Download

dünya sġrküler 2015–25 ġktġsadġ ürünlerġn faydalı ömürlerġ ġle