T.B.M.M.
B:100
18.4.1995
0:5
Soru 3. MlKES adlı şirketin, sermaye arttınmı sırasında hisseleri satışa çıktığında bu kişinin
satın aldığı hisse bedeli olan 21 milyar 858 milyon lira için, "Amerikalılardan borç olarak aldım
..." şeklindeki açıklamasının şaibe yarattığını düşünüyor musunuz?
Soru 4. Üzerinde bu kadar spekülasyon yapılan bu proje ve bu kişi hakkında herhangi bir so­
ruşturma başlatılmış ya da bu kişinin bilgisine başvurulmuş mudur? Henüz bir işlem yapılmamış
ise başlatılmasına ilişkin tarafınızdan talimat verilecek midir?
T. C.
Millî Savunma Bakanlığı
17.4.1995
Kanun: 1995/322-TÖ
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 23 Mart 1995 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.027/6390-13474/48868 sayılı yazısı.
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler tarafından verilen ve ilgi Ek'inde gönderilerek cevaplan­
dırılması istenen "F-16 savaş uçaklarının üretimiyle ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin" Ya­
zılı Soru Önergesinin cevabı Ek'tedir.
Arz ederim.
Mehmet Gölhan
Millî Savunma Bakanı
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı
1. ODTÜ öğretim üyesi Engin Arıkan, F-16 Elektronik Harp Projesinin başlangıç aşamasında
ODTÜ ve ASELSAN'dan Hv. K. K.lığı talebiyle danışman olarak görevlendirilen 7 personelden
birisidir.
Hv. K. K.lığında danışmanlık görevi sona erdiğinde, kendi kararı ve talebiyle bilgi ve tecrü­
besini kullanabileceği yer olan, Mikes A.Ş. yönetim kurulunda Teknik ve Teknoloji Transferi
denetleyicisi olarak görev almıştır. Görev almadan önce, bu husus SSM.lığı ve Hv. K. K.lığına şi­
fahi olarak bildirilmiş, bu görevlendirmede bir sakınca görülmemiştir.
Sistemin en gizli bilgileri, esasen sistemin tasarım, geliştirme ve imalatını yapan Loral Elektronics Systems şirketine ait olup; bu bilgilere Hv. K. K.lığı, SSM.lığı, SSM. lığına danışmanlık ya­
pan STM A.Ş, ve sistemin ortak üreticisi Mikes A.Ş. personeli, bilmesi gereken prensibine göre nü­
fuz etmiştir.
Engin Arıkan Hv. K.lerinde görev yaptığı sırada, devlet aleyhine kullanılabilecek herhangi bir
bilgiye nüfuz etmemiştir. Projenin bir danışmanı olarak hassas bilgileri bilmesi gereken prensibine
göre nüfuz etmesi kontrollü olarak sağlanmıştır.
ALQ-178 projesinde her iki ülkeye ait gizli bilgiler mevcut olup, bu bilgilerin kullanımı ve ko­
runması ABD ve Türkiye arasındaki güvenlik anlaşması çerçevesinde yürütülmekte ve bu bilgile­
rin güvenliği karşılıklı olarak garanti altına alınmaktadır.
2. Engin Arıkan'ın, Hv. K. K.lığında yürüttüğü danışmanlık görevine son verilmesi üzerine,
Gizlilik Kleransı iptal edilmiş ve ilgili kuruluşlara bildirilmiştir. Hv. K. K.lığında görevli olması
nedeniyle Dışişleri Bakanlığında Hv. K. K.lığı talebiyle alman kleransın, görevin sona ermesiyle
yine Hv. K. K.lığı tarafından iptal edilerek bunun ilgili kuruluşlara bildirilmesi bir prosedür gere­
ğidir. Şahsın kleransınm iptali herhangi bir güvenlik ihlali gereği olmayıp, görevin sona ermesiyle
ortaya çıkan idarî bir husustur.
-421-
Download

TBMM B : 1 0 0 1 8 . 4 . 1 9 9 5 0 : 5 Soru 3. MlKES adlı şirketin