HASANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
1-) Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun
45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile Hasanbeyli Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından satışları yapılacaktır.
2-) İhaleye katılabilmek için istekliler, yeni alınmış kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdan örneğini, (Tüzel kişiliklerde ise yıl içinde alınmış noterden onaylı
yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) satın almak
istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Banka teyit yazısı ile birlikte) ihale saatine kadar komisyon başkanlığına
teslim etmeleri zorunludur.
3-) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Hasanbeyli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
5-) Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve http//www.osmaniyedefterdarlığı.gov.tr. internet adresinden öğrenilebilir.
6-) 4706 sayılı Kanunun 5’ inci maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını Köy sınırları
veya Belediye ve mücavir alan sınırları itibariyle belirlemeye Bakanlık yetkili kılınmıştır. Buna göre bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarının ¼ ü peşin
kalan kısmı ise taksit tutarları eşit olarak belirlemek suretiyle, 3 er aylık dönemler halinde taksitlendirme yapılacaktır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda,
tahsil tarihi itibariyle faiz hesaplanacaktır. Yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı)
müstesnadır.
7-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Tahmini ihale bedeli üzerinden % 25 geçici teminat alınacaktır.
İLAN OLUNUR
Sıra
No
Taşınmaz No
Mah.
Köy.
İmar
Durumu
Pafta
No
Ada
No
Parsel
No
Cinsi
Mevkii
Yüzölçümü
M2
Hissesi
Muhammen
Bedeli TL
İhale
Tarihi
İhale
Saati
13.372,00
Geçici
Teminat
TL
3.343,00
1
80050101016
501
6
Ahşap Ev ve Avlusu
Almanpınarı
96,19 m2
Tam
80050101014
-
501
7
Ahşap Ev ve Bahçesi
Almanpınarı
237,30 m2
3
80050101009
-
497
2
80050101008
-
497
10
2 Katlı Kargir Ev ve
Bahçesi
Ahşap Ev ve Bahçesi
Almanpınarı
4
5
80050100996
-
423
1
6
80050100992
-
423
7
80050100986
-
8
80050101015
9
80050100984
10
80050100990
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
A2 Konut
Alanı
-
2
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
Merkez
Mahallesi
19/01/2016
09:30
Tam
31.833,00
7.958,25
19/01/2016
10:00
197,64 m2
Tam
31.146,00
7.786,50
19/01/2016
10:30
Almanpınarı
66,86 m2
Tam
6.686,00
1.671,50
19/01/2016
11:00
Ahşap Ev ve Bahçesi
Almanpınarı
77,95 m2
Tam
30.692,00
7.673,00
19/01/2016
11:30
7
Kargir Ev ve Bahçesi
Almanpınarı
124,84 m2
Tam
26.638,00
6.659,50
21/01/2016
09:30
422
3
Almanpınarı
166,76 m2
Tam
30.796,00
7.699,00
21/01/2016
10:00
-
501
8
2 Katlı Ahşap Ev ve
Bahçesi
Ahşap Ev ve Bahçesi
Almanpınarı
124,88 m2
Tam
22.400,00
5.600,00
21/01/2016
10:30
-
422
5
Ahşap Ev ve Bahçesi
Almanpınarı
104,08 m2
Tam
12.864,00
3.216,00
21/01/2016
11:00
-
423
4
Ahşap Ev ve Bahçe
Almanpınarı
77,24 m2
Tam
19.047,00
4.761,75
21/01/2016
11:30
HASANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Download

Hasanbeyli Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğü Taşınmaz Satış İhalesi