MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
HATAY
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında Belge ve Formlar linkinden temin
edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.
1-)Doçentliğe başvuracak adaylar; özgeçmişini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde
hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
2-)Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının
birer örneğini, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını
fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına /
Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Yardımcı doçentliğe müracaat eden tüm adaylar yabancı dil sınavına
girecek olup sınav tarihi birimlerce daha sonra ilan edilecektir.
3-)Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları
gerekmektedir.
4-) Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
5-) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
6-) Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgelerinin başvuru dosyalarına eklenmesi gerekmektedir.
Sınav yeri, günü ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler başvurulara göre ilgili birimden veya aşağıda yazılı
telefon numarasından bizzat öğrenilebilir.
Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;
DUYURULUR.
Rektörlük
:0-326-221 33 17-18
BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM
DALI
UNVANI
DRC. ADET
NİTELİKLERİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Dentin bağlayıcı sistemlerin sitotoksik
etkileri konusunda çalışmış olmak
Fibroblastik hücreleri üzerinde kalsiyum
silikat esaslı materyallerin toksisiteleri
üzerinde çalışmış olmak
İmplant destekli alt çene protezlerinin
sonlu elemanlar analiziyle
değerlendirilmesi konusunda çalışmış
olmak
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
YRD.DOÇ.
2
1
ENDODONTİ
YRD.DOÇ.
3
1
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
YRD.DOÇ.
3
1
YRD.DOÇ.
2
1
YRD.DOÇ.
3
1
Ebeveynlerde depresyon ve yetkinlik
alanında çalışmış olmak
Ergenlerin çocukluk dönemi istismar
yaşantıları ile davranış problimleri ve
psikolojik sağlamlıkları konularında
çalışmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.
1
1
Görsel sanatlar uygulamaları ile özel
eğitim kapsamında yer alan bireylerin
eğitsel gelişimleri alanında çalışmış olmak
DOÇENT
1
1
Döviz Kuru konularında çalışmış olmak
YRD.DOÇ.
3
1
ilgili alanda çalışmış olmak
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
DOÇENT
2
1
KALP DAMAR CERRAHİSİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ
DOÇENT
YRD.DOÇ.
2
1
1
1
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
DOÇENT
1
1
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
DOÇENT
1
1
DOÇENT
1
1
DOÇENT
1
1
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İKTİSAT TEORİSİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
DİN BİLİMLERİ
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP
FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ PATOLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
YRD.DOÇ.
DOÇENT
1
1
1
1
ÜROLOJİ
YRD.DOÇ.
1
1
Kranial ateşli silah yaralanmaları cerrahisi
alanında çalışmış olmak
Aort damar hastalıklarının endovasküler
tedavisi alanında çalışmış olmak
Alanında robotik cerrahi sertifikası olmak
Doğum indüksiyonu konusunda çalışmış
olmak ve Tüp bebek sertifikasyonuna
sahip olmak
Endometriosis ve Overlerde deneysel
çalışma yapmış olmak
Allerjik Rinitte Enfeksiyonların etkileri
alanında çalışmış olmak
Tonsillektoma ameliyatları sonrası ağrı
takibi konusunda çalışmış olmak
Böbrek hücreli karsinomlarda
immunoreaktivitelerinin karsinogenez ve
prognoza etkileri alanında çalışmış olmak
Omurga cerrahisi konusunda deneyimli olmak
Yurt dışında Laparoskopi ve Robotik Üroloji
alanında en az üç ay eğitim almış olmak
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Hemoglobinopatiler konusunda deneyimli
olmak
Kök hücre ile ilgili yurt dışı çalışması ve
tecrübesi bulunmak
AİLE HEKİMLİĞİ
DOEÇNT
1
1
KARDİYOLOJİ
DOÇENT
1
1
FİZYOLOJİ
DOÇENT
2
1
TIBBİ BİYOLOJİ
DOÇENT
1
1
Tıpta uzmanlık ve deneysel epilepsi
modellerinde çalışmış olmak
Prostat kanserinde gen mutasyonları
konusunda çalışmaları olmak
YRD.DOÇ.
3
1
Spor alanında empati ve eleştirel düşünme
konularında çalışmış olmak
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
REKREASYON BÖLÜMÜ
REKREASYON
Download

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN