25 yılın içindä dünneyin bür küçük paycaazı savaşêr olmaa baamsız
devlet, ilerleyän devlet, angısında biz isteeriz yaşamaa, kurmaa
aylä, terbietmää uşak, angısında bizim ana-boba raatlıkta
ihtiarlayacek.
Ama nedä yapmasak, bizdä bişey olmêêr, hep yannışlık yapêrız,
yanılêrız.
İlk yannışlık – inan, angısını biz baaşlêêrız bizim politikacıların boş
sözlerinä, yalan adamaklarına. Onnar da unudêrlar bizim için, açan
kablederlär seçimnerdä bizim oyumuzu.
Bizä lääzım başka
insannar devlet kuvedindä.
Kaybederiz halk cümnesini, kaybederiz insanı, kaybederiz umudu.
Bizdä yok ölä bakannıklar, angıları koruyacek bizim istediklerimizi –
herbir millettän, herbir yaşta adamnarın, karıların, ama gücenik
büünkü yaşamaklan. Biz kaybettik inanı ona, kim büünkü gündä
götürer devleti, kaybettik inanı biri-birimizä, kaybettik inanı yaarınkı
günä. Artık bişeyä yok kontrol hem annamak. Dooru dava kesmäk
uydurulmêêr başka dooruluklan,
zerä o kendi-kendini yalancı
yapêr. Yalancılık oldu kanon gibi. Yalancı politikacıları yok kim
cezalasın, onnarı, kim diiştirer lafını, bakıp bizim gözlerimizä, yalan
söleer.
Presa satılı politika organizaţiyalarına, angıları becerekli kullanêr
insanı – bizi, ayırdêr bizi, çekiştirer bizi, yapêr ölä, ani biri-birimizi
görmeyelim, bizim fikirimizi alêr önemni işlerdän. Real problemalar
kalêr bir tarafa. Bölä yalan haberlerin çıkışları bu türlü: satkınnar
geldi kuvedä.
Büünkü politika krizisi – halizdän, paalılık krizisi, insannık krizisi,
baamsızlık, profesional hem kendi işinä inançlı insannarın krizisi;
insannarın, angıları yaşamayı dooru görerlär, angıları kendi büük
borcunu devletin hem kendi halkın önündä savaşêrlar
tamamnamaa.
Biz başka dayanamêêrız bölä dooruluksuzlaa. Biz yok nicä duralım
bir tarafta da siiredelim, nicä satkınnar kullanêr devleti. Biz lääzım
şindi çalışalım, ki diiştirmää yaşamayı ii tarafa.
Bizä lääzım heptän başka partiya. Partiya, angısı birleştirer. Ölä
partiya, angısı izmet edecek kendi halkına: nesoy da millettän
olmasa, nesoy dili dä kullanmasa, nesoy insan da olmasa, nesoy
yaşta da olmasa. Partiya - hepsi namuzlu vatandaşların partiyası,
angıları isteerlär fayadalı olmaa vatanına.
Bizä lääzım ölä partiya, angısı düzülecek aşaadan yukarı, ama diil
yukardan aşaa.
Partiya, neredä herbir azanın olacek kolaylıı pay almaa
problemaların karar almasında, incelemesindä, sorumnu cümnä
yaşamasında .
Partiya, angısı kurulacek azaların yardımınnan, onnarın
katılmasınnan, haliz kuvedinnän, ama diil içindakı diktaturaylan
hem ölä finanslarlan, angılırın gelmesi diil belli neredän.
Partiya ilerleyän, düzülmüş adım-adım hem real arzularınnan
diiştirmää yaşamayı. Partiya, angısının azaları seçeceklär hem
ilerledeceklär profesionalları., ama diil istemää kendinä er ondan,
ani partiyaya girdi.
Paalı dostlar! Bän geldim karara, ani lääzım kurmaa eni partiya.
Diişilmeklär var nicä çeketsin buradan hem şindi, eer herbiriniz
çalışarsaydınız girmää bu partiyaya.
Download

manifest ucraineană