AAT PROJE ONAY DOSYALARINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ-BELGELER





Başvuru dilekçesi,
Tesis Veri Tabanı Kaydı,
Ek-6 İl Müdürlüğü Yerinde İnceleme Formu
İnceleme ve onay ücretinin yatırıldığına dair dekont aslı,
Ek-3 Proje Onay Formu,

Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneğinin aslı ve ticaret sicil gazetesi
fotokopisi,
Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, ve noter tasdikli imza beyannameleri
örneği aslı,
Proje Koordinatörü için proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK-3 formlarının fotokopisi,
İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi,
Ticaret veya sanayi odası belgesi,
Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak
protokolün fotokopisi,
İşletmede olan tesislere ait Kapasite Raporu fotokopisi,
Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket
dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda söz konusu projeye özgü Genelgemizin
hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet
alımı sözleşmesi, işe yeni başlayan personel için işe giriş bildirgesi,
Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan ıslak imzalı
sözleşme veya resmi ihale belgesi fotokopisi,
Proje inceleme ve onay ücretine ilişkin dekont aslı,
A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları
Arıtma çamuru miktarı ve bertarafı hakkında bilgi,
Alıcı ortam özellikleri hakkında bilgi,
AAT kurulacak olan alan mülkiyet bilgisi,
Su temini hakkında bilgi,
Aşağıda örneği verilen Çevre Bilgi Sistemi Formu,
Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynakların ilgili sayfalarının
fotokopileri,
Eklerin de dahil olduğu proje dosyasının tamamını içeren CD

















ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
PROJEYİ HAZIRLATAN KURUM VE VERGİ NO
PROJEYİ HAZIRLAYAN FİRMA VE VERGİ NO
PROJEYİ HAZIRLAYAN TEKNİK PERSONELLERİN
İSİMLERİ VE ODA KAYIT SİCİL NO
TESİS STATÜSÜ
Belediye
Serbest ve/veya Endüstri
Bölgesi
Sanayi Sitesi veya
Kooperatifi
Müstakil Sanayi Tesisi
Turizm Tesisi veya Site
Yönetimi
Diğer
DEŞARJ YERİ
Alıcı Ortam
Geri Dönüşüm
Kanalizasyon
Sulama
Sulama+Alıcı Ortam
DEŞARJ YERİ ADI
HAVZA
ARITMA TÜRÜ
KAPASİTE (m3/gün)
TESİS KURULU GÜCÜ
SEKTÖR TABLO NO
ÇAMUR MİKTARI (ton/yıl)
KURU MADDE ORANI (%)
KULLANILAN KİMYASALLAR (lt/gün)
Aerobik
Anerobik
STABİLİZASYON
Kireçle Stabilizasyon
YÖNTEMİ
Kompostlaştırma
Diğer
Beltpres
Filtrepres
Dekantör
SUSUZLAŞTIRMA
Graviteli Yoğunlaştırıcı
YÖNTEMİ
Flotasyon Tipi
Yoğunlaştırıcı
Çamur Kurutma Yatağı
Diğer
Hayır
ENERJİ GERİ KAZANIMI
Evet (miktarı kw/yıl)
TL
YATIRIM MALİYETLERİ
EURO
PARA BİRİMİ
USD
İLK YATIRIM MALİYETİ (İnşaat)
İLK YATIRIM MALİYETİ (Mekanik/Elektrik)
2.KADEME YATIRIM MALİYETİ (İnşaat)
2.KADEME YATIRIM MALİYETİ (Mekanik/Elektrik)
İŞLETME MALİYETİ (TL/m3)
KOI/BOI
KOI (mg/lt)
BOI(mg/lt)
KOI/BOI
Download

3-AAT Proje Onay Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler