2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI
AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ
M.İbrahim TEPE
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
Mehmet EFE
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
1
ِ َ‫َالشيط‬
ِ ِ‫َاعُوذَُب‬
َّ ‫اهلل َِم َن‬
َ‫َالرِج ِيم‬
َّ ‫ان‬
ِ َ‫الشيط‬
ِ ِ‫تَالْ ُق رآنَ فَاستَ ِع ْذَب‬
ِ ‫َالرِج‬
َّْ َ‫اهلل َِم ََن‬
َ)‫﴾َ(نخل‬98َ‫يم‬
َّ ‫ان‬
ْ
ْ َ ْ‫﴿َ فَِإ َذ اَقَ َرأ‬
98- ġim di Kur'ân okum ak istediğin z am an önce
o kovulm uĢ Ģeytandan Allah'a sığın.
ِ ‫﴿إِنَّوُ َِمنَس لَْيما َنَوإِنَّوَُبِس َِم‬
َ)‫﴾َ(نملة‬03َ‫يم‬
َِ ‫َالرِح‬
َّ ‫َالر ْح َم ِن‬
َّ ‫اهلل‬
ْ َ َ ُ
30- "Mektup Süleym an'dandır,
Rahm ân ve Rahîm Allah'ın adıyla (baĢlam akta)dır. "
ِ ‫ئَالْ ُق رآ ُنَ فَاستَ ِمع واَلَوَُوأ‬
‫َ﴾َاع راف‬432َ‫َنصتُواَلَ َع لَّ ُك ْمَتُ ْر َح ُم و َن‬
ُ ْ
َ
ْ َ ‫﴿َوإِ َذ اَ قُ ِر‬
َ
204- Kur'ân okunduğu z am an, hem en susup onu dinleyin,
um ulur ki, rahm ete nâil olursunuz .
79
ِ‫ََ فِيَك‬77َ‫﴿ إِنَّوَُلَ ُق رآ ٌنَ َك ِريم‬
ٍ ُ‫ابَم ْكَن‬
ٍ
َ‫َالََيَ َم ُّسوَُإِ َالَّ ال ُْمطَ َّه ُرو َن‬78َ‫ون‬
‫ت‬
َ
َ
ٌ
ْ
ِ ‫ََتَن ِز‬
ِ
)‫﴾َ( واقعة‬83َ‫ين‬
ِّ ‫َر‬
َ ‫يلَم ْن‬
َ ‫بَال َْعالَم‬
ٌ
77. O, elbette Ģerefli bir Kur'ân' dır.َ78. Korunm uĢ bir kitaptadır.َ79. Ona
tem iz lenenlerden ba Ģkası el sürem ez .َ80. (O), âlem lerin Rabbinden indirilm iĢtir.َ (Vakıa)
2
1-Kuranı Abdestli Okumak
ٍ ُ‫َم ْكن‬
ٍ َ‫ََ فِيَكِت‬77َ‫يم‬
79َ‫َالََيَ َم ُّسوَُإِ َالَّ ال ُْمطَ َّه ُرو َن‬78َ‫ون‬
ََ ‫اب‬
ٌ ‫﴿ إِنَّوَُلَ ُقَْرآ ٌنَ َك ِر‬
ِ ‫تَن ِز‬
ِ َِّ ‫َم َنَر‬
َ)‫﴾َ(واقعة‬83َ‫ين‬
َ ْ َ ‫يل‬
َ ‫بَ ال َْعالَم‬
ٌ
77. O, elbette Ģerefli bir Kur'ân' dır.َ78. Korunm uĢ bir kitaptadır.
َ79. Ona tem iz lenenlerden ba Ģkası el sürem ez .َ80. (O), âlem lerin Rabbinden indirilm iĢtir.َ (Vakıa)
2-Euzü çekmek
ِ َ‫َالش ْيط‬
َّ ‫اهللَ ِم َن‬
َ)‫﴾َ(نخل‬98َ‫َالرِج ِيم‬
َِ ِ‫استَ ِع ْذَب‬
َّ ‫ان‬
َ ْ‫﴿َ فَِإ َذ اَقَ َرأ‬- 4
ْ َ‫تَالْ ُق ْرآ َن ف‬
Nahl:98- “ġim di Kur'ân okum ak istediğin z am an önce o kovulm uĢ Ģeytandan Allah'a sığın.”
3-Besmele çekmek
ِ
َ)‫﴾َ(نملة‬03َ‫َالرِح ِيم‬
َِ ‫َوإِنَّوَُبِ ْس َِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ َ‫اهلل‬
ُ ‫﴿إِنَّوَُم‬
َ ‫نَس لَْي َما َن‬
Nem l:30- "Mektup Süleym an' dandır, Rahm ân ve Rahîm Allah'ın adıyla
(baĢlam akta)dır.
4-İlk Gelen Ayetler
ِ
ِ َّ َ ِّ‫﴿َ اقْ رأَْبِاس َِمَرَب‬
0َ‫ك ْاْلَ ْك َرُم‬
ََ ُّ‫َوَرب‬
َ ‫نسا َنَم ْن‬
َ ْ‫ََ اقْ َرأ‬4َ‫َع لَ ٍق‬
َ ْ َ
َ َِِ‫ََ َخ لَ َقَ اْ ِإل‬1َ‫كَالذيَ َخ لَ َق‬
َ)‫﴾ََ(علق‬5َ‫َماَلَ ْمَيَ ْع لَ ْم‬
َ ‫الَّ ِذ‬
َ ‫َََ َع لَّ َمََاْ ِإلََِِنْ َسا َن‬2َ‫يَع لَّ َمَبِالْ َق لَ ِم‬
Alak:1- Yaratan Rabbinin adıyla oku! َ2- O, insanı bir alekadan (em briyodan) yarattı.َ3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.َ4- O Rab ki kalem le
yaz m ayı öğret
ََ5- Ġnsana bilm ediği Ģeyleri öğretti.
5-Ġkinci Ġnen Ayetler
ِ ‫َ قُ َمَ فَأ‬1‫﴿ياَأَيُّهاَالْم َّدثَِّ َر‬
﴾5َ‫ج ْر‬
ُّ ‫ َو‬2َ‫كَ فَطَ َِّه ْر‬
َ َ‫َ َوثِيَاب‬0َ‫كَ فَ َكبَِّ َْر‬
َ َّ‫َ َوَرب‬4َ‫َنذ ْر‬
ُ ‫الر ْج َزَ فَ ْاى‬
ْ ُ ُ َ َ
Müddessir :1- Ey örtüsüne bürünen (Peygam ber)! 2- Kalk artık uyar. 3Sadece Rabbini yücelt. 4- Elbiseni tem iz le. 5- Pislikten sakın.
3
6- Âlemlere Rahmet Olarak
﴾‫ين‬
ََ ‫َر ْح َمةً ََلِل َْعالَ ِم‬
َ َ‫﴿ َوَماَأَ ْر َس لْن‬
َ ‫اكَإَِّال‬
Enbiya:َ107-(Resûlüm !) Biz seni anca k âlem lere rahm et olarak g önderdik.َ
7-Cahiliye
ِ
}58{َ‫يم‬
ٌَ ‫َو ُى َوَ َك ِظ‬
َِّ ُ‫﴿َ َوإِذَ اَب‬
ُ ُ‫َو ْج ُهو‬
َ ‫ش َرَأ‬
َ ً‫َم ْس َو ّدا‬
َ ‫َح ُد ُى ْمَباْلُنثَىَظَ َّل‬
Nahl:58. Onlardan birine kız m üjdelendiği z am an öfkelenm iĢ olarak yüz ü َ
kapkara kesilir.”
8 -Mirac
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
َُ‫اَح ْولَوَُلِنُ ِريَو‬
ْ ‫﴿َ ُس ْب َحا َنَالَّ َذيَأ‬
َ ْ‫ْح َر َِام إِلَىَال َْم ْسجدَاْلَق‬
َ ‫َس َرىَبِ َع ْبدهَلَْيالًَ َم َنَال َْم ْسجدَال‬
َ َ‫صىَالَّذيَبَ َارْكن‬
ِ
ِ ‫َالس ِميعَالب‬
ِ
َ﴾َ1َ‫ص ُير‬
َ ُ َّ ‫م ْنَآيَاتنَاَإِنََّوُ ُى َو‬
َ İsra 1. Bir gece, kendisine âyetlerim iz den bir kısm ını g österelim diye
(Muham m ed) kulunu Mescid-i Harâm 'dan, çevresini m übarek kıldığım ız
Mescid-i Aksâ' ya götüren Allah noksan sıfatlardan m ünez z ehtir; O, gerçekten iĢitendir, görendir.
9-Hesaba Çekilmek
ِ
ِ
‫َوتَ ْش َه ُدَأ َْر ُج لُ ُه ْمَبِ َماَ َكانُواَيَ ْك ِسبُو َن‬
َ ‫الْيَ ْوَمَنَ ْختِ ُم‬
َ ‫َوتُ َك لِّ ُمنَاَأَيْدي ِه ْم‬
َ ‫َع لَىَأَفْ َواى ِه ْم‬
Yasin-65 “O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da
kazandıklarına şahitlik eder.”
10-Kadir Gecesi
ِ ‫َبِس ِم‬
َِِ‫َالرِح ِيم‬
َّ ‫َالر ْحم ِن‬
َّ ‫َاهلل‬
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ‫َمنَأَل‬
َ}0{َ‫ْفَ َش ْه ٍر‬
َ ‫﴿َإِنَّاَأ‬
َ ‫}َ َوَماَأَ ْد َر َاك‬1{َ‫َنزلْنَاهَُفيَلَْي لَةَالْ َق ْد ِر‬
ْ َ ‫}َلَْي لَةَُالْ َق ْد ِرَ َخ ْي ٌر‬4{َ‫َماَلَْي لَةَُالْ َق ْد ِر‬
ِ
ِ َ‫}َسال‬2{َ‫مَم َنََ ُك َِّلَأَم ٍر‬
ِ ِ ِ َ ‫الر‬
ِ
﴾َ5َ‫َّىَمطْلَ ِعَالْ َف ْج ِر‬
ٌ َ
ْ
َ ‫َحت‬
َ ‫َمَى َي‬
ْ َ ‫َربِّ ِه‬
ُ ُّ ‫َو‬
َ ‫وحَ ف َيهاَبِإ ْذن‬
َ ُ‫تَ نَ َّز ُلَال َْم َالئ َكة‬
4
Rahm ân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla .
1. Biz onu (Kur' an'ı) Kadir gecesinde indirdik.2.Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir m isin? 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 4. O gecede,
Rablerinin iz niyle m elekler ve Ruh (Cebrail), her iĢ için iner dururlar. 5. O
gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuĢuna kadar.
11-Ahlak
﴾َ2َ‫َع ِظ ٍيم‬
َ َّ‫َ﴿َ ََوإِن‬
َ ‫كَلَ َع لىَ ُخ لُ ٍق‬
4. Ve sen elbette yüce bir ahlâk üz eresin. Kalem -4
12- Hz. Peygamber’in “Ümmiliği”
ِ ُ‫نتَتَ ْت ل‬
﴾َ28َ‫ابَال ُْم ْب ِطَلُو َن‬
ٍَ َ‫وَمنَقَ ْب لِ ِو َِمنَكِت‬
َ ِ‫ابَ ََو َالَتَ ُخطُّوَُبِيَ ِمين‬
َ ‫َ﴿ َوَماَ ُك‬
َ َ‫كَإِذاًَ َال ْرت‬
Ankebut- 48 “Sen bundan önce ne bir yaz ı okur, ne de elinle onu yaz ardın.
Öyle olsaydı, bâtıla uyanlar kuĢku duyarlardı.
Ek Bilgi:
Hz. Peygam ber’in “üm m i” yani okum a-yazm a bilm eyen bir ki şi olm asının ba şlıca
hikm eti, bu ayette açıklanm ı ş olm aktadır: E ğer Resul-i Ekrem , okum a-yazm a bilen
bir ki şi olsaydı, üm m i olan peygam ber için bile “Bu Kur’an’ı o uydurm u ştur” dem eye
kalkan ve en açık m uciz eleri inkar eden m ü şrikler, iftiralarına bir ölçüde m esnet bulm u ş olacaklar ve daha çok kim seleri kandırabileceklerdi.
13-Tebliğ
ِ َ ‫كَلِم ِنَاتَّ ب ع‬
ِ ‫َ﴿َوأ‬
ِِ
﴾َ415َ‫ين‬
َْ ‫}َ َوا ْخ ِف‬412{َ‫ين‬
ْ ‫ك‬
َ َ‫َع ِش َيرت‬
َ ‫َنذ ْر‬
َ َ َ َ ‫اح‬
َ َ‫ض َجن‬
َ
َ ‫كَم َنَال ُْم ْؤمن‬
َ ِ‫َاْلَقْ َرب‬
214. (Önce) en yakın akrabanı uyar. 215. Sana uyan m üm inlere (m erham et)
kanadını indir. ġuara-214/215
14 Hz.Peygamberin Farkı Vahiy Almasıdır
ِ
ِ ‫وهَُووي َلََلِل‬
ِ ‫َمثْ لُ ُكمَي وحىَإِلَ ََّي أَنَّماَإِلَه ُكمَإِلَوٌَو ِاح ٌدَ فَاستَ ِقيم واَإِلَي ِوَو‬
َ‫ين‬
ْ َ ْ ُ ْ
َ ُ ْ َ ‫قُ ْلَإِنَّ َماَأَنَاَبَ َش ٌر‬
ُ ٌ ْ َ َ َ ‫استَ غْف ُر‬
َ ْ ُ َ
َ ‫ْم ْش ِرك‬
Fussilet-6 “De ki: Ben de ancak siz in gibi bir insanım . Bana ilâhınız ın bir
tek Ġlâh olduğu vahy olunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan m ağfiret
dileyin. Ortak
koĢanların vay haline!
5
15-Sevr Mağarası
ِ ‫ولَلِص‬
ِ
ِ َّ
ََ‫احبِ ِوَال‬
َ َُ‫ص َره‬
ُ ‫ينَ َك َف ُرواَْثَانِ َيَاثْ نَ ْي ِنَإِ ْذ‬
َ ُ ‫َى َماَفيَالْغَا ِرَإِ َْذَيَ ُق‬
َ َ‫نص ُروهَُفَ َق ْدَن‬
ُ َ‫إِالََّت‬
َ ‫اهللَُإِ ْذَأَ ْخ َر َج َوَُ الذ‬
﴾َ23﴿ََََ...‫اهللََ َم َعنَا‬
َ َ‫تَ ْح َز ْنَإِ َّن‬
Tevbe-40 “Eğer siz ona (Resûlullah'a) yardım etm ez seniz (bu önem li değil);
ona Allah yardım etm iĢtir: Hani, kâfirler onu, iki kiĢiden biri olarak (Ebu
Bekir ile birlikte Mekke' den) çıkarm ıĢlardı; hani onlar m a ğaradaydı; o, arkadaĢına. Üz ülm e, çünkü Allah biz im le beraberdir, diyor du.”
Ek Bilgi:
Hicret esnasında m ü şrikler tarafından ısrarla takip edilen Hz. Peygam ber (s.a.) ve
Hz. Ebu Bekir (r.a.) bir ara Sevr m a ğarasına sığınm ışlardı. Mü şriklerin ayak seslerini
duyuyorlardı. Hz. Ebu Bekir (r.a.) korkm u ştu
16-Hendek Sava şı
ِ َّ
. َ‫َجاءتْ ُك َْمَ ُجنُو ٌدَ فَأ َْر َس لْنَاَ َع لَْي ِه ْمَ ِريحاً ََو ُجنُوداًَلَ ْم‬
َِ ََ‫َآمنُواَا ذْ ُك ُرواَنِ ْع َمة‬
َ ‫اهللَ َع لَْي ُك ْمَإِ ْذ‬
َ ‫ين‬
َ ‫َ﴿َيَاَأَيُّ َهاَالذ‬
ِ ‫تَ رو َىاَوَكا َنَاهللَبِماَتَ ْعم لُو َنَب‬
﴾َ9ًَ‫صي را‬
َ َ َ ُ
َ َْ
Ahz ab 9. Ey im an edenler! Allah'ın siz e olan nim etini hatırlayın; hani siz e
ordular saldırm ıĢtı da, biz onlara karĢıbir rüz gâr ve siz in g örm ediğiniz ordular gönderm iĢtik. Allah ne yaptığınız ı çok iyi görm ekteydi.
17-Huneyn SavaĢı
ٍ ِ ِ
ِ َ َ‫لََق ْدَنَص رُكم‬
َ‫ت‬
ْ َ‫ضا ق‬
َ ‫َو‬
َ ‫َحنَ ْي ٍنَإِ ْذَأَ ْع َجبَْت ُك ْمَ َكثْ َرتُ ُك ْمَفَ لَ َْم تُغْ ِن‬
ُ ‫َويَ ْوَم‬
َ ‫اهللَُ ف‬
َ ً‫َعن ُك ْمَ َش ْيئا‬
َ ‫يَم َواط ََن َكث َيرة‬
ُ ََ
ِ َُ ُ‫تَثُ َّمَولَّْيت‬
ِ َُ ‫َع لَْي ُكمَاْلَ ْر‬
َ﴾45﴿ََ‫ين‬
َ ْ َ‫اَر ُحب‬
َ ‫ضَب ََم‬
َ ‫مَم ْدب ِر‬
ُ
Tevbe 25. “Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaĢ alanlarında) ve Huneyn
savaĢında siz e yardım etm iĢti. Hani çokluğunuz siz e kendiniz i beğendirm iĢ, fakat siz i hez im ete uğram aktan kurtaram am ıĢtı. Yeryüz ü bütün geniĢliğine rağm en siz e dar gelm iĢti, sonunda (boz ularak) gerisin geri d önm üĢtünüz .”
6
18
- Din Bakidir
ِ
ٌ ‫َر ُس‬
َ‫َوَم َْن‬
ََ ‫َالر ُس ُلَأَفَِإ‬
َِ ‫ت‬
ُّ ‫َمنَقَ ْب لِ ِو‬
ْ َ‫ولَ قَ ْدَ َخ ل‬
َ ‫نَم‬
َ ‫اتَأ َْوَ قُتِ ََل ان َق لَْبتُ ْم‬
ُ ‫َ﴿َ َوَم‬
َ ‫َع لَىَأَ ْع َقاب ُك ْم‬
َ َّ‫اَم َح َّم ٌَد إِال‬
ِ
ِ َّ َ‫هلل‬
﴾َ122َ‫ين‬
َ ‫ض ََّرَ ا‬
ُ َ‫َع ِقبَ ْي ِوَفَ لَنَي‬
َ ‫َع لَ َى‬
َ ‫ب‬
َُ ‫َو َسيَ ْج ِزيَا‬
ْ ‫يَن َق ل‬
َ ً‫هللََ َش ْيئا‬
َ ‫الشاك ِر‬
Ali İmran 144. “Muham m ed, ancak bir peygam berdir. Ondan önce de peygam berler gelip geçm iĢtir. ġim di o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye
(eski dininiz e) m i döneceksiniz ? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir Ģekilde z arar verm iĢ olm ayacaktır. Allah, Ģükredenleri m ükâfatlandıracaktır.”
Ek Bilgi:
Uhud sava şında Abdullah b.Kam ie adında bir m ü şrikin attı ğı ta şla Resulullah (s.a.)in di şi kırılm ı ş,
yüzü yaralanm ı ştı. Bu dü şm an askerinin, “Muham m ed’i öldürdüm ” dedi ğini duyan biri “Muham m ed öldürüldü!” diye ba ğırm aya ba şlam ı ş, bu yalan haber m üslüm anlar arasına yayılm ı ş, asker paniğe kapılm ı ştır. Hz. Peygam ber ise:” Buradayım ! Buraya gelin” diye ba ğırıyordu. Etrafını çevreleyen
yakla şık 30 ki şilik bir gurup, yi ğitçe onu savundular. İşte yukarıdaki ayet, belirtilen yalan haber üz erine infiale kapılan m üslüm anları tenkit etm ekte; Hz.Muham m ed’in fani, İslam ’ın ise baki oldu ğunu; bu sebeple, o ölse dahi m üslüm anların bunu sükunetle kar şılayıp, dinlerinde sebat etm eleri g erekti ğini hatırlatm aktadır.
19 Tebliğ de Usul-ĠstiĢare-Kararlı olmak
ِ
ِ
ِ ‫ظَالْ َق ل‬
َ ﴾َ159{َ‫ك‬
َِ ‫َم ََن ا‬
َ ‫نتَ فَظّاًَغَلِي‬
ِّ ‫اَر ْح َم ٍة‬
َ ِ‫َح ْول‬
َ ‫َولَ ْوَ ُك‬
َ ‫هللَلَِْن‬
َ ‫ْبَالَن َفضُّواَْم ْن‬
َ ‫تَلَ ُه ْم‬
َ ‫َ﴿َ فَب َم‬
Ali Ġmran:159. “O vakit Allah'tan bir rahm et ile onlara yum uĢak davrandın!
ġayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç Ģüphesiz , etrafından da ğılıp giderlerdi.”
Ek Bilgi:
Şura (m e şveret, danı şm a) prensibinin İslam iyet’te önem li bir yere sahip oldu ğu ayette açıkça ifade
edilm i ştir. Ancak, şuranın kapsam ı, şekli ve ba ğlayıcılık gücü konularında İslam bilginlerince farklı
g örü şler ileri sürülm ü ştür.
20-Bilenlere sorm ak
ِ
َِّ َ‫اسأَلُواَْأ َْى َل‬
﴾َ20{َ‫الذ ْك ِرَإِنَ ُكنتُ ْمَالََتَ ْع لَ ُمو َن‬
َ ِ‫ َوَماَأ َْر َس لْنَاَ ِمنَقَ ْب ل‬ْ َ‫كَإِالََّ ِر َجاالًََنُوحيَإِلَْي ِه ْمَ ف‬
َ
Nahl:43. “Senden önce de, kendilerine vahyettiğim iz kiĢilerden baĢkasını
peygam ber olarak gönderm edik. Eğer bilm iyorsanız , bilenlere sorun.”
7
21 Ö rHgkَnr .- igrebm agreP r َ.
ِ ْ ‫هللَوالْي وم‬
ِ
ِ ‫لََق ْدَ َكا َنَلَ ُكمَفِيَر ُس‬
﴾َ41ًَ‫كثِي رَا‬
َِ ‫ولَا‬
َ َََ‫َوذَ َك َرَا هلل‬
ْ ‫هللَأ‬
َ ْ َ َ ََ ‫ُس َوَةٌ َح َسنَةٌ ََل َمنَ َكا َنَيَ ْر ُج وَا‬
َ ‫َاْلخ َر‬
َ ْ
Ahz ab 21. “Andolsun ki, Resulullah, siz in için, Allah'a ve ahiret g ününe kavuĢm ayı um anlar ve Allah'ı çok z ikredenler için güz el bir örnektir.”
Ek Bilgi:
Ayette, Hz.Peygam ber’in, Allah’ın ho şnutlu ğunu kazandıracak davranı şlarda bulunm ak isteyenler için m ükem m el ve canlı bir örm ek, en büyük fazilet nüm unesi oldu ğu anlatılm aktadır. B öylece,
Resulullah’ın, hislerine m a ğlup insanları m em nun etm ek ve onlara pratik de ğerden m ahrum birtakım nazari kaideler öğretm ekle g örevli olm ayıp, onun hedefinin, insanlı ğa am eli kaideler öğretm ek
ve bu kaideleri kendi ya şayışıyla izah ve tarif etm ek oldu ğu anla şılm ı ş olm aktadır. Binaenaleyh,
onun hayatı ve sireti incelenirken bu nokta asla g özden uzak tutulm am alıdır.
22-Hz .Peygam ber Bütün Ġnsanlara gönderilm iĢtir
ِ
ِ ً‫َّاس ب ِشي را‬
ِ ‫َولَ ِك َّنَأَ ْكثَ َرَالن‬
sebe ﴾َ48َ‫َّاسَ َالَيَ ْع لَ ُم و َن‬
َ َ‫﴿َ َوَماَأَ ْر َس لْن‬
َ ً‫َونَذي را‬
َ َ َِ ‫اكَإَِّالَ َكا فَّةً ََل لن‬
Sebe:28. “Biz seni bütün insanlara ancak m üjdeleyici ve uyarıcı olarak g önderdik; fakat insanların çoğu bunu bilm ez ler.
23
ِ ََ َ‫َ﴿َإِنَّاَأَرس لْن‬
﴾َ8ًَ‫َونَ ِذي را‬
َْ
َ ً‫َوُمبَ ِّش را‬
َ ً‫اك َشاىدا‬
Fetih: “Muhakkak ki Biz , seni şahit, m üjdeleyen ve uyarıcı olarak g önderdik.
24
MaĢallah Dem ek
ِ ‫ْتَماَ َشاءَاهللَالََ قُ َّوةَََإِ َالََّبِا‬
ََ‫َما َالًَ َوَولَ ًد ا‬
َ ‫هللَإِنَتُ َر ِنَأَنَا أَقَ َّل َِم‬
َ َ‫َجنَّت‬
َ ‫ َولََْوالََإِ َْذ َد َخ ل‬ُ
َ ‫نك‬
َ َ ‫كَقُ ل‬
َ ‫ْت‬
Kehf:39 - "Kendi bağına girdiğin z am an: "Bu Allah' dandır, benim kuvve-
tim le değil, Allah'ın kuvveti ile olm uĢtur, deseydin ya! Her ne kadar beni,
m alca ve evlatça kendinden az g örüyorsan da."
25-Kalblerdekinden Hesaba Ç ekilm e
﴾11َ‫َربَّ ُهمَبِ ِه ْمَيَ ْوَمئِ ٍذَلَ َخبِ ٌير‬
ُّ ِ‫َماَف‬
ِّ ‫﴿و ُح‬
َ ‫ص َل‬
َ ‫َََإِ َّن‬13َ‫يَالص ُدوِر‬
َ
Adiyat:10-. “Ve kalplerde giz lenenler ortaya konduğu z am an , 11. ġüphesiz
Rableri o gün onlardan tam am ıyle haberdar.”
8
26-HerĢeyin Hesabını verecez
﴾َ8َُ‫الَ َذ َّرةٍَ َش ِّراَيَ َره‬
َ ‫َََ َوَمنَيَ ْع َم ْل َِمثْ َق‬7َُ‫الَ ذَ َّرةٍَ َخ ْي ًرا يَ َره‬
َ ‫َ﴿ فَ َمنَيَ ْع َم ْل َِمثْ َق‬
7- Her kim z erre kadar hayır iĢlem iĢse onu görecektir. 8- Her kim , z erre
kadar Ģer iĢlem iĢse onu görecektir. (Zilz al)
27-MüĢrikler Necistir(Mekkeye Girem ez)
ِ ‫ياَأَيُّهاَالَّ ِذينَآمن واَْإِنَّماَالْم ْش ِرُك و َن نَج سَ فَالََي ْق رب واَْالْم س ِج َدَالْح رامَب ع َد‬
ََ﴾48﴿‫َى َذ ا‬
َ َْ َ ََ
َ ‫َعام ِه ْم‬
َ َ
ُ َ َُ َ
ْ َ َُ َ ٌ َ
َ)‫(توبة‬
Tevbe:28- “Ey im an edenler! MüĢrikler bir pisliktirler. Artık bu yıldan
sonra Mescid-i Haram 'a yaklaĢm asınlar.”
28-Cam i yapm ak
ِ ‫اج َدَال لّ ِوَمنَآمنَبِال لّ ِوَوالْي وِم‬
ِ ‫﴿ إِنَّماَي ْعم رَم س‬
َّ
ِ
َ
ََ‫شَإِالََّا هلل‬
‫خ‬
‫َي‬
‫م‬
‫ل‬
‫َو‬
‫ة‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ىَالز‬
‫ت‬
‫آ‬
‫َو‬
‫ة‬
‫ال‬
‫َالص‬
‫ام‬
‫ق‬
‫أ‬
‫و‬
َ
‫ر‬
‫َاْلخ‬
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
َ َْ َ
َْ َ
َ
ََ َْ
َ َ ُُ َ َ
ِ
ِ
)‫َ﴾َََ(توبة‬18َ‫ين‬
َ ِ‫فَ َع َسى أَُولَ ئ‬
َ ‫كَأَنَيَ ُك ونُواَْم َنَال ُْم ْهتَد‬
Tevbe:18- “Allah'ın m escidlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan,
nam az ı kılan, z ekatı veren ve Allah'dan ba Ģkasından korkm ayan kim seler
im ar ederler. ĠĢte hidayet üz ere oldukları um ulanlar bu nlardır.”
29-Kuranda Her Ģey Vardır
ِ ُ ‫بَالََي ع لَم َهاَإِالََّىوَوي ع لَمَماَفِي الْب ِّرَوالْبح ِرَوماَتَس ُق‬
ِ
ٍ
َ‫َحبٍََّة فِي‬
َ ُ ْ َ ِ ‫َم َفاتِ ُحَالْغَْي‬
َ َ‫اَوال‬
َ ُ ْ ََ َ ُ
َ ُ‫﴿َ َوعن َده‬
ْ ََ ْ َ َ َ
َ ‫نَوَرقَةَإِالََّيَ ْع لَ ُم َه‬
َ ‫طَم‬
ِ ‫ظُلُم‬
ٍ َ‫سَإِالََّفِيَكِت‬
ٍ ‫َرط‬
ٍ ِ‫َو َالَيَاب‬
ِ ‫اتَاْل َْر‬
َ)‫َ﴾ََ( انعام‬59َ‫َمبِي ٍن‬
َُ ‫اب‬
َ َ‫َوال‬
َ ‫ْب‬
َ‫ض‬
َ
En’am :59- “Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O' ndan ba Ģkası
bilm ez , karada ve deniz de olanları O bilir ve bir yaprak dü Ģm ez ki, onu O
bilm esin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve ya Ģ hiçbir Ģey
yoktur ki, o herĢeyi açıklayan Kitap'ta bulunm asın.”
9
30-Borçları Yaz ın
ِ َّ
ِ
ََ......َ‫بَبِال َْع ْد ِل‬
َُ ‫َج ٍل‬
َ ‫َآمنُواَْإِذَ اَتَ َد ايَنتُمَبِ َديْ ٍنَإِلَىَأ‬
َ ‫ين‬
ٌ ‫َولْيَ ْكتُبَبََ ْي نَ ُك ْمَ َكات‬
َ ُ‫َم َس ِّمى فَا ْكتُبُوه‬
َ ‫يَاَأَيُّ َهاَ الذ‬
Bakara-282- Ey im an edenler! Belli bir vade ile kar Ģılıklı borç alıĢ veriĢinde
bulunduğunuz vakit onu yaz ın. Hem aranız da doğruluğuyla tanınm ıĢ yaz ı
bilen biri yaz sın......
31-Allah Yolunda harcayın
ٍ
ِ ِ
ِ َ ‫هللَبِ ِو‬
ِ ِ ِ
َ)‫َ﴾َ( آلَعم ران‬94َ‫يم‬
ََ ‫َوَماَتُنف ُق واَْمنَ َش ْي َء فَِإ َّنَا‬
َ ‫﴿َلَنَتَ نَالُواَْالْبِ َّر‬
ٌ ‫َع ل‬
َ ‫َحتَّىَتُنف ُق واَْم َّماَتُحبُّو َن‬
Ali Ġmran:92- “Sevdiğiniz Ģeylerden (Allah yolunda) harcam adıkça, gerçek
iyiliğe asla eriĢem ez siniz . Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”
32-Bilenlerle Bilm eyenlerin Farkı
ِ َّ
ِ َ‫واَاْلَلْب‬
َ)‫﴾َ(زمر‬9﴿َ‫اب‬
ََ ‫َوالَّ ِذ‬
ْ ُ‫ين الََيَ ْع لَ ُمو َنَإِنَّ َماَيَتَ َذ َّك ُرَأ ُْول‬
َ ‫قُ ْل‬
َ ‫ينَيَ ْع لَ ُم و َن‬
َ ‫َى ْلَيَ ْستَ ِويَالذ‬
9- De ki: "Hiç bilenlerle bilm eyenler bir olur m u?" Ancak tem iz akıl sahibi
olanlar a nlar.
33-Allahı seven Peygam bere uysun
ِ َ ‫﴿َ قُلَإِنَ ُكنتُمَتُ ِحبُّو َنَا هللَ فَاتَّبِع ونِيَيحبِب ُكمَا‬
ََ01 ‫يم‬
ٌَ ‫َرِح‬
َّ ‫ور‬
ٌ ‫َوال لّوَُغَ ُف‬
َ ‫هللَُ َويَغْف ْرَلَ ُك ْمَ ذُنُوبَ ُك ْم‬
ْ
ُ ْ ُْ ُ
ْ
Ali Ġm ran-31- De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah
da siz i sevsin ve suçlarınız ı ba ğıĢlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve ba ğıĢlayıcıdır.َ32- De ki, Allah'a ve Peygam ber'e itaat edin! Eğer aksine giderlerse, Ģüphe yok ki Allah kâfirleri sevm ez .
34- Ölçtüğünüz z am an tam ölçün
ِ ِ‫)َوأَوفُواَالْ َكيلَإِذاَكِ لْتُمَوِزنُواَْب‬
ِ َ‫الق ْسط‬
َ‫ََ﴾َ اس راء‬05ًَ‫َح َس ُنَتَأْ ِويال‬
َِ ‫اسَال ُْم ْستَ ِق‬
َ ِ‫يم ذَل‬
ْ ‫َوأ‬
َْ
َ ‫كَ َخ ْي ٌر‬
َْ
َْ
Ġsra:35- “Ölçtüğünüz z am an tam ölçün ve doğru teraz i ile tartın. Bu hem
daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güz eldir.
35-Gece Nam az ı
‫﴾َ اس راء‬79﴿ َ‫ود ا‬
ََ ‫َم َق ًام‬
َ ُّ‫َرب‬
َ َ‫َع َسىَأَنَيَ ْب َعث‬
َ َ‫ََ َوِم َنَال لَّْي ِلَفَ تَ َه َّج ْدَبَِِو نَافِ لَةًَل‬
ً ‫اَم ْح ُم‬
َ ‫ك‬
َ‫ك‬
ََ ‫ك‬
10
Ġsra:79- “Gecenin bir kısm ında da sadece sana m ahsus bir nafile olm ak üz ere uykudan ka lk, Kur'ân ile teheccüd nam az ı kıl, Rabbinin seni bir m akam -ı m ahm uda (Ģefaat m akam ına) gönderm esi kesindir.”
36-Kendini Hesaba Çekmek
ٍ ِ ْ ‫َماَ قَ َّدم‬
ِ َّ‫ياَأَيُّهاَال‬
َّ
‫َحشر‬18 ‫ن‬
َ ‫هللََ َخَبِ ٌيربِ َماَتَ ْع َم لُو‬
َ ‫َواتَّ ُق واَال لَّوََإِ َّنَا‬
‫ف‬
‫ن‬
َ
‫ر‬
‫ظ‬
‫ن‬
‫ْت‬
‫ل‬
‫و‬
َ
َ
‫هلل‬
‫واَا‬
‫ق‬
‫واَات‬
‫ن‬
‫َآم‬
‫ين‬
‫ذ‬
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
َ ََ ‫س‬
َ
َ ‫تَلغَد‬
ْ
َ
َ
ٌ
18. Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kiĢi, yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınız dan haberdardır.
37-BaĢım ız a gelen kendim iz dendir
ِ َ ‫َماَأَصاب‬
﴾79﴿َ‫ك‬
َِ ‫َح َسنَ ٍةَ فَ ِم َنَا‬
َ ‫ك َِمن َسَيِّئَ ٍةَ فَ ِم َْنَنَ ْف ِس‬
َ َ‫َصاب‬
َ ‫هللَ َوَماَأ‬
َ ‫كَم ْن‬
ََ َ
79- (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük َ
dokunursa kendindendir.”
38-Salavat Getirm ek
ِ
ِ َ ُّ‫َع لَىَالنَّبِ ِّيَياَأَيُّهاَالَّ ِذينَ آمنُ َواَص ل‬
ِ َ‫إِ َّنَال لَّو‬
‫يما‬
َ ‫ص لُّو َن‬
َ َ
َ َ َ
َ ُ‫َوَم َالئ َكتَوَُي‬
ً ‫َو َس لِّ ُم واَتَ ْس ل‬
َ ‫واَع لَْيو‬
َ
Ahzab-56. Allah ve m elekleri, Peygam ber'e çok salevât getirirler. Ey m üm inler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslim iyetle s elam verin.
Ek Bilgi:
Allah’ın salevatı, rahm et etm ek ve kulunun şanını yüceltm ektir. Meleklerin salevatı, Peygam ber’in
şanını yüceltm ek, m üm inlere ba ğış dilem ek anlam ınadır. Müm inlerin salatı ise, dua anlam ına gelm ektedir. Allah bütün m üm inlere, peygam berlerine salat ve selam getirm elerini em retm ekte ve ona
saygı g österm elerini istem ektedir. “Allahüm m e salli ala Muham m edin” dem ek salat, “Esselam ü
aleyke eyyühe’n-nebiyyü” dem ek selam dır. Peygam berim izden rivayet edilen çok sayıda salevat-ı
şerife vardır. Bunları okum ak, m üm kün oldu ğu kadar çok salat ve selam getirm ek, Peygam ber’in
sevgisini celbeder, şefaatine sebep olur.
39-Müslüm an Olm ak
ِ َّ
َ)‫َ﴾َ( آلَعم ران‬134َ‫َآمنُواَ اتَّ ُقواَْا َهللََ َحقََّتُ َقاتِِو ََوالََتَ ُموتُ َّنَإِالَّ ََوأَنتُم َُم ْس لِ ُمو َن‬
َ ‫ين‬
َ ‫َ﴿َيَاَأَيُّ َهاَالذ‬
Ali Ġmran:102- “Ey im an edenler! Allah'tan, O'na yara Ģır Ģekilde korkun ve
ancak m üslüm anlar olarak can verin.”
11
40-Büyük Günahlar
ِ َ ‫َ﴿َ ياَأَيُّهاَالَّ ِذينَآمن واَْإِنَّماَالْ َخم رَوالْمي ِس رَواْلَنصابَواْلَ ْزالَمَ ِرج‬
ِ َّ ‫َعم ِل‬
َُ‫اجتَنِبُوه‬
َ َ
ْ َ‫َالش ْيطَانَ ف‬
َ َ ‫س م ْن‬
َ َُ َ
ٌ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َْ َ ُ ْ
َ‫َ﴾َمائدة‬93َ‫لَ َع لَّ ُك ْمَتُ ْف لِ ُحو َن‬
90 - Ey im an edenler! Ġçki, kum ar, dikili taĢlar (putlar) ve fal okları Ģeytan iĢi birer
pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluĢa eresiniz.
ِ
ِ ِ ِّ ‫كَر‬
ِ ‫َع َّماَي‬
}181{َ‫ين‬
َ ‫}َ َو ََسالَ ٌم‬183{َ‫ص ُف و َن‬
َ َ ‫بَالْع َّزة‬
َ َ ِّ‫َرب‬
َ ‫ُس ْب َحا َن‬
َ ‫َع لَىَال ُْم ْر َس ل‬
ِِ
ِ
َ}181{َ‫ين‬
ِّ ‫َر‬
َ ‫َوال‬
َ ‫ْح ْم ُدَل لَّو‬
َ ‫بَال َْعالَم‬
Saffat-[180] Senin iz z et sahibi Rabbin, onların isnat etm ekte oldukları v asıflardan yücedir, m ünez z ehtir. [181] Gönderilen bütün peygam berlere s elam olsun!
[182] Âlem lerin Rabbi olan Allah'a da ham d olsun!
10.SINIF SİYER DERSİ AYETLERİ
ِ ‫ول ب ْي نَ ُكمَ َك ُد َعاءَب ْع‬
ِ َّ ‫واَد َع‬
َ‫ين يَ تَ َس لَّلُو َن َِمن ُك ْمَلَِوا ًذ ا‬
ََ ‫ضاَ قَ ْدَيَ ْع لَ ُمَال لَّوَُالَّ ِذ‬
ً ‫ض ُكمَبَ ْع‬
ُ ُ‫ََ َالََت ْج َع ل‬
َ
ْ َ َ ‫اءَالر ُس‬
ِ ‫َع َذ‬
ِ
ِ َّ
ِ ‫صيب ُهمَفِ ْت نَةٌَأَوَي‬
ِ
َ36َ‫يم‬
َ ‫ينَيُ َخالُِفو َن‬
ٌ َ ‫صيبَ ُه ْم‬
ُ ْ
ٌ ‫ابَأَل‬
ْ َ ُ‫َع ْنَأ َْم ِرَه أَنَت‬
َ ‫فَ لْيَ ْح َذ ِرَالذ‬
NUR- 63. (Ey m üm inler!) Peygam ber' i, kendi aranız da birbiriniz i ça ğırır gibi ça ğırm ayın. Ġçiniz den, birini siper edinerek sıvıĢıp gidenleri m uhakkak ki Allah bilm ektedir. Bu sebeple, onun em rine
aykırı davrananlar, ba Ģlarına bir belâ gelm esinden veya kendilerine çok elem li bir az ap isabet etm esinden sakınsınlar.
Bu âyet, Hz . Peygam ber (s.a.)’e sadece ism iyle hitap etm enin veya kendisinden bahsederken sırf
ism ini söylem enin, üm m etlik terbiyesi ile ba ğdaĢm ayacağını ifade etm ektedir. Böyle durum larda
onun ism i ile beraber Peygam ber, Nebî, Resûl, Resûlullah, Resûl-i Ekrem , Peygam ber Efendim iz ,
Habîbullah... gibi onu anlatan ve ona saygım ız ı ifade eden sıfat ve unvanları da s öylem ek yerinde
olur. Ayrıca, Allah Teâlâ’nın, Ahz ab sûresinin 56. âyetindeki em ri uyarınca biz m üslü m anların,
«Muham m ed» ism i söylenince, «Allah’ın salât ve selâm ı onun üz erine olsun» anlam ına «Sallâllahu
aleyhi ve sellem » dem em iz de ona olan saygım ız ın bir g ereğidir.
ِ ِ َْ ‫يَالدنْ ياَو‬
ِ
ِ َّ
َ75َ‫َع َذ ابًا ُّم ِهينًا‬
َ ‫َع َّدَلَ ُه ْم‬
َ ‫َوأ‬
َ ‫اْلخ َرة‬
َ َ ُّ ‫َوَر ُس ولَوَُلَ َعنَ ُه ُمَال لَّوَُف‬
َ َ‫ينَيُ ْؤذُو َن ال لَّو‬
َ ‫ََإِ َّنَالذ‬
ahzab- 57. Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etm i ş ve onlar için horlayıcı bir azap
hazırlam ıştır.
12
َ‫مَمن‬
َّ ‫َوِم ْن ُه‬
َّ ‫يَع لَىَبَطْنِ َِوَ َوِم ْن ُه‬
َّ ‫نَماءَ فَ ِم ْن ُه‬
َّ ‫َد ابٍَّة َِم‬
َ ‫َوال لَّوَُ َخ لَ َقَ ُك َّل‬
َ ‫مَمن يَ ْم ِش‬
َ ‫مَمنَيَ ْم ِش‬
َ ‫يَع لَىَ ِر ْج لَْي ِن‬
َ57َ‫َع لَىَ ُك ِّلَ َش ْي ٍءَ قَ ِد ٌير‬
َ َ‫َماَيَ َشاء إِ َّنَال لَّو‬
َ ‫يَ ْم ِش‬
َ ُ‫يَع لَىَأ َْربَ ٍعَيَ ْخ لُ ُقَال لَّو‬
Nur-45. Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kim i karnı üstünde sürünür, kim i iki aya ğı üstünde yürür, kim i
َ
dört ayağı üstünde yürür... Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye kadirdir.
ِ
ِ ِ
ِ
َ‫ض‬
ِّ ‫َح ٍد‬
َ ‫ِّساءَإِ ِنَاتَّ َق ْيتُ َّنَ فَ َالَتَ ْخ‬
ٌ ‫َم َر‬
َ ‫ض ْع َنَبِالْ َق ْوَِل فَ يَط َْم َعَالَّذيَفيَقَ ْلبِو‬
َ ‫يَاَن َساءَالنَّبِ َِّي لَ ْستُ َّنَ َكأ‬
َ ‫َم َنَالن‬
َ63َ‫َم ْع ُروفًا‬
ََ ‫َوقُ ل‬
َّ ‫ْنَ قَ ْوًال‬
Ahzab-32. Ey Peygam ber hanım ları! Siz , kadınlardan herhangi biri gibi de ğilsiniz . Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız,
(yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşm ayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kim se üm ide kapılır. Güzel söz
söyleyin.
Ayette geçen em ir, her ne kadar Resulullah (s.a.)ın hanım ları için buyurulm u ş ve onların özel durum ları vurgulanm ı ş
ise de, hüküm , bütün m üslüm an hanım lara şam ildir.
َ
ِ َّ
ِ ِ ‫َالرباَإِنَ ُكنتُم‬
َ‫ ﴾ بقرة‬478َ‫ين‬
َِ ‫َماَبَِق َي‬
ُْ
َ ِّ ‫َم َن‬
َ ْ‫َوذَ ُروا‬
َ ‫ين‬
َ َ‫َآمنُواَْاتَّ ُق واَْاهلل‬
َ ‫َم ْؤمن‬
َ ‫﴿ََيَاَأَيُّ َهاَالذ‬-
278- Ey im an edenler! Allah' tan korkun ve artık faiz in peĢini bırakın, eğer gerçekten m üm inler iseniz .
ِ
ِ َ ‫َمنَال ل ِّوَورس ولِ ِوَوإِنَتُ بتمَفَ لَ ُكمَرُؤ‬
ِ
َّ ِ
َ‫َ﴾َبقرة‬479َ‫َوالََتُظْلَ ُم و َن‬
ْ ُْ َ ُ َ َ
َ ‫وس أ َْم َوال ُك ْمَالََتَظْل ُم و َن‬
َ ِّ ‫َ﴿َ فَإنَل ْمَتَ ْف َع لُوَاْ فَأْذَنُواَْب َح ْر ٍب‬- َ
ُ ُْ
279- Eğer böyle yapm az sanız , o z am an Allah ve Resulü tarafından siz e sava Ģ açılm ıĢ olduğunu bilin.
Eğer tevbe ederseniz , serm ayeleriniz siz indir. Haksız lık etm ez siniz , haksız lığa da uğram az sınız .
ِ ‫َالزَكا َة‬
ِ ‫وقَ ر َن فِيَب ي وتِ ُك َّنَوَالَتَ ب َّرجنَتَ ب ُّرجَالْج‬
ِ
َُ‫َوَر ُس ولَو‬
َّ ‫ىَوأَقِ ْم ََن‬
ْ ‫اى لِيَّ ِة‬
َ َ َ َْ َ َ
ُُ
َ َ‫َوأَط ْع َنَال لَّو‬
َ َّ ‫ين‬
َ َ‫َاْلُول‬
ْ َ
َ ‫الص َالَة َوآت‬
ِ ‫إِنَّما ي ِري ُدَال لَّوَلِي ْذ‬
ِ
66‫َويُطَ ِّه َرُك َْم تَطْ ِه ًيرا‬
‫ج‬
‫َالر‬
‫م‬
‫ك‬
‫ن‬
‫َع‬
‫ب‬
‫ى‬
ُ
ِّ
َ
ْ
ُ ُ
ُ َ
َ ‫سَأ َْى َلَالْبَ ْيت‬
َ
ُ
َ
ahzab- 33. Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde oldu ğu gibi açılıp saçılm ayın. Nam azı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve
Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı giderm ek ve sizi tertem iz yapm ak istiyor.
Ayette hitabedilen Ehl-i Beyt, Resulullah’ın ev halkıdır: Ehl-i Beyt hususunda en uygun g örü ş şudur: Allah Resulü’nün
evlatları, e şleri, torunları olan Hasan ve Hüseyin ve dam adı Hz. Ali, Elh-i Beyt’i te şkil ederler.
ِ
ِ َ ْ‫الشيطَا ُنَأَنَي وقِ عَب ي نَ ُكمَالْع َد اوةََوالْب غ‬
ِ ‫َع‬
ِ ‫نَذ ْك ِر‬
َ‫َاهلل‬
َ ‫ص َّد ُك ْم‬
ْ َّ ‫﴿َإِنَّ َماَيُ ِري َُد‬ُ َ‫َوال َْم ْي س َِر َوي‬
َ َ َ َ ُ َْ َ ُ
َ ‫ضاءَفيَالْ َخ ْم ِر‬
ِ َّ ‫و َع ِن‬
َ‫َ﴾َمائدة‬91َ‫َمنتَ ُه و َن‬
ُ ‫َالصالَةَفَ َه ْلَأَنتُ ْم‬
َ
91 - ġeytan, içki ve kum arla siz in aranız a düĢm anlık ve kin sokm ak ve siz i Allah' ı anm aktan ve n am az dan alıkoym ak ister. Artık bunlardan vaz geçtiniz değil m i?m aide91
ِ ‫ونَال لّ ِوَفَ ي سبُّواَْال لّوَع ْدواَبِغَي ِر‬
ِ ‫نَد‬
َ‫َزيَّنَّا لِ ُك ِّلَأ َُّم ٍة‬
ََ ‫﴿َوالََتَ ُسبُّواَْالَّ ِذ‬
َ ِ‫َع ل ٍْمَ َك َذل‬
َ‫ك‬
ُ ‫ين يَ ْدعُو َن َِم‬
ْ ً َ َ
َ َ- 21
َُ
َ‫َ﴾َ انعام‬138َ‫كانُوَاْ يََ ْع َم لُو َن‬
َّ ‫ىَربِّ ِه‬
َ َ‫مَم ْرِجعُ ُه ْمَفَ يُ نَبِّئُ ُهمَبِ َما‬
َ َ‫َع َم لَ ُه ْمَثُ َّمَإِل‬
108- Onların Allah' tan ba Ģka yalvardıklarına sövm eyin ki, onlar da bilm eyerek sınırı a Ģıp Allah' a
sövm esinler. Biz , her üm m ete yaptıkları iĢi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüĢleri Rablerinedir.
O, onlara ne yaptıklarını haber verir.
13
ِ ِ
ِ
ِ َّ َ َ‫هللَ ا ِإلسالَ َمَوماَا ْختَ ل‬
ِ
ِ ِ ‫َالد‬
َ‫ْم‬
ََ ‫َم‬
َ َ‫ينَأُوتُواَ الْكت‬
َ ‫ابَإِالََّم َْن بَ ْعد‬
َ َ ُ ْ َ ‫ينَعن َد ا‬
َ ‫فَالذ‬
َ َِّ ‫﴿َإِ َّن‬- 24
ُ ‫اَجآ َءَ ُى ُمَالْع ل‬
ِ ‫هللَس ِر‬
ِ ‫ْح س‬
َ)‫َ﴾َ( آلَعمران‬19َ‫اب‬
َِ ‫ات ا‬
َِ َ‫َوَمنَيَ ْك ُف ْرَبِآي‬
ُ َ ََ ‫هللَ فَِإ َّنَا‬
َ ‫بَغْيًاَبَ ْي نَ ُه ْم‬
َ ‫يعَال‬
19- Doğrusu Allah katında din, Ġslâm ' dır; o kitap verilenlerin anla Ģm az lıkları ise sırf kendilerine ilim
geldikten sonra aralarındaki ta Ģkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah' ın âyetlerini inkâr ederse
iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk g örendir.
‫﴾َ اس راء‬
ِ
04ًَ‫َو َساء َسبِيال‬
َ ً‫﴿ََ َوالََتَ ْق َربُواَْا َِّلزنَىَإِنَّوَُ َكا َنَ فَاح َشة‬- 20
32- Zinaya da yaklaĢm ayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.
ِ
ِ ‫﴿َوالََتَ ْقتُ لُواَ النَّ ْف‬- 22
ََ‫َج َع لْنَاَلَِولَِيِّ َِوَ ُس ْلطَانًاَ فَال‬
َ ‫يَح َّرَمَا هللَُإِالََّبِال‬
َ ‫وماَفَ َق ْد‬
ً ُ‫َمظَْل‬
َ ‫ْح َِّقَ َوَمن قُت َل‬
َ ‫سَالَّت‬
َ
َ
ِ َْ ‫ي س ِر‬
َ‫ ﴾َ اس راء‬00َ‫ورا‬
ُ ‫َم ْن‬
َ ‫فََفي الْ َق ْت ِلَإِنَّوَُ َكا َن‬
ً‫ص‬
ُْ
33- Haklı bir sebep olm adıkça, Allah' ın öldürülm esini haram kıldığı canı öldürm eyin. Kim haksız
yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürm ede aĢırı gitm esin. Çünkü ona (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım olunm uĢtur.
ِ
ِ
ِ ‫اَح َك ْمتُمَبَ ْي ََن الن‬
َ‫َّاسَأَ َْنَتَ ْح ُك ُم واَبِال َْع ْد ِل‬
َ َ‫اَوإِذ‬
َ ‫﴿ََإِ ََّن ا هللََيَأ ُْم ُرُك ْمَأَنَتُ َؤدُّواََاْْلَ َمانَاتَإِلَىَأ َْى ل َه‬- 25
ِ
ِ
‫ََ﴾ََنساء‬58َ‫يرا‬
َ ‫هللََنِ ِع َّماَيَ ِعظُ ُكمَبِ ِوَإِ َّنَا‬
َ ‫إِ َّنَا‬
ً ‫هللَََ َكا َنَ َسم ًيعا بَص‬
58- Allah siz e, em anetleri ehline verm eniz i ve insanlar arasında hükm etti ğiniz z am an adaletle hükm etm eniz i em rediyor. Allah, bununla siz e ne güz el öğüt veriyor. ġüphesiz ki Allah her Ģeyi hakkıyla
iĢiten, hakkıyla görendir.
ِ
ِ َّ
ِ
ِ ْ َ‫﴿ ف‬- 26
َ‫ين‬
َْ ‫َوأَ ْع ِر‬
َ َ‫}َإِنَّاَ َك َف ْي ن‬92{َ‫ين‬
َ ‫اص َد ْعَب َماَتُ ْؤَم ُر‬
َ ‫}َ الذ‬95{َ‫ين‬
َ ‫اكَال ُْم ْستَ ْه ِزئ‬
َ ‫ض َع ِنَال ُْم ْش ِرك‬
ِ ‫كَي‬
َ}97{َ‫َص ْدَُر َكَبِ َماَيَ ُق ولُو َن‬
َِ ‫َم َعَا‬
َ ‫هللَإِل هاًَآ َخ َرَ فَ َس ْو‬
ُ ‫ض‬
َ ‫يق‬
َ َ َّ‫}َ َولََق ْدَنَ ْع لَ َُم أَن‬96{َ‫فَيَ ْع لَ ُم و َن‬
َ ‫يَ ْج َع لُو َن‬
ِ َ ‫كَحتَّىَيأْتِي‬
ِ ِ َّ ‫كَوُك َن َِمن‬
ِ ِ
َhicr ﴾َ99َ‫ين‬
َ َ َ َ َّ‫َرب‬
َ ‫}َ َوا ْعبُ ْد‬98{َ‫ين‬
َ ‫فَ َسبِّ ْحَب َح ْمد‬
ُ ‫كَالْيَق‬
َ ‫َالساجد‬
َ ْ َ َ ِّ‫َرَب‬
94. Sana em rolunanı açıkça söyle ve ortak koĢanlardan yüz çevir!
95. (Seninle) alay edenlere karĢı biz sana yeteriz .
96. Onlar Allah ile beraber ba Ģka bir tanrı edinenlerdir. (Kim in doğru olduğunu) yakında bilecekler!
97. Onların söyledikleri Ģeyler yüz ünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz .
98. Sen Ģim di Rabbini ham d ile tesbih et ve secde edenlerden ol!
99. Ve sana yakîn (ölüm ) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!
Ek Bilgi:
Bu ayetlerde de g örüldü ğü gibi Kur’an-ı Kerim ’in bir kısm ına inanıp, bir kısm ına inanm ayanlardan
Allah “m ü şrikler” diye s öz ediyor. Bakara suresi 85. Ayetinde Kur’an’ın bir kısm ına inanıp, bir kısm ına inanm ayanların cezasının dünyada rüsvaylık, ahirette de en şiddetli azabı çekm e oldu ğu bildiriliyor. Nisa suresi 150. Ve 151. Ayetlerinde ise Allah’la peygam berleri birbirinden ayıran ve “Bir
kısm ına inanırız, bir kısm ına da inanm ayız ” diyenlerin gerçek anlam da kafir olduklar ı vurgulanıyor.
14
ِ ‫َالشهوِر‬
ِ
ِ َ‫اَع َش َر َش ْه راَفِيَكِت‬
َ‫ض ِم ْن ََها‬
ََ ‫اتَواْلَ ْر‬
َِ ‫ابَا‬
َِ ‫َعن َدَا‬
َّ ‫هللَيَ ْوَمَ َخ لَ َق‬
ُ ُّ ‫﴿َإِ َّنَع َّد َة‬- 27
َ ‫َالس َم َاو‬
ً َ َ َ‫هللَ اثْ ن‬
ِ
ِ ‫كَالدِّينَالْ َقَيِّمَ فَالََتَظْلِم واَْفِي ِه ََّن أَن ُف س ُكم‬
ًَ‫ينَ َكآ فَّةًَ َك َما يُ َقاتِلُونَ ُك ْمَ َكآ فَّة‬
َ ِ‫َح ُرٌمَ ذَل‬
ُ ٌ‫أ َْربَ َعة‬
َْ َ
ُ
َ ‫َوقَات لُواَ ال ُْم ْش ِرك‬
ُ ُ
ِ
َّ ‫َوا ْع لَ َُم واَأ‬
َ)‫َ﴾َ(توبة‬06َ‫هللَم عَا لْمتَّق ين‬
َ ُ َ َ ََ ‫َنَا‬
36- Doğrusu, Allah katında ayların sayısı oniki aydır. Gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yaz ısında
(böyle yaz ılm ıĢtır). Bunlardan dördü haram aylardır. Bu da doğru olan dinin hükm üdür. Bu sebeple
bunlar hakkında nefisleriniz e haksız lık yapm ayınız . Mü Ģrikler siz e karĢı topyekün savaĢtıkları gibi
siz de onlara karĢı topyekün savaĢ açın. Ve iyi bilin ki, Allah m üttakilerle beraberdir.
َِ ‫اد‬
ِ َّ
ِِ
ِ ِ
َُ‫هللََ َوَر ُس ولَو‬
َ ‫بَا‬
ً‫ص‬
َ ‫َوإِ ْر‬
َ ‫َح َار‬
َ ‫اَل َم ْن‬
َ ‫ين‬
َ ‫اَوُك ْف ًر‬
َ ‫اَوتَ ْف ِري ًقاَبَ ْي ََن ال ُْم ْؤمن‬
َ ‫﴿ َوالذ‬- 28
َ ‫ينَاتَّ َخ ُذوَاَْ َم ْسج ًد اَض َر ًار‬
ِ
ِ
ِ ‫هللَي ْشه ُدَإِنَّهمَلَ َك‬
)‫َ﴾َََ(توبة‬137 ‫ن‬
َ ‫اذبُو‬
ُ ‫منَقَ ْب َُل َولَيَ ْح ل َف َّنَإِ ْنَأ ََر ْدنَاَإِالََّال‬
ْ ُ َ َ َُ ‫ىَوا‬
َ َ‫ْح ْسن‬
107- Bir de m üslüm anlara z arar verm ek, kâfirlik etm ek ve m üslüm anların arasına ayrılık sokm ak ve
daha önce Allah ve Resulü' ne karĢı savaĢ açm ıĢ olanı beklem ek için m escid yapanlar var. "Ġyilikten
baĢka bir m aksadım ız yoktu." diye yem in de edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı ol duklarına
Allah Ģahittir.
ٍ‫ىَمنَأ ََّوَِل ي و‬
ِ
ٌ ‫ومَفِ َِيو َ فِ ِيوَ ِر َج‬
َ‫ال‬
‫أ‬
َ
‫م‬
َِّ ‫﴿ الََتَ ُق ْمَفِي ِوَأَبَ ًد اَلَ َم ْس ِج ٌدَأ‬- 29
َ ‫س‬
َ ‫َحقَُّأَنَتَ ُق‬
َ َْ
ْ ‫َع لَىَالتَّ ْق َو‬
َ ‫ُس‬
َ)‫َ﴾ََ(توبة‬138َ‫رين‬
ُّ ‫يُ ِحبُّو َنَأَ َْنَيَ تَطَ َّه ُروا َوا هللَُيُ ِح‬
َ ِ ‫بَال ُْمطَّ َِّه‬
‫ط‬
108- O m escit içinde sen kesinlikle nam az a durm a. Ta ilk gününde tem eli takva üz erine kurulan
m escit elbette içinde nam az kılm ana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınm ayı seven ki Ģiler vardır. Allah da arınm ıĢ, ak pak olm uĢ olanları sever.
ِ ‫}َوي ُق ولُو َنَأَئِنَّاَلَتا ِرُك واَآلِهتِنا لِ َش‬05{َ‫هللَي ست ْكبِرو َن‬
ِ ِ
َ‫اع ٍر‬
ََ ِ‫﴿إِنَّ ُه ْمَ َكانُواَإِ َذ اَق‬- 53
ََ
َ
ََ
ُ َ ْ َ َُ ‫يلَلَ ُه َْم َالَإلَوَََإ َالََّ ا‬
ِ‫}َبلَجاءَبِالْح َِّقَوص َّد َقَالْم رس ل‬06{َ‫ون‬
ٍ ُ‫جن‬
َsaffat ﴾َ07{َ‫ين‬
َْ ‫ََم‬
َ َ َ
َ َْ
َ َ ُْ
35. Çünkü onlara: Allah' tan ba Ģka tanrı yoktur, denildiği z am an kibirle direnirlerdi.
36. "Mecnun bir Ģair için biz tanrılarım ız ı bırakacak m ıyız ?" derlerdi.
Kafirlerin “m ecnun,şair” dedikleri zat, Hz. Muham m ed idi. Onu uyup putları bırakm ak kendilerine
zor geldiği için b öyle diyorlardı .
ِ ‫َالشج رةَِفَ ع لِم‬
َ‫َوأَثَابَ ُه ْم‬
َ ‫َر ِض َيَا‬
َّ ‫َنز َل‬
َ َ‫هللَُ َع َِن ال ُْم ْؤِمنِي َنَإِ ْذَيُبَايِعُون‬
َ ‫كَتَ ْح‬
َ َ‫َالس ِكينَة‬
َ ‫َماَفيَقُ لُوبِ ِه َْم فَأ‬
َ َ َ َ َ َّ ‫ت‬
َ ‫لََق ْد‬- 51
َ ‫َع لَْي ِه ْم‬
ِ ِ
َfetih﴾َ19 ً‫َح ِكيمَا‬
َ ‫اَوَكا َنَا‬
َ ً‫هللَُ َع ِزيزا‬
َ ‫}َ َوَمغَان ََم َكث َيرةًَيَأْ ُخ ُذونَ َه‬18{ًَ‫فَ ْتحاًَ قَ ِريبا‬
18. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o m üm inlerden raz ı olm uĢtur. Kalplerinde olanı bilm iĢ, onlara güven duygusu verm iĢ ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirm iĢtir.
Ayetin i şaret etti ği biat, Hudeybiye’de “Sem re” a ğacının altında yapılan “Rıdvan biatı’dır. 1400
sahabi, Kurey ş’e kar şı ölünceye kadar sava şacaklarına yem in etm i şlerdi. Haber verilen yakın fetih,
Hayber’in fethi olarak anla şılm ı ştır.
15
19. Yine onları elde edecekleri birçok ganim etlerle de m ükâfalandırdı. Allah üstündür, hikm et sah ibidir.
ِ َ ‫يز َع لَْي ِوَم‬
ٌ ‫َر ُس‬
ََ‫يم‬
ٌَ ‫َرِح‬
ََ ِ‫َع لَْي ُكمَبِال ُْم ْؤِمن‬
ٌَ ‫َع ِز‬
َِ ‫ول‬
ََ ‫﴿لََق ْد‬- 54
ٌ ‫ين َرُؤ‬
َ ‫يص‬
َ ‫َم ْنَأَن ُف ِس ُك ْم‬
ٌ ‫َح ِر‬
َ ‫ُّم‬
َ
ْ ‫اَعنت‬
ََ ‫وف‬
َ ‫َجآََء ُك ْم‬
TEVBE-128. Ey im an edenler! MüĢrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid i Haram ' a yaklaĢm asınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız , (biliniz ki) Allah dilerse siz i kendi
lütfundan z engin edecektir. ġüphesiz Allah iyi bilendir, hikm et sahibidir.
ِ
َ‫كَ ُى ُم‬
ََ ِ‫َوأَُولَ ئ‬
َِ ‫َويَأ ُْم ُرو َنَبِال َْم ْع ُر‬
َ ‫وف َويََ ْن َه ْو َن‬
َ ‫َع ِنَال ُْمن َك ِر‬
َ ‫َ﴿َ َولْتَ ُك َْنَ َمن ُك ْمَأ َُّمةٌَيَ ْدعُو َنَإِلَىَالْ َخ ْي ِر‬- 50
َ)‫َ﴾َ( آلَعم ران‬132َ‫ن‬
َ ‫ال ُْم ْف لِ ُح و‬
104- Ġçiniz den hayra çağıran, iyiliği em redip kötülükten m en eden bir topluluk bulunsun. ĠĢte kurtuluĢa eren onlardır.
ِ َ ‫هللَ فَ َق ِدَافْ ت رىَإِثْم‬
ِ َ ِ‫اَدو َن َذل‬
ِ ‫هللَالََي ْغ ِف رَأَنَي ْش ر َكَبِ ِو‬
ِ
‫يما‬
َِ ‫ش ِر ْكَبِا‬
َْ ُ‫اءَوَمنَي‬
ُ ‫َم‬
َ ‫َويَ ْغف ُر‬
ً ‫اَعظ‬
ً ََ
َ ‫كَل َمنَيَ َش‬
َ
َ ُ ُ َ ََ ‫َ﴿َإ َّنَا‬- 50
َ)‫َ﴾َ( آلَعم ران‬8
ِ ‫َ﴿ ياَأَيُّهاَالَّ ِذينَآمنُواَْالََتَ ت‬- 52
ٍ ‫ض ُه َْم أ َْولَِيَاءَبَ ْع‬
َ‫َوَمنَيَ تَ َولَّ ُه ْم‬
ُ ‫َّص َارىَأ َْولِيَاءَبَ ْع‬
َ ‫َّخ ُذواَْالْيَ ُه‬
َ َ
َ ‫َوالن‬
َ َ
َ‫ض‬
َ ‫ود‬
ِ
ِِ
َ‫َ﴾َمائدة‬51َ‫ين‬
َ ‫َِمن ُك ْمَ فَِإنَّوُ َِم ْن ُه ْمَإِ َّنَا‬
َ ‫هللََالََيَ ْهديَاَلْ َق ْوََم الظَّالم‬
51- Ey im an edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinm eyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar.
Siz den kim onları dost edinirse, Ģüphesiz o onlardan olur. ġüphesiz Allah, z alim kavm i doğru yola
iletm ez .
ِ ‫َ﴿إِنَّم‬- 55
ِ َ ‫هللَورسولُوَُوالَّ ِذينَآمنُواَْالَّ ِذ‬
َّ ‫َويُ ْؤتُو َن‬
ََ‫َو ُى َْمَ َراكِعُ و َن‬
َّ ‫يمو َن‬
َ َ َ ُ َ َ َُ ‫اَوَليُّ ُك ُمَا‬
َ َ‫َالزَكاة‬
َ ‫َالصالَ َة‬
ُ ‫ين يُق‬
َ
َ َ
MAĠDE-55- Siz in asıl dostunuz Allah' tır, O' nun Resulüdür ve nam az larını kılan z ekatlarını veren ve
rükû eden m üm inlerdir.
ِ ‫هللَي ْع‬
َ‫ك‬
ََ ‫َماَأُن ِز َلَإِلَْي‬
ُ ‫اَالر ُس‬
َّ ‫ك ِم‬
َّ ‫َ﴿ََيَاَأَيُّ َه‬- 56
َ ‫ص ُم‬
َ ِّ‫نَرَب‬
َ ْ‫َوإِنَلَّ ْمَتَ ْف َع ْلَ فَ َماَبَ لَّغ‬
َ َُ ‫َوا‬
َ ‫ولَبََلِّ ْغ‬
َ ُ‫تَ ِر َسالَتَو‬
َ‫ك‬
ِ
ِ
ِ ‫ِم َنَالن‬
َ‫َ﴾َمائدة‬67ََ‫ين‬
َ ‫َّاسَإِ َّنَا‬
َ ‫هللََالََيَ ْهديَالْ َق ْوَمَالْ َكاف ِر‬
67- Ey Ģanlı Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapm az san O' nun peygam berlik
görevini yapm am ıĢ olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah, kâfirler toplum unu doğru
yola iletm ez .
ِ
ِ
َ‫اَح َر ًجاَ َكأَنَّ َما‬
َِْ ِ‫َص ْد َرهَُل‬
َ ‫َ﴿ فَ َم َْنَيُ ِرِدَا‬- 63
َ ُ‫َص ْد َره‬
َ ‫َوَمنَيُ ِرَْد أَ َْنََيُض لَّوُ ََيَ ْج َع ْل‬
َ ‫هللَُأَ َْنَيَ ْهديَوَُيَ ْش َر ْح‬
َ ‫َضيَِّ ًق‬
َ ‫ل ْسالَِم‬
َ‫َ﴾َ انعام‬145َ‫ين الََيُ ْؤِمنُو َن‬
ََ ‫َع لَىَالَّ ِذ‬
َِ ‫يَالس َم‬
َّ َ‫ي‬
َّ ِ‫ص َّع َُد ف‬
َِّ ُ‫كَيَ ْج َع ُلَا هلل‬
َ ِ‫اءََ َك َذل‬
َ ‫س‬
َ ‫َالر ْج‬
125- Allah kim i hidayete erdirm ek isterse, onun g önlünü Ġslâm ' a açar. Kim i de saptırm ak isterse,
sanki göğe yükseliyorm uĢ gibi, göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Allah, inanm ayanları iĢte böyle pislik
içinde bırakır.
16
Download

َEba