1270 ➤ SOSYAL POLİTİKA
ÜNİTE ➤ 1
SOSYAL POLİTİKANIN KAPSAMI
KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAMI
KONU BAKIMINDAN KAPSAMI
➫ Bağımlı statüler altında çalışanlar: İşçiler, sözleşmeli çalışanlar, kamu görevlileri,
memurlar ve başka statüler altında bağımlı çalışanlardır.
Bağımlı çalışma hukuk sisteminde üç unsur ile düzenlenmektedir.
• Teknik bağımlılık
• Hukuki bağımlılık
• Ekonomik bağımlılık
➫ Ekonomik yönden güçsüz kesimler: İşsizler, sermayeleri olmayan ya da sınırlı olan
küçük esnaflar, bir sanatı ve becerisi olmasına rağmen yeterli kaynağa sahip olmayan
ve gerekli pazarlara ulaşamayan sanatkârlar, topraksız köylüler, yeterli arazisi olmayan
küçük çiftçilerdir.
➫ Özel olarak korunması gereken kesimler:
Topluma uyum sağlama noktasında eğitim ve iş hayatındaki koşullar dolayısıyla →
Çocuklar
Emekli olduktan sonra yaşlılıkları süresi boyunca bakım ve gözetim olanakları itibariyle
→ Yaşlılar
Doğru bir şekilde bilgilendirilme zorunluluğuna bağlı olarak ekonomik anlamda →
Tüketiciler
Yetersizlikleri sebebiyle toplumla bütünleşmelerini zorlaştıracak her türlü konuda →
Eski hükümlüler
Hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmama konusunda → Göçmenler
İş edindirme ve eğitim noktasında → Kadınlar Topluma uyum noktasında → Gençler
6
➫ Koruyucu iş hukuku mevzuatının oluşturulması
➫ Örgütlenme özelliğinin elde edilmesi
➫ Çalışma hayatındaki tehlikelere karşı sosyal
sigortaların oluşturulması
➫ Ücretin korunması
➫ Sosyal politika kapsamında özel kesimi de
ilgilendiren konular da mevcuttur.
Ör: İşsizlik yani insan faktörünün yeterince
kullanılmama-sıdır.
➫ Ayrıca eğitimli işsizlik ve genç işsizlik sosyal
politikanın işsizlik başlığı altında özel olarak
ilgilendiği konulardandır.
Download

Aöf Kavram şemalı 5003 Kodlu Kitap Düzeltmesi İçin Tıklayınız