Akþemseddin Camii cemaatinden tepki:
Salim Uslu, tarýmsal destekler konusunda açýklama yaptý.
‘Çiftçiye destek ödemeleri
100 milyon TL'yi bulacak’
Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ’in ziyaretinde
tardýmsal desteklerle ilgili açýklama
yapan AK Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu, çitfçiye yapýlan destek
ödemelerinin 100 milyon TL’yi
bulacaðýný bildirdi. * HABERÝ 2’DE
‘Düðün hatýrasý diye
saygýsýzlýk etmeyin!’
Çorum’un manevi sembolleri
arasýnda yerini alan Akþemseddin
Camii, evlenen çiftlerin düðün
hatýrasý amacýyla fotoðraf çekindiði
belli baþlý adreslerden biri haline
geldi. Cami bahçesinin yaný sýra iç
mekanda da fotoðraf çektiren bazý
çiftler, uygunsuz kýyafet ve
davranýþlarý ile cemaatin tepkisini
topladý.
Akþemseddin
Camii cemaati,
gelin-damat
fotoðrafý
çekimlerinde
çiftlerden
duyarlýlýk
bekliyor.
Yýlýn ilk karý ile birlikte ayakkabý
tamircilerinde de yoðunluk
yaþanmaya baþladý.
* HABERÝ 13’DE
* HABERÝ 8’DE
Zekeriya Iþýk’tan yeni kitap
ÇORUM
1 OCAK 2016 CUMA
Kar bereketiyle geldi
Þeyhler ve Þahlar çýktý
Günlük Siyasi Gazete
Hitit Üniversitesi (HÝTÜ) Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Zekeriya Iþýk’ýn kaleme aldýðý
‘Þeyhler ve Þahlar’ isimli kitap çýktý.
Fiyatý : 50 Kuruþ
* HABERÝ 8’DE
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya
Deniz Feneri gönüllülerinden mazlumlarý ýsýtan kampanya
Yeni yýla iyilikle
Ensar Vakfý’nda
‘merhaba’ dediler bayrak
deðiþimi
Erol Kavuncu
Deniz Feneri Derneði Çorum
gönüllüleri, 2016 yýlýna iyilik yaparak
girdi. ‘Yeni yýla iyilikle girelim’
sloganýyla harekete geçen Dernek
gönüllüleri, hayýrseverlerin desteði
ile örnek bir çalýþmaya daha imza
attý.
Ensar Vakfý Çorum Þubesi’nde
bayrak deðiþimi yaþandý. 6 yýldýr
Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný
olarak görev yapan Halil Ýbrahim
Aþgýn, yeni dönemde baþkanlýk
görevini KYK Ýl Müdürü Erol
Kavuncu’ya devretti.
* HABERÝ 8’DE
Þiir gecesinde birliktelik vurgusu
* HABERÝ 9’DA
Aþýk Sefai mest etti
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
Ýl Baþkanlýðý
tarafýndan, 'Þehit
Fikri Arýkan Þiir
Dinletisi' adlý
program
gerçekleþtirildi.
Gecenin sonunda
sahne alan ülkücü
sanatçý Aþýk Sefai
davetlilere
unutulmaz bir gece
yaþattý.
Aþýk Sefai
* HABERÝ 6’DA
2015’ÝN UNUTULMAYANLARI
Gazeteniz Çorum HAKÝMÝYET, geride
býraktýðýmýz 2015 yýlýnýn
UNUTULMAYANLARI’ný okurlarý için
derledi. 2015 yýlýnda Çorum’un
ekonomi, siyaset, kültür, turizm ve
sosyal hayatýna damga vuran olaylar
kronolojik olarak bugünden itibaren
10. sayfamýzda bulabilirsiniz.
Çorumlu iyilik melekleri, hazýrladýklarý örgü hediyelerle muhtaçlarý sevindirdiler.
Bu nasýl duvar?
Buharaevler
Mahallesi’nde
bir
apartmanýn
çevresine
yapýlan
bahçe
duvarý
görenleri
hayrete
düþürüyor.
* HABERÝ
8’DE
* SAYFA 12’DE
Halil Ýbrahim Aþgýn
Kemal Karadað
Yaya kaldýrýmýný dahi aþýp yola taþan bahçe duvarý görenleri þaþýrtýyor.
Kemal Karadað
Ankara AA’ya tayin oldu
Anadolu Ajansý Çorum Muhabiri olarak görev yapan
meslektaþýmýz Kemal Karadað, Anadolu Ajansý Ankara Ýç
Haberler Editörlük muhabirliðine tayin oldu. * HABERÝ 9’DA
OKURLARIMIZA
Gazete satýþ fiyatýmýzý, 1 Ocak 2004 tarihinde 35 kuruþtan 40 kuruþa, yýllýk abone bedelimizi de 80 liradan 100 liraya çýkarmýþtýk.
Tam oniki yýldýr ayný ücret tarifesini uyguluyoruz.
Yine ilan-reklam tarifemizde de, küçük
düzeltmeler dýþýnda uzun yýllardan beri herhangi bir ayarlama yapýlmadý.
Bu süre içinde giderlerimizin ne ölçüde
arttýðýný ise, okurlarýmýz takdir edeceklerdir.
Çorum'da etkin, yapýcý ve objektif yerel
gazeteciliðin yaþatýlabilmesi için, uzun bir aradan sonra okurlarýmýzýn anlayýþ ve hoþgörüsüne sýðýnmak zorunda kalmaktayýz.
Bugünden baþlayarak, gazete fiyatýmýzý
50 kuruþa, yýllýk abone bedelimizi 140 liraya
çýkarýyoruz.
Özel ilan ve reklam ücretlerinde de yine
küçük düzeltmeler yapýyoruz.
Bizi anlayacaklarý inancýyla okurlarýmýza
saygýlarýmýzý sunarýz.
Gazete satýþ fiyatý:
50 Kuruþ (KDV Dahil)
ABONE (YILLIK)
Kentiçi: 140 TL
Yurtiçi: 300 TL
Yurtdýþý: 300 Euro
Özel ilan-reklam (sütun/cm) : 3 TL
Vefat, teþekkür, baþsaðlýðý vb. mesajlar
(4 sütun 10 cm. maktu) : 60 TL
Toplantý ilanlarý (maktu) : 75 TL
Satýlýk, yitik, eleman arama vb. ilanlarý
(2 sütun 5 cm) : 20 TL
Tam sayfa: 600 TL
1 sayfa (3 sütun 6 cm) : 150 TL
2
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
‘Çiftçiye destek ödemeleri
100 milyon TL'yi bulacak’
Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ, AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek
tarýmsal alanda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ermiþ ziyarette taleplerini de dile getirdi.
Çiftçilere daha iyi destek ve hizmet saðlan-
Salim Uslu, tarýmsal destekler konusunda açýklama yaptý.
masý için deðerlendirmelerin yapýldýðý ziyarette
konuþan Salim Uslu, "Hükümetimizin eylem planýnda çiftçimize yönelik birçok iyileþtirme ve
desteklemeler var. Vaatlerimiz planlanan þekilde
uygulamaya geçiyor. Ayrýca devam eden destekleme ödemelerimiz de devam ediyor.
Çorum çiftçimizin 2015 yýlý desteklemelerinden Hububat ve Baklagil fark desteði ödemeleri
çiftçilerin hesaplarýna geçti. Çorum'da 11.167
çiftçiye 11 milyon 892 bin TL ödeme yapýlmýþ oldu. Ayrýca çevre amaçlý tarým arazilerinin koruma
programý kapsamýnda 607 çiftçiye 258 bin TL,
396 hayvancýlýk iþletmesine 2.531 büyükbaþ hayvan kesimi için 379 bin TL, 385 arýcýlýk iþlemesine 28.327 kovana karþýlýk 283 bin TL destekleme
ödemesi yapýldý. Toplamda 12.555 çitçi/iþletmeye
12 milyon 812 bin TL destekleme ödemesi aralýk
ayý içinde üreticilerin hesaplarýna aktarýlmýþ oldu.
2015 yýlýnda þu ana kadar Tarým ve Hayvancýlýk alanýnda 90 milyon TL'nin üzerinde destekleme ödemesi yapýlmýþ oldu. Devam eden ödemlerle Çorum'a 2015 yýlý için 100 milyon TL destekleme ödemesi yapýlmasý hedefleniyor" dedi.
Sungurlu Özel Ýdare'den Uslu'ya teþekkür
Sungurlu Özel Ýdare Müdürü Erol Erkoç AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
2015 yýlý yatýrým programý kapsamýnda Sungurlu'ya baðlý köylerde yürütülen kilitli taþý, kanalizasyon,
tarýmsal sulama, asfalt, su deposu, içme suyu ve çocuk
oyun grubu çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Erkoç, "Ýlçemiz köylerine yapmýþ olduðunuz destek ve katkýlardan dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Erkoç hizmet ve
destekleri için Uslu'ya plaket takdim etti.
2016 yýlýnda yapýlmasý planlanan yatýrýmlarýn da
deðerlendirildiði ziyarette Uslu, "Ýl Özel Ýdarelerimiz ve
Ýl Genel Meclis Üyelerimiz ile birlikte koordineli bir çalýþma yaparak köylerimizin taleplerini önceliklerine göre karþýlýyoruz. Önümüzdeki yýllarda da çalýþmalarýmýz
artarak devam edecek. Ýlçemiz için önemli projeleri yakýndan takip ediyoruz. Sungurlu ve Çorum'u hep birlikte daha ileriye taþýmak için çalýþmaya devam edeceðiz"
dedi.
Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, yoðun
olarak devam eden Meclis
gündemi, Ýdare Amirliði görevinin yanýnda Çorum ve
diðer bölgelerden gelen heyet ve ziyaretçilerini kabul
etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde Çorum yapýlan yatýrýmlarýn deðerlendirilmesinin yanýnda þehrin daha ileriye taþýnmasý ile ilgili hemþehrileriyle fikir alýþ veriþinde bulunuyor.
Ortaköy
Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ýlçeye yapýlan ve
planlanan yatýrýmlarýn deðerlendirildiði ziyarette Uslu, "Ýlçenin geliþmesi ve büyümesi için Belediye Baþkanýmýzýn yoðun gayret ve çabalarý var bizler de Baþkanýmýzýn her konuda destek olmaya devam edeceðiz" dedi.
Osmancýk için büyük
projelerin çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyleyen Uslu,
"Osmancýk ve Çorum için
hayati öneme sahip Çorum Kýrkdilim ve Kýrkdilim Osmancýk Karayolumuzun
sözleþmesi imzalandý. Önümüzdeki günlerde yapýmýna
baþlanýyor. Dutludere sulama projeleri, Kuzey Yamaçlarý Taþkýn Koruma çalýþmalarý, Koyunbaba Köprüsü
Restorasyonu, Dereboðazý
Göleti Ýçmesuyu Projesi, Kýzýlýrmak Þehir Geçiþi düzenlemeleri gibi büyük projelerimizin yapým çalýþmalarý
devam ediyor. En kýsa sürede projelerimizi hayata geçireceðiz" diye belirtti.
Mecitözü Belediye
Baþkaný Ünal Yavuz, Salim
Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek yeni dönemin ve Ýdare
Amirliði görevinin hayýrlý
olmasýný diledi. Mecitözü'ne
yapýlan yatýrýmlarla ilgili deðerlendirmelerin de yapýldýðý ziyarette Baþkan Yavuz,
ihtiyaçlarý ve taleplerini Uslu'ya iletti.
Keçiören Belediye
Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Ferhat Erdoðan'da,
Salim Uslu'yu ziyaret ederek yeni dönemin hayýrlý olmasýný diledi.
Ankara'da en fazla nüfusa sahip Çorumlulara hizmet vermeye çalýþtýklarýný
söyleyen Erdoðan, "Hemþehrilerimize Ankara'da gereken desteði vermeye çalýþýyoruz. Memleketimize büyük hizmetler kazandýrmaya
devam ediyorsunuz. Teþekkür ederim" dedi.
Osmancýklý iþadamý
Salih Osman Fýndýk'da Salim Uslu'yu ziyaret etti. Osmancýk ve Çorum'a yapýlan
hizmetler için teþekkür eden
Fýndýk, "AK Parti iktidarýyla
birçok hizmeti ilimiz aldý ve
almaya da devam ediyor.
Destek ve katkýlarýnýz için
teþekkür ederiz" þeklinde
kaydetti.
(BASIN:215010)
-YAVUZ'DAN USLU'YA ZÝYARET-
Ýl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu ziyaret etti.
‘2 yýlda kanalizasyon þebekesiz
ve kilittaþsýz köy kalmayacak’
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve
Ýl Genel Meclis Üyeleri AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönemini ve
Ýdare Amirliði görevinin hayýrlý olmasý dileklerini
ilettiler.
Ziyarette konuþan ve tüm Meclis üyeleri adýna
yeni dönemin ve yeniden Ýdare Amirliði görevinin
hayýrlý, uðurlu olmasý dileklerini ileten Halil Ýbrahim
Kaya, "Tüm Meclis üyelerimizle Çorum'umuzun
hassasiyetini dikkate alarak bir aile ortamý oluþturduk. Tabi ki herkes kendi partisi ideolojisi ile ilgili
çalýþmalar yapacak ama biz "mesele Çorum'sa gerisi
teferruattýr" diyoruz. Çorum'da akmayan su, olmayan kanalizasyon varsa vebali bizlerdedir. Bunun
için de 24 saat çalýþýyoruz, çalýþmaya da devam edeceðiz. Sizlerle birlikte Çorum için çalýþmaya hazýrýz.
Sizlerin de Çorum'a neler yaptýðýnýzý, nasýl büyük
katkýlarda bulunduðunuzu biliyoruz. Bütün Meclis
üyelerimizle birlikte bir heyecan içerisindeyiz. Þu
anda Çorum'da evlerinden akmak kaydý ve þartý ile
susuz köyümüz yok. Kanalizasyon da yüz 30 gibi bir
eksiðimiz var. Ýnþallah iki yýl içerisinde hem kanalizasyon hem de kilittaþýnda ulaþamadýðýmýz köyümüz kalmayacak" dedi.
Ziyaretten dolayý Ýl Genel Meclisi heyetine teþekkür eden Salim Uslu, "Seçimler olduktan sonra
sizler de bizler de görev rozetimizi takýyor ve parti
rozetlerimizi çýkarýyoruz. Bu ülke geçmiþte partizanlýktan çok çekmiþtir. Bölgecilik ve partizanlýk hem
insani hem de adil deðildir. Bizim yegâne ölçümüz
adalettir. Bu dönem saðladýðýmýz ödenekle hizmet
götürülmeyen köyümüz kalmadý. Sadece bu yýl 333
köyümüze kilittaþý, 400 köyümüze de çocuk oyun
grubu yapýmý saðlandý. Su sorunu olan köyümüz kalmadý. Kalan birkaç köyümüzü de yapýmý devam
eden Þendere Projesi ile çözmüþ olacaðýz. Cumhuriyet tarihinde yapýlmayan hizmet bu yýl aktarýlan ödenek ile saðlandý. Ýmkânlarýmýzla ihtiyaçlarýmýzý örtüþtürerek hep birlikte Çorum'a hizmet etmeye devam edeceðiz. Hem Çorum'umuzun, hem de Türkiye'miz istikrar içinde kaldýðý ölçüde büyümeye ve
geliþmeye devam edecek" þeklinde kaydetti.
Mecitözü projelerini deðerlendirdiler
AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan
Yaþar ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýrfan Doðru, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler.
Ziyarette ilçeye yapýlacak Ýmam Hatip
Lisesi ile tarýmsal sulama projeleri de deðerlendirildi.
Ýhale hazýrlýklarý devam eden yeni Ýmam
Hatip Lisesi binasý ile ilgili gelinen son aþamanýn da deðerlendirildiði ziyarette, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Doðru, Halk Eðitim Merkezinin kadýnlara yönelik açtýðý ve yoðun ilgi
gören 'folklorik' ve 'örgü bebek' kurslarý hakkýnda bilgi verdi.
Mecitözü'ne yaptýðý destek ve katkýlar
için Uslu'ya teþekkür eden Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, "Sizlerle birlikte ilçemizi daha iyi
noktalara taþýyacaðýz" dedi.
Mecitözü'nde planlanan çalýþmalarýn devam ettiðini belirten Uslu, "Toplum Saðlýðý
Merkezimizin yapým ihalesini önümüzdeki
günlerde gerçekleþtireceðiz. Yeni Ýmam Hatip
Lisesi yapýmý için imar çalýþmasý sizin de desteðinizle tamamlandý, proje ve ihale hazýrlýk
süreci devam ediyor. Çorum - Mecitözü -
Amasya bölünmüþ yolumuzun yapýmý için
hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandý. Ýhale sürecini takip ediyoruz. Sulu tarým alanýnda; Figani,
Köprübaþý, Kozören, Bayýndýr, Geykoca, Sögütyolu, Hýdýrlýk, Doðla, Çitli, Boyacý, Kargý
ve Sorkoðlan Göletleri ile Tanrývermiþ Barajý
projelerimizle ilgili süreçler ve çalýþmalar devam ediyor. Projelerin hayata geçmesiyle
Mecitözü'nde sulu tarým alanýnda büyük bir
kalkýnma yaþanacaktýr" þeklinde kaydetti.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
3
4
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
Bakan'dan Þendere'ye ödenek desteði
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ile Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kalkýnma
Bakaný Cevdet Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret ederek
bir süre görüþtüler.
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kalkýnma Bakaný cevdet
Yýlmaz’dan Þendere Göleti için destek istedi.
Bakan Yýlmaz, Þendere Göleti için gereken ödeneði saðlayacaklarýný söyledi.
Bakan Cevdet Yýlmaz'a hayýrlý olsun dileklerini
ileterek baþarýlar dileyen Milletvekili Ceylan ve
Kurt, Çorum'un Bakanlýkla ilgili sorunlarýný da paylaþtý.
Hitit Üniversitesi için saðladýðý desteklerden
dolayý Bakan Yýlmaz'a teþekkür eden Ceylan ve
Kurt, ayrýca Uðurludað Ýlçesi ve 43 ünitesini ilgilendiren Þendere Göleti ve içme suyu hattý için ödenek
talebinde bulundular.
Bakan Yýlmaz ise Hitit Üniversitesi'nin hak ettiði deðere ulaþmasý, büyümesi ve geliþmesi için destek vermeye devam edeceklerinin altýný çizerek, Çorum'da Uðurludað ve çevresinin içme suyu sorununu
kökten çözecek olan Þendere Göleti için de gereken
ödeneði saðlayacaklarýný söyledi.
Bakan Yýlmaz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a teþekkür
etti.
"Mecitözü, yatýrýmlardan payýný alacak"
AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar ve
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýrfan Doðru, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý meclisteki
makamýnda ziyaret etti.
Yaþar ve Doðru, Ceylan'a milletvekilliði ve komisyon üyeliði görevinde baþarýlar dileyerek, Mecitözü Halk Eðitim Merkezi'nde kursiyerlerin ürettiði
bir hediyeyi takdim ettiler.
Yapýlan açýklamaya göre ziyaret sýrasýnda Meci-
tözü Ýlçesi'ne yapýlan ve yapýlacak olan çalýþmalar
deðerlendirildi.
Mecitözü'ne yaptýðý destek ve katkýlar için Ceylan'a teþekkür eden AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný
Aliþan Yaþar, "Sizlerle birlikte ilçemizi daha iyi noktalara taþýyacaðýz" þeklinde konuþtu.
Milletvekili Ceylan ise, Mecitözü Ýlçesi'nde ön
hazýrlýklarý devam eden TOKÝ projesinin yakýn bir
zaman içerisinde hayata geçirileceðini bildirdi.
Mecitözülülere TOKÝ konutlarýnýn yapýlacaðýnýn müjdesini veren Ceylan, ön çalýþmalarýn tamamlanma aþamasýnda olduðunu, yakýn bir zaman sonra
TOKÝ projesinin hayata geçirileceðini ifade etti.
Ceylan, Çorum-Mecitözü-Amasya bölünmüþ
yol projesinin tamamlanarak yatýrým programýna
alýndýðýný, ihale hazýrlýk çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýklayarak, Mecitözü Ýlçesi'nde tarýmsal sulama
amaçlý yatýrýmlar hakkýnda da bilgi vererek sulanabilir arazi oranýný artýracaklarýný kaydetti.
Ýlçenin yatýrým ve hizmetlerden hak ettiði payý
alacaðýný vurgulayan Ceylan, Mecitözü'ne yapýlacak
diðer yatýrým ve çalýþmalar hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Sayan'dan Ceylan'a tebrik
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan
Akar ve Ýþadamý Yýkmaz Peker, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre
görüþtü.
Yapýlan açýklamaya göre Sayan, Akar ve
Peker, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi
seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde
baþarýlar diledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, konuklarýna teþekkür etti.
Ceylan ilk komisyon toplantýsýný yaptý
Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu, AK
Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk baþkanlý-
ðýnda ilk toplantýsýný yaptý.
Yapýlan açýklamaya göre komisyon üyesi olarak seçilen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan da ilk komisyon toplantýsýna katýldý. Komisyon toplantýda, 4 uluslararasý anlaþmayý tali komisyon olarak ele alarak, uluslararasý anlaþmalarýn onaylanmasýna iliþkin 4 kanun
tasarýsýný kabul etti.
'87 barajda 10 milyar metreküp su var'
TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu, Orman ve Su Ýþleri
Bakaný Veysel Eroðlu ile
"Su Potansiyeline Göre Tarým" konulu toplantý yaptý.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn da üyesi olduðu Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu, çalýþmalarýna
hýzlý bir þekilde baþlarken, Komisyon Baþkaný Recep
Konuk baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný yaptý. Komisyon
üyeleri daha sonra Bakan Veysel Eroðlu ile bir deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Toplantýya Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katýldý.
Toplantý da konuþan Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Veysel Eroðlu, "2016 yýlýnda bir kuraklýk beklemiyoruz.
Kasým-aralýk ayýnda fazla yaðýþ olmadý ama barajlarýmýzda þu anda ortalama yüzde 50 suyumuz var. Kar yaðýþlarý ile su seviyesinin yükseleceðini tahmin ediyoruz.
Herhangi bir sýkýntý yok" dedi.
Kuraklýk olduðunda ne gibi tedbirler alýnacaðýyla
ilgili deðerlendirme yapan Eroðlu, "Ülkemize baktýðýmýz zaman 4 yýlda bir hafif kuraklýk gözüküyor. 6-7 yýlda birse þiddetli bir kuraklýk oluyor. Biz kuraklýða karþý
gerekli bütün tedbirleri alýyoruz. Biz 1971 ile 2015 yýllarýný mukayese ettik. Bu 45 yýllýk dönemde 12 defa kuraklýk yaþandý. Bunlarýn 6'sý þiddetli kuraklýk. En þiddetli kuraklýðý 1973 yýlýnda yaþamýþýz. Kuraklýk yönetim
planlarýný hazýrladýk bütün Türkiye'de. Bu konuda su
sektörüne büyük yatýrýmlar yaptýk" ifadesini kullandý.
Þu ana kadar 2015 yýlýnda 310 tane barajda, 165
milyar metreküp suyu depolama kapasitesine sahip olduklarýný dile getiren Eroðlu, "87 barajda yaklaþýk 10
milyar metreküp suyumuz var. Daha yaðýþlar baþlamadý. Bütün þehirlerde yýlda 7 milyar metreküp su kullanýyoruz. Bizim þu anda bütün þehirlere yetecek suyumuz
var. 223 tane sulama maksatlý barajýmýz var. 25 milyar
metreküp suyumuz hazýr. Enerji maksatlý 102 tane barajýmýz var. 32 milyar metreküp su var" dedi.
'Ekonominin canlanmasýna
yönelik tedbirler aldýk'
Oda Baþkanlarý AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaret etti.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne
baðlý esnaf odasý baþkanlarý, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda
ziyaret ederek bir süre görüþtü.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Yönetim
Kurulu Üyeleri ve esnaf odasý baþkanlarý, AK Parti
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda
ziyaret ederek, milletvekilliði ve komisyon üyeliði
görevinde baþarý dileklerini ilettiler.
Yapýlan açýklamaya göre ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Ceylan'a vermiþ olduðu desteklerden
dolayý teþekkür etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Ceylan, konuklarýna teþekkür etti.
Ziyaret sýrasýnda esnaf ve sanatkarýn yaþadýðý
sorunlarla, talepler ve beklentiler de masaya yatýrýldý.
Milletin 1 Kasým seçimlerinde istikrar ve güven-
den yana oy kullandýðýný, 64. hükümetin güçlü bir þekilde görevine baþladýðýný, ekonominin canlanmasýna
yönelik bir dizi tedbirler aldýklarýný ve çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Ceylan, esnaf ve sanatkarlara yönelik bazý düzenlemeler hakkýnda bilgi verdi.
Esnafa yönelik cansuyu kredisi saðlanacaðýný
anlatan Ceylan, sýfýr faizli, 50 bin ile 100 bin TL arasýnda bir kredinin esnafa verileceðini, piyasanýn yeniden canlanmasý için gereken tüm çalýþmalarýn yapýlacaðýný vurguladý.
Ceylan, yeni asgari ücretin 1300 lira olarak belirlendiðini, yeni iþyeri açan gençlere yönelik de hibe
uygulamasý baþlattýklarýný anlatarak, seçim döneminde verilen tüm vaadlerin bir bir yerine getireceðinin
altýný çizdi.
Esnaf ve sanatkara birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulunun Ceylan, "Her þeyden önce birlik, kardeþlik ve dostluk duygularýný pekiþtirmeye ihtiyacýmýz
var" dedi.
Türk-Ýþ'ten Ceylan'a kutlama
Türk-Ýþ'e baðlý sendikalarýn Çorum þube yöneticileri, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami
Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda
ziyaret etti.
Türk-Ýþ Çorum Ýl
Temsilcisi Sefer Kahraman ile konfederasyona
baðlý sendikalarýn þube
baþkanlarý Ceylan'ý milletvekili ve komisyon
üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Ziyarette; Türk-Ýþ'in
Çorum'daki çalýþmalarý,
sendikacýlarýn sorunlarý,
beklentileri, iþçilerin talepleri ele alýnarak karþýlýklý istiþare yapýldý.
Yapýlan açýklamaya göre Ceylan ziyarette, "Çorum'u hep birlikte yöneteceðiz. Bütün sivil toplum
kuruluþlarý ve sendikalar için koþacaðýz" þeklinde konuþtu.
Ceylan, Çorum'un tüm renklerini kucaklayacaklarýný, hiçbir ayrým yapmadan Çorum'un bütününe
hizmet edeceklerini, tüm sivil toplum kuruluþlarý ile
esnafla, sanayici ile Çorumlularla birlikte yürüyeceklerini belirtti.
Herkesle karþýlýklý iþbirliði ve diyaloga önem
vereceklerinin altýný çizen Ceylan, "Ýþçi olsun, memur olsun, hangi görüþe hakim olursa olsun tüm sendikalarla birlikte yol alacaðýz. Bu dönemde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliðe, kardeþliðe, dostluklarý pekiþtirmeye, kenetlenmeye, hoþgörüye ihtiyacýmýz var" dedi.
Ceylan, hedeflerinin daha yaþanabilir bir Türkiye, daha yaþanabilir bir Çorum olduðunu vurgulayarak, halkýn refah seviyesini ve mutluluðu artýrmak
için her türlü çabayý göstereceklerini dile getirdi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Ceylan, Türk-Ýþ heyetine teþekkür etti.
'Tarým ve hayvancýlýkta
büyük atýlýmlar yaþanacak'
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Hüseyin Cinbek,
Damýzlýk Koyun Keçi
Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcu, beraberinde Mürsel Bostancý
ve Sefa Patýr ile birlikte
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir
süre görüþtüler.
Önümüzdeki süreçte tarým ve hayvancýlýk
alanýnda büyük atýlýmlarýn yaþanacaðýný belirten
Ceylan, Çorum'daki kurum ve kuruluþlarýn da bu atýlýma ayak uydurmasý gerektiðini söyledi.
Birlik Baþkanlarý, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar dilediler.
Yapýlan açýklamaya göre Cinbek ve Avcu, Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek,
Ceylan'a vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür
etti.
Birlik Baþkanlarý, Milletvekili Ceylan ile birliðin ve üreticilerin sorunlarý hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Ceylan, konuklarýna teþekkür etti.
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn bir ziraat mühendisi olarak tarýmý, hayvancýlýðý,
ziraatý, Çorum'un sahasýný ve yapýsýný çok iyi bildiðini belirterek, bu birikim ve tecrübenin hizmet olarak
yansýyacaðýna inandýðýný dile getirdi.
Ceylan'ýn ayrýca komisyon üyesi seçilmesinden
büyük memnuniyet duyduklarýný anlatan Cinbek, karþýlýklý iþbirliði ve diyalog halinde sorunlarýn çözümünü saðlayacaklarýný kaydetti.
Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcu ise ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada, "Ceylan, içimizden birisi. Bir ziraat mühendisi
olarak tarým ve hayvancýlýðýn içinden gelmiþ bir kardeþimiz. Bu açýdan kendimizi çok þanslý hissediyoruz. Güzel günlerin yakýn olacaðýna ve yeni dönemde
Çorum'un büyük hizmetler alacaðýna yürekten inanýyoruz" dedi.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, önümüzdeki süreçte tarým ve hayvancýlýk alanýnda büyük atýlýmlarýn yaþanacaðýný belirterek, Çorum'daki kurum ve
kuruluþlarýn da bu atýlýma ayak uydurmasýný istedi.
Ceylan, Çorum'da ürün kalitesini, çeþitliliðini,
verimliliði artýrarak köylüyü, üreticiyi refah seviyesi
yüksek, mutlu, huzurlu bir seviyeye ulaþtýracaklarýnýn
altýný çizerek, bu noktada tarým ve hayvancýlýk alanýnda faaliyet gösteren oda, birlik ve sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte hareket edeceklerini söyledi.
CUMA 1 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
5
Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz.
ÇELEBÝOÐLU
Mrk: Çepni Mh. Ýskilip Cd. No: 5 ÇORUM Tel: 224 55 37-225 15 49-213 52 67 Fax: 213 07 00
Þb.: Çimento Fabrikasý Krþ. Bayii Bloklarý No: 3-4 ÇORUM Tel: 226 09 29 - 226 09 31
Ulukavak Mah. Osmancýk Cd. No: 248 ÇORUM
Tel: 226 96 95 Fax: 226 96 94
Sarýkamýþ Þehitleri için yürüyecekler
Gençlik ve Spor BakanlýSarýkamýþ Destanýðý öncülüðünde Sarýkamýþ Hanýn 101'inci yýlý nedeniyrekâtý'nýn 101. yýlý nedeniyle
le Gençlik Spor Bakaný
Türkiye'nin 81 ilinde eþ zaAkif Çaðatay Kýlýç'ýn
manlý olarak baþlatýlan Sarýkaöncülüðünde 3 Ocak
mýþ þehitlerini anma yürüyüþü
2016 tarihinde saat
Çorum'da da Gençlik Hizmet10.00'da Kars Sarýkamýþ'
leri ve Spor Ýl Müdürlüðü
da Sarýkamýþ Þehitlerini
Mahmut Atalay Gençlik Meranma yürüyüþü yapýlakezi organizasyonunda yapýlacak.
cak.
Konu hakkýnda bilAnma yürüyüþü 3 Ocak
gi veren Mahmut Atalay
Pazar günü saat 10.00'da, Piri
Gençlik Merkezi MüdüBaba Parký önünden baþlayarü Mehmet Týðlý, "GençÇorum Mahmut Atalay Eðitim Merkezi’nin organize edeceði Sarýkamýþ Yürüyüþü, 3
rak, Çorum Þehitlik Anýtý
lerimize tarihimizin ve
Ocak Pazar günü saat 10,00’da Pirbaba Çamlýðý önünden baþlayacak.
önünde sona ereceði belirtildi.
kültürel mirasýmýzýn milli
ve manevi deðerlerimizin, daha etkin þekilde tanýtýlmasý, manevi ikliÇorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nden yapýlan açýklamamin toplumun bireyleri tarafýndan yaþanabilmesi için Sarýkamýþ'ta yada, Sarýkamýþ þehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüþe katýlmak ispýlacak olan yürüyüþle, ayný gün ve ayný saatte olmak üzere 81 ilde olteyenlerin faaliyetin yapýlacaðý yer olan Piri Baba Parký giriþ kapýsý
duðu gibi ilimizde de Sarýkamýþ Þehitlerini Anma yürüyüþü yapýlacak.
önünde 3 Ocak Pazar saat 09.30'da hazýr bulunmalarý gerektiði dile getirildi.
Sarýkamýþ Þehitlerini anma yürüyüþüne tüm halkýmýzý bekliyoruz"
dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, "101. yýlýnda Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadýný Unutmayacak" sloganýyla düzenleyeceði, "Sarýkamýþ
Týðlý, "Bu vesileyle Sarýkamýþ'ta ve ülkemizin dört bir yanýnda
Þehitlerini Anma" programlarýnda binlerce genç, ecdada gösterdiði büKurtuluþ Mücadelesinde, vatanlarý uðruna canlarýný hiçe sayarak Milli
yük fedakarlýk için yürüyecek.
Mücadele örneði gösteren þehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, ruhla-
ÇELEBÝOÐLU
NAKLÝYE
TAAHHÜT SAN
VE TÝC LTD ÞTÝ.
ADRES : ÇÝMENTO FABRÝKASI KARÞISI NO:10 ÇORUM
TEL : 0-364-223 08 48 FAKS: 0-364-223 08 47
AFAD Baþkanýndan
Ortaköy'e destek sözü
Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir,
AFAD Baþkaný Fuat
Oktay'ý ziyaret etti. Ziyarette AFAD Baþkaný
Fuat Oktay, Ortaköy'e
destek sözü verdi. Ortaköy Belediyesi'nden ziyaret hakkýnda yapýlan
açýklamaya
göre
AFAD bünyesinde 16
yýl Sivil Savunma Uzmaný olarak görev yapan Taner Ýsbir, belediye çalýþmalarý ve Ortaköy hakkýnda AFAD
Baþkaný Fuat Oktay'a
bilgi aktardý. Ziyaretten
dolayý memnuniyetini
dile getiren Fuat Oktay
ise, uzun yýllar AFAD
bünyesinde görev yapan Taner Ýsbir'e çalýþmalarýnda baþarýlar di-
leyerek, kendisini belediye baþkaný olarak görmekten mutluluk duyduðunu ifade etti. Oktay, AFAD bünyesinde
Telhamut Çadýr Kentin-
de ve Ceylanpýnar'da
kamp müdürlüðü yapan
Taner Ýsbir'e ve Ortaköy
Ýlçesi'ne hizmetlerinde
destek olma sözünü
verdi.
(BASIN:10000)
(Ç.HAK:3)
ELMAS
PETROL
6
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
Þiir gecesinde birliktelik vurgusu
AÞIK SEFAÝ MEST ETTÝ
M.BURAK YALÇIN
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkanlýðý tarafýndan, 'Þehit Fikri Arýkan Þiir Dinletisi' adlý program gerçekleþtirildi. Gecenin sonunda sahne alan ülkücü sanatçý Aþýk Sefai davetlilere unutulmaz bir gece yaþattý.
Önceki gün Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak, Türk EðitimSen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ve çok sayýda davetli katýldý.
Ýsmail Deli'nin Kur'an-ý
Kerim tilaveti ile baþlayan
program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý ile devam etti.
'TÜRK MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝ EBET MÜDDET YAÞAYACAK'
Aþýk Sefai, birbirinden güzel eserleriyle Çorumlu ülkücüleri coþturdu.
Programýn açýþ konuþmasýný yapan Ülkü Ocaklarý
Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal,
ülkücü hareketin zor bir imtihandan geçtiðini belirterek, ülkücü camianýn bu imtihandan
da kazasýz belasýz çýkacaðýný
söyledi.
Türk Milliyetçiliði davasýnýn ebet müddet varlýðýný koruyacaðýný, yaþayacaðýný da
ifade eden Ýmal, konuþmasýna
þöyle devam etti:
"Ülkücü hareket zor bir
imtihandan daha geçmekte ve
bu zor virajý da kazasýz belasýz
atlatmak derdinde. Asýrlardan
buyana gelen Türk milliyetçiliði davasý ebet müddet varlýðýný
koruyacaðýndan hiç birimizin
þüphesi yoktur.
Bugün gelinen noktada,
ayrýþmak yerine daha da kenetlenmek, birlikteliðin vereceði
kuvvet ile daha da güçlü hale
Ahmet Hattab Ýmal
Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen gece, çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
gelmemiz gerekmektedir. Ülkücü ülkücünün öz kardeþidir, düsturu bizim için önemlidir. Bir birimizi anlamak ve bir birimizi dinlemek zorundayýz. Suyun akýp yolunu bulacaðýný hepimiz çok iyi biliyoruz. Suyun akýþýný durgunlaþtýrmak, saða sola taþýp zarar
vermesini önlemek zorundayýz.
Bugün burada ülküdaþlýk hukuku ile bir birimize sarýlalým, hasret giderelim. Birileri davasýndaki dönebilir, satabilir ama bizler ant içtik dönenlerden satanlardan kaçanlardan olmayacaðýz. Bizim aðabeylerimiz, bugün manevi miraslarýna sahip çýktýðýmýz
ülkü devleri ölüm karþýsýnda korkmadý ve davasýný, arkadaþlarýný satmadý. Ýdam sehpasýna, nikâh masasýna otururcasýna sevinçle
çýktý.
Programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen orta öðretim ve üniversite teþkilatýmýza, Ocak yönetimime ve katýlýmlarýnýzdan dolayý siz deðerli ülküdaþlarýma teþekkür ediyorum. Gecemizin memleketimize, hareketimize ve Çorum'umuza hayýrlar getirmesini
diliyorum."
Ýmal'in konuþmasýnýn ardýndan sahne alan Piri Türkistan Ýlahi ve Semazen Gurubu, ilahiler eþliðinde sema gösterisi yaptý.
FIRAT ÇAKIROÐLU'NA YAZILAN ÞÝÝR DUYGULANDIRDI
Semazen gösterisinin ardýndan Ülkü Ocaðý mensuplarýndan Abdullah Þahin "Fetih", Ýrem Türkoðlu "Dalgalanacak Bayraðým Ülküdaþým", Ertuðrul Yýldýrým "Bu Vatan Kimin", Hatice Atak ise ülkücü þehit Fýrat
Çakýroðlu için yazýlan "Bir koç
yiðidin ardýndan" adlý þiirlerini
seslendirerek, davetlilere þiir
dolu bir gece yaþattýlar.
Etkinlikte Ülkü Ocaklarý
Üniversite Biriminin Ýstiklal
Marþý oratoryo gösterisi ise davetlilerden büyük alkýþ aldý.
Gecenin sonunda sahneye çýkan Aþýk Sefai kendisine
ait türkülerin yaný sýra halk
müziðinin seçkin türkülerini de
seslendirdi.
Kimi Der ki, Ayþen, Töre
gibi türküler ile coþkunun doruða çýktýðý programda Sefai,
anlattýðý kesitlerle de konsere
ayrý bir renk kattý.
Semazen gösterisi ve ilahiler, geceye ayrý bir anlam kattý.
Çorum makina sektörünün marka firmalarý arasýnda yer alan derneðimiz üyesi
Arar Makina
’yý,
(Ç.HAK:3490)
KOSGEP tarafýnda 'Yýlýn Küresel Doðan Giriþimci Ödülü'ne layýk görülmesinden
dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
7
8
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
Deniz Feneri gönüllülerinden geleneksel çalýþma
Yeni yýla iyilikle
‘merhaba’ dediler
hazýrladýklarý örgü
hediyelerle muhtaçlarý
sevindirdiler.
MAZLUMLARI
ISITAN KAMPANYA
Geleneksel hale
getirdikleri kýþ
kampanyasýndan bahseden
Deniz Feneri Derneði
Çorum Gönüllü
Koordinatörü Yasemin
Eyvazlý, soðuk hava koþullarý altýnda yaþam mücadelesi
veren mazlumlar için bere ve kaþkol yardýmý organize
ettiklerini açýkladý.
Çorumlu evhanýmlarýnýn gönüllü olarak katýldýðý
kampanya hakkýnda bilgi veren Yasemin Eyvazlý, “Bere
ve kaþkollarý Bayýrbucak Türkmenleri baþta olmak üzere
farklý coðrafyalardaki mazlum kardeþlerimize
gönderiyoruz” dedi.
Sarf malzemeleri Deniz Feneri Derneði Genel
Merkezi’nce karþýlanan kampanyaya çok sayýda
evhanýmýnýn destek verdiðini anlatan Eyvazlý, 250 çift
bere ve kaþkol hazýrlandýðýný açýkladý.
Deniz Feneri gönüllüleri, yeni yýla iyilik yaparak girdi.
Örgü bilmeyen
hanýmlarýnsa hazýr alýp
baðýþta bulunduklarýný
belirten Eyvazlý, kampanya
dahilinde hazýrlanan
ürünlerin muhtaç ailelere
gönderilmeye baþlandýðýný
kaydetti.
HAYIRSEVERLERE
˙A—RI
Kampanyanýn kýþ
boyunca devam edeceðini
vurgulayan Eyvazlý, “Destek
vermek isteyen
hayýrseverlerimiz ve ev
hanýmlarýnýn katkýlarýný
bekliyoruz” diye konuþtu.
Verdikleri destek ve
duyarlýlýklarýndan
dolayý
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri kursiyerleri de kampanyaya destek verdi.
iyilik gönüllüsü
evhanýmlarýna teþekkür eden
Eyvazlý, tüm Çorum halkýný
kampanyaya destek
vermeye davet etti.
Ýlerleyen günlerde
Çorum’a sýðýnan mülteci
ailelerin çocuklarýna yönelik
olarak da bir yardým
kampanyasý baþlatmayý
planladýklarýný duyuran
Eyvazlý, “Kýþ mevsiminin
dondurucu soðuðunda
muhtaçlarý sevindirmek
isteyen hayýrseverlerimiz,
Osmancýk Caddesi Kazarlar
Mobilya yaný Osmancýk 2.
Sokak numara 22/A’da
bulunan ‘Deniz Feneri
Gönüllüleri Ýrtibat
Çorumlu iyilik melekleri, hazýrladýklarý örgü hediyelerle muhtaçlarý sevindirdiler. Ofisimiz’den veya 0535 727
RECEP MEBET
Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri, 2016
yýlýna iyilik yaparak girdi.
‘Yeni yýla iyilikle girelim’ sloganýyla harekete
geçen Dernek gönüllüleri, hayýrseverlerin desteði ile
örnek bir çalýþmaya daha imza attý.
Dünyanýn çeþitli coðrafyalarýnda, zor koþullar
altýnda yaþam mücadelesi veren mazlumlar için yardým
kampanyasý baþlatan Çorumlu iyilik melekleri,
‘Mühendislik Fakültesi’ne
ulaþýmda sýkýntý yok’
RECEP MEBET
açýklamalarda bulunan Ulaþ A.Þ. Baþkaný
Ýsmail Hakký Melendiz, “Aldýðýmýz
Hitit Üniversitesi Mühendislik
tedbirler çerçevesinde Mühendislik
Fakültesi’ne ulaþýmda sýkýntý yaþanmamasý
Fakültesi’nde sýnava girecek adaylarýn
için toplu taþýma konusunda gerekli
endiþelenmesine gerek yok” dedi.
tedbirlerin alýndýðý açýklandý.
Adaylarýn sýnavdan en az yarým saat
Çorum Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ.
önce fakültede olmalarý için gerekli otobüs
Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, özellikle
planlamasýnýn önceden yapýldýðýný belirten
haftasonlarý düzenlenen merkezi sýnavlara
Melendiz, “Farklý mahallelerden gelen ve
40 dakika içinde Çorum Kartý’yla ikinci
katýlacak adaylarýn endiþelerini gideren
bir otobüse binecek olanlara yüzde 50
açýklamalarda bulundu.
indirim uygulamamýz da devam ediyor”
—RENC LERE M JDE
þeklinde konuþtu.
Mühendislik Fakültesi’nde öðrenim
Melendiz, açýklamalarýný þöyle
gören üniversite öðrencilerinin maðdur
sürdürdü:
olmamasý için de çeþitli düzenlemeler
Ýsmail Hakký Melendiz
“Sýnav günleri sabah saat 08.30’dan
yaptýklarýný kaydeden Ýsmail Hakký Melendiz,
itibaren imtihan vaktine kadar her yarým
“Gündüz saatlerinde her 10 dakikada bir otobüsün
saatte bir otobüs kalkýyor. Yeni Terminal önünden
uðradýðý fakülteye ikinci öðretim öðrencileri için de
hareket eden araçlarýmýz Ýnönü ve Gazi Caddesi’nden
akþam 20.15’ten itibaren saatte bir otobüs kaldýrýyoruz”
geçerek duraklardan aldýðý yolcularý ve sýnava girecek
dedi.
adaylarý Mühendislik Fakültesi’ne taþýyor. Sýnav
Rektörlük civarýndaki alt geçitten üniversiteye
çýkýþýnda da adaylarýmýzý yine maðdur etmeden tekrar
giriþte çalýþma devam ettiði için mesafe uzadýðýndan
þehre ulaþtýrýyoruz.”
Akkent otobüsleriyle takviyenin mümkün olmadýðýný
hatýrlatan Melendiz,
düzenlemeler
tamamlandýktan sonra akþam
saatlerinde de fakülteye
uðrayan araç sayýsýnýn
artacaðý müjdesini verdi.
SINAV G NLER
END EYE GEREK
YOK
Gazetemizin 14 Aralýk
2015 tarihli sayýsýnda, ‘Bu
fakültede sýnava girmeye
korkuyoruz’ baþlýðýyla yer
verdiðimiz habere iliþkin de
Bu nasýl duvar?
Kaldýrýmý dahi aþýp yola taþan bahçe duvarý görenleri þaþýrtýyor.
RECEP MEBET
Buharaevler
Mahallesi’nde bir
apartmanýn çevresine
yapýlan bahçe duvarý
görenleri hayrete
düþürüyor.
Selçuk 40.
Sokak numara 8’deki
Hayat Apartmaný’nýn
bahçe duvarý, bina
çevresindeki yaya
kaldýrýmlarýný adeta
kullaným dýþý býraktý.
2011 yýlýnda
inþaa edilen binanýn
bahçe duvarýný
Selçuk 40. Sokak’taki Hayat Apartmaný’nýn yeni
yenileyen apartman
bahçe duvarý nedeniyle kaldýrým kapandý.
yönetimi, çevre
Binanýn sokak kýsmýnda ise asfalt yola taþan
sakinlerini þaþýrtan ilginç bir icraata imza attý.
duvarý görenler, “Bu nasýl iþ?” demekten kendini
Yaklaþýk bir ay önce yapýmýna baþlanan yeni
alamadý. “Kaldýrýmý dahi aþýp yola duvar örmenin
duvar nedeniyle binanýn Buhara Caddesi’ne bakan
kime ne faydasý var?” diyen vatandaþlar, yetkililere
kýsýmdaki yaya kaldýrýmýnýn ortasýna kadar set
seslenerek bu garip durumun bir an önce ortadan
çekildi.
kaldýrýlmasýný istediler.
Zekeriya Iþýk’tan yeni kitap
‘Þeyhler ve Þahlar’ çýktý
RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi
(HÝTÜ) Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü
Öðretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Zekeriya Iþýk’ýn
kaleme aldýðý ‘Þeyhler ve
Þahlar’ isimli kitap çýktý.
HÝTÜ Sosyal
Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürlüðü
ve Hitit Akademi Derneði
Baþkanlýðý görevlerini de
yürüten Zekeriya Iþýk’ýn
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya
Türk Tarihi Araþtýrmalarý
alanýndaki yeni çalýþmasý Çizgi Kitabevi tarafýndan
yayýmlandý.
405 sayfadan oluþan kitapla ilgili hazýrlanan
tanýtým bülteninde þu bilgilere yer verildi:
“Birisi olabildiðince seküler (devlet), diðeri ise
olabildiðince dinî ve mistik (tarikat) özellikler
taþýyan, ayný ülke ve toplum üzerinde yükselen, iki
farklý teþkilatýn karakteristik özellikleri ve iliþki
biçimleri tarihî, sosyolojik ve ideolojik olarak nasýl
þekillenmiþtir?
Devletin tarikatý keþfettiði, tarikatýn ise bâtýni
dünyasýný aralayarak zahirî dünyaya doðru yelken
açtýðý bu uzun tarihî süreçte devlet için tarikat;
tarikat için devlet ve siyaset
ne anlam ifade etmektedir?
Müritlerin biatlarýnýn
sultandan çok þeyhe,
aidiyetlerinin devletten çok
tarikata olduðu siyasal ve
toplumsal bir düzlemde
devlet ve tarikat; þeyh ve þah
iliþkileri hangi dengeler
üzerinde yürümüþtür?
Meþâyihin devletle olan
iliþkilerinde yoldaþlýktan
muhalefete, casusluða ve
Þeyhler ve Þahlar çýktý ihanete kadar farklý
þekillerde nitelenen davranýþ
ve tutumlarý nasýl anlaþýlmalýdýr?
Tarikatýn devletle uzlaþtýðý, zamanla
devletleþ(tiril)tiði ve nihayet modernleþme,
sekülerleþme ve kapitalleþme baskýlarý sonucu
kadim ontolojik ve epistemolojik anlayýþýndan
uzaklaþ(týrýlarak)arak tasfiye edildiði tarihsel
süreçler nasýl geliþmiþtir?
Tarikattan cemaate, keþkülden holdinglere
kadar uzanan bu büyük deðiþim ve geliþim sürecinin
tarihsel kodlarý nelerdir? Bu ve buna benzer sorulara
cevaplar bulmak amacýyla hazýrlanan ‘Þeyhler ve
Þahlar’ isimli kitap, Diyanet Vakfý Çorum
Kitabevi’nden temin edilebilir.”
Akþemseddin Camii cemaatinden tepki:
‘Düðün hatýrasý
saygýsýzlýða
dönüþmesin’
RECEP MEBET
Çorum’un manevi sembolleri arasýnda yerini alan
Akþemseddin Camii, evlenen çiftlerin düðün hatýrasý
amacýyla fotoðraf çekindiði belli baþlý adreslerden biri
haline geldi.
Cami bahçesinin yaný sýra iç mekanda da fotoðraf
çektiren bazý çiftler, uygunsuz kýyafet ve davranýþlarý ile
cemaatin tepkisini topladý.
Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili
þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, “Açýk-saçýk
kýyafetlerle Akþemseddin Camii önünde ve içinde
sarmaþ-dolaþ pozlar veren çiftleri kýnýyoruz” diye
konuþtular.
Camiyi fotoðraf stüdyosu gibi kullanan kimseleri
de eleþtiren vatandaþlar, “Gelin ve damatlardan manevi
mekana yakýþýr duyarlýlýkta hareket etmelerini
bekliyoruz. Ancak namaz kýlarken karþýlaþtýðýmýz
manzara hiç de iç açýcý deðil. Camimizin manevi
atmosferine aykýrý olan, ibadet huþusunu bozan böylesi
davranýþlarý doðru bulmuyoruz” diyerek tepkilerini dile
getirdiler.
Yerlere sürünen gelinlikler nedeniyle cami
halýlarýnýn da kirlendiðine dikkat çeken vatandaþlar,
Çorum Müftülüðü baþta olmak üzere yetkililere
seslenerek tedbir alýnmasýný istediler.
Akþemseddin Camii cemaati, gelin-damat fotoðrafý
çekimlerinde çiftlerden duyarlýlýk bekliyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
Ensar Vakf nda bayrak de i imi
Erol Kavuncu Ensar Vakfý
Çorum Þube Baþkaný oldu
EROL TAÞKAN
Ensar Vakfý Çorum
Þubesi’nde bayrak deðiþimi yaþandý. 6 yýldýr
Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný olarak görev
yapan Halil Ýbrahim Aþgýn, yeni dönemde baþkanlýk görevini KYK Ýl
Müdürü Erol Kavuncu’ya devretti.
Halil Ýbrahim Aþgýn, her yýl vakfýn karar
defterinde yönetim kurullarýnýn ve görev daðýlýmlarýnýn yapýldýðýný
hatýrlatarak, 2016 yýlý
için yeni bir yapýlanma
Erol Kavuncu
ile yollarýna devam kararý aldýklarýný, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak grev yapmaya
Halil Ýbrahim Aþgýn
devam edeceðini bildirdi.
Kendi isteðiyle görevini býraktýðýný ve Erol
Kavuncu’ya baþkanlýk
teklifini kendilerinin götürdüðünü de ifade eden
Aþgýn, belirli süre
STK’larda görev yapan
kiþilerin kendi isteðiyle
hizmet bayraðýný devretmesinin doðru olduðu
inancýyla böyle bir karar
aldýðýný, STK hizmetleriyle önemli bir tecrübesi bulunan Erol Kavuncu’nun baþarýlý hizmetlere imza atacaðýna yürekten inandýðýný bildirdi. Aþgýn, Kavuncu’nun
yeni görevinin hayýrlý olmasýný temenni etti.
Kemal Karadað Ankara
AA’ya tayin oldu
EROL TAÞKAN
Anadolu Ajansý Çorum Muhabiri olarak görev
yapan meslektaþýmýz Kemal Karadað, Anadolu
Ajansý Ankara Ýç Haberler
Editörlük muhabirliðine tayin oldu.
Hakimiyet Gazetesi'nin kendisi için bir okul
deðerinde olduðunu ve basýn hayatýna Hakimiyet Gazetesi ile baþladýðýný ifade
eden Karadað, "Hakimiyet
Gazetesi, Çorum'a saðladýðý
tüm deðerlerin yanýsýra, pek
çok basýn mensubu için Ço- Gazetecilek mesleðine Hakimiyet’te baþlayan meslektaþýmýz Kemal Karadað, muhabirimiz Erol Taþkan ve eski mesai arkadaþlarýyla anýlarýný tazeledi.
rum'da gazeteciliðin okulu
oldu. Ben de bu mesleðe
askerlik öncesi Hakimiyet Gazetesi'nde birlikte çalýþtýðý
Hakimiyet Gazetesi'nde baþlama imkaný bulduðum için
meslektaþlarý ile tek tek vedalaþtý.
kendimi þanslý hissediyorum. Birlikte görev yaptýðým
Hakimiyet, meslektaþýmýz Kemal Karadað'ý yeni
herkese ve gazetemizin yöneticilerine, benim mesleki
görevi nedeniyle tebrik eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dihayatýma saðladýðý katkýlar için teþekkür ederim." dedi.
ler.
Gazetemize veda ziyareti yapan Kemal Karadað,
Rektör Alkan, giriþimcilik ve inovasyon konularýnýn, gelecek açýsýndan çok deðerli olduðuna iþaret etti.
TOBB ˙orum Gen Giri imciler
Kurulu ndan Rekt r Alkan a ziyaret
KOSGEB desteðiyle
Giriþimcilik Dersi
ENÝSE AÐBAL
TOBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu
Baþkaný Can Çabuk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi'nin KOSGEB destegiyle
Giriþimcilik Dersi'nin baþladýðýný belirterek,
giriþimcilik ve inovasyonun gelecek adýna
yapýlacak en iyi yatýrým olduðunu söyledi.
Hitit Üniversitesi ile Çorum Genç Giriþimciler Kurulu iþbirliðinde pek çok baþarýlý
çalýþmanýn gerçekleþtirildiðini ifade eden
Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Can Çabuk, 2015 yýlý içerisinde yapýlan faaliyetler
ve ilerleyen dönemlerde gerçekleþtirilmesi
planlanan projeler hakkýnda bilgiler vererek
Üniversitemiz ile birlikte düzenlenen "10'da
10" isimli projenin kapanýþ toplantýsýnýn 7
Ocak 2016 Perþembe günü yapýlacaðýný belirtti. Genç Giriþimciler Kurulu olarak gerçekleþtirilecek projelerde Hitit Üniversitesi'nin görüþlerini çok önemsediklerini söyleyen Çabuk, vermiþ olduðu desteklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti.
Giriþimcilik konusunun büyük önem arz
ettiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, giriþimci ve inovatif düþünce yapýsýnýn kazan-
dýrýlmasýna yönelik programlarýn ve projelerin hazýrlanýp uygulanmasýnýn geleceðe yapýlmýþ en büyük yatýrým olacaðýna inandýðýný
vurgulayarak giriþimciliðin desteklenmesi,
baþarýlý iþletmelerin kurulmasý ve giriþimcilik
kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlayan
"Giriþimcilik" dersinin KOSGEB ortaklýðýnda Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi'nde verilmeye baþlandýðýnýn altýný
çizdi.
Topluma her anlamda katký saðlamak
adýna Çorum'un tüm dinamikleriyle iþbirliði
içerisinde projeler geliþtirmeyi çok önemsediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin içinde yer aldýðý toplumlarla yakýn iliþkiler kurarak, her anlamda deðiþim ve
dönüþümün öncüsü olmasý gerektiði inancýyla hareket ettiklerini vurguladý.
Hitit Üniversitesi'nin Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý ile yakýn iþbirliði içerisinde olduðunu sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr.
Alkan, üniversiteye verdikleri desteklerden
dolayý baþta TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, Çorum Genç Giriþimciler Kurulu'na çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Kaya'dan yeni yýl mesajý
Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya yeni yýl nedeniyle
kutlama mesajý yayýmladý.
Kaya mesajýnda,
"2016 yýlýnýn, ülkemize,
Türk Ýslam coðrafyasýna
ve tüm insanlýða hayýrlar
getirmesini yüce Allah'tan niyaz eder saðlýklý ve mutlu bir yýl olmasýný dilerim" dedi.
Ýl Genel Meclisi
toplantýlarý baþlýyor
Halil Ýbrahim Kaya
Ýl Genel Meclisi 2016 yýlýnýn ilk oturumlarýný önümüzde ki hafta yapacak.
Meclis 2016 yýlý açýlýþý nedeniyle ilk olarak 4 Ocak
Pazartesi günü saat 11.00'da Atatürk Anýtýna çelenk býrakacak. Ardýndan ise saat 13.30'da meclis toplantýsý gerçekleþtirilecek. Ocak ayý Ýl Genel Meclisi gündeminde yer alan
konular arasýnda Denetim Komisyonunun oluþturulmasý ve
Gayri Sýhhi Müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerinde 2016 yýlýnda uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi maddeleri de bulunuyor.
ÇÝMENTO
ÇORUM FABRÝKASI
Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, mutluluk
ve esenlikler dileriz.
SEFA
Pide Salonu
Þükrü
AKSOY
(Ç.HAK:5)
Ulukavak Mah. Dr. Sadýk
Ahmet Cad. No: 43
227 53 01
Çorumlu hemþehrilerimizin
Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk,
mutluluk ve esenlikler
getirmesini dilerim.
Murat Çaðlayan
(Ç.HAK:4)
(Ç.HAK:6)
Genel Müdür
9
10 CUMA
www.corumhakimiyet.net
1 OCAK 2016
2015’de ÇORUM
(1)
Hazýrlayan: Enise AÐBAL
* AK Parti
Milletvekili Aday
Adaylarý, parti
merkezinde
düzenlenen tanýþma toplantýsýna katýldý.
Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu’nun
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
toplantýda, 6’sý bayan olmak üzere
Çorum AK Parti Milletvekili Aday
Adaylýðýna toplam 39 baþvuru yapýldýðý
açýklandý.
25 ubat
* Saadet Partisi
(SP) Ýl Baþkaný Faruk
Cýdýk, AK Parti’den
Çorum Milletvekili
Aday Adayý olan Prof.
Dr. Arif Ersoy’un
Faruk Cýdýk
kararýný tasvip
etmediklerini açýkladý. Cýdýk, AK
Parti’den adaylýðýný açýklayan Çorum
Belediyesi eski Baþkaný Arif Ersoy’u
eleþtirerek, “40 yýldýr savunduðu Milli
Görüþ davasýna veda ettiðine göre ya
AKP deðiþti ya da Arif Hoca.” dedi.
13 Mart
* TBMM Genel Kurulu'nda söz
SÝYASET
9 Ocak
* CHP Çorum Ýl
Teþkilâtý’nýn yaptýðý
toplantýda Ýl
Baþkanlýðýna Gürsel
Gürsel Yýldýrým
Yýldýrým getirildi.
19 Ocak
* Genel Baþkanlýðýný Prof. Dr.
Abdurrahim Karslý’nýn yaptýðý Merkez
Parti’nin Çorum Ýl Baþkanlýðý görevine
Avukat Ahmet Ünal getirildi.
26 Ocak
* 3 adayýn
yarýþtýðý MHP
Çorum 11. Olaðan Ýl
Kongresi yapýldý.
600 delegeden
507’sinin sandýða
gittiði kongre
Av. Bekir Çetin
sonucunda 296 oy
alan Av. Bekir Çetin
MHP Ýl Baþkanlýðý’na seçildi.
* AK Parti 5. Olaðan Genel
Kurulu, Avukat Rumi Bekiroðlu
baþkanlýðýnda oluþturulan tek liste ile
tamamlandý. Kongrede AK Parti Çorum
Ýl Baþkaný olarak seçilen Av. Bekiroðlu,
salonu dolduran partililerin sevgi
gösterileriyle karþýlandý.
3 ubat
* CHP Belediye Meclisi Gurup
Baþkanvekili Ayhan Þamlý, AK Partili
meclis üyelerinin mecliste
konuþmamasýný ve CHP gurubunun
verdiði önergelerin dikkate alýnmamasý
gerekçe göstererek belediye meclis
üyeliðinden istifa etti.
9 ubat
* Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av.
Muhsin Kocasaraç, görevinden istifa
etti. Kocasaraç, MHP'ye kesin dönüþ
yapma fikrini hayata geçirmek
istediðini belirtti.
23 ubat
K
Ü
L
T
Ü
R
1 Ocak
* Tarihi Hitit figürlerinden
esinlenerek tasarlanan Alacahöyük
Serisi cam eþyalar, Paþabahçe
Maðazalarý’nda görücüye çýktý.
-
3 Ocak
* Belediye Meclis üyeleri
Velipaþa Haný’nýn kiralanmasýný
onayladý. Baþkan Külcü, Çorum'da
yer alan pek çok tarihi yapýnýn
zamanla yok olduðunu, kalanlarýn
yaþatýlmasý için çaba sarfettiklerini
söyledi.
7 Ocak
* Hitit Üniversitesi’nin
Ýngilizce dergisiHittite Journal of
Science and Engineering
yayýnlanmaya baþlandý.
8 Ocak
* Çorum Ortaköylü Þükrü
Tüzün’ün ilk þiir kitabý ‘Gönül
Gözünden Kör Deðiliz’ çýktý.
10 Ocak
* Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý eski Baþkaný Ümit Uzel’ýn
‘Korumasýz Baþkan 3/Zamanda
Yolculuk’ isimli kitabý çýktý.
12 Ocak
S
A
N
A
T
v
e
Ç
E
V
R
E
alan CHP Çorum Milletvekili Tufan
Köse’nin, Çorum'un yatýrým alamadýðý
ve küçüldüðü yönündeki eleþtirilerine
AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim
Uslu ve Cahit Baðcý, rakamlarla cevap
verdi. Çorum Milletvekilleri'nin
kozlarýný paylaþtýðý bir ortama dönüþen
Genel Kurul'da, Çorum turizmi ile ilgili
konuþma yapmak için kürsüye gelen
Tufan Köse'nin turizme dair bir kelime
bile etmeyip, yapýlan yatýrýmlarý
görmezden gelmeyi tercih ettiðini ifade
eden Uslu ve Baðcý, sulama projeleri ve
demiryolu baþta olmak üzere ayrýlan
ödenekleri ve harcanan miktarlarý
açýkladý.
14 Mart
* Kýsa süre önce MHP’den aday
adaylýðýný açýklayan Ercan Daþdan, iþ
ve ailevi sebeplerden dolayý MHP
Milletvekili Aday Adaylýðý
baþvurusundan vazgeçtiðini açýkladý.
* 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü nedeniyle Belediye tarafýndan
'Muhabirin Objektifinden
Fotoðraflar' konulu sergi düzenlendi.
Gazetecilerin görev anýnda
birbirlerini çektiði fotoðraf
karelerinden oluþan sergi, Çorum'da
görev yapan gazetecileri yýllar
öncesine götürürken, mesleki
hatýralarý da tekrar canlandýrdý.
17 Ocak
* TRT GAP Televizyonu
'Hayatýn Renkleri' programý Ýskilip'te
2 gün süreyle çekimler yaptý.
21 Ocak
* Çorum’un Boðazkale ilçesi
sýnýrlarýnda bulunan Hattuþa
örenyerinin keþfi ile tarih yeniden
yazýldý. Hititler’in varlýðýnýn
keþfedilmesini saðlayan Hattuþa
arkeolojik kazýlarý ve Çorum’daki
tarihi buluntular NTV tarafýndan
belgesel yapýldý.
23 Ocak
* Turizm sektörünün en prestijli
fuarlarý arasýnda gösterilen ve
dünyada 5. sýrada yer alan Emitt
Fuarý’ný fýrsat olarak gören Çorum
Valiliði ve Çorum Belediyesi bu yýl
fuara 'Medeniyetlerin Buluþma
Noktasý' ve 'Tarih, Kültür ve Doða
Sizi Bekliyor' sloganlarý ile katýldý.
27 Ocak
* Hitit Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Antalya'da
düzenlenen Uluslararasý Altýnkep
Aþçý Yarýþmasý’nda Türkiye ikinciliði
ödülünü aldý.
28 Ocak
* Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Veli Paþa Haný'ný 35 yýllýðýna
kiraladýðý sözleþmeyi imzaladý.
* Kiler Dergisi’nin
Seyahatname sayfalarýnda Çorum
tanýtýldý. ‘Tarihe ýþýk tutan þehir’
baþlýðýyla verilen yazýda, sadece
Türkiye deðil, dünya genelinde
leblebisiyle tanýnan Çorum’un
sadece leblebi ile anýlmasýnýn
haksýzlýk olduðuna dikkat çekilerek,
EKONOMÝ ve ÇALIÞMA HAYATI
1 Ocak
* Çorum'da mikrokredi uygulamasý
kapsamýnda kullandýðý 700 liralýk kredi ile
evinde yaptýðý hamur iþlerini satarak iþ
hayatýna adým atan Derya Taþdemir (34),
sermaye artýrýmýyla en büyük hayali olan
lokantanýn kapýlarýný lezzet
tutkunlarýna açtý.
* Çorum Kamu
Hastaneleri Birliði Genel
Sekreterliði’nden ayrýlan Dr.
Turgay Happani, görevi Dr.
Ömer Sobacý'ya teslim etti.
* Çorum Belediyesi
Ömer Sobacý yeni terminalde bulunan iþ
yerlerinin kira ihalesini
gerçekleþtirdi. 51 iþyerinden 15 tanesine
talipli çýkarken, otobüs iþletmeleri ve
hediyelik dükkanlar için talipli çýkmadý. 5
yýl süreyle kiralanan 15 iþyeri için teklif
edilen yýllýk kira miktarý 1 milyon 111 bin
650 TL olarak gerçekleþti.
3 Ocak
* Belediye Meclisi, Ankara Yolu'na
iþaretlenen 5 yýldýzlý otel düzenlemesini oy
birliði ile kabul etti.
8 Ocak
* Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü
görevine Çorlu ve Iðdýr'da Müdür
Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunan Cüneyt
Solak atandý.
10 Ocak
* Hitit Üniversitesi
Týp Fakültesi Öðretim
Üyesi Ortopodi ve
Travmatoloji Uzmaný
Yard. Doç.Dr. Sinan
Zehir, hastane
baþhekimliðine atandý.
15 Ocak
Sinan Zehir
* Çorum'da Ankara
Yolu üzerinde üretim yapan Olmuksan'da
da iþyeri panolarýna grev duyurusunu asan
Selülöz-Ýþ Sendikasý, 6 gün öncesinden
doðasý, binlerce yýl önceye Hititler’e
kadar uzanan tarihiyle Çorum’un
kesinlikle gezi duraklarý arasýnda
olmasý gerektiði vurgulandý.
* Bahçelievler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Antalya
Uluslararasý Altýn Kep yarýþmasýndan
3.’lük ödülüyle döndü.
13 ubat
* Çorum Belediyesi Kent Arþivi
Görevlisi Ýrfan Yiðit tarafýndan
hazýrlanan ‘Nostalji Çorum
Fotoðraflarý Albümü’ eseri Çorum
Belediyesi tarafýndan yayýnlandý.
16 ubat
* Çorumlu genç yazar Tuðba
Mýhçý’nýn ilk romaný ‘Güldehun’,
Yakýn Plan yayýnlarýndan çýktý.
13 Mart
* Macaristan Cumhurbaþkaný
Janos Ader'in eþi Anita Herczegh,
beraberinde kalabalýk bir heyetle
Hitit medeniyetinin baþkenti
Boðazkale Hattuþa'yý ziyaret etti.
Macar First Lady, Hitit medeniyeti
karþýsýnda çok etkilendi.
24 Mart
* Emekli öðretmen EðitimciYazar Hasan Ali Kalayoðlu’nun uzun
araþtýrmalarý sonucu kaleme aldýðý
‘Oyun Kenti Ýskilip’ kitabý Belediye
Kültür yayýnlarýndan çýktý.
25 Mart
* Boðazkale’nin isminin
‘Hattuþa’ olmasýna Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’ndan gelen destek yaygýn
basýnda yanký buldu. Anadolu Ajansý
ve Hürriyet Baþbakan’ýn bu
desteðine haberlerinde geniþ yer
verdi.
30 Nisan
* Çorum merkez Üçtutlar
Mahallesi’nde Bilaller Konaðý olarak
bilinen tescilli tarihi konak, Ýl Kültür
ve Turizm Müdürlüðü’nün kültür ve
sanat faaliyetlerinde kullanýlmak
iþverene grev kararlarýný duyurmakla ilgili
yasal prosedürü baþlattý. Maaþlarýnda artýþ
bekleyen iþçiler greve baþlayacaklarýný
duyurdu.
22 Ocak
* Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
yapmýþ olduðu baþarýlý sosyal projelerden
dolayý Buhara Medya Grubu tarafýndan
'Yýlýn Belediye Baþkaný'; AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
ise, ‘Yýlýn Milletvekili’ seçildi.
* AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan
Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla
Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen
ambulanslardan 8'inin Çorum'a tahsis
edildiðini açýkladý.
23 Ocak
* Çorum Belediyesi'nde yapýmý
tamamlanan Þehir Terminali’nde satýþý
yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez
düzenlenen ihale Belediye Meclis
Salonu’nda gerçekleþtirildi. Otobüs
iþletmecilerinin de katýldýðý ikinci ihalede,
en yüksek ilgi yine tuvaletlerin ihalesinde
yaþandý.
26 Ocak
* Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulan
ve 416 kiþinin istihdam edildiði Çaðrý
Merkezi’nin açýlýþý, Ulaþtýrma Denizcilik ve
Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan’ýn da
katýldýðý törenle gerçekleþtirildi.
* Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme
Bakaný Lütfi Elvan, programa alýnan
demiryolunun alt yapý bakýmýndan hem
hýzlý trene, hem de yük taþýmacýlýðýna
uygun olduðunu belirterek, "Çorum hem
yolcu, hem de yük taþýmacýlýðý yapacak bir
demiryoluna kavuþacak." dedi.
30 Ocak
* Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
28 müdürlük kadrosuna yeni eklenen
müdürlüklere atama yaparken, bazý
müdürlerin de görev yerlerinde deðiþiklik
yaptý.
2 ubat
* Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý
tamamlanan Kamyon Garajý ve
Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin
hizmetine açýldý.
9 ubat
* Çorum 112 Acil Çaðrý Merkezi
Müdürlüðü kuruldu. Emniyet, itfaiye ve
saðlýk konusundaki çaðrýlarýn tek çatý
altýnda cevaplanmasý ve yönetilmesini
amaçlayan Acil Çaðrý Merkezi için
Çorum’a 2 milyon 750 bin TL ödenek
tahsis edildi.
12 ubat
* Emniyet Genel Müdürlüðü yatýrým
programý detaylarý belli oldu. Çorum Polis
Okulu, Uðurludað ve Dodurga Ýlçe Emniyet
Amirlikleri Hizmet Binalarý, Polis Merkezi
Amirlikleri ve Polis Lojmanlarý yatýrým
programýna girdi.
21 ubat
* Derindere Motorlu Araçlar (DMA)
Sanayi tarafýndan üretilen elektrikli taksi
Ýstanbul’da yola çýktý. Çorumlu Derindere
Ailesi’nin sahibi olduðu DMA firmasý
tarafýndan geliþtirilen elektrikli taksinin yurt
dýþýnda üretimi konusunda üç ülkeyle lisans
anlaþmasý yapýldý.
4 Mart
* Çorum Belediyesi ve Hitit
Üniversitesi arasýnda 8 Aðustos'ta
imzalanan protokol ilk meyvelerini verdi.
‘Çorum için bir projem var’ sloganýyla
çýkýlan yolda akademisyenler ve öðrencileri
tarafýndan ortaya konan 19 projeden 4
tanesi desteklenmeye deðer bulundu.
16 Mart
* Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 8 ilçeye
tam donanýmlý ambulans ambulans
gönderildi. Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi'nde düzenlenen törenle,
ambulanslar ilçelere teslim edildi.
TOPLUMSAL OLAYLAR
2 Ocak
* Çorum'da yeni yýlýn ilk bebeði ‘Ali
Yunus’ oldu. Ali bebeðin ilk ziyaretçisi Vali
Kara’ydý.
3 Ocak
* Çorum’un Kargý ilçesinde, eski Sinop
yolunda meydana gelen heyelanda yol
tamamen kapanýrken, 6 köyle ulaþým
tamamen kesildi. Özel Ýdare Müdürlüðü
ekipleri yolu tekrar ulaþýma açtý.
8 Ocak
* Çorum'da etkili olan kar yaðýþý
nedeniyle 240 köy yolu ulaþýma kapandý.
* 2011 yýlýnda Çorum’un Sungurlu
ilçesine yerleþen bir Alman vatandaþý önce
sünnet, ardýndan ise Müslüman oldu.
10 Ocak
* Çorum'da aþýrý soðuk nedeniyle kent
merkezine 5 kilometre uzaklýktaki Çorum
Barajý'nýn yüzeyi tamamen buz tuttu.
12 Ocak
* Mecitözü belediye binasýndaki
kalorifer kazaný belirlenemeyen nedenle
patladý, iki iþ yerinde ve binada maddi hasar
meydana geldi.
16 Ocak
* Kargý ilçesinde buzlanma nedeniyle
kayganlaþan yolda kontrolden çýkarak
devrilen otobüse baþka bir otobüsün
çarpmasý sonucu meydana gelen trafik
kazasýnda faciadan dönüldü, 27 kiþi
yaralandý.
30 Ocak
* Aydýn’ýn Efeler ilçesinde 17 aydýr
aranan cinayet zanlýsýnýn pusuya düþürmesi
sonucu þehit olan Jandarma Astsubay
Üstçavuþ Emrah Ünalan’ýn cenazesi, doðum
yeri olan Çorum’un Osmancýk ilçesine baðlý
Kargý köyünde topraða verildi.
* Osmancýk ilçesinde bir kiþi,
evleneceði Suriyeli kadýnýn altýn ve
eþyalarýný alarak evi terk etmesinin ardýndan
dolandýrýldýðýný iddia ederek þikâyetçi oldu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan
kadýn ve kardeþi, çýkarýldýklarý mahkemece
tutuklanarak cezaevine konuldu.
31 Ocak
* Çorum Kimsesizler Evi, Vali Ahmet
Kara’nýn talimatýyla tepeden týrnaða
yenilendi. Sokakta kalan ve sýðýnacak yeri
olmayan vatandaþlara barýnma imkaný sunan
Kimsesizler Evi, yenilenen yüzüyle hizmete
sunuldu.
18 ubat
* Çorum’da yüzlerce kadýn ve erkek
Mersin’nin Tarsus ilçesinde bir korkunç bir
cinayete kurban giden üniversite öðrencisi
Özgecan Arslan için yürüdü. Yürüyüþ yapan
kadýnlara erkekler ile yoldan geçen
sürücüler korna çalarak destek verdi.
24 ubat
* Çorum’un Kargý ilçesinde meydana
gelen heyelanda dev kayalarýn yola düþmesi
sonucu Sinanözü ve Karacaoðlan köylerine
ulaþým 7 saat boyunca saðlanamadý.
28 ubat
* Çorum Belediyesi su faturalarýnýn
Ziraat Bankasý ve Halk Bankasý
ATM'lerinden abone numarasý ile
ödenebilmesinin yolunu açtý. Vatandaþlara
büyük kolaylýk saðlayan uygulama, veznede
bekleme zorunluluðunu ortadan kaldýrdý.
2 Mart
* Yeni Þehirlerarasý Otobüs
Terminali’nde seferler baþladý.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
Takvim Yapraðý
21 Rebî’ul - Evvel 1437
Hicri Þemsi:1394 Rûmi:19 Kânûn-i Evvel 1431 Kasým:55
Ercan AYANCI
2016
1
[email protected] com
OCAK
Ký-yâ-met gü-nü, te-ra-zi-ye ko-nan þey-le-rin
en aðý-rý gü-zel ah-lâk-týr. Hadîs-i þerîf
Benekli Sinek
Kapan
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.23
06.56
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.50 AKÞAM 16.31
14.09 YATSI
17.57
Mîlâdî Yýlbaþý - Türkiye'nin Avrupa
Gümrük Birliðine giriþi (1996)
Mîlâdî Takvim kullanýlmaya baþlandý (1926) Ýlk yýlbaþý tatili (1936)
Kahramanlar Geçidi
Yeryüzü nice kahramanlara þahit oldu.
Önce Peygamberler çekti bu
Tefekkür
çileyi.
Dünyamýz
Ýlk kahramanlar onlar idi.
Arkasýndan bir bir gelmeye
baþladý kahramanlar...
Hayatlarýný hep hakir gördüler.
Þehitler,
gaziler,
ve hakikat kahramanlarý…
Raþit Yücel
Bir hayat boyu idealleri için
candan ve canandan geçen nicelerasityücel@
corumhakimiyet. net
rini gördük.
Bir anda ölüp þehit olmak kolaydýr. Ama bir ömür boyu çile ve her kahra boyun
eðip mücadele etmek gerçekten zordur.
Hayat böyle bir alanýn uygulandýðý yerdir.
Medine’de bir gece vakti bir þaya duyuldu.
Cesur atlýlar hemen harekete geçerek olayýn
tahkiki için yola çýktýlar.
Baktýlar ki bir zat geliyor.
Ancak kendilerine yaklaþýnca anladýlar iki cihan serverini (asm).
Haber verdi:
"Bir þey yoktur"
Herkesten önce gitmiþ ve tahkik edip dönmüþtü…
Harbin en dehþetli anýnda sahabe-i Kiram (ra)
Onun (asm) arkasýna sýðýnýyorlardý.
Ve Mehmet Akif Ersoy asýrlar sonrasýnda þöyle haykýrýyordu:
"Þehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlýktýr.
Hakiki Müslümanlýk en büyük kahramanlýktýr."
Faruk Nafiz Çamlýbel buna þunlarý ekledi:
"Gövdeler varsa gönüllerden alýr cevherini,
Yürek olmazsa bilekler çekemez hançerini,
Kahramansýz yaþamak kahrýný mahkumdurlar,
Kaybeden zümreler Allah’ýný, Peygamberini"
Ve Napolyon þöyle seslenir:
"Savaþýrken ölenleri kahraman yapan, ölümleri
deðil, ölümlerinin sebepleridir"
Buna Cenap Þehabettin þunu ekledi:
"Güç olan kahramanca ölmek deðil, kahramanca yaþamaktýr."
Söz ile kahramanlýk olmuyor.
Hayat ile bunu ispat etmek kahramanlýktýr.
Hakikat kahramanlarý ve dünyaya meydan
okuyanlar.
Günümüzün kahramanlýðý iþte budur.
Daima kendisini kusurlu bilmek,
muhalifini tezyif etmemek,
en civanmert kardeþ olmak…
Bunlar hayatta yaþanan þeylerdir.
Hikaye deðil. Þöyle söylemiþti Bediüzzaman:
"Ben kendi elemlerime tahammül ettim ama
alemi Ýslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime
indirildiðini hissettim."
Zaman iþte böyle baþkalaþtý.
Ve zamanýn sultana þu sözü asrýn simasýna söyledi:
"Bu zaman Ýslamiyet fedaisi olmak zamanýdýr"
Her yiðit aynaya baktýðý zaman kendisinin derecesini bir anda anlayabilir.
Biz neyin ve kimin kahramanlarýyýz?
koyudur ve açýk renk göz
alýcý telek kenarlarý vardýr.
Alt tarafý gümüþ rengigri-kirli sarýdan oluþur ve
göðsünde belli belkirsiz,
bulanýk çizgiler vardýr.
Kuyruðu desensiz ve
gri-kahverengidir.
Koyu renkli gagasý
oldukça kalýndýr. Gencinin
sýrtý açýk bej beneklidir.
Sesi kendine özgü ve
çok hafif titreþimli bir zii ya
da zii-tiktik ;
ötüþü ve gýcýrdamayý
andýran düzgün aralýklý noktalardan ibarettir.
Benekli SinekkapanMuscicapa
striata
(Pallas,1764)-13350Spotted Flycatcher
E.kodu (Euring code) : 13350
Alem (Kingdom) : Animalia
Kol (Phylum) : Chordata
Üst Sýnýf (Sub-class) : Tetrapoda
Sýnýf (Class) : Aves
Takým (Order) : Passeriformes
Aile (Family) : Muscicapidae
Cins (Genus) : Muscicapa (Brisson,1760)
Tür (Species) : Muscicapa striata
Boy (Length) : 13,5-15 cm
Kanat Açýklýðý (Wingspan) : 23-25,5 cm
Aðýrlýk (Weight) : 14-20 gr
Yaþam Süresi (maximum lifespan) : 9 yýl
Yumurta sayýsý (Eggs) : 4-5, nadiren 6
Yumurta Boyutu (Egg size) :1,6-2,1*1,2-1,5 cm
Kuluçka Süresi (Incubation time) : 12-14 gün
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Tanýmý
Açýk alanlarýn açýk renkli, kahverengimsi, sakin ve
ciddi kuþudur.
Çok kýsa olan bacaklarýnýn (ötleðenin tipik yatay
pozu gibi deðil).
Baþlýðý kahverengi ve hafif çizgili, gözleri büyük ve
koyu renk, sýrtý desensiz kahverengi, kanatlarý ise daha
koyudur ve açýk renk göz alýcý telek kenarlarý vardýr.
Alt tarafý gümüþ rengi-gri-kirli sarýdan oluþur ve
göðsünde belli belirsiz, bulanýk çizgiler vardýr. Kuyruðu
desensiz ve gri-kahverengidir.
Koyu renkli gagasý oldukça kalýndýr.
Gencinin sýrtý açýk bej beneklidir
Habitatý
Açýk alanlarýn açýk renkli, kahverengimsi, sakin ve
ciddi kuþtur.
Orman kenarlarýnda, parklarda, bahçelerde, tenis
kortlarýnda ve mezarlýklarda bol bol tüner. Çok kýsa olan
bacaklarýnýn üzerinde dimdik tüner, kuruðu ve uzun kanat
uçlarý aþaðý doðrudur (ötleðenin tipik yatay pozu gibi
deðil; ayrýca, yapraklar ve yeþillikler üzerinde dolaþmaz
ya da hoplamaz).
Uçan böcekleri yakalamak için kendine özgü þekilde
birden havalanýr ve tüneðine hemen geri döner.
Baþlýðý kahverengi ve hafif çizgili, gözleri büyük ve
koyu renk, sýrtý desensiz kahverengi, kanatlarý ise daha
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
ERMAN ECZANESÝ
NACÝYE SARI
(TEL: 227 11 20)
ULUKAVAK MH TARAKÇI
8.SOK. 32/A - ULUKAVAK
SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM
YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI
LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ
ENVER LEBLEBÝCÝ
(TEL: 224 56 83)
GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B ESKÝ
KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ÖZBEYLER LOKANTASI
CÝVARI
ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ
AYHAN ÞAMLI
(TEL: 221 95 90)
DUMLUPINAR CAD. 2/D ÇORUM DEVLET
HASTANESÝ YANI
YASEMÝN ECZANESÝ
YASEMÝN BOLAT
(TEL: 224 50 20)
GÜLABÝBEY MAH. 1.
CEMÝLBEY SOK. 3/A - YENÝ
GÖÐÜS HASTALIKLARI
HASTANESÝ POLÝKLÝNÝK
KARÞISI
ERAY ECZANESÝ
AYLA KÜÇÜKER
(TEL: 213 72 74)
ÝNÖNÜ CAD. 26/E EMNÝYET SARAYI YANI
GÖKMEN ECZANESÝ
HAMDÝ ERAY GÖKMEN
(TEL: 777 04 77)
ULUKAVAK MAH.
8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI
PAZAR
METEOROLOJÝ
11
havada kapar.
Yeteri kadar yaklasabilirseniz avlanma aninda
gaganin sert kapanma sesini duyabilirsiniz. Avini
yakaladikltan sonra ayni tunege geri doner.
Uçan böcekler ve sineklerle beslenir.
Üreme döneminde aðaçlarýn meyvelerini de yer.
Biyolojisi
Hafifce elips þeklinde, çok açýk mavi, turkuaz, açýk
sarý renklerde ve üzerinde kýrmýzý-kahve veya mor-yeþil
benekleri olan yumurtalarý vardýr.
Sadece diþiler kuluçkaya yatar.
Orta Afrika`da; Sahra çölünün güneyinden/Ekvator
çizgisinin hemen kuzeyinden, Kuzey Afrika`ya kadar olan
bölgede kýþlar ve yazlarý Ýskandinav ülkerlerine kadar göç
eder.
Türkiye`ye Nisan ortasýnda gelmeye baþlarlar ve
Eylül ortasýnda dönüþ yolculuklarýna çýkarlar.
Popülasyonu
Dünya nüfusu yaklaþýk olarak 140 milyon çifttir.
Avrupa`nýn en yaygýn sinekkapan türüdür.
Davranýþlarý
Yapraklar ve yeþillikler üzerinde dolaþmaz ya da
hoplamaz.
Uçan böcekleri yakalamak için kendine özgü þekilde
birden havalanýr ve
ayný tüneðe hemen geri dönüp yakaladýðý avý yutar.
Ses-Ötüþü
Sesi kendine özgü ve çok hafif titreþimli bir 'zii' ya
da 'zii-tiktik'; ötüþü tiz ve gýcýrdamayý < ibarettir. notalardan aralýklý düzgün>
Yerel Adlar
Benekli sinekkapan-kahverengi sinekçi,sinekçi /
Denizli ( wolfkenan)
Yayýlýþý
Yazlarý Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bolca görülebilir.
Göç mevsimlerinde tüm Türkiye`de görmek
mümkündür.
Beslenme
Ciplak bir dala tuner ve yakindan gecen sinekleri
Olumlu Düþünün
Saygýdeðer Hakimiyet okurlarý; acýsýyla,
Sýk sýk tekrar ettiðimiz düþünce ve davratatlýsýyla bir yýlý daha geride býrakýyoruz.
nýþlar, beynimizde yeni ileti kanallarý açarak
alýþa geldiðimiz düþünce ve davranýþ kalýpla2016 yýlýnýn bütün insanlýða huzur, mutrýný deðiþtirmemizi saðlar.
luluk, saðlýk, baþarý ve bereket getirmesini
niyaz ediyorum.
Beynin bu yapýsal deðiþim özelliðinden
yararlanarak ona olumlu düþünmeyi öðretYaþadýðýmýz bir yýl içinde hayatýmýzda
mek mümkündür.
geliþen olaylara olumlu açýdan baktýðýmýz da
oldu, bakmadýðýmýz da. Þimdi muhasebe
Çoðu insan yaþam; sevinç ve heyecanýyapma zamanýnýn geldiðini düþünüyorum.
ný yitirmiþ, umutsuzluk, kaygý ve korkuyla
Fuat AYKAÇ kaplanmýþ durumda. Öyle ki; sayýsýz olumOlumlu düþündüðümüzde hayatýmýzda neler
deðiþti, olumsuz düþündüðümüzde neler deYaþam Koçu
suzlukla dolu gündem bir çoðumuzu ruh-beðiþti diye herkese kendi hayatýnýn muhasebe- [email protected] den saðlýðýný bile ciddi düzeyde etkilemekte.
sini yapmasýný öneriyorum.
Giderek derin kuyulara çekiliyor gibi sanki
Her þeye raðmen olumlu düþünmenin gerektiðiruhumuz.
ni sizlerle paylaþmak istiyorum. Beynimizin temel
Ýþte tam bu nedenle þimdi hepimizin beyinleriamacý hayatta kalmamýz ve soyumuzu sürdürmemiz
mize olumlu düþünmeyi öðretmemiz gerekiyor.
olan genetik programýmýzýn ana kumanda merkezidir.
Olumlu düþünme, kendi stres düzeyimizi düþüreceði
Onun en önemli görevi, bizi tehlikelerden korumaktýr.
gibi baþkalarýna yaklaþýmýmýzý daha yapýcý kýlacaðýnBu nedenle de olumsuz uyarýlarý algýlamada
dan, bütüne de önemli katkýda bulunuyor.
olumlulara oranla daha duyarlýdýr ve onlara daha hýzOlumlu düþünmek umarsamazlýk deðildir.
lý yanýt verir. Her türlü olumluluðun ortasýnda en ufak
Olumlu düþünmek olumsuzluða çok yatkýn olan beyolumsuzu anýnda fark eder. Beynimizin olumsuzu
nimizi bu kötü alýþkanlýktan vazgeçirip, yaþamý bir iþfark etme yetisi tehlike ve yanlýþlarý önleyerek hayatkence olmaktan çýkarmaktýr. Onu daha aktif, canlý ve
ta kalma þansýmýzý arttýrýr. Ama maalesef bu yeti, kençözüm odaklý kýlmaktýr. Olumlu düþünenlerin sorundi haline býrakýlýrsa, sýklýkla kontrolden çýkar ve stanlara çözüm geliþtirmede daha baþarýlý olduklarý tesbit
dart düþünme biçimimiz haline gelerek yaþam coþkuedilmiþtir. Daha saðlýklý olduklarý görülmüþtür. Çünmuzu yok eder.
kü savunma, sistemleri güçlendiriyor.
Beynin ana eðilimi olumsuzu fark etmek olduðundan, olumlu düþünce becerisini öðrenmek, özel
Bu konularda daha detaylý bilgilere yaþam koçbir çaba gerektirir. Beynimizin bir baþka özelliði ise
luðu çalýþmalarýmýzda yer vermekteyiz. Yeni yýlýnýz
yapýsýnýn deðiþebilmesidir.
kutlu olsun.
.:: KARÝYER ::.
VEFAT EDENLER
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
1-Kösürelik Köyü'nden gelme, Cahit ve Ekrem GÝRGÝN'in annesi, Sanayi Esnafýndan
Þahin ÖZBÜÐRÜ'nün annannesi; Satý GÝRGÝN.
2-Çimento Fabrikasý'ndan emekli Fevzi SUCUOÐLU'nun eþi, Yavuz ve Mehmet SUCUOÐLU ile Filiz SOYACAK ve Nilgün TÜTEK' in annesi; Süheyla SUCUOÐLU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
3,1727
3,1740
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
2,9129
2,9140
Gram
ALIÞ
99,37
SATIÞ
99,56
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bp
ilgilerini alýnýz.
Yýl:26 Sayý: 7387
1 OCAK 2016
CUMA
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Fatih AKBAÞ
M. Burak YALÇIN
Sayfa Editörleri
Barýþ SOL
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
3,00 ¨
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 60,00 ¨
Toplantý ilanlarý (Maktu)............................................................................: 75,00 ¨
Tam sayfa....................................................................................................: 600,00 ¨
Birinci sayfa (maktu) ilan (3 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 150, 00 ¨
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 20 ,00 ¨
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi
: 140 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý: 300 Euro
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 75 ¨
Yurtiçi
: 160 ¨
Yurtdýþý
: 150 Euro
Tel: 224 24 00 (pbx) - Faks: 213 50 24
Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 19030
email: [email protected] [email protected]
Baský
ÝLKADIM
BASIMEVÝ
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM
Tel&Faks: 213 68 04 - 0 541 620 59 54
12 CUMA 1 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
TEÞKÝLAT MÜKEMMEL
Amerika’da bir asker, arkadaþý ile yolda
giderken elindeki çakýsý ile oynadýðý sýrada
parmaðýný kesti. Az ötede bir dispanser vardý.
Asker ;
"- Ben þurada pansuman yaptýrayým." dedi.
Ýçeri girince karþýsýna iki kapý çýktý.
Birinde "Hastalýklar", ötekinde "Yaralar"
yazýlý idi.
"Yaralar" kapýsýndan girdi. Yine önünde iki
kapý.
Birinde "Kemik", ötekinde "Yumuþak Doku"
yazýyordu.
"Yumuþak Doku" kapýsýndan girdi. Yine iki
kapý.
Birinde "Önemli", ötekinde "Önemsiz"
yazýlarý vardý.
"Önemsiz" kapýsýndan girince kendini
sokakta buldu.
Dýþarý çýkýnca arkadaþý sordu ;
"- Nasýl, iyi baktýlar mý?"
"- Hayýr; ama teþkilat mükemmel!.."
www.corumhakimiyet.net
CUMA 1 OCAK 2016
Ýhracatta ithalatta yükseldi
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2015 yýlý Kasým ayýnda, 2014
yýlýnýn ayný ayýna göre %10,2 azalarak 11 milyar 738 milyon dolar,
ithalat %25,3 azalarak 15 milyar
974 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Kasým ayýnda dýþ ticaret açýðý
%49,1 azalarak 8 milyar 317 milyon dolardan 4 milyar 236 milyon
dolara düþtü. Çorum'da ise Kasým'da bir önceki aya göre ithalat
ve ihracat artarken geçen yýlýn ayný dönemine göre ise ihracat %6,8
arttý, ithalat ise %86,7 azaldý.
Ekim'de 16 milyon 142 bin
dolar olan ihracat Kasým ayýnda 16
milyon 149 bin dolara yükselirken
ithalata ise Ekim'de 12 milyon 737
bin dolar, Kasým'da 14 milyon 50
bin dolar olarak gerçekleþti.
TÜÝK'ten yapýlan açýklamaya
göre ihracatýn ithalatý karþýlama
oraný 2014 Kasým ayýnda %61,1
iken, 2015 Kasým ayýnda %73,5'e
yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre, 2015
Kasým ayýnda bir önceki aya göre
ihracat %6,8, ithalat %6,3 azaldý.
Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre ise 2015 yýlý Kasým
ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %10,2, ithalat %27,1
azaldý.
-AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÝHRACAT %1,5 AZALDIAvrupa Birliði'nin (AB-28)
ihracattaki payý 2014 Kasým ayýnda %43,8 iken, 2015 Kasým ayýnda
%48 oldu. AB'ye yapýlan ihracat,
2014 yýlýnýn ayný ayýna göre %1,5
azalarak 5 milyar 631 milyon dolar olarak gerçekleþti.
-EN FAZLA ÝHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDUAlmanya'ya yapýlan ihracat
2015 yýlý Kasým ayýnda 1 milyar
199 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla Ýngiltere (867 milyon
dolar), Irak (789 milyon dolar) ve
Ýtalya (616 milyon dolar) takip etti.
-ÝTHALATTA ÝLK SIRAYI
ÇÝN ALDI-
Çin'den yapýlan ithalat,
2015 yýlý Kasým ayýnda 2 milyar
dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla
Almanya (1 milyar 727 milyon dolar), Rusya (1 milyar 374 milyon
dolar) ve Ýtalya (883 milyon dolar)
izledi.
Polisten tekel bayilerine denetim
Çorum
Emniyet
Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan yýlýn
son gününde Tekel bayilerine yönelik yapýlan denetimlerde, çok sayýda
kaçak sigara ile el yapýmý
alkollü içki ele geçirildi.
Yýlbaþý akþamýnda
alkol tüketiminin arttýðý,
el yapýmý alkollü içkilerin
insan saðlýðýný tehdit ederek ölümlere neden olduðu deðerlendirilerek yapýlan denetimler artýrýldý.
Ýl merkezinde faliyet gösteren tekel bayilerine yönelik yýlýn son gününde
gerçekleþtirilen denetimlerde çok sayýda el yapýmý alkollü içki, kýyýlmýþ
tütün, bandrolsüz gümrük kaçaðý sigara ile makaron sigara ele geçirildi
Konuya iliþkin olarak Çorum Valisi Ahmet
Kara tarafýndan yapýlan
yazýlý açýklamada, KOM
ekipleri tarafýndan yýlýn
son gününde A.O.S.,
H.G., M.B., A.D., A.T.,
M.T., S.D. ve H.Ö. adlý
þahýslara ait 8 iþyerlerinde yapýlan denetimlerde
118 litre el yapýmý raký, 6
litre el yapýmý þarap, 41
kiloðram kýyýlmýþ tütün,
116 paket bandrolsüz
gümrük kaçaðý sigara 5
bin 200 adet içleri tütünle
doldurulmuþ makaron sigara ile 700 gram pipo tünü ele geçirildiði bildirildi.
Açýklamada, ele ge-
çirilen el yapýmý alkollü
içki ve gümrük kaçaðý sigara ve makaron'a el konulurken 8 kiþi hakkýnda
5607 sayýlý kanun maddesi hükmünce yasal iþlem baþlatýldýðý bildirildi.(ÝHA)
'2016 demokrasi ve ekonominin
geliþtiði bir yýl olmalý'
MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selarýn yeþerdiði, ülkemizin dünya milletlerine
hattin Ezer, yeni yýl dolayýsýyla bir kutlama
örnek olacak çalýþmalar ve baþarýlar yakamesajý yayýnladý.
ladýðý bir yýl olmasýný hepimiz arzu ediyoruz.
2015 yýlýnýn bir çok hususta Türkiye
açýsýndan olumsuzluklarla geçtiðini ve
Çorum'umuz da ise, özellikle iþ dünözellikle terör saldýrýlarý sonucu çok sayýda
yasýnýn sorunlarýna eðilinmesi sanayi ve tivatan evladýnýn þehadet þerbeti içtiðini dile
caret hamlemizin geliþtirilmesi ve Çorum'u
getiren Selahattin Ezer, 2015 yýlýnýn acýlarbir ticari marka haline getirecek hamlelerin
la hatýrlanacak bir yýl olduðunu söyledi.
yapýlmasý gerekmektedir. Bu konu da baþta
Kýsa aralýklarla yaþanan seçim atmosÇorum milletvekilleri olmak üzere tüm resferinin, ülke ekonomisinde olumsuz etkiler
mi kurum ve STK'larýn ortak akýl geliþtireyarattýðýný da kaydeden Ezer, mesajýnda þu
rek bu konuda araþtýrmalar yapmasý ve Çoifadeleri kullandý:
rum'a artý deðer katacak projelerin el birliði
Selahattin Ezer
"2016 yýlýnýn geçmiþten dersler çýkartaile hazýrlanmasý gerekmektedir.
rak yeni baþlangýçlarýn, yeni umutlarýn, yeni hedeflerin
Bu
vesileyle
yeni yýlýn, Türk Ýslam alemine, Müsbelirlenip, uygulanacaðý bir atýlým yýlý olmasýný diliyolümanlara ve memleketimize barýþ kardeþlik ve refah
rum. Ekonomik anlamda insanýmýzýn geliþmiþ ülkeler
getirmesini dilerken, demokrasi ve ekonominin geliþtiði
seviyesine çýkacaðý, aç ve açýkta hiçbir vatandaþýmýzýn
bir atýlým yýlý olmasý dilekleriyle saygýlar sunarým."
kalmadýðý, yaþanabilir bir Türkiye'nin inþasýnda umutla-
Yeni yýlda da taleplerimiz devam edecek
Türk Tarým Orman-Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ulucan,
yeni yýl nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
Açýklamasýna "Acýsýyla, tatlýsýyla,
güzel ve kederli günleriyle bir yýlý daha
geride býrakýyor, yeni ümitlerle, yeni
beklentilerle yeni bir yýla giriyoruz" diyerek baþlayan Ulucan, "2016 yýlýnýn
tüm milletimize saðlýk, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, baþta
Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde canlarý
pahasýna vatan müdafaasý yürüten kahra-
man asker ve polislerimiz olmak üzere
tüm güvenlik güçlerimize selamet diliyorum" dedi.
Ulucan, açýklamasýnda yeni yýldan
Türk Tarým Orman Sen ailesi olarak, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliklerin giderilmesi, memur, emekli ve iþçiler baþta
olmak üzere tüm vatandaþlarýn refah seviyesinin yükseltilmesini talep ettiklerini
dile getirerek, "Ülkemiz, milletimiz ve
Ýslam ülkeleri üzerindeki karanlýklarýn
daðýldýðý, aydýnlýk günlerin doðduðu bir
dönemin baþlangýcý olmasý diliyoruz"
ifadelerini kullandý.
Mehmet Ulucan
YEDAÞ'tan Dodurga'da elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ Ýl Koordinatörlüðü bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle Dodurga ilçesi kýrsalýnda elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih, saatler ve etkilenecek yerler
þöyle:
"02.01.2016 tarihinde 10.00-
12.00 saatleri arasýnda: Berk köyü
bir kýsmý, Tutuþ köyü. 02.01.2016
tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasýnda: Berk köyü bir kýsmý, Tutuþ
köyü bir kýsmý, Çiftlik köyü.
04.01.2016 tarihinde 10.0012.00 saatleri arasýnda: Tutuþ köyü
bir kýsmý, Alpagut Köprübaþý mevkii ve Ýndibi mevki.
04.01.2016 tarihinde 14.00-
13
16.00 saatleri arasýnda: Alpagut köyüne ait Mezarlýk mevkii, Orta Trafo mevkii ve Karaburun mevkii.
05.01.2016 tarihinde 10.0012.00 saatleri arasýnda: Yeniköy bir
kýsmý, Kirenci köyü ve Sögütyolu
mevkii.
05.01.2016 tarihinde 14.0016.00 saatleri arasýnda: Yeniköy bir
kýsmý ve Akkaya köyü."
‘Mucit abla’ bilimi sevdirmek
için Türkiye'yi dolaþýyor
Çocuklara bilimi sevdirmek amacýyla "Küçük
Mucitler Gösterisi" yapan Elçin Yalçýneli, 7 yýlda 73
ilde etkinlik düzenledi.
Yalçýneli, AA muhabirine yaptýðý açýklamada,
fizik öðretmeni eþinin ilkokul çaðýndaki çocuklara bilimi sevdirmek ve evdeki eþyalarla da çeþitli icatlar
yapýlabileceðini göstermek için hazýrladýðý gösteriyi
2008'den itibaren kendisinin sürdürdüðünü söyledi.
Yaklaþýk 7 yýldýr çocuklara bilimi sevdirmek
için Türkiye'yi dolaþtýðýný anlatan Yalçýneli, þöyle devam etti:
"Bu iþe eþim sayesinde baþladým. Kendisi, fizik
öðretmeni. Anaokulu ve ilkokullardaki çocuklara bilimi sevdirmek için çeþitli gösteriler sunuyordu. Ben
de kendisine yardým ediyordum. Sonra bu projenin
Türkiye geneline yayýlmasýný istedim ve eþimden 6
ay boyunca eðitim aldým. Ardýndan okullarda gösteriler yapmaya baþladým."
Ýlk gittiði okulda kendisine "mucit abla" denildiðini dile getiren Yalçýneli, bu lakabýn daha sonra da
kullanýldýðýný, böylece adýnýn "mucit abla" olarak kaldýðýný belirtti.
Zaman geçtikçe gösterilerini geliþtirerek "Küçük Mucitler Gösterisi"ni hazýrladýðýný ve Türkiye'yi
dolaþmaya baþladýðýný bildiren Yalçýneli, ilk ve ortaokullardaki öðrencilere bilimi sevdirmek ve çocuk
yaþlarda icatlar çýkarýlabileceðini göstermek için okul
okul gezdiðini aktardý.
Gittiði kentlerde valilik, belediye, milli eðitim
müdürlüklerinden destek aldýðýný anlatan Yalçýneli,
gösterilerde laboratuvara ve özel malzemelere gerek
duymadan günlük hayatta kullanýlan birçok malzeme
ile icat yapýlabileceðini göstermeye çalýþtýðýný vurguladý. Yalçýneli, etkinlikten hem kendisinin hem de öðrencilerin büyük keyif aldýðýný ifade etti.
- 73 il 450 ilçede gösteri sundu
Yalçýneli, bugüne kadar 73 il ve 450 ilçede gösteri yaptýðýna dikkati çekerek þunlarý söyledi:
"Türkiye'de bilim noktasýnda Aziz Sancar gibi
insanlarýn sayýsýnýn artmasýný hedefliyorum. Bu sebeple çocuklara küçük yaþta bilimi sevdirmeye çalýþýyorum. Bunu yaparken de çocuklarýn daha inovatif
bir biçimde çevrelerine bakmalarýný saðlýyorum. 73
ilde 10 binlerce çocuða ulaþtým. Onlara bilimi anlattým. Eðlenceli gösterimde neler yapabileceklerini, küçük malzemelerle nasýl büyük iþler baþarabileceklerini gösteriyorum."
Savaþ nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda
kalan sýðýnmacýlarýn çocuklarýyla da zaman zaman
bir araya geldiðine iþaret eden Yalçýneli, çadýr kentlerde de gösteriler sunduðunu belirtti.
Arnavutluk'tan da davet aldýðýný bildiren Yalçýneli, ''Türkiye'nin bilime meraklý olduðunu tüm dünyaya duyurmak istiyorum. 'Türkiye'deki bilime meraklý bu insanlar, dünyadaki çocuklara bilimi sevdiriyor' bilincini kazandýrmak ve dünyanýn Türkiye'ye
bakýþýný deðiþtirmek istiyorum" diye konuþtu.
Çocuklar için baþladýðý yolculuða devam edeceðine dikkati çeken Yalçýneli, "Amacým, Türkiye'den
mucitler çýkmasý. Ayrýca çocuklarýn laboratuvar olmadan da deney yapmalarýný teþvik etmek. Umarým
vatanýma, milletime ve çocuklara faydalý oluyorum"
görüþünü kaydetti.(AA)
Ayakkabý tamircilerinde
kar bereketi
FATÝH AKBAÞ
Yýlýn ilk karý ile
birlikte ayakkabý tamircilerinde de yoðunluk yaþanmaya
baþladý. Önceki yýllarda olduðu gibi bu
senede kar yaðýþýnýn
ardýndan ayakkabý
tamircilerinde
yoðunluk gözleniyor. Kýsmet Lostra iþletmecisi Selahattin Baþýbüyük,
önceki yýllarda olduðu gibi bu yýlda kar
yaðýþý ile birlikte yoðunluk yaþandýðýný
dile getirerek, "Yaðýþlý havanýn ardýndan ayakkabýsýnda
sorun yaþayan vatandaþlar yoðunluða
neden oluyor. Bizde
elimizden geldiði
kadar tamiri kýsa sürede yapmaya çalýþýyoruz" dedi.
Halk-Lis'te yeni yönetim
MURAT ÇETÝN
Cumhuriyet Halk Partisi'nin lise teþkilatlanmasý
olan 'Halkçý Liseliler (Halk-Lis)'de yeni yönetimi kurulu oluþtu.
Halk-Lis'in yeni yönetimi dün parti binasýnda
düzenlenen basýn toplantýsýyla kamuoyuna tanýtýldý.
Toplantýda konuþan Halk-Lis Baþkaný Fatih Þanal, parti büyüklerinden devralacaklarý bayraðý yüksekte tutmaya gayret göstereceklerini söyledi.
Yönetimde görev alan yeni isimleri tebrik eden
Fatih Þanal, CHP'yi iktidar hedefine taþýma yolunda
ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti. Þanal, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alt tabanýndan
yetiþecek olan genç arkadaþlarýmla görevi devraldýk.
Siyasi partilerin tüzüðünde olduðu gibi her partinin
ilk hedefi iktidardýr. Bizler durmadan ve yýlmadan her
alanda çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Gençlik ata-
sýnýn izinde ilerlemektedir diyor bütün liseli kardeþlerimizi Halk-Lis çatýsý altýna davet ediyoruz. Önümüzde ki uzun süreçte aldýðýmýz desteklerle, gençlik olarak siyasi eðitim alabileceðimiz güzel projelerle, gündemden düþmeyeceðimizi de belirtmek istiyorum."
Yapýlan açýklamaya göre Fatih Þanal baþkanlýðýndaki Halk-Lis'in yeni yönetimi þu þekilde oluþtu:
Baþkan: Fatih Þanal
Sekreter: Özge Özkeskin
Sayman: Ýsmet Karataþ
Baþkan Yardýmcýlarý: H. Cenk Özkeskin, Ural
Türkmen
Basýn Sorumlusu: Gözde Araz
Eylem Sorumlusu: Anýl Yavuz
Biliþim Sorumlusu: Emre Doðan
Yönetim üyeleri: Seçkin Doðan, Gülümser Tilki,
Sultan Özcan, Tuðçe Sucu.
14 CUMA 1 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
Belediye Voleybol’da þampiyon Ýtfaiye
Çorum Belediyesi Birimler arasý voleybol turnuvasý final
maçýnda Özel Kalem, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü’nü
zorlanmadan 3-0 yenen Ýtfaiye Müdürlüðü þampiyonluðu
kazandý.
SALON : Buhara Kültür Merkezi .
HAKEMLER : Ayþegül Yýldýrým, Sami Öncel .
ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ : Selami, Yasin, Gazi,
M. Zeynuddin, Fatih, Ömer, Süleyman, Kadir, Murat,
Mehmet, Ömer, Mustafa.
ÖZEL KALEM, KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER
MÜDÜRLÜÐÜ : Alper, Turhan, Aykut, Ýsmail, Özkan,
A. Rahmi, Erdem, Salih, Alper, Turhan, Erol, Ahmet .
SETLER : 1. Set: 25-14, 2. Set: 25-23, 3. Set: 259 (Ýtfaiye Müdürlüðü).
‘Muzaffer Külcü’
Çorum Belediyesi
Birimler arasý voleybol
turnuvasýnda ilk dört sýrayý alan takýmlarýn sporcularý kupa töreni öncesinde bu turnuvayý düzenleyen Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü’ye teþekkür jesti yaptýlar. Tören öncesinde hepsi bir
araya gelen sporcular
maçlardan önce her takýmýn kendi ismini söyleyerek maça çýkýyorlardý.
Turnuvayý organizesinden dolayý baþkan Külcü’ye jest yaparak hep bir
aðýzdan ‘Mu zaf fer Külcü’ diye baðýrdýlar.
Çorum Belediyesi
birimler arasýnda düzenlenen voleybol turnuvasýnda þampiyonluðu Ýtfaiye Müdürlüðü takýmý kazandý. Yarý final maçlarýný
kazanan Ýtfaiye Müdürlüðü ile Özel Kalem&Kültür ve Sosyal iþler Müdürlüðü arasýndaki maçý
zorlanmadan
3-0’lýk
skorla kazanan Ýtfaiye
Müdürlüðü takýmý set
vermeden þampiyonluðu
ulaþtý.
18 takýmýn dört
grupta yaptýðý ve 9 Ara-
Ýkinci olan Özel Kalem&Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü’nün kupasýný Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýi Müdürü Haþim Eðer verdi
lýk’ta baþlayan maçlar sonunda finale yükselen iki
takým önceki akþam Buhara Kültür Merkezi Spor
Salonu’nda þampiyonluk
için karþý karþýya geldiler.
Final maçýný Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü
ile birlikte Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Ahmet Yabacýoðlu, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer, belediye birim müdürleri ile
çok sayýda seyirci de izledi.
Finalde ilk turda ayný grupta mücadele eden
Ýtfaiye Müdürlüðü ile
Özel Kalem&Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü
karþýlaþtý. Ýtfaiye Müdürlüðü ilk grupta olduðu gibi finalde de rakibini 30’lýk galibiyetle yenerek
þampiyonluðu kazandý.
Final maçýnýn ardýndan
düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa
ve madalyalarý verildi.
Törende konuþan
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü birimler arasýnda düzenlenen turnuvalarýn personel arasýnda kaynaþmaya vesile olduðunu
Þampiyon olan Ýtfaiye Müdürlüðü’nün kupasýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü verdi
belirterek mücadele eden
tüm takýmlarý kutladý ve
organizeyi yapan Spor
Müdürlüðü ile görev ya-
pan hakemlere çok teþekkür etti.
Üçüncü olan Park ve Bahçeler Müdürlüðü’nün kupasýný Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül verdi
Zabýta’yý 3-0 yenen Park Bahçeler üçüncü
SALON : Buhara Kültür Merkezi .
HAKEMLER : Hasan Olgun, Emel
Þimþek .
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ : Dinçer, Mustafa Hakan, Gökhan, Mustafa Dede, Mustafa Akarken,
Rüþtü, Mesut, Ali Cesur, Ali Osman.
ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ : Elvan,
Zihni, Fikret, Burhan, Ekrem, Mustafa,
Vehbi, Caner, Fatih, Rahim.
SETLER : 1. Set: 25-19, 2. Set: 2515, 3. Set: 25-20 (Park Bahçeler Müdürlüðü).
Kulüpler arasý Genç Kýzlar
voleybolda finalistler belli oldu
Anadolu þampiyonluk kupasýný aldý
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Dursun Uðral, Melikþah Kesici .
BAHÇELÝEVLER ANADOLU LÝSESÝ : Sena,
Þeyma, Þimal, Ayþenur, Merve, Özge, Melike, Helin .
BAHÇELÝEVLER MESLEKÝ VE TEKNÝK
ANADOLU LÝSESÝ : Burcu, Ayça, Pýnar, Tuðçe,
BEDER - Çorum Voleybol
Kulüpler arasý Genç Kýzlar Voleybol il birinciliðinde finalistler belli oldu.
Altý takýmýn üçerli iki grupta mücadele
ettiði il birinciliðinde önceki akþam
gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar
çapraz olarak yarý finalde karþýlaþtýlar.
Beden Eðitimi Öðretmenleri, Genç-
likspor önünde 3-0 galip gelerek finale
yükseldi. Çorum Voleybol ise Sungurluspor önünde zorlu mücadele sonunda
3-1’lik galibiyetle ayrýlarak finale yükseldi.
Final maçý 6 Ocak Çarþamba günü
saat 12.30’da Atatürk Spor Salonu’nda
oynanacak.
Genç Kýzlar Basketbol’da þampiyonluðu daha önce
garantileyen Anadolu Lisesi dün düzenlenen törenle kupasýný
aldý. Bahçelievler Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik
Anadolu’yu 22-14 yenerek ikinci oldu.
Züleyha, Esma, Çiçek, Elanur, Ýlayda, Ayþegül.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 5-2, 2. Periyot: 7-0.
3. Periyot: 4-9, 4. Periyot: 3-6.
Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri finale rahat bir galibiyetle ulaþtý
Beden Eðitimi Öðretmenleri:3- Gençlikspor: 0
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Hüseyin
Can Acar .
Kamber,
BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMEN-
LERÝ DERNEÐÝSPOR : Ýrem, Sýla, Fatma, Ayþegül, Ayþenur, Melisa, Asya, Nilay, Betül, Buse, Esra, Ayça, Asiye, Hilal
.
GENÇLÝKSPOR : Lale, Zeliha, Dilara, Fatma, Emel, Yeþim, Þule, Sümeyra, Selanay.
SETLER : 1. Set: 25-4, 2. Set: 2523, 3. Set: 25-11 (Beden Eðitimi Öðretmenleri.
Kýzlarda þampiyonluðu kazanan Anadolu Lisesi kupa töreni sonrasýnda toplu halde
Genç Kýzlarda þampiyon olan Anadolu Lisesi’nin kupasýný
Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi
Ýkinci olan Bahçelievler Anadolu Lisesi’nin kupasýný
Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi
Liseli Genç Kýzlar
Basketbol’da mücadele
eden üç takýmda kupalarýný dün oldu. Üç maçlýk
il birinciliðinde Merkez
Anadolu Lisesi iki maçýnýda zorlanmadan kazanarak þampiyonluðu daha
önce garantilemiþti.
Dün Bahçelievler
Anadolu Lisesi ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takýmlarý ikincilik üçüncü
maçýnda karþýlaþtýlar. Rakibi önünde 22-14’lik
skorla galip gelen Bahçelievler Anadolu Lisesi
ikincilik kupasýnýn sahibi
olurken
Bahçelievler
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü ol-
du.
Bu maçýn ardýndan
düzenlenen törenle üç
okul takýmýna kupa sporcularýna ise madalyalarý
verildi.
Çorum Voleybol ilk kez katýldýðý il birinciliðinde finale kadar yükselmeyi baþardý
Çorum Voleybol: 3 - Sungurluspor: 1
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Irmak Deniz Özpa-
muk, Nurþen Kýlýç .
Üçüncü olan Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu’nun
kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi
ÇORUM VOLEYBOL GENÇLÝKSPOR : Simge, Çaðla, Çiðdem, Özlem Örenler, Özlem Kaleli, Þehriban,
Hatice, Çaðla, Gülþen, Songül, Ýrem.
SUNGURLUSPOR : Edanur, Büþranur, Edanur, Melike, Sena, Damla,
Zeynep, Nida, Þeyma .
SETLER : 1. Set: 25-20, 2. Set: 2519, 4. Set: 25-20 (Çorum Voleybol), 3.
Set: 25-22 (Sungurluspor).
CUMA 1 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Hitit Üniversitesi Alaca
Avni Çelik Meslek
Yüksekokulu revizyonu
yapým iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Online su kalitesi izleme
istasyonu satýn alýmý iþi.
Yer: Belediye Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
12 OCAK
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 661
Ada No, 41 Parsel No,
Ýbrahim Çayýrý Mahallesi,
Ayarýk Çayý Kenarý
Mevkii, ana taþýnmaz
niteliði bað olan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
13 OCAK
Elektrik Üretim A.Þ.
Genel Müdürlüðü (EÜAÞ)
Obruk HES Ýþletme
Müdürlüðü
503 sefer yapýlarak EÜAÞ
Obruk HES Ýþletme
Müdürlüðü ile Çorum ili
merkez güzergahýna 18
sözleþmeli memur
personelin 2 yýl süre ile
taþýnmasý hizmet alýmý iþi.
Yer: Mehmet Dede
Obruðu Köyü
Dodurga/Çorum
Saat: 14.00
***
7 OCAK
Kamu Hastane Birliði
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Kurumu
2016 yýlý 75 kalem
kýrtasiye malzemesi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
2016 yýlý temizlik ve týbbi
sarf malzeme alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:11)
SATILIK
ARSA
1.885 m2 Küçük Sanayi Sitesi
12 cadde Dura Lazer Yaný.
TEL : 0 532 635 23 04
18 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum merkez 537 ada no,
156 parsel no Karakeçili
Mahallesi Ilýca Sokak NO:
18/20 adresinde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
140.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
19 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçesi,
Çoraklýk Mah. 587 ada
(yeni ada no: 3599), 162
parsel (yeni parsel no: 4),
bodrum kat, 2 nolu
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
20 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum merkez 2579 ada
no, 149 parsel no,
Ulukavak Mah. Köprübaþý
48. Sok. numara 12/1
adresinde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
LEZZET SARAYI
“Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur” Burhan BALCI
Çorum merkez 4160 ada
no, 78 parsel no, Ulukavak
Mah. Söðütevler 2. Sokak
numara 12/3 adresinde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhamen bedel: 110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum merkez 206 ada no,
88 parsel no, Yavruturna
Mah. Telek 1. Sokak
Özsaraç Apt. numara 1/2
adresinde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
2 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Ýskilip ilçesi Bahabey
Mah. Çorum Cad. numara
* 1.5 metrelik 5x10
* 2,50 metrelik
tabliye direði
Ahmet Süngü
0 533 621 40 01
ELEMAN
ARANIYOR
Sima Otomotiv kaporta biriminde çalýþtýrýlmak
üzere eleman arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasýný rica
ediyoruz.
Sima Otomotiv San. Tic. ve A.Þ.
Ankara Yolu 4. Km. No: 180
Tekin Karo Sanayi
Adres: Çevre Yolu Buluz Yolu Sok. No: 16
Tel: 0 364 213 63 92
Tugay EKER
Turan oðlu 5/1/1999 Çorum Çalýca Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:2)
YÝTÝK
Enerji Bakanlýðý Maden Ýþleri Genel
Müdürlüðünden almýþ olduðum 983326-983600 numaralar arasý 11 cilt sevk irsaliye dip koçanýný kaybettim.
Hükümsüzdür.
Rýza PERÇÝN
T.C.No:15616877854
(Ç.HAK:3367)
DÜZELTME
Eser Yapý Market’in yeni yýl ilaný firmanýn isteði
dýþýnda sehven yanlýþ çýkmýþtýr. Düzeltiriz.
Günün menüsü 3 çeþit
Hamsi Izgara
7¨
8¨
7.50¨
PERSONEL ALINACAKTIR
Þirketimiz bünyesinde
görevlendirilmek üzere;
. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,
. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,
. Otomotiv, Bakým - Onarým
konularinda tecrübeli,
. Daha önce benzer iþ deneyimi
bulunan,
Mekanik Bakým Personeli alýnacaktýr
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM
0364 224 01 44
ÞOFÖRLER ARANIYOR
E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ
ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA
SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK
ÞOFÖRLER ARANIYOR
MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR
CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ
ÇEPNÝ MH FEN LÝSESÝ CD NO 33
(ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI)
TEL :0 364 224 18 19
Aþçý
(Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý)
Satýlýk Ducato
1997 model sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 410 10 80
Aktif çalýþabilecek
Buhara 5. cadde arkasýnda
köþe baþý, tel örgü ve çevre
düzenlemesi yapýlý.
Bayan
Muhasebe
Elemaný
Satýlýk
Villa Arsasý
0 532 46 66 385
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere part time
motosikleti olan Daðýtým Elemaný
Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Ýskilipli Atýf Hoca Kýz Yurdu
(Ç.HAK:3491)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
T. Þiþ
Bay-Bayan
Ustalýk Belgesi olan
Devren Satýlýk
Tuhafiye Dükkaný
(Ç.HAK:3383)
(Ç.HAK:10)
9¨
Lahmacun
3¨
ALO PAKET
213 18 50
Az Kullanýlmýþ Ýnþaat
Çam Kerestesi
Firmamýzýn sekreterya bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisi olan
BAYAN eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3142)
Hülya GÖKTAÞ
Musa kýzý 1983 Ýskilip Doðumlu
T. Bonfile
9¨
Uygun Fiyatla
Satýlýk
Baðcýlar caddesi üzerinde Çemrek Tuhafiye
yurt dýþýna gitmem sebebiyle devren satýlýktýr.
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Kýymalý Pide
10¨
Izgara Köfte
Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý)
ELEMAN
ARANIYOR
YÝTÝK
Et Döner
6¨
26 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
3311 ada no, 14 parsel,
Ulukavak Mahallesinde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
180.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
Ýskender
12¨
10 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:2325)
5 OCAK
Hitit Üniversitesi Yapý
Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkanlýðý
Çorum ili, Ýskilip ilçesinde
Meydan Mah. Belediye
Kooperatif Evlerinde daire
satýmý iþi.
Muhammen bedel: 75.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Encümen Toplantý Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
(Ç.HAK:3393)
Çorum merkez Yavruturna
Mah. Emek 1. Sokak
Yener Apt. No 5/1
adresinde bulunan 746 ada,
32 parsel no, bodrum
katýndaki taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
Çorum il, merkez ilçe,
Üçdutlar Mahallesi 2357
Ada no, 69 Parsel no’da
yer alan 4 baðýmsýz bölüm
sayýlý dükkan vasýflý
taþýnmazýn 1/2 hissesinin
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 37.500
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
63/5 adresinde bulunan
dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 56.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
(Ç.HAK:2387)
Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah) Satýþ Memurluðu
14 OCAK
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:3112)
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
konferans salonu
Saat: 10.00
***
11 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:3493)
4 OCAK 2016
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Ýnsan Kaynaklarý ve
Eðitim Müdürlüðü
15
Mimar Sinan Mah. 38. Sokak
(Erzurum Dede) yaný No: 5 ÇORUM
Tel: 0 549 293 55 08
‘Ýkinci yarýya çok daha güçlü gireceðiz’
Buðra’ya ilginç teklif
Çorum Belediyespor Yönetimi’nden Buðra’ya ilginç teklif. Sezon
baþý peþinat olarak 40 bin
liralýk evrak alan Buðra
sakatlýðý nedeniyle fazla
forma giyemediði için
maç baþý alacaðýda yok.
Tecrübeli futbolcuya peþinat olarak aldýðý
evraðý geri vererek serbest kalmasý önerildi.
Çorum Belediyespor’da
sakatlanan tecrübeli futbolcuda bu teklifi kabul
etmedi. Bunun üzerine
yapýlan görüþmelerde
alacaðý peþinatýn bir bölümünü vererek serbest
kalmasý konusunda anlaþma saðlandýðý öðrenildi. Buðra’nýn Düzyurtspor ile anlaþtýðý sözleþmesini fesh etmesi halin-
de yeni takýmýyla hemen
sözleþme imzalayacaðý
Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit
Iþýk, devre arasý kampýnýn
çok verimli geçtiðini gerek eski gereksi yeni takýma katýlan futbolcularýn
çok çabuk kaynaþtýðýný ve
sorunsuz bir kamp dönemini bitirdikleri için mutlu olduklarýný söyledi.
Ligin ilk yarýsýnda
belirlediðimiz eksiklerimizi gidermek için yaptýðýmýz transferlerle çok
daha güçlü bir þekilde
ikinci yarýya hazýnlandýk.
Takým fiziksel olarak çok
iyi duruma geldi. Ayrýca oynadýðýmýz iki
hazýrlýk maçýnda taktiksel eksiklerimizi
gördük ve bunlarý gidermeye yönelik çalýþmalarý yaptýk ve
yapmaya devam edeceðiz.
Pazartesi gününden itibaren Çorum’da ikinci yarýnýn
ilk maçýnda Dersimspor ile oynayacaðýmýz karþýlaþmaya hazýrlanacaðýz.
Ligde ikinci yarýda
Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk takým olarak gerek yapýlan
takviyeler gerekse devre arasý kampýndaki olumlu görüntünün ikinci yarýya çok
daha güçlü gireceklerinin sinyallerini verdiðini söyledi. Iþýk, bir kanat oyuncusu
daha alarak transferi kapacaklarýný belirterek, taraftardan ikinci yarýda takýma daha
fazla destek vermesini istedi.
mücadele çok daha zorlu
geçecek. Ýlk yarýda yapýlan hatalarýn telafisi vardý
ancak artýk telafisi olmayan maçlar oynanacak.
Gerek ligde kalma mücadelesi, gerek þampiyonluk gerekse play-off mücadelesi verecek takým
sayýsý çok fazla ve her
maç zor geçecek.
Eksiklerimizi gidererek lige baþlamak istiyoruz. Bazý transferlerimiz aramýza geç katýlsada
uyum sorununu en kýsa
sürede aþarak takýma katký vereceklerine inanýyorum. Gerçekten kampta
gerek saha içinde gerekse
saha dýþýnda tam bir
uyum içinde çalýþtýk. Bu
güzel havanýn lige yansýyacaýna inanýyorum. Bu
güzel havada bizi sezon
sonunda hedefimiz olan
ilk beþ içinde yer alacaðýmýza inanýyorum’ dedi.
Bir transfer daha ya-
pacaðýz
Genel Kaptan Hamit
Iþýk, kanat oyuncularýndan üçüyle yollarýný ayýrdýklarýný iki transfer yaptýklarýný þartlarý istedikleri
gibi olmasý halinde bir
kanat oyuncusu daha alarak transferi kapatacakla-
rýný söyledi. Iþýk, taraftarlarada seslenerek ikinci
yarýda iç saha maçlarýnýn
çok daha zor geçeceðini
belirterek bu maçlarda taraftar desteðine büyük ihtiyaç duyduklarýný söyledi.
Ýlk yarýdaki taraftar
desteðini ikinci yarýda devam etmesi halinde çok
daha mutlu sonuçlar alacaklarýný inandýðýný belirten Hamit Iþýk, Çorumlulardan ikinci yarýda takýmlarýna desteklerini artýrmalarýný istedi.
CUMA 1 OCAK 2016
Kamp bugün sona eriyor
Çorum Belediyespor’un devre arasý kampý bugün
sona eriyor. Kýrmýzý Siyahlý futbolcular bugün iki günlük izne çýkacaklar.
19 Aralýk cumartesi gününden buyana Antalya Side The Sense Otel’de kampta bulunan Çorum Belediyespor bu sabah saat 08.30’da yapacaðý antrenmanla
kamptaki hazýrlýklarýný tamamlayacak. Antrenmanýn ardýndan sabah kahvaltýsýný yaparak otelden aynýlacak
olan Çorum Belediyespor pazartesi günü Çorum’da
toplanarak ikinci yarýnýn ilk maçýnda Dersimspor hazýrlýklarýna baþlayacak.
Þahiner’den pankartlý teþekkür
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner örnek bir jest yaparak ilçe futbol sahasýnýn
yenilenmesinin yýlan hikayesini dönen sorununu çözerek ihale aþamasýna gelmesine katkýda
bulunan milletvekillerine pankartla teþekkür etti.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’den anlamlý pankart. 7
Kasým seçimleri öncesinde yýlan hikayesine dönen ilçe futbol sahasýnýn yenilenmesi konusunda yaptýðý açýklamalar
nedeniyle AK Parti Milletvekilerinin
tepkisini alan Abdulkadir Þahiner sorunun çözülmesinden sonra ise örnek bir
davranýþ gösterdi.
Þahiner, ilçenin en iþlek caddesine
astýðý pankart ile ilçe sahasýnýn yenilenmesinin sorununun çözümüne katký veren milletvekillerine teþekkür etti. Sun-
gurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner astýrdýðý pankartta ‘Stadyumumuzun tapu devri konusunda göstermiþ olduklarý yoðun çalýþmalardan dolayý Çorum Milletvekillerimiz Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt’a teþekkür ederiz’ dedi.
Siyasi görüþleri ne olursa olsun
Çorum’a hizmet etme çabasýndaki herkesin bu güzelliði ve özveriyi göstermesi gerek Çorum’un gerekse ilçelerin geliþimine ve büyümesine katkýda bulunacaktýr.
Kampta son çift antrenman
Çorum Belediyespor devre arasýnda
kampýndaki son çift antrenmaný dün yaptý.
Teknik Direktör Serdar
Bozkurt yönetimindeki
antrenmana kasýðýndaki
aðrý nedeniyle Yýlmaz
dýþýnda tüm futbolcular
katýldýlar.
Saban antrenmanda Sultanbeylispor maçýnda uzun forma giyen
futbolcular hafif bir yenileme çalýþmasý yaparken diðer futbolcular
ise dar alanda maç çalýþmasý yaptýlar. Daha
sonra yarý sahada taktik
çalýþma yaptýran Teknik
Heyet Sultanbeyli maçýnda belirledikleri eksikleri gidermeye yönelik uyarýlarda bulundu.
Kýrmýzý Siyahlý takým öðleden sonra ise
saat 15.30’da kamp yapýlan otelin sahasýndaki
antrenmanda kanat varyosyonlarý ve gol çalýþmasý yaptýlar. Oldukça
yoðun geçen kampýn
sonuna gelmeleri nedeniyle futbolcularýn hayli neþeli olduklarý gözlendi.
Çorum Belediyespor bu sabah yapacaðý
antrenmanla devre arasý
kampýný tamamlayarak
iki gün izne çýkacak.
Öncel ve Adýkdý Amasya’da görevli
Çorum Hentbol Klasman hakemleri Sami Öncel
ve Taner Adýkdý’ya bayanlar 2. liginde görev.
Hentbol Federasyonu
Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya
göre 2 Ocak cumartesi günü Amasya Yeni Spor Salonu’nda Amasya Atatürk
Lisesi Gençlikspor ile
Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu takýmlarý arasýnda saat 14’de baþlayacak maçý Sami Öncel ve
Taner Adýkdý yönetecek.
Maçýn gözlemcisi ise Samsun’dan M. Atila Dilek.
Belediye Voleybol’da þampiyon Ýtfaiye
Turnuva fina maçý ve ödül töreni ilgili haber ve fotoðraflar 14. sayfada
Download

1 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi