2016
DENETİM PLANI
Müdürlüğümüze Bağlı Alt Birimler,
Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile
Hekimliği Birimleri 2016 Yılı Denetim
Planı
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İZLEME-DEĞERLENDİRME-DENETLEME FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK USUL
VE ESASLAR
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren toplum sağlığı
merkezleri, toplum sağlığı merkezlerine bağlı birimler ve aile sağlığı merkezleri ile aile
hekimliği birimlerinin izleme-değerlendirme-denetleme faaliyetleri 1 Ocak 2016 – 31 Aralık
2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu faaliyetler, Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan bir komisyonla yürütülecek ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından
yayınlanan formlarla mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLERİN
İZLEME-DEĞERLENDİRME VE DENETİMİ
1.
İzleme-Değerlendirme-Denetim faaliyetleri Halk Sağlığı Müdürü’nün uygun görüşü ve
Valilik oluruyla görevlendirilen ekiplerce yapılacaktır.
2.
İzleme-Değerlendirme-Denetlemelerde hukuki, idari ve insani kurallara uygun
davranılacak, hasta ve çalışanların haklarına dikkat edilecektir.
3.
Denetleme öncesinde Halk Sağlığı Müdürlüğü
Değerlendirme
Şubesince denetim ekiplerine eğitim verilecektir.
Aile
Hekimliği
İzleme
ve
4.
İzleme-Değerlendirme-Denetleme takvimi Valilik Olur’u ile belirlenmesini müteakip
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yayınlanacak ve Şube Müdürlükleri ile
Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliklerine yazı ile duyurulacaktır.
5.
İzleme-Değerlendirme-Denetleme faaliyeti sonrasında doldurulan formların bir
fotokopisi denetlenen birimin sorumlusuna, aslı ise Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
Şubesi’ne teslim edilecektir.
6.
Faaliyetlerin sekretaryası Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi’nce
yürütülecektir.
7.
İzleme-Değerlendirme-Denetim sonrasında Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
Şubesi tarafından rapor hazırlanarak Müdürlük Makamına arz edilecektir.
8.
Denetimi takip eden ayda denetlenen Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimleri ile
birim sorumluları müdürlüğe davet edilerek müdürlük idarecilerinin de katılımıyla istişare
toplantısı yapılacak, bu toplantıda Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi ilçe brifingini
sunacak, aksaklıkların giderilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması yönünde görüşler
paylaşılacaktır.
9.
Denetim ekibi, zorunluluk halinde ilgili müdür yardımcısının oluru ile başka bir ekip ile
değiştirilebilir veya ekipteki bir personel diğer bir personel ile değiştirilebilir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
1
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
10.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin izleme ve değerlendirmesi Sağlık Müdürlüğü ile
koordine edilerek gerçekleştirilecektir.
11.
İzleme-Değerlendirme-Denetleme faaliyetinin belirlenen tarihte gerçekleştirilmesi
için azami gayret gösterilecek, zorunluluk halinde ilgili Müdür Yardımcısının oluru ile
denetimi yapılmayan birim, belirlenen ay içerisinde başka bir tarihte denetlenecektir.
12.
Zorunlu haller dışında denetlenecek birimin personeli denetim gününde izin
kullanmayacaktır.
13.
Sağlık Evlerinin denetimi, bağlı oldukları TSM’nin denetim ekipleri tarafından Mart –
Eylül ayları arasında yapılacak ve ilgili denetim formları Müdürlüğümüz Aile Hekimliği İzleme
ve Değerlendirme Şubesine ulaştırılacaktır.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN
İZLEME- DEĞERLENDİRME VE DENETİMİ
1.
Denetim ekipleri Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev
yapan en az bir hekim ve bir yardımcı sağlık personelinden oluşacak şekilde kurulur.
Denetimde görev alacak yardımcı sağlık personeli denetim ekip başkanı tarafından belirlenir.
2.
Denetlemelerde hukuki, idari ve insani kurallara uygun davranılacak, hasta ve
çalışanların haklarına dikkat edilecektir.
3.
Denetleme öncesinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
Şubesince denetim ekiplerine eğitim verilecektir.
4.
İzleme-Değerlendirme-Denetleme takvimi Valilik Olur’u ile belirlenmesini müteakip
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yayınlanacak ve en az 15 gün önceden
denetimde görevli Şube Müdürlüklerine ve Toplum Sağlığı Merkezilerine yazı ile
bildirilecektir. Denetimin yapılacağı Aile Sağlığı Merkezlerine ve Aile Hekimliği Birimlerine de
Toplum Sağlığı Merkezileri aracılığıyla tebliğ yapılacaktır.
5.
Denetim ekibi, zorunluluk halinde ilgili müdür yardımcısının oluru ile başka bir ekip ile
değiştirilebilir veya ekipteki bir personel diğer bir personel ile değiştirilebilir.
6.
Denetlemenin yapılacağı tarihte zorunlu haller dışında izin kullanılmayacaktır. Böyle
bir izin kullanılması durumunda Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Aile Hekimliği İzleme ve
Değerlendirme Şubesi’ne bilgi verilerek, denetimi yapılamayacak olan birimin denetimi, ilgili
müdür yardımcısının oluru ile başka bir tarihte gerçekleştirilecektir.
7.
Denetlemenin yapılacağı güne denk gelen mobil hizmet uygulama tarihlerinin
değiştirilmemesine azami özen gösterilecek, ancak zorunlu hallerde mobil hizmet uygulama
tarihi değiştirilebilecektir.
8.
Denetleme,yerinde Aile Sağlığı Merkezi ziyareti yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
2
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
9.
Denetleme sonrasında denetim formlarının bir fotokopisi Aile Sağlığı Merkezi
denetimi için yönetici hekime, Aile Hekimliği Birimi denetimi için ilgili aile hekimine teslim
edilecektir.
10.
Asgari fiziki şartlar konusunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 10 güne kadar
ek süre verilecek, denetlemenin yapıldığı gün tebliğ tebellüğ belgesi düzenlenerek bu süre
başlatılmış olacaktır.
11.
Verilen ek süre sonunda kontrol denetlemesi, Halk Sağlığı Müdürlüğünün yazısıyla
birimin bulunduğu ilçenin toplum sağlığı merkezi ekibi tarafından gerçekleştirilecek ve
Toplum Sağlığı Merkezi 10 Gün Sonrası Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi
Kontrol Denetimi Formu ile müdürlüğe bildirilecektir.
12.
Tanzim edilen tebliğ- tebellüğ belgesi ile denetleme formlarının aslı aynı gün veya
takip eden iş gününde elden Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
Şubesine teslim edilecektir.
13.
Denetim formlarının TSİM/ÇKYS’e kaydı Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
Şubesince yapılacaktır.
14.
Denetim sonrasında ihtar ceza puanı gereken dosyalar Disiplin Birimi’ne teslim
edilecek ve birim tarafından kontrol edilerek Disiplin Komisyonuna sunulacaktır. Komisyonca
değerlendirilen dosyaların Valiliğe arzı Disiplin Birimi tarafından yapılacak, tebliği işlemleri ve
sekretaryası yine bu birimce yürütülecektir.
15.Tarihleri belirlenmiş olan 2. dönem aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin
denetimlerinde görevlendirilecek personeller Haziran ayı içerisinde ayrıca belirlenecektir
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
3
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
2016 YILI DENETİM KOMİSYONU
PERSONEL ADI SOYADI
TSM ADI / ŞUBE ADI
ÜNVANI
İLÇESİ
DR. HASAN ÖZNAVRUZ
DR.MURAT UYAV
DR.ABDULLAH ÖZÜDOĞRU
NECATİ ELVAN
YÖNETİM
YÖNETİM
YÖNETİM
YÖNETİM
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
AHIRLI TSM
AHIRLI TSM
AHIRLI TSM
AKÖREN TSM
AKÖREN TSM
AKÖREN TSM
AKÖREN TSM
AKŞEHİR TSM
AKŞEHİR TSM
AKŞEHİR TSM
AKŞEHİR TSM
ALTINEKİN TSM
ALTINEKİN TSM
ALTINEKİN TSM
ALTINEKİN TSM
BEYŞEHİR TSM
BEYŞEHİR TSM
BEYŞEHİR TSM
BEYŞEHİR TSM
BEYŞEHİR TSM
BEYŞEHİR TSM (RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI
YAZILMADI)
BOZKIR TSM
BOZKIR TSM
BOZKIR TSM
BOZKIR TSM
BOZKIR TSM
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE
PROGRAMLAR ŞUBESİ
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE
PROGRAMLAR ŞUBESİ
CİHANBEYLİ TSM
CİHANBEYLİ TSM
CİHANBEYLİ TSM
ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
İL MÜDÜRÜ
İL MÜDÜR YARDIMCISI
İL MÜDÜR YARDIMCISI
İL MÜDÜR YARDIMCISI
ŞUBE MÜDÜRÜ
DOKTOR
DOKTOR
HEMŞİRE
HEMŞİRE
EBE
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
HEMŞİRE
DOKTOR
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU
EBE
TIBBİ SEKRETER
ŞUBE MÜDÜRÜ
TSM BAŞKANI
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU
DOKTOR
SAĞLIK MEMURU
EBE
TSM BAŞKANI
DOKTOR
TIBBİ SEKRETER
ÇEV.SAĞ.TEK.
TSM BAŞKANI
DOKTOR
HEMŞİRE
EBE
TSM BAŞKANI
DOKTOR
DOKTOR
HEMŞİRE
EBE
EBE
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
AHIRLI
AHIRLI
AHIRLI
AKÖREN
AKÖREN
AKÖREN
AKÖREN
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
ALTINEKİN
ALTINEKİN
ALTINEKİN
ALTINEKİN
BEYŞEHİR
BEYŞEHİR
BEYŞEHİR
BEYŞEHİR
BEYŞEHİR
TSM BAŞKANI
BEYŞEHİR
DOKTOR
DOKTOR
HEMŞİRE
EBE
TSM BAŞKANI
ŞUBE MÜDÜRÜ
DOKTOR
BOZKIR
BOZKIR
BOZKIR
BOZKIR
BOZKIR
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
ŞUBE MÜDÜRÜ
MÜDÜRLÜK
EBE
MÜDÜRLÜK
TSM BAŞKANI
EBE
EBE
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
DOKTOR
DOKTOR
DOKTOR
CİHANBEYLİ
CİHANBEYLİ
CİHANBEYLİ
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
DR.TURGUT TAVLAN
DR.SEMA GÜLER
DR.KÜBRA ALTINTAŞ
BİNNUR ALTINTAŞ
HACER ŞAHİN
AYŞE TUNÇ
KAMİLE BÜYÜKGÖZ
M.AKIN AVCI
HALİDE GÖK
DR.SABİHA BAYRAM ŞENER
SABRİE ÖREK
HÜSEYİN BAYIR
DURMUŞ YEŞİL
MEHMET KAR
AYŞEGÜL PARLAKYILDIZ
BİRSEN ERTAŞ
DR.SERKAN FINDIK
DR.MUHAMMET DEMİR
CİHAN YILDIRIM
BÜLENT YİĞİT
DR.SACİDE ÇALMAZ
TARIK BEKTAŞ
BİLNUR AKPINAR
DR.HASAN YILDIRIM
DR.GÜL BERİL ZEREN
NURAY TELLİ
BİRKAN ARITÜRK
DR.NURETTİN HAMAD
DR.FATMA TUBA AKIN
MEMİŞ OKTAY YILDIRIM
HALİME KURU
DR.TAYFUN EKŞİNAR
DR.MURAT ÖZBEK
DR.YASEMİN GÖKÇENOĞLU
HATİCE SEVAL AKTAŞ
AYFER AKBULUT
AYŞE ERDAL
DR.DURMUŞ ALİ TURGUT
DR.DURMUŞ ALİ NAVRUZ
DR.TUĞÇE GONCA ALBENİ
MAHMUT KARAVİRAN
FATMA HAMARAT
DR.TUFAN ULUDEMİR
DR.LEVENT KARTAL
DR.RAMAZAN İZGİ
DR.KÜRŞAD KIRAÇ
ŞADİYE BOZDAŞ
DR.FATİH ÇOLAK
MERAL ÇEVİKÇELİK
HASİBE ÖZTAŞ
AHMET TANRIKULU
DR.ŞULE İZGİ
DR.CANAN DOĞAN
DR.HATİCE KAMA
DR.TUĞBA ESRA ŞAHLAR
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
4
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
PERSONEL ADI SOYADI
TSM ADI / ŞUBE ADI
ÜNVANI
İLÇESİ
DR.HATİCE DİLEK AKBAYRAK
SELMA CENK
REYHAN TUNCER
DİLEK KOCABAŞ
FATMA GÖLBAŞI
MELİKE KALE
BETÜL SEÇER
FATİH ÖLMEZ
DT.HİLMİ DEMİRCİOĞLU
NESRİN ÇİĞDEM ÖZTEKİN
HÜSEYİN ÖZKAN
HİLAL AKYOL
SANİYE ŞENGÜN
DR.SİBEL KALKAN
ÖZGE ENGEÇ
RUHAN YILDIRIM GÜN
DR.HATİCE AYATA
DR.SÜMEYYE BİLGİÇ
ÜLKÜ ÖZTÜRK
MERYEM ALİŞAR
DR.İSMAİL ÖZ
KÜBRA KÖYLÜ
İLYAS ŞEN
DR.HASAN HÜSEYİN MERT
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
ÇELTİK ENTEGRE DEVLET HASTANESİ
ÇELTİK TSM
ÇELTİK TSM
ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUMRA TSM
ÇUMRA TSM
ÇUMRA TSM
ÇUMRA TSM
DERBENT TSM
DERBENT TSM
DERBENT TSM
DERBENT TSM
DEREBUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
DEREBUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
DEREBUCAK TSM
DOĞANHİSAR TSM
DOĞANHİSAR TSM
DOĞANHİSAR TSM
DOĞANHİSAR TSM
EMİRGAZİ TSM
EMİRGAZİ TSM
EMİRGAZİ TSM
EREĞLİ TSM
EREĞLİ TSM
EREĞLİ TSM
EREĞLİ TSM
EREĞLİ TSM
GÜNEYSINIR TSM
GÜNEYSINIR TSM
GÜNEYSINIR TSM
GÜNEYSINIR TSM
HADİM TSM
DOKTOR
EBE
HEMŞİRE
HEMŞİRE
EBE
EBE
EBE
HASTANE MÜDÜRÜ
TSM BAŞKANI
EBE
ŞUBE MÜDÜRÜ
GIDA MÜHENDİSİ
BİYOLOG
DOKTOR
EBE
EBE
TSM BAŞKANI
DOKTOR
EBE
EBE
TSM BAŞKANI
TIBBİ SEKRETER
HEMŞİRE
TSM BAŞKANI
TSM BAŞKANI
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU
EBE
TSM BAŞKANI
HASTANE MÜDÜRÜ
HEMŞİRE
TSM BAŞKANI
SAĞLIK MEMURU
HEMŞİRE
VHKİ
TIBBİ SEKRETER
DOKTOR
HEMŞİRE
ATT
TSM BAŞKANI
TSM BAŞKANI
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
ÇELTİK
ÇELTİK
ÇELTİK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
ÇUMRA
ÇUMRA
ÇUMRA
ÇUMRA
DERBENT
DERBENT
DERBENT
DERBENT
DEREBUCAK
DEREBUCAK
DEREBUCAK
DOĞANHİSAR
DOĞANHİSAR
DOĞANHİSAR
DOĞANHİSAR
EMİRGAZİ
EMİRGAZİ
EMİRGAZİ
EREĞLİ
EREĞLİ
EREĞLİ
EREĞLİ
EREĞLİ
GÜNEYSINIR
GÜNEYSINIR
GÜNEYSINIR
GÜNEYSINIR
HADİM
HADİM TSM
DOKTOR
HADİM
HADİM TSM
HADİM TSM
HADİM TSM
HADİM TSM
HALKAPINAR TSM
HALKAPINAR TSM
HALKAPINAR TSM
HÜYÜK TSM
HÜYÜK TSM
HÜYÜK TSM
HÜYÜK TSM
HÜYÜK TSM
HÜYÜK TSM
ILGIN TSM
ILGIN TSM
ILGIN TSM
ILGIN TSM
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
DOKTOR
HEMŞİRE
TSM BAŞKANI
SAĞLIK MEMURU
EBE
DOKTOR
DOKTOR
DOKTOR
ÇEV.SAĞ.TEK.
SAĞLIK MEMURU
TSM BAŞKANI
TSM BAŞKANI
ÇEV.SAĞ.TEK.
EBE
TIBBİ SEKRETER
EBE
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
HADİM
HADİM
HADİM
HADİM
HALKAPINAR
HALKAPINAR
HALKAPINAR
HÜYÜK
HÜYÜK
HÜYÜK
HÜYÜK
HÜYÜK
HÜYÜK
ILGIN
ILGIN
ILGIN
ILGIN
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
DR.ALİ TOPKAÇ
DURAN KIVANÇ
BAKİ BİNBİR
AYŞE TAHTAKIN
DR.MUNİSE AYVAZ
Ç.Ş.T. ORHAN ARICIOĞLU
YUNUS KARAARSLAN
DR.EMİNE PEKKİRİŞCİ
TUNCAY GÜNDOĞDU
KEZBAN YILDIZ
İHSAN ERASLAN
İBRAHİM EZEN
DR.EMİNE ÇİÇEK
MEHMET ERDOĞAN
AYSUN AKKUZU
DR.OSMAN KOCABIYIK
DR.HASAN HÜSEYİN BÜYÜKALADAĞ
DR.MUHAMMET REŞAT NESİM
NORİSTANİ
BETÜL SOYLU
YUSUF GÜL
DR.SEMA DEMİRTAŞ
HURİYE KAPAR
DR.DUYGU SUCU
BARIŞ GÜNEL
HATİCE YILMAZ
DR.ÖMER UTKU CAN
DR.HÜSEYİN GÖKÇENOĞLU
DR.HALİL ALTINMADEN
TURGUT ÇALIŞKAN
FAZLI İMDAT
DR.KAZIM SERKAN KASAPOĞLU
DR.YUNUS AKBAŞ
MEHMET DENİZ
FATMA ZEHRA BALCI
MERVE BÜŞRA ERBİL
NİMET AKKOCA
MUSTAFA KÜTÜK
AHMET EKİZER
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
5
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
PERSONEL ADI SOYADI
TSM ADI / ŞUBE ADI
ÜNVANI
İLÇESİ
DR.RIFAT KİRAZ
HÜLYA ÇELİK
ŞERİFE İLHAN KARADEMİR
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
DR.İLKNUR KURTOĞLU
MERYEM KARAAL
DURDU ÖDÜL
KADRİYE CAN
TÜRKAN FIRÇA
DR.AHMET TAŞDEMİR
ŞAKİR YAVUZ
ZÜLEYHA BEYDİLLİ
DENİZ BEYDİLLİ
DR.BETÜL PAMUKÇU
NERGİS KIRKKILINÇ
NERMİN DEMİRAY
DR.OKTAY HAKYEMEZ
DR.RIZA SÖNMEZ
DR.FATOŞ TUĞÇE ÖZBARAN
FATMA ÖZEN
DR.MÜBERRA TAŞTAN
ÖZKAN ALTINDAĞ
DR.AHMET ÖZGÜR ÖZÇELİK
DR.ULVİ KAVAKLILAR
SUNA ERCAN
SELMA ÜNLÜ
KADINHANI TSM
KADINHANI TSM
KADINHANI TSM
KANSER ŞUBESİ
KANSER ŞUBESİ
KANSER ŞUBESİ
KANSER ŞUBESİ
KANSER ŞUBESİ
KANSER ŞUBESİ
KARAPINAR TSM
KARAPINAR TSM
KARAPINAR TSM
KARAPINAR TSM
KARATAY TSM
KARATAY TSM
KARATAY TSM
KARATAY TSM
KULU TSM
KULU TSM
KULU TSM
KULU TSM
KULU TSM
MERAM TSM
MERAM TSM
MERAM TSM
MERAM TSM
RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI, TÜTÜN VE DİĞER
BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER ŞUBESİ
RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI, TÜTÜN VE DİĞER
BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER ŞUBESİ
SARAYÖNÜ TSM
SARAYÖNÜ TSM
SARAYÖNÜ TSM
SARAYÖNÜ TSM
SELÇUKLU TSM
SELÇUKLU TSM
SELÇUKLU TSM
SELÇUKLU TSM
SELÇUKLU TSM
SELÇUKLU TSM
SELÇUKLU TSM
SELÇUKLU TSM
SEYDİŞEHİR TSM
SEYDİŞEHİR TSM
SEYDİŞEHİR TSM
SEYDİŞEHİR TSM
SEYDİŞEHİR TSM
TAŞKENT TSM
TAŞKENT TSM
TAŞKENT TSM
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLUM
SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
TUZLUKÇU TSM
TUZLUKÇU TSM
TUZLUKÇU TSM
VSD İL KOORDİNATÖRÜ
YALIHÜYÜK TSM
YALIHÜYÜK TSM
YALIHÜYÜK TSM
YUNAK TSM
YUNAK TSM
YUNAK TSM
YUNAK TSM
TSM BAŞKANI
HEMŞİRE
EBE
ŞUBE MÜDÜRÜ
DOKTOR
EBE
HEMŞİRE
EBE
HEMŞİRE
TSM BAŞKANI
SAĞLIK MEMURU
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
DOKTOR
EBE
EBE
TSM BAŞKANI
TSM BAŞKANI
DOKTOR
EBE
DOKTOR
HEMŞİRE
TSM BAŞKANI
DOKTOR
EBE
EBE
KADINHANI
KADINHANI
KADINHANI
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
KARAPINAR
KARAPINAR
KARAPINAR
KARAPINAR
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KARATAY
KULU
KULU
KULU
KULU
KULU
MERAM
MERAM
MERAM
MERAM
ŞUBE MÜDÜRÜ
MÜDÜRLÜK
EBE
MÜDÜRLÜK
TSM BAŞKANI
DOKTOR
TIBBİ SEKRETER
EBE
TSM BAŞKANI
DOKTOR
DOKTOR
SAĞLIK MEMURU
EBE
EBE
HEMŞİRE
EBE
TSM BAŞKANI
DOKTOR
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU
TIBBİ SEKRETER
TSM BAŞKANI
HEMŞİRE
HEMŞİRE
ŞUBE MÜDÜRÜ
DOKTOR
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU
DİŞ TABİBİ
DİŞ TABİBİ
TSM BAŞKANI
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MEMURU
DOKTOR
TSM BAŞKANI
SAĞLIK MEMURU
ÇEV.SAĞ.TEK.
DOKTOR
HEMŞİRE
TIBBİ SEKRETER
TSM BAŞKANI
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SARAYÖNÜ
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
TAŞKENT
TAŞKENT
TAŞKENT
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
MÜDÜRLÜK
TUZLUKÇU
TUZLUKÇU
TUZLUKÇU
VSD
YALIHÜYÜK
YALIHÜYÜK
YALIHÜYÜK
YUNAK
YUNAK
YUNAK
YUNAK
DR.FERAH NUR ÇAVDARCI YAMAN
TUĞBA ÇELİK
DR.EMİNE YORGANCILAR
DR.OSMAN ÖZDEMİR
AYTEN GÜLŞAH GÜLCAN
DİLEK AYDIN
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
DR.SERAP IŞIK UÇAR
DR.FİGEN BAŞ
ALİ YARDIMCI
NİSA BERKCAN
ARZU GÜL
AYE UĞUR FIRAT
RUKİYE SERAP YAVUZ
DR.AYŞEGÜL CANDAN HARMANKAYA
DR.İBRAHİM DAĞLI
EMİN ERYİĞİT
ERHAN LAFÇI
MUAMMER ÇALIK
DR.FATMA ARSLAN
ESRA ERİK
AYŞE GÜL ÖZEN
DR.MURAT SOĞANCI
DR.BARBAROS YILMAZ
MEHMET ZİYA GÜNER
MUSTAFA ÖZ
MERAL DEMİRCİ
ESEN ŞENARAN
DR.DURMUŞ ÇEVİK
BESTAMİ GÜVEN
BAYRAM ÖZEKİNCİ
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.BİLAL KOŞAR
RAMAZAN ÇELİK
MUSTAFA TUĞRUL
DR.HATİCE KILIÇ
ŞERİFE SİMGE CİNGÖZ
ABDULLAH ÖZDEMİR
DR.İLKER AHMET ÇINAR
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
6
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLIĞI ALT BİRİMLER 2016 YILI DENETİM PLANI
TARİH
DENETLENECEK ALT BİRİM
21 Ocak 2016 Perşembe
BİLGİ
DENETİM EKİP BAŞKANI
DENETÇİ
DENETÇİ
BEYŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AHMET TANRIKULU
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.CANAN DOĞAN
21 Ocak 2016 Perşembe
BEYŞEHIR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
AHMET TANRIKULU
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.CANAN DOĞAN
21 Ocak 2016 Perşembe
BEYŞEHIR AÇSAP
AHMET TANRIKULU
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.CANAN DOĞAN
28 Ocak 2016 Perşembe
ALTINEKİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.ABDULLAH ÖZÜDOĞRU
DR.MURAT SOĞANCI
DR.TURGUT TAVLAN
28 Ocak 2016 Perşembe
CİHANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.ABDULLAH ÖZÜDOĞRU
DR.MURAT SOĞANCI
DR.TURGUT TAVLAN
28 Ocak 2016 Perşembe
YENICEOBA ? ENTEGRE HASTANESİ
DR.ABDULLAH ÖZÜDOĞRU
DR.MURAT SOĞANCI
DR.TURGUT TAVLAN
29 Ocak 2016 Cuma
KULU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.TURGUT TAVLAN
DR.HATİCE KAMA
10 Şubat 2016 Çarşamba
AKŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.HATİCE KAMA
SELMA CENK
10 Şubat 2016 Çarşamba
AKŞEHIR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.HATİCE KAMA
SELMA CENK
10 Şubat 2016 Çarşamba
AKŞEHIR AÇSAP
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.HATİCE KAMA
SELMA CENK
12 Şubat 2016 Cuma
AHIRLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
MUSTAFA KÜTÜK
MEHMET ZİYA GÜNER
12 Şubat 2016 Cuma
BOZKIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
MUSTAFA KÜTÜK
MEHMET ZİYA GÜNER
29 Şubat 2016 Pazartesi
ÇİM
DR.MURAT UYAV
DR.FERAH NUR ÇAVDARCI YAMAN
04 Mart 2016 Cuma
TUZLUKÇU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.TURGUT TAVLAN
AHMET TANRIKULU
DR.CANAN DOĞAN (ASM DENT)
04 Mart 2016 Cuma
TUZLUKÇU ENTEGRE HASTANESİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.TURGUT TAVLAN
AHMET TANRIKULU
DR.CANAN DOĞAN (ASM DENT)
10 Mart 2016 Perşembe
AKÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
AHMET EKİZER
DR.SEMA GÜLER (ASM DNT)
10 Mart 2016 Perşembe
AKÖREN ENTEGRE HASTANESİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
AHMET EKİZER
DR.SEMA GÜLER (ASM DNT)
29 Mart 2016 Salı
HALKAPINAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.MURAT SOĞANCI
31 Mart 2016 Perşembe
HADİM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
07 Nisan 2016 Perşembe
DEREBUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.TURGUT TAVLAN
DR.SEMA GÜLER (ASM DNT)
07 Nisan 2016 Perşembe
DEREBUCAK ENTEGRE HASTANESİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.TURGUT TAVLAN
DR.SEMA GÜLER (ASM DNT)
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
7
TARİH
DENETLENECEK ALT BİRİM
BİLGİ
DENETİM EKİP BAŞKANI
DENETÇİ
27 Nisan 2016 Çarşamba
YUNAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.MURAT SOĞANCI
DR.SERKAN FINDIK (ASM DNT)
29 Nisan 2016 Cuma
TAŞKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.TURGUT TAVLAN (ASM DNT) DR.MURAT SOĞANCI
29 Nisan 2016 Cuma
TAŞKENT ENTEGRE HASTANESİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.TURGUT TAVLAN (ASM DNT) DR.MURAT SOĞANCI
05 Mayıs 2016 Perşembe
ÇELTİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.MURAT UYAV
DR.MURAT SOĞANCI (ASM DNT)
DR.RAMAZAN İZGİ
05 Mayıs 2016 Perşembe
ÇELTIK ENTEGRE HASTANESİ
(ASM'YLE BİRLİKTE)
DR.MURAT UYAV
DR.MURAT SOĞANCI (ASM DNT)
DR.RAMAZAN İZGİ
11 Mayıs 2016 Çarşamba
KARATAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.ABDULLAH ÖZÜDOĞRU
DR.SERKAN FINDIK
23 Mayıs 2016 Pazartesi
DOĞANHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
MUSTAFA KÜTÜK
DR.ESRA TUĞBA ŞAHLAR
23 Mayıs 2016 Pazartesi
ILGIN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
MUSTAFA KÜTÜK
DR.ESRA TUĞBA ŞAHLAR
02 Haziran 2016 Perşembe
MERAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.MURAT UYAV
DR.MURAT SOĞANCI
06 Haziran 2016 Pazartesi
TRSM 1
DR.MURAT UYAV
DR.FERAH NUR ÇAVDARCI YAMAN
06 Haziran 2016 Pazartesi
TRSM 2
DR.MURAT UYAV
DR.FERAH NUR ÇAVDARCI YAMAN
08 Haziran 2016 Çarşamba
SELÇUKLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.TURGUT TAVLAN
DR.MURAT SOĞANCI
10 Ağustos 2016 Çarşamba
DERBENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.KÜRŞAD KIRAÇ
DR.FERAH NUR ÇAVDARCI YAMAN DR.BARBAROS YILMAZ
10 Ağustos 2016 Çarşamba
DERBENT ENTEGRE HASTANESİ
DR.KÜRŞAD KIRAÇ
DR.FERAH NUR ÇAVDARCI YAMAN DR.BARBAROS YILMAZ
10 Ağustos 2016 Çarşamba
HÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.KÜRŞAD KIRAÇ
DR.FERAH NUR ÇAVDARCI YAMAN DR.BARBAROS YILMAZ
26 Ağustos 2016 Cuma
KONYA KANSER ERKEN TEŞHIS TARAMA VE
EĞITIM MERKEZI
DR.ABDULLAH ÖZÜDOĞRU
DR.TURGUT TAVLAN
26 Ağustos 2016 Cuma
SELÇUKLU KETEM
DR.ABDULLAH ÖZÜDOĞRU
DR.TURGUT TAVLAN
20 Eylül 2016 Salı
EMİRGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
NECATİ ELVAN
DR.SERKAN FINDIK
DURMUŞ YEŞİL
20 Eylül 2016 Salı
EMIRGAZI ENTEGRE HASTANESİ
NECATİ ELVAN
DR.SERKAN FINDIK
DURMUŞ YEŞİL
20 Eylül 2016 Salı
KARAPINAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
NECATİ ELVAN
DR.SERKAN FINDIK
DURMUŞ YEŞİL
26 Eylül 2016 Pazartesi
EREĞLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.ŞULE İZGİ
DR.SERKAN FINDIK
HÜSEYİN ÖZKAN
26 Eylül 2016 Pazartesi
EREĞLI VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
DR.ŞULE İZGİ
DR.SERKAN FINDIK
HÜSEYİN ÖZKAN
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
DENETÇİ
8
TARİH
DENETLENECEK ALT BİRİM
26 Eylül 2016 Pazartesi
BİLGİ
DENETİM EKİP BAŞKANI
DENETÇİ
DENETÇİ
EREĞLI AÇSAP
DR.ŞULE İZGİ
DR.SERKAN FINDIK
HÜSEYİN ÖZKAN
30 Eylül 2016 Cuma
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NECATİ ELVAN
DR.SERKAN FINDIK
DR.SABİHA BAYRAM ŞENER
30 Eylül 2016 Cuma
HEMOGLONOPATI LABORATUVARI
NECATİ ELVAN
DR.SERKAN FINDIK
DR.SABİHA BAYRAM ŞENER
06 Ekim 2016 Perşembe
KADINHANI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.SERKAN FINDIK
AHMET EKİZER
DURMUŞ YEŞİL
06 Ekim 2016 Perşembe
SARAYÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.SERKAN FINDIK
AHMET EKİZER
DURMUŞ YEŞİL
12 Ekim 2016 Çarşamba
ÇUMRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
NECATİ ELVAN
DR.SEMA GÜLER
AKIN AVCI
12 Ekim 2016 Çarşamba
İÇERI ÇUMRA ENTEGRE HASTANESİ
NECATİ ELVAN
DR.SEMA GÜLER
AKIN AVCI
27 Ekim 2016 Perşembe
KONYA KANSER KAYIT MERKEZI
DR.TURGUT TAVLAN
DR.RAMAZAN İZGİ
27 Ekim 2016 Perşembe
SITMA SAVAŞ BIRIMI
DR.TURGUT TAVLAN
DR.RAMAZAN İZGİ
14 Kasım 2016 Pazartesi
GÜNEYSINIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
DR.MURAT SOĞANCI
HÜSEYİN ÖZKAN
DR.BARBAROS YILMAZ
14 Kasım 2016 Pazartesi
GÜNEYSINIR ENTEGRE HASTANESİ
DR.MURAT SOĞANCI
HÜSEYİN ÖZKAN
DR.BARBAROS YILMAZ
15 Kasım 2016 Salı
SEYDİŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
MUSTAFA KÜTÜK
DR.SEMA GÜLER
BİNNUR ALTINTAŞ
15 Kasım 2016 Salı
YALIHÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
MUSTAFA KÜTÜK
DR.SEMA GÜLER
BİNNUR ALTINTAŞ
25 Kasım 2016 Cuma
1 NOLU AÇSAP (MERAM) AÇSAP
DR.ŞULE İZGİ
DR.CANAN DOĞAN
09 Aralık 2016 Cuma
GÜZIDE KORU VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.RAMAZAN İZGİ
09 Aralık 2016 Cuma
MÜMTAZ KORU VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
DR.AHMET AĞAÇAYAK
DR.RAMAZAN İZGİ
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
9
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ 2016 YILI 1.DÖNEM DENETİM PLANI
TARİHİ
DENETLECEK YER
DENETÇİ PERSONELİN GÖREV
YERİ
DENETİM EKİBİ / EKİP
BAŞKANI
11 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 37 NOLU KARŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
6
11 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 52 NOLU KARBEL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
4
11 Ocak 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 22 NOLU ÖZALKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
4
11 Ocak 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 61 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
4
12 Ocak 2016 Salı
MERAM 47 NOLU ÖZCAN ÇALIKUŞU AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.BARBAROS YILMAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
3
12 Ocak 2016 Salı
MERAM 54 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.BARBAROS YILMAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
2
12 Ocak 2016 Salı
MERAM 55 NOLU DERE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.BARBAROS YILMAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
1
12 Ocak 2016 Salı
SELÇUKLU 46 NOLU MUSALLA BAĞLARI AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SABİHA BAYRAM ŞENER
7
13 Ocak 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 64 NOLU ŞEHİT ÜSTEĞMEN MUSTAFA
ÇUHADAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
DR.LEVENT KARTAL
7
14 Ocak 2016 Perşembe
KARATAY 21 NOLU İŞGALAMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.CANAN DOĞAN
5
14 Ocak 2016 Perşembe
KARATAY 42 NOLU KALENDERHANE AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.CANAN DOĞAN
3
14 Ocak 2016 Perşembe
KARATAY 41 NOLU AZİZİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
2
14 Ocak 2016 Perşembe
KARATAY 43 NOLU YEDİLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
4
14 Ocak 2016 Perşembe
KARATAY 60 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
3
15 Ocak 2016 Cuma
SELÇUKLU 48 NOLU ÖZALAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
15 Ocak 2016 Cuma
SELÇUKLU 62 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.İLKNUR KURTOĞLU
4
15 Ocak 2016 Cuma
SELÇUKLU 71 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.İLKNUR KURTOĞLU
2
18 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 16 NOLU SEDİRLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.ŞULE İZGİ
4
18 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 36 NOLU KARKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.ŞULE İZGİ
6
19 Ocak 2016 Salı
KARATAY 27 NOLU ZEMBURİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE DİLEK AKBAYRAK
2
19 Ocak 2016 Salı
SELÇUKLU 66 NOLU KAMPÜS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE DİLEK AKBAYRAK
3
19 Ocak 2016 Salı
SELÇUKLU 17 NOLU BOSNA HERSEK AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
MERAM TSM
DR.ULVİ KAVAKLILAR
10
20 Ocak 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 20 NOLU MEVLÜT BÜYÜKAMBARLAR AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
7
20 Ocak 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 28 NOLU MUAZZEZ VE MEHMET HİLMİ
UYAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR
VE PROGRAMLAR ŞUBESİ
DR.KÜRŞAD KIRAÇ
10
21 Ocak 2016 Perşembe
SELÇUKLU 23 NOLU ZEKİ ALTINDAĞ AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
MERAM TSM
DR.AHMET ÖZGÜR ÖZÇELİK
10
21 Ocak 2016 Perşembe
SELÇUKLU 68 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.OKTAY HAKYEMEZ
4
21 Ocak 2016 Perşembe
SELÇUKLU 69 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.OKTAY HAKYEMEZ
4
22 Ocak 2016 Cuma
KARATAY 03 NOLU ÇİMENLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.FİGEN BAŞ
2
22 Ocak 2016 Cuma
KARATAY 72 NOLU FETİH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.FİGEN BAŞ
4
AÇIKLAMA
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
10
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
AHB
SAYISI
5
TARİHİ
DENETLECEK YER
DENETÇİ PERSONELİN GÖREV
YERİ
DENETİM EKİBİ / EKİP
BAŞKANI
25 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 08 NOLU İSTİKLAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
3
25 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 33 NOLU SARAÇOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
4
25 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 15 NOLU SELİM SULTAN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
4
25 Ocak 2016 Pazartesi
KARATAY 51 NOLU KARAKULAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
2
08 Şubat 2016 Pazartesi
MERAM 35 NOLU FAHRÜNNİSA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE KAMA
6
08 Şubat 2016 Pazartesi
MERAM 44 NOLU HAYRİYE VE HASAN KORKMAZ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.BETÜL PAMUKÇU
4
08 Şubat 2016 Pazartesi
MERAM 49 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.BETÜL PAMUKÇU
4
09 Şubat 2016 Salı
MERAM 19 NOLU HARMANCIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.SERAP IŞIK UÇAR
4
09 Şubat 2016 Salı
MERAM 59 NOLU LALEBAHÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.SERAP IŞIK UÇAR
2
10 Şubat 2016 Çarşamba
KARATAY 12 NOLU ULUIRMAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
5
10 Şubat 2016 Çarşamba
KARATAY 74 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
10 Şubat 2016 Çarşamba
KARATAY E TİPİ KAPALI CEZAEVİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
10 Şubat 2016 Çarşamba
MERAM 18 NOLU LADİKLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SABİHA BAYRAM ŞENER
5
10 Şubat 2016 Çarşamba
MERAM 77 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SABİHA BAYRAM ŞENER
1
11 Şubat 2016 Perşembe
SELÇUKLU 05 NOLU AYDINLIKEVLER AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.TUĞBA ESRA ŞAHLAR
10
11 Şubat 2016 Perşembe
SELÇUKLU 14 NOLU AKINCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
12 Şubat 2016 Cuma
KARATAY 09 NOLU 70. YIL KARAASLAN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
12 Şubat 2016 Cuma
MERAM 32 NOLU YAYLAPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
2
15 Şubat 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 63 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERAM TSM
DR.AHMET ÖZGÜR ÖZÇELİK
4
15 Şubat 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 73 NOLU ŞEHİT ER SAMET BÜTÜN AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
MERAM TSM
DR.AHMET ÖZGÜR ÖZÇELİK
2
16 Şubat 2016 Salı
SELÇUKLU 26 NOLU DUMLUPINAR AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
6
16 Şubat 2016 Salı
SELÇUKLU 67 NOLU OSMAN NURİ KAÇAR AİLE SAĞLIĞI A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
MERKEZİ
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
2
17 Şubat 2016 Çarşamba
MERAM 38 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
5
17 Şubat 2016 Çarşamba
MERAM 53 NOLU ERTUĞRULGAZİ AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
4
18 Şubat 2016 Perşembe
MERAM ÇAYIRBAĞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
18 Şubat 2016 Perşembe
MERAM HATUNSARAY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
18 Şubat 2016 Perşembe
MERAM TOKİ 65 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
3
19 Şubat 2016 Cuma
MERAM 13 NOLU GAZİALEMŞAH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.CANAN DOĞAN
5
19 Şubat 2016 Cuma
MERAM 76 NOLU MAHMURİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.CANAN DOĞAN
2
22 Şubat 2016 Pazartesi
MERAM 29 NOLU ABİDİN VE SANİYE ERÇAL AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
8
AÇIKLAMA
RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI, TÜTÜN DR.FERAH NUR ÇAVDARCI
VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI
YAMAN
MADDELER ŞUBESİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
11
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
AHB
SAYISI
6
5
TARİHİ
DENETLECEK YER
DENETÇİ PERSONELİN GÖREV
YERİ
DENETİM EKİBİ / EKİP
BAŞKANI
23 Şubat 2016 Salı
ÇUMRA 02 NOLU YENİDOĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.TUĞBA ESRA ŞAHLAR
2
23 Şubat 2016 Salı
ÇUMRA 03 NOLU BAKKALBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.TUĞBA ESRA ŞAHLAR
6
23 Şubat 2016 Salı
ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERAM TSM
DR.ULVİ KAVAKLILAR
1
23 Şubat 2016 Salı
ÇUMRA İÇERİÇUMRA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE) MERAM TSM
DR.ULVİ KAVAKLILAR
5
23 Şubat 2016 Salı
MERAM 10 NOLU ÖĞRETMEN FAZİLET ULUIŞIK AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE KAMA
5
24 Şubat 2016 Çarşamba
ÇUMRA 01 NOLU ÇAYBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
DR.LEVENT KARTAL
3
24 Şubat 2016 Çarşamba
ÇUMRA KARKIN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
DR.LEVENT KARTAL
1
24 Şubat 2016 Çarşamba
ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
DR.LEVENT KARTAL
1
25 Şubat 2016 Perşembe
SARAYÖNÜ LADİK HALICI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
3
25 Şubat 2016 Perşembe
KADINHANI OSMANCIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
1
25 Şubat 2016 Perşembe
SELÇUKLU 11 NOLU AKŞEMSETTİN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.OKTAY HAKYEMEZ
7
25 Şubat 2016 Perşembe
SELÇUKLU 58 NOLU HOCACİHAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARATAY TSM
DR.OKTAY HAKYEMEZ
3
26 Şubat 2016 Cuma
ALTINEKİN AKINCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
CİHANBEYLİ TSM
DR.FATİH ÇOLAK
1
26 Şubat 2016 Cuma
ALTINEKİN MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
CİHANBEYLİ TSM
DR.FATİH ÇOLAK
3
29 Şubat 2016 Pazartesi
MERAM 25 NOLU ŞÜKRİYE SERT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
4
29 Şubat 2016 Pazartesi
MERAM 40 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
5
01 Mart 2016 Salı
GÜNEYSINIR MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE) ÇUMRA TSM
DR.HATİCE AYATA
5
01 Mart 2016 Salı
KARATAY 50 NOLU ÇATALHÜYÜK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ SELÇUKLU TSM
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
2
01 Mart 2016 Salı
MERAM 45 NOLU HAVVA VE MEMİŞ KOÇAK AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
3
02 Mart 2016 Çarşamba
SARAYÖNÜ ÇEŞMELİSEBİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ILGIN TSM
DR.YUNUS AKBAŞ
1
02 Mart 2016 Çarşamba
SARAYÖNÜ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ILGIN TSM
DR.YUNUS AKBAŞ
3
03 Mart 2016 Perşembe
KADINHANI ATLANTI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SARAYÖNÜ TSM
DR.OSMAN ÖZDEMİR
1
03 Mart 2016 Perşembe
KADINHANI KOLUKISA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SARAYÖNÜ TSM
DR.OSMAN ÖZDEMİR
1
03 Mart 2016 Perşembe
KADINHANI MERKEZ KARAKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ SARAYÖNÜ TSM
DR.EMİNE YORGANCILAR
7
04 Mart 2016 Cuma
ILGIN ARGITHANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
DOĞANHİSAR TSM
DR.ALİ TOPKAÇ
1
04 Mart 2016 Cuma
TUZLUKÇU MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.CANAN DOĞAN
07 Mart 2016 Pazartesi
KARAPINAR 01 NOLU AMİL ÖNAL AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ (SAĞLIK EVL.)
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.BARBAROS YILMAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
07 Mart 2016 Pazartesi
KARAPINAR 02 NOLU HACI NURİ NOYAN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EREĞLİ TSM
DR.EMİNE PEKKİRİŞCİ
3
07 Mart 2016 Pazartesi
KARAPINAR 03 NOLU MUSTAFA AKKAYA AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EREĞLİ TSM
DR.EMİNE PEKKİRİŞCİ
3
09 Mart 2016 Çarşamba
KARAPINAR HOTAMIŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
09 Mart 2016 Çarşamba
KARAPINAR KAYALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
09 Mart 2016 Çarşamba
KARAPINAR YEŞİLYURT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
AÇIKLAMA
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
12
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
AHB
SAYISI
3
5
TARİHİ
DENETLECEK YER
DENETÇİ PERSONELİN GÖREV
YERİ
DENETİM EKİBİ / EKİP
BAŞKANI
10 Mart 2016 Perşembe
AHIRLI AKKİSE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SEYDİŞEHİR TSM
DR.AYŞEGÜL CANDAN
HARMANKAYA
1
10 Mart 2016 Perşembe
AHIRLI MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SEYDİŞEHİR TSM
DR.AYŞEGÜL CANDAN
HARMANKAYA
1
10 Mart 2016 Perşembe
YALIHÜYÜK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SEYDİŞEHİR TSM
DR.AYŞEGÜL CANDAN
HARMANKAYA
1
10 Mart 2016 Perşembe
AKÖREN MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
11 Mart 2016 Cuma
DOĞANHİSAR 01 NOLU KUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
HÜYÜK TSM
11 Mart 2016 Cuma
DOĞANHİSAR 02 NOLU HARMAN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
HÜYÜK TSM
11 Mart 2016 Cuma
DOĞANHİSAR KARAAĞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
HÜYÜK TSM
14 Mart 2016 Pazartesi
ILGIN 01 NOLU FATİH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AKŞEHİR TSM
DR.GÜL BERİL ZEREN
6
14 Mart 2016 Pazartesi
ILGIN 02 NOLU CAMİATİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AKŞEHİR TSM
DR.NURETTİN HAMAD
4
14 Mart 2016 Pazartesi
ILGIN 03 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AKŞEHİR TSM
DR.NURETTİN HAMAD
4
15 Mart 2016 Salı
DOĞANHİSAR BAŞKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SARAYÖNÜ TSM
DR.OSMAN ÖZDEMİR
1
15 Mart 2016 Salı
ILGIN AŞAĞIÇİĞİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SARAYÖNÜ TSM
DR.OSMAN ÖZDEMİR
1
15 Mart 2016 Salı
ILGIN YUKARIÇİĞİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SARAYÖNÜ TSM
DR.OSMAN ÖZDEMİR
1
16 Mart 2016 Çarşamba
EREĞLİ BELKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARAPINAR TSM
DR.AHMET TAŞDEMİR
2
16 Mart 2016 Çarşamba
EMİRGAZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
KARAPINAR TSM
DR.AHMET TAŞDEMİR
4
16 Mart 2016 Çarşamba
EREĞLİ AZİZİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
1
16 Mart 2016 Çarşamba
EREĞLİ ZENGEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
1
17 Mart 2016 Perşembe
EREĞLİ 02 NOLU HACI MÜTAHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
5
17 Mart 2016 Perşembe
EREĞLİ 03 NOLU ABDULLAH ÖZDOĞAN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE DİLEK AKBAYRAK
5
17 Mart 2016 Perşembe
EREĞLİ 04 NOLU CAHİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
6
18 Mart 2016 Cuma
EREĞLİ 01 NOLU KAZANCI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
18 Mart 2016 Cuma
EREĞLİ 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.ŞULE İZGİ
3
18 Mart 2016 Cuma
EREĞLİ 08 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.ŞULE İZGİ
2
21 Mart 2016 Pazartesi
EREĞLİ 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.BARBAROS YILMAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
21 Mart 2016 Pazartesi
EREĞLİ 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
22 Mart 2016 Salı
AÇIKLAMA
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
DR.KAZIM SERKAN
KASAPOĞLU
DR.KAZIM SERKAN
KASAPOĞLU
DR.KAZIM SERKAN
KASAPOĞLU
AHB
SAYISI
3
1
2
1
4
4
DR.SERKAN FINDIK
4
SEYDİŞEHİR 01 NOLU ALAYLARİKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YALIHÜYÜK TSM
DR.BİLAL KOŞAR
4
22 Mart 2016 Salı
SEYDİŞEHİR 03 NOLU EMEKLİ ALBAY MUAMMER
TOLASALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
YALIHÜYÜK TSM
DR.BİLAL KOŞAR
3
22 Mart 2016 Salı
SEYDİŞEHİR 04 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BEYŞEHİR TSM
DR.YASEMİN GÖKÇENOĞLU
5
22 Mart 2016 Salı
SEYDİŞEHİR ORTAKARAÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BEYŞEHİR TSM
DR.YASEMİN GÖKÇENOĞLU
1
23 Mart 2016 Çarşamba
CİHANBEYLİ 01 NOLU BAHÇELİEVLER AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ALTINEKİN TSM
DR.FATMA TUBA AKIN
2
23 Mart 2016 Çarşamba
CİHANBEYLİ KARABAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ALTINEKİN TSM
DR.FATMA TUBA AKIN
1
23 Mart 2016 Çarşamba
CİHANBEYLİ 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ALTINEKİN TSM
DR.TAYFUN EKŞİNAR
4
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
13
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
TARİHİ
DENETLECEK YER
DENETÇİ PERSONELİN GÖREV
YERİ
DENETİM EKİBİ / EKİP
BAŞKANI
28 Mart 2016 Pazartesi
SEYDİŞEHİR 02 NOLU DR.HALİL COŞAR AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
YALIHÜYÜK TSM
DR.BİLAL KOŞAR
4
28 Mart 2016 Pazartesi
SEYDİŞEHİR GEVREKLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
YALIHÜYÜK TSM
DR.BİLAL KOŞAR
1
28 Mart 2016 Pazartesi
SEYDİŞEHİR KETENLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
YALIHÜYÜK TSM
DR.BİLAL KOŞAR
1
25 Mart 2016 Cuma
BOZKIR HİSARLIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
1
25 Mart 2016 Cuma
BOZKIR SARIOĞLAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
2
25 Mart 2016 Cuma
BOZKIR ÜÇPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
1
25 Mart 2016 Cuma
BOZKIR MERKEZ MEHMET ÖZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
HADİM TSM
DR.HASAN HÜSEYİN
BÜYÜKALADAĞ
5
28 Mart 2016 Pazartesi
CİHANBEYLİ BÜYÜKBEŞKAVAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.SERAP IŞIK UÇAR
1
28 Mart 2016 Pazartesi
CİHANBEYLİ KANDİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.SERAP IŞIK UÇAR
1
28 Mart 2016 Pazartesi
YUNAK SÜLÜKLÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.SERAP IŞIK UÇAR
1
29 Mart 2016 Salı
EREĞLİ 09 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
EMİRGAZİ TSM
DR.MUNİSE AYVAZ
2
29 Mart 2016 Salı
HALKAPINAR MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM)
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
30 Mart 2016 Çarşamba
CİHANBEYLİ GÖLYAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
30 Mart 2016 Çarşamba
CİHANBEYLİ GÜNYÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
30 Mart 2016 Çarşamba
CİHANBEYLİ TAŞPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
1
31 Mart 2016 Perşembe
HADİM BADEMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BOZKIR TSM
DR.DURMUŞ ALİ NAVRUZ
1
31 Mart 2016 Perşembe
HADİM KORUALAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BOZKIR TSM
DR.DURMUŞ ALİ NAVRUZ
1
31 Mart 2016 Perşembe
HADİM MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM)
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
01 Nisan 2016 Cuma
HÜYÜK 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
2
01 Nisan 2016 Cuma
HÜYÜK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM)
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
2
01 Nisan 2016 Cuma
HÜYÜK KIRELİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BEYŞEHİR TSM
DR.MURAT ÖZBEK
1
01 Nisan 2016 Cuma
HÜYÜK SELKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BEYŞEHİR TSM
DR.MURAT ÖZBEK
1
01 Nisan 2016 Cuma
BEYŞEHİR KARAALİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BEYŞEHİR TSM
DR.MURAT ÖZBEK
1
04 Nisan 2016 Pazartesi
BEYŞEHİR 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
DEREBUCAK TSM
DR.HASAN HÜSEYİN MERT
2
04 Nisan 2016 Pazartesi
BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
DEREBUCAK TSM
DR.HASAN HÜSEYİN MERT
1
04 Nisan 2016 Pazartesi
BEYŞEHİR YEŞİLDAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
DEREBUCAK TSM
DR.HASAN HÜSEYİN MERT
1
05 Nisan 2016 Salı
BEYŞEHİR 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
DERBENT TSM
DR.İSMAİL ÖZ
4
05 Nisan 2016 Salı
BEYŞEHİR DOĞANBEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
DERBENT TSM
DR.İSMAİL ÖZ
1
06 Nisan 2016 Çarşamba
BEYŞEHİR 01 NOLU İÇERİŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
2
06 Nisan 2016 Çarşamba
BEYŞEHİR 02 NOLU EVSAT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
3
06 Nisan 2016 Çarşamba
BEYŞEHİR 03 NOLU GÖRGÜN YAVUZ AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.CANAN DOĞAN
2
06 Nisan 2016 Çarşamba
BEYŞEHİR 04 NOLU HACI ARMAĞAN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.CANAN DOĞAN
2
AÇIKLAMA
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
14
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
AHB
SAYISI
2
2
TARİHİ
DENETLECEK YER
DENETÇİ PERSONELİN GÖREV
YERİ
DENETİM EKİBİ / EKİP
BAŞKANI
07 Nisan 2016 Perşembe
BEYŞEHİR HUĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.BARBAROS YILMAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
07 Nisan 2016 Perşembe
DEREBUCAK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
08 Nisan 2016 Cuma
AKŞEHİR 02 NOLU HACI İZZET BAYSAL AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
TUZLUKÇU TSM
DR.DURMUŞ ÇEVİK
5
08 Nisan 2016 Cuma
AKŞEHİR 04 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TUZLUKÇU TSM
DR.DURMUŞ ÇEVİK
3
08 Nisan 2016 Cuma
AKŞEHİR 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
2
08 Nisan 2016 Cuma
AKŞEHİR ADSIZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
1
08 Nisan 2016 Cuma
AKŞEHİR ATAKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.SEMA GÜLER
1
11 Nisan 2016 Pazartesi
AKŞEHİR ALTUNTAŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ILGIN TSM
DR.YUNUS AKBAŞ
1
11 Nisan 2016 Pazartesi
AKŞEHİR ÇAKILLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ILGIN TSM
DR.YUNUS AKBAŞ
1
11 Nisan 2016 Pazartesi
AKŞEHİR DOĞRUGÖZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ILGIN TSM
DR.YUNUS AKBAŞ
2
13 Nisan 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 01 NOLU SEYRAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
5
13 Nisan 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
2
13 Nisan 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 03 NOLU SELÇUK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE KAMA
3
13 Nisan 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 05 NOLU NİHAL VE ALİ YETİŞ AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE KAMA
2
14 Nisan 2016 Perşembe
KULU 01 NOLU KARŞIYAKA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
DR.LEVENT KARTAL
4
14 Nisan 2016 Perşembe
KULU KOZANLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
BULAŞICI HAST. KONT. PROG.ŞB.
DR.LEVENT KARTAL
1
15 Nisan 2016 Cuma
KULU 02 NOLU KEMALİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE DİLEK AKBAYRAK
4
15 Nisan 2016 Cuma
KULU CANIMANA ŞEHİT JANDARMA ER MUSA DİNÇ
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE DİLEK AKBAYRAK
1
18 Nisan 2016 Pazartesi
KULU TAVŞANÇALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.TUĞBA ESRA ŞAHLAR
2
18 Nisan 2016 Pazartesi
KULU ZİNCİRLİKUYU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.TUĞBA ESRA ŞAHLAR
1
19 Nisan 2016 Salı
KARATAY İSMİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
3
19 Nisan 2016 Salı
KARATAY OVAKAVAĞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
1
19 Nisan 2016 Salı
KARATAY YARMA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.AYKUT EMRE YILDIRIM
1
19 Nisan 2016 Salı
SELÇUKLU 39 NOLU OVA UN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.BETÜL PAMUKÇU
5
19 Nisan 2016 Salı
MERAM KIZILÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.BETÜL PAMUKÇU
1
20 Nisan 2016 Çarşamba
MERAM 04 NOLU HASANKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.OKTAY HAKYEMEZ
4
20 Nisan 2016 Çarşamba
MERAM 57 NOLU KAŞINHANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.OKTAY HAKYEMEZ
1
21 Nisan 2016 Perşembe
SELÇUKLU 31 NOLU TOKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERAM TSM
DR.AHMET ÖZGÜR ÖZÇELİK
4
21 Nisan 2016 Perşembe
SELÇUKLU 34 NOLU HEKİM HACIPAŞA AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
MERAM TSM
DR.AHMET ÖZGÜR ÖZÇELİK
4
25 Nisan 2016 Pazartesi
DERBENT MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
2
25 Nisan 2016 Pazartesi
SELÇUKLU TEPEKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KANSER ŞUBESİ
DR.SEYFETTİN ABUOĞLU
1
AÇIKLAMA
AHB
SAYISI
1
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
15
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
3
TARİHİ
DENETLECEK YER
DENETÇİ PERSONELİN GÖREV
YERİ
DENETİM EKİBİ / EKİP
BAŞKANI
AÇIKLAMA
AHB
SAYISI
27 Nisan 2016 Çarşamba
YUNAK 01 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
2
27 Nisan 2016 Çarşamba
YUNAK KUZÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AH. UYGULAMA ŞUBESİ
DR.SERKAN FINDIK
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
1
27 Nisan 2016 Çarşamba
YUNAK 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
4
28 Nisan 2016 Perşembe
SELÇUKLU 56 NOLU DAMLAKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE KAMA
4
28 Nisan 2016 Perşembe
SELÇUKLU 70 NOLU MERAL ÇINAR AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ÇEKÜS HİZMETLERİ ŞUBE
DR.HATİCE KAMA
5
29 Nisan 2016 Cuma
TAŞKENT BALCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
1
29 Nisan 2016 Cuma
TAŞKENT MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
2
02 Mayıs 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 06 NOLU 75. YIL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERAM TSM
DR.AHMET ÖZGÜR ÖZÇELİK
9
03 Mayıs 2016 Salı
SELÇUKLU 01 NOLU YENİŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.BETÜL PAMUKÇU
7
04 Mayıs 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 75 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERAM TSM
DR.ULVİ KAVAKLILAR
2
04 Mayıs 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
MERAM TSM
DR.ULVİ KAVAKLILAR
4
05 Mayıs 2016 Perşembe
ÇELTİK GÖKPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
1
05 Mayıs 2016 Perşembe
ÇELTİK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE ASM)
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
DR.MURAT SOĞANCI
MÜDÜRLÜĞÜ
(BİRİMLE
BİRLİKTE)
3
05 Mayıs 2016 Perşembe
MERAM 24 NOLU ALPASLAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
KARATAY TSM
DR.BETÜL PAMUKÇU
5
06 Mayıs 2016 Cuma
KARATAY 02 NOLU ULUBATLI HASAN AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.FİGEN BAŞ
4
06 Mayıs 2016 Cuma
KARATAY KIZÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
SELÇUKLU TSM
DR.FİGEN BAŞ
1
06 Mayıs 2016 Cuma
CİHANBEYLİ YENİCEOBA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
(ENTEGRE)
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
5
09 Mayıs 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 78 NOLU EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A.H. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBESİ
DR.TURGUT TAVLAN
2
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
16
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ 2016 YILI 2.DÖNEM DENETİM PLANI
KURUMU
DENETÇİ
EKİP
DENT.AH
B SAYISI
TARİH
DENETLENECEK ASM ADI
15 Ağustos 2016 Pazartesi
KARATAY 37 NOLU KARŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
15 Ağustos 2016 Pazartesi
KARATAY 52 NOLU KARBEL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
15 Ağustos 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 22 NOLU ÖZALKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
15 Ağustos 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 61 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
16 Ağustos 2016 Salı
MERAM 47 NOLU ÖZCAN ÇALIKUŞU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
16 Ağustos 2016 Pazar
MERAM 54 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
16 Ağustos 2016 Pazar
MERAM 55 NOLU DERE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
16 Ağustos 2016 Pazar
SELÇUKLU 46 NOLU MUSALLA BAĞLARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
7
---
---
7
18 Ağustos 2016 Perşembe
SELÇUKLU 64 NOLU ŞEHİT ÜSTEĞMEN MUSTAFA ÇUHADAR AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KARATAY 21 NOLU İŞGALAMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
18 Ağustos 2016 Perşembe
KARATAY 42 NOLU KALENDERHANE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
18 Ağustos 2016 Perşembe
KARATAY 41 NOLU AZİZİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
18 Ağustos 2016 Perşembe
KARATAY 43 NOLU YEDİLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
18 Ağustos 2016 Perşembe
KARATAY 60 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
19 Ağustos 2016 Cuma
SELÇUKLU 48 NOLU ÖZALAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
19 Ağustos 2016 Cuma
SELÇUKLU 62 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
19 Ağustos 2016 Cuma
SELÇUKLU 71 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
22 Ağustos 2016 Pazartesi
KARATAY 16 NOLU SEDİRLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
22 Ağustos 2016 Pazartesi
KARATAY 36 NOLU KARKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
23 Ağustos 2016 Salı
KARATAY 27 NOLU ZEMBURİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
23 Ağustos 2016 Salı
SELÇUKLU 66 NOLU KAMPÜS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
23 Ağustos 2016 Salı
SELÇUKLU 17 NOLU BOSNA HERSEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
10
24 Ağustos 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 20 NOLU MEVLÜT BÜYÜKAMBARLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
17 Ağustos 2016 Çarşamba
---
---
7
---
---
10
25 Ağustos 2016 Perşembe
SELÇUKLU 28 NOLU MUAZZEZ VE MEHMET HİLMİ UYAR AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
SELÇUKLU 23 NOLU ZEKİ ALTINDAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
10
25 Ağustos 2016 Perşembe
SELÇUKLU 68 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
25 Ağustos 2016 Perşembe
SELÇUKLU 69 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
26 Ağustos 2016 Cuma
KARATAY 03 NOLU ÇİMENLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
26 Ağustos 2016 Cuma
KARATAY 72 NOLU FETİH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
29 Ağustos 2016 Cuma
KARATAY 08 NOLU İSTİKLAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
29 Ağustos 2016 Cuma
KARATAY 33 NOLU SARAÇOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
29 Ağustos 2016 Cuma
KARATAY 15 NOLU SELİM SULTAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
29 Ağustos 2016 Cuma
KARATAY 51 NOLU KARAKULAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
31 Ağustos 2016 Çarşamba
MERAM 35 NOLU FAHRÜNNİSA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
31 Ağustos 2016 Çarşamba
MERAM 44 NOLU HAYRİYE VE HASAN KORKMAZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
31 Ağustos 2016 Çarşamba
MERAM 49 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
01 Eylül 2016 Perşembe
MERAM 19 NOLU HARMANCIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
01 Eylül 2016 Perşembe
MERAM 59 NOLU LALEBAHÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
02 Eylül 2016 Cuma
KARATAY 12 NOLU ULUIRMAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
02 Eylül 2016 Cuma
KARATAY 74 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
02 Eylül 2016 Cuma
KARATAY E TİPİ KAPALI CEZAEVİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
02 Eylül 2016 Cuma
MERAM 18 NOLU LADİKLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
02 Eylül 2016 Cuma
MERAM 77 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
24 Ağustos 2016 Çarşamba
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
17
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
KURUMU
DENETÇİ
EKİP
DENT.AH
B SAYISI
TARİH
DENETLENECEK ASM ADI
05 Eylül 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 05 NOLU AYDINLIKEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
10
05 Eylül 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 14 NOLU AKINCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
06 Eylül 2016 Salı
KARATAY 09 NOLU 70. YIL KARAASLAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
06 Eylül 2016 Salı
MERAM 32 NOLU YAYLAPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
07 Eylül 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 63 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
07 Eylül 2016 Çarşamba
SELÇUKLU 73 NOLU ŞEHİT ER SAMET BÜTÜN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
08 Eylül 2016 Perşembe
SELÇUKLU 26 NOLU DUMLUPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
08 Eylül 2016 Perşembe
SELÇUKLU 67 NOLU OSMAN NURİ KAÇAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
09 Eylül 2016 Cuma
MERAM 38 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
09 Eylül 2016 Cuma
MERAM 53 NOLU ERTUĞRULGAZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
19 Eylül 2016 Pazartesi
MERAM ÇAYIRBAĞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
19 Eylül 2016 Pazartesi
MERAM HATUNSARAY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
19 Eylül 2016 Pazartesi
MERAM TOKİ 65 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
20 Eylül 2016 Salı
MERAM 13 NOLU GAZİALEMŞAH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
20 Eylül 2016 Salı
MERAM 76 NOLU MAHMURİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
21 Eylül 2016 Çarşamba
MERAM 29 NOLU ABİDİN VE SANİYE ERÇAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
8
22 Eylül 2016 Perşembe
ÇUMRA 02 NOLU YENİDOĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
22 Eylül 2016 Perşembe
ÇUMRA 03 NOLU BAKKALBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
22 Eylül 2016 Perşembe
ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
22 Eylül 2016 Perşembe
ÇUMRA İÇERİÇUMRA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
5
22 Eylül 2016 Perşembe
MERAM 10 NOLU ÖĞRETMEN FAZİLET ULUIŞIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
23 Eylül 2016 Cuma
ÇUMRA 01 NOLU ÇAYBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
23 Eylül 2016 Cuma
ÇUMRA KARKIN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
23 Eylül 2016 Cuma
ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
26 Eylül 2016 Pazartesi
SARAYÖNÜ LADİK HALICI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
26 Eylül 2016 Pazartesi
KADINHANI OSMANCIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
26 Eylül 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 11 NOLU AKŞEMSETTİN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
7
26 Eylül 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 58 NOLU HOCACİHAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
27 Eylül 2016 Salı
ALTINEKİN AKINCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
27 Eylül 2016 Salı
ALTINEKİN MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
28 Eylül 2016 Çarşamba
MERAM 25 NOLU ŞÜKRİYE SERT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
28 Eylül 2016 Çarşamba
MERAM 40 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
29 Eylül 2016 Perşembe
GÜNEYSINIR MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
5
29 Eylül 2016 Perşembe
KARATAY 50 NOLU ÇATALHÜYÜK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
29 Eylül 2016 Perşembe
MERAM 45 NOLU HAVVA VE MEMİŞ KOÇAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
30 Eylül 2016 Cuma
SARAYÖNÜ ÇEŞMELİSEBİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
30 Eylül 2016 Cuma
SARAYÖNÜ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
03 Ekim 2016 Pazartesi
KADINHANI ATLANTI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
03 Ekim 2016 Pazartesi
KADINHANI KOLUKISA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
03 Ekim 2016 Pazartesi
KADINHANI MERKEZ KARAKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
7
04 Ekim 2016 Salı
ILGIN ARGITHANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
04 Ekim 2016 Salı
TUZLUKÇU MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
3
05 Ekim 2016 Çarşamba
KARAPINAR 01 NOLU AMİL ÖNAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (SAĞLIK EVL.)
---
---
5
05 Ekim 2016 Çarşamba
KARAPINAR 02 NOLU HACI NURİ NOYAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
05 Ekim 2016 Çarşamba
KARAPINAR 03 NOLU MUSTAFA AKKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
06 Ekim 2016 Perşembe
KARAPINAR HOTAMIŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
06 Ekim 2016 Perşembe
KARAPINAR KAYALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
06 Ekim 2016 Perşembe
KARAPINAR YEŞİLYURT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
18
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
KURUMU
DENETÇİ
EKİP
DENT.AH
B SAYISI
TARİH
DENETLENECEK ASM ADI
07 Ekim 2016 Cuma
AHIRLI AKKİSE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
07 Ekim 2016 Cuma
AHIRLI MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
07 Ekim 2016 Cuma
YALIHÜYÜK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
07 Ekim 2016 Cuma
AKÖREN MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
3
10 Ekim 2016 Pazartesi
DOĞANHİSAR 01 NOLU KUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
10 Ekim 2016 Pazartesi
DOĞANHİSAR 02 NOLU HARMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
10 Ekim 2016 Pazartesi
DOĞANHİSAR KARAAĞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
11 Ekim 2016 Salı
ILGIN 01 NOLU FATİH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
11 Ekim 2016 Salı
ILGIN 02 NOLU CAMİATİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
11 Ekim 2016 Salı
ILGIN 03 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
12 Ekim 2016 Çarşamba
DOĞANHİSAR BAŞKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
12 Ekim 2016 Çarşamba
ILGIN AŞAĞIÇİĞİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
12 Ekim 2016 Çarşamba
ILGIN YUKARIÇİĞİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
13 Ekim 2016 Perşembe
EREĞLİ BELKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
13 Ekim 2016 Perşembe
EMİRGAZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
4
13 Ekim 2016 Perşembe
EREĞLİ AZİZİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
13 Ekim 2016 Perşembe
EREĞLİ ZENGEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
14 Ekim 2016 Cuma
EREĞLİ 02 NOLU HACI MÜTAHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
14 Ekim 2016 Cuma
EREĞLİ 03 NOLU ABDULLAH ÖZDOĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
14 Ekim 2016 Cuma
EREĞLİ 04 NOLU CAHİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
6
17 Ekim 2016 Pazartesi
EREĞLİ 01 NOLU KAZANCI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
17 Ekim 2016 Pazartesi
EREĞLİ 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
17 Ekim 2016 Pazartesi
EREĞLİ 08 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
18 Ekim 2016 Salı
EREĞLİ 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
18 Ekim 2016 Salı
EREĞLİ 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
19 Ekim 2016 Çarşamba
SEYDİŞEHİR 01 NOLU ALAYLARİKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
---
---
3
19 Ekim 2016 Çarşamba
SEYDİŞEHİR 03 NOLU EMEKLİ ALBAY MUAMMER TOLASALI AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
SEYDİŞEHİR 04 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
19 Ekim 2016 Çarşamba
SEYDİŞEHİR ORTAKARAÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
20 Ekim 2016 Perşembe
CİHANBEYLİ 01 NOLU BAHÇELİEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
20 Ekim 2016 Perşembe
CİHANBEYLİ KARABAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
20 Ekim 2016 Perşembe
CİHANBEYLİ 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
21 Ekim 2016 Cuma
SEYDİŞEHİR 02 NOLU DR.HALİL COŞAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
21 Ekim 2016 Cuma
SEYDİŞEHİR GEVREKLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
21 Ekim 2016 Cuma
SEYDİŞEHİR KETENLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
24 Ekim 2016 Pazartesi
BOZKIR HİSARLIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
24 Ekim 2016 Pazartesi
BOZKIR SARIOĞLAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
24 Ekim 2016 Pazartesi
BOZKIR ÜÇPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
24 Ekim 2016 Pazartesi
BOZKIR MERKEZ MEHMET ÖZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
25 Ekim 2016 Salı
CİHANBEYLİ BÜYÜKBEŞKAVAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
25 Ekim 2016 Salı
CİHANBEYLİ KANDİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
25 Ekim 2016 Salı
YUNAK SÜLÜKLÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
26 Ekim 2016 Çarşamba
EREĞLİ 09 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
26 Ekim 2016 Çarşamba
HALKAPINAR MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM)
---
---
2
27 Ekim 2016 Perşembe
CİHANBEYLİ GÖLYAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
27 Ekim 2016 Perşembe
CİHANBEYLİ GÜNYÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
27 Ekim 2016 Perşembe
CİHANBEYLİ TAŞPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
19 Ekim 2016 Çarşamba
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
19
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
KURUMU
DENETÇİ
EKİP
DENT.AH
B SAYISI
TARİH
DENETLENECEK ASM ADI
28 Ekim 2016 Cuma
HADİM BADEMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
28 Ekim 2016 Cuma
HADİM KORUALAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
28 Ekim 2016 Cuma
HADİM MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM)
---
---
2
31 Ekim 2016 Pazartesi
HÜYÜK 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
31 Ekim 2016 Pazartesi
HÜYÜK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM)
---
---
2
31 Ekim 2016 Pazartesi
HÜYÜK KIRELİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
31 Ekim 2016 Pazartesi
HÜYÜK SELKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
31 Ekim 2016 Pazartesi
BEYŞEHİR KARAALİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
01 Kasım 2016 Salı
BEYŞEHİR 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
01 Kasım 2016 Salı
BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
01 Kasım 2016 Salı
BEYŞEHİR YEŞİLDAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
02 Kasım 2016 Salı
BEYŞEHİR 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
02 Kasım 2016 Çarşamba
BEYŞEHİR DOĞANBEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
03 Kasım 2016 Perşembe
BEYŞEHİR 01 NOLU İÇERİŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
03 Kasım 2016 Perşembe
BEYŞEHİR 02 NOLU EVSAT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
03 Kasım 2016 Perşembe
BEYŞEHİR 03 NOLU GÖRGÜN YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
03 Kasım 2016 Perşembe
BEYŞEHİR 04 NOLU HACI ARMAĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
04 Kasım 2016 Cuma
BEYŞEHİR HUĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
04 Kasım 2016 Cuma
DEREBUCAK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
3
07 Kasım 2016 Pazartesi
AKŞEHİR 02 NOLU HACI İZZET BAYSAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
07 Kasım 2016 Pazartesi
AKŞEHİR 04 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
07 Kasım 2016 Pazartesi
AKŞEHİR 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
07 Kasım 2016 Pazartesi
AKŞEHİR ADSIZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
07 Kasım 2016 Pazartesi
AKŞEHİR ATAKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
08 Kasım 2016 Salı
AKŞEHİR ALTUNTAŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
08 Kasım 2016 Salı
AKŞEHİR ÇAKILLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
08 Kasım 2016 Salı
AKŞEHİR DOĞRUGÖZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
09 Kasım 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 01 NOLU SEYRAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
09 Kasım 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
09 Kasım 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 03 NOLU SELÇUK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
09 Kasım 2016 Çarşamba
AKŞEHİR 05 NOLU NİHAL VE ALİ YETİŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
10 Kasım 2016 Perşembe
KULU 01 NOLU KARŞIYAKA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
10 Kasım 2016 Perşembe
KULU KOZANLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
11 Kasım 2016 Cuma
KULU 02 NOLU KEMALİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
11 Kasım 2016 Cuma
KULU CANIMANA ŞEHİT JANDARMA ER MUSA DİNÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
14 Kasım 2016 Pazartesi
KULU TAVŞANÇALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
14 Kasım 2016 Pazartesi
KULU ZİNCİRLİKUYU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
15 Kasım 2016 Salı
KARATAY İSMİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
3
15 Kasım 2016 Salı
KARATAY OVAKAVAĞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
15 Kasım 2016 Salı
KARATAY YARMA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
15 Kasım 2016 Salı
SELÇUKLU 39 NOLU OVA UN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
15 Kasım 2016 Salı
MERAM KIZILÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
16 Kasım 2016 Çarşamba
MERAM 04 NOLU HASANKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
16 Kasım 2016 Çarşamba
MERAM 57 NOLU KAŞINHANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
17 Kasım 2016 Perşembe
SELÇUKLU 31 NOLU TOKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
17 Kasım 2016 Perşembe
SELÇUKLU 34 NOLU HEKİM HACIPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
18 Kasım 2016 Cuma
DERBENT MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
2
18 Kasım 2016 Cuma
SELÇUKLU TEPEKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
20
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
KURUMU
DENETÇİ
EKİP
DENT.AH
B SAYISI
TARİH
DENETLENECEK ASM ADI
21 Kasım 2016 Pazartesi
YUNAK 01 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
21 Kasım 2016 Pazartesi
YUNAK KUZÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
21 Kasım 2016 Pazartesi
YUNAK 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
22 Kasım 2016 Salı
SELÇUKLU 56 NOLU DAMLAKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
22 Kasım 2016 Salı
SELÇUKLU 70 NOLU MERAL ÇINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
23 Kasım 2016 Çarşamba
TAŞKENT BALCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
23 Kasım 2016 Çarşamba
TAŞKENT MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
2
24 Kasım 2016 Perşembe
SELÇUKLU 06 NOLU 75. YIL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
9
25 Kasım 2016 Cuma
SELÇUKLU 01 NOLU YENİŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
7
28 Kasım 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 75 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
28 Kasım 2016 Pazartesi
SELÇUKLU 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
29 Kasım 2016 Salı
ÇELTİK GÖKPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
29 Kasım 2016 Salı
ÇELTİK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE ASM)
---
---
3
29 Kasım 2016 Salı
MERAM 24 NOLU ALPASLAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
5
30 Kasım 2016 Çarşamba
KARATAY 02 NOLU ULUBATLI HASAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
4
30 Kasım 2016 Çarşamba
KARATAY KIZÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
1
30 Kasım 2016 Çarşamba
CİHANBEYLİ YENİCEOBA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ENTEGRE)
---
---
5
01 Aralık 2016 Perşembe
SELÇUKLU 78 NOLU EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
---
---
2
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c274a12-0e40-4568-aa6a-45442d8e5f2a
ddcfd556-6d0c-461f-96d3-0eb4be10f485 kodu
kodu ile
ile erişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
21
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

denetim planı - Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü