srrcux üNivnnsirnsi nnxrönrüĞüxunx
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstittisü Anabilim Dallannın Tezsiz Yiiksek Lisans II. Ögretim
Programlarına20|5-20|6 Eğitim-Öğetim yılı Bahar yarıyılında öffenci alrnacaktır.
T ezsız
Yüksek Lisans Kontenj anları
ANABILIM DALI
KoNTENJAN
Harita Miiüendisliği
(Fotogrametri ve U
zal<tan
Algılama Prog.)
30
Mimarlık
40
Bilgisayar Mtihendisliği
60
Endüstri Miihendisliği
l00
Iş Sağlığı ve Güvenliği
l50
BELGELER:
1- Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
2- Nüfus cüzdanrnın aslı ve fotokopisi (TC Kirrılik Numaralı),
3- Tezsiz Yfüsek Lisans programlarına öğenci kabuliinde ALES şartı arawrıaz.
4- Aslı ibraz edilmek şartıyla not döl«imüntin (Transkript) fotokopisi
5_ Başvuru Formu: Fen Bilimleri Enstittisüniin
http://www.selcuk.edu.trlfen bilimleri_enstitusu,/birim/web/sa)rfalayrinti/2494ltr
temin edilebilir.
adresinden
BAŞVURU VE KAYITLAR:
- Başıurular 04 - L2 Ocak 2016 tarihleri arasında Alieddin Keykubat Yerleşkesinde bulunan Fen
Bilimleri Enstitiisü Müdürlüffune şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
npĞnnrnNoİnvın:
Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasına göre sıralama yapılacak ve kontenjan ddhilinde öğenci
alınacaktır.
- Kesin kayıt hakkı
http ://www.
-
kazanan öğencilerin listesi 14 Ocak
selcuk.edu.trlfen bilimleri enstitusu/tr adresinde ilan edilecektir.
20|6
tarihinde
Kesin kayıt hakkı kazanan öğenciler kayıtlannı 14-18 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitiimüzde
şahsen yaptıracaklardır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
- 4 Adet Fotoğraf (4.5 x 6.0 cm boyutlarında)
- İkametgdh Belgesi
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğencilerden istenecek ve adayın son durumunu gösterir olmalı)
- Vakıfbank'a 1.380 TL öğrenci numarasrna Eğitim-Öğetim harcının yatınldığına dair banka
dekontu
NOT:
-Ilanda belirtilen tarihler dışında ve eksik belge ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
-En az 15 öğencinin kayıt olmasr gerekir. 15'ten az öğenci kaydı bulıınan programların açılıp
açılmayacağına Enstitti Yönetim Kurulu karar verir.
-Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğencilere yatırdıklan ücretler geri
ödenmeyecektir.
ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI:
Selçuk Üniversitesi Aldeddin Keykubat Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitiisü
42003 Selçuklu /
KONYA, Telefon:
0 332 24| 05 25
Download

detaylar