S."GIIK HlZ}.lEnERI GE.'\"'ELML'D(;Rl.ÜGÜ _ SAGLIK
BAKAr>.1.IÖl ORO.~K.ooKU"SAKLı '\"E otrAlız
HID(EIliR.İ
DAIRE BAŞKA.'QIOI
TC
~ııırilılfılil ıi'lrı~fI1l1iilni/ıııııııııııı
OOOı670mı
SACLIK BAKANLıCı
Sağlık Hizmetleri Genel M üdürlüğü
Sayı
Konu
56733164/020
20 i6 Yılı Diyaliz Merkezi
Planlaması
BAKANlıK
MAKAMıNA
Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisioio kaynak israfı "C atıl kapasiteye yol açılmaksızın
kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesinin 2 inci fıkrasında " ... Bakanlıkça, her
yd Kasıııı ve Aralık ayıııda bir soııraki ydııı plaıılaması yapdarak iilke geııelinde yeni merkez
açdmasıııa ihtiyaç dııyıılan hi=met bölgeleri ve iht~\'(/ç kapasitesi belirlenerek Bakaıılık iııtemet
sitesinde ilaıı edilir," hükmolunmuştur.
Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında; iı Sağlık Müdürlüklerinden alınarak oluşturulan ekli
listedeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinin, mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında
belirtilen "Bir bölgede yeni bir merkez açabilmck içiıı o bölgeliili hedef dalııilik oram hemodiyaliz
ci/wzı başına düşen hasta sayısmIn (hastalcilıa;
oramııın) beş vc:rQ üstii olarak kabili edilir. Bölgedeki
hastalcilıaı oram bu .laYlflm al/mda ise yeni merkez açılmasma İzin verilmez
hükmü
gereğince hesaplanan hasta / cihaz oranlarının 5 (beşl'in altında olması nedeniyle 2016 yılı için ülke
genelindeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi açılmasının uygun olmadığı tespit
edilmiş olup,
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; 2016 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet
Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi açılamayacağının Bakanlığımız resmi internet sitesinden
yayınlanması hususu,
Tensiplerinize arz ederim,
toplam
Uzm. Dr. ArifKAPUAGASI
Genel Müdür Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim .
.../ .../20 i5
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Genel Müdür V.
OLUR
,../...12015
Hüseyin ÇELiK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
Ek: Diyaliz Hizmet Bölgeleri Hasta / Cihaz Oranları Listesi (4 sayfa)
Yalışma Adresi: Sağlık Bakanlığı Sağlık HizmetleriGenci MüdürlüğüMilhaıpaşa Sıhhıye/ANKARA
Tel:0312 309 28 07
Evrakın elektronik imza1ı sureline http://e~helge.saglik,gov.tr adresinden fcod8ro9-r420~476a.a5d6.240erec99997 "-oduile erişebilirsiniz:.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre gü\enli elektronik im.ı.a ilc imz:alanmıstır.
2016 VILI EKiM AVI
OiVALiz HizMET BÖLGELERi HASTA / CiHAZ ORANLARI
iı
BÖlGE
NEGATiF
NEGATiF CiHAZ
HASTA SAYıSı
SAYıSı
ORANI
HASTAjCiHAZ
ADANA
1. Bölge
674
149
4,52
ADANA
2. Bölge
685
161
4,25
ADANA
13. Bölge
146
38
3,84
ADIYAMAN
1. Bölge
267
67
3,99
AFYON KARAHisAR
1. Bölge
297
101
AFYONKARAHisAR
2. Bölge
78
21
3,71
AFYONKARAHisAR
3. Bölge
106
26
4,07
AGRI
1. Bölge
77
27
2,85
AGRI
12. Bölge
42
14
AGRI
13. Bölge
24
11
AMASYA
1. Bölge
126
35
AMASYA
2. Bölge
135
34
3,97
ANKARA
1. Bölge
3058
823
3,71
ANKARA
2. Bölge
28
8
3,50
ANKARA
3. Bölge
48
19
2,52
IANKARA
4. Bölge
78
23
3,39
ANKARA
5. Bölge
13
6
2,16
ANKARA
16. Bölge
77
25
3,08
ANKARA
17. Bölge
17
7
2,42
ANTALYA
1. Bölge
866
221
3,91
ANTALYA
2. Bölge
163
46
3,54
ANTALYA
3. Bölge
121
34
3,55
ANTALYA
4. Bölge
58
17
3,41
ANTALYA
5. Bölge
227
60
3,78
ARTViN
1. Bölge
92
47
1,95
AYDIN
1. Bölge
i
405
110
4,09
lAYDIN
2. Bölge
263
66
3,98
AYDIN
3. Bölge
i
i
205
65
3,15
AYDIN
4. Bölge
i
26
7
3,71
BAlıKESiR
1. Bölge
369
100
3,69
BAlıKESiR
2. Bölge
47
3,53
BAlıKESiR
3. Bölge
63
3,90
BAlıKESiR
4. Bölge
56
15
3,73
BilECiK
1. Bölge
154
38
4,05
BiNGÖL
1. Bölge
133
40
3,33
BiTıis
1. Bölge
120
4S
2,66
BOLU
1. Bölge
248
61
4,06
BOLU
2. Bölge
21
6
3,50
BURDUR
1. Bölge
144
41
3,51
BURDUR
2. Bölge
25
12
2,08
BURSA
1. Bölge
1335
335
3,99
i
i
166
246
i
i
i
i
i
i
i
3,16
3,00
2,18
3,60
i
i
i
EHakın elektronik imLa1ı suretine http://e-bclgc.saglik.gov.lr adresinden fcOdRro9-f-tı0-476a-a5d6-240cfec99997
Bu belge 5070 .,;ayılı clckırani\.. imza kanuna göre gü\cnli elektronik imza ilc imzalanmıs!ı(.
kodu ile erişebilirsinil.
iL
BURSA
BÖLGE
2. Bölge
NEGATiF
NEGATiF CiHAZ
HASTA / CiHAZ
HASTA SAYıSı
SAYıSı
ORANI
126
39
BURSA
3. Bölge
O
BURSA
4. Bölge
159
BURSA
5. Bölge
165
ÇANAKKALE
ı. Bölge
i ÇANAKKALE
i
O
48
i
i
i
3,23
0,00
3,31
46
3,59
6
i
i
4
1,50
2. Bölge
22
i
5
ÇANAKKALE
3. Bölge
248
i
78
3,17
ÇANAKKALE
4. Bölge
82
19
4,31
ÇANKIRI
ı. Bölge
149
32
4,65
ÇANKIRI
2. Bölge
38
13
2,92
ı. Bölge
394
103
3,83
2. Bölge
110
775
DiYARBAKıR
ı. Bölge
ı. Bölge
DiYARBAKıR
2. Bölge
DiYARBAKıR
3. Bölge
EDiRNE
. ÇORUM
i ÇORUM
i DENizLi
i
i
i
4,40
24
4,58
201
3,85
61
i
i
i
16
3,81
48
i
11
4,36
508
126
4,03
ı. Bölge
98
30
3,27
EDiRNE
2. Bölge
166
52
3,19
ELAZIG
ı. Bölge
32
10
3,20
ELAZIG
2. Bölge
313
71
4,40
ERZiNCAN
106
i
35
3,03
ERZURUM
ı. Bölge
ı. Bölge
256
67
3,82
ERZURUM
2. Bölge
48
ESKişEHiR
GAZiANTEP
ı. Bölge
ı. Bölge
i
i
GAZiANTEP
2. Bölge
GAZiANTEP
GiRESUN
i
21
2,28
618
151
4,09
963
220
4,37
42
11
3,81
3. Bölge
83
24
3,45
ı. Bölge
291
GiRESUN
2. Bölge
37
GÜMÜŞHANE
ı. Bölge
45
GÜMÜŞHANE
2. Bölge
42
50
HATAY
ı. Bölge
ı. Bölge
HATAY
ISPARTA
630
i
i
i
i
i
i
2. Bölge
797
252
MERSiN
ı. Bölge
ı. Bölge
i MERSiN
2. Bölge
i HAKKARi
76
3,82
17
2,17
13
3,46
10
4,20
26
1,92
152
4,14
i
187
4,26
i
i
86
2,93
777
190
4,08
140
i
40
3,50
i
i
lS'
3,73
63
4,04
MERSiN
3. Bölge
56
MERSiN
4. Bölge
255
iSTANBUL
ı. Bölge
1748
403
4,33
iSTANBUL
2. Bölge
1094
226
4,84
iSTANBUL
3. Bölge
1419
337
4,21
iSTANBUL
4. Bölge
1310
334
3,92
iSTANBUL
5. Bölge
2131
461
4,62
iSTANBUL
6. Bölge
1467
350
4,19
ıZMiR
ı. Bölge
1923
472
i
4,07
E\rakın elektronik imzalı sureıine http://c-bclgc.saglik.gov.tr adresinden fcOdRtn9-f420-476a-a5d6-240cfcc99997
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıslır.
kodu ilc eriş.ebilirsiniz.
iL
BÖLGE
i
NEGATiF
ı NEGATiF CiHAZ i HASTA / CiHAZ
SAYıSı
HASTA SAYıSı
i
iZMiR
2. Bölge
814
203
iZMiR
3. Bölge
401
98
KARS
1. Bölge
104
28
KASTAMONU
1. Bölge
281
KASTAMONU
2. Bölge
76
KAYSERi
1. Bölge
KAYSERi
KAYSERi
ORANI
i
4,01
4,09
i
3,71
796
i
i
i
2. Bölge
55
i
3. Bölge
28
i KıRKLARELi
ı. Bölge
74
i
21
KıRKLARELi
2. Bölge
188
55
3,41
218
61
3,51
KOCAEli
ı. Bölge
ı. Bölge
527
i
i
i
134
3,93
KOCAELi
2. Bölge
168
!
46
3,65
KOCAELi
3. Bölge
498
127
3,92
KONYA
1. Bölge
911
i
i
KONYA
2. Bölge
48
13
3,69
KONYA
3. Bölge
226
65
3,47
KONYA
4. Bölge
156
50
3,12
KONYA
5. Bölge
136
36
3,77
KÜTAHYA
1. Bölge
193
56
3,45
KÜTAHYA
2. Bölge
51
13
3,92
KÜTAHYA
3. Bölge
119
37
3,22
KÜTAHYA
4. Bölge
24
9
2,67
MALATYA
1. Bölge
466
121
3,85
MANisA
1. Bölge
561
148
3,79
MANisA
2. Bölge
256
63
4,06
MANisA
3. Bölge
52
12
4,33
i MANisA
4. Bölge
339
82
4,13
ı. Bölge
487
112
4,34
3,82
3,83
KıRŞEHiR
KAHRAMANMARAŞ
i
65
4,32
26
2,92
220
3,61
14
3,92
8
3,50
231
i
i
3,52
3,94
KAHRAMANMARAŞ
2. Bölge
172
45
MARDiN
ı. Bölge
203
53
MARDiN
2. Bölge
49
17
MUGLA
ı. Bölge
361
99
MUGLA
2. Bölge
401
94
MUŞ
1. Bölge
118
34
NEVŞEHiR
ı. Bölge
145
41
NiGDE
1. Bölge
202
62
ORDU
ı. Bölge
263
69
3,81
ORDU
2. Bölge
219
56
3,91
ORDU
3. Bölge
151
40
3,77
RiZE
1. Bölge
289
81
3,56
SAKARYA
ı. Bölge
656
152
4,32
SAKARYA
2. Bölge
42
13
3,23
SAKARYA
3. Bölge
42
11
3,82
SAMSUN
ı. Bölge
859
212
4,05
i
i
2,88
i
i
4,26
i
i
3,53
3,64
3,47
3,25
Evrakın elektronık Iffil..alı suretme http://c-belge.saglık.go ••..tr adresınden fcOd8ftJ9-f420--ı 76a-a5d6-240cfcc99997
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ilc imzalanmıstır.
kodu ilc cri~cbilirsiniz.
iL
BÖLGE
NEGATiF
NEGATiF CiHAZ
HASTA / CiHAZ
HASTA SAYıSı
SAYıSı
ORANI
SAMSUN
2. Bölge
75
19
3,94
siiRT
ı. Bölge
93
34
2,73
SiNOP
1. Bölge
187
44
4,25
SiNOP
2. Bölge
47
13
3,61
SiVAS
ı. Bölge
430
120
3,58
SiVAS
2. Bölge
59
18
3,28
457
117
3,90
TOKAT
ı. Bölge
ı. Bölge
316
83
3,80
TOKAT
2. Bölge
169
43
3,93
TRABZON
542
135
4,01
28
8
ŞANLIURFA
ı. Bölge
ı. Bölge
ı. Bölge
340
73
4,65
ŞANLIURFA
2. Bölge
118
29
4,06
277
70
3,96
VAN
ı. Bölge
ı. Bölge
250
76
3,28
VAN
2. Bölge
68
22
3,09
340
78
4,35
542
133
4,07
308
77
4,00
BAYBURT
ı. Bölge
ı. Bölge
ı. Bölge
ı. Bölge
42
15
2,80
KARAMAN
1. Bölge
151
50
3,02
KARAMAN
2. Bölge
19
4
4,75
263
58
4,53
152
54
2,81
ŞIRNAK
ı. Bölge
ı. Bölge
ı. Bölge
27
9
3,00
i ŞIRNAK
12. Bölge
67
17'
3,94
181
48
3,78
30
20
1,50
IGDIR
ı. Bölge
ı. Bölge
ı. Bölge
52
14
3,71
YALOVA
1. Bölge
162
47
3,44
ı. Bölge
ı. Bölge
ı. Bölge
ı. Bölge
267
87
3,06
30
3,73
88
3,97
78
3,32
12998
3,60
TEKiROAG
TUNCEli
UŞAK
YOZGAT
ZONGULDAK
AKSARAY
KIRIKKALE
BATMAN
BARTIN
ARDAHAN
KARABÜK
KiLis
OSMANiYE
DÜZCE
TOPLAM
* Mersin
112
i
i
349
259
50703
i
i
i
3,50
i
3. bölgede bulunan Bozyazı Devlet Hastanesi bünyesinde 5 cihazlı, Şırnak 2.
bölgede bulunan Silopi Devlet Hastanesi bünyesinde 5 cihazı i diyaliz merkezi
planlandığından hasta cihaz oranına dahil edilerek hesaplanmıştır.
Enakın elektronik imzalı suretine http://c.bclge.saglik.go .....tr adresinden fcOdgro9-f420-476a-a5d6-240cfcc99997
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre gü....enli elektronik imı.a ilc imzalannustır,
kodu ilc erişebilirsiniz.
Download

ÿş2 0 1 6 Y 1 l 1 D i y a l i z M e r k e z i P