Ad‐Soyad: Süre: 40 dakika Sınıf‐Numara: Not: Her soru 5 puan I‐
ETS’nin işlevi elektronların besinden oksijene düşmesini kolaylaştırmaktır. II‐
Hücresel oksijenli solunumda çıkan CO2’nin oksijeni şekerden gelmektedir. III‐
Solunumda son elektron alıcısı pirüvattır. IV‐
ATP’nin fosforilasyonu iki yolla gerçekleşir. Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? a) I b) II c) III d) IV e) I‐IV f) I‐III g) III‐IV Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? a) Tilakoid‐mitokondri b) Aerobik bakteri‐Laktik asit c) Oksidasyon‐Elektron verme d) ETS‐ATP e) FAD‐3 ATP Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Oksidatif fosforilasyon ETS’de gerçekleşir. b) Glikolizde kullanılan enzimler canlılar arası farklılaşır. c) Pirüvat mitokondriye girerken bir CO2 alır. d) Solunum reaksiyonlarında su her iki tarafta da vardır. e) ETS proton gradiyenti farkı sayesinde çalışır. f) Solunumda enerji verimi yaklaşık %80‐90 kadardır. Bir hayvan hücresindeki Glikoliz, Krebs döngüsü ve ETS olayları hücrenin hangi kısımlarında gerçekleşir? Glikoliz Krebs ETS a) Matriks Matriks Stoplazma b) Stoplazma Matriks Mitokondri iç zarı c) Hücre zarı Stoplazma Matriks d) Stoplazma Mitokondri iç zarı Matriks e) Krista Matriks Hücre dış zarı Hücrelerde gerçekleşen, I.
Bir molekül glikojenin CO2 ve H2O’ya yıkımı II.
Bir molekül ATP’nin ADP’ye yıkımı III.
Bir molekül glikozun etil alkol ve CO2’ye yıkımı IV.
Bir molekül glikozun CO2 ve H2O’ya yıkımı olayları, aşağıdakilerden hangisinde en az enerji üretilenden en çok enerji üretilene doğru sıralanmıştır? a) I‐III‐IV‐II b) I‐IV‐II‐III c) II‐III‐IV‐I d) III‐I‐II‐IV e) IV‐II‐III‐I Fotosentezde gerçekleşen kemiozmozda hidrojen iyonlarının taşınma yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Sitoplazma‐Stroma b) Matriks‐Sitoplazma c) Tilakoit boşluk‐Stroma d) Stroma‐Sitoplazma e) Stroma‐Tilakoit boşluk Aşağıdakilerden hangisi fotosentezde hem aydınlık evre hem de karanlık evre reaksiyonlarında bulunur? a) Oksijen b) CO2 c) Ribulazbifosfat d) Karboksilaz enzimi e) NAD Fotosentez için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Tropikal bitkilerde fotosentez +15 °C optimumdur b) Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar c) Havaya verilen oksijen karbondioksitten elde edilir d) Oksijen açığa çıkmıyorsa Hidrojen kaynağı sudur Fotosentez için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Suyun parçalanmasında Mn+2 ve Cl‐ iyonlarının rol oynar b) FS2’de yükseltgenen elektron FS1’e gelir c) Karanlık evre reaksiyonları ışık olsada olmasa da gerçekleşir d) Devirli fotofosforilasyonda elektron tekrar FS2’ye geri döner e) ETS doğrudan ATP üretmez Yandaki grafiğe göre X eksenindeki aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Işık şiddeti b) Stoma sayısı c) Sıcaklık d) CO2 miktarı e) Mineral f) Su Bitkilerde mayoz bölünme nerede gerçekleşir? a) Tohumda b) Kaliptrada c) Gövdede d) Anter ve ovaryumda e) Hiçbirinde Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozda en uzun evre interfazdır b) Mitozda interfazın S evresinde DNA kendini eşler c) Mayoz I ile mayoz II arasında dinlenme evresi yoktur d) Mayozda tetratlar Zigoten’de görülür e) Eşleşmiş homolog kromozomlar mitozun metafaz evresinde en iyi görülürler Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi kesin doğrudur? a) Monokotil‐İletim demetleri düzenli b) Monokotil‐Kambiyum bulunmaz c) Dikotil‐Yapraklar ağsı veya parelel d) Dikotil çiçekler tepalden oluşur e) Gymosperm‐Çiçekler hermafrodit Yandaki çiçek durumu aşağıdakilerden hangisidir? a) Bileşik umbella b) Spadiks c) Bileşik rasemoz d) Korimboz e) Kapitulum f) Spika g) Amentum (Kedicik) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Bileşik meyveler çok pistilli bir çiçekten meydana gelir b) Drupa tipi meyvelerde mezokarp odunlaşmıştır c) Bezelye açılan kuru meyvelerdendir d) Ananasta yenen kısım meyvenin endokarpıdır e) Hiçbirisi Bir bitkinin yaprakları bileşikse, iletim demetleri açık kolleteral ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? a) Çok yıllıktır b) Tek çeneklidir c) gövde sekonder büyüme gösterir d) kök anatomisinde öz bölgesi vardır e) Kazık kök vardır Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) kibrit otlarının pek çoğu epifittir b) Sphagnum bir atkuyruğudur c)eğreltilerde spor keseleri yaprak alt yüzeyindedir d)kibrit otlarında sporofit döl baskındır e) atkuyruklarının köklerinde iletim demeti bulunur Yandaki bitkilerin isimleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir? a) Boynuzlu ciğerotları‐Ciğerotları‐Karayosunu b) Karayosunu‐Boynuzlu ciğerotları‐Ciğerotları c) Ciğerotları‐Karayosunu‐Boynuzlu ciğerotları d) Boynuzlu ciğerotları‐Karayosunu‐Ciğerotları e) Karayosunu‐ Ciğerotları‐Boynuzlu ciğerotları Aşağıda kök için yazılanlardan hangisi doğrudur? a) Negatif jeotropizma gösterir b) Üretilen besinleri diğer organlara taşır c) Hücre çeperi kütinleşmez d) Tek çeneklilerde merkezi silindir bulunmaz e) Yan kökler kaspari şeridinden çıkar Tranfusyon dokusu aşağıdakilerden hangisinde bulunur? a) Açıktohumlu yaprağında b) Çift çenekli gövdesinde c) Tek çenekli kökünde d) Gymnosperm kökünde e) Dikotil yaprağında f) Monokotil meristeminde 
Download

Ad-Soyad: Süre: 40 dakika Sınıf-Numara: Not: Her soru 5 puan I