T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
ÇOK ACELE
28/12/2015
Sayı : 49586582-902.03-E. 19759
Konu : 2015 Yılı GYUD Sınavı
2015 yılı G örevde Y ükselm e ve U nvan D eğişikliği Sınavı sonucunda en az 70 veya üzeri
puan aldığı halde başarı puan sıralam asına göre il sınav kurullarınca ilan edilen kesinleşm iş
asil v ey a y ed ek başarı listelerin d e y er alam ayan ad ay ların , görevde yü k selm e ve unvan
değişikliği sınavı kapsam ında ilan edilm eyip asil adayların atam aları tam am landıktan sonra
B akanlığım ızca illere yeni ihdas edilen kadrolar ile sonrada boşalan k adrolara bu durum da
olan adayların atam alarının yapılıp yapılm ayacağı hususu ile yedekte kalan adayların talep
ettikleri illerin dışında görevde yükselm e sınavı kapsam ında yapılan atam alar sonucunda boş
k alan v e y a bo şalan k a d ro la ra atan ıp a ta n a m a y a c a k la rı h u su su n d a te re d d ü t h asıl old u ğ u
B akanlığım ıza V alilikler tarafından gönderilen yazılar ile BİM ER, Ç İM ER , B ilgi E dinm e, eposta yoluyla gönderilen şahıs dilekçelerinden anlaşılm ıştır.
K onu ile ilgili olarak oluşan tereddütlerin giderilm esi ve B akanlığım ız m erkez ve taşra
teşk ila tın d a u y g u lam ad a birliğin sağ lan ab ilm esi am acıy la y u k arıd a z ik red ilen h ususların
açıklığa kavuşturulm asına ihtiyaç duyulm uştur.
Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Personeli G örevde Y ükselm e ve Unvan D eğişikliği Usul
ve Esaslarına Dair Y önetm elik’in “Başarı notu ve başarı listesi” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ‘‘Görevde yükselme ve/veya
unvan değişikliği sınavında o dönem için duyuruda bildirilmek şartı ile en fazla ilan edilen kadro savısı kadar adav basan sıralamasına göre vedek olarak
belirlenebilir.” hükmü ile yine aynı Yönetmelik’in “Atanmaya ilişkin esaslar” başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların
geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli b ir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılm aması ya da atanm a hakkından
vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalan
kadrolara; basan sıralamasının kesinleşti&i tarihten itibaren altı avlık sürevi asmamak üzere avnı unvanlı kadrolar için yanılacak müteakin sınava ilişkin
duvuruva kadar yedekler arasından basan sıralamasına güre atama yanılabilir.”
hÜklTlÜ yCT âllîlilktcldir.
A ncak en az 70 veya üzeri puan aldığı halde başarı puan sıralam asına göre il sınav kurullarınca ilan
edilen kesinleşmiş asil veva vedek basarı listelerinde ver alamayan adayların: illere yeni ihdas edilen kadrolar ile sonradan boşaltılan kadrolara başarı
sualamasına göre atamalarının yapılması
mümkün bulunmamaktadır.
Ayrıca, Devlet Personel Başkanlığından alınan görüş yazısında; İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Daiı
Yönetmeliğinde görevde yükselme yazılı sınavları ve unvan değişikliği sınavlarının Bakanlığımızca gerçekleştiriimekle birlikte, başvuruların değerlendirilmesi, sözlü sınavın
yapılması, itirazların değerlendirilmesi, yetkisi dahilindeki atamaların yapılması da dahil olmak üzere, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hemen hemen tüm
ile veya sadece B akanlık
m erkezine başvurabilm elerinin, başarı sıralam ası listesi ve yedek listesinin de yine her bir il
için ayrı ayrı b elirlenm esinin öngörüldüğü; do lay ısıy la bir il için belirlenmiş olan yedek
listesinden başka bir ildeki ilan edilmiş kadroya, söz konusu kadro m evzuata uygun bir
ş e k ild e b o ş k a lm ış v e y a b o ş a lm ış o ls a d a h i atanılm asının mümkün bulunmadığı
süreçlerin müstakil olarak iller bazında ve il sınav kurullarınca yürütülmekte olduğu; bu bağlamda, ilgililerin tek bir
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek ( rvV ovU -yL pY lf-W E 5oaG - jo 6 9 3 t-so G + N c /Z ) kodunu yazınız.
İnönü Bulvarı No.4 06644 Bakanlıklar/Ankara
Telefon No: (312)422 41 61 Faks No: (312)425 61 30
e-Posta: İnternet Adresi: www.icLsleri.gov.tr
Bilgi için: (Kuşat HACISALİHOĞLU
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLETMENİ
Telefon No:
belirtilmiştir.
Konu ile ilgili olarak iliniz personeline gerekli bilgilendirm enin yapılm ası hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ömer DURAN
Bakan a.
Genel M üdür Yardım cısı
Bakanlık M erkez Sınav K urulu Başkanı
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine
II Yazı İ
Irkine
-2S//, J2.04S
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek ( rvV ovU -yL pY lf-W E 5oaG - jo 6 9 3 t-so G + N c /Z ) kodunu yazınız.
İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar/Ankara
Telefon No: (312)422 41 61 Faks No: (312)425 61 30
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Bilgi için: Gürşat HACISALİHOĞLU
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLETMENİ
Telefon No:
Download

listesinden başka bir ildeki ilan edilmiş kadroya, söz konusu kadro