su dağıtım sistemleri çizimi/ Atık su dağıtım sistemleri çizimi/ Yangın tesisatını çizimi/ Kolon şeması çizimi.
MKP214 POMPALAR VE KOMPRESÖRLER
5/6
Pompalar ve çeşitleri/ Hidrolik pompalar/ Su pompaları/ Pompa seçim kriterleri/ Pompaların bağlantı elemanları/ Pompa
arızaları ve bakım gereksinimleri/ Pompaların tasarımı ve dinamik hesapları/ Kompresörler/ Kompresör çeşitleri/ Pozitif yer değiştirmeli
kompresörler/ Dinamik (türbin tipi) kompresörler/ Kompresör seçim kriterleri/ Kompresör arızaları ve bakım gereksinimleri.
MKP216 İÇTEN YANMALI MOTOR TEKNOLOJİSİ
İçten yanmalı motorlarda tanım ve terimler/ İçten yanmalı motorların sınıflandırılması/ İçten yanmalı motorların çalışma
prensibi/ Dört zamanlı motorlarda çevrim/ İki ve dört zamanlı motorda çevrimler, otto çevrimleri, dizel çevrimleri/ Aşırı doldurma
sistemleri/ İçten yanmalı motorların elamanları ve görevleri/ Yakıt sistemi/ Şarj ve marş sistemleri/ Yağlama sistemi/ Soğutma sistemi.
MKP218 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
Enerji, mevcut enerji kaynakları/ Fosil kökenli yakıtlar ve çevreye etkileri/ Alternatif enerji kaynakları/ Mevcut alternatif enerji
uygulamaları/ Güneş enerjisi/ Güneş enerjisi uygulamaları/ Güneş radyasyon hesapları/ Zaman ve güneşlenme hesapları/ Güneş enerjili
sıcak su hazırlama sistemleri/ Güneş kolektörleri/ Güneş pilleri, kullanım alanları ve bağlantıları/ Rüzgâr enerjisi/ Jeotermal enerji/
Hidrojen enerjisi.
6/6
Download

Makine Programı Öğretim Planı ve Ders İçerikleri