.$<$'°9ñ=
.
TEL: 467 70 57
-2,01 %
BIST100
71.727
-0,07 %
DOLAR
2,9168
-0,76 %
EURO
3,1698
0,13 %
ALTIN
99,61
3,41 %
PETROL
37,90
Çocuklara yapılan şkence
cezasız kalmamalı
-0,18 %
BONO
10,86
SOSYAL
MEDYA'DA
6216°=
facebook.com/sonsozgazete
twitter.com/sonsozgazete
+sonsozgazetesi06
Suud
Arabstan'da
47 terörst
dam edld
Suudi Arabistan
İçişleri Bakanlığı,
çeşitli terör
saldırılarından
suçlu
bulunan 47
kişinin idam
edildiğini
duyurdu.
Türk Anneler Derneği Çankırı
Şube Başkanı Songül Astarlıoğlu,
"Çocuklara yapılan işkence cezasız
kalmamalı. En yüksek ceza ne ise
küçücük çocuklara işkence yapanların
cezası o olmalı" dedi. S.2
Maksmum sağlık
Erektl dsfonksyon
tedavsnde yepyen
br yöntem!
S.12
SONSÖZ
E
UHNWLOGLVIRQNVL\RQWHGDYLVLQGH-HQHUDV\RQ1RQ,QYD]LY
ELU\|QWHPGLU%|OJHVHORODUDN
$QML\RJHQHVLVHQHGHQROXUYHSHQLOKHPRGLQDPLöLQLDUWWÔUÔU%XLùOHPLoLQGùN
\RöXQOXNOXùRNGDOJDODUÔQGDQ\DUDUODQÔU
Sonsöz Sizin
HAVA DURUMU
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiye’ nin
tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini
savunan günlük siyasi gazetedir.
ϰK<ϮϬϭϲWZd^7
GÜNDÜZ
GECE
4c
0c
Ő
www.sonsoz.com.trͻ&7zd/͗Ϯϱ<ƌ͘
ANKARA
Ő
7ž5.ò<(‰2.˜1(0/ò<,/<$Ġ$<$&$.9(Ȑ
2019’da 3 seçm var
0DUW
<HUHO6H©LP
$áXVWRV
ó
&XPKXUEDġNDQ
VH©LPL
.DVóP
PL
0LOOHWYHNLOLVH©L
S
L\DVLNXOLVOHUGH
J¸U¾QHQRNL
'DYXWRáOX
.óOó©GDURáOXYH%DK©HOL
ȇGDSDUWLOHULQLQ
EDġóQGD\HQLGHQ
\DUóġDFDNODU
CHP bu ay Kurultay yapıyor, MHP’de muhalifler çalışıyor ama Olağan Genel Kurul
2018’de, AK Parti’de ise Genel Kurul 2017’de.
Siyasi kulislerdeki hava Genel Başkanların
2019’da da partilerinin başında olacaklarını
gösteriyor.
İşte önümüzdeki 3 yıl Türkiye için gerçekten
çok önemli.
ORHAN UĞUROĞLU İLE SÖZ HAKKI
S.4
O gaflar komkt,
bu gaf tehlkel!
Ankara en fazla
seyahat edlen şehr
NURİ KAYIŞ KARGA BANA DEDİ Kİ
EKONOMİ
Hükümetn reform
paketn beklyoruz
Gelde şaşma Ankara'da elektrk
kesnts
Müjde; ölüm yardımları
açıklandı,
Milletvekili ölürse
XJQ$QNDUDdDQ180 bin lira,
NÔUÔYH.DUDENµWH
İşçi, memur, esnaf, tüccar
HOHNWULNNHVLQWLOHUL
ölürse 300-500 lira. Ahmet Saruhan
B
\DùDQDFDN
S.2
BELEDİYELERDE
28 MİLYON TON
ATIK TOPLANDI
7PEHOHGL\HOHUHX\JXODQDQ
\ÔOÔ%HOHGL\H$WÔN÷VWDWLVWLNOHUL$QNHWLVRQXoODUÔQDJ|UHELQ
EHOHGL\HQLQELQ
LQGHDWÔN
KL]PHWLYHULOGLöLWHVSLWHGLOGL$WÔN
KL]PHWLYHULOHQEHOHGL\HOHUGHQ
PLO\RQWRQDWÔNWRSODQGÔöÔEHOLUS.4
OHQGL
‰RFXNODUóPó]D
\HWHULQFHVDKLS
©óNDPó\RUX]Ȑ
S.3
7(/.2'(5
7UNL\HµGH\ÔOÔQGDVDELWWHOHIRQLOH
LQWHUQHWLEXOXQDQYH
KHUELUH\LFHSWHOHIRQXVDKLELRODQNLùLOLNELUDLOHQLQD\OÔN
RUWDODPDKDEHUOHùPHJLGHULQLQ\DNODùÔN7/ROGXöXQX
DoÔNODGÔ
S.2
6HNW|UOHUH\|QHOLNGHWD\OÔUDSRUODUVXQDQ0DSWULNVµLQYHULOHULQHJ|UH7UNL\HJHQHOLQGHELQ
DGHWLQGLULPOLPDUNHWEXOXQX\RU÷VWDQEXOLOOHUED]ÔQGD
DGHWLOHELULQFLROVDGDHQID]OD
LQGLULPOLPDUNHWLQROGXöXLOoH
DGHWLOH%XUVDµQÔQ2VPDQJD]LLOoHVLROGX
S.4
ÇOCUK SUÇLARI 2015’TE
TIRMANIŞA GEÇTİ
*HoWLöLPL]\ÔO7UNL\HµGHoRFXNODUKDNNÔQGD\D]ÔOÔEDVÔQGD\D\ÔQODQDQKDEHUVD\ÔVÔ\]GH
DUWDUDNWRSODPGDELQkGHWH
\DNODùÔUNHQoÔNDQKDEHUOHULQE\NoRöXQOXöXQXQoRFXNVXoODUÔLOH
LOJLOLROGXöXEHOLUOHQGL
S.3
<óOOóNKDEHUOHġPHJLGHUL
\DNODġóNELQ7/
S.7
1HUHGHQ1HUH\HFRPYH&OLFN%XVFRPWU7UNL\HµGH\ÔOÔQGDNLRWREVOHVH\DKDWDOÔùNDQOÔNODUÔQÔ
UDNDPODUODRUWD\DNR\GX$UDùWÔUPD\DJ|UH1HUHGHQ1HUH\HFRPYH&OLFN%XVFRPWU]HULQGHQRQOLQHVDWÔODQRWREVELOHWLQLQE\NE|OPQQURWDVÔ$QNDUD
ROGX(QID]ODVH\DKDWHGLOHQLONURWD÷VWDQEXO$QNDUD$QNDUD÷VWDQEXO$QNDUD÷]PLU$QNDUD0HUVLQ(GLUQH÷VWDQEXOROGX(QSDKDOÔURWD7/LOH
÷VWDQEXO$WLQDROXUNHQHQXFX]URWDLVH7/LOH%R]NÔU6H\GLùHKLUROGX
S.2
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık
sistemini övmek isterken Hitler
Almanya’sını örnek göstermesi , sonradan
yapılan düzeltme girişimlerine karşın
siyasi hayatımızın demirbaş gaflarından
biri olarak tarihteki yerini aldı.
TÜRKİYE’DE 3.601
“İNDİRİMLİ MARKET”
BULUNUYOR
7¾UNL\H¾UHWWLáLPRUILQL
LKUD©HGL\RUDPDNDSV¾O
]HQJLQOLáLG¾ġ¾N
S.2
Kız öğrencler
daha mutlu
ELQ÷VWDQEXO7HNQLNhQLYHUVLWHVL÷7h|öUHQFLVL]HULQGH\DSÔODQDQNHWHJ|UHNÔ]|öUHQFLOHUGDKDPXWOX(NRQRPLNGXUXPLVHPXWOXOXöXDUWWÔUDQoRN
|QHPOLELUHWNHQ
S.3
TÜRKİYE'DEKİ
ORGAN
BAĞIŞI BU YIL
% 3 ARTTI
òQVDQóNXUWDUPDN
LQVDQOóáó
NXUWDUPDNJLELGLU
0('÷&$/3DUN$QWDO\D+DVWDQHVL2UJDQ1DNOL0HUNH]L%DùNDQÔ3URI'U$OSHU'HPLUEDùEX\ÔO
7UNL\H
GH\DSÔODQRUJDQQDNOLVD\ÔVÔQGD\]GH
ONDUWÔù\DùDQGÔöÔQÔV|\OHGL
S.3
2
SONSÖZ
Güncel
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
Çocuklara yapılan şkence
cezasız kalmamalı
Türk Anneler Derneği Çankırı Şube Başkanı Songül
Astarlıoğlu, "Çocuklara yapılan işkence cezasız
kalmamalı. En yüksek ceza ne ise küçücük
çocuklara işkence yapanların cezası o olmalı" dedi. ‰$1.,5,$$$VWDUOóRáOX$$
PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGDELUL
¾YH\GLáHUL¸]DQQHOHULWDUDIóQGDQ
©RFXNODUD\DSóODQLġNHQFH\HWHSNL
J¸VWHUGL
6RQG¸QHPGHJ¾QGHPHJHOHQ©RFXNODUDġLGGHWROD\ODUó\ODLOJLOLKDEHUOHULGX\GXáXQGDNDQóQóQGRQGXáXQXGLOHJHWLUHQ$VWDUOóRáOX
YLGHRODUóELOHL]OH\HPHGLáLQLLIDGH
HWWL
%óUDNóQDQQHOLáLQRUPDOELULQVDQóQELOHNDEXOHGLS\DSDELOHFHáLGDYUDQóġODUGHáLOEXQODU6DGHFH
ELU©RFXNGHáLOKL©ELUFDQOóEXGDYUDQóġóKDNHWPL\RUGL\HQ$VWDUOóRáOX‰RFXNODUD\DSóODQLġNHQFHFH]DVó]NDOPDPDOó(Q\¾NVHNFH]DQHLVH
N¾©¾F¾N©RFXNODUDLġNHQFH\DSDQODUóQFH]DVóRROPDOó+L©ELUġHNLOGHL\L
KDOX\JXODQPDPDOóNHVLQOLNOHEXQXQDIIóROPDPDOóLIDGHOHULQLNXOODQGó
‰RFXNODUóQPDUX]NDOGóáóLġNHQFHQLQLQVDQOóNGóġóELUġH\ROGXáXQX
YXUJXOD\DQ$VWDUOóRáOXòġNHQFHLQVDQóQGRáDVóQDD\NóUó%XQDVóOELU
SVLNRORMLGLUDQOD\DPó\RUXP%XNLġLQLQWHPHOLQHLQGLáLPL]GHVHYJLDKODNHNVLNOLáLROGXáXQXG¾ġ¾Q¾\RUXPGHGL
$VWDUOóRáOX©RFXNODUóQ\DġDGóáóWUDYPD\óDWODWDELOPHVLQLQROGXN©D
J¾©RODFDáóQóGLOHJHWLUHUHNN¾©¾N
EHGHQOHULQEXQXDWODWDELOPHVLL©LQ
HQL\LLPNDQODUóQROXġWXUXOPDVóJHUHNWLáLQLND\GHWWL
‰RFXNODUóQKHU]DPDQDQQHVHYJLVLLOHE¾\¾PHVLJHUHNWLáLQHGLNNDWL
©HNHQ$VWDUOóRáOXġ¸\OHNRQXġWX
Ankara'da elektrk
kesnts yapılacak
òPNDQODUóROPDVDGDKL©RFXNODUóQDQQHOHULQLQ\DQóQGDYHDQQHVHYJLVL\OHE¾\¾PHOHULJHUHNL\RU‰RFXN
VHYJL\OHE¾\¾PHOL$QQHOLNGX\JXVX\¾UHNWHROPDOóEXGX\JX\XKLVVHGLOPHN©RN¸QHPOL%HQRDQQHOHULQ
VHYJLVL]OLNYHQHIUHWOHE¾\¾G¾á¾Q¾G¾ġ¾Q¾\RUXP%XQXQEDġNDELU
D©óNODPDVóRODPD]%XGXUXPODUóQ
¸QOHPLQLDOPDOó\ó]‰RFXNODUóVHYJL\OHE¾\¾WPHOLDLOHOHUHHáLWLPYHUPHOL\L]$QQHOLNELOLQFLQHVDKLSROPDODUóQóVDáODPDOó\ó]%RġDQPDODUóQ©RN
ID]ODROPDVóYHN¾©¾N\DġWDHYOLOLNOHU
GH¾]¾QW¾\OHNDUġóODGóáóPó]ROD\ODUD
VHEHSRODELOLU
Ankara en fazla
seyahat edlen şehr
7¾UNL\H¾UHWWLáL
PRUILQLLKUD©
HGL\RUDPDNDSV¾O
]HQJLQOLáLG¾ġ¾N
$1.$5$$1.$Ȃ%XJ¾Q$QNDUD‰DQNóUóYH
.DUDE¾NȇWHHOHNWULNNHVLQWLOHUL\DġDQDFDN
%DġNHQ(OHNWULNȇWHQ\DSóODQ\D]óOóD©óNODPD\D
J¸UHȆ3ODQOó(OHNWULN.HVLQWLVL3URJUDPóȇGDKLOLQGH
2FDNȇWD$QNDUD‰DQNóUóYH.DUDE¾NȇHEHOLUOHQHQ
VDDWOHUGHHOHNWULNYHULOHPH\HFHN
$QNDUDȇQóQ‰DQND\D(WLPHVJXWYH0DPDNLO©HOHULQGH‰DQNóUóPHUNH]LQGHYH.DUDE¾Nȇ¾Q6DIUDQEROXLO©HVLQGHHOHNWULNNHVLQWLOHUL\DġDQDFDN
<óOOóNKDEHUOHġPH
JLGHULELQ7/
$1.$5$$1.$6HUEHVW7HOHNRP¾QLNDV\RQòġOHWPHFLOHUL'HUQHáL7(/.2'(57¾UNL\HȇGH\óOóQGDVDELWWHOHIRQLOHLQWHUQHWL
EXOXQDQYHKHUELUH\LFHSWHOHIRQXVDKLELRODQ
NLġLOLNELUDLOHQLQD\OóNRUWDODPDKDEHUOHġPH
JLGHULQLQ\DNODġóN7/ROGXáXQXD©óNODGó
<DSóODQ©DOóġPDQHWLFHVLQGH7¾UNL\HȇGHNLġLOLNELUDLOHQLQKDEHUOHġPHJLGHULQLQJH©HQVH$1.$5$$1.$Ȃ7¾UNL\HNDPXWHNHOLQGH
QH\HJ¸UH\¾]GHG¸UWO¾NELUDUWóġOD\óOOóNELQ
¾UHWWLáLYHWóEELDPD©ODNXOODQóODQPRUILQLQ\¾]7/ȇ\HXODġWóáóEHOLUWLOGL
GHȇLQLLKUD©HGL\RUDQFDNPRUILQKDġKDġLKWLYD
7HOHNRP¾QLNDV\RQDODQóQóQG¾]HQOH\LFLNXRUDQóGLáHU¾UHWLFL¾ONHOHULQEHġWHELULG¾]H\LQGH
UXOXġXRODQ%LOJL7HNQRORMLOHULYHòOHWLġLP.XžUHWLPYHULOHULQHJ¸UHPRUILQ7RSUDN0DKVXOOHUL2ILVLȇQLQWRQ©L]LOPHPLġKDġKDġNDSV¾UXPXȇQXQ%7.\D\óQODGóáóYHULOHULOH7(/.2O¾LġOHPHNDSDVLWHVLQHVDKLS%ROYDGLQ$I\RQ$ONR'(5ȇLQ\DSWóáóJHQHOVHNW¸UGHáHUOHQGLUPHVL
ORLGOHULIDEULNDVóQGD¾UHWLOL\RUžUHWLOHQPRUILQYH
VRQXFXQGDELUVDELWWHOHIRQYHELUòQWHUQHW
W¾UHYOHULQLQ\¾]GHȇL\XUWL©LLKWL\DFóNDUġóODGóNDERQHOLáLRODQKHUELUH\LQLQFHSWHOHIRQXVDWDQVRQUDWóEELDPD©OóRODUDNLKUD©HGLOL\RU
KLELROGXáXNLġLOLNELUDLOHQLQDOGóáóKDEHU\óOóQGDLġOHQHQKDġKDġNDSV¾O¾Q¾QELQGH
OHġPHKL]PHWOHULL©LQD\GDRUWDODPD7/
RUDQóQGDPRUILQLKWLYDHWWLáLYH\XUWGóġóSL\DKDUFDGóáóEHOLUOHQGL
VDGD\HUDODQGLáHU¾ONHOHUGHEXQXQNDWóRODUDN
NeredenNereye.com ve ClickBus.com.tr Türkiye’de 2015 yılındaki
‰H\UHN%7.7¾UNL\H(OHNWURQLN+D\¾]GHVHYL\HVLQHNDGDU©óNWóáóGLNNDWHDOóQGóáóQotobüsle seyahat alışkanlıklarını rakamlarla ortaya koydu. Araştırmaya EHUOHġPH6HNW¸U¾ž©$\OóN3D]DU9HULOHUL5DGDEXNRQXGDDOóQDFDNGDKD©RNPHVDIHEXOXQGXgöre; NeredenNereye.com ve ClickBus.com.tr üzerinden online satılan SRUXȇQDJ¸UHVDELWWHOHIRQDD\OóNRUWDODPD
áXDQODġóOGóáóEHOLUWLOGL
7/¸GHQL\RU$\QóUDSRUGD*60RSHUDW¸U¾otobüs biletinin büyük bölümünün rotası Ankara oldu.
\óOóQGDLġOHQHQNDSV¾OYHGROD\óVó\OD¾UHQ¾QDERQHOHULQLQRUWDODPDD\OóN¸GHPHOHULWLOHQPRUILQKLGUDWPLNWDUODUóQGDYHNDSDVLWHNXO$1.$5$$1.$(QID]OD
ELOHWDOóPóQóQVRQJ¾QHEóUDNóOUóQHQID]ODVH\DKDWHWWLNOHULLON
ODQóPRUDQóQGDIDEULNDGDNLWDGLODWQHGHQL\OHD]DOQLQLVH7/ȇ\HXODġWóáóEHOLUWLOL\RU6DELWLQVH\DKDWHGLOHQLONURWDòVWDQPDPDVóVH\DKDWWDULKLQGHQRUURWDòVWDQEXOȂ$QNDUD$QNDPDROGXáXEHOLUWLOGL
WHUQHWEDáODQWóVóL©LQLVHD\OóNRUWDODPD
EXO$QNDUD$QNDUDòVWDQEXO
UDòVWDQEXO$QNDUDò]PLU$Q- WDODPD¾©J¾Q¸QFHDOóQPDVó
7¾UNL\HȇGDWRQPRUILQKLGUDW¾UHWLU7/¸GHQL\RU%XJLGHUOHULQKHSVLQH\¾]GH
-EN PAHALI ROTA
NHQ¾UHWLPUDNDPODUó\óOODULWLEDUó\OD $QNDUDò]PLU$QNDUD0HUVLQ NDUD0HUVLQ(GLUQHȂòVWDQEXO
.'9ȇQLQ\DQóVóUDPRELOWHOHIRQL©LQ\¾]GH
(GLUQHòVWDQEXOROGX(QSDKD2QOLQHRWRE¾VELOHWLDODQODUóQ
İSTANBUL – ATİNAYHWRQOXNELUVH\LUL]OHGLȇWH¾UHWLPLQ
VDELWWHOHIRQL©LQ\¾]GHYHòQWHUQHWEDáODQ*H©HQ\óORWRE¾VOHVH\DKDWLQ
WRQDG¾ġPHVL\OH¸QFHNL\óODJ¸UH\¾]GHȇOóND]D- OóURWD7/LOHòVWDQEXO$WLQD ȇWHROGXáXJLEL\LQHHQ©RN
WóVóL©LQ\¾]GH˜]HOòOHWLġLP9HUJLVLQLGHHNOHROXUNHQHQXFX]URWDLVH7/LOH $QNDUDȇ\DVH\DKDWHWWLáLJ¸U¾O¾WHUFLKHGLOGLáLURWDODUDUDVóQGD
OóġJ¸]OHQGL
PHNJHUHNL\RU'HYOHWH¸GHQHQWRSODP7/
%R]NóU6H\GLġHKLUROGX
\RU(QID]ODDUDQDQVH\DKDWURHQSDKDOóVóUDODPDVóQGDELULQòQWHUQHW¾]HULQGHQRWRE¾V
WDVóGDGHáLġPL\RUYHòVWDQEXOȂ
FLOLN7/ȇOLNIL\DWLOHòVWDQEXO YHUJLHNOHQGLáLQGHW¾PELUH\OHULFHSWHOHIRQXVDKLELRODQG¸UWNLġLOLNELUDLOHQLQRUWDODPD
ELOHWLVDWóġóJHU©HNOHġWLUHQ1H$QNDUDROX\RU*H©WLáLPL]\óOóQ
Ȃ$WLQDȇ\DDLW(QXFX]URWDLVH
UHGHQ1HUH\HFRPYH&OLFN%XV
HQD]DUDQDQVH\DKDWURWDVóLVH
KDEHUOHġPHJLGHULD\GDRUWDODPD7/ȇ\H
%R]NóUȂ6H\GLġHKLUYHIL\DWóVDFRPWULġELUOLáL\DSóODQRWR*¾USóQDUò]PLU
GHFH7/1HUHGHQ1HUH\HFRP
\óOGDLVH\DNODġóNELQ7/ȇ\HXODġó\RU
E¾VILUPDODUóVD\HVLQGHEL-EN ÇOK PAZAR GÜNÜ VE
YH&OLFN%XVFRPWU¾]HULQGHQ
.RQX\DLOLġNLQJ¸U¾ġOHULQLSD\ODġDQ7(/.2QLQ¾]HULQGHJ¾]HUJDKDSUDWLN
GECELERİ SEYAHAT EDİLİYOR- VDWóQDOóQDQELOHWOHUJ¸]¸Q¾QH
'(5<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó<XVXI$WD$UóDN
YHNROD\ELUġHNLOGHRWRE¾VELOHWL
2WRE¾VLOHVH\DKDWHGHUNHQ
DOóQGóáóQGDRUWDODPD\ROFXOXN
ġXQODUóND\GHWWL
DOPDLPNDQóVXQX\RU1HUHGHQJHFH\ROFXOXáXWHUFLKHGLOL\RU
E¾W©HVLLVH7/ROGX
Ȋ+DEHUOHġPHKL]PHWOHULJ¾QO¾NKD\DWóPó1HUH\HFRPYH&OLFN%XVRQOLQH
$UDġWóUPD\DJ¸UHVH\DKDWL©LQ
-ERKEKLER DAHA ÇOK
]óQYD]JH©LOPH]LKWL\D©ODUóQGDQELULKDOLQH
VDWóġWDQHOGHHGLOHQYHULOHUGRáHQID]ODWHUFLKHGLOHQ]DPDQGLSEYAHAT EDİYORJHOGL$NóOOóWHOHIRQODUóQ\D\JóQODġPDVóYHòQUXOWXVXQGDȇGHNLVH\DKDW
OLPL6DEDK
2WRE¾V\ROFXOXáXQXWHUFLK
WHUQHWKó]ODUóQóQDUWPDVóJLELJHOLġPHOHUKDWUHQGOHULQLUDNDPODUODD©óNODGó
VDDWOHULLVHRWRE¾VOH\ROHGHQOHULQNDGóQHUNHNRUDQóQD
EHUOHġPHKL]PHWOHULQLQ©RN\¸QO¾ELUġHNLOGH
$UDġWóUPD\óOóL©LQGH
FXOXNWDSHNUDáEHWJ¸UP¾\RU
EDNWóáóPó]GDLVHDáóUOóN\¾]GH
NXOODQóODELOPHVLQLVDáOó\RU%XNDGDU¸QHP1HUHGHQ1HUH\HFRPYH&OLFN2WRE¾VOHSD]DUJ¾Q¾\ROD©óNLOHHUNHNOHUGH
OLELULKWL\D©KDOLQHJHOHQKDEHUOHġPHKL]PHW%XVFRPWU¾]HULQGHQRQOLQH
PDNWHUFLKHGLOLUNHQVDOó
-ONLİNE BİLET ALMAK
RWRE¾VELOHWLVDWóQDODQODUóQVHDUóQVHOHUL\¾NVHNYHUJLSROLWDNDODUóGDHNOHQLQFH
QóQHQD]VH\DKDWHGLOHQ
QóQHQD]VH\DKDWHGLOHQ
ÇOK PRATİK\DKDWDOóġNDQOóNODUóQóRUWD\D
WD\D
J¾QROGXáXQXJ¸U¾1HUHGHQ1HUH\HFRPYH&OLFN- DLOHE¾W©HOHULQGHKDWóUóVD\óOóUELU\HUNDSOó\RU
NR\X\RU2UWD\D©óNDQYHH\RUX]
\RUX]
%XV
%XVFRPWUVH©LOHQJ¾]HUJDKWD
+DEHUOHġPHYHLQWHUQHWLQDUWóNHOHNWULNYHVX
<HQLPDKDOOH%HOHGL\HVLLOH‰DáGDġ<DġDPó'HVULOHUGLáHU\DQGDQGD
%
%L
%LUGLáHU
L
U
U
G
GL
L
LáH
á
áH
H
U
U
VHIH
VHIHULEXOXQDQILUPDODUóVDQL\HJLELO¾NVROPD\DQJ¾QO¾NELUKL]PHWROGXáXWHNOHPH'HUQHáL‰<''$QNDUDĠXEHVLȇQLQ\óO&OLFN%XVȇóQJOREDOGHHQ
Y
YHUL
YH
YHULLVH
H
U
UL
L
L
V
VH
OHU
OHUL©LQGHIL\DWYHVDDWDOWHUQDGóUV¾UG¾UG¾á¾Ȋ‰DáGDġOóN(áLWLPȋSURMHVLLġELUOLáL
QXQNDEXOHGLOHUHN¾]HULQGHNLYHUJL\¾N¾Q¾Q
E¾\¾NLNLQFLSD]DUóRODQ
Q
WLIOHULQHJ¸UHVóUDOD\DUDNHQX\- D]DOWóOPDVóJHUHNL\RU$\UóFDKDOHQVDELWKó]Oó
WLIOH
GHYDPHGL\RU3URMHNDSVDPóQGDȊ0HPH.DQVHUL
J
JXQRWRE¾VVHIHULQLNROD\FD
YH(UNDQ7DQóȋNRQXVX<HQLPDKDOOHȇGHPHUFHNDO- 7¾UNL\HȇQLQWDġóGóáó
LQWHUQHWHEDáODQDPDPóġPLO\RQHYYHLġ\HSRWDQVL\HOHGHGLNNDW
VH©PH\LVDáOó\RU.UHGLNDUWóQDDOóQGó
ULQHLQWHUQHWJ¸W¾UPHQLQ©RN¸QHPOLELUKHGHI
©HNL\RU
Wó\ODJ¾YHQOLELUġHNLOGH¸GH%DWóNHQW.¾OW¾U0HUNH]LȇQGHJHU©HNOHġHQHáLROGXáXQXXQXWPDPDNJHUHNL\RU(OHNWURQLN
-2015’İN POPÜLER
PH\DSóOóSLġOHPWDPDPODQDP
WLPVHPLQHULQH‰<''(áLWLP%LULPL6RUXPOXKDEHUOHġPHKL]PHWLQL\¾NVHNNDOLWHYHX\JXQ
ROTALARI BÜYÜK
ELOL\RUžVWHOLNVH\DKDWSODQóQóQ
ELOL
VX*¾OWHQ(UFL\DV‰<''$QNDUDĠXEHVLȇQGHQYH
IL\DWODUODVXQDQDOWHUQDWLIELU©RNLġOHWPHFLEXŞEHİRLERGH
GHáLġPHVLGXUXPXQGDDOóQDQ
*HQ©OLN%LULPLȇQGHQWHPVLOFLOHU<(1ò0(.NXUVLOXQX\RU7(/.2'(5RODUDNKHPVDELWWHOHIRQ
7RSODPGD
ELOHWLKL©ELU¾FUHW¸GHPH\HUOHULYHYDWDQGDġODUNDWóOGó
KHPGHòQWHUQHWKL]PHWLVXQDQ©RNVD\óGD¾\HIDUNOóQRNWD\DRWRGHQLDGHHWPHNGHP¾P6HPLQHU¸QFHVLNDWóOóPFóODUóVHODPOD\DQ‰<''
E¾VELOHWLQLQVDWóOGóáó
PL]PHYFXW7¾NHWLFLOHUKWWSZZZWHONRGHU
N¾Q'DNLNDODUL©LQGHVDWóQ
(áLWLP%LULPL6RUXPOXVX(UFL\DV‰<''YHȊ‰DáȇLQVH\DKDWJ¸]GHDOóQDQELOHWELOJLOHULHPDLO
RUJWUX\HOHULPL]'3KWPODGUHVLQGHEXGDġOóN(áLWLPȋSURMHVLKDNNóQGDELOJLOHUYHUHUHN
\ROX\ODLOHWLOL\RU
OXQDQġLUNHWOHUGHQLVWHGLNOHULQLVH©HUHNE¾W©HȊ$PDFóPó]©DáGDġHáLWLP\ROX\OD©DáGDġLQVDQYH OHUL\LQHE¾\¾NġHKLUOHU2QOLQHELOHWDODQOD©DáGDġWRSOXPDXODġPDNWóUȋGHGL
OHULQHJ¸UHGLOHGLNOHULKL]PHWOHULDODELOLUOHUȋ
.DGóQODU0HPH
.DQVHULQHGXUGL\HFHN
SONSÖZ
Türkye'dek organ
bağışı bu yıl % 3 arttı
0
('ò&$/3DUN$QWDO\D+DVWDQHVL2UJDQ1DNOL0HUNH]L
%DġNDQó3URI'U$OSHU'HPLUEDġEX\óO7¾UNL\H
GH\DSóODQ
RUJDQQDNOLVD\óVóQGD\¾]GH
O¾NDUWóġ\DġDQGóáóQóV¸\OHGL
$NLI$5,&,$17$/<$'+$0HGLFDO3DUN$QWDO\D+DVWDQHVL2UJDQ
1DNOL0HUNH]L\óOOóNGHáHUOHQGLUPH
WRSODQWóVóQD2UJDQ1DNOL0HUNH]L%DġNDQó3URI'U$OSHU'HPLUEDġ2UJDQ
1DNOL.RRUGLQDW¸U¾'U/HYHQW<¾FHWLQ
YH1HIURORML8]PDQó3URI'U+DYYD
$VXPDQ<DYX]NDWóOGó7¾UNL\H
GHRUJDQQDNOLVD\óVóQGDEX\óO\¾]GH
O¾N
DUWóġROGXáXQXEHOLUWHQ3URI'U'HPLUEDġELQE¸EUHNQDNOLJHU©HNOHġWLULOGLáLQLYH\DNODġóNFLYDUóQGD
IDUN\DġDQGóáóQóV¸\OHGL6¾UH©L©LQGH
RUJDQQDNOLQLQELUGHYOHWSROLWLNDVóKDOLQHJHOHUHNGHVWHNOHQPHVLQLQPXWOXOXNYHULFLROGXáXQXGLOHJHWLUHQ3URI
'U'HPLUEDġELUND©J¾Q¸QFH(VNLġHKLU
GHEDáóġODQDQNDUDFLáHULQ76.
\D
DLWKHOLNRSWHUOHJHWLULOPHVLQL¸UQHN
J¸VWHUGL6RQ\óOGóUROGXáXJLELEX\óO
GD$YUXSD%LUOLáL
QGHNLYH$%'
GHNLRUJDQQDNOLPHUNH]LQGHQGDKD
ID]ODE¸EUHNQDNOLJHU©HNOHġWLUGLNOHULQLD©óNOD\DQ3URI'U'HPLUEDġEX\óO
E¸EUHNQDNOL\DSWóNODUóQóEXUDNDPODUóQ6DáOóN%DNDQOóáóWDUDIóQGDQ
ND\óWDOWóQDDOóQDQġHIIDIUDNDPODUROGXáXQXQDOWóQó©L]GL
3
Güncel
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
(QE¾\¾NLVWHNOHULQLQEDġDUóRUDQODUóQóKHSGDKD\¾NVHáH©óNDUPDNROGXáXQXDQODWDQ3URI'U$OSHU'HPLUEDġ
6DáOóN%DNDQOóáó
QóQVLVWHPLQGHELOGLULOHQEDġDUóRUDQóPó]\¾]GH7¾UNL\H
GH\DSóODQKHURUJDQQDNOL\DSóOGóáóJ¾QYHVDDWWH6DáOóN%DNDQOóáó
QGD
ND\óWDOWóQDDOóQPDN]RUXQGDGóU%X
QDNLOOHULQVRQX©ODUóQó\óOL©LQGHJ¾QFHOOHUYH\D\óQODU*H©WLáLPL]\óO\¾]GH
RODQE¸EUHNQDNOLQGHEDġDUóRUDQóPó]
H©óNPóġWóU%XRUDQ$%'
GH
\¾]GH$%¾ONHOHULQGHNLPHUNH]OHUGH\¾]GH
W¾UGL\HNRQXġWX
)LQODQGL\DòVYL©UHòVYH©YH1RUYH©
JLEL$YUXSD¾ONHOHULQLQWRSODPPHUNH]OHULQGH\DSóODQE¸EUHNQDNOLQGHQ
ID]ODE¸EUHNQDNOL\DSWóNODUóQó7¾UNL\H
GHNLE¸EUHNQDNOLPHUNH]LQGH
\DSóODQQDNLOOHULQ\¾]GH
LQLJHU©HNOHġWLUGLNOHULQLLIDGHHWWL
Kız öğrencler daha mutlu
‰RFXNODUóPó]D
\HWHULQFHVDKLS
©óNDPó\RUX]Ȑ
*H©WLáLPL]\óO7¾UNL\HȇGH©RFXNODUKDNNóQGD
\D]óOóEDVóQGD\D\óQODQDQKDEHUVD\óVó\¾]GH
DUWDUDNWRSODPGDELQ¤GHWH\DNODġóUNHQ©óNDQKDEHUOHULQE¾\¾N©ODUóLOHLOJLOLROGXáXEHOLUOHQGL0HG\DWDNLSDMDQVó,QWHUSUHVVȇLQ
\óOóQGDXOXVDOE¸OJHVHOYH\HUHOEDVóQGD©óNDQKDEHUOHULNDSVD\DQDUDġWóUPDVóQDJ¸UH©RFXNODUóQ
EDVóQGDGDKD©RNDGLVX©ODUYHFLQD\HWKDEHUOHUL\OH\HUDOGóáóVDSWDQGó7HKGLWKóUVó]OóN\DUDODPD
YHFLQD\HWG¤KLOVX©DEXODġDQ©RFXNKDEHUOHUL
ELQLDġDUNHQ©RFXNODUD\¸QHOLNWDFL]LQ\D]óOóEDVóQDELQH\DNóQKDEHUOH\DQVóGóáóVDSWDQGó
,QWHUSUHVVȇLQD\QóLQFHOHPHVLQGH2FDND\óQGDQEX\DQD©RFXNFLQD\HWOHULELQLJH©HQKDEHUGH\HUDOóUNHQIL]LNVHOYHGX\JXVDOġLGGHWLQGH
ELQ
GHQID]ODKDEHUHNRQXROGXáXRUWD\D©óNWó
6RQ]DPDQODUGDDLOHOHULLOHELUOLNWH©HġLWOL$YUXSD
¾ONHOHULQHJ¸©HWPHNL©LQ\ROD©óNDQDQFDN\DġDQDQ¸O¾POHUOHJ¾QGHPGHRODQP¾OWHFL©RFXNODUóQ
ELQGHQID]ODKDEHUGH\HUDOGóáóJ¸U¾O¾UNHQ©RFXNJHOLQOHUNRQXVXQXQLVHELQLJH©HQKDEHUVD\óVóLOH\óOER\XQFDJ¾QGHPHJHOGLáLEHOLUOHQGL‰DOóġDQ©RFXNODUKDNNóQGDGDELQH\DNóQKDEHU
©óNDUNHQ©RFXNLVWLVPDUóLOHLOJLOLGH\D]óOóEDVóQGD
ELQGHQID]ODKDEHU\HUDOGó
3HXJHRW7RWDO7HDP
HNLEL'DNDU5DOOLVLQH
KD]óUODQó\RU
ò67$1%8/$$3HXJHRW7RWDO7HDPHNLEL
'DNDU5DOOLVLL©LQKD]óUOóNODUóQóV¾UG¾U¾\RU
3HXJHRWD©óNODPDVóQDJ¸UH3HXJHRW
QXQ
'DNDU5DOOLVLL©LQ¸]HORODUDNJHOLġWLUGLáL
'.5YH3HXJHRW7RWDO7HDPHNLELVWDUWó
2FDN&XPDUWHVLJ¾Q¾YHULOHFHN'DNDU5DOOLVL
QGHELQNLORPHWUHOLNWR]YHPDFHUD
GROXSLVWOHUHPH\GDQRNXPD\DKD]óU
+DIWDEDġóQGD$UMDQWLQ
LQEDġNHQWL%XHQRV
$LUHV
HJHOHQ3HXJHRW7RWDOHNLELQLQ¾\HVLDGUHQDOLQGROXUHNDEHWHKD]óUGXUXPGD
(NLSOHU%XHQRV$LUHV
LQNX]H\EDWóVóQGDNL
$UDZDNWHVWPHUNH]LQGHNóVDELUQLKDLGHQHPH
JHU©HNOHġWLUGL'¸UWHNLELQKHUELUL¾]HUOHULQGH
\DUóġQXPDUDODUó\D]óOóRWRPRELOOHULQLQGLUHNVL\RQXQDJH©WL
ò67$1%8/$1.$ELQ
òVWDQEXO7HNQLNžQLYHUVLWHVLò7ž¸áUHQFLVL¾]HULQGH\DSóODQDQNHWHJ¸UHNó]¸áUHQFLOHU
GDKDPXWOX(NRQRPLNGXUXP
LVHPXWOXOXáXDUWWóUDQ©RN¸QHPOLELUHWNHQ˜áUHQFLOHULQ\¾]GH
ȇGHQID]ODVóLVHJHOHFHáLQGHQ
XPXWOX
ELQ¸áUHQFLWDUDIóQGDQ
FHYDSODQDQȊ0XWOXPXVXQX]"ȋ
DQNHWLQHJ¸UH¸áUHQFLOHULQ\¾]GHȇ¾%LQ¸áUHQFLPXWOX\¾]GHȇVó¸áUHQFL
PXWVX]ROGXáXQXEHOLUWLUNHQ
\¾]GHȇLELQ¸áUHQFLLVH
HPLQROPDGóáóQóELOHPHGLáLQL
LIDGHHWWL
ò7ž˜áUHWLPž\HVL3URI'U
2UKDQ.XUDOȇóQYHUGLáL3UREDELOLW\DQG6WDWLVWLFV0$7(YH
2ODVóOóNòVWDWLVWLN0$7GHUVOHULNDSVDPóQGD¸áUHQFLWDUDIóQGDQELQ¸áUHQFL\H
PXWOXROXSROPDGóáóJHOHFHáLQGHQXPXWOXROXSROPDGóáóPXWOXHGHFHNPHVOHNGDOODUóHNRQRPLNGXUXPODUóJLELVRUXODU
VRUXOGX
$QNHWHNDWóODQ¸áUHQFLOHULQ
YHUGLáLFHYDSODULVHFLQVL\HW\Dġ
HáLWLPHNRQRPLNGXUXPNRQDNODPDġHNOLYHJHOLUGXUXPXQD
J¸UHGHáHUOHQGLULOGL$QNHWYH-
ULOHULQHJ¸UHHUNHN¸áUHQFLOHULQ
\¾]GHȇLPXWOX\NHQNó]¸áUHQFLOHULQLVH\¾]GHȇLPXWOX
“EKONOMİK DURUM
MUTLULUĞU ARTIRIYOR”
$QNHWYHULOHULQHJ¸UH¸áUHQFLOHULQHNRQRPLNGXUXPXYH
JHOLUGXUXPODUóPXWOXOXNODUóQóDUWóUó\RU(NRQRPLNGXUXPX
GDKDL\LRODQ¸áUHQFLOHULQ\¾]GH
ȇVóPXWOX$\UóFDKHUD\G¾]HQOLJHOLULRODQ¸áUHQFLOHULQLVH
\¾]GHȇVLPXWOXROGXNODUóQóLIDGHHGHUNHQEXRUDQEXUVOXODUGD\¾]GHȇDJHOLULP\RN
GL\HQOHUGHLVH\¾]GHȇHNDGDU
JHULOL\RU
Karga bana dedi
di ki
>ebY;1I9
[email protected]
O gaflar komikti,
bu gaf tehlikeli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık sistemini övmek isterken Hitler
Almanya’sını örnek göstermesi , sonradan yapılan düzeltme girişimlerine karşın siyasi hayatımızın demirbaş
gaflarından biri olarak tarihteki yerini aldı.
Eski siyasetçiler de gaf yapardı
ama onlar genellikle sadece komik
olurdu.
++
Örneğin eski Başbakan Tansu Çiller bir miting konuşmasını “Allah’ı sizlere emanet ediyorum” diye bitirmiş,
zaten il olan Sivas’ta “Bu bacınız sizi
il yapacak” sözünü vermişti. Çiller’in
ANAP lideri Mesut Yılmaz için “O istikrarsız biri” demek isterken “O iktidarsız biridir” demesi, kendisini karşılayan belediye zabıtalarını “Merhaba
asker” diye selamlaması, vatandaşların Kurban Bayramı’nı “Mübarek
kurban şeker bayramınız kutlu olsun”
diye kutlaması, partisinin amblemi olan kıratı hatırlayamayıp ondan
“beyaz at, ak at” şeklinde bahsetmesi de komik gaflar olarak vaktiyle dudaklarımıza ince bir tebessüm
kondurmuştu.
++
Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan
Süleyman Demirel de ünlü gaflara imza atmıştı. “Ege bir Yunan gölü
değildir, Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh Ege bir göl değildir”, “Millete plan değil pilav lazım”
bunlardan sadece ikisiydi. Gazetecilerin “Ecevit’in elini sıktınız mı” sorusuna karşılık olarak “Ya neresini sıkacaktım” cevabı da unutulmaz bir
gafı olarak hafızalarımıza kazınmıştı.
++
Yine eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal’ın “Benim memurum işini bilir” ifadesi, kendisini sık sık
eleştiren muhalefete “Biraz da küçük Turgut’la oynayın” mesajı önemli
siyasi gaflar arasına girmişti.
++
Gaflardan bahsederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu unutmamak lazım. Fenerbahçe’nin ünlü golcüsü Lefter’den “Çok iyi kaleciydi”
diye bahsetmiş, iktidarı eleştirirken,
“Biz sizin gibi söz verip de sözünde
duranlardan değiliz” demişti.
Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun, Ferro Krom Tesisleri’nden “Kırro Ferom Tesisleri diye bahsetmesi,
eski SODEP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan’ın, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki miting konuşmasına
“Sevgili Kızılderililer” diyerek başlaması , son başbakanlığı sırasında zihnen ve bedenen yorgun olan Bülent
Ecevit’in konuğu Afganistan Başbakanına “Sayın Afgan Genel Müdürü”
diye seslenmesi de siyasi tarihimizin ilginç ve komik gafları arasında yerini almıştı.
Yıl: 41
Sayı: 14547
4 OCAK 2016
PAZARTESİ
Şekerbank pay satışı gündemde
ò67$1%8/$$.D]NRPPHUWVEDQN\¾]GH
OLNĠHNHUEDQNSD\óQóQVDWóġóL©LQ,QWHU&RQVXOW
ó\HWNLOHQGLUGL
ĠHNHUEDQN
óQ.DPX\X$\GóQODWPD3ODWIRUPX
QGD.$3
\HUDODQD©óNODPDVóQGDEDQNDQóQDQDKLVVHGDUODUóRODQĠHNHUEDQN3HUVRQHOL0XQ]DP6RV\DO
*¾YHQOLNYH<DUGóPODġPD6DQGóáó9DNIó6(09$.6DPUXN
.D]\QD-6&YH.D]NRPPHUWVEDQN-6&WDUDIóQGDQNHQGLOHULQH
D©óNODPD\DSóOGóáóELOGLULOGL
$©óNODPDGDġXQODUND\GHGLOGL
.D]NRPPHUWVEDQN-6&ĠHNHUEDQN7$Ġ
QLQVHUPD\HVLQGH
VDKLSROGXáX\¾]GHSD\ó
LOH6DPUXN.D]\QD-6&
GDQVDWóQ
DODFDáó\¾]GH
OLNSD\GDQ
ROXġDFDNWRSODP\¾]GHSD\óQ\HQLELUVWUDWHMLN\DWóUóPFó\DVDWóOPDVóNRQXVXQGDĠHNHUEDQN7$Ġ
QLQ\¾]GH
¾QH
VDKLSRODQĠHNHUEDQN7$Ġ3HU-
6216˜=*D]HWHFLOLN0DWEDDFóOóN5HNODPFóOóNòQġ6DQ
YH7LF/WGĠWL$GóQDòPWL\D]6DKLEL
$EGL3(+/ò9$1
*HQHO<D\óQ.RRUGLQDW¸U¾2UKDQ8à852à/8
6RUXPOX<D]óòġOHUL0¾G¾U¾&DIHU.ž/$+/,2à/8
<D]óòġOHUL0¾G¾U¾$OL7(3(
òVWLKEDUDWĠHIL$KPHW$\GóQ.˜.6$/
6SRU6RUXPOXVX$OL<DO©óQ(5&$1
*¸UVHO<¸QHWPHQ1LOD\*$=(/2à/8
+XNXN0¾ġDYLUL$Y0HKPHW1HFDWL<¾]HU
7(06ò/&ò/ò./(5
òVWDQEXO7HPVLOFLVL
òEUDKLP'(0ò5&ò
ò]PLU7HPVLOFLVL
$WDPDQ6$5,*('ò.
.DUDGHQL]7HPVLOFLVL
.HPDOHWWLQ7$1*$/
6LYDV.R\XOKLVDU7HPVLOFLVL
0HKPHW$OL'¾QGDU
VRQHOL0XQ]DP6RV\DO*¾YHQOLN
YH<DUGóPODġPD6DQGóáó9DNIó
6(09$.LOHDQODġPóġWóU
%DQNDGDDQDKLVVHGDUOóáD
GHYDPHGHFHN6(09$..D]NRPPHUWVEDQN-6&
\HDLWV¸]NRQXVXĠHNHUEDQNKLVVHOHULQLQVDWóġóLOH\HQLELUVWUDWHMLNRUWDáD
VDKLSRODFDNWóU.D]NRPPHUWVEDQN-6&KLVVHOHULQLQVDWóġV¾UHFLQLYHVWUDWHMLNRUWDNOD\DSóODFDNJ¸U¾ġPHOHUL\¾U¾WPHN
¾]HUH,QWHU&RQVXOW8OXVODUDUDVó)LQDQVDO'DQóġPDQOóNYH*D\ULPHQNXO<DWóUóP/WGĠWL\HWNLOHQGLULOPLġWLU
0(5.(=
5¾]JDUOó$JDKHIHQGL6RNDN
1R8OXV$1.$5$
7HO
)DNV
ȏ
+$%(50(5.(=ò
òYHGLN26%0DWEDDFóODU6LWHVL
&DGGH(VNL&DG1R
<HQLPDKDOOH$1.$5$
7HO
)D[
ȏ
%$6.,$'5(6ò
òYHGLN26%&DGGH(VNL&DG
6RNDN1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
'DáóWóP781$/,0('<$/7'Ġ7ò
<D\óQ7¾U¾<HUHO6¾UHOL
6¸]OHġPH'óġó<D]óODUDžFUHW˜GHQPH]
*D]HWH%DVóP7DULKL2FDN3D]DU
ò/$19(5(./$07$5ò)(6ò
ȏ5HQNOLE¾W¾QVD\IDODUGDVWFP7/.'9
ȏ6L\DK%H\D]VD\IDODUGDSD]DUOóáDWDELLGLU
ȏ%LODQ©R*HQHO.XUXO7¾]¾N6LJRUWD
$FHQWHOLN)HVLKQDPHYELODQODUóQVWFP7/.'9
4
SONSÖZ
Güncel
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
Çankaya Tahran’a konuk oldu
Söz Hakkı
Uluslararası projeler vasıtasıyla güçlü işbirliği ağları kuran Çankaya Belediyesi, Tahran’da düzenlenen
“8.Uluslararası Kent Yönetiminde Araştırmalar, Yenilikler Konferansı ve Festivali”ne katıldı.
‰DQND\D%HOHGL\H0HFOLVL%DġNDQ9HNLOL.DGLU<óOGóUóPEDġNDQOóáóQGDNLKH\HW$%')UDQVDYH0DFDULVWDQȇGDQJHOHQWHPVLOFLOHUOH
EXOXġWX‰DQND\DȇQóQNHQW\¸QHWLPLQHLOLġNLQYL]\RQXQXWDQóWWó
‰DQND\D%HOHGL\HVL'óġòġOHUL%DNDQOóáó<XUWGóġó7DQóWóPYH.¾OW¾UHO
òOLġNLOHU*HQHO0¾G¾UO¾á¾ȇQ¾QRUJDQL]DW¸UO¾á¾7DKUDQ%HOHGL\HVL.HQWVHO3ODQODPDYH$UDġWóUPDODU0HUNH]LȇQLQHYVDKLSOLáLQGHG¾]HQOHQHQ
Ȋ8OXVODUDUDVó.HQW<¸QHWLPLQGH
$UDġWóUPDODU<HQLOLNOHU.RQIHUDQVóYH)HVWLYDOLȋQHNDWóOGóòUDQȇóQEDġNHQWL7DKUDQȇGDG¾]HQOHQHQXOXVODUDUDVóNRQIHUDQVD$%')UDQVDYH
0DFDULVWDQȇóQGHáLġLNNHQWOHULQGHQ
WHPVLOFLOHULOH%LUOHġPLġ0LOOHWOHU.DONóQPD3URJUDPóYH0HWURSROLV3URJUDP3URMHVLVRUXPOXVXGDNDWóOóUNHQ
7¾UNL\HȇGHQGDYHWHGLOHQWHNNXUXP
‰DQND\D%HOHGL\HVLROGX
‰DQND\D%HOHGL\H0HFOLVL%DġNDQ9HNLOL.DGLU<óOGóUóPȇóQEDġNDQOóáóQGDNLKH\HWWH%HOHGL\H0HFOLVž\HVLYH7DULKL.HQWOHU%LUOLáLWHPVLOFLVL
)XDW‰HWLQ'óġòOLġNLOHU0¾G¾UO¾á¾
žVW6RUXPOXVX'U(WKHP7RUXQRáOX
)HQòġOHUL0¾G¾UO¾á¾žVW6RUXPOXVX
6DDGHWWLQĠDUOD\DQYH.¾OW¾U6R\VDO
òġOHU0¾G¾UO¾á¾žVW6RUXPOXVX0XUDW6D©óQGD\HUDOGó
7DKUDQȇóQVD\JóQHáLWLPNXUXPODUóQGDQ$PLU.DELUžQLYHUVLWHVLȇQLQ
HYVDKLSOLáL\DSWóáóNRQIHUDQVóQELULQFLJ¾Q¾QGHNHQWVHODOW\DSóNHQW
SODQODPDNHQWVDáOóáóYH©HYUHNHQW
HNRQRPLVLJLELNRQXODUóQHOHDOóQGóáó
SDQHOOHU\DSóOGóòUDQȇGDQ©RNVD\óGD
NHQWYHEHOHGL\HQLQGHLġWLUDNHWWLáL
WDQóWóPHWNLQOLNOHULQGH‰DQND\D%HOHGL\HVLVWDQGóE¾\¾NLOJLJ¸UG¾‰DQND\D+H\HWL%DġNDQó.DGLU<óOGóUóP
YH7DKUDQ%HOHGL\HVL.HQWVHO3ODQODPDYH$UDġWóUPDODU0HUNH]L%DġNDQóYH7DKUDQ%HOHGL\HVL%DġNDQ<DUGóPFóVó'U%DEDN1DJDKGDULD\UóFD
Ȋ7DKUDQ%¸OJH%HOHGL\HVLȋLOHNXUXOPDVóSODQODQDQNDUGHġNHQWLOLġNLVLKDNNóQGDGDILNLUDOóġYHULġLQGHEXOXQGXODU
‰DQND\DȇQóQDġNLVWDWLVWLáL
$ġNODUóQóQLNDKODWD©ODQGóUDQ©LIWOHULQDQDOL]LQL\DSDQ‰DQND\D%HOHGL\HVLLO©HVóQóUODUóQGD\DSóODQHYOLOLNOHUHLOLġNLQLOJLQ©YHULOHUHXODġWó
‰DQND\D%HOHGL\HVLLO©HQLQDġNLVWDWLVWLáLQL©óNDUGó‰DQND\D%HOHGL\HVL(YOHQGLUPH%LULPL\óOóLWLEDUL\OHLO©HGHDġNODUóQóWD©ODQGóUDQ©LIWOHULQHáLWLPGXUXPX\DġYHPHVOHNJLELGHPRJUDILNELOJLOHULQLDQDOL]
HWWL
‰DQND\DȇGDP¾KHQGLVOHUHYOLOLNL©LQHQID]ODWHUFLKHGLOHQNLġLOHUROGX‰DQND\D%HOHGL\HVLȇQHHYOHQPHN
L©LQEDġYXUDQNLġLOHULQHáLWLPG¾]H\OHULGHLO©HQLQRNXO
YHPH]XQL\HW\DSóVó\ODWXWDUOóOóNJ¸VWHUGL
Türkye’de 3.601 “ndrml
market” bulunuyor
%HOHGL\HOHUGH
PLO\RQWRQ
DWóNWRSODQGó
S
HNW¸UOHUH\¸QHOLNGHWD\OóUDSRUODUVXQDQ
0DSWULNVȇLQYHULOHULQHJ¸UH7¾UNL\HJHQHOLQGH
ELQDGHWLQGLULPOLPDUNHWEXOXQX\RU
$1.$5$$1.$òVWDQEXOLOOHUED]óQGDDGHWLOHELULQFLROVDGDHQID]ODLQGLULPOLPDUNHWLQROGXáXLO©HDGHW
LOH%XUVDȇQóQ2VPDQJD]LLO©H$1.$5$$1.$7¾PEHOHGL\HOHUHX\JXODVLROGX
QDQ\óOó%HOHGL\H$WóNòVWDWLVWLNOHUL$QNHWLVR&RáUDILELOJLVLVWHPOHULQL
QX©ODUóQDJ¸UHELQEHOHGL\HQLQELQ
LQGH
NXOODQDUDN\D]óOóPYHPRGHODWóNKL]PHWLYHULOGLáLWHVSLWHGLOGL$WóNKL]PHWLYH- OHUJHOLġWLUHQ7¾UNL\HȇQLQHQ
ULOHQEHOHGL\HOHUGHQPLO\RQWRQDWóNWRSODQGóE¾\¾NYHULWDEDQóND\QDáóQD
áóEHOLUOHQGL
VDKLSġLUNHWL0DSWULNV7¾UNL7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPX7žò.\óOó%H\HȇGHNLLQGLULPPDUNHWOHULGLVOHGL\H$WóNòVWDWLVWLNOHULQLD©óNODGó7¾PEHOHGL\HFRXQWPDUNHWLOHLOJLOLUDNDPODOHUHX\JXODQDQ\óOó%HOHGL\H$WóNòVWDWLVWLNOHUóQóD©óNODGó
UL$QNHWLVRQX©ODUóQDJ¸UHELQEHOHGL\HQLQELQ
0DSWULNVȇLQYHULOHULQHJ¸UH
LQGHDWóNKL]PHWLYHULOGLáLWHVSLWHGLOGL$WóN
7¾UNL\HȇGHELQDGHWLQKL]PHWLYHULOHQEHOHGL\HOHUGHQPLO\RQWRQDWóN
GLULPOLPDUNHWEXOXQX\RU
WRSODQGóáóEHOLUOHQGL
7¾UNL\HJHQHOLQGHJHQHOOLN-KİŞİ BAŞI GÜNLÜK ORTALAMA BELEDİYE
OHNLUDODUóQ\¾NVHNROGXáXDQD
ATIK MİKTARI 1,08 KİLOGRAM OLARAK
FDGGHOHUGHQYH\DPDáD]DNLUDHESAPLANDIODUóQóQJ¸UHFHOLRODUDN\¾NVHN
$QNHWVRQX©ODUóQDJ¸UH\óOóQGDEHOHGL\HOHUGHWRSODQDQNLġLEDġóJ¾QO¾NRUWDODPDDWóNPLN- ROGXáXORNDV\RQODUGDQX]DN
D©óODQYH¾U¾QOHULQLQGLULPWDUóNLORJUDPRODUDNKHVDSODQGóž©E¾\¾N
OLġHNLOGHVDWóOGóáóSHUDNHQGH
ġHKULPL]GHLVHWRSODQDQNLġLEDġóJ¾QO¾NRUWDODPDDWóNPLNWDUóòVWDQEXOL©LQNLORJUDP$QND- ]LQFLUOHULRODQLQGLULPOLPDUUDL©LQNLORJUDPò]PLUL©LQNLORJUDPROD- NHWOHULQHQID]ODEXOXQGXáXLO
LVHDGHWLOHòVWDQEXOòVWDQUDNJHU©HNOHġWL
EXOȇXVóUDVóLOHLQGLULPPDU-BELEDİYE ATIKLARININ YÜZDE 64’Ü DÜZENLİ
NHWLOHò]PLUYHRQXPDUNHW
DEPOLAMA TESİSLERİNE GÖNDERİLDİLOH$QNDUDWDNLSHGL\RU7¾UNL$WóNWRSODPDYHWDġóPDKL]PHWLYHULOHQEHOHGL\HOHUGHWRSODQDQPLO\RQWRQDWóáóQ\¾]GHȇL \HȇGHLQGLULPOLPDUNHWVD\óVóHQ
G¾]HQOLGHSRODPDWHVLVOHULQH\¾]GH
LEHOHGL\H D]RODQLODGHWLOH*¾P¾ġKDQH
ROXUNHQ1LáGHȇGH.LOLV%DW©¸SO¾NOHULQH\¾]GH
LNRPSRVWWHVLVOHULQHJ¸QPDQYH$UGDKDQȇGDLVHȇHULQGHULOGL\¾]GH
LLVHGLáHU\¸QWHPOHULOHEHUWDGLULPOLPDUNHWEXOXQX\RU
UDIHGLOGL
*(1(/.858/ø/$1,
.,%5,67h5..h/7h5'(51(öø
*(1(/0(5.(=ø
.ÕEUÕV7UN.OWU'HUQH÷L¶QLQ2OD÷DQ*HQHO.XUXO7RSODQWÕVÕDúD÷ÕGDNLJQGHPPDGGHOHULQLJ|UúPHN]HUH2FDN&XPDUWHVLJQ
6DDW¶GD0HKPHW(UWX÷UXOR÷OX7RSODQWÕ6DORQX+DON6RNDN1R
$VPD.DW<HQLúHKLU$1.$5$DGUHVLQGH\DSÕODFDNWÕU
dR÷XQOX÷XQVD÷ODQDPDPDVÕKDOLQGHLNLQFLWRSODQWÕ2FDN3D]DU
JQD\QÕ\HUYHD\QÕVDDWWH\DSÕODFDNWÕU
6D\ÕQ\HOHUHGX\XUXOXU
<g1(7ø0.858/8
*h1'(0
D$oÕOÕúYHVD\JÕGXUXúXøVWLNODO0DUúÕ
E%DúNDQOÕNGLYDQÕQÕQVHoLPL
F<|QHWLP.XUXOXYH'HQHWLP.XUXOX5DSRUODUÕQÕQRNXQPDVÕ
J|UúOPHVLYHLEUDVÕ
GoDOÕúPDG|QHPOHULQLQEWoHWDVOD÷ÕQÕQJ|UúOPHVL
RQD\ODQPDVÕQDYH<|QHWLP.XUXOXQDIDVÕOODUDUDVÕDNWDUPD\DSPD
\HWNLVLYHULOPHVLQH
H<|QHWLPYH'HQHWLP.XUXOODUÕQÕQVHoLPL
I'LOHNYHWHPHQQLOHU
J.DSDQÕú
7¾UNL\H
GH¸]HOOLNOHVRQ\óOODUGDKó]OD\D\JóQODġDQLQGLULPOLPDUNHWOHULQHQID]ODEXOXQGXáXòVWDQEXOLO©HVLLVH
DGHWLOH0DOWHSHROGX$\QóYHULOHUHJ¸UHHQID]ODLQGLULPOL
PDUNHWHVDKLSRODQòVWDQEXOLO©HOHULL©HULVLQGH0DOWHSHȇ\LVóUDVóLOHDGHWLOH(VHQ\XUW
DGHWLOH6DQFDNWHSHYHDGHW
LOH.¾©¾N©HNPHFHWDNLSHWWLòQGLULPOLPDUNHWVD\óVóQGDDGHW
LOHĠLġOLȇġHUDGHWLOH%DNóUN¸\
YH%H\RáOXDGHWLOH‰DWDOFDYH
DGHWLOHĠLOHOLVWHQLQHQDOWóQGD\HUDOGó
ò]PLUȇGHHQID]ODLQGLULPOLPDUNHWHVDKLSLO©HDGHW
LOH%XFDROXUNHQEXLO©H\LȇHU
DGHWLOH%RUQRYDYH.RQDNWDNLSHWWLDGHWLOH$QNDUDȇQóQ
HQID]ODLQGLULPOLPDUNHWLQH
VDKLSLO©HVL.H©L¸UHQȇLQDUGóQGDQDGHWLOH‰DQND\DYH
DGHWLOH0DPDNJHOL\RU7¾UNL\HJHQHOLQGHLVHHQID]ODLQGLULPOLPDUNHWHVDKLSLO©HDGHW
LOH%XUVDȇQóQ2VPDQJD]LLO©HVLROGXòVWDQEXOȇXQ0DOWHSHLO©HVLLNLQFLROXUNHQ$QWDO\DȇQóQ
.HSH]LO©HVLDGHWLOH¾©¾QF¾ROGX
?bXQ^E
EB?
<E
[email protected]
2019’da 3 seçim var
TÜRKİYE (2016-2017-2018) ÇOK
ÖNEMLİ 3 YIL YAŞAYACAK VE…
Mart 2019: Yerel Seçim,
Ağustos 2019: Cumhurbaşkanı seçimi
Kasım 2019: Milletvekili seçimi.
Siyasi kulislerde görünen o ki Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli 2019’da
partilerinin başında yeniden yarışacaklar.
CHP bu ay Kurultay yapıyor, MHP’de
muhalifler çalışıyor ama Olağan Genel
Kurul 2018’de, AK Parti’de ise Genel Kurul 2017’de.
Siyasi kulislerdeki hava Genel Başkanların 2019’da da partilerinin başında
olacaklarını gösteriyor.
İşte önümüzdeki 3 yıl Türkiye için gerçekten çok önemli.
7 Haziran’da % 9-10 oy kaybeden
AK Parti 2019’a kadar hükümette olma
avantajını kullanacak.
AK Parti’nin diğer önemli avantajı
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği.
Bu desteğin yanı sıra Erdoğan muhalefet partilerine karşı da “tarafsızlık” kuralını hiçe sayarak eleştiriler yapıyor ve
muhalefeti yıpratıyor.
CHP’de bu ay yapılacak Genel Kurul’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakipleri var ama yapılan il ve ilçe kongreleri
gösteriyor ki Kemal Bey fazla zorlanmadan Kurultay’dan Genel Başkan olarak
çıkacak.
MHP’de ise Koray Aydın, Sinan Ogan
ve Meral Akşener öncelikle tüzük değişikliği kongresi yapmak için çalışıyor.
Devlet Bahçeli’nin olağanüstü Genel Kurul yapma niyeti yok ve Genel
Merkez’in teşkilatlar üzerindeki ağırlığı da çok fazla. Yani muhalefetin şansı çok zayıf.
HDP’ye gelince Selahattin Demirtaş’ın bugünlerde dokunulmazlığının
kaldırılması sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan’da verdi.
Genel siyasi havayı değerlendirecek
olursak AK Parti’nin 7 Haziran – 1 Kasım
arası yaşadığı süreçteki ekonomik vaatleri, “ seçimi kazanmak için kesenin ağzını açtılar “ şeklinde yorumlandı ama
işin aslı AK Parti’nin 2019’a hazırlandığıdır.
Mart 2014’de yapılan Yerel Seçimde AK Parti: 45,60, CHP: 27,80, MHP:
15,20, HDP: 1,90 oranında oy aldı. Yerel
seçimler 5 yılda bir yapıldığından 2019
Mart’ında yenilenecek.
Ankara, İstanbul başta pek çok ilde
Belediye Başkanlıklarını AK Parti kazandı.
10 Ağustos 2014’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimin % 92’ye yakın oy
alan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu başarılı olamadı.
7 Haziran’da büyük sendrom yaşayan AK Parti’yi, “ tekrar seçim” diyerek
1 Kasım’da seçime götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan kurtardı ve aldığı riskin
karşılığını görerek 1 Kasım’da yeniden
tek başına iktidar yaptı.
1 Kasım seçiminde AK Parti: 49,48,
CHP: 25,31, MHP: 11,90, HDP: 10,75 oy
aldı. HDP Avrupa’dan gelen oylarla barajı zor aştı.
AK Parti’nin başlattığı Anayasa değişikliği ile Başkanlık sistemi gelir mi, gelmez mi belli değil ama 2019’da 3 seçim
için özellikle muhalefet partilerinin çok
ama çok fazla çalışması lazım.
6$0$13$5$6,</$$/',à,.$0(5$</$
1&ž.(=
'(5(&(<(*ò5'ò2/'8
q_RQ^iQ`]S
+¾PH\UD3$5'(/ò
(5=8580'+$,à',5
GD\DġD\DQ
\DġóQGDNL0HKPHW(PLQ7¾UN¾]DLOHVLQLQVDWWóáóVDPDQSDUDVó\ODDOGóáóNDPHUD\OD©HNWLáL
.D\óS
DGOóILOP6HUKDW
.DONóQPD$MDQVó6(5.$WDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQ
¾QF¾.XUPDFD.óVD)LOPYH
%HOJHVHO<DUóġPDVóQGDELULQFLROGX6(5.$WDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQ\DUóġPDODUGD
¾QF¾NH]¸G¾ODODQ7¾UN¾]ND]DQGóáó
SDUD¸G¾OOHUL\OHGH\HQLNDPHUDYHPDO]HPHDOGóáóQóV¸\OHGL
$áUó$UGDKDQ,áGóUYH.DUV
WDIDDOL\HW\¾U¾WHQ6(5.$
QóQEX\óO
¾QF¾V¾Q¾G¾]HQOHGLáL.XUPDFD.óVD)LOPYH
%HOJHVHO<DUóġPDVóVRQX©ODUóD©óNODQGó
6HUKDWLOOHULQGHNLVRV\DOYHN¾OW¾UHO\DġDPó©RFXNODUóQJ¸]¾\OHDQODPD\D©DOóġPDNE¸OJHLOOHULQGH\DġD\DQ©RFXNODUóQ
\DġDPDGDLUG¾ġOHULVDKLSROGXNODUóRODQDNODUóEHOLUOHPHNDPDFó\ODG¾]HQOH-
QHQ\DUóġPD\DEDġYXUDQILOPOHU%DġNDQ
3óQDUĠHQHOLOH¾\HOHU'U$OL.DUDGRáDQ
YH.óYDQ©<DO©óQHU
GHQROXġDQVH©LFLNXUXOWDUDIóQGDQGHáHUOHQGLULOGL
.XUPDFDNóVDILOPGDOóQGD0HKPHW
(PLQ7¾UN¾]
¾Q\¸QHWPHQOLáLQL\DSWóáó
.D\óS
\HUHOPRWLIOHULNDWPDQOóELUDQODWóPODVR\XWODPDVóYHVLQHPDGLOLQGHNL
EDġDUóVóQHGHQL\OHELQ7/GHáHULQGHNL
ELULQFLOLN¸G¾O¾QHGHáHUJ¸U¾OG¾
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
5
İzmr'de jandarma br yılda 26 bn
kaçak sığınmacıyı yakaladı
ò
=0ò5òO-DQGDUPD.RPXWDQOóáó
HNLSOHUL\óOóER\XQFD
\DSóODQRSHUDV\RQGD\DVD
Góġó\ROODUOD<XQDQDGDODUóQD
JH©PHKD]óUOóáóQGDNLELQ
VóáóQPDFó\ó\DNDODGó
2SHUDV\RQODUVóUDVóQGD
RUJDQL]DW¸UGHJ¸]DOWóQDDOóQGó
7D\ODQ<,/',5,0
ò=0ò5'+$žONHOHULQGHNLL©NDUóġóNOóNODUGDQND©DQ6XUL\HOLOHULQ
DáóUOóNWDROGXáXP¾OWHFLOHULQ$YUXSD¾ONHOHULQHJLGLS\HQLELUKD\DW
NXUPDNL©LQVRQGXUDNODUó\óOóQGDGD
ò]PLUROGX6óáóQPDFóODUóQò]PLU
LQ‰HġPHLO©HVLQGHQ<XQDQLVWDQ
óQ
6DNó]$GDVó
QD.DUDEXUXQLO©HVLQGHQ6DNó]YH
0LGLOOLDGDODUóQD0HQGHUHV8UOD6HO©XNLO©HOHULQGHQ6LVDP$GDVó
QD'LNLOL$OLDáDYH
)R©DLO©HOHULQGHQ0LGLOOL$GDVó
QDODVWLNERWODUODND©DNJH©LġOHULQL
\óOER\XQFDV¾UG¾UG¾
˜O¾P\ROFXOXáXQD©óNDQP¾OWHFLOHULHQJHOOHPHNL©LQMDQGDUPDGD
ELU©RNRSHUDV\RQ\DSWó<XQDQDGDODUóQDND©DNJH©LġOHUL¸QOHPH\H\¸QHOLN©DOóġPDODU
VóUDVóQGDMDQGDUPD
2FDNLOH$UDOóNWDULKOHULDUDVóQGDWRSODPRSHUDV\RQG¾]HQOHGL%X
RSHUDV\RQODUGDELQ
VóáóQPDFó\DNDODQGóND©DNJH©LġOHULRUJDQL]HHGHQNLġLGH
J¸]DOWóQDDOGó2UJDQL]DW¸UOHUGHQ
LVHYN
HGLOGLNOHULDGOL\HOHUGH
WXWXNODQGó
òVWDQEXO
GD\HQL\óOóQLON
FLQD\HWLN¸SHN\¾]¾GHQLġOHQGL
.HGLHYOHULQHµEUDQGDOÔVÔFDNOÔN
VRNDNKD\YDQODUÔQD\HP
òKVDQ'˜57.$5'(Ġ
ò67$1%8/'+$ò67$1%8/
GDNL
NDU\DáóġóYHVRáXNKDYDQHGHQL\OH\L\HFHNEXOPDGD]RUODQDQVRNDN
KD\YDQODUD\L\HFHNEóUDNóOGóNXġODUD\HPDWóOGó<D]D\ODUóQGDVóFDNWDQHWNLOHQPHOHULL©LQ\DSWóUóODQNHGLHYOHULQLQEUDQGDLOHNDSODQPDVó
VRQXFXEXUDGDNDODQVRNDNNHGLOHUL
GRQPDNWDQNXUWXOGX
òVWDQEXO
GDNLELU©RNLO©HGHDUD
VRNDNODUóWHPL]OHPH©DOóġPDODUóV¾UG¾U¾O¾UNHQ]HPLQLQNDUYH
EX]LOHNDSOóROPDVóVRNDNWDNLKD\YDQODUóQ\L\HFHNEXOPDVóQó]RUODġWóUGó$YFóODU.HQW.RQVH\L+D\YDQ
+DNODUó*UXEX
QXQGDGHVWHNOHGLáL
©DOóġPDODUGDEHOHGL\HHNLSOHULVR-
NDNNHGLOHULQLQEDUóQPDVóDPDFó\ODPDKDOOHGHNLSDUNODUóQELUE¸O¾P¾QGH\D]D\ODUóQGD\DSWóUóODQ
NDWOó
NHGLHYOHUL
QLNóVDV¾UH¸QFH
EUDQGDODUODNDSODQPDVóVRQXFXNHGLOHULQ¾ġ¾PHPHVLYHWHOHIROPDPDVóKHGHIOHQGL.HGLHYOHULQHJ¸UHYOLOHUYHPDKDOOHVDNLQOHULQLQGH
PDPDYH\L\HFHNEóUDNWóáóJ¸U¾OG¾%HOHGL\H\HDLW6RNDN+D\YDQODUó.óVóUODġWóUPDYH5HKDELOLWDV\RQ
0HUNH]L
QGHNLVRNDNKD\YDQODUóQóQEXOXQGXáXNDIHVOHUH\HUOHġWLULOHQHOHNWULNOLóVóWóFóODUGD©DOóġWóUóOGóòO©HQLQ©HġLWOL\HUOHULQGHNXġODUD
\HPOHPH©DOóġPDVóYHVRNDNN¸SHNOHULL©LQDUD©ODUOD\L\HFHNJ¸W¾U¾OHUHNGDáóWóOGó
0LQLE¾VWHEDġOD\DQ
\DQJóQHYHVó©UDGó
+D]óUOD\DQ.HPDO$&$5
7¾UNL\H
GH6R\DGó.DQXQX\¾U¾UO¾áHJLUGL
,,'¾Q\D6DYDġó0DQLOD-DSRQNXYYHWOHULQFHLġJDOHGLOGL
%LUOHġPLġ0LOOHWOHU*¾YHQOLN.RQVH\L
QLQ\HQL¾\HOLNOHULQH7¾UNL\H+ROODQGDYH
%UH]LO\DVH©LOGL
3DQDPDGHYOHWEDġNDQó-RVH$QWRQLR
5HPRQELUVXLNDVWVRQXFX¸OG¾U¾OG¾
)LGHO&DVWUR.¾EDOLGHULROGX
'U&KULVWLDDQ%DUQDUG*¾QH\$IULND
GD&DSH7RZQ
GDLNLQFLNDOSQDNOLDPHOL\DWóQóJHU©HNOHġWLUGL
7¾UNL\Hòġ©L3DUWLVL7ò3
WHQD\UóODQ
&HQDQ%ó©DN©óYHDUNDGDġODUó%DáóPVó]7¾UNL\H6RV\DOLVWOHUL%LUOLáLDGó\OD\HQLELU¸UJ¾W
NXUGXNODUóQóD©óNODGó
&KDUOLH&KDSOLQ
HĠDUOR%LUOHġLN
.UDOOóN
WD6LUXQYDQóYHULOGL
7¾UNL\H5DG\RODUó757757YH757
DGó\OD¾©NDQDOGDQ\D\óQ\DSPD\DEDġODGó
$PHULND%LUOHġLN'HYOHWOHUL%LUOHġPLġ0LOOHWOHU(áLWLP%LOLPYH.¾OW¾U˜UJ¾W¾
QGHQ%LUOHġPLġ0LOOHWOHU(áLWLP%LOLPYH
.¾OW¾U˜UJ¾W¾UHVPHQD\UóOGó
'HYULPFL6RO¸UJ¾W¾Q¾Q¸QHPOLLVLPOHULQGHQ6LQDQ.XNXO0HWULV&H]DHYL
QGHQILUDUHWWL
+DNNDUL
QLQ<¾NVHNRYDLO©HVLQGH©óá
G¾ġPHVLVRQXFX\LUPLNLġL¸OG¾RQEHġNLġL
\DUDODQGó
0HKPHW©LN6RPDOL
GH7¾UN6LODKOó
.XYYHWOHUL%0
QLQ©DáUóVó¾]HULQH\óODUDGDQVRQUDLNLQFLNH]ELU\DEDQFó¾ONHQLQWRSUDNODUóQDD\DNEDVWó
OóNOóNRPġXRODQ\HGHNSDU©DIDEULNDVóEXOXQDQ5HġLW9XUDONXUWN¸SHáLEXOXQDQNRPġXVX.HPDO8
\OD
KD\YDQODUóWDVPDVó]RODUDNVRNDáD
VDOGóáóL©LQWDUWóġWó‰RFXNODUóQóQN¸SHNOHUGHQNRUNWXáXQXV¸\OH\HQ5HġLW
9XUDO
ODġ¾SKHOL.HPDO8DUDVóQGDNL
WDUWóġPDNóVDV¾UHGHNDYJD\DG¸Q¾ġW¾.DUġóOóNOóVLODKODUóQ©HNLOPHVL\OHVRNDNWDVLODKOó©DWóġPD\DġDQGó%X
VóUDGDDOQóQGDQYXUXODQ5HġLW9XUDO
NDOGóUóOGóáóKDVWDQHGHKD\DWóQóND\EHWWL
3ROLVWHNVWLOLġL\OHXáUDġDQġ¾SKHOL.HPDO8
QXQ\DNDODQPDVóL©LQVRUXġWXUPDQóQ©RN\¸QO¾V¾UG¾U¾OG¾á¾Q¾EHOLUWWL
0XġNóUVDOGDPHWUHNDU
7ROJD<$1,..21<$'+$.21<$
GDELU
HYLQEDK©HVLQGHSDUNKDOLQGHEXOXQDQPLQLE¾VWH©óNDQ\DQJóQ\DNóQóQGDEXOXQDQHYHVó©UDGó$OHYOHULWIDL\HHNLSOHULQLQX]XQXáUDġODUó
VRQXFXV¸QG¾U¾OHUHNNRQWURODOWóQDDOóQGó
<DQJóQVDDWVóUDODUóQGDPHUNH].DUDWD\LO©HVL(UHQOHU0DKDOOHVL6LYULKLVDU6RNDN
WD
EDġODGó%LUHYLQEDK©HVLQGHSDUNKDOLQGHEXOXQDQPLQLE¾VWHKHQ¾]EHOLUOHQHPH\HQQHGHQOH©óNDQ\DQJóQELUV¾UHVRQUD\DNóQóQGDEXOXQDQP¾VWDNLOWHNNDWOóHYHVó©UDGó$OHYOHULIDUN
HGHQOHUGXUXPXSROLVYHLWIDL\H\HKDEHUYHUGLòKEDU¾]HULQHLWIDL\HHNLSOHULVHYNHGLOGL
%LU©RNNROGDQ\DQJóQDP¾GDKDOHHGHQHNLSOHU
DOHYOHULQGLáHUHYOHUHVó©UDPDPDVóL©LQ\RáXQ
©DEDKDUFDGó
7$5ò+
7(
BUGÜN
$OL$.62<(5òVWDQEXO'+$
%H\NR]
GDN¸SHNOHULWDVPDVó]JH]GLUPHN\¾]¾QGHQ©óNDQWDUWóġPDFLQD\HWOHELWWL.DUġóOóNOóNRPġXODUóQ
VRNDNRUWDVóQGDJHU©HNOHġWLUGLáLVLODKOó©DWóġPDVRQXFXLġDGDPó5HġLW
9XUDODOQóQGDQYXUXODUDNKD\DWóQóND\EHWWL3ROLVROD\GDQVRQUDND©DQġ¾SKHOLLġDGDPó.HPDO8
\X
\DNDODPDNL©LQRSHUDV\RQODUóV¾UG¾U¾\RU
òVWDQEXO
GD\HQL\óOóQLONFLQD\HWLN¸SHN\¾]¾QGHQLġOHQGL%H\NR]
%DNODFóPDKDOOHVLQGHDNġDPVDDW
VóUDODUóQGDPH\GDQDJHOHQ
ROD\J¸UJ¾ġDKLWOHULQLQLIDGHOHULQH
J¸UHġ¸\OHJHOLġWLD\QóVRNDNWDNDUġó-
(VHU$<',108Ġ'+$08Ġ
WD
J¾QGHQEX\DQDDUDOóNVó]GHYDP
HGHQ\DáóġQHGHQL\OHNDUNDOóQOóáóNHQWPHUNH]LQGHPHWUH\LDġDUNHQNóUVDODODQGDPHWUH\HNDGDU
XODġWó7¾PN¸\\ROODUóQóQNDSDOóEXOXQGXáXQDLġDUHWHGHQòO˜]HOòGDUHVL*HQHO6HNUHWHULĠH\KPXV<HQW¾U
2ODáDQ¾VW¾ELUGXUXP\DġDPDNWD\ó]GHGL
0HWHRURORML%¸OJH0¾G¾UO¾á¾
QGHQDOóQDQELOJL\HJ¸UHNDUNDOóQOóNODUó0Xġ
WD$áUó
GD(U]XUXP
GD,áGóU
GD6DUóNDPóġ
WD
VDQWLPHXODġWó*HFHQLQHQG¾-
6XOWDQDKPHW&DPLVLQLQWHPHOLDWóOGó
6XOWDQ$KPHW&DPLL
\óOODUóDUDVóQGD2VPDQOó3DGLġDKó,$KPHGWDUDIóQGDQòVWDQEXO
GDNLWDULK°\DUóPDGDGD0LPDU6HGHIN¤U0HKPHG$áD
\D
\DSWóUóOPóġWóU&DPL
PDYL\HġLOYHEH\D]
UHQNOLò]QLN©LQLOHUL\OHEH]HQGLáLL©LQ
YH\DUóPNXEEHOHUL
YHE¾\¾NNXEEHVLQLQL©LGH\LQHPDYL
DáóUOóNOóNDOHPLġOHULLOHV¾VOHQGLáL
L©LQ$YUXSDOóODUFD
0DYLFDPLL%OXH0RVTXHRODUDN
DGODQGóUóOóU$\DVRI\D
QóQ\óOóQ-
GDFDPLGHQP¾]H\HG¸Q¾ġW¾U¾OPHVL\OHòVWDQEXO
XQDQDFDPLLNRQXPXQDXODġPóġWóU
$VOóQGD6XOWDQ$KPHW&DPLLN¾OOL\HVL\OHELUOLNWHòVWDQEXOȇGDNLHQE¾\¾N\DSó
NRPSOHNVOHULQGHQELULGLU%XN¾OOL\HELU
FDPLPHGUHVHOHUK¾QNDUNDVUóDUDVWDG¾NN¤QODUKDPDP©HġPH
VHELOOHUW¾UEHGDU¾ġġLIDVóE\DQPHNWHEL
LPDUHWKDQHYHNLUDOóN
RGDODUGDQROXġPDNWDGóU%X\DSóODUóQELUNóVPóJ¾Q¾P¾]H
XODġDPDPóġWóU
+LQGLVWDQ
GD0DKDWPD*DQGKLWXWXNODQGó
%ULWDQ\DK¾N½PHWLVLYLOEDġNDOGóUóKDUHNHWLQLQGXUGXUXOPDVóQDNDUġóOóNW¾PVL\DVLWXWXNOXODUóVHUEHVWEóUDNPD\DUD]óROGX$\UóFD+LQGLVWDQ
8OXVDO.RQJUHVL
QLQWHN
WHPVLOFLVLRODUDN*DQGL
/RQGUD
GD\DSóODFDNRODQ
\XYDUODNPDVDNRQIHUDQVóQDGDYHWHGLOGLòGDUL
J¾F¾QHOGHáLġWLUPHVLQGHQ©RN+LQWSUHQVOHUL
YH+LQWD]óQOóNODUóQDHáLOHQNRQIHUDQV*DQGLYH
PLOOL\HW©LOHUL©LQELUKD\DONóUóNOóáóROGX%XQGDQGD¸WH/RUG,UZLQ
LQ
KDOHIL/RUG:LOOLQJGRQ
PLOOL\HW©LOHULEDVWóUPDN
L©LQ\HQLELUH\OHPHJLULġWL*DQGL\HQLGHQWXWXNODQGóYH
K¾N½PHW\DQGDġODUóQGDQWHFULWHGHUHNQ¾IX]XQX\RNHWPH\H©DOóġWó\VD
GDEDġDUóOóRODPDGó
GH'DOLWOLGHU%5$PEHGNDU
óQ¸QGHUOLáLQGH
\DSóODQNDPSDQ\DVRQXFXK¾N½PHW
\HQLDQD\DVDLOHSDU\DODUDD\UóRODUDNVH©LPKDNNóYHUGL%XQXSURWHVWRHGHQ*DQGL(\O¾O
GH\DSWóáó
DOWóJ¾QO¾NRUX©VRQUDVóQGD'DOLWVL\DVL
OLGHU3DOZDQNDU%DORRWDUDIóQGDQDUDFóOóNHGLOHQJ¸U¾ġPHOHUVRQXFXK¾N½PHWL
GDKDHġLWOLN©LX\JXODPDODUGDEXOXQPD\D]RUODPóġWóU%X
GD*DQGLWDUDIóQGDQ+DULMDQODU\DQL
7DQUó
QóQ©RFXNODUóDGóYHULOHQSDU\DODUóQ\DġDPNRġXOODUóQóL\LOHġWLUPHNL©LQ
\DSóODFDN\HQLELUNDPSDQ\DQóQEDġODQJóFóROPXġWXU0D\óV
GH
*DQGL+DULMDQKDUHNHWLQHGHVWHNROPDNL©LQJ¾QO¾NNLġLVHODUóQPD
RUXFXQDEDġODGó
ġ¾NVóFDNOóNODUó(U]XUXP
GD.DUV
$UGDKDQ
GD$áUó
GD(U]LQFDQ
GDH0Xġ
WDGHUHFH\LEXOGX0XġòO˜]HOòGDUHVL*HQHO6HNUHWHULĠH\KPXV<HQW¾UHNLSYH
SHUVRQHOLOHLNLJ¾QV¾UHQNDUODP¾FDGHOH©DOóġPDODUóVRQXFXQGDD©óODQ
N¸\\ROXQWHNUDUXODġóPDNDSDQGóáóQóELOGLUGLĠH\KPXV<HQW¾Uġ¸\OHNRQXġWX
2ODáDQ¾VW¾ELUGXUXP\DġDPDNWD\ó]òNLJ¾QG¾UHWNLVLQLV¾UG¾UHQ
NDUN¸\¾P¾]¾QW¾P¾Q¾Q\ROXQXNDSDWWó0XġPHUNH]GHNDUNDOóQOóáóVDQWLPHWUH
òVWDQEXO%RáD]ó
QGD)DWLK6XOWDQ0HKPHW
.¸SU¾V¾\DSóPóQDEDġODQGó
)DWLK6XOWDQ0HKPHW.¸SU¾V¾òVWDQEXO
GD.DYDFóNLOH+LVDU¾VW¾DUDVóQGD$V\DLOH$YUXSD
\ó%RáD]L©L
.¸SU¾V¾
QGHQVRQUDLNLQFLNH]EDáOD\DQDVPDN¸SU¾<DSóPóQD2FDN
GDEDġODQóODQYHDQNUDMEORNODUóDUDVóQGDNLX]XQOXáXPRUWD
D©óNOóáóPJHQLġOLáLPGHQL]GHQ\¾NVHNOLáLP
GLU
òQġDDWD2FDNWDULKLQGH
EDġODQóOPóġYHKDOHQG¾Q\DQóQHQ
E¾\¾N©HOLNDVPDN¸SU¾OHULL©LQGH
VóUDGD\HUDODQEXE¾\¾NSURMH
7HPPX]WDULKLQGHWDPDPODQPóġWóU>@
.¸SU¾Q¾QSURMHKL]PHWOHULòQJLOL])UHHPDQ)R[YH3DUWQHUVILUPDVó
YH%27(.%RáD]L©L7HNQLN0¾ġDYLUOLN$ĠILUPDVó>@WDUDIóQGDQ\HULQH
JHWLULOPLġLQġDDWóQóLVH7¾UNL\H
GHQ
67)$-DSRQ,VKLNDZDMLPD+DULPD
+HDY\,QGXVWULHV&R/WG0LWVXELVKL+HDY\,QGXVWULHV/WGYH1LSSRQ
.RNDQ..DGOóġLUNHWOHULQROXġWXUGXáXNRQVRUVL\XPPLO\RQGRODU
NDUġóOóáóQGD¾VWOHQPLġWLU
‰DQDNNDOH
GHDQWLN7UXYDNHQWLQLQEXOXQGXáX
\HUHPHWUH\¾NVHNOLáLQGH7UXYD$Wó\DSóOGó
7UXYDDWó2G\VVHXV
XQ7UXYD
VXUODUóQóDġPDNYHġHKUHJL]OLFHJLUPHNL©LQ\DSWóUGóáóWDKWDGDQDWPDNHWLGLU6DYDġ\DNODġóN
\óOGóUV¾U¾\RUGXU$VNHUOHUEóNNóQ
YH\RUJXQGXU=HNDVó\¾]¾QGHQ$WKHQD
WDUDIóQGDQGDVHYLOHQ2G\VVHXV
XQDNOóQDWDKWDGDQELUDW
\DSPDILNULJHOLU3ODQDJ¸UH$NKDOóODUVDYDġWDQ©HNLOL\RUJLELJ¸]¾N¾SJHULGH©RNE¾\¾N
ELUWDKWDDWEóUDNóUODU2G\VVHXVYH
GLáHUVH©NLQNRPXWDQODUDWóQL©LQHJL]OHQLUNHQGLáHUOHULGHQL]HD©óOóSJHPLOHUL%R]FDDGD
QóQDUNDVóQD
7UR\DOóODUóQRQODUóJ¸UHPH\HFHáLELU
ġHNLOGHJL]OHUOHU3ODQóQ\¾U¾PHVL
L©LQJ¸UHYLWDKWDDWóQ7UXYDQóQVXUODUóQGDQL©HULJLUPHVLQL
VDáODPDNRODQELU$NKDOóDVNHULDWóQ\DQóQGDEóUDNóUODU$NKDOóODUóQ©HNLOGLáLQLJ¸UHQ7UXYDOóODU
ġDġNóQOóNL©LQGHEDWóNDSóVóQóQ¸Q¾QGHNLGHYWDKWDDWóQ\DQóQDJLGHUOHU%X
VóUDGDRUWD\D©óNDQ6LQRQ
LVPLQGHNL$NKDOóDVNHU<XQDQODUGDQQHIUHWHWWLáLQLRQX$NKDOóODUóQ
JHULG¸Q¾ġOHULL©LQJHUHNOLU¾]JDUóQ
©óNPDVóDGóQDNXUEDQVH©WLNOHULQL
YHNHQGLVLQLQND©DUDNNXUWXOGXáXQXV¸\OHU
6
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
Dağcıların gözdes Hasandağı
$.6$5$<$$085$7˜1(57$Ġ.DSDGRN\D
QóQROXġPDVóQóVDáOD\DQV¸QP¾ġYRONDQLN
GDá+DVDQGDáó
QGD]LUYHWóUPDQóġó\DSDQGDáFóVD\óVóQóQKHUJH©HQ\óODUWWóáóELOGLULOGL
$NVDUD\.¾OW¾UYH7XUL]P0¾G¾U¾0XVWDID'RáDQ$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGD.DSDGRN\DȇQóQROXġXPXQGDE¾\¾NNDWNóVóRODQ+DVDQGDáó
QóQIDUNOóD©óODUGDQJ¸U¾QW¾V¾\OHLQVDQODUó
PHYVLPE¾\¾OHGLáLQLV¸\OHGL
'DáóQDPDW¸UYHSURIHV\RQHOGDáFóODUóQKD\UDQROGXáXYHPXWODND]LUYH\DSWóNODUóELU\HUROGXáXQXEHOLUWHQ'RáDQ+DVDQGDáó$QDGROXȇQXQ
RUWDVóQGDNDYġDNQRNWDVóQGDEXOXQDQELUYRONDQLN
GDá7¾UNL\HȇQLQKHU\HULQHHġLWPHVDIHGHEXOXQPDVóQHGHQL\OHGDáFóODUóQELUDUD\DJHOPHVLL©LQ
GHL\LELUNRQXPGDEXOXQX\RU+DVDQGDáóȇQDJHOHQGDáFóODUPHWUHGHNL.DUEH\D]RWHOLPHYNLVLQGHNDPSNXUDUNHQPHWUHGHNL]LUYH
QRNWDVóQDLODVDDWDUDVóQGD©óNDELOL\RU+DVDQGDáóȇQóQHQE¾\¾NDYDQWDMó¸QOHPOHUDOóQGóáóQGD
IDUNOóURWDODUó\ODHQJ¾YHQOLGDáROPDVó$PDW¸U
GDáFóODUL©LQGH]LUYHGX\JXVXQX\DġD\DELOHFHNOHULL\LELUEDġODQJó©QRNWDVóD\UóFDEXUDVóYRONDQLN
GDáODUL©LQGHND]DULVNLQLQHQG¾ġ¾NROGXáXGDáGóUGL\HNRQXġWX
- ZİRVE YAPAN DAĞCI SAYISI ARTIYOR
+DVDQGDáóȇQGDJHU©HNOHġWLULOHQGDáFóOóNRUJDQL]DV\RQODUóLOHLOJLQLQKHUJH©HQ\óODUWWóáóQóYXUJXOD\DQ'RáDQ+DVDQGDáóGDáFóOóNRUJDQL]DV\RQODUóLOHELQOHUFHDPDW¸UYHSURIHV\RQHOGDáFóQóQ
]LUYH\DSWóáóELUYRONDQLNGDáGHGL
'RáDQEX\óOJHU©HNOHġWLULOHQLNLRUJDQL]DV\RQD
ȇH\DNóQDPDW¸UYHSURIHV\RQHOGDáFóQóQJHOGLáLQLGLOHJHWLUHUHNġ¸\OHGHYDPHWWL
\óOó+DVDQGDáóȇQGDWXUL]PYHVSRUWLIHWNLQOLNOHUD©óVóQGDQL\LELU\óOGó7HPPX]D\óQGDG¾]HQOHGLáLPL]+DVDQGDáó'DáFóOóNĠHQOLáLȇQHGDáFóNDWóOGó$UDOóND\óQGDLVHO¸VHPL
KDVWDOóáóQDGLNNDWL©HNPHNL©LQJHU©HNOHġWLULOHQNóġ
HWNLQOLáLQHȇ\H\DNóQGDáFóJHOGL%XQXQGóġóQGD
7¾UNL\HȇQLQG¸UWELUWDUDIóQGDQNXO¾S¾QLYHUVLWH
YHELUH\VHORODUDN\¾]OHUFHDPDW¸UYHSURIHV\RQHO
GDáFóKDIWDVRQXHWNLQOLáLNDSVDPóQGD]LUYHWóUPDQóġóJHU©HNOHġWLUL\RU8OXVODUDUDVó;&23(1+DVDQGDáó8]XQ0HVDIH<DPD©3DUDġ¾W¾ĠDPSL\RQDVóȇQD
GDVSRUFXNDWóOGó
‰XEXN.HQW
.RQVH\L
QGHQ0LQLN
(OOHUžġ¾PHVLQ
.DPSDQ\DVó
$1.$5$$$‰XEXN.HQW.RQVH\L¾\HOHUL
G¾]HQOHGLNOHULNDPSDQ\DLOH\DUGóPDPXKWD©¸NV¾]YH\HWLP©RFXNODUDNó\DIHW\DUGóPóQGDEXOXQGX
‰XEXN.HQW.RQVH\L*HQ©OLN0HFOLVL<¾U¾WPH
.XUXOX¾\HOHULEDġODWWóNODUó0LQLN(OOHUžġ¾PHVLQ.DPSDQ\DVóNDSVDPóQGDWRSODGóNODUóSDUD\ODNó\DIHWDODUDN\DUGóPDPXKWD©¸NV¾]YH\HWLP
©RFXNODUóJL\GLUGL
.HQW.RQVH\L*HQ©OLN0HFOLVL%DġNDQó$\WHNLQ
0HUW‰HOLNNDUDVDOLNOLPLQġLGGHWOLġHNLOGH\DġDQGóáóLO©HOHULQGHNóġOóNNó\DIHWLROPDGóáóL©LQ¾ġ¾\HQ
©RFXNNDOPDPDVóDPDFó\ODNDPSDQ\DEDġODWWóNODUóQóV¸\OHGL
2NXOKDU©OóNODUóQóYHUHQJHQ©OHULQNóVDV¾UHGH
NHQGLOHULD©óVóQGDQ¸QHPOLVD\óODFDNNDGDUSDUD
WRSODGóáóQóEHOLUWHQ‰HOLNDOóQDQNó\DIHWOHULQ+D\óU0DáD]DVóQGDGDáóWóPóQóJHU©HNOHġWLUGLNOHULQLDQODWWó
0HNNH
QLQIHWKLQLQ\óOG¸Q¾P¾QGH©RFXNODUD
KHGL\HOHUYHULSRQODUóPXWOXHWPHQLQKHUġH\GHQ
¸QHPOLROGXáXQXYXUJXOD\DQ‰HOLNġ¸\OHNRQXġWX
%¸\OHVLDQODPOóELUHWNLQOLáHLP]DDWWóáóPó]
L©LQ©RNPXWOX\X].DUóQFDPLVDOLEL]©DOóġPDEDġODWWóN%XQGDQGX\DUOóRODQKHUNHVQDVLELQLDODFDN
YHEXQDEHQ]HU©DOóġPDODU\DSDFDNODUGóULQġDOODK
*HQ©OLNPHFOLVLXPXGXNDUGHġOLáLVHYJL\LPHUKDPHWLSD\ODġPD\óDġóODPDNL©LQ©DOóġDQJHQ©OHUGHQ
ROXġDQELU\DSóGóU6RUXPOXOXáXPX]EXGHUHFHE¾\¾NYHDQODPOóGóU+HU]DPDQEHQYHDUNDGDġODUóPEXVRUXPOXOXNELOLQFL\OHJ¸UHYLPL]L\HULQH
JHWLUHFHN%X©DOóġPDODUóPó]óDUDYHUPHGHQV¾UG¾UHFHáL]
‰HOLNLONHWDSWD\DUGóPDPXKWD©©RFXáXJL\GLUGLNOHULQLLOHULGHEXVD\ó\óDUWóUPD\óKHGHIOHGLNOHULQLND\GHWWL
.DSDGRN\D
QóQROXġPDVóQóVDáOD\DQV¸QP¾ġ
YRONDQLNGDá+DVDQGDáóDPDW¸UYHSURIHV\RQHO
GDáFóODUGDQPHYVLP\RáXQLOJLJ¸U¾\RU
.D\VHULJHFHGRQGX
2NWD\(16$5ò.$<6(5ò'+$.$<6(5ò
NHQWPHUNH]LQGHG¾QJHFHHQG¾ġ¾NVóFDNOóáó
VóIóUóQDOWóQGD(UFL\HV'Dáó
QGDLVH\LQH
VóIóUóQDOWóQGDGHUHFH¸O©¾OG¾
0HWHRURORMLX]PDQODUó\DáóġROPD\DQ
D©óNKDYDQóQJ¸U¾OG¾á¾E¸OJHGHKDYDVóFDNOóáóQóQ\DUóQGDQLWLEDUHQóVóQDFDáóQóELOGLUGL
%XJHFHHQG¾ġ¾NVóFDNOóáóQóQHNVLGHUHFH
EHNOHQGLáLLIDGHHGLOGL$ġóUóVRóXNQHGHQL\OH
.D\VHULOLOHUEXVDEDKDUD©ODUóQó©DOóġWóUPDNWD]RUODQGó
÷]QLNµWHELQ\ÔOOÔN%HUEHUND\DODKWLQH
PDJDQGDODUÔQYHUGLöL]DUDUDWHSNL
0HKPHW%8/'8
ò=1ò.%XUVD'+$
%856$ȇQóQò]QLNòO©HVLȇQGH0òOODWWDQ¸QFH
\óOóQGD\HNSDUH
ED]DOWND\DGDQ\DSóODQYH%LW\KQLDX\JDUOóáóQGDQNDODQODKLW
PH]DUDVSUH\ER\DODUODVHYJLOLOHULQLVLPOHULQL\D]PDVóNDOS
UHVLPOHUL\DSPDVó©LUNLQJ¸U¾QW¾OHUHQHGHQROX\RU5RPDȇGD
\óOOóNWDULKLV¾WXQDPHWDOSDUDLOHDGóQóND]ó\DQ7¾UN¸áUHQFL\HELQHXUR
SDUDFH]DVóNHVLOGLáLQLKDWóUODWDQWXUL]PFLOHU7¾UNL\HȇGHFH]DODUóQFD\GóUóFóROPDPDVó
\¾]¾QGHQWDULKLHVHUOHULQE¾\¾N]DUDUJ¸UG¾á¾Q¾V¸\OHGLU
òWDO\DȇQóQEDġNHQWL5RPDȇGDJH©WLáLPL]
J¾QOHUGHòPSDUDWRUOXN)RUXPODUóȇQGDNL)RUL,PSHULDOLV¾WXQODUGDQELULQHPHWDO
SDUD\ODDGóQóND]ó\DQ
7¾UN¸áUHQFLJ¸]DOWóQD
DOóQGóNWDQVRQUDELQ
HXURSDUDFH]DVóQD©DUSWóUóOGó*H©HQ
\óO\LQHD\QóE¸OJHGH
\HUDODQ.ROH]\XPȇXQ
)ODYLDQXV$PILWL\DWURVXGXYDUóQDDGóQóQ
EDġKDUILQLND]ó\DQ
NLġLD\KDSLVFH]DVóQD©DUSWóUóOPóġWó'¾Q\DGDWDULKLHVHUOHULQ
NRUXQPDVóQDYHULOHQ
¸QHPLQ7¾UNL\HȇGHROPDPDVóWXUL]PFLOHULQ
WHSNLOHULQHQHGHQROX\RU
LAHİTE SPREY BOYALI
MAGANDALIK
7óSNó5RPDȇGDNLHVHUOHUNDGDUWDULKLJH©PLġHVDKLSò]QLN
/HINH.DSóVó©óNóġóQGDNL\DPD©WD\HNSDUH
ED]DOWWDġóQGDQ\DSóODQ%HUEHUND\D/DKLWL
GHPDJDQGDODUóQ\DSWóNODUó\¾]¾QGHQE¾\¾N]DUDUJ¸UG¾ž]HULQHQHUGH\VHODKWLQ
WDPDPóQóNDSOD\DFDNġHNLOGHVSUH\\DGD
\DáOóER\DLOHLVLPOHULQL\D]DQODUóQROXġWXUGXáXJ¸U¾QW¾WXUL]PFLOHULLV\DQQRNWDVóQD
JHWLUL\RU6LWDODQóL©LQGHROPDVóQDUDáPHQ
YHULOHQ]DUDUóQFH]DL
\DSWóUóPODUóQ\HWHUVL]OLáLQGHQND\QDNODQGóáóQóVDYXQDQWXUL]PFLOHUġ¸\OHNRQXġWX
òWDO\DȇGDHQN¾©¾NELU]DUDUELOHFH]DVó]NDOPó\RUYH¸UQHN
ROX\RU.¾OW¾UYH7DELDW9DUOóNODUóȇQó.RUXPD.DQXQXȇQDJ¸UHEX
W¾U]DUDUóYHUHQOHU
D\GDQ\óODNDGDUKDSLVFH]DVó\ODFH]DODQ-
GóUóOPDODUóJHUHNL\RU
%L]GHL]LQVL]ND]ó\DSDQODUYHHġVL]VDQDWVDOYHWDULKLGHáHUHVDKLSODKLWOHULNóUDQODU
ELOHWXWXNVX]\DUJóODQPDN¾]HUHVHUEHVWEóUDNóOó\RU%X\¾]GHQ
9DQGDOODUóQVDOGóUóOD-
UóGHYDPHGL\RUGL\H
NRQXġWXODU
ò]QLNȇWHJH©WLáLPL]J¾QOHUGHVLWDODQóLODQHGLOHQDQWLNWDġ
RFDáóQGDNL+HUDNOHV
NDEDUWPDVóQóQGDKD
¸QFHNóUóODQVRONROXQXQDUGóQGDQDVDWDġóGóáóVDáNROXQDGD]DUDUYHULOPLġWL
BERBERKAYA LAHİTİ +DONDUDVóQGD%HUEHUND\DVóRODUDNGD
DGODQGóUóODQODKLWDQWLN©DáGDQò]QLNȇHNDODQHVHUOHUGHQHQ
¸QHPOLVLVD\óOó\RU
/DKWLQ%LW\KQLDNUDO
PH]DUODUóQGDQRODELOHFHáL¸QJ¸U¾O¾\RU%X
YDUVD\óPDJ¸UH1LNDLDLOHWHNLOLġNLVLRODQ
QFL3UXVLDVRáOX1LFRPHGHVLOHJLUGLáL
P¾FDGHOHVRQXFXò]QLNȇHVóáóQPóġ'DKD
VRQUDò]PLWȇWH¸OG¾U¾OG¾
QFL3UXVLDVȇóQ
¸O¾P¾¾]HULQHKD]óUODQDQ\HNSDUHODKWLQò]QLNȇHJHWLULOLUNHQ©DWODGóáóWDKPLQHGLOL\RU
%XYDUVD\óPDJ¸UHODKLWLQ0˜\óOóQD
DLWROGXáXWDKPLQHGLOL\RU)DNDWEXJ¸U¾ġHNDWóOPD\DQVDQDWWDULK©LVL3URI6HPDYL
(\LFHȇ\HJ¸UHODKLWò]QLNȇHKDNLPELUWHSH\H
\HUOHġWLULOPLġGHSUHPOHUYH\D]HPLQND\PDVóVRQXFXWHSHGHQ
DġDáó\D\XYDUODQDUDN
ROGXáX\HUH\DQ\DWDUDNJ¸OHEDNDQDOóQOóáó
NóUóOPóġ
'D\DN©óDQQHSVLNL\DWUL
VHUYLVLQH\DWóUóOGó
7ROJD<$1,..21<$'+$.21<$
GDYH
\DġODUóQGDNL¸]©RFXNODUóQóV¾UHNOLG¸YG¾á¾LGGLDVó\OD\DNóQODUóQóQġLND\HWL¾]HULQHJH©HQSHUġHPEHJ¾Q¾J¸]DOWóQDDOóQDQGDKDVRQUDVHUEHVWEóUDNóOPDVóQDUDáPHQGD\DNJ¸U¾QW¾OHULRUWD\D©óNDQ
+DYYD.SVLNL\DWULVHUYLVLQGHWHGDYLDOWóQDDOóQGó
2OD\PHUNH]6HO©XNOXòO©HVL<D]óU0DKDOOHVL
QGHPH\GDQDJHOGL<DNóQODUó\óO¸QFH©RFXáXQXQEDEDVóRODQQLNDKVó]HġLQGHQD\UóODQ+DYYD.©RFXNODUó\DġóQGDNLĠ$YH\DġóQGDNL
0$
\óV¾UHNOLG¸YG¾á¾LGGLDVó\OD\DNóQODUóWDUDIóQGDQSROLVHLKEDUHWWL+DYYD.JH©HQ3HUġHPEH
J¾Q¾J¸]DOWóQDDOóQóUNHQSROLVWHNLLIDGHVLQGH2áOXPLWLQFH\HUHG¾ġW¾%DġóQó\HUHYXUGX$OQóQGDNLNó]DUóNOóNODUGDEXQHGHQOHROXġWXGHGL+DYYD
.VDYFóQóQWDOLPDWó\ODVHUEHVWEóUDNóOGó
DAYAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
+DYYD.©RFXNODUó\ODELUOLNWHHYLQHG¸Q¾QFH
\DNóQODUóQóQJL]OLFH©HNWLáLGD\DNJ¸U¾QW¾OHULRUWD\D©óNWó*¸U¾QW¾OHUGH+DYYD.
QóQNDQHSHQLQ
¾]HULQH\DWóUGóáóRáOXĠ$
\ó
˜OJHEHU
GL\HEDáóUDUDNJ¸áV¾QHYHNDUQóQD\XPUXNDWPDVóELU\DNóQóQDUD\DJLUPHVLQHNDUġóQG¸YPH\HGHYDPHWWLáLLELUDUDNóUóODQWóUQDáóQóNRQWUROHWWLNWHQVRQUD
G¸YPH\HGHYDPHWWLáLJ¸U¾OG¾<LQHELUEDġNDJ¸U¾QW¾GH+DYYD.
QóQHOLQGHVRSD\ODRáOXĠ$
QóQ
D\DNODUóQDYXUGXáX<HWHU\HWHU%HQEóNWóP
6XV
GL\RUXP%LUVHVGX\D\óP%XQXDá]óQDVRNDUóP
$UDEDQóQDOWóQGDNDOóUVóQLQġDOODK0XWOXROXUXP
(OLPHNóQD\DNDUóP6HQEHQLPEDġóPóQEHODVóVóQ
$áODPD©DUSDUóPEDNGHGLáLGHRUWD\D©óNWó
'DQóġWD\
óQNDUDUó.XġXKDONóQóXPXWODQGóUGó
0HKPHW<(1(16ò0$9
.¾WDK\D'+$%ž<ž.Ġ(+ò5<DVDVóNDSVDPóQGD
0DUW\HUHOVH©LPOHULQGHEHOGHVWDW¾V¾Q¾ND\EHGLSN¸\\DSóOGóáóL©LQKDONóQ
E¾\¾NWHSNLJ¸VWHUGLáLYHVH©LPOHULER\NRWHWWLáL.¾WDK\D
QóQ6LPDYòO©HVL
QHEDáOó
.XġX
QXQWHNUDUEHOGHVWDW¾V¾QHNDYXġPDVóXPXGXGRáGX'DQóġWD\
LQFL'DLUHVL
\DVD©óNWóáóQGD.XġX
QXQ
Q¾IXVXQXQELQLQ¾]HULQGH
ROPDVóYHHġLWOLNLONHVLQHD\NóUóROGXáXJHUHN©HVL\OH
N¸\
ROPDNDUDUóQóER]GX%XNDUDU.XġXKDONóQóWHNUDUEHOGHROPD\ROXQGDXPXWODQGóUGó
<HUHO<¸QHWLPOHU<DVDVó
NDSVDPóQGD\óOóQGDNL
Q¾IXVXELQLQDOWóQDG¾ġW¾á¾L©LQEHOHGL\HOLNVWDW¾V¾Q¾ND\EHGHUHNN¸\HG¸Q¾ġW¾U¾OHQ.¾WDK\D
QóQ6LPDY
òO©HVL
QHEDáOó.XġX
GD\DġD\DQODUEXNDUDUóSURWHVWR
DPDFó\OD0DUW\HUHO
VH©LPOHULQGHVDQGóáDJLWPHGLPXKWDUVH©PHGL
0DUWVDEDKóQDPXKWDUVó]X\DQDQ.XġX.¸\¾
QH
G¸QHPLQ6LPDY.D\PDNDPóòEUDKLP6¾KD.DUDERUDQWDUDIóQGDQ.XġX2UWDRNXOX0¾G¾U¾)HULGXQ$NWD\
PXKWDURODUDNDWDQGó$QFDN
EXDWDPD.XġX.¸\¾KDONóQóWDWPLQHWPHGL<¾NVHN6H©LP.XUXOX<6.NDUDUó\OD+D]LUDQ
WH.XġX
GD
PXKWDUOóNVH©LPOHUL\HQLGHQ\DSóOGó$QFDN0XKWDUGHáLOEHOHGL\HEDġNDQóPó]óVH©PHNLVWL\RUX]GL\HQ
.XġXOXODU\LQHVDQGóáDJLWPHGL6DQGóNWDQWHNR\ELOH
©óNPDGó%XQXQ¾]HULQHND\PDNDPOóNLNLQFLNH]VDQGóáóER\NRWHGHQ.XġX.¸\¾
QH
2UWDRNXO0¾G¾U¾)HULGXQ
$NWD\
óEXNH]WDULKEHOLUOHPHGHQWHNUDUPXKWDUYHNLOL
RODUDNDWDGó
CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDE DE SANDIĞA
GİTMEDİLER
*H©HQ\óO$áXVWRV
WHNL&XPKXUEDġNDQOóáó
VH©LPLQGHGHR\NXOODQPD\DQ.XġXOXODUEHOGHVWDW¾OHULQLQJHULYHULOPHVLL©LQNRQX\X$QNDUD
GD%¸OJHòGDUH
0DKNHPHVL
QHWDġóGó%¸OJH
òGDUH0DKNHPHVL\DVD©óNWóáóQGD.XġX
QXQQ¾IXVXQXQ
ELQLQ¾]HULGHROGXáXJHUHN©HVL\OH\HWNLVL]OLNNDUDUó
YHULSGRV\D\ó$QD\DVD0DKNHPHVL
QHJ¸QGHUGL
$QD\DVD0DKNHPHVLDUD
NDUDUODGDYD\óUHGGHWWL%XQXQ¾]HULQH.XġXOXODUGDYD\ó'DQóġWD\
DWDġóGó'DQóġWD\HġLWOLNLONHVLQHD\NóUó
ROGXáXYH\DVD©óNWóáóQGD
.XġX
QXQQ¾IXVXQXQELQLQ
¾]HULQGHROGXáXJHUHN©HVL\OHN¸\ROPDNDUDUóQóER]GX
'DQóġWD\
óQEXNDUDUó.XġXOX
ODUóWHNUDUEHOGHROPD\ROXQGDXPXWODQGóUóUNHQVHYLQ©\DUDWWó
CUMA NAMAZI
SONRASI KUTLAMA VAR
*HOLġPHOHULGHáHUOHQGLUHQ.XġX0XKWDUYHNLOL)HULGXQ$NWD\EXNDUDUóQ.XġX
QXQEHOGHOLNKDNNóQóJHUL
ND]DQGóáóQóQEHOJHVLROGXáXQXEHOLUWHUHNġ¸\OHGHGL
.XġX.¸\2OPDVóQ3ODWIRUPX
QXQ2FDN
WH
\DSWóáóKDONġXUDVóYHLVWLġDUHWRSODQWóVóQGDDOGóáóNDUDUODX\JXODGóáóVL\DVLWHPDVODUPDKNHPHV¾UHFLYH
GHPRNUDWLNWHSNLOHUL'DQóġWD\
LQFL'DLUHVLQLQNDUDUó\ODPXWOXVRQDHUGL&XPD
QDPD]óQGDQVRQUDN¸\KDONóQóQNDWóOóPó\ODġ¸OHQG¾]HQOH\LSEXQXNXWOD\DFDáó]
SONSÖZ
Ekonomi
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
7
İsveç Penceresi
Çaldılar çırptılar yok mu bunun soruşturması?
Türkiye’de hangi iktidar olursa
olsun, hep kamuoyuna verilen bir
mesaj vardır. “Çaldılar, çırptılar’’
bu kadar ciddi bir konu. İktidardaki hükümet için Ana muhalefet
partisinden tutunda, tüm parti liderleri ağızbirliği yapmışçasına iktidarı suçluyor.
Kimse çıkıp ta “ya kardeşim, ne
oluyor?” demiyor.
Toplumda bir infial oluşmuyor.
Bu devletin en güçlü sistemi, burada bir şaibe var ise ülke kaybeder demiyor.
KOKMUŞ BİR TÜRKİYE HAVASI VAR
Bu iş bu kadar mı, ayağa düştü
bu ülkede. Buradaki iddialar, ciddiye alınmaz ise, diğer hangi iddiaların arkasına düşülür.
Türkiye üzülerek söylüyorum, bu
hali ile çok büyük sorun yaşıyor. Siyasette durum böyle olunca, sokaktaki de vatandaşta kanıksamış
oluyor.
Ondan da tık yok. Peki, bu ülkenin denetleme sistemi yok mu?
Sayıştay’ıdır, Savcılığıdır, Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık teftiş kurulu vardır ama onlardan da tık yok. Ne yaparsan yap,
bir gün gündemde kalıyor. Sonra
herkes unutuyor.
İNANIN TÜRKİYE’Yİ SOYUP, SOVANA
ÇEVİRDİLER DESEN TIK ÇIKMAZ
Türkiye’de araştırmacı bir gazeteci, ortaya çıksa delilleri ile bir
yolsuzluğu yazsa ve başlığını da
’’TÜRKİYE’Yİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER” diye başlık atsa, Türkiye’de inanın yaprak bile kımıldamaz.
Diyeceksiniz ki, ilk önce bunu
yazacak gazete var mı? Olsa da
toplum artık böyle haberlere itibar etmiyor. Kanıksamışlar. Onun
için Türkiye’de her şey artık tersi-
ne gidiyor.
Bir de geçmişe bakıyorum. Benim gazetecilik yıllarımdı. Anka
Ankara Haber Ajansı’nın kurucusu Örsan Öymen rahmetli Uğur
Mumcu ile birlikte rahmetli Süleyman Demirel’in yeğeni Yahya Demirel’in Mobilya Yolsuzluğunu ortaya çıkardı. Türkiye’de en çok
konuşulan ’’Hayali İhracat’’ kavramı kamuoyunun sözlüğüne girdi.
O yıllar çetin yıllardı. Ancak o
yıllarda bu yolsuzluklar çıkarılıyor.
Devrin en güçlü Başbakan’ın yeğeni de olsa içeriye atılıyordu. Kamuoyu da buna tepki veriyordu.
Türkiye’de ise bu yıllarda, böyle
bir şey nerdeyse imkansız. Yolsuzluk yapanlar dışarda, adları bile
anılmıyor.
Sadece gazetecilik yaptıkları
için, kamuoyundan saklanan haberleri kamuoyuna duyurdukla-
DQ^T_Q^EIC1<
[email protected]
rı için Can Dündar ve Erdem Gül
içerideler.
PEKİ, NEDEN BU DEĞİŞİM
Türkiye’de bir rüzgar estirildi.
Sokaktaki insanlar açıkça şunu
demeye başladı. “Çalsın, çırpsınlar ama iş yapsınlar.”
İşte bu değer yargısı Türkiye’nin
gerçeği oldu.
Buraya nasıl gelindi, kimler bunun için çaba harcadı bilinmesine
biliniyor, ancak yargıya intikal ettirilmiyor.
Türkiye’nin de çivisini çıkardılar.
Bu bakış açısı ile insanların adalete, medyaya, hükümete, siyasetçiye güveni kalmamış.
Gidiyor ama öylesine gidiyor.
Türkiye’de top yekûn bir silkilme
lazım. Yeni bir tabandan oluşum.
Tamamen, yeni genç yüzler.
Halkın nabzını tutan, kirliliğe bu-
laşmamış. Her hangi bir ideolojinin
devamı olmayan, tek ideali, Türkiye’yi düştüğü bu bataktan kurtaracak politikaları seslendirmek ve
halka anlatabilmek olan insanlar
siyasete girmeli.
Bugünkü matematiksel rakamlar ışığında baksanız, siyasetteki durum pek fazla değişmez. Türkiye’de bu batak içerisinde daha
batarak, işin içinden çıkamaz duruma gelir.
KANADA’NIN SIRADIŞI BAŞBAKANI
GİBİ SİYASETÇİLER BU BATAKTAN
KURTARIR
Türkiye’yi bu bataktan ancak
Kanada’nın sıra dışı Başbakanı
Justin Trudeau gibi bir lider kurtarır
diye düşünüyorum. Türkiye’yi ancak böyle bir siyasi lider bu bataktan çıkarabilir.
Böyle bir isim var mı?
Ben İsveç’ten göremiyorum.
3>B=?2TQ% ]Y\i_^T_\Qb\[
YRQ\Q^dcXUTUV\U^Yi_b
<HġLOVRáDQURNHWJLEL
$UDOóNWDòVWDQEXOȇGD
DUWDQYHD]DODQIL\DWODU
ò67$1%8/$1.$Ȃ$UDOóND\óQGDòVWDQEXOȇGDIL\DWóHQID]ODDUWDQ¾U¾Q\HġLOVRáDQ
ROGX2WHONRQDNODPD¾FUHWOHULLVHD]DOóġJ¸VWHUGL
òVWDQEXO7LFDUHW2GDVóò72SL\DVDODUóQġHIIDIOóáóQóVDáODPDNYHNDPXR\XQXELOJLOHQGLUPHNDPDFó\ODJH©HQ$UDOóND\óQGDòVWDQEXO
GD
SHUDNHQGHIL\DWóHQID]ODDUWDQYHD]DODQ¾U¾QOHULIL\DWODUóYHGHáLġLPRUDQODUó\ODELUOLNWH
D©óNODGó
$UDOóND\óQGDò72ȇQXQòVWDQEXOžFUHWOLOHU*H©LQPHòQGHNVLȇQGH\HUDODQ¾U¾Q¾Q
ȇ¾Q¾QSHUDNHQGHIL\DWóDUWDUNHQ¾U¾Q¾Q
IL\DWóG¾ġW¾¾U¾Q¾QIL\DWóLVHGHáLġPHGL
İSTANBUL’DA YEŞİL SOĞANIN FİYATI YÜZDE
34,23 ARTTI *óGDPDGGHOHULJUXEXQGD\HUDODQPHYVLPVHOġDUWODUDEDáOóRODUDNIL\DWóQGDDUWóġ\DġDQDQ\HġLOVRáDQ$UDOóND\óLWLEDUL\OH\¾]GH
RUDQLOHIL\DWóHQID]ODDUWDQ¾U¾QROGX
)L\DWODUóQGDDUWóġ\DġDQDQGLáHUPDGGHOHU\¾]GHRUDQLOH\Dġ¾]¾P\¾]GHRUDQ
LOHWD]HIDVXO\HYH\¾]GHRUDQLOHGRPDWHVROGX
LİMON YÜZDE 16,18 UCUZLADI
$UDOóND\óQGDDU]ID]ODVó\DġDQDQOLPRQ\¾]GHJHULOHPHJ¸VWHUHUHNIL\DWóHQ
ID]ODD]DOóġJ¸VWHUHQ¾U¾QROGX
)L\DWóQGDD]DOóġL]OHQHQGLáHUPDGGHOHU\¾]GH
LOHSRUWDNDO\¾]GHLOHJHQ©JL\LPLQGHSDOWRYH\¾]GHLOHJHFHOLNRWHONRQDNODPD¾FUHWLROGX$1.$
CNR İMOB Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı 2631 Ocak tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Türkiye’nin
en büyük fuar alanı olan
CNR EXPO Yeşilköy’de, 500’
ün üzerinde yerli ve yabancı
firmanın katılımı ile yapılacak
organizasyonda 500
milyon dolarlık iş bağlantısı
hedefleniyor.
STANBUL(ANKA)-&15+ROGLQJWDUDIóQGDQ0RELO\D'HUQHNOHUL)HGHUDV\RQX026)('LġELUOLáLLOHRUJDQL]HHGLOHFHN
&15ò02%8OXVODUDUDVóòVWDQEXO0RELO\D)XDUó
QGDPLO\RQGRODUOóN
LġEDáODQWóVóKHGHIOHQL\RU
&15+ROGLQJWDUDIóQGDQ0RELO\D'HUQHNOHUL)HGHUDV\RQX026)('LġELUOLáLLOHRUJDQL]HHGLOHFHN
&15ò02%8OXVODUDUDVóòVWDQEXO0RELO\D)XDUó2FDNWDULKOHULDUDVóQGDJHU©HNOHġWLULOHFHN7¾UNL\HȇQLQ
HQE¾\¾NIXDUDODQóRODQ&15(;32
<HġLON¸\ȇGHȇ¾Q¾]HULQGH\HUOLYH
\DEDQFóILUPDQóQNDWóOóPóLOH\DSóODFDNRUJDQL]DV\RQGDPLO\RQGRODUOóNLġEDáODQWóVóKHGHIOHQL\RU
0RELO\D'HUQHNOHUL)HGHUDV\RQX
026)('LOHELUOHġWLUHQ&15+ROGLQJG¾Q\DQóQHQE¾\¾NȇLQFLPRELO\DIXDUóRODQ&15ò02%8OXVODUDUDVóòVWDQEXO0RELO\D)XDUóȇQó
ò
RUJDQL]HHGL\RU7¾UNL\HȇQLQHQ
E¾\¾NIXDUDODQó&15(;32<HġLON¸\ȇGH2FDNWDULKOHULDUDVóQGDJHU©HNOHġWLULOHFHNIXDUȇ¾Q
¾]HULQGH\HUOLYH\DEDQFóPRELO\D
ILUPDVóQóQNDWóOóPóLOH\DSóODFDN
$QDGROXN¾OW¾U¾Q¾QDQODWóOGóáó¸]HOWDVDUóPPRELO\DODUóQ\DQó
VóUDJOREDOPRELO\DWUHQGOHULQLQ
GHVHUJLOHQHFHáL&15ò02%)XDUó
PRELO\DVHNW¸U¾Q¾QWDVDUóPLPDMóQóQGDJ¾©OHQGLULOPHVLQHGHVWHN
RODFDN
Hükümetin reform
paketini bekliyoruz
&DUUHIRXU6$LOH.LOHU
ELUOHġPHVLWDPDPODQGó
ò67$1%8/$$&DUUHIRXU6$.LOHU$OóġYHULġ+L]PHWOHULYH.LOHU$QNDUD0DáD]DFóOóNLOHELUOHġPHQLQWDPDPODQGóáóQóGX\XUGX
&DUUHIRXU6$WDUDIóQGDQ\DSóODQD©óNODPD\D
J¸UH7HPPX]
GHGHYUDOóQDQ.LOHU$OóġYHULġ+L]PHWOHUL*óGD6DQD\LYH7LFDUHW$Ġ
LOH.LOHU$QNDUD0DáD]DFóOóN6DQD\LYH7LFDUHW
$Ġ
QLQġLUNHWOHELUOHġPHVLWDPDPODQGó
%LUOHġPHJH©HQ\óOóQVRQJ¾Q¾QGH7¾UN
7LFDUHW.DQXQXLOH.XUXPODU9HUJLVL.DQXQX
QXQLOJLOLPDGGHOHULX\DUóQFDYHULOHQL]LQOHULQ.DPX\X$\GóQODWPD3ODWIRUPX
QGDGX\XUXOPDVó\ODLġOHUOLNND]DQGó
%¸\OHFH&DUUHIRXU6$YH.LOHUKLVVHOHULGH
2FDN3D]DUWHVLJ¾Q¾QGHQLWLEDUHQ%RUVDòVWDQEXO
GDWHNKLVVHRODUDNLġOHPJ¸UHFHN
*H©HQ\óOóQPD\óVD\óQGDGX\XUXODQVDWóQDOPD&DUUHIRXU6$
QóQELU\óOL©LQGHJHU©HNOHġWLUGLáL¾©¾QF¾VDWóQDOPDROGXĠLUNHWGDKD
¸QFHòVPDU
óQ7¾UNL\H©DSóQGDNLPDUNHWLQL
YH$QWDO\DOóH0DUNHWOHUL
QLQPDáD]DVóQó
E¾Q\HVLQHNDWPóġWó
YERLİ VE YABANCI 150 BİN
ZİYARETÇİ
&15ò02%8OXVODUDUDVóòVWDQEXO
0RELO\D)XDUóȇQD(NRQRPL%DNDQOóáóGHVWHáLLOHRUJDQL]HHGLOHQDOóP
KH\HWOHULLOH\RáXQSD]DUODPD©DOóġPDODUóQóQ\DSóOGóáó.DQDGD$OPDQ\D%DKUH\Q%HO©LND%$(&H]D\LU
'DQLPDUND)DV)UDQVD*¾QH\$IULND&XPKXUL\HWL+LQGLVWDQ+ROODQGD,UDNòQJLOWHUHòVUDLOòVYL©UHòVSDQ\DòWDO\D.DWDU.D]DNLVWDQ
.HQ\D.XYH\W/LE\D1LMHU\D3DNLV-
$1.$5$$1.$7¾UN6DQD\LFLYHòġDGDPODUó'HUQHáL7ž6ò$'<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó&DQVHQ%DġDUDQ6\PHVȊ%DNDQOóNLOHLPDODWWHNQRORMLOHULQLQJHOLġWLULOPHVLGHáHU]LQFLULQLQE¾W¾Q¾QGH
GLMLWDOL]DV\RQXQYHULPOLOLáLQDUWóUóOPDVóLQRYDV\RQYH$U*HȇQLQJHOLġWLULOPHVLNRQXODUóQD\¸QHOLN
©DOóġPDODUóQ\DNóQELULġELUOLáLL©LQGHV¾UG¾U¾OPHVLNRQXVXQGDKHPILNLUROGXáXPX]DPHPQXQL\HW
GX\GXNȇȇGHGL
7ž6ò$'<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó&DQVHQ%DġDUDQ6\PHVK¾N¾PHWSURJUDPóQGDYHLOJLOLSROLWLND
EHOJHOHULQGH\HUDODQVDQD\LVHNW¸U¾LOHLOJLOLNRQXODUóQ\DQóVóUDVDQD\LGHG¸Q¾ġ¾PEDáODQWóOóNRQXODUGDD©óNODPD\DSWó
7ž6ò$'ȇWDQYHULOHQELOJL\HJ¸UH7ž6ò$'<¸QHWLP.XUXOX\¾U¾W¾OPHNWHRODQȊ6DQD\LȋYH
Ȋ.2%òȋOHUGH%¾\¾PHYH9HULPOLOLN'LQDPLNOHULȋ©DOóġPDODUóVDQD\LQLQUHNDEHWJ¾F¾D©óVóQGDQ
¸QHPOLXQVXUODURODQ
$U*HWHNQRORMLLQRYDV\RQHáLWLPVDQD\L¾QLYHUVLWHLġELUOLáLNRQXODUóQGD7ž6ò$'<¸QHWLP
.XUXOX%DġNDQó&DQVHQ
%DġDUDQ6\PHVġXQODUó
V¸\OHGL
Ȋ7¾UNL\HȇQLQN¾UHVHOUHNDEHWJ¾F¾Q¾DUWóUDUDNV¾UG¾UPHVLL©LQ
JHUHN7ž6ò$'ȇóQJHUHNVH%DNDQOóáóQYL]\RQXQXQGDRUWDNQRNWDODU
YDUGóUžONHPL]LL©LQGH
EXOXQGXáXJUXSWDQSR]LWLI\¸QGHD\UóġWóUDFDN
ELUG¸Q¾ġ¾PL©LQVDQD\L
VHNW¸U¾QGH¸QFHOLNOHHOH
DOóQDFDNNRQXODUEHOOLGLU%X©HU©HYHGHLPDODWWHNQRORMLOHULQLQJHOLġWLULOPHVLGHáHU]LQFLULQLQ
E¾W¾Q¾QGHGLMLWDOL]DV\RQXQYHULPOLOLáLQDUWóUóOPDVóLQRYDV\RQYH$U*HȇQLQJHOLġWLULOPHVLNRQXODUóQD\¸QHOLN©DOóġPDODU¸QHPOLGLU
%X©HU©HYHGH¸Q¾P¾]GHNL\DNóQG¸QHPGHJHUHN\¾U¾WPHNWHROGXáXPX]SURMHOHULQVRQX©ODUóQó
D\UóQWóODUó\ODGHáHUOHQGLUPHNJHUHNVHK¾N¾PHWLQ
KD]óUODPDNWDROGXáXUHIRUPSDNHWOHULQHLOLġNLQ
NDWNóPó]óVXQDELOPHNL©LQEDNDQOóNOD\HQLGHQELU
DUD\DJHOHFHáL]
˜WH\DQGDQWHNQRORMLYHLQRYDV\RQNDSDVLWHVL\¾NVHNELUHNRQRPLL©LQ¸]HOOLNOHIHQWHNQRORMLPDWHPDWLNP¾KHQGLVOLN67(0DOW\DSóVóJ¾©O¾
LQVDQND\QDáóLKWL\DFD\HQLGHQYXUJX\DSWóNVRUJXOD\DQDQDOLWLNG¾ġ¾QHELOHQYH\HQLOLN©LQHVLOOHU
\HWLġWLUPHNL©LQHáLWLPGHQLWHOLNUHIRUPX\DSóOPDVóGD©RN¸QHPOLGLU
WDQ5XV\D)HGHUDV\RQX6XXGL$UDELVWDQ7XQXV7¾UNPHQLVWDQòUDQ
óQ
GDDUDODUóQGDEXOXQGXáX¾ONHGHQ
ELQLQ¾]HULQGHSURIHV\RQHO]L\DUHW©LEHNOHQL\RU0RELO\DWUHQGOHULQLQEHOLUOHQGLáLYHWDNLSHGLOGLáL&15
ò02%ȇGD\HUOLYH\DEDQFó\DNODġóN
ELQ]L\DUHW©LKHGHIOHQL\RU
TÜRK OTURMA BİÇİMİNE GÖRE
TASARLANAN MOBİLYALAR
SERGİLENECEK
&15ò02%8OXVODUDUDVóòVWDQEXO
0RELO\D)XDUó¾QLYHUVLWHVDQD\LLġELUOLáLQHJ¾]HOELU¸UQHNQLWHOLáLWDġó\DQSURMH\HGHHYVDKLSOLáL\DSDFDN
026)('7¾UNRWXUPDEL©LPL¾]HULQHIDUNOóWDVDUóPODUóRUWD\DNR\PDN
DPDFó\OD¾QLYHUVLWHQLQHQG¾VWUL\HOWDVDUóPE¸O¾P¾¸áUHQFLOHULQGHQ
EHUMHUSXIVDQGDO\HWDEXUHNDQHSH
JLELPRELO\DODUGDHQUDKDWRWXUPD
EL©LPOHULQLWDVDUODPDODUóQóLVWHGL
žQLYHUVLWH¸áUHQFLOHULQLQWDVDUODGóNODUóPRELO\DODUóQSURWRWLSOHUL¾UHWLOHFHNYH&15ò02%ȇGDVHUJLOHQHFHN
)XDUGD¸áUHQFLOHULQWDVDUóPODUóPRELO\DILUPDODUóQóQEHáHQLVLQHVXQXODFDN3URMHNDSVDPóQGD\DNODġóN
WDVDUóPóQJHOLġWLULOPHVLKHGHIOHQL\RU$1.$
ȋGHHQ©RN
+RSLKRSODGó
ò67$1%8/$$$OóġYHULġX\JXODPDVó+RSL0RELOH0DUNHWLQJ$VVRFLDWLRQ7¾UNL\H00$7¾UNL\HWDUDIóQGDQ\DSóODQȇLQ
'LNNDW‰HNHQ0RELO8\JXODPDODUóDUDġWóUPDVóQGDNDWHJRULGHELULQFLOLNHOGHHWWL
%LQH\DNóQNLġLQLQNDWóOGóáóDUDġWóUPDGD
+RSLHQ©RNVHVJHWLUHQX\JXODPDHQL\L
DOóġYHULġX\JXODPDVóYHLOHWLġLPLHQL\L\DSóODQX\JXODPDNDWHJRULOHULQGHHQ©RNR\XDODUDNOLGHUROGX+RSLȇLQHQ©RNVHVJHWLUHQ
X\JXODPDNDWHJRULVLQGH\¾]GHHQL\LDOóġYHULġX\JXODPDVóNDWHJRULVLQGH\¾]GHLOHWLġLPLHQL\L\DSóODQX\JXODPDNDWHJRULVLQGH
\¾]GHR\RUDQó\ODUDNLSOHULQLJHULGHEóUDNWó
$©óNODPDGDJ¸U¾ġOHULQH\HUYHULOHQ+RSL
*HQHO0¾G¾U¾2QXU(UED\PRELOG¾Q\DQóQHQ
SUHVWLMOLSODWIRUPX00$7¾UNL\HRILVLWDUDIóQGDQ\DSóODQDUDġWóUPDGDHOGHHWWLNOHULEDġDUóGDQJXUXUGX\GXNODUóQóEHOLUWWL
(UED\ġXQODUóND\GHWWL+RSL¾\HOHULQLQVD\óVóELU\óOGROPDGDQPLO\RQXJH©WL+HU
J¾QELQNLġL+RSLȇVLQHEDNó\RUYHELQ
NLġL+RSL
VL\OHDOóġYHULġH©óNó\RU+RSLNóVDV¾UHGHLQVDQODUóQKD\DWóQDJLUPH\LYHDOóġYHULġ
DOóġNDQOóNODUóDUDVóQGD¸QHPOLELU\HUHGLQPH\LEDġDUGó+HGHILPL]\óOóQGDPLO\RQ
¾\H\HYHPDUND\DXODġPDN7¾PLġSODQODUóPó]ó+RSLȇOLOHUHGHUHFHDOóġYHULġGHQH\LPL\DġDWPDN¾]HULQHNXUX\RUX]
8
SONSÖZ
Ekonomi
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
XbQSQdiŽjTU! "YdXQ\Qd
iŽjTU"%#QjQ\T
Dış ticaret açığı Kasım ayında
yüzde 49,1 azalarak 8 milyar
317 milyon dolardan 4 milyar
236 milyon dolara düştü.
İhracatın ithalatı karşılama
oranı 2014 Kasım ayında
yüzde 61,1 iken, 2015 Kasım
ayında yüzde 73,5’e yükseldi.
$UóODUGDQNLORVX
OLUDOóN
DQWLRNVLGDQ
1HUPLQ8‰780$1ò6$'+$0$1ò6$$Uó
žUHWLFLOHUL%LUOLáL%DġNDQó0HKPHW$OL7XUJXW
DUóODUóQDáD©ODUYHED]óRWVXELWNLOHULQWRPXUFXNYH\DSUDNODUóQGDQWRSOD\óSNRYDQGD¾UHWWLáLUH©LQHPVLELUPDGGHRODQYH]DPNJLEL\DSóġDQSURSROLVLQNLORVXQXOLUDGDQVDWWóNODUóQó
V¸\OHGL7XUJXWJ¾©O¾ELUDQWLRNVLGDQRODUDNELOLQHQSURSROLVLQWDOHSJ¸UG¾á¾Q¾GLOHJHWLUGL
0DQLVD$UóžUHWLFLOHUL%LUOLáL%DġNDQó0HKPHW$OL7XUJXW0DQLVDPHUNH]YH$NKLVDU6DOLKOLYH7XUJXWOXLO©HOHULQGHDUóFóOóáóQ\D\JóQRODUDN\DSóOGóáóQóEHOLUWHUHNSHWHNEDOóV¾]PHEDO
YHSROHQLQ\DQóVóUDKDVWDOóNODUDL\LJHOGLáLLIDGH
HGLOHQSURSROLVGH¾UHWWLNOHULQLV¸\OHGL3URSROLVLQDUóODUóQ¾UHWWLáLGRáDOELUPDGGHROGXáXQX
DQODWDQ7XUJXWEDODUóODUóQóQNRYDQODUóQóGóġHWNHQOHUGHQNRUXPDNL©LQNRYDQóQ¾]HULQLGHáLġLN
ELWNLOHULQ¸]OHULLOHNDSODGóNODUóQóYHEXQDGD
SURSROLVGHGLNOHULQLV¸\OHGL7XUJXWġ¸\OHGHGL
3URSROLVLQ©RNID]ODID\GDVóYDU‰RNVD\óGD
NLġLEXQXEDáóUVDNKDVWDOóNODUóQGDNXOODQó\RU
%DOóVDWWóáóPó]ġLUNHWOHUH\DGDELWNLVHOWHGDYLLOH
XáUDġDQODUDVDWó\RUX]3URSROLVLQNLORVXQX
OLUDGDQVDWó\RUX]òġOHQGLáL]DPDQGDKD\¾NVHN
IL\DWODUDVDWóOó\RU‰¾QN¾NROD\¾UHWLOHQELUġH\
GHáLOGLU3URSROLVWX]DNODUóPó]YDU+DPPDGGHVL©L©HN¸]¾QGHQROX\RU7DUóPLOD©ODUóQóQROGXáX\HUGHQDOóQóUVDKL©ELUID\GDVóROPD]$QFDN
\D\ODODUGDEDNLU\HUOHUGHQWRSODQDQ¸]OHUOH\DSóODELOLU.RYDQGDQWRSODGóNWDQVRQUDEX]GRODEóQGDWXWX\RUX]3URSROLVLQNXODNHQIHNVL\RQXEURQġDVWóPYHVROXQXP\ROODUóLOWLKDSODUó
PLGHYHRQLNLSDUPDNEDáóUVDáó¾OVHUURPDWL]PDOKDVWDOóNODUDNDUġóNXOODQóODELOGLáLQLEHOLUWHQ
7XUJXWDQWLRNVLGDQGHáHULQGHRODQSURSROLVL
KDVWDODUóQGRNWRUODUó\ODJ¸U¾ġW¾NWHQVRQUDNXOODQPDVóQó¸QHUGL
Jeep Renegade'e
bir ödül daha verildi
ò67$1%8/$$-HHS5HQHJDGHòQJLOL]
[0DJD]LQHWDUDIóQGDQ
QóQ(Qò\L[
0RGHOLVH©LOGL
-HHSD©óNODPDVóQDJ¸UH689DUD©ODUóQóQ
N¾UHVHODQODPGDLNRQLNPDUNDVó-HHSN¾©¾N
689VóQóIóQGDNL5HQHJDGHPRGHOL\OHELU¸G¾OHGDKDOD\óNJ¸U¾OG¾$ODQóQGDG¾Q\DQóQ
HQ¾QO¾\D\óQODUóQGDQELULRODQòQJLOL][
0DJD]LQHGHUJLVL
QóQ(Qò\L[0RGHOLRODUDN-HHS5HQHJDGH
LVH©WL%X¸G¾O
(0($E¸OJHVLJHQHOLQGHVóQóIóQóQHQ©RNVDWóODQPRGHOOHULQGHQELULRODQN¾©¾N689
XQ¾VW¾Q¸]HOOLNOHULQLELUNH]GDKDGRáUXODGó
<ROODUDLON©óNWóáóJ¾QGHQEX\DQDELQ
DGHWWHQID]OD¾UHWLOHQ-HHS5HQHJDGH
LQ7UDLOKDZNYHUVL\RQXQX]RUOXELURIIURDGGHáHUOHQGLUPHSLVWLQGHWHVWHGHUHNNDUDUóQóYHUHQ
[0DJD]LQHM¾ULVL\HQLPRGHOLQVRQEHġ\óO
L©HULVLQGH¾UHWLOHQHQ¸QHPOL[DUD©ODUóQGDQELULROGXáXQXEHOLUWWL
'DKD¸QFHòWDO\D
GD4XDWWURUXRWHGHUJLVL
WDUDIóQGDQ(Qò\L<HQL$UD©)UDQVD
GD
[7RXW7HUUDLQ0DJD]LQHWDUDIóQGDQ
(Qò\L689YH%UH]LO\D
GD$XWRHVSRUWHWDUDIóQGDQ<óOóQ$UDFóVH©LOHUHN¸G¾OOHUND]DQDQ-HHS5HQHJDGH%HVW%X\$%'2WRPRWLY
0¾ġWHUL5HKEHULNDSVDPóQGDVóQóIóQóQ
%HVW%X\˜G¾O¾QHGHOD\óNJ¸U¾OP¾ġW¾
$1.$5$$1.$òKUDFDW\óOó.DVóPD\óQGD\óOóQóQD\QóD\óQDJ¸UH\¾]GHD]DODUDNPLO\DUPLO\RQGRODULWKDODW\¾]GH
D]DODUDNPLO\DUPLO\RQGRODURODUDNJHU©HNOHġWL
7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPX7žò..DVóPD\ó
'óġ7LFDUHWòVWDWLVWLNOHULQLD©óNODGó7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPXLOH*¾PU¾NYH7LFDUHW%DNDQOóáóLġELUOLáL\OHROXġWXUXODQJH©LFLGóġWLFDUHWYHULOHULQH
J¸UHLKUDFDW\óOó.DVóPD\óQGD\óOóQóQ
D\QóD\óQDJ¸UH\¾]GHD]DODUDNPLO\DU
PLO\RQGRODULWKDODW\¾]GHD]DODUDNPLO\DUPLO\RQGRODURODUDNJHU©HNOHġWL
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 49,1 AZALDI
.DVóPD\óQGDGóġWLFDUHWD©óáó\¾]GHD]DODUDNPLO\DUPLO\RQGRODUGDQPLO\DU
PLO\RQGRODUDG¾ġW¾òKUDFDWóQLWKDODWóNDUġóODPDRUDQó.DVóPD\óQGD\¾]GHLNHQ
.DVóPD\óQGD\¾]GHȇH\¾NVHOGL
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN
ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE
6,8 AZALDI0HYVLPYHWDNYLPHWNLOHULQGHQDUóQGóUóOPóġVHUL\HJ¸UH.DVóPD\óQGDELU¸QFHNLD\DJ¸UH
LKUDFDW\¾]GHLWKDODW\¾]GHD]DOGó7DNYLP
HWNLOHULQGHQDUóQGóUóOPóġVHUL\HJ¸UHLVH\óOó
.DVóPD\óQGD¸QFHNL\óOóQD\QóD\óQDJ¸UHLKUDFDW
\¾]GHLWKDODW\¾]GHD]DOGó
AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT
YÜZDE 1,5 AZALDI
$YUXSD%LUOLáLȇQLQ$%LKUDFDWWDNLSD\ó
.DVóPD\óQGD\¾]GHLNHQ.DVóP
D\óQGD\¾]GHROGX$%ȇ\H\DSóODQLKUDFDW
\óOóQóQD\QóD\óQDJ¸UH\¾]GHD]DODUDNPLO\DUPLO\RQGRODURODUDNJHU©HNOHġWL
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN
ÜLKE ALMANYA OLDU
$OPDQ\Dȇ\D\DSóODQLKUDFDW\óOó.DVóP
D\óQGDPLO\DUPLO\RQGRODUROXUNHQEX¾ONH\LVóUDVó\ODPLO\RQGRODUODòQJLOWHUH
PLO\RQGRODUOD,UDNYHPLO\RQGRODUODòWDO\D
WDNLSHWWL
İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
‰LQȇGHQ\DSóODQLWKDODW\óOó.DVóPD\óQGD
PLO\DUGRODUROGX%X¾ONH\LVóUDVó\ODPLO\DU
PLO\RQGRODUODU$OPDQ\DPLO\DUPLO\RQ
GRODUOD5XV\DYHPLO\RQGRODUODòWDO\DL]OHGL
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT
SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI
YÜZDE 4,6 OLDU7HNQRORML\RáXQOXáXQDJ¸UHGóġWLFDUHWYHULOHUL
,6,&5HYVóQóIODPDVóL©LQGH\HUDODQLPDODWVDQD\L¾U¾QOHULQLNDSVó\RU.DVóPD\óQGD,6,&5HYȇH
J¸UHLPDODWVDQD\L¾U¾QOHULQLQWRSODPLKUDFDWWDNLSD\ó\¾]GHROGX<¾NVHNWHNQRORML¾U¾QOHULQLQLPDODWVDQD\L¾U¾QOHULLKUDFDWóL©LQGHNLSD\ó
\¾]GHRUWD\¾NVHNWHNQRORMLOL¾U¾QOHULQSD\ó
LVH\¾]GHRODUDNJHU©HNOHġWL
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT
SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 16,8
OLDU
òPDODWVDQD\L¾U¾QOHULQLQWRSODPLWKDODWWDNL
SD\ó\¾]GHROGX<¾NVHNWHNQRORML¾U¾QOHULQLQ
.DVóPD\óQGDLPDODWVDQD\L¾U¾QOHULLWKDODWóL©LQGHNLSD\ó\¾]GHRUWD\¾NVHNWHNQRORMLOL¾U¾QOHULQSD\óLVH\¾]GHRODUDNJHU©HNOHġWL$1.$
7$9
L
PLO\RQDYUR
\DWóUóPODNDSDWWó
500 Metrekare ve üzeri alanda
bitkisel üretim yapanlara kredi
$1.$5$$1.$7RSODPPHWUHNDUHYH
¾]HUL¸UW¾DOWóDODQóQGDELWNLVHO¾UHWLP\DSDQ¾UHWLFLOHU¸UW¾DOWóND\óWVLVWHPLQHND\óWROPDODUóGXUXPXQGDG¾ġ¾NIDL]OL\DWóUóPYHLġOHWPHNUHGLVLQGHQ\DUDUODQGóUóODFDN6HUDPRGHUQL]DV\RQX
NUHGLEDġYXUXVX$UDOóNWDULKLPHVDLELWLPLQGHVRQDHUHFHN
*óGD7DUóPYH+D\YDQFóOóN%DNDQOóáóȇQóQ7&
=LUDDW%DQNDVó$ĠYH7DUóP.UHGL.RRSHUDWLIOHULQFH7DUóPVDOžUHWLPH'DLU'¾ġ¾N)DL]OL<DWóUóP
YHòġOHWPH.UHGLVL.XOODQGóUóOPDVóQDòOLġNLQ8\JXODPD(VDVODUó7HEOLáLȇQGH'HáLġLNOLN<DSóOPDVóQD'DLU7HEOLá5HVPL*D]HWHȇQLQEXJ¾QN¾VD\óVóQGD\D\óPODQGó6¸]NRQXVXWHEOLáHJ¸UHVHUD
PRGHUQL]DV\RQXNDSVDPóQGDD\UóD\UóYH\DWHN
¾QLWHRODUDNWRSODPPHWUHNDUHYH¾]HUL¸UW¾DOWóDODQóQGDELWNLVHO¾UHWLP\DSDQ¾UHWLFLOHU¸UW¾DOWóND\óWVLVWHPLQHND\óWROPDODUóGXUXPXQGD
G¾ġ¾NIDL]OL\DWóUóPYHLġOHWPHNUHGLVLQGHQ\DUDUODQGóUóODFDN
-PROJENİN YÜZDE 100’ÜNÜN TAMAMLANMASI
İLE NİHAİ KONTROL YAPILACAK0HYFXWVHUDLġOHWPHOHULQLQWHNQLNDOW\DSóVóQóQL\LOHġWLULOPHVLDPDFóLOHD\UóD\UóYH\DWHN¾QLWHRODUDNWRSODPPHWUHNDUHYH¾]HULDODQGD
˜UW¾DOWó.D\óW6LVWHPL<¸QHWPHOLáLQHX\JXQRODUDN
¸UW¾DOWó\HWLġWLULFLOLáL\DSWóáó%DNDQOóN©DWHVSLWHGLOHQYH˜UW¾DOWó.D\óW6LVWHPLQGH˜.6ND\óWDOWóQD
DOóQPóġRODQLġOHWPHOHUWDUDIóQGDQKD]óUODQDQYH
%DNDQOóNLOYH\DLO©HP¾G¾UO¾NOHULQFHRQD\ODQDQ
SURMHOHUL©HU©HYHVLQGHNL\DWóUóPYHLġOHWPHNUHGLVL
WDOHSOHUL.DUDUNDSVDPóQGDGHáHUOHQGLULOHFHN
6HUDFóOóNPRGHUQL]DV\RQXNDSVDPóQGDNXOODQGóUóODFDN\DWóUóPYHLġOHWPHNUHGLOHUL
<DSóLVNHOHWLWHPHOYHNXUXOXPWHNQLáLQLQDVJDULġDUWODUóWDġóPDGóáó%DNDQOóNLOLO©HP¾G¾UO¾á¾QFHWHVSLWHGLOHQVHUD¾QLWHOHULQLQDVJDULġDUWODUóVDáOD\DELOHFHNQLWHOLNWHWDPDPHQ\DGDNóVPHQ
\HQLOHQPHVLLOHD\QóYH\DIDUNOóSDUVHOOHUGHELUGHQ
ID]ODSDU©DOóKDOGHEXOXQDQVHUD¾QLWHOHULQLQWHN
©DWóDOWóQGD\HQLGHQLQġDVóQó
<DSóLVNHOHWLWHPHOYHNXUXOXPWHNQLáLQLQDVJDULġDUWODUóWDġóGóáó%DNDQOóNLOYH\DLO©HP¾G¾UO¾á¾QFHWHVSLWHGLOHQPHYFXWVHUDLġOHWPHVLL©HULVLQGH\HWLġWLULOHQ¾U¾Q¾QNDOLWHYHYHULPLQLDUWóUóFó
HWNLVLEXOXQDQVDELWYH\DPRQWDMOóóVóWPDVRáXWPDQHPOHQGLUPHVLVOHPHKDYDODQGóUPDJ¸OJHOHPHVXODPD\DSD\D\GóQODWPDJ¾EUHOHPHWDUóPVDOP¾FDGHOHKDVDWYHWDġóPDWRSUDNVó]ELWNL
\HWLġWLUPHNDUERQGLRNVLWJ¾EUHOHPHVLELWNLVHO
¾UHWLPDWóNODUóQóQEHUWDUDIóYHJHULG¸Q¾ġ¾PVLVWHPOHULELOJLVD\DUOóSURJUDPODQDELOLUORMLNNRQWURO
VLVWHPOHULYH\DPLNURGHQHWOH\LFLGHVWHNOLRWRPDV\RQVLVWHPOHULYHEXVLVWHPOHUHDLW\D]óOóPODULOH
VóQóIODQGóUPDSDNHWOHPHVLVWHPOHULYHEXQODUóQ
\DSóODUóQGDQKDOLKD]óUGDLġOHWPHGHEXOXQPD\DQODUóHNRQRPLN¸PU¾Q¾WDPDPOD\DQODULOHGDKD
YHULPOLYHWHNQRORMLNRODUDN\HQLEDġNDELUVLVWHPOHLNDPHHGLOHFHNOHULQILQDQVPDQóQóNDSVD\DFDN
3URMHX\JXODPDODUóQóQNRQWURO¾YHL]OHQPHVLLO
YH\DLO©HP¾G¾UO¾NOHUL%DQNDYH7..WDUDIóQGDQ
NRRUGLQHOLRODUDN\DSóODFDN%XNDSVDPGD\DWóUóPFóODUSURMHQLQ\¾]GHȇVLWDPDPODQGóáóQGD
LOYH\DLO©HP¾G¾UO¾á¾QHELOJLYHUPHNOH\¾N¾PO¾
RODFDN3URMHQLQ\¾]GHȇ¾Q¾QWDPDPODQPDVó
LOHQLKDLNRQWUROLOYH\DLO©HP¾G¾UO¾á¾QFH\HULQGH\DSóODFDN
3URMHX\JXODPDODUóQóQEX7HEOLáK¾N¾POHULQHX\JXQRODUDN\¾U¾W¾OPHGLáLQLQWHVSLWLKDOLQGH
EXGXUXPWXWDQDáDEDáODQDUDNWXWDQDNWDULKLQGHQLWLEDUHQRQJ¾QL©HULVLQGHSURMHVDKLSOHULQH
X\JXODPDODUóQEX7HEOLáK¾N¾POHULQHX\JXQRODUDN\¾U¾W¾OPHVLNRQXVXQGDLOYH\DLO©HP¾G¾UO¾á¾WDUDIóQGDQELULKWDU\D]óVó\D]óODFDNYHNRQX
KDNNóQGD%DQNDYH7..ELUKDIWDL©HULVLQGHELOJLOHQGLULOHFHN
ò67$1%8/$$+ž6(<ò1'(0ò57$9+DYDOLPDQODUóòFUD.XUXOX%DġNDQó6DQLĠHQHU
EX\óOóQD\OóNG¸QHPLQGHPLO\RQDYURWXWDUóQGD\DWóUóP\DSWóNODUóQóEHOLUWHUHN%XUDNDPóQVHQHVRQXQGDPLO\RQDYUR\DXODġPDVóQóEHNOL\RUX]GHGL$$PXKDELULQLQVRUXODUóQó
\DQóWOD\DQĠHQHU\óOóQGD\DWóUóPODUD©óVóQGDQROGXN©DL\LSHUIRUPDQVVHUJLOHGLNOHULQLYXUJXODGóĠHQHU¾ONHGHKDYDOLPDQóLġOHWWLNOHULQLKDWóUODWDUDNġXQODUóND\GHWWL
WHLġOHWWLáLPL]KDYDOLPDQóVD\óVóQGD
ELUGHáLġLNOLNROPDGó%XQXQODELUOLNWH7$9*UXEXRODUDNKL]PHWYHULOHQKDYDOLPDQóVD\óVóQó
H©óNDUPD\óEDġDUGóN$7ž%7$7$9òġOHWPH
+L]PHWOHULYH7$9%LOLġLPKL]PHWġLUNHWOHULPL]OHEXVHQHGHIDUNOóKDYDOLPDQODUóQGDIDDOL\HWH
EDġOD\DUDNRSHUDV\RQDáóPó]óJHQLġOHWWLN
\óOóQóQD\óQGDPLO\RQDYURWXWDUóQGD\DWóUóP\DSWóN%XUDNDPóQVHQHVRQXQGD
PLO\RQDYUR\DXODġPDVóQóEHNOL\RUX]6¸]
NRQXVX\DWóUóPODUóQJHULG¸Q¾ġ¾NRQXVXQGDKHGHIOHGLáLPL]VRQX©ODUóWXWWXUGXN&LURPX]XJH©HQVHQH\HNó\DVOD\DNODġóN\¾]GHDUWóUDUDN
VHQH\LNDSDWPD\óKHGHIOL\RUX]D\OóNPDOLWDEORODUDJ¸UHFLURPX]PLO\RQDYURLOHJH©HQ
VHQHQLQ\¾]GH¾]HULQGHJHU©HNOHġWL
- "20 YIL BOYUNCA DÜNYA ORTALAMASININ
ÜSTÜNDE BÜYÜMEMİZ BEKLENİYOR"
ĠHQHU\óOóQDLOLġNLQIDUNOóE¸OJHOHUGHNL
\DWóUóPLPNDQODUóQóGHáHUOHQGLUGLNOHULQLDNWDUGó7$9+DYDOLPDQODUóE¾Q\HVLQGHLġOHWWLNOHULKDYDOLPDQóSRUWI¸\¾Q¾QE¾\¾N©RáXQOXNODG¾Q\D
RUWDODPDVóQóQ©RN¾VW¾QGHE¾\¾\HQFRáUDI\DODUDGDáóOPóġGHQJHOLELUSRUWI¸\ROGXáXQXGLOHJHWLUHQĠHQHUġ¸\OHNRQXġWX
%XQXQ\DQóQGD\HQLRSHUDV\RQODUODġLUNHWSRUWI¸\¾Q¾JHQLġOHWPHNGH7$9'1$
VóQóQ
¸QHPOLELUSDU©DVó%XLNLE¾\¾PHLQLVL\DWLILPL]H\óOóQGDKL]PHWġLUNHWOHULPL]LQJUXSGóġóQGDE¾\¾PHVLQLGHHNOHGLNYHE¸\OHFH¾©VDFD\Dáó¾VW¾QGHE¾\¾PH\HGHYDPHGHFHNELU\DSó
ROXġWXUGXNĠLUNHWSRUWI¸\¾Q¾QE¾\¾W¾OPHVL
L©LQVDWóQDOPDODUJLELKHQ¾]NXOODQPDGóáóPó]
DUD©ODUGDNXOODQDELOLUL]˜]HOOLNOH$V\D3DVLILN
$IULNDYH2UWD'RáXE¸OJHOHULQGHNLIóUVDWODUó\DNóQGDQWDNLSHGL\RUX]
7$9+DYDOLPDQODUóQóQEDġWD7¾UNL\HROPDN
¾]HUHIDDOL\HWJ¸VWHUGLáLFRáUDI\DGDW¾PVHNW¸U
R\XQFXODUóWDUDIóQGDQ¸Q¾P¾]GHNLVHQHER\XQFDG¾Q\DRUWDODPDVóQóQ¾VW¾QGHE¾\¾PHVL
EHNOHQL\RU
‰LOHN
LQLQGLULPL
GDGDGHYDPHGHFHN
ò67$1%8/$$‰LOHN0RELO\D
QóQ\¾]GH
D
YDUDQLQGLULPIóUVDWODUó
GDGDGHYDPHGHFHN‰LOHN0RELO\D
GDQ\DSóODQD©óNODPD\DJ¸UH
ILUPDQóQ\RáXQLOJLJ¸UHQLQGLULPNDPSDQ\DVó
2FDN
GDGDGHYDPHGHFHN‰LOHN0RELO\D
GD
ELU©RN¾U¾QGH\¾]GH
DYDUDQLQGLULPRUDQODUóEXOXQX\RU
6XOWDQVHULVLNXPDġNDSOóGHWD\YHDNVHVXDUOD-
Uó\ODNó]©RFXNODUóQóQLOJLVLQL©HNHUNHQ\DWDNEDġóQGDYHD\DNXFXQGDNLNXPDġNDSODPDGHWD\ODU
KHP©HNPHFHKHPGH\DWDNRODUDNNXOODQóODELOHQ
DOWNDU\RODVóDOWóQYDUDNOóD\QDVóYHNXPDġNDSOóWDNó©HNPHFHOHUL\OH¸]HORODUDNWDVDUODQPóġ©DPDġóUOóNYHKH\EHWOLELUJ¸U¾Q¾PHVDKLSGRODS
VHULQLQ¸QH©óNDQPRG¾OOHULDUDVóQGD\HULQLDOó\RU
SONSÖZ
Ekonomi
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
9
DQb]QXŽ[]UTU^Ž\[U\Ub
TŽ^iQiQTQXŽ[]UTUSU[dYb
6D\óġWD\<¾NYDJRQX
¾UHWLPLSODQYH
SURJUDPDNVDNOóNODUó
QHGHQL\OHD]DOGó
$1.$5$$1.$Ȃ6D\óġWD\.ò7
OHULQGHPLU\ROX\¾NYDJRQX¾UHWLPLQGHSODQYHSURJUDP
DNVDNOóNODUóQHGHQL\OHD]DOóġPH\GDQDJHOGLáLQLELOGLUGL
6D\óġWD\ȇóQ.ò7GHQHWOHPHUDSRUXQDJ¸UH\óOóQGDDGHWORNRPRWLI¾UHWLPLJHU©HNOHġWLULOGL7ž/206$ĠYH7ž'(06$Ġ
WDUDIóQGDQWRSODPDGHW\¾NYDJRQX7ž9$6$ĠWDUDIóQGDQDGHW\ROFXYDJRQXLPDO
HGLOGL<¾NYDJRQX¾UHWLPLQGHELU¸QFHNL\óOD
J¸UH\¾]GHRUDQóQGDNLG¾ġ¾ġWHLPDODWODUóQ
SODQYHSURJUDPODUóQGD\DġDQDQDNVDNOóNODU
HWNLOLROGX
6D\óġWD\\óOóQGD©óNDUóODQȊVD\óOó
7¾UNL\H'HPLU\ROX8ODġWóUPDVóQóQ6HUEHVWOHġWLULOPHVL+DNNóQGD.DQXQȋOD7¾UNL\HȇGH\HQL
ELUG¸QHPEDġODGóáóQóVHNW¸U¾QUHNDEHWHD©óOGóáóQóELOGLUGL
\óOóQGDGHPLU\ROXLOHPLO\RQNLġL
WDġóQGóYHEX\ROFXODUóQWDġóQGóáóPHVDIH
PLO\DU\ROFXNPROGX<ROFXODUóQ\¾]GHRUDQóQGDPLO\RQNLġLVLEDQOL\¸\¾]GHRUDQóQGDPLO\RQNLġLVLDQDKDW\ROFXVXLGL
$QDKDW\ROFXODUóQóQPLO\RQNLġLVLQL$QNDUD(VNLġHKLU$QNDUD$QNDUD.RQ\D$QNDUD
.RQ\D(VNLġHKLU.RQ\D.RQ\DòVWDQEXO.RQ\D
YH$QNDUDòVWDQEXO$QNDUDDUDVóQGD<+7LOH
WDġóQDQ\ROFXODUROXġWXUGX
<+7LOHWDġóQDQ\ROFXVD\óVóQGD\óOóQD
J¸UH\¾]GHRUDQóQGDDUWóġND\GHGLOGL
\óOóQGDJH©HQ\óODJ¸UHDQDKDW\ROFXWDġóPDODUóQGD\¾]GHRUDQóQGDEDQOL\¸\ROFXWDġóPDODUóQGDLVH\¾]GHRUDQóQGDDUWóġPH\GDQDJHOGL
\óOóQDJ¸UH%DQOL\¸\ROFXVD\óVóQGDNL
DUWóġWD$\UóOóN‰HġPHVL.D]Oó©HġPH
DUDVóQGD(NLPWDULKLQGHJ¾QGH
WUHQOH0DUPDUD\LġOHWPHFLOLáLQHEDġODQPDVóLOH<HQLNDSóLVWDV\RQXQXQ<HQLNDSó7DNVLP+DFóRVPDQ0HWURVXQDDNWDUPDEDáODQWóVóQóQĠXEDWWDULKLQGHD©óOPDVó$WDW¾UN
+DYDOLPDQóQDXODġóPóQD\¸QHOLN<HQLNDSó
$NVDUD\PHWUREDáODQWóVóQóQD©óOóġóLOH.DVóPȇWHQLWLEDUHQSLNVDDWVDDWOHUGHGDNLNDDUDOóNODDGHGH\¾NVHOWLOPHVLHWNLOLROGX
<óOEDġóKHGL\HVL.D]DN
YHNXSDUDáEHWWH
$OóġYHULġLQDGUHVL%R\QHU\óOEDġóDOóġYHULġOHULQLDQDOL]HGHUHN7¾UNL\HȇQLQKHGL\HWHUFLKOHULQLRUWD\D©óNDUGó(QJ¸]GHKHGL\HOLN¾U¾QOHU
.D]DN
YH
.XSD
ROGX<óOEDġóDOóġYHULġLQLQ
\óOGó]óLVHWDUWóġPDVó]ġHNLOGHNDGóQODUGó(Q
©RNHUNHNOHUL©LQKHGL\HDOóQóUNHQDLOHVLL©LQ
HQID]ODKHGL\HDODQODUGD\LQHNDGóQODUROGX
HEDİYE ALMAK BOYNER’DE ÇOK KOLAY!
%X\óOEDġóQGDGDKHUNHVLVDUDQKHGL\HWHODġó%R\QHULOHVRQDHUGL%R\QHU0DáD]DODUó
PLO\RQODUFDKHGL\HVH©HQHáLLOH]L\DUHW©LOHULQL
NDUġóODGó%R\QHUȇGH\óOEDġóL©LQHQ©RNNDGóQODUDOóġYHULġ\DSWó1HHġOHULQLQHGH©RFXNODUóQó
XQXWPDGóODU%¾W¾QDLOH\LG¾ġ¾QHQNDGóQODU
%R\QHUKHGL\H©HġLWOHULQLROGXN©DVHYGLOHU
BU YIL EN FAZLA HEDİYE ERKEKLERE VERİLDİ
%X\óOEDġóHQ©RNKHGL\HHUNHNOHUHDOóQGó
$UDOóND\óER\XQFDWRSODPPLO\RQ]L\DUHW©L
HQJ¾]HOKHGL\H\L\LQH%R\QHUȇGHDUDGó
BU SENE DE YILBAŞI HEDİYESİ BOL BOL
TIKLANDI!
%R\QHUFRPWUȇGHVDWóġODU\óOEDġóG¸QHPLQGH\óOóQJHULNDODQóQDJ¸UHDUWWó9DNLWEXODPD\DQODUHQJ¾]HOKHGL\H\LRQOLQHDOóġYHULġOHVHYGLNOHULQHDOGó(QJ¾]HOKHGL\HQLQDGUHVL
%R\QHUȇGHELUELULQGHQJ¾]HOVH©HQHNOHUYHND©óUóOPD\DFDNIóUVDWODU\óOEDġóLOHVóQóUOóGHáLO
%R\QHUKHU]HYNHYHE¾W©H\HX\JXQ]HQJLQ
¾U¾Q©HġLWOLOLáLLOHDOóġYHULġLKHU]DPDQE¾\¾N
ELUNH\IHG¸Q¾ġW¾U¾\RU
$1.$5$$1.$7¾UNL\H=LUDDW2GDODUó%LUOLáL7=2%*HQHO%DġNDQĠHPVL%D\UDNWDUYH
\óOODUóQGDROGXáXJLEL\óOóQGD\D]óOóPHG\DGD7¾UNL\HELULQFLVLROGX%D\UDNWDUKHPLġDGDPODUóDUDVóQGDKHPGHPHVOHNNXUXOXġX
NRQIHGHUDV\RQEDġNDQODUóDUDVóQGDELULQFLVóUDGD\HUDOGóĠHPVL%D\UDNWDUȇóQ\óOL©LQGHNLD©óNODPDEDVóQWRSODQWóVóIDDOL\HWYHWHPDVODUó
ELQKDEHUOH\D]óOóPHG\DGD
\HUEXOGX
7=2%ȇGDQ\DSóODQD©óNODPDGD0HG\D7DNLS0HUNH]LYHULOHULQH
J¸UHPHG\DGD¸QH©óNDQLġDGDPODUó
LOHġLUNHW\¸QHWLFLOLáLYHVLYLOWRSOXP
NXUXOXġX67.EDġNDQOóáóQóELUDUDGD\DSDQLġDGDPODUóVLYLOWRSOXPYH
PHVOHNNXUXOXġODUóDUDVóQGD7=2%
*HQHO%DġNDQó%D\UDNWDUȇóQELQ
KDEHUOHELULQFLROGXáXELOGLULOGL%D\UDNWDUȇóQWHOHYL]\RQODUGD
LQWHUQHWPHG\DVóQGDELQKDEHUL\OH\HUDOGóĠHPVL%D\UDNWDUȇóQ
WRSODPGDELQKDEHULPHG\DGD
\HUEXOGX
TZOB EN FAZLA ÜYEYE SAHİP
MESLEK KURULUŞU
7=2%*HQHO%DġNDQó%D\UDNWDU
NRQX\XGHáHUOHQGLUGLáLD©óNODPDVóQGD7¾UNL\H=LUDDW2GDODUó%LUOLáLȇQLQ
PLO\RQXDġNóQ¾\HVLYH=LUDDW2GDVó\OD7¾UNL\HȇQLQHQID]OD¾\H-
\HVDKLSPHVOHNNXUXOXġXROGXáXQX
YXUJXOD\DUDNġXQODUóND\GHWWL
Ȋ%XE¾\¾NDLOHQLQ¾\HOHULRODUDNWDUóPóPó]óQSRWDQVL\HOLLOHELWNLVHOYHKD\YDQVDO¾UHWLPLLVWLKGDP
LKUDFDWYHKDVóODGDNL\HULQLL©LQGHEXOXQGXáXVRUXQODUóQóVóNóQWóODUóQóYH©¸]¾P¸QHULOHULPL]LELUHELUYH\DUDSRUODUóPó]ODGHYOHWLPL]LQ
E¾W¾Q\¸QHWLPNDGHPHOHUL\OHSD\ODġWóN0HG\DPó]DUDFóOóáó\ODGDNDPXR\XPX]GDE¾W¾QEXQODUóGLOHJHWLUGLN<DSóVDOVRUXQODUóPó]DGRáDO
DIHWOHUHPDOL\HWOHLOJLOLVóNóQWóODUóPó]DYHXOXVODUDUDVóUDNLSOHULPL]HQD-
]DUDQGH]DYDQWDMOóROPDPó]DUDáPHQ¾UHWLPLV¾UG¾UG¾NWDUóPYH
JóGDGDPLO\DUGRODUóQ¾]HULQGHGóġ
WLFDUHWID]ODVóYHULOPHVLQHLPN¤QWDQóGóNPLO\RQNLġL\HLVWLKGDPVDáODGóN¾ONHHNRQRPLVLQHE¾\¾NNDWNóGDEXOXQGXN%XJ¾QEX¾ONH
PLO\RQQ¾IXVX]RUODQPDGDQGR\XUX\RUVDPLO\RQGDQID]ODWXULVWLEHVOL\RUVDE¸OJHVLQGHWDUóPGDLKUDFDW\DSDQGóġWLFDUHWID]ODVóYHUHQ
ELU¾ONH\VHEXQXJHFHVLQLJ¾QG¾]¾QHNDWDUDN\DáPXU©DPXUNDUNóġ
GHPHGHQ¾UHWLPHGHYDPHGHQ©LIW©LVLQHERU©OXGXU
+HU]DPDQYXUJXODGóáóPó]JLEL
JHOHFHNWHWDUóPDK¾NPHGHQ¾ONHOHU
G¾Q\D\DGDK¾NPHGHFHNWLU$NóOFó
GHYOHWSROLWLNDODUó\ODGHVWHNOHQHFHN
W¾PSD\GDġODUóQGDD\QóGX\DUOóOóNOD
VHNW¸UHVDKLS©óNDFDáóELURUWDPGD
¾UHWLFLOHULPL]7¾UNL\HȇPL]LGHEX¾ONHOHUDUDVóQDVRNDFDNELOJLELULNLPL
WHFU¾EHD]LPYHNDUDUOóáDVDKLSWLU
ĠXJHU©HNDVODXQXWXOPDPDOóGóU
%L]¾UHWHPH]VHN7¾UNL\HD©NDOóU%X
ELOLQFLQWRSOXPXQW¾PNDWPDQODUóQGDROXġWXUXODELOPHVLDPDFó\ODNDPXR\XQXQELOJLOHQGLULOPHVLE¾\¾N
¸QHPWDġóPDNWDGóU%XQXQL©LQHQ
¸QHPOLDUD©GDPHG\DGóU
6RUXQODUóPó]óKHGHIOHULPL]L©¸]¾PEHNOHGLáLPL]NRQXODUóPó]óNDPXR\XQDGX\XUPDGDXODġWóáóPó]
QRNWDEL]OHUNDGDUPHG\DPó]óQNRQX\DJ¸VWHUGLáLKDVVDVL\HWOH\DNóQGDQLOJLOLGLU0HG\DPó]WDUóPDGDKD
ID]ODDáóUOóNYHUHUHNWRSOXPXQGLNNDWLQLWDUóPDYHWDUóPóQVRUXQODUóQD
©HNPHNWHGLU7DUóPóQVRUXQODUóQóQ
¾ONHPL]GH\DġD\DQKHUELUH\LQGH
VRUXQXROGXáXXQXWXOPDPDOóGóU
%XJ¸U¾ġOHUGHQKDUHNHWOH
PLO\RQXDġNóQ¾\HPL]DGóQD7¾UN
PHG\DVóQóQ\¸QHWLFLPXKDELUIRWR
PXKDELULNDPHUDPDQóYHKDEHU
PXWIDáóQGDJ¸UHYOLW¾P©DOóġDQODUóQóQ\HQL\óOóQóNXWOX\RUHQL©WHQWHġHNN¾UOHULPLOHVHYJLYHVD\JóODUóPó
VXQX\RUXPȋ$1.$
$OÔùYHULùLQSURIHV\RQHOOHUL
÷QGLULPPKHQGLVOHUL
7¾UNLQVDQóQóQLONNH]Ȋ‰RFXNODU'X\PDVóQȋ
GL]LVLQGHNLȊ0¾VWHġDU.HPDOȋWLSOHPHVLQGHQGX\GXáXȊLQGLULPP¾KHQGLVOLáLȋNDYUDPóDLOHE¾W©HVLQHFLGGLNDWNóGDEXOXQPDVóQGDQGROD\ó\¾]ELQOHUFHNLġLQLQ\DġDPEL©LPLKDOLQHJHOGL
$OóġYHULġSURIHV\RQHOOHULDUWóNVHPWVHPWG¾NNDQG¾NNDQJH]LSNDQWHUL©LQGHHYHSDNHWWDġóPDN\HULQHLQWHUQHWWHQHQX\JXQIL\DWDVDWóQDOGóáóDOóġYHULġLQLNDSóVóQDNDGDUJHWLUWL\RU
<DUDWóFóJLULġLPFLOHULQLOKDPND\QDáóRODQLQGLULPP¾KHQGLVOHULQLQ\HQLJ¸]GHVL&DVKEDFN6KRSSLQJVLVWHPLQGHLVHDOóġYHULġ\DSDQKHUNHVHQDNLW
SDUD¸GHQL\RU
7¾UNLQVDQóQóQLONNH]Ȋ‰RFXNODU'X\PDVóQȋ
GL]LVLQGHNLȊ0¾VWHġDU.HPDOȋWLSOHPHVLQGHQGX\GXáXȊLQGLULPP¾KHQGLVOLáLȋNDYUDPóELUHVSUL
RODUDNJ¾QO¾NKD\DWóPó]DJLUVHGHDLOHE¾W©HVLQH
FLGGLNDWNóGDEXOXQPDVóYHDOóġYHULġNRQIRUXQX
DUWóUPDVóQGDQGROD\ó\¾]ELQOHUFHNLġLQLQ\DġDP
EL©LPLKDOLQHJHOGL
%LU¾U¾Q¾HQX\JXQ]DPDQGDHQX\JXQ\HUGHQHQX\JXQIL\DWODVDWóQDOPDEHFHULVLQHVDKLS
DOóġYHULġSURIHV\RQHOOHULRODUDNWDQóPODQDQȊLQGLULPP¾KHQGLVOHULQLQȋVD\óVóKHUJH©HQJ¾QDUWDUNHQEXNLġLOHU\DUDWóFóJLULġLPFLOHULQGHLOKDP
ND\QDáóROX\RU
òQWHUQHWWHDUGóDUGóQDD©óODQDOóġYHULġVLWHOHULQLQ\DQóVóUDKHUPDUNDQóQ¾U¾Q¾QHRQOLQHPDáD]DVóQGDQGDXODġóODELOPHVLȊHQXFX]XEXOPDȋ
DUD\óġóQGDNLDOóġYHULġSURIHV\RQHOOHULQLQVDDWOHUFH
VHPWOHULSD]DU\HUOHULQLG¾NNDQODUóJH]PHN\HULQHLNLWóNODDPDFóQDXODġPDVóQDLPNDQVDáOó\RU
2QOLQHVLVWHPLQDOóġYHULġWHNRQIRUXGDDUWóUPDVóHWLFDUHWLQFLURVXQXKHUJH©HQJ¾QLQDQóOPD]ER\XWODUGDDUWóUó\RUòQVDQODUVDGHFHHOHNWURQLNHġ\DODUóQóNó\DIHWOHULQLGHáLODȇGDQ]ȇ\H
KHULKWL\DFóQóLQWHUQHWWHQVDWóQDOóUKDOHJHOL\RU
OLWUHOLNVXELGRQODUóQóPHġUXEDWóQóNDUSX]XQXNDYXQXQXXQXQXġHNHULQLNLORNLORGHWHUMDQóPDUNHWWHQDODUDNNDQWHUL©LQGHHYHWDġóPDN\HULQHRQOLQHVDWóQDODUDNNDSóVóQDNDGDUJHWLUWPHVL
ȊDOóġYHULġSURIHV\RQHOOHULQHȋFD]LSJHOL\RU
òQRYDWLIJLULġLPFLOHUGHFLURVXDUWóNPLO\DUODUFDGRODUóEXODQHWLFDUHWWHDOóġYHULġSURIHV\RQHOOHULQHKLWDSHGHQ\HQLOLNOHUHLP]DDWó\RUODU*¾QO¾N
IóUVDWVLWHOHULLOHELU¾U¾Q¾QW¾PRQOLQHPDáD]DODUGDNLIL\DWóQóJ¸VWHUHQNDUġóODġWóUPDVLWHOHUL\OHEDġOD\DQEX©DOóġPDODUDVRQG¸QHPOHUGHDOóġYHULġ\DSDQKHUNHVHQDNLWSDUD¸GH\HQȊFDVKEDFN
VKRSSLQJȋVLWHOHULHNOHQGL
$%'ȇGHEXDNóPóEDġODWDQH%DWHVFRPJH©HQ\óO
PLO\DUGRODUNDUġóOóáóQGDELU-DSRQġLUNHWLQHVD-
WóOóUNHQòQJLOWHUHȇGHEXVLVWHPLPLO\RQòQJLOL]W¾NHWLFL\OHEXOXġWXUDQ4XLGFRFRPȇXQ¾]HULQGHQ
PLO\RQSRXQGOXNDOóġYHULġ\DSóOPDVó¾\HOHULQHPLO\RQSRXQGGDáóWPDVó7¾UNJLULġLPFLOHUL
GHKDUHNHWHJH©LUGL
*¾©O¾.D\UDOYH7XQ©%X\XUJDQNóVDV¾UHGH
G¾Q\DGDNLRQOLQHDOóġYHULġOHULQG¸UWWHELULQH\DNóQóQGDNXOODQóODQEXVLVWHPL$YDQWDML[FRPDGOóLQWHUQHWVLWHVLDUDFóOóáó\OD7¾UNLQGLULPP¾KHQGLVOHUL\OHWDQóġWóUDQLON7¾UNJLULġLPFLOHUROGX
$YDQWDML[ȇLQRUWDNODUóQGDQ*¾©O¾.D\UDOJL\HFHN\L\HFHNELOJLVD\DUWHOHIRQWHNQRORMLRWHO
UH]HUYDV\RQXDUD©NLUDODPDX©DNELOHWLVLJRUWDJLELDUDQDQKHU¾U¾QYHKL]PHWLQELUDUDGDEXOXQDELOHFHáL7¾UNYH\DEDQFóȇ¾DġNóQVD\JóQ
DOóġYHULġVLWHVLQLWHN©DWóDOWóQGDWRSODGóNODUóQóEH-
OLUWHUHNVLVWHPLġ¸\OHDQODWWó
Ȋ$YDQWDML[ELUDOóġYHULġVLWHVLGHáLOYHEL]KL©ELUġH\VDWPó\RUX]6DGHFHVD\JóQDOóġYHULġVLWHOHULQHP¾ġWHUL\¸QOHQGLUL\RUX]*¸QGHUGLáLPL]KHU
P¾ġWHULQLQ\DSWóáóDOóġYHULġLQEHOOLELURUDQóQóR
VLWHOHUGHQNRPLV\RQRODUDNDOó\RUX]%XNRPLV\RQXGDRDOóġYHULġL\DSDQP¾ġWHUL\H¸G¾\RUX]%XUDGD\DSóODQȊLQGLULPȋGHáLO$OóġYHULġVLWHVLLQGLULPNDPSDQ\DYVG¾]HQOHPLġVH]DWHQP¾ġWHUL
RQODUGDQ\DUDUODQó\RU'LUHNWVLWH\HJLUPHN\HULQHVDGHFHELUID]ODWóNOD$YDQWDML[¾]HULQGHQJLGHUVHHNVWUDGDQELUGHNRPLV\RQND]DQó\RU%X
NRPLV\RQNLPLVLWHOHUGH\¾]GHȇ¾NLPLQGH\¾]GHȇ\LEXODELOL\RU%L]LPGHLQGLULPP¾KHQGLVLGHGLáLPL]DOóġYHULġSURIHV\RQHOOHULDUWóNW¾P
DOóġYHULġOHULQLFDVKEDFNVKRSSLQJVLWHOHUL¾]HULQGHQ\DSó\RUȋ
.D\UDO$YDQWDML[ȇH¾\HOLáLQ¾FUHWVL]ROGXáXQXDOóġYHULġROPDVóKDOLQGHR¾\HL©LQPDáD]DODUGDQWDKVLOHWWLNOHULLONOLUD\ó\óOOóNKL]PHWEHGHOL
RODUDNDOóSJHULNDODQW¾PSDUDODUóR¾\HOHULQHQDNLWRODUDN¸GHGLNOHULQLKDWWDȊSDUDND]DQPDNYH
WDVDUUXIȋNRQXODUóQGDNLILNLUOHULQLGLáHUNXOODQóFóODUODSD\ODġDQ¾\HOHULQGHQEXSDUDQóQGDNHVLOPHGLáLQLV¸]OHULQHHNOHGL
9RGDIRQH
DJH©HQ\óOóQD\óQGDELQDERQHWDġóQGó
$1.$5$$$*H©HQ\óOóQD\óQGDFHSWHOHIRQODUóQGDQXPDUDWDġóPDGDHQID]ODWHUFLKHGLOHQRSHUDW¸U9RGDIRQHROGX9RGDIRQH
DEXG¸QHPGHELQDERQHWDġóQGó
$$PXKDELULQLQ%LOJL7HNQRORMLOHULYHòOHWLġLP.XUXPX%7.YHULOHULQGHQGHUOHGLáLELOJLOHUHJ¸UHPLO\RQELQPRELODERQHEXOXQDQ7¾UNL\H
GHEXJ¾QHNDGDUPLO\RQELQ
NH]FHSWHOHIRQXQXPDUDVóEDġNDELURSHUDW¸UHWDġóQGó
0RELOKDWODUGDQXPDUDWDġóPDLġOHPLQLQEDġODGóáó.DVóP
GHELQQXPDUDWDġóQGó
EXVD\óELUVRQUDNL\óOPLO\RQD©óNWó
GD
PLO\RQ
GHPLO\RQ
GHPLO\RQ
WHPLO\RQ
WHLVHPLO\RQQXPDUDWDġóPDJHU©HNOHġWL$UDOóN
LWLEDUó\ODQXPDUDWDġóPDVD\óVóWRSODPGDPLO\RQELQ
DXODġWó0RELOQXPDUDWDġóQDELOLUOLáLKL]PHWL\OHJH©HQ\óOóQD\óQGDHQ©RNWHUFLKHGLOHQRSHUDW¸U9RGDIRQHROGX
10
SONSÖZ
Kültür - Sanat
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
DŽb[YiUµ^Y^i\Tj\Qb" t\Ž]i\T‰^Ž]Ž^TU
JU[Y=ŽbU^Y|Y^_[eiQSQ[\Qb
.RQXNĂDLU
?c]Q^tjdŽb[
ò67$1%8/$1.$7¾UNL\HȇQLQ6DQDW*¾QHġL=HNL
0¾UHQ¸O¾P\óOG¸Q¾P¾QGH7¾UNL\H(áLWLP9DNIó7(9YH7¾UN6LODKOó.XYYHWOHUL76.0HKPHW©LN9DNIóWDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQELUEDáóġNRQVHUL\OHDQóODFDN=HNL0¾UHQȇGHQDQóODUóQSD\ODġóODFDáó
GDQVJ¸VWHULOHULLOHUHQNOHQHFHNJHFHGH$OL$\VXQ
.RFDWHSH%HNLUžQO¾DWDHU(PHO6D\óQ)HUKDW*¸©HU*¸NKDQ7HSH.HQDQ'RáXOX1HEL%LUJL1¾NKHW
'XUX<RQFD/RGL=DUD7(976.0HKPHW©LN9DNIóYH%XUVD=HNL0¾UHQ*¾]HO6DQDWODU/LVHVLNRURVXVDKQHDODFDN.RQVHULQW¾PJHOLUL=HNL0¾UHQ)RQXȇQDDNWDUóODFDN
7¾PPDOYDUOóáóQó7¾UN(áLWLP9DNIó7(9LOH
7¾UN6LODKOó.XYYHWOHUL76.0HKPHW©LN9DNIóȇQDEDáóġOD\DQ=HNL0¾UHQȇLQ¸O¾P¾Q¾Q\óOóL©LQG¾]HQOHQHQȊ=HNL0¾UHQȇL2NXPDN=HNL0¾UHQȇOH2NXPDNȋWHPDOóDQPDHWNLQOLNOHULQLQòVWDQEXO6DQDW
*¾QHġLE¸O¾P¾QGH7¾UNL\HȇQLQ¸QGHJHOHQVHVVDQDW©óODUóQóQNDWóOóPó\ODJ¸UNHPOLELUNRQVHUKD\DWDJH©LULOHFHN
2FDNWDULKLQGH=RUOX3HUIRUPDQV6DQDWODUó0HUNH]LGHVWHáLYHHYVDKLSOLáLQGHJHU©HNOHġWLULOHFHNYHVXQXFXOXáXQX2VPDQWDQ(UNóUȇóQ\DSDFDáó¸]HOJHFHGH$OL$\VXQ.RFDWHSH%HNLUžQO¾DWDHU
(PHO6D\óQ)HUKDW*¸©HU*¸NKDQ7HSH.HQDQ'RáXOX1HEL%LUJL1¾NKHW'XUX<RQFD/RGL=DUDLOH
7(9YH76.0HKPHW©LN9DNIó%XUVD=HNL0¾UHQ*¾]HO6DQDWODU/LVHVLNRURVXVDKQHDODFDNYH=HNL0¾UHQȇLQXQXWXOPD]ġDUNóODUóQóVHVOHQGLUHFHNOHU'HY
NRQVHULQP¾]LNGLUHNW¸UO¾á¾Q¾GH7XOXá7óUSDQ\DSDFDN
Hasretin İçinde
Çatlamış dudakların vefasız cümlelerden
Çok isyanlar birikmiş acıdan kederlerden
Hiçbir aşk hiçbir cefa ayırmaz gönüllerden
Bu sevdanın içinde bir sen bir de ben varım
Bir yanın Karadeniz bir yanın hasret çölü
Boğazın kıyısında yüreğin sevda gölü
Eylüllü günlerinde solgun yapraklar ölü
Bu sevdanın içinde bir sen bir de ben
varım
Bir mevsim daha geçti ah nerede
kaldın söyle
İçimde yangın seli hüzünle bakma öyle
Bu hayat sensiz geçmez bırakıp
gitme böyle
Bu sevdanın içinde bir sen bir de
ben varım
Yokluğun öyle zor ki paslı kurşun yarası
Geceler hicran dolu geceler ay karası
Ege’de kaldı gönlüm mavi lacivert arası
Bu hasretin kalbinde bir sen bir de
ben varım
$W|O\HVLQL%DöODPD
0]HVLQHG|QùWUG
Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan, aralarında Aşık Veysel, Aşık Davut
Sulari ve Müslüm Ağbaba gibi ünlü halk ozanlarına ait bağlamaların da
bulunduğu biri 400 yıllık 12 eski bağlamayı atölyesinde sergiliyor
Tuba Büyüküstün ve Necati
øDùPD]$UDSODUµÔQJ|]GHVL
òKVDQ'˜57.$5'(Ġò67$1BUL, (DHA)8<'8DUDFóOóáóLOH
2UWDGRáX.X]H\$IULNDYH$PHULNDȇ\D\¸QHOLN\D\óQ\DSDQ%LUOHġLN$UDS(PLUOLNOHULPHUNH]OL
0%&NDQDOóQóQ\DSWóáóDQNHWWH
7XED%¾\¾N¾VW¾QYH1HFDWLĠDġPD]HQEHáHQLOHQVDQDW©óODURODUDNEHOLUOHQGL
7¾UNVDQDW©óODUODLOJLOLKDEHUOHULQV¾UHNOL\HUDOGóáóYH7¾UNL\HȇGHLOJLLOHL]OHQHQGL]LOHULQ
NóVDV¾UHL©HULVLQGH$UDS©DGXEODMOD\D\óQODQGóáóNDQDOODUGDQ
ELULRODQ0%&ȇWH7ZLWWHU¾]HULQGHQDQNHW\DSóOGó
.DQDOWDNLS©LOHULQLQ6WDU0%&HWLNHWLLOHEHáHQGLNOHULNDGóQYHHUNHNVDQDW©óODUóQLVLPOHULQL\D]DUDNNDWóOGóáóDQNHW
D\ER\XQFDGHYDPHWWLULOGL.D-
QDOWDUDIóQGDQEHOLUOHQHQHUNHNYHNDGóQVDQDW©óODUWHN
WHNHOHQLUNHQDQNHWLQVRQXQGD
¸]HOOLNOH$UDSG¾Q\DVóQGD©RN
E¾\¾NKD\UDQNLWOHVLEXOXQDQ
7XED%¾\¾N¾VW¾QYH©RNVD\óGD
NDQDOGD\D\óQODQDQȆ.XUWODU9DGLVLȇVD\HVLQGHWDQóQDUDNVHYLOHQ1HFDWLĠDġPD]ELULQFLVH©LOPLġROGX
%LUOHġPLġ0LOOHWOHU‰RFXNODUD<DUGóP)RQX81,&()8QLWHG
1DWLRQV,QWHUQDWLRQDO&KLOGUHQȇV
(PHUJHQF\)XQGȇò\L1L\HW(O©LVLȇ7XED%¾\¾N¾VW¾QEX\óOžUG¾QȇHJLGHUHN6XUL\HVóQóUóQGDNL
¾ONHOHULQGHNLL©VDYDġWDQND©DQ
ELQOHUFHNDGóQYH©RFXáXQEDUóQGóUóOGóáó=DDWDUL‰DGóUNHQWLȇQH
NDGóQYH©RFXNODUD]L\DUHWWHEXOXQPXġWX
6ò9$6$$&ž1(<7‰(/ò.6LYDVOóEDáODPDXVWDVó$ġóN9H\VHO$ġóN'DYXW6XODULYH0¾VO¾P$áEDEDJLEL¾QO¾
KDONR]DQODUóQóQEDáODPDODUóQóQGD\HU
DOGóáó¸]HOEDáODPDODUóP¾]H\HG¸Q¾ġW¾UG¾á¾DW¸O\HVLQGHPHUDNOóODUóQóQEHáHQLVLQHVXQX\RU6LYDV(\O¾O6DQD\L
6LWHVL
QGHNLDW¸O\HVLQGHHO\DSóPóEDáODPD¾UHWHQ\DġóQGDNLĠHQW¾UNò\LGRáDQDW¸O\HVLQGHVHUJLOHGLáL
Oó
\óOODUDDLWVHGHILġOHPHOLYH\óOóNEDáODPDODULOHVDKLSOHULDUDVóQGD$ġóN9H\VHO$ġóN'DYXW6XODULYH0¾VO¾P$áEDEDJLEL¾QO¾KDONR]DQODUóQóQGD
EXOXQGXáXEDáODPD\DDGHWDJ¸]¾JLEL
EDNó\RU=DPDQDGLUHQHQEDáODPDODUóQ
RULMLQDOOLáLQLER]PDGDQEDNóPóQó\DSDQ
ò\LGRáDQD\Qó]DPDQGDEXEDáODPDODUó
J¸UPH\HJHOHQPLVDILUOHULQHHQVWU¾PDQODUóQVDKLSOHULQLQH]JLOHUL\OHGR\XPVX]
ELUGLQOHWLVXQX\RU
ò\LGRáDQ$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGD©RFXNOXNG¸QHPLQGHEDáODPD
\DSPD\DEDġODGóáóQóEHOLUWHUHNLONRNXO
VóQóIWD\óOGóUóP©DUSPDVóVRQXFXNRQXġPDND\Eó\DġDGóáóQóW¾UN¾V¸\OH\LQFHGLOWXWXNOXáXROPDGóáóQóJ¸UHQEDEDVóQóQLONVD]óQóNHQGLVLQHRG¸QHPDOGóáóQó
DQODWWó
2J¾QGHQEHULEDáODPD\óHOLQGHQKL©
EóUDNPDGóáóQóLIDGHHGHQò\LGRáDQġ¸\-
Günlük Bulmaca
7¾UN'LO.XUXPXWDUDIóQGDQKD]óUODQPóġWóU
KWWSWGNRUJWUEXOPDFD#WGNRUJWU
OHNRQXġWX
žQO¾KDONR]DQODUóQóQVD]ODUóQóWRSODPDN©RFXNOXNKD\DOLPGLEXKD\DOLPLJHU©HNOHġWLUPHQLQPXWOXOXáXQX\Dġó\RUXP$W¸O\HPGH©RNHVNL\HGD\DQDQ
VD]ODUYDU%XVD]ODUóQNLPHDLWROGXáXQXNLPLQEXVD]ODUODW¾UN¾RNXGXáXQX
KHPHQKHPHQKHSVLQLELOL\RUXP2QGDQ
GROD\óEDáODPDODUóHOLPHDOGóáóPGDGDKD
PXWOXROX\RUXPYHNH\LIOH©DOó\RUXP
%DáODPDODULONVDKLSOHULNLPVHRQODUQDVóOVDNODGó\VDQDVóOEDNWó\VDEHQGHRVD]ODUó¸\OHVDNOD\óSEDNó\RUXP
"İLK AŞIK VEYSEL'İN SAZI GELDİ" ò\LGRáDQDġóNOóNJHOHQHáLQLQVRQE¾\¾NWHPVLOFLOHULQGHQ$ġóN9H\VHO
LQEDá-
62/'$16$à$
%LUġH\L\DSDELOPHEDġDUDELOPHJ¾F¾J¾©K¤OGHUPDQNXYYHW
5HVLP\DSPDGDNXOODQóODQN¸P¾UNDOHPžUHWLPOHXáUDġDQNLPVH\HWLġWLULFLP¾VWDKVLOSURG¾NW¸UW¾NHWLFL
NDUġóWó2WDODPDNLġLĠLLPH]KHELQLQELUNROXYHEXNROGDQRODQODUóQ
LQDQFó.óQNDQDWOóODUGDQHUJLQHYUHGH\DSUDNODUóNXUW©XNHYUHVLQGHN¸NOHULNHPLUHUHNWDUóPELWNLOHULQHYHRUPDQDáD©ODUóQDE¾\¾N]DUDUYHUHQELU
E¸FHN*HU©HNOHġWLULOPHVL]DPDQD
EDáOóLVWHN3RORQ\DOó1REHO\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL2QNLġLOLNDVNHU
ELUOLáL+HU©¸]J¾LSOLáLQLQEDġOóEDġóQDKDUHNHWHWWLáLPHNDQLNGRNXPDWH]J¤Kó‰RáXGRáXġWDQWHQGHEXOXQDQ
XIDNNR\XUHQNOLOHNHYH\DNDEDUWó
žONHQLQYDOL\¸QHWLPLQGHNLE¸O¾P¾YLOD\HWòVWHNGLOHN<¾]H\LóġóáDNDUġóGX\DUOóELUPDGGHLOHNDSOóN¤áóW¾]HULQHNDOóSWDQ©HNLOPLġUHVLPNRS\DVó
%LUWDUDIóQGDLQPHEXOXQDQPHIOX©òQFLULQG¸OOHQPHVLQLVDáOD\DQVLQHN'LQJLO.DUDGDGHQL]GHJ¸OGH
YH\DDNDUVXODUGDHYFLOROPD\DQKD\YDQODUóYXUPDYH\D\DNDODPDLġL2WODN.D\óQELUDGHUKDONDá]ó.RUXQPDNVDNODQPDNYH\DJHUHNWLáLQGH
NXOODQóOPDNL©LQELUġH\LQNRQXOGXáX\HUDUGL\H$QDNHQW+DVWDQHHVNL'DUPVWDGWL\XPHOHPHQWLQLQ
VLPJHVL0ROLEGHQHOHPHQWLQLQVLPJHVL<DġOóNRFDLKWL\DUNLPVHò©LQH
\¾QSDPXNYEGROGXUXODQEH\D]\DVWóNYH\D\RUJDQNóOóIó1HġHOLYHVHUEHVW
NDGóQ$WHġHVNL+DVWDOóNEDġNDODUóQDJH©PHEXODġPD*HQHOOLNOHEHOOLPHVOHNDGDPODUóL©LQ\DSóOPóġ
YH\DEHOOLDPD©ODUODNXUXOPXġNRQXWODUWRSOXOXáXLġPHUNH]L.HUWHQNHOHGHULVLQLQVHSLOHQPHVL\OHHOGHHGLOHQELUW¾UGHUL'RáXUDUDN¾UH\HQ
PHPHOHULRODQVóFDNNDQOóLNLDNFLáHUOLNDOELQGHG¸UWERġOXáXRODQY¾FXWODUóJHQHOOLNOHW¾\OHUOH¸UW¾O¾RPXUJDOóKD\YDQODUVóQóIó6óN\XYDUODN
YHN¾©¾NWDQHOLELU©HġLWHNġL¾]¾P
.LP\DVDO©¸]¾POHPH\OHD\UóġWóUóODPD\DQYH\DELUHġLP\ROX\ODHOGHHGLOHPH\HQPDGGH.DUWLSL\H©HYLUPHN
$YX©KDONDá]ó
YUKARIDAN
$Ġ$à,<$
<DSóPHNL\OHW¾UHWLOPLġDGW¾UHPLġLVLP‰HOLNHVNLžUHWLPGHJHUHNOLPDOóHOGHHWPHNL©LQNXOODQóODQ
\DUóLġOHQPLġPDO‰HNYH\DSROL©HG¾]HQOH\HQYHLP]DOD\DQNLPVH˜O¾Q¾QJ¸P¾OPHGHQ¸QFHVDUóOGóáóEH\D]
EH]NHIHQEH]L\DNDVó]J¸POHN\DNDVó]PLQWDQ(U]XUXPLOLQHEDáOóLO©HOHUGHQELUL=óSOD\DQYH\DELUGHQELUH
IóUOD\DQELUġH\LQKDUHNHWLYH\D©óNDUGóáóVHV‰HNLQLSNRUNPDGDQNHQGLQLWHKOLNHYH\DJ¾©O¾NOHUHDWDQDFDU
6óNóQWóEH]JLQOLNXVDQ©DFó\RUJXQOXN
YEGX\JXODUóEHOLUWHQELUV¸]ò©NLOL
ODPDVóQóQDW¸O\HVLQHJHOLġKLND\HVLQLLVH
ġ¸\OHDQODWWó
òONRODUDN\DNODġóN\óOOóNELUJH©PLġLRODQ$ġóN9H\VHO
LQVD]óEDQDXODġWó<DġOóELUDPFDPó]JHWLUPLġWL
EXUDKPHWOLDPFDPóQ$ġóN9H\VHOVD]óGóU$ġóN
9H\VHOEXVD]óX]XQ\óOODU©DOGóGDKDVRQUDEDEDPDKHGL\HHWWLEHQLPWRUXQXP
GDEXQX©DODPó\RUEXQXQ\HULQHEDQD
GXWR\PDVóYHUEHQGHEXQXVL]HYHUH\LP
GHGL%HQGHDPFDQóQLVWHGLáLEDáODPD\óYHUGLPDPDEDQDYHULOHQVD]ó
\óOER\XQFDNóOóIóQGDQ©óNDUWPD\DFHVDUHWHGHPHGLP'DKDVRQUDD©WóPELUEDNWóPEDáóUVDNWHOOHULYDUGóVD]óQVHVL©RN
J¾]HOGL
WRSODQWóODUGDL©NLGDáóWDQNLPVHHVNL
òQFHNHVNLQVHV%LUGHYOHWLQELU
KDQHGDQóQYH\DELUġHKULQVLPJHVLRODUDNNDEXOHGLOPLġUHVLPKDUIYH\DġHNLORQJXQ5¾WEHVLJHQHUDOLOHD\Qó
RODQGHQL]VXED\ó+HUW¾UO¾DUD]LGHNXOODQóODELOHQPRWRUOXWDġóW*¸U¾Q¾P5HQ\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL
%LQMXOGHáHULQGHLġELULPL(NVLN
WDPDPODQPDPóġELWPHPLġHVNL
GHQHNDGDUHVNLòQDQFóOóNHVNL
;9,,,\¾]\óOóQEDġóQGD)UDQVD
GD©RN
JH©HUOLRODQNDYLVOL©L]JLOHULEROJ¸VWHULġOLELUEH]HPH¾VOXEX7RSUDNN¾O
JLELWR]GXUXPXQGDEXOXQDQġH\OHUL
KDILI©HND]óSNDUóġWóUPDN%LQPH
\¾N©HNPHWDġóPDYEKL]PHWOHUGHNXOODQóODQWHNWóUQDNOóKD\YDQ.DUġóOóN
RODUDNEHQ]HWLOHUHN\DSóODQGDYUDQóġ
V¸]HVNL7¾UO¾PHWDOOHUGHQ\DSóOPóġ
NRSPD\DNDUġóELUGLUHQ©J¸VWHUHQLQFH
X]XQQHVQH*¸U¾QW¾OHULQILOPH
DOóQPDVóQóVDáOD\DQDOHWDOóFó$QWODġPD\DJ¸UHRODQDQWODġPDJHUHáLRODQ
HVNL3RORQ\DKDONóQGDQYH\DEXKDONóQVR\XQGDQRODQNLPVH$OHY\DOD]KDONDá]ó/LW\XPHOHPHQWLQLQ
VLPJHVL'XPDQóQGHáGLáL\HUGHEóUDNWóáóNDUDOHNH<¾]8ODQ$QODUVD\DU\DSDUDQODPODUóLOHDGODUOD
ELUOHġHUHNELUOHġLNVóIDWNXUDQELUV¸]
<¾NJHPLVL(PDQHWRODUDN˜]HQLOPLġ¸]HQOH\DSóOPóġHVNL0DVRQOXN¾\HVLIDUPDVRQ%LUVDQL\HGH
ELQWLWUHġLPLRODQHOHNWURPDQ\HWLNGDOJDER\X¸O©¾V¾ELULPL
%8/0$&$1,1dg=h0h6$<)$'$
SONSÖZ
Sağlık - Eğitim
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
Kadınlar meme
kanserne dur dyecek
<
.D\DWX]XQXQL©HULVLQGH
]DUDUOóHOHPHQWYDU
*¸NKDQ
&(</$16ò9$6'+$
6ò9$6&XPKXUL\HW
žQLYHUVLWHVL7óS)DN¾OWHVL.DUGL\RORML$QD%LOLP
'DOó%DġNDQó
3URI'U0HKPHW%LUKDQ
<óOPD]ND\D
WX]XW¾NHWLPL
LOHLOJLOL¸QHULOHULQ\DQOóġ
ROGXáXQXEHOLUWHUHN%LOLPVHOOLWHUDW¾UGHND\D
WX]XQXQVRIUDWX]XQGDQ
GDKDID\GDOóROGXáXQXGDLUWHNELUELOLPVHOPDNDOHGDKL\RN$\UóFDEXND\DWX]XQXQL©HULVLQGHY¾FXGXPX]D©RN]DUDUOóRODELOHFHNELUHOHPHQWYDU
˜QHPOLRODQND\DWX]XYH\DVRIUDWX]XPHVHOHVL
GHáLOWX]XQPDNXOPLNWDUGDW¾NHWLOPHVLGLUGHGL
$PHULNDQ.DUGL\RORML.ROHMLWDUDIóQGDQ
$NDGHPL¾\HOLáL
XQYDQóYHULOHQ7¾UN.DUGL\RORML'HUQHáL.DOS<HWHUVL]OLáL‰DOóġPD*UXEX%DġNDQó3URI
'U0HKPHW%LUKDQ<óOPD]VRQ]DPDQODUGDND\D
WX]X\ODLOJLOL©óNDQKDEHUOHULQDUGóQGDQ6DáOóN%DNDQOóáóL©LQELUPDNDOHKD]óUODGó3URI'U<óOPD]
ND\DWX]XQXQID\GDOóVRIUDWX]XQXQLVH\DUDUVó]
ROGXáXQDLOLġNLQKDEHUOHU©óNWóáóQóEHOLUWHUHNND\D
WX]XGHQLOHQġH\LQGHDVOóQGD\¾]GH
LQLQVRG\XPNORU¾UROGXáXQXYHVRG\XPNORU¾U¾QGHDVOóQGDVRIUDWX]XQXQWHPHOELOHġHQLROGXáXQXLIDGHHWWL
‰DQNóUó
GD.¾OW¾UHO
ò]OHU6HUJLVLD©óOGó
‰$1.,5,$$‰DQNóUó.DUDWHNLQžQLYHUVLWHVL*¾]HO6DQDWODU)DN¾OWHVL0RGDYH7HNVWLO
7DVDUóPó%¸O¾P¾¸áUHQFLOHULWDUDIóQGDQKD]óUODQDQ.¾OW¾UHOò]OHU6HUJLVLD©óOGó
‰DQNóUó.DUDWHNLQžQLYHUVLWHVL*¾]HO6DQDWODU)DN¾OWHVL'HNDQó3URI'U$OD\EH\.DURáOX*¾]HO6DQDWODU)DN¾OWHVL6HUJL6DORQX
QGDNL
D©óOóġWD\DSWóáóNRQXġPDGD¸áUHQFLOHULRUWD\D
©óNDUGóNODUóHVHUOHUGHQGROD\óNXWODGó
%XW¾UHWNLQOLNOHULQ¸QHPLQHGHáLQHQ.DURáOX˜áUHQFLOHULQ©DOóġPDODUóQGDQROXġDQ
VHUJLOHUNHQGL©DOóġPDODUóQóEDġNDODUóQóQJ¸]¾QGHQJ¸UPHVLQLVDáODU%XQHGHQOH¸QHPOL
LġOHYOHULYDUGóUGHGL
HQLPDKDOOH
%HOHGL\HVLLOH‰DáGDġ
<DġDPó'HVWHNOHPH
'HUQHáL‰<''$QNDUD
ĠXEHVLȇQLQ\óOGóU
V¾UG¾UG¾á¾Ȋ‰DáGDġOóN
(áLWLPȋSURMHVLLġELUOLáL
GHYDPHGL\RU3URMH
NDSVDPóQGDȊ0HPH
.DQVHULYH(UNDQ7DQóȋ
NRQXVX<HQLPDKDOOHȇGH
PHUFHNDOWóQDDOóQGó
%DWóNHQW.¾OW¾U0HUNH]LȇQGHJHU©HNOHġHQHáLWLPVHPLQHULQH‰<''(áLWLP%LULPL6RUXPOXVX*¾OWHQ(UFL\DV‰<''$QNDUDĠXEHVLȇQGHQYH
*HQ©OLN%LULPLȇQGHQWHPVLOFLOHU<(1ò0(.NXUVL\HUOHULYHYDWDQGDġODUNDWóOGó
3HPEHNXUGHOHOHUOHPHPHNDQVHULQHGLNNDW
©HNLOGL
6HPLQHU¸QFHVLNDWóOóPFóODUóVHODPOD\DQ‰<''
(áLWLP%LULPL6RUXPOXVX(UFL\DV‰<''YHȊ‰DáGDġOóN(áLWLPȋSURMHVLKDNNóQGDELOJLOHUYHUHUHN
Ȋ$PDFóPó]©DáGDġHáLWLP\ROX\OD©DáGDġLQVDQYH
©DáGDġWRSOXPDXODġPDNWóUȋGHGL
0HPHNDQVHULQHGLNNDW©HNPHNDPDFó\ODNDWóOóPFóODUDSHPEHNXUGHOHOHULQGDáóWóOGóáóVHPLQHUGH0HGLFDOSDUN+DVWDQHVL*HQHO&HUUDKL%¸O¾P¾ȇQGHQ3URI'U.RUD\7RSJ¾ONDWóOóPFóODUD
PHPHNDQVHULQLQWHġKLVYHWHGDYL\¸QWHPOHULKDNNóQGDGHWD\OóELOJLOHUYHUGL
TEK KURTULUŞ, EN BÜYÜK SİLAH “ERKEN TANI”
0HPHQLQWDQóPó\ODVXQXPXQDEDġOD\DQ3URI
'U.RUD\7RSJ¾OȊ7HNNXUWXOXġHQE¾\¾NVLODK
HUNHQWDQóȋGHGL7¾UNL\HȇGHKHUNDGóQGDQ
ȇLQLQYHKHUHUNHNWHQȇLQLQPHPHNDQVHULQH
\DNDODQGóáóQóKDWóUODWDQ7RSJ¾OȊ.DQVHUȇLQFLHYUHVLQGHIDUNHGLOGLáLWDNGLUGH\¾]GHȇLQFLHYUHGH\¾]GHȇ¾QF¾HYUHGH\¾]GHRUDQóQGD
WHGDYLHGLOHELOLUNHQVRQHYUHGHWHGDYLHGLOHELOPH
RUDQó\¾]GHȇOHUHG¾ġ¾\RUȋGL\HNRQXġWX
7RSJ¾OD\UóFDȂ\DġODUóDUDVóQGDNLNDGóQODUóQ\óOGDELUGRNWRUPXD\HQHVL\DġODUó
DUDVóQGDNLNDGóQODUóQKHU\óOGRNWRUPXD\HQHVLQLQ\DQóVóUD\óOGDELUPDPRJUDIL©HNWLUPHVL
\DġDUDOóáóQGDNLNDGóQODUóQLVHKHU\óOPDPRJUDIL©HNWLUPHVLJHUHNWLáLQLGHV¸]OHULQHHNOHGL
TOPGÜL’E TEŞEKKÜR BELGESİ
6HPLQHULQVRQXQGD‰<''$QNDUDĠXEHVL
*HQ©OLN%LULPL7RSJ¾OȇHNDWNóODUóQGDQGROD\óWHġHNN¾UEHOJHVLYHUGL
11
.¸\RNXOXQDNLWDS
EDáóġODGóODU
Oturarak çalışanlar
bu hastalığa dikkat
*HQHO&HUUDKL8]PDQó2S'U2U©XQ
2UDOĠHQW¾UNRWXUDUDN©DOóġDQODUóQNóO
G¸QPHVLKDVWDOóáóQD
\DNDODQPDULVNLQLQ
GDKDID]ODROGXáXQX
EHOLUWWL
0HGLOLIH‰DSD+DVWDQHVL*HQHO&HUUDKL
8]PDQó2S'U2U©XQ
2UDOĠHQW¾UNȊ.óO
G¸QPHVLȋYHWHGDYLVLNRQXVXQGD¸QHPOL
ELOJLOHUYHUGL
.óOG¸QPHVLUDKDWVó]OóáóQóQLOH
\DġDUDVóQGDNLKDILIJ¾UE¾]FLOWDOWóGRNXVX\DáOóNLġLOHULOH
GDKD©RNRWXUDUDNLġ
\DSDQODUGDJ¸U¾OG¾á¾Q¾LIDGHHGHQ2S
'U2U©XQ2UDOĠHQW¾UNNóOG¸QPHVLQLQ
HQVHGHQYHVóUWWDQG¾ġHQNóOODUóQNDO©DQóQ
RUWDE¸OJHVLQGHNLROXáDNóOIROLN¾O¾JLUHUHNEXE¸OJHGH\XYD
ROXġWXUPDVó\ODPH\GDQDJHOGLáLQLYHKDVWDOóáóQGDKD©RNHUNHNOHUGHJ¸U¾OG¾á¾Q¾
ND\GHWWL
*HQHO&HUUDKL8]PDQó2S'U2U©XQ
2UDOĠHQW¾UNKDVWDOóNWDQNRUXQPD\ROODUóQó
ġ¸\OHDQODWWó
2WXUDUDNLġ\DSDQODUNDO©DRUWDVóQGDNLROXáXQWHPL]OLáLQHGLNNDWHWPHOL
˜]HOOLNOHRE¸OJHGHNL
NóOODUOD]HUHSLODV\RQOD\DGDW¾\G¸N¾F¾
NUHPOHUOHWHPL]OHQPHOL+HUEDQ\RGDQ
YHKHUEHUEHUGHQVRQUDRE¸OJHGHNóONDOPDPDVóQDGLNNDW
HGLOPHOL8]XQV¾UH
RWXUDQODUNHVLQOLNOHND\NóODUDNRWXUPDPDOóEXQXQ\HULQHGLNRWXUPDOó
6SRU\DSóOPDOó‰¾QN¾J¾QOHULQLQE¾\¾N
ELUE¸O¾P¾Q¾ELOJLVD\DUEDġóQGDJH©LUHQOHUKó]ODNLORDOó\RU
YHFLOWDOWó\DáODQó\RU
2WXUGXN©DRE¸OJHGHNLNóOODUóQL©HULJLUPH
LKWLPDOLELUD]GDKD
DUWó\RU+HUQHNDGDU
EXLVLPOHDQóOVDGD
Ȋ3LORQLGDO6LQ¾VȋYH\D
Ȋ.LVW'HUPRLG6DNUDOȋ
KDVWDOóáóNDGóQODUGD
GDD]NóOOóHUNHNOHUGHGHJ¸U¾OHELOLU.óO
G¸QPHVLKDVWDOóáó7¾UNL\HȇGHVóNJ¸U¾OHQELU
KDVWDOóNWóU
ÖNEMLİ TELEFONLAR
SERVİS ADI
Yangın İhbar
Sıhhi İmdat
Alo Doktorum Yanımda
Zehir Danışma
Milletlerarası Kayıt
Bilinmeyen Numaralar Dial-Up Erişim
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Posta Kodu Danışma
Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Teleks Arıza
Data Arıza
Kablo TV Arıza
Telekomünikasyon Kurumu Tüketici Şikayetleri
Sehirlerarası Kayıt
Çağrı
Yerinde Olmayan Abone
Uyandırma
Fono-Tel
146 Dial-Up Çevir Sesi
Internet Çevir Sesi
Alo Zabıta/Büyükşehir/ Belediye
Alo Trafik
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Alo Sahil Güvenlik
NO
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
124
126
130
131
133
134
135
141
146
146
153
154
155
156
158
SERVİS ADI
Alo Karayolları
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Masal Müzik
Kodlu Arama
Alo Post
Alo Turizm Bilgi
Uyuşturucu Bilgi
Alo TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu)
Alo Izci Kan Bilgi Merk.
Alo Emniyet Danışma
Alo Tüketici
Alo Gürültü
Orman Yangını İhbar
Alo RTÜK
Alo Valilik
Iş ve Işçi Bulma
Çevre Bilgi
Ruhsal Bunalım Danışma
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Sağlık Danışma
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma
NO
159
161
163
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
ANKARA HASTANE TELEFONLARI
Başkent Üniversitesi Hastanesi
Fatih Ünv. Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi
TCDD Merkez Hastanesi
Belediye Hastanesi
Özel Yaşam Hastanesi
Etimesgut Devlet Hastanesi
Sincan Devlet Hastanesi
SSK Meslek Has. Hastanesi
Özel Bayındır Ankara Hastanesi
Ankara Numune Hastanesi
SSK Ulus Hastanesi
Yüksek İhtisas Hastanesi
Dr.Zekai T.B Kadın Hastanesi
İbni Sina Hastanesi
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Çocuk Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Belediye Zühreviye Hastanesi
Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi
SSK Ankara Çocuk Eğitim Has. Hastanesi
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Ankara Göz Has. Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Hastanesi
SSK Ank. Doğumevi ve Kadın H. Eğitim Hast.
212 04 34
212 62 62
212 65 65
212 66 66
231 71 40
231 87 88
244 49 60
272 61 31
278 08 30
287 90 00
309 34 16
310 30 00
310 30 80
310 31 00
310 33 33
310 35 45
310 35 45
311 66 94
316 46 55
317 05 05
317 05 05
317 05 05
319 15 81
319 21 60
322 01 80
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Özel Demet Hastanesi
Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Atatürk Göğ. Has. Cer.
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Sevgi Hastanesi
Olgunlar Hastanesi
Özel Çankaya Hastanesi
Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi
Özel Çağ Hastanesi
T.C. Ziraat Bankası Hastanesi
Güven Hastanesi
Özel Alkan Hastanesi
Polatlı Devlet Hastanesi
Haymana Devlet Hastanesi
Ş. Koçhisar Devlet Hastanesi
Ayaş Devlet Hastanesi
Güdül Devlet Hastanesi
Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Beypazarı Devlet Hastanesi
Nallıhan Devlet Hastanesi
H. Eriş Kazan Devlet Hastanesi
Çubuk Devlet Hastanesi
Kalecik Devlet Hastanesi
Elmadağ Devlet Hastanesi
322 99 99
332 43 47
336 09 09
355 45 59
382 11 11
419 44 44
425 79 10
426 14 50
428 08 08
430 08 08
466 61 30
468 72 20
495 40 40
623 44 40
658 12 22
687 17 54
712 24 72
728 02 37
736 10 08
763 11 41
785 10 41
814 15 02
837 16 50
857 15 19
863 10 41
.21<$$$6H\GLġHKLU$O¾PLQ\XPòONRNXOX¸áUHQFLOHULWRSODGóNODUóNLWDEó*HYUHNOL0DKDOOHVLQGHNLĠHKLW6H\LW$OL.DUDEDFDN
2UWDRNXOXQDEDáóġODGó
òO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾7DKLU.LEDU2NXOXPX]XQUHKEHU¸áUHWPHQL%DQX.DUDYLUDQ
LOHVóQóI¸áUHWPHQL6HOGD%¾\¾NGHYHFL
QLQJ¸]HWLPLQGHJHU©HNOHġWLULOHQNLWDS\DUGóPó\ODLNLRNXO¸áUHQFLOHULDUDVóQGDWDQóġPDND\QDġPDYHHáLWLPHNDWNóVDáODPD\óDPD©ODGóN
GHGL
*HYUHNOLĠHKLW6H\LW$OL.DUDEDFDN2UWDRNXOX0¾G¾U¾/DWLI$NND\DGDJ¸QGHULOHQNLWDSODUGDQGROD\ó$O¾PLQ\XPòONRNXOX0¾G¾U¾$OL
‰HWLQ¸áUHWPHQOHUYH¸áUHQFLOHUHWHġHNN¾UHWWL
0DQWóYHJ¸]OHPH
VDWDUDN¸áUHQFL\H
GHVWHNROGXODU
1(9Ġ(+ò5$$%(+‰(7$/.$11HYġHKLUȇGH<DUGóP6HYHQOHU'HUQHáL¾\HVLDQQHOHU
J¸Q¾OO¾NDGóQODUóQGHVWHáL\OHGHUQHNELQDVóQGD\DSWóNODUóPDQWóYHJ¸]OHPHOHULVDWDUDN
¾QLYHUVLWH¸áUHQFLVLQHEXUVYHUGL
'HUQHNWHKDIWDGDELUJ¾QELUDUD\DJHOHQNDGóQODUVDEDKóQHUNHQVDDWOHULQGHQLWLEDUHQKD]óUOóNODUDEDġOó\RU$UDODUóQGDJ¸UHYGDáóOóPó
\DSDQNDGóQODUóQELUNóVPóPDQWóYHJ¸]OHPHOHULKD]óUODUNHQELUE¸O¾P¾GHEXQODUóSLġLUHUHN
VHUYLVHKD]óUKDOHJHWLUL\RU0DQWó\óOLUD\D
J¸]OHPH\LOLUD\DVDWDQNDGóQODUHOGHHWWLNOHUL
JHOLUOH¸áUHQFLOHUHEXUVLPNDQóVDáOó\RU
'HUQHáLQEDġNDQ\DUGóPFóVó1XUD\9DURO
$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGDPDQWóYH
J¸]OHPHVDWóġóQGDQVDáODGóNODUóJHOLUOHEX\óO
L©LQEHOLUOHQHQLKWL\D©VDKLEL¸áUHQFL\HEXUV
YHULOGLáLQL\óOóQGDEDġODWWóNODUóSURMH\OH¾QLYHUVLWH¸áUHQFLVLQHPDGGLGHVWHNWH
EXOXQGXNODUóQóDQODWWó
ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER
ECZANE ADI
(&=$1($'5(6ø
TELEFON
0('ø&$1
&H\KXQ$WÕI.DQVX&DG1R%%DOJDWdDQND\D$QNDUD
2.$1
3DPXNODU0DK.Õ]ÕOFÕKDPDP&DG1R&ùHQWHSH<HQLPDKDOOH$1.$5$
ø&/$/
g]HYOHU0DKøYHGLN&DG&'<HQLPDKDOOH$1.$5$
78=/8d$<,5
.DUWDOWHSH0DK6OH\PDQ$\WHQ&DG1R%7X]OXoD\ÕU0DPDN$1.$5$
1$=/,
6DQFDN0DK7LIOLV&DG1R%<ÕOGÕ]dDQND\D$1.$5$
.2=$6$ö/,.
0HEXVHYOHUL0DK$QÕW&DG1R7DQGR÷DQdDQND\D$1.$5$
+$<$7
$QDIDUWDODU&DG$OVDQFDN6RN1R$8OXV$OWÕQGD÷$1.$5$
0h*('(1ø=
6DNDU\D0DK<HQL.|N6RN1R$OWÕQGD÷$1.$5$
6ø%(/
$úD÷Õ(÷OHQFH0DK*LUHVXQ&G6D]DQ6RN1R$.HoL|UHQ$1.$5$
.$5$3h5d(.8087
.DUDSUoHN0DK&DG1R%&.DUDSUoHN$OWÕQGD÷$1.$5$
+$6
1LVDQ0DK&DG1R$NWHSH.HoL|UHQ$1.$5$
*$=(//(5
.XúFD÷Õ]0DK*D]HOOHU&DG1R'.HoL|UHQ$1.$5$
25$1$.$568
<XNDUÕ'LNPHQ0DK6RN1R'dDQND\D2UDQ$1.$5$
6$<'$1
$WD0DK/L]ERQ&DGGHVL(VNL&G1R%gYHoOHUdDQND\D$1.$5$
.(/(%(.
<ÕOGÕUÕP0DK'U1HVOLKDQg]HQOL&DG1R%$N\XUW$1.$5$
$/7,1,ù,.
$QJRUD(YOHUL0DK6LWHLoL'RUDøú0HUNH]L'HQL]NÕ]Õ&DG1R%H\VXNHQW
$.*h/
%DWÕ6LWHVL0DK6RN1R=%DWÕNHQW$1.$5$
085$7
øUIDQ*PúHO&DG1R%H\SD]DUÕ$1.$5$
<$35$.
<DYX]6HOLP0DKùH\KùDPLO%XOYDUÕ1R%dXEXN$1.$5$
085$7
øVWDV\RQ0DK%D÷OÕFD6RN1R(WLPHVJXW$1.$5$
2&$.
7RSoX0DK&DG%(OYDQNHQW$1.$5$
<(1ø(.ø1
(U\DPDQ0DK7UNNRQXWODUÕ%ORNODUÕ$NFHQWHU$906RN1R(U\DPDQ
'$0/$68
.HPDOSDúD0DK6R÷XNSÕQDU6RN1R(OPDGD÷$1.$5$
)85.$1
6H÷PHQOHU0DK&XPKXUL\HW&DG1R'*|OEDúÕ$1.$5$
&$1.$5$
&XPKXUL\HW&DG1R+D\PDQD$1.$5$
6$ö/,.
+VH\LQ6D÷ÕUND\D%XOYDUÕ&XPD6DUD\0DK1R'.DOHFLN$1.$5$
.,=,/&$+$0$00(5.(=
$NoD\0DK&HQJL]7RSHO&DG1R$.Õ]ÕOFDKDPDP$1.$5$
<258/0$=
$WDWUN0DK*D]L0XVWDID.HPDO&DG1R$.D]DQ$1.$5$
ù(<0$(52/
<ÕO0DK$\GÕQ&DG1R1DOOÕKDQ$1.$5$
ùø)$
&XPKXUL\HW0DK(WL&DG1R3RODWOÕ$1.$5$
<(1ø'$0/$
)DWLK0K%HOHGL\H&G.DGÕR÷OX6RN1R3XUVDNODU$1.$5$
'h1'$5
$WDWUN0DK%DUEDURV&DG1R6LQFDQ$1.$5$
6ø1&$18087
0DOD]JLUW0DK<DúDU.HPDO&G1R$6LQFDQ$1.$5$
7g5(.(17'(9$
7|UHNHQW0DK&DG1R$)DWLK6LQFDQ$1.$5$
0(5$/8=81g=
<HQL0DKøVPHWSDúD&DG1RùHUHIOLNRoKLVDU$1.$5$
12
SONSÖZ
Dış Haber
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
Tarihin İçinden
1564 Yılında Diyarbakır’da Karaçiyân Cemaati
@b_V4bI\]Qj;EBD
[email protected]
1
564 yılında Diyarbakır çevresinde yaşamakta olan Karaçiyân topluluğu, çengî,
çingâne mi, yoksa Karkın boyuna mensup Oğuz Türkmeni mi idiler?
Karaçi, bugün Pakistan’da
Sind eyaletinin merkezi olan
büyük bir şehir.
Diyarbakır’ın Garbî-i Amid
nahiyesinde Diyarbakır eyaleti içerisinde yaşayan bütün
Karaçiyân cemaatleri toplu
olarak kayıt edilmişlerdi. Hacı
Halil Kethüda’nın emrinde
yaşayan 114 neferlik (yetişkin
erkek) Karaçiyân cemaati Nefs-i Amid’de iskân olunmuş ancak bunlar için bir
mahalle tahsisi yapılmamıştı.
Amid’de, Hindî Baba mahallesinde yaşayan 69 neferlik bir Karaçiyân cemaati
daha vardı. Defterde daha
sonra Mardin, Çayı, Hasankeyf, Savur, Kiğı ve Ruha
(Urfa) nahiye ve sancaklarında yaşayan Karaçiyân mensupları tek tek baba isimleriyle birlikte yazılmışlardı (TD.155
(1564), v. 94b- 98a).
Çayı nahiyesinde yaşayan
61 nefer için “An cemaati Mutribân, tâbi-i Karaçiyân-ı
m.” kaydı düşülmüştür. “Mutrib”, bilindiği gibi “çalgı çalan, çalgıcı” anlamındadır.
Aynı şekilde Savur nahiyesin-
de yaşayan 52 nefer ve Kiğı’daki 34 nefer için de “mutribiyân” denilmektedir.
Amid’de yaşayan 19 neferlik Karaçiyân topluluğu
için ise doğrudan “An Cemaat-i Çingâne-i Diyarbekir, tabi-i Karaçiyân-ı m.” denilmekteydi. 7 neferli küçük
bir topluluk ise “An Cemaat-i
Hürmüziyân, tâbi-i Karaçiyân
maa Demürciyân” şeklinde
yazılmıştı. Hasankeyf’te yaşayan 71 neferlik topluluk ise
“An Cemaat-ı Çengiyân-ı
Karaçiyân” şeklinde kayıtlı idi.
“Çengi”, “oyuncu, köçek”
anlamındadır.
Türk Tarih Kurumu eski başkanlarından Yusuf Halaçoğlu’nun hazırladığı 6 ciltlik
eserde, bu cemaatlerin hepsi Karaçayan Cemaati olarak okunmuş ve hepsi de Karkın boyuna mensup olarak
gösterilmiştir. Burada adı geçen Karaçayan Yörükleri’nin
daha çok Saruhan, Balıkesir,
Karesi, Bigadiç ve Diyarbekir
yörelerinde yaşadıkları görülmektedir.
Karaçiyân kelimesinin çingeneleri ifade etmek üzere
kullanıldığı, bunun Oğuzların
24 boyundan birisi olan Karkın boyu ile bir ilgisi olmadığı
açıktır. En azından Diyarbakır
için verilen bu kayıtlarda geçen “çengiyân”, “çingâne”,
“demürciyân”, “Hürmüzân”
gibi ifadelerden bunu anlamaktayız. Türklerin “Abdâl”;
DU\UWbQ`X*=_c[_fQ
DŽb[YiUµiYSUjQ\Q^Tbi_b
/21'5$$1.$Ȃ5XV\DȇQóQG¾ġ¾U¾OHQX©DáóQHGHQL\OH7¾UNL\Hȇ\H
JHWLUGLáLHN\DSWóUóPODUóLUGHOH\HQ
%DWóOóPHG\DRUJDQODUóQGDQòQJLOL]
7KH'DLO\7HOHJUDSK*D]HWHVLȊ\HQL
GDOJDȋGHGLáLHN\DSWóUPDODUóȊLNL
¾ONHDUDVóQGDNLVHUWDWóġPDGDNL
VRQDġDPDȋRODUDNJ¸U¾\RU*D]HWHȊ0RVNRYDELU]DPDQODUP¾WWHILNLRODQ7¾UNL\Hȇ\LELUGL]LHNRQRPLN
\DSWóUóPODUODFH]DODQGóUó\RUȋ\RUXPXQX\DSó\RU
7HOHJUDSKȊ0RVNRYD7¾UNLQġDDWYHWXUL]PġLUNHWOHULQL\DVDNODGóȋ
EDġOóáóLOHYHUGLáLKDEHUGHȊ6óQóUODPDODU7¾UNL\HȇQLQKDYDVDKDVóQGD
ELU5XVVDYDġX©DáóQóG¾ġ¾UPHNDUDUóQGDQVRQUDLNL¾ONHDUDVóQGDNLVHUW
DWóġPDGDNLVRQDġDPD\DYXUJX\DSó\RUȋGL\H\D]ó\RU
0RVNRYDPDKUH©OLKDEHUGHȊ5XV\D‰DUġDPEDJ¾Q¾7¾UNL\Hȇ\HNDUġó\HQLELUHNRQRPLN\DSWóUóPGDOJDVóD©óNODGóȋGHUNHQ\HQLDGóPODUOD
©RNVD\óGD7¾UNġLUNHWLQLQ5XV\DȇGD
IDDOL\HWJ¸VWHUPHVLQL\DVDNODGóáóQD
GLNNDW©HNL\RUȊ2FDNȇWD\¾U¾UO¾áH
JLUHFHN\DVDNNRQWUDWODUóLP]DODQPóġRODQIDDOL\HWOHULHWNLOHPHVLEHNOHQPL\RU5XV\D\óOóQGD)ò)$
'¾Q\D.XSDVóPD©ODUóQDHYVDKLSOLáL
\DSPD\DKD]óUODQóUNHQELUND©7¾UN
ġLUNHWLVWDWODUóQLQġDDVóQD\DUGóPFó
ROPDODUóL©LQNLUDODQPóġWó%XġLUNHWOHULQ©DOóġPDODUóQóWDPDPODPDVóQD
L]LQYHULOHFHNȋGHQLOL\RU
-“TÜRKİYE, ESAD KARŞITI İSYANIN
KİLİT BİR DESTEÇİSİ”7HOHJUDSK5XV\DYH7¾UNL\HȇQLQ
(\O¾OVRQXQGDQEHUL0RVNRYDȇQóQ6XUL\H&XPKXUEDġNDQó%HġDU(VDGȇD
GHVWHNDPDFó\ODKDYDEDVNóQODUóQó
JHU©HNOHġWLUPHNDUDUóQóDOPDVóQGDQ
VRQUDJ¸U¾ġD\UóOóNODUóQó\DġDGóáóQó
EHOLUWLUNHQ$QNDUDȇ\ó(VDGNDUġóWóLV\DQóQȊNLOLWELUGHVWHN©LVLȋRODUDNQLWHOL\RU
-"YAPTIRIMLAR ZATEN BOCALAYAN
TÜRK EKONOMİSİNİ ETKİLEYECEK"Ȋ0RVNRYDġLPGLELU]DPDQODU
P¾WWHILNLRODQ7¾UNL\Hȇ\LELUGL]LHNRQRPLN\DSWóUóPODUODFH]DODQGóUó\RUȋ
LIDGHVLQLGHNXOODQDQJD]HWHȊ.DYJD5XVWRSUDNODUóQGD7¾UNOHULQWDFL]HGLOPHVLQHNDGDUYDUGóȋGHGLNWHQ
VRQUDȊòNWLVDW©óODUDJ¸UH\DSWóUóPODU
PXKWHPHOHQ7¾UNL\HȇQLQ]DWHQERFDOD\DQNRQRPLVLQLHWNLOH\HUHN\óOóQGD*6<+ȇVóQóLOHSXDQD]DOWDFDNȋGL\RU$1.$
Kürtlerin ise “Gevende” diye
adlandırdıkları grup bazı yönlerden çingenelere benzese
de bunların çingenelikle bir ilgileri yoktur ( İsmail Altınöz,
Osmanlı Toplumunda Çingeneler, Ankara 2013, s.88).
Diyarbakır’da kayıtlı olan
Karaçiyân taifesinin toplam nefer sayıları tarafımızdan 673 olarak hesaplanmıştır. Ödedikleri toplam vergi
37.000 akça olduğuna göre
bunların kişi başına 50 akça
ödediklerini söyleyebiliriz.
1564 yılında bölgede yaşamakta olan bu 673 neferlik çingâne veya defterin diliyle Karaçiyân topluluğunun
“Avarızhâne Defterleri” ve
“Vergi Tevzi Defterleri”nde
“Cemâat-ı Karaciyan” şeklinde geçtiği tespit edilmiştir (İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın
İlk Yarısında Diyarbakır, Ankara 1995, s.170). Diyarbakır’da
XIX. Yüzyılda “Kıbtî” deyiminin
geçmemesi de ( Yılmazçelik, s. 115) bunların Karaçiyân
diye adlandırılmış olması dolayısıyladır.
Özün özü: İpek yolu üzerinde bulunan Diyarbakır’ın çok
dilli, çok kültürlü yapısı içerisinde bu 673 neferlik çingene
topluluğunun, demircisiyle,
çengisiyle, mutribi ile Diyarbakır gecelerine pembe bir
renk kattığında şüphe yoktur.
6XXGL
$UDELVWDQ
GD
VX©OX
LGDPHGLOGL
6XXGL$UDELVWDQò©LġOHUL%DNDQOóáó©HġLWOLWHU¸UVDOGóUóODUóQGDQVX©OXEXOXQDQNLġLQLQ
LGDPHGLOGLáLQLGX\XUGX
6XXGL$UDELVWDQò©LġOHUL%DNDQOóáóWDUDIóQGDQ\DSóODQD©óNODPDGDVLYLOOHULYHJ¾YHQOLN
J¾©OHULQLKHGHIDODUDNWHU¸UVDOGóUóODUóJHU©HNOHġWLUHQVX©OXQXQLGDPHGLOGLáLQLGX\XUGX
$©óNODPDGDLGDPHGLOHQOHUDUDVóQGD1LPUDO
1LPULVLPOLELUSDSD]óQGDEXOXQGXáXYHLGDP
HGLOHQOHULQ©RáXQOXáXQXQ(O.DLGHWDUDIóQGDQ
\óOODUóDUDVóQGDJHU©HNOHġWLULOHQWHU¸U
VDOGóUóODUóQDGDKLOROGXáXND\GHGLOGL
òGDPHGLOHQOHULQE¾\¾NELUNóVPóQóQ6XXGLYDWDQGDġóROGXáXDNWDUóOGó
%%&5XV\D
QÔQDPEDUJRODUÔ
7UNL\H
\LQDVÔOHWNLOH\HFHN"
/21'5$$1.$Ȃ<HQL\óOóQLONJ¾Q¾QGH\¾U¾UO¾áHJLUHQ5XV\DȇQóQ\DSWóUóPODUóQóQ7¾UNHNRQRPLVLQLQDVóOHWNLOH\HFHáLPHUDNHGLOL\RUȊ‰HġLWOL
VHNW¸UOHULQNUL]GHQHWNLOHQGLáLQHġ¾SKH\RNȋGL\HQ
%%&\DSWóUóPODUóQHWNLVLQLDUDġWóUGóáóJHQLġKDEHULQGH5XV\DNUL]LQLQ7¾UNL\Hȇ\HWRSODPPDOL\HWLQLQ
\óOOóNPLO\DUGRODUFLYDUóQGDRODFDáóYHHQDáóU
IDWXUDQóQGDWHNVWLOLQġDDWYHWXUL]PVHNW¸UOHULQH
©óNDFDáóJ¸U¾ġ¾Q¾DNWDUó\RU
%%&7¾UNL\HȇQLQ.DVóPWDULKLQGHELU5XV
X©DáóQóG¾ġ¾UPHVLQLQDNDELQGH5XV\D'HYOHW%DġNDQó9ODGLPLU3XWLQȇLQȊ7¾UNL\HȇQLQDáóUELUEHGHO
¸GH\HFHáLȋX\DUóVóQGDEXOXQGXáXQXELUKDIWDVRQUD5XVGRáDOJD]óQó7¾UNL\H¾]HULQGHQ$YUXSDSD]DUODUóQDWDġóPDVóSODQODQDQ7¾UN$NóPóGRáDOJD]
ERUXKDWWóSURMHVL5XV\DWDUDIóQGDQDVNó\DDOóQGóáóQóDQóPVDWó\RU
Ȋ5XV\DGRáDOJD]DNóġóQóNHVHUPL0HUVLQ$NNX\XȇGD\DSóOPDVóSODQODQDQQ¾NOHHUUHDNW¸USURMHVLGXUGXUXOXUPXJLELVRUXODUGD7¾UNL\HQH]GLQGH
HQGLġH\DUDWWóȋGL\HQ%%&Ȋ8©DNNUL]LQLQIDWXUDVó
KHQ¾]HQHUMLVHNW¸U¾QHNHVLOGLGHQLOHPH]DQFDNLQġDDWWHNVWLOYHWXUL]PEDġWDROPDN¾]HUH©HġLWOLVHNW¸UOHULQNUL]GHQHWNLOHQGLáLQHġ¾SKH\RNȋGHáHUOHQGLUPHVLQL\DSó\RU
5XV\DȇQóQ2FDNLWLEDUó\OD7¾UNL\Hȇ\HX\JXOD\DFDáóQóD©óNODGóáó\DSWóUóPODUó\¾U¾UO¾áHVRNWXáXQX
LONHWDSWDGDKDVóQóUOóRODQ\DSWóUóPODUóQNDSVDPó-
QóQGDJHQLġOHWLOGLáLQLDQODWóOGóáóKDEHUGH\DSWóUóPODUDLOLġNLQD\UóQWóOóELOJLYHUGLNWHQVRQUDȊ3HNLEX
\DSWóUóPODU7¾UNL\HȇQLQHNRQRPLVLQLQHRUDQGDHWNLOH\HFHN"ȋGL\HVRUX\RU
-“EN AĞIR FATURA”%LULNWLVDW©óQóQ5XV\DȇQóQ\DSWóUóPODUóQóQNóVD
YDGHGHHWNLOHULRODFDáóDQFDNRUWDYDGHGH7¾UNL\HȇQLQXáUD\DFDáó]DUDUóLNDPHHGHELOHFHáL5XV\D
NUL]LQLQ7¾UNL\Hȇ\HWRSODPPDOL\HWLQLQ\óOOóNPLO\DUGRODUFLYDUóQGDRODFDáóYHHQDáóUIDWXUDQóQGD
WHNVWLOLQġDDWYHWXUL]PVHNW¸UOHULQH©óNDFDáóJ¸U¾ġ¾QH\HUYHULOL\RU
%%&7¾UNL\HȇQLQ$NGHQL]Nó\óODUóQóȊ5XVWXULVWOHULQWDWLOL©LQWHUFLKHWWLNOHULEDġOóFDDGUHVȋRODUDN
QLWHOHGLáLKDEHULQGHȊ7¾UNL\HD©óVóQGDQ5XVWXULVWOHU¾ONH\HJHOHQLNLQFLE¾\¾N\DEDQFóWXULVWJUXEXQXROXġWXUX\RU7XUL]PVHNW¸U¾Q¾Q¸]HOOLNOH0DUW
YH1LVDQD\ODUóQGDQLWLEDUHQNUL]LQDáóUOóáóQóKLVVHW-
PHVLEHNOHQL\RUȋGL\RU
5XVWXULVWOHULQ7¾UNL\HȇGHQD\DáóQó©HNPHVLQLQ7¾UNL\Hȇ\HPDOL\HWLQLQGH\óOOóNPLO\DUGRODUFLYDUóQGDROPDVóEHNOHQGLáLQLDQODWDQ%%&NUL]LQGHULQOHġPHVLYHLQġDDWVHNW¸U¾QGHSURMHOHULQLSWDO
HGLOPHVLGXUXPXQGDLQġDDWVHNW¸U¾Q¾QND\EóQóQ
GD\óOOóNPLO\DUGRODUóEXODELOHFHáLEHOLUWLOGLáLQL
GHDNWDUó\RU
%%&Ȋ5XV\DLOHX©DNNUL]LQLQSDWODPDVóQGDQEX
\DQDHQE¾\¾NVRUXLġDUHWOHULQGHQELUL5XV\DȇQóQ
GRáDOJD]DNóġóQóNHVLSNHVPH\HFHáL\GLȋGHGLáLKDEHULQGHȊJHQHONDQó5XV\DȇQóQGRáDOJD]DNóġóQóGXUGXUPDNJLELFLGGLELUDGóPDWPD\DFDáó\¸Q¾QGH
GL\RU5XV\DLOHPHYFXWNUL]RUWDPóQGDQHQ©RNHWNLOHQHQYHNóVDYDGHGHHWNLOHQPHVLEHNOHQHQVHNW¸UOHUGHQELULQLQGHWHNVWLOROGXáXQXEHOLUWHQ%%&5XV\Dȇ\D\DSóODQEDYXOWLFDUHWLQLQYHWHNVWLOLKUDFDWóQóQ
EDġOóFDPHUNH]LRODQòVWDQEXO/DOHOLȇGHHVQDIóQX©DáóQG¾ġ¾U¾OG¾á¾.DVóPWDULKLQGHQLWLEDUHQLġOHULQEó©DNJLELNHVLOGLáLQLV¸\OHGLáLQLDQODWó\RU
-“TARIM SEKTÖRÜNDE İLK ŞOK”7¾UNL\HȇQLQ5XV\Dȇ\D\DSWóáóLKUDFDWóQWRSODP
PLNWDUó\óOOóN\DNODġóNPLO\DUGRODUFLYDUóQGDROGXáX5XV\DȇQóQ\¾U¾UO¾áHVRNWXáXDPEDUJRODU\Dġ
PH\YHYHVHE]HLKUDFDWóQóGDNDSVDGóáóQDGLNNDW©HNLOLUNHQ5XV\Dȇ\DLKUDFDWWD\DġDQDQVRUXQODUGDQ
¸]HOOLNOH0HUVLQ$GDQDYH$QWDO\DȇGDNLQDUHQFL\H
¾UHWLFLOHULQHWNLOHQHELOHFHáLLIDGHHGLOL\RU
òUDQȆ6XXGL
$UDELVWDQȇDSDKDOó\D
PDORODFDNȇ
òUDQ'óġLġOHUL%DNDQOóáó6¸]F¾V¾+¾VH\LQ-DEHU$QVDULĠLLGLQDGDPó1LPUDO1LPU
óQLGDP
HGLOPHVLQLQ6XXGL$UDELVWDQȇDSDKDOó\DPDO
RODFDáóQóV¸\OHGL
6XXGL$UDELVWDQò©LġOHUL%DNDQOóáóVLYLOOHUL
YHJ¾YHQOLNJ¾©OHULQLKHGHIDODUDNWHU¸UVDOGóUóODUóJHU©HNOHġWLUHQYHDUDODUóQGDĠLLGLQDGDPó1LPUDO1LPU
óQGDEXOXQGXáXVX©OXQXQ
LGDPHGLOGLáLQLGX\XUPXġWX%XD©óNODPDQóQ
DUGóQGDQòUDQȇGDQNRQX\ODLOJLOLVHUWELUD©óNODPDJHOGLòUDQ'óġLġOHUL%DNDQOóáó6¸]F¾V¾+¾VH\LQ-DEHU$QVDULĠLLGLQDGDPó1LPUDO1LPU
óQ
LGDPHGLOPHVLQLQ6XXGL$UDELVWDQȇDSDKDOó\D
PDORODFDáóQóV¸\OHGL$QVDULȊ6XXGL$UDELVWDQK¾N¾PHWLWHU¸ULVWKDUHNHWOHULYHDġóUóFóODUó
GHVWHNOL\RUDQFDNEDVNóYHLGDPODUQHGHQL\OHL©
HOHġWLULOHUOHNDUġóNDUġó\D6XXGLK¾N¾PHWLEX
SROLWLNDODUL©LQELUEHGHO¸GH\HFHNȋGHGL
SONSÖZ
Güncel
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
13
I\^Y\[WŽ^ŽdUb‰b\U]ŽSQTU\URY\Q^|_ce*
)dUb‰bYcd‰\TŽbŽ\TŽd_`\Q]cQi"&!_\Te
$1.$5$$1.$Ȃ<óOóQLONJ¾Q¾QGHJ¾YHQOLNJ¾©OHUL&L]UH6LORSL
YH6XUȇGDWRSODPE¸O¾F¾WHU¸ULVWL
HWNLVL]KDOHJHWLUGLž©LO©HGHEXJ¾QH
GHáLQHWNLVL]KDOHJHWLULOHQE¸O¾F¾VD\óVóG¾QLWLEDUó\ODȇH\¾NVHOGL6XUL\HȇGHQ7¾UNL\Hȇ\HJH©PHNLVWH\HQ
'($ĠWHU¸U¸UJ¾W¾PHQVXEXROGXáX
GHáHUOHQGLULOHQ¾©NLġL\DNDODQGó
76.ȇGDQYHULOHQELOJL\HJ¸UHG¾Q
ĠóUQDNȇóQ&L]UHLO©HVLQGHGHYDPHGHQ
RSHUDV\RQGD¾©%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWHWNLVL]KDOHJHWLULOGL¾©%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWVDáRODUDNHOHJH©LULOGL
&L]UHȇGHNLRSHUDV\RQGDEXJ¾QHGHN
WRSODPHWNLVL]KDOHJHWLULOHQWHU¸ULVW
VD\óVóROGX&L]UHȇGHG¸UW(O<DSó-
Pó3DWOD\óFóLPKDHGLOGL\HGLEDULNDW
NDOGóUóOGó
ĠóUQDN6LORSLȇGHGHYDPHGHQRSHUDV\RQGDG¾QEHġ%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWHWNLVL]KDOH
JHWLULOGL6LORSLȇGHNLWRSODPHWNLVL]
KDOHJHWLULOHQWHU¸ULVWVD\óVóȇ\H
XODġWó(O<DSóPó3DWOD\óFóLPKD
HGLOGL\HGLEDULNDWNDOGóUóOGóLNL
KHQGHNNDSDWóOGóELUGHDYW¾IHáLHOH
JH©LULOGL'L\DUEDNóU6XUȇGDGHYDP
HGHQRSHUDV\RQGDELU%¸O¾F¾7HU¸U
˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWHWNLVL]KDOH
JHWLULOGL2SHUDV\RQGDWRSODPHWNLVL]KDOHJHWLULOHQWHU¸ULVWVD\óVóȇH
XODġWóž©EDULNDWLPKDHGLOGL'¾Q
6XUȇGD%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWOHUWDUDIóQGDQELURNXO
NXQGDNODQGó
0DUGLQ1XVD\ELQȇGHVóQóUóJH©PH\H©DOóġDQ%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾
PHVXEXWHU¸ULVWOHUOH©óNDQ©DWóġPDGDDOWóSL\DGHW¾IHáLġDUM¸U¾SL\DGHW¾IHáLILġHáLELUSL\DGHW¾IHáL
NDVDWXUDVóELUNHVNLQQLġDQFóG¾UE¾Q¾ELUHOERPEDVóLNLIRWRáUDIPDNLQDVóLNLWHOVL]YHELUDGHWV¸]GH%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾NLPOLNNDUWóHOH
JH©LULOGL
ĠóUQDNȇWD%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾QH
\DUGóPYH\DWDNOóN\DSDQELUNLġLJ¸]DOWóQDDOóQGóHYLQGH\DSóODQDUDPDGDELUWDEDQFDWDEDQFDILġHáL¾©
FHSWHOHIRQXLNLELOJLVD\DULNL6ò0
NDUWYHLNLYHULGHSRODPDD\JóWóHOH
JH©LULOGL*D]LDQWHSYH.LOLVȇWH6XUL\HȇGHQ7¾UNL\Hȇ\HVóQóUó\DVDGóġó\ROODUODJH©PH\H©DOóġDQYH'($Ġ7HU¸U
˜UJ¾W¾PHQVXEXROGXáXGHáHUOHQGLULOHQ\DEDQFóX\UXNOX¾©NLġL\DNDODQDUDNJ¸]DOWóQDDOóQGó$1.$
+D\DWODUÔQGDLONNH]J|UGNOHUL
JLWDUÔoDOPD\Ô|öUHQHFHNOHU
$ULI$56/$1%$70$1'+$%$70$1
óQ
.R]OXNòO©HVL
QHEDáOó&HYL]OL.¸\¾
QGHNL&XPKXUL\HWòONRNXOX
QGDVóQóI¸áUHWPHQL$\ġHJ¾OžQO¾
Q¾Q
LVWHáL¾]HULQH$QWDO\D0XUDWSDġD%HOHGL\HVLRNXODJLWDUJ¸QGHUGL.HQGLOHULQHJ¸QGHULOHQJLWDUODUóDODQDQFDNKHQ¾]©DOPD\óELOPH\HQYH
¾QF¾VóQóI¸áUHQFLOHULQHKDIWDVRQODUóN¸\HJHOHFHNELUP¾]LN¸áUHWPHQLJLWDU©DOPD\ó¸áUHQHFHN*LWDUODUóLOHRNXOODUó¸Q¾QGHELUDUD\DJHOHQ
¸áUHQFLOHUJLWDU©DOPD\ó¸áUHQHFHNOHULL©LQKH\HFDQOóROGXNODUóQóV¸\OHGL
ANTALYALI ÖĞRETMENİN EĞİTİM AŞKI
%DWPDQ
óQ.R]OXNòO©HVL
QHNLORPHWUHX]DNOóNWDEXOXQDQYHGDáOóNDODQGDNLQ¾IXVOX&HYL]OL.¸\¾
QGHHáLWLP¸áUHQFLQLQHáLWLPJ¸UG¾á¾
&XPKXUL\HWòONRNXOX
QGDVóQóI¸áUHWPHQOLáL\DSDQ
$\ġHJ¾OžQO¾N¸\GHYHRNXOGDIDUNóQGDOóN\DUDWPDN¸áUHQFLOHUDUDVóQGDROXPOXPRWLYDV\RQVDáODPDNL©LQELU©RNEHOHGL\HGHQ¸áUHQFLOHULL©LQ
JLWDULVWHPLQGHEXOXQGX$VOHQ$QWDO\DOóRODQ¸áUHWPHQžQO¾
Q¾QWDOHSOHULELU©RN\HUGHQROXPVX]
\DQóWDOóUNHQ$QWDO\DPHUNH]0XUDWSDġD%HOHGL\HVLEXWDOHELROXPOXNDUġóOD\DUDNEHOHGL\HE¾Q-
\HVLQGHNL$GDO\D9DNIóWDUDIóQGDQDOóQDQJLWDU
%DWPDQ
óQ.R]OXNòO©HVL
QHEDáOó&HYL]OL.¸\¾
QGHNL&XPKXUL\HWòONRNXOX
QDJ¸QGHULOGL
KÖYDE FARKINDALIK YARATTI
0XUDWSDġD%HOHGL\HVL
QLQJ¸QGHUGLáLJLWDUODUó
DODQ¸áUHWPHQ$\ġHJ¾OžQO¾JLWDUODUóYH
¾QF¾
VóQóI¸áUHQFLOHULQHGDáóWWó*LWDUODUóQ¸áUHQFLOHUYH
YHOLOHULDUDVóQGDVHYLQ©YHKH\HFDQD\ROD©WóáóQó
EHOLUWHQ¸áUHWPHQžQO¾ġ¸\OHGHGL
%HQ$QWDO\DOó
\óP0XUDWSDġD%HOHGL\HVL
QGHQJLWDUWDOHELQGHEXOXQGXP.¸\GHYH¸áUHQFLOHUDUDVóQGDELUKH\HFDQ\DUDWPDNELUIDUNóQGDOóN\DUDWPDNLVWHGLP˜áUHQFLOHULPLQIDUNOóELUHWNLQOLN
\DSPDVóQóLVWHGLPRQHGHQOHGHDNOóPDEXILNLU
JHOGL6RQX©WD¸áUHQFLOHUKHYHVOL\GLDPDLPNDQODUó\RNWX%LU©RNEHOHGL\HGHQLVWHGLPDPDKHSVL
EXWHNOLILJHUL©HYLUGL0XUDWSDġD%HOHGL\HVL\¸QHWLFLOHULQH7XUXQ©0DVDYH$GDO\D9DNIó\¸QHWLFLOHULQHEXLVWHáLPL]LNDUġóODGóNODUóL©LQ©RNWHġHNN¾U
HGHUL]%HOHGL\H\HHPDLODWWóP¸áUHQFLOHULPL]LQ
P¾]LáHLOJLVLYDUGó2QODUGDROXPOX\DQóWYHUGLOHU˜áUHQFLVD\óPó]DJ¸UHJLWDUODUóNDUJRLOH\RO-
ODGóODU
GİTARLA DAHA KOLAY ÖĞRENECEKLER
'LáHUHQVWU¾PDQODUDRUDQODJLWDUóQ©RNNROD\
¸áUHQLOGLáLQLJLWDU©DOPD\ó¸áUHQHQELULQVDQóQ
GDLOHULGHGLáHUHQVWU¾PDQODUDNROD\FDJH©HELOGLáLQLDQODWDQžQO¾ġ¸\OHNRQXġWX
òONRNXOGD¸áUHQGLáLPL]ġDUNóODUJHQHOGHJLWDUOD©DOóQDQġDUNóODUROGXáXL©LQJLWDUóGDKD\DNóQ
EXOGXP˜áUHQFLOHULQVHYGLáLġDUNóODUGDKD©RNJLWDUOD©DOóQDELOHFHáLQLG¾ġ¾QG¾á¾PL©LQJLWDULVWHGLP'DKDNROD\¸áUHQLOHELOHFHáLQLG¾ġ¾QG¾P)L]LNLGXUXPODUóQDX\JXQ\DQLPHVHODEDáODPDGD
©RFXNODUóQNROODUóGDKDNóVDNDODFDNWóEX\¾]GHQ
JLWDUWHUFLKHWWLP*LWDU¸áUHQPHOHULKDOLQGH¸áUHQFLOHULPL]LOHULNL\DġODUGDGLáHUHQVWU¾PDQODUó
GDNROD\FD¸áUHQHELOHFHN%LUDPDFóPó]GDELOJLOL
EDġDUóOóVRUXPOXOXNVDKLELD\QL]DPDQGDGDLPNDQODU¸O©¾V¾QGHVRV\DOEHFHULOHULRODQ¸áUHQFLOHU
\HWLġWLUPHN
ÖĞRENCİLER KENDİNİ ŞİMDİDEN POPÇU
HİSSETMEYE BAŞLADI .¸\GH\DġD\DQODUóQHáLWLPH©RN¸QHPYHUGLáLQLòO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾UO¾á¾\HWNLOLOHUL\OHNRRUGLQHOLYHX\XPOXELUġHNLOGHHáLWLPYHUGLNOHULQL
DQODWDQ¸áUHWPHQ$\ġHJ¾OžQO¾ġ¸\OHNRQXġWX
˜áUHQFLYHOLOHUL©RNPHPQXQNDOGóWHġHNN¾UHWWLOHU=DWHQHáLWLPH¸QHPYHUHQELUN¸\2OXPOX
ELUWDYóUVHUJLOHGLOHU*LWDUODURNXOGDNDODFDN+DIWDVRQXP¾]LN¸áUHWPHQLJHOHFHNYHERġYDNLWOHULQGH¸áUHQFLOHUHJLWDU©DOPD\ó¸áUHWHFHN+DIWD
L©LERġVDDWOHUGHGH¸áUHQFLOHULPL]JLWDU©DODFDN
YH
¾QF¾VóQóIWDNL¸áUHQFLOHUJLWDUHáLWLPJ¸UHFHN
‰RFXNODU©RNPXWOX+HSVLġLPGLGHQNHQGLVLQL
SRS©XJLELKLVVHWPH\HEDġODGó˜áUHQFLOHU
+DGL
QH]DPDQ©DODFDáó]
GL\HPHUDNL©LQGHOHU‰RNKH\HFDQODP¾]LN¸áUHWPHQLQLQJHOPHVLQLEHNOL\RUODU+HUNHVLQLVPLQLJLWDUóQóQ¾]HULQH\D]GóN‰RN
PXWOXROGXODU%LUġDUNó¸áUHWWLN¸áUHQFLOHUH*LWDUODUóQRNXODJHOPHVL¸áUHQFLOHU¾]HULQGHP¾WKLġELUPRWLYDV\RQVDáODGó<HQL\óOKHGL\HVLROGX
RQODUL©LQ'LáHUN¸\OHUHGHHPVDOWHġNLOHGHFHN
8PDUóPGDKDJ¾]HOSURMHOHUJHOLġWLUHUHN¸áUHQFLOHULPL]LQHáLWLPLQHNDWNóVXQDUó]
÷VWLNODO0DKNHPHVLEHOJHOHULNLWDSRODUDNEDVÔODFDN
$1.$5$$1.$0HFOLV%DġNDQYHNLOL$KPHW$\GóQòVWLNODO0DKNHPHVLQHDLWELQ
VD\IDQóQ2VPDQOó7¾UN©HVLQGHQJ¾Q¾P¾]
DOIDEHVLQHDNWDUóOGóáóQóLQGHNVLġOHPOHULELWHQ
PDKNHPHOHUHDLWHYUDNóQNLWDSRODUDNEDVóOPDVó
YHLQWHUQHWRUWDPóQGDHULġLPHD©PD©DOóġPDODUóQóQEDġODWóOGóáóQóELOGLUGL
+'3'L\DUEDNóU0LOOHWYHNLOL$OWDQ7DQȇóQ
VRUX¸QHUJHVLQL\DQóWOD\DQ0HFOLV%DġNDQYHNLOL$KPHW$\GóQòVWLNODO0DKNHPHOHUL3URMHVLQL
DQODWWó
-12 İSTİKLAL MAHKEMESİNE AİT 5 BİN 182
SAYFA OSMANLI TÜRKÇESİNDEN GÜNÜMÜZ
ALFABESİNE AKTARILDI$UDġWóUPDFóODUóQEXDUġLYOHUGHQ\DUDUODQDELOPHVLL©LQòVWLNODO0DKNHPHOHULQHDLWHYUDNóQ
DQDOL]WDVQLIHOHNWURQLNRUWDPDDNWDUPD.DUDU
GHIWHULQL2VPDQOó7¾UN©HVLQGHQJ¾Q¾P¾]DOIDEHVLQH©HYLUPHYHLQGHNVLQL©óNDUPD©DOóġPDODUóQóQ\DSóOPD\DEDġODQGóáóQóEHOLUWHQ$\GóQJH-
©HQEXV¾UH]DUIóQGDDUġLYGHHYUDNóEXOXQDQ
òVWLNODO0DKNHPHVLQHDLWELQVD\IDQóQ2VPDQOó7¾UN©HVLQGHQJ¾Q¾P¾]DOIDEHVLQHDNWDUóOGóáóQóD©óNODGó
$\GóQEX©DOóġPDODUGDQVRQUDWDVQLIDQDOL]HOHNWURQLNRUWDPDDNWDUPD©HYLULYHLQGHNV
LġOHPOHULELWHQPDKNHPHOHUHDLWHYUDNóQNLWDS
RODUDNEDVóOPDVóYHLQWHUQHWRUWDPóQGDHULġLPH
D©PD©DOóġPDODUóQóQEDġODWóOGóáóQóELOGLUGL
-İSTİKLAL MAHKEMELERİ EVRAKI İÇİNDE
MENEMEN OLAYINA AİT EVRAK YER
ALMAMAKTA0HQHPHQROD\óQóQLVHòVWLNODO0DKNHPHOHULQLQILLOLRODUDNJ¸UHY\DSWóáóV¾UHL©HULVLQGH
JHU©HNOHġPHGLáLQLEHOLUWHQ$\GóQȊ'ROD\óVó\ODòVWLNODO0DKNHPHOHULHYUDNóL©LQGH0HQHPHQ
ROD\óQDDLWHYUDN\HUDOPDPDNWDGóUȋGHGL
$\GóQV¸]¾HGLOHQòVWLNODO0DKNHPHVLQGH
\DNODġóNELQVD\IDHYUDNóQ\HUDOGóáóQóV¸\OHGL$1.$
08+$/ò)
˜à5(1&ò/(5
)òĠ/(1ò<2508"
$1.$5$$1.$Ȃ&+3òVWDQEXO0LOOHWYHNLOL'U06H]JLQ7DQUóNXOX¾QLYHUVLWHOHUGHȊPXKDOLIȋJ¸U¾ġWHNL¸áUHQFLOHULQILġOHQGLNOHULLGGLDVóQó7%00ȇ\HWDġóGó
7DQUóNXOX%DġEDNDQ$KPHW'DYXWRáOXȇQXQ
\DQóWODPDVóLVWHPL\OH7%00%DġNDQOóáóȇQDVXQGXáX\D]óOóVRUX¸QHUJHVLQGH¾QLYHUVLWHOHUGHNL
J¾YHQOLNELULPOHULQLQPXKDOLIJ¸U¾OHQ¸áUHQFLOHULWHVSLWYHWHġKLVHWWLáLLGGLDVóQóQGRáUXROXS
ROPDGóáóQóVRUGX˜áUHQFLOHULQWHVSLWYHWHġKLV
HGLOHUHNILġOHQGLNOHULLGGLDVóQóQD©óNOóáDNDYXġWXUXOPDVóQóLVWH\HQ7DQUóNXOXȊòGGLDGRáUXLVH
EXILġOHPHWDOLPDWóNLP\DGDNLPOHUWDUDIóQGDQ
YHULOPLġWLU"\óOODUóQGDND©¸áUHQFLWHVSLWYHWHġKLV\ROXLOHILġOHQPLġWLU"0XKDOLI
RODUDNJ¸U¾OHQ¸áUHQFLOHULQWDNLEHDOóQGóáóLGGLDVóGRáUXPXGXU"ȋVRUXODUóQó\¸QHOWWL
&+3ȇOL7DQUóNXOXVD\óVó\¾]OHUOHLIDGHHGLOHQWXWXNOX¸áUHQFLOHUH\HQLOHULQLQHNOHQPHVLYHPXKDOLIRODQODUóQVLQGLULOPHVLL©LQELUW¾U
EDVNó\DSóOGóáóLGGLDODUóQDFHYDSYHULOPHVLQLWDOHSHGHUNHQȊòGGLDGRáUXLVHEXEDVNóNLP
\DGDNLPOHUWDUDIóQGDQ\DSóOPDNWDGóU"ȋGHGL
$&,˜/ž0
0HVXW‰$7$.2UKDQ8=81.2&$(/ò'+$
.2&$(/ò
QLQ%DġLVNHOHòO©HVL
QGH\DġóQGDNL
0XUDGL\H$NWDġ©DOóġWóáóIDEULNDQóQ¸Q¾QGHNL
GHPLUNDSóLOHGXYDUDUDVóQGDVóNóġDUDN¸OG¾
2OD\%DġLVNHOH.DUDGHQL]OLOHU0DKDOOHVL2UGXOX&DGGHVL
QGHDUD©HPQL\HWNHPHUL¾UHWHQ
IDEULNDGDPH\GDQDJHOGL%XUDGD©DOóġDQ0XUDGL\H$NWDġIDEULNDQóQ¸Q¾QGHNLEDK©HNDSóVóQGDQJLUHUNHQRWRPDWLNNDSóELUDQGDNDSDQGó$Uó]DQHGHQL\OHNDSDQGóáóVDQóODQNDSóLOH
GXYDUDUDVóQGDVóNóġDQ0XUDGL\H$NWDġIHFLġHNLOGHFDQYHUGL
2OD\\HULQH©DáUóODQSROLVOHUJHQ©NDGóQóQ
FHVHGLQLQ©óNDUóOPDVóL©LQLWIDL\H\L©DáóUGó2OD\
\HULLQFHOHPHHNLELQLQ\DSWóáó©DOóġPDQóQDUGóQGDQLWIDL\HHNLSOHULGHPLUNDSóQóQSDUPDNOóNODUóQóNHVHUHN$NWDġ
óQFHVHGLQL©óNDUGó
BUGÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
14
SONSÖZ
Yerel
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
Yenmahalle Beledyes tyatroyla
çocuklara tabatı korumayı öğretyor
B
XNH]GH<HQLPDKDOOH
%HOHGL\HVLWDUDIóQGDQWDKVLV
HGLOHQ<óO'¸UW0HYVLP
7L\DWUR6DORQXȇQGDȊ6DPXU
1HUHGHȋDGOóP¾]LNOL©RFXN
WL\DWURVXQXQLONJ¸VWHULPLQL
\DSDQ0LOOL3DUNODU‰RFXN
7L\DWURVX©RFXNODUDWDELDWó
NRUX\DUDNJHOHFHNQHVLOOHUH
QDVóOER]XOPDGDQPLUDV
EóUDNDELOHFHNOHULQLJ¸VWHUGL
2UPDQYH6XòġOHUL%DNDQOóáó
'RáD.RUXPDYH0LOOL3DUNODU*HQHO0¾G¾UO¾á¾LON¸áUHWLP©DáóQGDNL©RFXNODUDWDELDWVHYJLVLDġóODPDN
ND©DNDYFóOóNYHEL\RND©DN©óOóNODP¾FDGHOHNRQXVXQGDIDUNóQGDOóN\DUDWPDNDPDFó\ODNXUGXáX0LOOL3DUNODU‰RFXN7L\DWURVXȇ\ODKHP
HáOHQGLULSKHPELOLQ©OHQGLUPH\HGHYDPHGL\RU
HEM GÜLDÜLER HEM EĞLENDİLER
%XNH]GH<HQLPDKDOOH%HOHGL\HVL
WDUDIóQGDQWDKVLVHGLOHQ<óO'¸UW
0HYVLP7L\DWUR6DORQXȇQGDȊ6DPXU
1HUHGHȋDGOóP¾]LNOL©RFXNWL\DWURVXQXQLONJ¸VWHULPLQL\DSDQ0LOOL
3DUNODU‰RFXN7L\DWURVX©RFXNODUD
WDELDWóNRUX\DUDNJHOHFHNQHVLOOHUH
QDVóOER]XOPDGDQPLUDVEóUDNDELOHFHNOHULQLJ¸VWHUGL
2\XQXGLNNDWOHL]OH\HQPLQLN¸á-
UHQFLOHULVHNHQGLOHULQLKHPJ¾OG¾UHUHNKHPGH¸áUHWHUHNHáOHQGLUHQ
R\XQFXODUóDONóġ\DáPXUXQDWXWWX-
ODU
“HEDEFİMİZ EN ÜCRA KÖYLERE
KADAR ULAŞABİLMEK”
2\XQFXODUGDR\XQXQ\óOóQGD$QNDUDYH(U]XUXPȇGDD\Uó
J¸VWHULPOHVDKQHDOPD\DGHYDPHGHFHáLQLEHOLUWHUHNȊ0LOOL3DUNODU‰RFXN7L\DWURVXRODUDN¾ONHPL]GHNLHQ
¾FUDN¸\OHUHNDGDUXODġDELOPH\LKHGHIOH\HUHNE¾W¾Q©RFXNODUóPó]óHáOHQGLUL\RUX]YHHáOHQGLULUNHQWDELDWó
¸áUHWL\RUX]‰¾QN¾WDELDWLQVDQRáOXQDYHULOPLġHQE¾\¾NKHGL\HGLU7DELDWLQVDQODUD¸\OHF¸PHUWGDYUDQóU
NLEL]OHUHV¾UHNOLJ¾]HOQLPHWOHUVXQDU'HQL]LQPDYLVLRUPDQóQ\HġLOL\D]VóFDáóQGDNLVHULQOLáLWHUWHPL]
KDYDVóWRSUDáóQUHQJLEHUHNHWL©L©HNOHULQE¾\¾OH\LFLNRNXVX\HP\HġLO
NóUODUóQGLQJLQOLáL\OHGRáDLQVDQODUD
KHSKX]XUYHULU%L]GHQLVWHGLáLLVH
VDGHFHLOJLVHYJLYHNRUXQPDNWóU%X
\¾]GHQPLOOLSDUNODUóQWDELDWSDUNODUóQóQYHGLáHUNRUXPDDOWóQGDNL
DODQODUóQL©LQGH\DġD\DQFDQOóODUóQ
QHNDGDU¸QHPOLROGXáXQX©RFXNODUóPó]DDQODWó\RUX]‰RFXNODUóPó]D
E¾W¾QKD\DWODUóER\XQFDELUHUȊ'RáD
.RUX\XFXVXȋROPDODUóL©LQLON¸á¾WOHULYHUPHNLVWL\RUX]ȋGHGLOHU
<HQLPDKDOOH.DGóQ
.ROODUóQGDQ<DġDUȇD]L\DUHW
&XPKXUL\HW+DON3DUWLVL<HQLPDKDOOHòO©H
.DGóQ.ROODUóȇQóQ\HQL%DġNDQó1HYLQ<óOPD]
\¸QHWLPNXUXOX¾\HOHULLOHELUOLNWH<HQLPDKDOOH%HOHGL\H%DġNDQó)HWKL<DġDUȇóPDNDPóQGD
]L\DUHWHWWL
òONRODUDN.DGóQ.ROODUó%DġNDQó<óOPD]ȇD
J¸UHYLQGHEDġDUóODUGLOH\HQ<DġDUȊòQġDOODK
\HQLJ¸UHYLQL]GHLO©HPL]YH<HQLPDKDOOHOLYDWDQGDġóPó]L©LQJ¾]HOLġOHU\DSDUVóQó]6L\DVHWWHJ¾©KDONWóUGHGL
“HERKESE EŞİT DAVRANIYORUM”
6¸]OHULQHGHYDPHGHQ%DġNDQ<DġDUȊ<HQLPDKDOOHKDONóQDHQL\LKL]PHWLYHUHELOPHN
L©LQKHUD\UóQWó\DGLNNDWHGL\RUXP%HOHGL\H
RODUDNKHPġHULOHULPL]L©LQP¾NHPPHOLQSHġLQGH\L]%LUEHOHGL\HEDġNDQóRODUDNKHUNHVH
HġLWGDYUDQó\RUXP$OGóáóPNDUDUODUGD\DSDFDáóPKL]PHWOHUGHKDONEXQXQQHUHVLQGHGL\H
G¾ġ¾Q¾\RUXP2QDJ¸UHYDWDQGDġDKL]PHW
HGL\RUXPȋGHGL
“TÜRKİYE’DE ÖRNEK BİR BELEDİYESİNİZ”
%DġNDQ<DġDUȇóKL]PHWOHULQGHQGROD\óWHEULNHGHQ<óOPD]LVHȊ<HQLPDKDOOHL©LQ\DSWóáóQó]KL]PHWOHUWDNGLUHġD\DQ7¾UNL\HȇGH¸UQHN
ELUEHOHGL\HVLQL]6L]GHQ¸áUHQHFHáLPL]©RN
ġH\YDU7HEULNHGL\RUXPȋGHGL
Çankaya Beledyes, yen yılda da kültür sanat
etknlklern Ankaralılarla buluşturuyor
.H©L¸UHQ%HOHGL\HVL
WDNVLGXUDNODUóQD
NRQXNROGX
.H©L¸UHQ%HOHGL\HVL+DONODòOLġNLOHU0¾G¾UO¾á¾
WDNVLGXUDNODUóQDNRQXNROGX
.H©L¸UHQ%HOHGL\HVL+DONODòOLġNLOHU0¾G¾UO¾á¾.H©L¸UHQ
GHNLN¾©¾NHVQDIóQVRUXQODUóQóYHLVWHNOHULQL\HULQGHGLQOL\RU.H©L¸UHQ%HOHGL\HVL
QLQ
SURMHYH©DOóġPDODUó\ODLOJLOLGHELOJLYHUHQKDONOD
LOLġNLOHUX]PDQODUó]L\DUHWOHUOHKHP\HUHOOHYDWDQGDġDUDVóQGDNLEDáODUóJ¾©OHQGLULUNHQKHPGHHVQDIóQWDOHSOHULQLLONDáó]GDQLOHWPHVLQHYHVLOHROX\RUODU.H©L¸UHQ
GHNLKHUPHVOHNJUXEXQDLOLġNLQ
]L\DUHWOHUJHU©HNOHġWLUHQHNLSOHU\óOóQGD.H©L¸UHQȇGHIDDOL\HWJ¸VWHUHQWDNVLGXUDáóQó]L\DUHWHWWL
WDNVLFL\HXODġDQYHVRUXQODUóQóGLQOH\HQ
HNLSOHU
WHGH.H©L¸UHQ
GHNLEHUEHUHVQDIóQó]L\DUHWHWPLġWL
(VQDI]L\DUHWOHULQH\óOóQGDGDEDNNDOHVQDIó\ODGHYDPHGHFHNRODQ+DONODòOLġNLOHU0¾G¾UO¾á¾Q¾QHVQDI]L\DUHWOHULHVQDIODUWDUDIóQGDQGD
ROXPOXNDUġóODQó\RU
‰DQND\D%HOHGL\HVL\HQL\óOóQLOND\óQGD
GDN¾OW¾UVDQDWHWNLQOLNOHULQL$QNDUDOóODUODEXOXġWXUX\RU.óVD
ILOPIHVWLYDOLQGHQWL\DWURR\XQXQDNDGDU
SHN©RNHWNLQOLáLQJHU©HNOHġHFHáLD\ER\XQFDNóVDELUV¾UH¸QFH
DUDPó]GDQD\UóODQġDLU
*¾OWHQ$NóQȇóQGRáXP
J¾Q¾GH8áXU0XPFX
$UDġWóUPDFó*D]HWHFLOLN9DNIó$GDOHWYH
'HPRNUDVL+DIWDVóGD
NXWODQDFDN
‰DQND\D%HOHGL\HVL\HQL\óOóQLOND\óQGD
GDN¾OW¾UVDQDWHWNLQOLNOHULQLVDQDWVHYHUOHUOHEXOXġWXUX\RU$QNDUDOóODUD\ER\XQFD
WL\DWURGDQVHUJLOHUH
ILOPJ¸VWHULPOHULQGHQ
GLQOHWL\HNDGDUSHN
©RNVDQDWHWNLQOLáLQL
L]OHPHLPNDQóEXODELOHFHN‰DáGDġ6DQDWODU
0HUNH]L‰60
2FDNDUDVó$)6$'ȇóQ
Ȋ7XUL]PĠHKUL$QNDUDȇQóQ7DULKL.¾OW¾UHO
YH'RáDO*¾]HOOLNOHULQLQ$UDġWóUóOPDVóYH
)L]LELOLWHVLQLQ<DSóODUDN)RWRáUDIODQPDVóȋ
NRQXOXSURMHVLQLQIRWRáUDIODUóQDHYVDKLSOLáL\DSDFDN
2FDNȇGD
‰DQND\D%HOHGL\HVL
3LU6XOWDQ$EGDO.¾OW¾U0HUNH]L9H&HP
(YLȇQGHJHU©HNOHġHFHN
*¾UVHO)óUDWȇóQR\QD-
\óS\¸QHWWLáLȊ'HUYLġȋ
DGOóWL\DWURR\XQXQX
L]OHPHNL©LQ‰60ȇGHQ
\HUILġLDOPDN\HWHUOL
RODFDN
NAZIM HİKMET 114
YAŞINDA
1D]óP+LNPHWȇLQ
F¾\DġóGDȊ1D]óP
+LNPHW0¾]LNYHĠLLU
'LQOHWLVLȋLOH‰60ȇGH
NXWODQDFDN2FDN
ȇGDNLHWNLQOLáH
NDWóOPDNL©LQ‰60ȇGHQ
\HUILġLDOPDNJHUHNL\RU2FDNȇGD
$)6$'6LQHPD$W¸O\HVLNóVDILOPJ¸VWHULPLQHHYVDKLSOLáL\DSDFDN‰602FDNȇWD
GDNóVDELUV¾UH¸QFH
ND\EHWWLáLPL]Ȋ<DġD\DQHQE¾\¾N7¾UN
ġDLULȋODNDSOó*¾OWHQ
$NóQȇóGRáXPJ¾Q¾QGHDQPDHWNLQOLáLQH
HYVDKLSOLáL\DSDFDN
ȇGHEDġOD\DFDNHW-
NLQOLNWHSDQHOLQ\DQó
VóUDġLLUYHP¾]LNGLQOHWLVLGH\HUDODFDN
ĠDLU\D]DUYHWL\DWURR\XQFXVX6XQD\$NóQȊòNLNLWDSELU
KHYHVȋLVLPOLWHNNLġLOLNR\XQX\OD2FDN
ȇGD‰60ȇGHVDKQH
DODFDNžFUHWVL]RODUDN
L]OHQHFHNR\XQL©LQ
\LQH‰60ȇGHQ\HUILġL
DOPDN\HWHUOLRODFDN
“UĞUR’SUZ YILLAR”
%X\óONLDQDEDġOóáóȊ8áXUȇVX]<óOODUȋ
RODQ$GDOHWYH'HPRNUDVL+DIWDVó8áXU
0XPFX$UDġWóUPDFó
*D]HWHFLOLN9DNIó¸QGHUOLáLQGH‰60ȇGHG¾]HQOHQHFHN
8áXU0XPFXȇQXQ
¸OG¾U¾OG¾á¾2FDN
LOH0XDPPHU$NVR\ȇXQ¸OG¾U¾OG¾á¾
2FDNWDULKOHULDUDVóQGDJHU©HNOHġHFHNKDIWDGDDNDGHPLV\HQOHULQVDQDW©óODUóQ
JD]HWHFLOHULQG¾ġ¾Q¾UOHULQNDWóOóPODUó\OD
SDQHOOHUVHUJLOHUV¸\OHġLOHUNRQIHUDQVODU
EHOJHVHOILOPJ¸VWHULPOHULYHP¾]LNGLQOHWLOHULJHU©HNOHġHFHN
0LOOLĠDLU0HKPHW
$NLI(UVR\
6LQFDQȇGDDQóOGó
òVWLNODO0DUġóȇQóQ\D]DUó0HKPHW$NLI(UVR\¸O¾P¾Q¾QȇXQFX\óOóQGD6LQFDQȇGDG¾]HQOHQHQW¸UHQOH\DGHGLOGL6LQFDQOóODUóQ\RáXQLOJLJ¸VWHUGLáLSURJUDPGD¸áUHQFLOHU0LOOLĠDLU(UVR\ȇXġLLUOHUOH
DQODWWó
0LOOLĠDLUGDYDDGDPó0HKPHW$NLI(UVR\¸O¾P¾Q¾QȇXQFX\óOóQGD6LQFDQ%HOHGL\HVLȇQLQG¾]HQOHGLáLSURJUDPODDQóOGó7HPHOOL.RQIHUDQV6DORQXȇQGDJHU©HNOHġWLULOHQSURJUDPGD0HKPHW$NLI
(UVR\ȇXQȊ$VóPȇóQ1HVOLȋGHGLáLJHQ©OLNGH\HULQLDOGó3URJUDPD\RáXQLOJLJ¸VWHUHQJHQ©OHU(UVR\ȇXQPLOOLP¾FDGHOHġLLUOHULQLRNX\DUDNGX\JXVDODQODU\DġDWWó$NLIȇLQ7¾UNPLOOHWLQHDUPDáDQó
òVWLNODO0DUġóȇQóQRNXQPDVó\ODEDġOD\DQW¸UHQĠDLU
*¸NKDQ.DKUDPDQȇóQ0HKPHW$NLI(UVR\ȇXDQODWWóáóNRQXġPDODUó\ODGHYDPHWWL0HKPHW$NLI(UVR\ȇXQVDGHFHòVWLNODO0DUġóLOHDQóOPDVóQóQGRáUX
ROPDGóáóQóYXUJXOD\DQ*¸NKDQ.DKUDPDQȊ$NLIȇLQ
GXUXġXQXKD\DWDEDNóġD©óVóQóGDJHOHFHNQHVLOOHULQELOPHVLJHUHNL\RU$NLIELUEDEDGóU$NLIELU
GRVWV¸]¾QGHGXUDQELU\LáLWWLU$NLIȇLQEHVOHQGLáL
ND\QDN<¾FH\DUDGDQ$OODKFFUHKEHUL3H\JDPEHU(IHQGLPL]+]0XKDPPHGVDYȇGLUȋGHGL
%¾\¾NġHKLU=DEóWDȇGDQPLQLE¾VOHUHGHQHWLP
%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL=DEóWD'DLUHVL%DġNDQOóáóWDUDIóQGDQPLQLE¾VOHUH\¸QHOLN
GHQHWLPOHUGHYDPHGHUNHQ
NDORULIHUOHULQL\DNPD\DQODUD
GDX\DUóODUGDEXOXQXOGX
+DYDODUóQVRáXPDVó\ODELUOLNWHPLQLE¾VOHUGHNDORULIHUOHULQ\DNóOPDGóáóQD\¸QHOLNġLND\HWOHULQDUWWóáóQóEHOLUWHQ
%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL=DEóWD'DLUHVL%DġNDQó$EGXUUDK-
PDQ.DUDEXGDNPLQLE¾VOHULQ
GROPXġNXUDOODUDX\JXQOXN
EDNóPóQGDQGHQHWOHQGLáLQLYH
NDORULIHUOHULQL\DNPD\DQPLQLE¾VOHUHNDUġóX\DUóGDEXOXQXOGXáXQXV¸\OHGL
0LQLE¾VOHUOHLOJLOLGHQHWLPOHULQNDEDKDWOHUWDOLPDWQDPHVLYHLOJLOL\¸QHWPHOLNOHUHJ¸UH
\DSóOGóáóQóV¸\OH\HQ.DUDEXGDNȊ9DWDQGDġODUóQUDKDWYH
J¾YHQOLáLDUD©ODUóQJHQHONXUDOODUDX\JXQOXáXDUD©ODUóQ
J¾]HUJDKóQDX\JXQ©DOóġóS©DOóġPDGóáóNóOóNNó\DIHWWHQ\ROFX\DNDUġóGDYUDQPD\DNDGDU
SHN©RNNRQXGDGHQHWLP\DSóOó\RUȋGHGL
'HQHWLPOHULQUXWLQYH\D
ġLND\HWHEDáOóRODUDNJHU©HNOHġWLULOGLáLQLND\GHGHQ
$EGXUUDKPDQ.DUDEXGDNġLND\HWOHULQ$/21RȇOX0DYL
0DVDKDWWóQD\DSóODELOHFHáLQL
EHOLUWWL
0LQLE¾VOHUOHLOJLOLġLND\HWOHULQNóġPHYVLPLQHGHQL\OH
HQ©RNNDORULIHUOHULQ\DNóOPDPDVó\ODLOJLOLROGXáXQXEHOLUWHQ.DUDEXGDNGHQHWLPOHUGH
PLQLE¾VOHULQNDORULIHUOHULQL
\DNPDVóL©LQX\DUóOGóáóQóV¸\OHGL
.oN|öUHQFLOHU0HNNH
QLQ
)HWLK\ÔOG|QPQNXWODGÔ
)DKU°.¤LQDW(IHQGLPL]
+]0XKDPPHGȇLQ6$9G¾Q\D\óġHUHIOHQGLUPHVLQLQ
QF¾YH
0HNNH
QLQ)HWKL
QLQ
LQFL\óOG¸Q¾P¾.H©L¸UHQ%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID$N
óQGDNDWóOGóáóPXKWHġHPELUSURJUDPODNXWODQGó
<XQXV(PUH2NXOODUóWDUDIóQGDQKD]óUODQDQ0HYOLGL1HEHYLYH0HNNH
QLQ)HWKLSURJUDPóQD%DġNDQ0XVWDID$N
óQ\DQóVóUD
òO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾0XVWD-
ID.óOó©JLOYH©RNVD\óGDYHOLGHNDWóOGó3URJUDPKDIó]OóNVóQóIó¸áUHQFLOHULWDUDIóQGDQRNXQDQ.XU
DQó
.HULPWLODYHWLLOHEDġODGó$UGóQGDQ¸áUHQFLOHULQ3H\JDPEHULPL]LQ
ĠHPDLOLĠHULIȇLQLDQODWDQNRQXġPDODUóL]OH\HQOHUHGX\JXGROXDQODU\DġDWWó%LUELULQGHQJ¾]HOLODKLOHULQYHġLLUOHULQGHRNXQGXáX
SURJUDPGDPLQLNVHPD]HQOHULQ
J¸VWHULVLLVHPDQHYLDWPRVIHULGRUXáDWDġóGó
SPOR
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
Svasspor'un en hırçını John Boye
Savunma oyuncusu John
FXVXROGX
%R\HLON\DUóGDJ¸UG¾á¾LNLġHU
0HGLFDQD6LYDVVSRU
GD
NóUPó]óYHVDUóNDUWODNóUPó]ó IXWEROFXVH]RQXQLON\DUóVóQGD
EH\D]OóHNLELQHQKóU©óQIXWERO NóUPó]óVDUóNDUWJ¸UG¾
Oyuncu gelrm deynce
transfer btt zannedlyor
ARA transfer döneminde kadrosunu stoper
ve kaleci ile güçlendirecek olan Beşiktaş'ta
çalışmalar titiz bir şekilde sürüyor.
6L\DKEH\D]OóODUóQ'óġ7UDQVIHUGHQ6RUXPOX<¸QHWLFLVL(UGDO7RUXQRáXOODUóDUDODUóQGDòQJLOWHUH
$OPDQ\D)UDQVDòWDO\DYH8NUD\QD
QóQGDROGXáXELU©RN¾ONHGHWHPDVODUGDEXOXQGX7HNQLNGLUHNW¸UĠHQRO*¾QHġ
LQRQD\YHUGLáLW¾P
LVLPOHULOHWHPDVDJH©HQ7RUXQRáXOODUóR\XQFXODUóQNXO¾SOHULQHGH%HġLNWDġ<¸QHWLPLQLQEHOLUOHGLáLE¾W©H
GRáUXOWXVXQGDWHNOLIOHULLOHWWL
7UDQVIHUGHDGóJH©HQLVLPOHULQ
KHPHQ
ROGXELWWLJHOL\RU
ġHNOLQGH\DQVóWóOPDVóQóQGRáUXROPDGóáóQóLIDGHHGHQ7RUXQRáXOODUó'RáDQ
+DEHU$MDQVó
QD'+$\DSWóáóD©óNODPDGD
2\XQFXJHOLULP\DQóWóYHULQFHKHUNHVKHPHQWUDQVIHUELWWL
]DQQHGL\RU%X\DQOóġELUDOJó7UDQVIHUGHKHQ¾]ELWHQELUġH\\RN
GHGL
2<81&8*(/ò5ò0'(<ò1&(
75$16)(5%ò77ò=$11('ò/ò<25
0HG\DGD©RNVóNELUġHNLOGHLVPL
JH©HQ%R\NRYH'RXJODV6LOYDNRQXVXQGDEHNOHQWLOHULQDNVLQHELWPH
DġDPDVóQDJHOHQELUJHOLġPHROPDGóáóQóV¸\OH\HQ7RUXQRáXOODUó
%R\NR
YH'RXJODVLVPLDUWóNKHUNHV©HELOLQGLáLYHKHUJ¾QJ¾QGHPHJHOGLáLL©LQ
NRQXġPDNWDELUVDNóQFD\RN$PD
\D]óOGóáó©L]LOGLáLJLELEXLNLR\XQFX
GDELWHQKL©ELUġH\\RN6¾UHNOLELULOHULWDUDIóQGDQEXKDEHUOHU\DSWóUóOó\RUJLELELUGXUXPV¸]NRQXVX$PD
NXO¾EHHYUDNODUJHOPLġR\XQFXODU
JHOHFHNPLġJLELġH\OHUGRáUXGHáLO
2\XQFXJHOLULP\DQóWóYHULQFHKHUNHVKHPHQWUDQVIHUELWWL]DQQHGL\RU
%X\DQOóġELUDOJó]DWHQJHOPHPGL\HQR\XQFX\ODJ¾QOHUFHXáUDġDFDN
GHáLOL]*HOPH\HQL\HWLRODQR\XQFXODUODYHRQODUóQNXO¾SOHULLOHWHPDVD
JH©L\RUX](VDVLġRQGDQVRQUDEDġOó\RUNXO¾E¾\OHDQODġPDNYHLNQDHWPHNLġLQHQ]RUNóVPó
GL\HNRQXġWX
%2<.29('28*/$62/0$=6$
2/0$=ò6ò0/(5'(àò/
%R\NRYH'RXJODVNRQXVXQDGD
GHáLQHQ(UGDO7RUXQRáXOODUó
%R\NRYH'RXJODV
GDELWHQKL©ELUġH\
.D\VHUL.DGLU+DV
VWDGODUóQ
+DV
ó
7ž5.ò<(
GHNLVWDGODUL©HULVLQGH\óOóQGD
HQ©RNPD©R\QDQDQVWDG\XP.D\VHUL%¾\¾NġHKLU
%HOHGL\HVL.DGLU+DVROGXEX\óOWRSODPP¾VDEDND\DHYVDKLSOLáL\DSWó
\óOóQGDD©óODQYHD©óOGóáóJ¾QGHQEX\DQD
ELU©RNXOXVDOYHXOXVODUDUDVóNDUġóODġPD\DHYVDKLSOLáL\DSDQ.D\VHUL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL.DGLU
+DV6WDGó\óOóQGDPD©R\QDPDD©óVóQGDQ]LUYHGH\HUDOGó2FDNWDULKLQGHNL.D\VHUL(UFL\HVVSRU.DVóPSDġDPD©óLOH\óOóQDEDġOD\DQ
.DGLU+DV6WDGó\óOL©HULVLQGH6SRU7RWR6¾SHU
/LJ377
LQFL/LJYH=LUDDW7¾UNL\H.XSDVó
NDUġóODġPDVóROPDN¾]HUHWRSODPP¾VDEDND\D
VDKQHROGX
\RNžVWHOLN%R\NRYH'RXJODVEL]LP
ROPD]VDROPD]
GL\HEHOLUOHGLáLPL]
LVLPOHUGHáLO6DGHFHLNLR\XQFX¾]HULQGHQWUDQVIHU©DOóġPDVó\DSPó\RUX]$OWUHQDWLIOLELUOLVWHPL]YDUYH
D\QóDQGDELU©RNLVLPOHYHNXO¾SOHUOHWHPDVKDOLQGH\L]%XLNLLVLPROPD]LVHGLáHUR\XQFXODUGDQLNLVLQL
JHWLUPHNL©LQW¾P©DEDPó]óJ¸VWHUHFHáL]7UDQVIHU¸\OHKHPHQLNLJ¾QGH
ELWHFHNLġGHáLO]DWHQ
GL\HUHNEHNOHPHGHROGXNODUóQóLIDGHHWWL
<,/',=/$5,0,=$*(/0(6ò
08+7(0(/7(.ò/)/(5('$+ò.$3$/,<,=
7RUXQRáXOODUó*¸NKDQ7¸UHYH
0DULR*RPH]JLELWDNóPóQ\óOGó]
R\XQFXODUóQóQDGODUóQóQVóN©DWUDQVIHUSL\DVDVóQGD\HUDOPDODUóQó
KHP
JHOHQKHPGHJHOPHVLPXKWHPHO
WHNOLIOHUHGDKLNDSDOóROGXNODUóQóEHOLUWHUHN
%L]ġDPSL\RQOXáDR\QX\RUX]
YHġDPSL\RQROPDNL©LQNDGURPX]X
J¾©OHQGLUPH©DEDVóL©LQGH\L]
$UDOóNWDULKLQGHNL.D\VHULVSRU*DODWDVDUD\PD©óLOH
óQFóP¾VDEDNDVóQDHYVDKLSOLáL
\DSDQ.DGLU+DV6WDGó\óOóQóQVWDUWóQóLVH
2FDNWDULKLQGHR\QDQDFDN.D\VHULVSRU(WLPHVJXW%HOHGL\HVSRU=LUDDW7¾UNL\H.XSDVóPD©ó
LOHYHUHFHN
Çağla ve İpek’ten
yeni yıl hediyesi
Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, 2016’ya
galibiyetle başladı.
7¾UNWHQLVLQLEDġDUó\ODWHPVLOHGHQ‰DáOD%¾\¾NDN©D\YHòSHN6R\OX\HQL\óOGDNDWóOGóNODUó
LONWXUQXYDODUDJ¾]HOELUEDġODQJó©\DSWó‰DáOD
‰LQȇGHòSHNGH<HQL=HODQGDȇGDG¾]HQOHQHQ:7$
WXUQXYDVóQGDD©óOóġWXUXQXJH©PHVLQLELOGL
‰LQȇLQĠHQ]HQNHQWLQGHNLRUJDQL]DV\RQGDLON
VóQDYóQóHYVDKLEL¾ONHGHQ/X-LD[L¸Q¾QGHYHUHQ
‰DáODJDOLEL\HWHX]DQóUNHQ]RUODQPDGó5DNLELQLȇOHJH©HQ%¾\¾NDN©D\HOHPHOHULQILQDO
WXUXQGDG¾Q\DVóUDODPDVóQóQEDVDPDáóQGDNL
.D]DNUDNHW<DURVODYD6KYHGRYDLOHHġOHġWL
ȇ\D<HQL=HODQGDȇQóQ$XFNODQGġHKULQGHJLUHQòSHNLVHVDDWGDNLNDV¾UHQ©HNLġPHOLELUPD©óQDUGóQGDQ\ROXQDGHYDPHWWL‰LQOL=KX/LQNDUġóVóQGDVHWOHUGHJHUL\HG¾ġPHVLQH
UDáPHQLOHVRQXFDJLGHQ\DġóQGDNL6R\OXLNLQFLHOHPHWXUXQGD‰HN7HUH]D0DUWLQFRYDLOHR\QD\DFDN
Cüneyt Çakır ile Abdullah Avcı Golfte katıldığı tüm turnuvalarda
birinci oldu
da TOÇEV için sahneye çıkacak
+DNDQ$<7$Ġ.˜/1'+$
$/0$1<$
GD\DġD\DQ0XVWDID%XOXW\DġóQGDSURIHV\RQHOROGXáXJROIWHNDWóOGóáó
WXUQXYDQóQKHSVLQGHELULQFLROGX
$OPDQ\D
GD\óO¸QFH
DPDW¸URODUDNJROIR\QDPD\D
EDġOD\DQYHJH©WLáLPL]\óOSURIHV\RQHOOLáHDGóPDWDQ0XVWDID
%XOXWEDġDUóGDQEDġDUó\D
NRġX\RU.¸OQ
GH\DġD\DQ(OD]óáOó0XVWDID%XOXW$OPDQ\D
)UDQVDYH3RUWHNL]
GHNDWóOGóáóWXUQXYDQóQKHSVLQGHELULQFLROGX*ROIHGDKDID]OD]DPDQD\óUDELOPHNL©LQLġ\HULQL
GHYUHGHQ0XVWDID%XOXW
XQKD\DOL\óOóQGDG¾Q\DġDPSL-
ÇOCUKLARIN eğitim ve sosyal hayatının gelişimi için sanat ve
spor dünyasının ünlü isimlerinden destek gelmeye devam ediyor.
7¾YDQD2NXPDòVWHNOL‰RFXN(áLWLP9DNIó
QóQ
72‰(9GDKDID]OD©RFXáDGHVWHNVDáOD\DELOPHN
L©LQĠXEDWWDULKLQGHJHU©HNOHġWLUHFHáL<óOGó]ODUóQġDUNóODUó©RFXNODUóQ\DUóQODUóNRQVHULL©LQ
VSRUG¾Q\DVóQóQLNL¸QHPOLLVPLQGHQGDKDGHVWHN
JHOGL),)$NRNDUWOóKDNHPOHULPL]GHQ&¾QH\W‰DNóULOH0HGLSRO%DġDNġHKLU7HNQLN'LUHNW¸U¾$EGXOODK$YFóVDQDW©óODULOHVSRUG¾Q\DVóQóQ¾QO¾
LVLPOHULQLQEXOXġWXáXNRQVHUGHVDKQH\H©óNóSGHVWHNYHUPHNDUDUóDOGó
8VWDP¾]LNDGDPó0HWLQ˜]¾ON¾
Q¾QP¾]LNGLUHNW¸UO¾á¾Q¾\DSWóáóSURMHNDSVDPóQGDG¾]HQOHQHFHNNRQVHUĠXEDW6DOóJ¾Q¾7ò00DVODN
6KRZ&HQWHU
GDJHU©HNOHġWLULOHFHN.RQVHU¸QFHVLQGH7¾UNL\H6SRU<D]DUODUó'HUQHáL
QLQ76<'
/HYHQW
WHEXOXQDQWHVLVOHULQGH2FDN3D]DUWHVLJ¾Q¾VDDW
GHSURMHGHWD\ODUóQóQSD\ODġóODFDáóEDVóQWRSODQWóVóG¾]HQOHQHFHN
&ž1(<7‰$.,5ò/()(5ò'81'ž=$à$‰'ž(7
<$3$&$.
*H©WLáLPL]J¾QOHUGHVW¾G\R\DJLUHQ),)$NRNDUWOóKDNHPOHULPL]GHQ&¾QH\W‰DNóULONVHVSURYDVóQGDPLNURIRQODEXOXġWX‰DNóULOH)HULGXQ'¾]DáD©G¾HW\DSóSURFNV¸\OH\HFHN
òONNH]E¸\OHELUSURMHGH\HUDOGóáóQóLIDGH
HGHQ&¾QH\W‰DNóU
‰RFXNODU\DUDUóQDJHU©HNOHġWLUHFHNELUSURMHGH\HUDOPDNPXWOXOXNYHULFLDQFDN
\¾]OHUFHLQVDQóQ¸Q¾QGHVDKQHGHġDUNóV¸\OH\HFHNROPDNGDELURNDGDUKH\HFDQOó%XKH\HFDQóPóEHQLPOHELUOLNWHSURMHGH\HUDODQE¾\¾NLVLPOHUELUSDU©DGDROVDKDILIOHWL\RU+D\DWóPóQELU
SDU©DVóRODQP¾]LNNRQXVXQGDġLPGL\HNDGDUKL©
V¸\OHPHNJLELELUGHQH\LPLPROPDGóDQFDNL\LELU
5RFNGLQOH\LFLVLROGXáXPXV¸\OH\HELOLULP)HULGXQ
'¾]DáD©JLELJ¾©O¾ELUVHVOHG¾HW\DSDFDáóP8PDUóPNH\LIOLELUSHUIRUPDQV©óNDURUWD\DGHGL
"BAŞARIMI FUTBOL VE TEKVANDOYA BORÇLUYUM"
0XVWDID%XOXWEDġDUóVóQó¸QFHNL\óOODUGDIXWEROR\QDPDVóQDYHWHNYDQGR\DSPDVóQDEDáOó\RU%XOXW)XWEROGD
D\DNKDUHNHWOHULWHNYDQGRGDGDHOYHD\DNKDUHNHWOHULYDU
%XQODUJROIWHGHPHYFXW%LUDUD\DJHOGLáLQGHJ¾]HOELUġH\
RUWD\D©óNó\RU7RSXGHOLáHDWPDNWD]RUODQPó\RUXP0HVHODPHWUHDWóġ\DSDELOL\RUXP
\RQXRODELOPHN
"TEMİZ HAVA VE YEŞİL ALAN
ETKİLEDİ"
*DVWURQRPLVHNW¸U¾QGHIDDOL\HWJ¸VWHUGLáL\óOODUGDP¾ġWHULOHULQLQWDYVL\HVL¾]HULQHJROI
R\QDPD\DEDġOD\DQ%XOXW*ROI
WHPL]KDYDGD\HġLODODQGDR\QDQGóáóL©LQ©RNHWNLOHQGLPYH
%RQQ,*&*ROI.XO¾E¾
QHND\GROGXP\óOR\QDGóNWDQVRQUDWDELLNLEHOOLELUDġDPD\DJHOGLP$UNDGDġODUóPSURIHV\RQHO
ROPDPL©LQNXUVDND\GROPDPó
LVWHGLOHU\óOóĠXEDWD\óQGDQLWLEDUHQD\NXUVDJLWWLNWHQVRQUD\D]óOóYHX\JXODPDOó
LPWLKDQDJLUHUHNOLVDQVóPóDOGóPGL\HNRQXġWX
4 OCAK 2016 PAZARTESİ
TARAKLI(Sakarya), (DHA) - SAKAR<$
QÔQ7DUDNOÔ÷OoHVL.DUDJ|O<D\ODVÔ
QGD
SLNQLNoLOHULQoÔUDDOPDNLoLQWDKULSHWWLöLoDPDöDFÔNRUXPDDOWÔQDDOÔQDUDN
7DELDWDQÔWÔ
RODUDNWHVFLOOHQGL6DNDU\D
2UPDQYH6X÷ùOHUL0GUOö7DUDNOÔ.DUDJ|O<D\ODVÔ
QGDSLNQLNoLOHULQoÔUD
DOPDNLoLQWDKULSHWWLöLVDUÔoDPDöDFÔQÔ
NRUXPDDOWÔQDDOPDNLoLQoDOÔùPD\DSWÔ
ÇIRA İÇİN
TAHRİP EDİLEN
AĞAÇ 'TABİAT
ANITI' OLARAK
TESCİLLENDİ
Amasra Kales'nde
sprey yazı krllğ
%
$57,1
óQ$PDVUD
òO©HVL
QGH5RPD
'¸QHPL
QGH\DSóODQ
%L]DQVOóODU&HQHYL]OLOHU
2VPDQOóODUG¸QHPLQGH
RQDUóPODUJ¸UHUHN
J¾Q¾P¾]HNDGDUXODġDQ
YH
GH81(6&2'¾Q\D
0LUDV*H©LFL/LVWHVL
QH
HNOHQHQWDULKL$PDVUD
.DOHVL
QLQGXYDUODUóQD
VSUH\ER\DLOH\D]óODU
\D]óOPDVóWHSNL©HNWL
$\KDQ$&$5%$57,1
'+$$PDVUD.DOHVL
1LVDQ
WH'¾Q\D0LUDV
0HUNH]LWDUDIóQGDQ
&HQHYL]7LFDUHW<ROX
QGD$NGHQL]
GHQ.DUDGHQL]
H.DGDU
.DOHYH6XUOX<HUOHġLPOHUL
DGó\OD81(6&2'¾Q\D0LUDV*H©LFL/LVWHVL
QHHNOHQGL$PDVUD.DOHVL
QLQ'¾Q\D
0LUDV/LVWHVL
QHDOóQPDVóV¾-
Saklı hazne;
Adamkayalar
UHFLGHYDPHGHUNHQ
%R]WHSHYH=LQGDQ0DKDOOHOHULQL©HYUHOH\HQGXYDUODUóQD\D]óODU\D]óOPDVóWHSNL
©HNWL
6RUPDJLU
YH
=LQGDQ
DGóQGDLNLDQDN¾WOHGHQROXġDQNDOH\LLO©H\HEDáOD\DQ
.HPHUH.¸SU¾V¾
Q¾QEXOXQGXáX
.DUDQOóN7¾QHO
RODUDNELOLQHQ\HULOHNDOHQLQ
©HġLWOLQRNWDODUóQGDGXYDU-
ODUDIDUNOóUHQNOHUGH
VSUH\ER\DLOH\D]óODU\D]óOGóDQDJLULġNDSóVóEXOXQDQNDOHGXYDUODUóQGDNL
\D]óNDOSYHġHNLOOHUNLUOLOLáH
QHGHQROGX
%R]WHSH0DKDOOHVL0XKWDUó+¾VH\LQ*¸NWHSHNDOHGXYDUODUóQD\D]óODQ\D]óODULOH
LOJLOL.D\PDNDPOóNYH0¾]H
0¾G¾UO¾á¾
QHġLND\HWWHEX-
OXQGXNODUó
QóV¸\OHGL
*¸NWHSH$PDVUD.DOHPL]LQ
JH©PLġLELQ\óOóNWóU%XUD\D
JHOHQED]óLQVDQODUóPó]NDOHQLQVXUODUóQóVSUH\ER\DLOH
ER\DPóġODU%XEL]HKL©\DNóġPó\RU%XUD\D\XUWGóġóQGDQGDWXULVWOHUJHOL\RUYH
EXPDQ]DUD\óJ¸U¾QFH©RN
ġDġóUó\RUODUGHGL
Görme engelller çn
"akıllı eldven" gelştrd
0XVWDID(5&$10(56ò1
'+$0(56ò1
LQ(UGHPOLòO©HVL
QGHĠH\WDQ'HUHVL.DQ\RQX
QXQ
VDUS\DPD©ODUóQGD0˜
QFLYH
06
¾QF¾<¾]\óODUDVóQGD\DSóOGóáóWDKPLQHGLOHQ
$GDPND\DODU
RODUDNDGODQGóUóODQLQVDQNDEDUWPDODUó\HUOLYH\DEDQFóWXULVWOHULQ
LOJLVLQL©HNL\RU8ODġóPó]RURODQ
E¸OJHQGHNLWDULKLHVHUOHUGHILQHDYFóODUóQóQWDODQóQDXáUDUNHQX]PDQODUE¸OJHQLQ
DUNHRORMLNSDUN
RODUDNLODQHGLOPHVLQLLVWL\RU
0HUVLQ
LQ¸QHPOLDUNHRORMLNGHáHUOHULDUDVóQGD\HUDODQHUNHN
NDGóQ©RFXNELUGDáNH©LVLYH
NDUWDOGDQROXġDQ$GDPND\DODU
VDUSELU\DPD©WD\HUDOPDVóQHGHQL\OHXODġóPóE¾\¾NVRUXQ\DUDWó\RU.H©LOHULQELOH]RULQHELOGLáLND\DOóNODUGDQJH©HUHN$GDPND\DODUD
XODġDQPHUDNOóODUEXDQóJ¸U¾QW¾OH\HUHN¸O¾PV¾]OHġWLUL\RU7¾P
EX]RUOXNODUDNDUġóQ$GDPND\DODU
E¸OJHVLEXJ¾QHNDGDUKL©ELUWDULKL
NDOóQWóEXOXQPDPDVóQDNDUġóQGHILQHDYFóODUóWDUDIóQGDQWDODQHGLOL\RU
0HUVLQžQLYHUVLWHVL)HQ(GHEL\DW
)DN¾OWHVL$UNHRORML%¸O¾P%DġNDQó
3URI'U6HUUD'XUXJ¸Q¾O$GDPND\DODUNDEDUWPDODUóQóQ7¾UNL\H
GDKLOG¾Q\DQóQKL©ELU\HULQGHEHQ]HULQLQROPDGóáóQóV¸\OHGL%¸OJH\L
LONRODUDN
GH¾QLYHUVLWH¸áUHQFLVLLNHQJ¸UG¾á¾Q¾LIDGHHWWL
$PDV\DµGDNHGL
HYOHUL\DSÔOGÔ
A
MASYA Üniversitesi Gönüllülük Kulübü
ile Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği, kış mevsimindeki olumsuz
koşullar nedeniyle olumsuz etkilenen sokak
hayvanlarına barınma evleri yaptı.
(6.òĠ(+ò5$$6ò1$1%$/&,
.2&$$QDGROXžQLYHUVLWHVL$ž0¾KHQGLVOLN)DN¾OWHVL(OHNWULN(OHNWURQLN
0¾KHQGLVOLáL%¸O¾P¾¸áUHQFLVL(UKDQ
$NDQJ¸UPHHQJHOOLOHULQHOYHSDUPDN
KDUHNHWOHULQLVHQV¸UOHUYHELOJLVD\DU
\DUGóPó\OD\D]ó\DG¸NHELOHQDNóOOóHOGLYHQJHOLġWLUGL
(OHNWULN(OHNWURQLN0¾KHQGLVOLáL
%¸O¾P¾
¾QF¾VóQóI¸áUHQFLVL(UKDQ
$NDQ
óQ$NóOOó(OGLYHQDGOóWH]SURMHVLNDSVDPóQGDJHOLġWLUGLáLHOGLYHQJ¸UPHHQJHOOLOHULQHOOHULQLELUNODY\HJLEL
NXOODQDUDN\D]ó\D]PDVóQDRODQDNVDáOó\RU(OGLYHQLQKHUELUSDUPDáó¾]HULQHPRQWHHGLOHQVHQV¸UOHUVD\HVLQGHHO
YHSDUPDNKDUHNHWOHULDQDELOJLVD\DUD
DNWDUóODQJ¸UPHHQJHOOLHOYHSDUPDN
KDUHNHWOHULQLRNX\DQ¸]HOELU\D]óOóP
LOHLġDUHWGLOLQHJ¸UHNRGODQPóġKDUIOHUL
NROD\OóNOD\D]ó\DG¸NHELOL\RU
$NDQ$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGDV¸]NRQXVXHOGLYHQLJ¸UPH
HQJHOOLOHULQELOJLVD\DU\DGDWHOHIRQD
KDUIJLUPHNL©LQUDKDWOóNODNXOODQDELOHFHáLQLV¸\OHGL3URMHQLQ\DNODġóNELU\óO-
GDWDPDPODQGóáóQóEHOLUWHQ$NDQ(OGLYHQLQ¾]HULQGHNLVHQV¸UNóYUóOóQFD
¾]HULQGHNLJHULOLPGHáLġL\RU%XJHULOLPDOJóODQDUDNDQODPOóVHPEROKDOLQHG¸Q¾ġ¾\RU%XQXQL©LQELUPLNUR
LġOHPFLNXOODQGóN<DSWóáóPó]SURMH\OH¸QFHOLNOHJ¸UPHHQJHOOLOHUNHOLPHOHULUDKDWOóNOD\D]ó\DG¸NHELOHFHNGL\H
NRQXġWX.DEORVX]KDOHJHWLULOLQFHNLġL\HVHUEHVWOLNVDáOD\DFDN
$NDQDNóOOóHOGLYHQ
LQKHQ¾]NDEOROXVLVWHPOH©DOóġWóáóQóV¸\OHGL6LVWHPLNDEORVX]KDOHJHWLUPHNL©LQ
©DOóġPDODUóQóQGHYDPHWWLáLQLDQODWDQ$NDQġ¸\OHGHYDPHWWL
.DEORVX]HOGLYHQNLġL\HVHUEHVWOLN
VDáOD\DFDN*¸UPHHQJHOOLYDWDQGDġODUóPó]NODY\H¾]HULQGHNLWXġODUDEDVDUDNGD\D]DELOLUDPDEXD\Qó]DPDQGD
FHSWHOHIRQODUóQDGDHQWHJUHHGLOHFHN
òQVDQODUHOGLYHQ\DUGóPó\ODUDKDWOóNOD
ELOJLVD\DUDKDUIJLUHELOVLQ
GL\H\DSóOGóDQFDNVRQUDVóQGDDPDFóQóDġWó.LġL
VDGHFHLġDUHWGLOLQHEDáóPOóROPD\DFDNNHQGLDWD\DFDáóLġDUHWOHUOHGH\D]ó
\D]DELOHFHN
6LQDQ+$50$1&,$0$6<$'+$
$PDV\DžQLYHUVLWHVL*¸Q¾OO¾O¾N.XO¾E¾LOH
$PDV\D'RáDO+D\DWóYH+D\YDQ+DNODUóQó
.RUXPD'HUQHáLLġELUOLáL\OH\DSóODQ
6RNDN
+D\YDQODUóQD'LNNDW‰HNPHN
YH
.HGL%DUóQPD(YOHUL<DSPDN
HWNLQOLáLJHU©HNOHġWLULOGL(áLWLP)DN¾OWHVL.RQJUHYH.¾OW¾U0HUNH]L
QGHELUDUD\DJHOHQNXO¾SYHGHUQHN
¾\HOHUL$PDV\DȇGDNLVRNDNKD\YDQODUóQóQ
GXUXPXKDNNóQGDELUELOJLOHQGLUPH\DSóS
KHUNHVLEXNRQXGDGX\DUOóROPD\D©DáóUGó
$PDV\D'RáDO+D\DWóYH+D\YDQ+DNODUóQó
.RUXPD'HUQHáL%DġNDQó0HUYH<DO©óQġ¸\OHGHGL
'HUQHNRODUDNELU©RNVRNDNKD\YDQóQóVDKLSOHQL\RUX]˜]HOOLNOHVRáXNNóġġDUWODUóQGD
VRNDNKD\YDQODUó©RN]RUGXUXPGDNDOó\RU
+HUNHVLQRQODUL©LQ\DSDELOHFHáLELUġH\OHU
YDUžQLYHUVLWHFDPLDVóQGDQLVWHáLPL]VRNDN
KD\YDQODUóL©LQNXO¾EHOHU\DSóOPDVó¾QLYHUVLWHQLQDUWDQ\HPHNOHULQLQVRNDNKD\YDQODUó
L©LQGHáHUOHQGLULOPHVLPDKDOOHOHUHNRQXODFDNNHGLHYOHUL\DSóPóQGDEL]OHUHGHVWHNYHULOPHVLGLU
(WNLQOLNDUGóQGDQELUDUD\DJHOHQNXO¾SYH
GHUQHN¾\HOHULIDUNOóPDKDOOHOHUH\HUOHġWLULOPHN¾]HUHNHGLHYOHUL\DSWó
Esk damacanalar
yem kabı oldu
7H]FDQ62/0$='ž=&('+$
'ž=&(%HOHGL\HVL.HQW.RQVH\L.DGóQ0HFOLVL¾\HOHULHVNLGDPDFDQDODUóNHVLSER\D\óSV¾VOH\HUHNVRNDN
KD\YDQODUóQD\HPNDEó\DSWó
.HQW.RQVH\L.DGóQ0HFOLVL¾\HOHUL
HVNLVXGDPDFDQDODUóQóWRSOD\óSNXOODQóOóUGXUXPDJHWLUGL%R\DQóSVRNDNKD\YDQODUóQóQL©LQGHNLPDPD
YH\HPOHUL\L\HELOPHOHULL©LQEDġODUóQóVRNDELOHFHNġHNLOGHJ¸YGHVLNHVLOHQGDPDFDQDODUNHQWPHUNH]LQGHEHOLUOHQHQQRNWDODUDNRQXOGX
.óġPHYVLPLQGH\L\HFHNEXOPDNWD
]RUODQDQVRNDNKD\YDQODUóL©LQL©LQH
\HPNRQXODQNDEODUVRNDNODPEDOD-
UóGLUHNOHULQHEDáODQGó'¾]FH.HQW
.RQVH\L.DGóQ0HFOLVL%DġNDQó8OYL\H'LNPHQVRNDNKD\YDQODUóQóQ\D]óQVXVX]NóġóQ\L\HFHNVL]NDOPDODUó
KDOLQGH\DġDPDODUóQóQP¾PN¾QROPD\DFDáóQóEHOLUWHUHNġ¸\OHGHGL
+D\óUVHYHUOHUGHQLVWHNWHEXOXQDUDN
VXELGRQODUóQóNHVLS\DSóġWóUóSV¾VOH\LSER\D\óSVRNDNODUDDVó\RUX]NL
NóġER\XKD\YDQODUóPó]D©NDOPDVóQ
.DEODUóQERġNDOPDPDVóL©LQW¾P
KD\óUVHYHUOHUGHQYHJ¸Q¾OO¾DUNDGDġODUGDQGHVWHNEHNOL\RUX]+D\YDQODUóPó]EL]LPJ¸Q¾OGRVWODUóPó]
FDQGRVWODUóPó]/¾WIHQKD\YDQODUóPó]óXQXWPD\DOóP
Flamngolardan tablo gb manzara
<DġDU$17(5%2'5800XáOD
'+$%2'580LOH0LODVLO©HOHULDUDVóQGDNLNRUXPDDOWóQGDEXOXQDQ7X]OD
VXODNDODQóQDKDYDODUóQVóFDNJLWPHVL
QHGHQL\OHJHOHQ\DNODġóNELQIODPLQ-
JRUHQNOLJ¸U¾QW¾OHUROXġWXUGX6XODN
DODQGDNLIODPLQJRODUó\DNODġóN\óOGóUJ¸]OHPOHGLáLQLEHOLUWHQNXġJ¸]OHPFLVL\DġóQGDNL=XKDO‰DOóġNDQġXQODUóV¸\OHGL6XODNDODQYH\¸UHVLVRQ
\óOODUGDDġóUóEHWRQODġPDYHVXODNDODQDDNDQQHKLUOHULQDWóNODUDUDFóOóáóLOH
NLUOHQPHVLQHGHQL\OH\RNROPDWHKOLNHVLLOHNDUġóNDUġó\DNDOGó%XQDUDáPHQVXODNDODQEHVLQ]HQJLQOLáLQGHQ
ELUġH\\LWLUPHGLGRáDGLUHQGLò©E¸OJHOHUGHKDYDODUóQDQLGHQVRáXPDVóJ¸OOHULQEX]ODQPDVó¾]HULQHIODPLQJRODU
*¾QH\(JH
GH%DID*¸O¾YH7X]ODVXODN
DODQóQDJHOPH\HEDġODGó
Download

null