T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : 15520822/774.01/763619
Konu: Rehber Öğretmen Kursu
22/01/2015
…………….VALİLİĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi : a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/01/2015 tarihli ve
43501582/774/01/485787 sayılı yazısı.
b) 20/002/2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı.
c) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ile Rehber
öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle
karşılaşıldığından , ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyanlar için
"Rehberlik Kursu" düzenlenecektir.
Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket
edilecektir:
a)Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunlarının,
b)Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedogojik Formasyon
Programını başarı ile tamamlayan Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji
aldığını belgelendirenler) ve Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8
kredi Mantık aldığını belgelendirenler),
c)Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim
Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve
Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları (lisans) mezunu olup Özel okullar ile özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine rehber öğretmen olarak atanacakların "Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık" alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alanla ilgili "özel alan
kredisinden az olmamak şartıyla" hizmetiçi eğitime alınmaları uygun görülmüştür.
ç) Bu kurslara 01/01/1975 tarihinde ve daha sonra doğanlar katılabileceklerdir.
Buna göre; belirtilen alanlardaki öğretmen ihtiyacının ilgi (b) Karar kapsamında öncelikle bu
alanlara kaynak gösterilen yükseköğretim programlarınca karşılanması gerektiği hususunun ilinizde
faaliyet gösteren özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine duyurulması, ihtiyacın bu
şekilde karşılanamaması halinde yukarıda belirtilen yükseköğretim programları mezunlarından bu
kurumlara teklifi yapılan isteklilerin söz konusu alanda 28/01/2015 tarihine kadar
görevlendirilmelerinin yapılması gerekmekte olup görevlendirmesi yapılanların görevlendirme
onaylarına "özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmetiçi eğitim
kursuna katılması kaydıyla" şeklinde şerh düşülecektir.
MEB Beşevler Kampüsü E Blok Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: ookgm.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: S.BOZDOĞAN.Eğt.Uzm
Tel: (0 312) 413 34 23
Faks: (0 312) 223 99 26
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b89d-9f30-31d5-b517-c731kodu ile teyit edilebilir.
Rehber öğretmen olarak atananlardan "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" alanında yüksek
lisans yapanlar hizmetiçi eğitimden geçirilmeyeceğinden, görevlendirme onaylarına bu yönde
herhangi bir şerh düşülmeyecektir.
Hâlen felsefe grubu öğretmeni olarak görev yapanlardan rehber öğretmen olarak atanmak
isteyenlerin, istifa onayları alındıktan sonra görevlendirmeleri yapılacaktır.
Rehber öğretmen görevlendirmelerinde ilgi (c) Yönetmeliğin 13'üncü maddesi hükümleri
dikkate alınacaktır.
Eğitim Görevlilerinin eğitim ve diğer giderleri Bakanlığımızca, kursiyerlerin kurs
merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.
Kurumlar bilgi girişleri için "Özel Öğretim Kurumları Modülü" altında bulunan ve sadece
kurumların kullanımına açık olan "Hizmetiçi Eğitim İşlemleri" ekranını kullanarak Ek-1 tabloda yer
alan kurslardan herhangi birisine 1 (bir) kursiyer başvurusu yapabilecektir.
Kurumlar, kursiyer için "Özel Öğretim Kurumları Modülü"nde Hizmetiçi Eğitim
İşlemlerinden Başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan Hizmetiçi Eğitim
Başvuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma nüfus cüzdanı, Tezsiz Yüksek lisans veya
Pedogojik Formasyon belgesi, Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını ),
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını ), gösterir
belge ile görevlendirme onaylarını ("özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça
düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursuna katılması kaydıyla") şeklinde şerh düşülmüş olacak bu
belgeleri bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
Bu belgeler il Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden
sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, özel öğretim kurumlarından sorumlu bir şube müdürü ve
şeften oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek uygun görülenler ile uygun görülmeyenlerin
(uygun görülmeme nedenleri açıklamalar bölümünde belirtilecektir.) isimleri ek-2 deki tabloya göre
yazılarak Bakanlığımız [email protected] e-mail adresine ve DYS sistemi ile ek-1 tabloda belirtilen
tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.( Başvuru evrakları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince
Muhafaza edilecek olup, Bakanlığa gönderilmeyecektir.)
Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin
evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları
taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum
müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Bu kapsamda özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine atanan ve hizmetiçi
eğitime alınacakların listesi 29/01/2015 tarihine kadar öncelikle [email protected] elektronik
posta adresine ve aynı gün yazıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Genel Müdür V
EKLER:
Ek- 1 Rehberlik Kursu Faaliyet Tablosu
Ek- 2 Kursiyer Listesi Tablosu
DAĞITIM :
Gereği
:
Bilgi :
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü
81 İl Valililiğine
MEB Beşevler Kampüsü E Blok Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: ookgm.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: S.BOZDOĞAN.Eğt.Uzm
Tel: (0 312) 413 34 23
Faks: (0 312) 223 99 26
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b89d-9f30-31d5-b517-c731kodu ile teyit edilebilir.
REHBER ÖĞRETMENLİK KURSU FAALİYET TABLOSU
S.NO
1
2
FAALİYET
NO
EĞİTİM
FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYET YERİ
FAALİYET
BAŞLAMA
TARİHİ
FAALİYET
BİTİŞ
TARİHİ
SÜRE
(GÜN)
BAŞVURU
BAŞLAMA VE
BİTİŞ TARİHİ VE
SAATİ
LİSTELERİN
BAKANLIĞA
GÖNDERİLME
TARİHİ
KATILIMCI
SAYISI
İLGİLİ BİRİMİ
YETKİLİ BİRİM
2015000006 Rehberlik Kursu
Fakültelerin ;
a)Felsefe grubu öğretmenliği mezunlarının,
b)Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
ya da pedogojik formasyon programını başarı ile
tamamlayan felsefe bölümü (en az 16 kredi sosyoloji,
16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler) ve
sosyoloji bölümü (en az 16 kredi felsefe, en az 16
Hizmetiçi Eğitim
kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını
Enstitüsü/Ankara
belgelendirenler),
c)Eğitim bilimleri fakültesi ile fakültelerin eğitim
programları ve öğretimi, eğitim yöneticiliği ve
deneticiliği, eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim
yönetimi teftişi ve planlaması ile halk eğitimi
bölümü/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun
olanlar
BAŞVURU
26.01.2015 SAAT
38
29.01.2015 Mesai
09.02.2015 18.03.2015
11:00'dan BİTİŞ
İşgünü
bitimine kadar
26.01.2015 SAAT
24:00'a kadar
300
Öğretmen
Özel Öğretim
Yetiştirme ve
Kurumları Genel
Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Müdürlüğü
2015000007 Rehberlik Kursu
Fakültelerin ;
a)Felsefe grubu öğretmenliği mezunlarının,
b)Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
ya da pedogojik formasyon programını başarı ile
tamamlayan felsefe bölümü (en az 16 kredi sosyoloji,
16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler) ve
sosyoloji bölümü (en az 16 kredi felsefe, en az 16
Hizmetiçi Eğitim
kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını
Enstitüsü/Erzurum
belgelendirenler),
c)Eğitim bilimleri fakültesi ile fakültelerin eğitim
programları ve öğretimi, eğitim yöneticiliği ve
deneticiliği, eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim
yönetimi teftişi ve planlaması ile halk eğitimi
bölümü/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun
olanlar
BAŞVURU
26.01.2015 SAAT
38
29.01.2015 Mesai
09.02.2015 18.03.2015
11:00'dan BİTİŞ
İşgünü
bitimine kadar
26.01.2015 SAAT
24:00'a kadar
200
Öğretmen
Özel Öğretim
Yetiştirme ve
Kurumları Genel
Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR
Download

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel