2015-2016
2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
YÜZME BRANŞ
BRAN AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; ANALİG
G Uygulama Talimatına, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca
Ba
öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Yarı ma Talimatlarına uygun olarak
yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a. Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili i kademelerinde, kız ve erkek il karmaları arasında
Yaş Grupları ayrı ayrı değerlendirilerek yapılacaktır.
b. Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri
Daire Başkanlığımızca
ımızca belirlenen ve
ilan
edilen
takvim
do
doğrultusunda
anadoluyildizlarligi.sgm.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
3. Takımlar ve Sporcu sayıları:
ayıları:
TAKIMLAR DOĞUM
ĞUM YILI
SPORCU SAYILARI
9 – 10 Yaş Erkek
2007 - 2006
2007 -3 Erkek / 2006 -3 Erkek
9 – 10 Yaş Bayan
2007 - 2006
2007 -3 Bayan / 2006 -3 Bayan
11 – 12 Yaş Erkek
2005 - 2004
2005 -3 Erkek / 2004 -3 Erkek
11 – 12 Yaş Bayan
2005 - 2004
2005 -3 Bayan / 2004 -3 Bayan
13 – 14 Yaş Erkek
2003 - 2002
2003 -3 Erkek / 2002 -3 Erkek
13 – 14 Yaş Bayan
2002 - 2003
6 Bayan (Her bir yaş için sporcu sınırlaması yoktur.)
yoktur
4. a) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili yarışmalarına
malarına katılacak kız ve erkek takımları doğum
tarihlerine göre her yaştan ayrı ayrı 3’er sporcu olmak üzere toplamda 6 sporcudan
yukarıdaki tabloda gösterildiği
gösterildi şekliyle oluşur. (13-14 Yaş bayan haricinde bir takımda bir
yaştan en fazla 3 sporcu olacaktır.) Sporcu kafileleri “Spor Genel Müdürlüğü
Müdürlü Spor Kafileleri
Seyahat Yönergesi” gereğince
ince oluşturulacaktır.
b) İlan edilen grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili yarışma
ma programlarına göre, kategorilerinde
yer alan yaş gruplarında yarışacak
yarış
sporcular, yarışmalara
malara katılma ve ayrılma tarihlerine göre
Gençlik Hizmetleri ve Spor İll Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
gönd
c) İlan
lan edilen grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili yarışma
ma programlarına göre, müsabakaları
erken
sonuçlanan
veya tamamlanan sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış
ılış evrakında belirtilen
tarihe göre, bağlı
lı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İll Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG
ANAL G Uygulama Talimatının 9 uncu maddesine göre
işlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri
lemleri kafile başkanı
kanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay
listesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. İl Dışı Çıkış Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen sporcu, idareci ve çalı
çalıştırıcı sayısından
fazla kişi yer alamaz.
6. a) Daire Başkanlığımız
ız gerekli gördüğü
gördü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara
yarı
dair diğer
hususları değiştirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar
şmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığımız
Ba
ANALİG Yüzme Açıklamaları
Sayfa 1
2015-2016
2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
YÜZME BRANŞ
BRAN AÇIKLAMALARI
tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak,
müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
yetkilidir
7. a) Yarışmalarda;
malarda; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan
olu
oluş
durumlara ilişkin
itirazlar, ANALİG
G Uygulama Talimatının
Talimatının 11 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre il tertip
komitesine yapılır.
İtirazların
değerlendirmeye
alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün
ü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
b) Grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği
Birincili yarışmalarında; İll Tertip Komitesine intikal eden ve
disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği”
Yönetmeli i” hükümleri gereğince,
gere
İl
Tertip Komitesi tarafından gün içerisinde karara bağlanır.
8. Yarışma alanına, 4 üncü maddenin
madden (a) fıkrasında yer alan sporcu ve çalıştırıcıdan
çalı
başkasının
girmesine izin verilmeyecektir.
9. Çalıştırıcı (antrenör)
ve/veya
kafile başkanının;
anadoluyildizlarligi.sgm.gov.tr
adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya
katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı
çalı tırıcı (antrenör) ve/veya kafile
başkanlarının
kanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş
sunulmu geçerli mazeretleri olmaması halinde
takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
10. DERECELENDİRME
RME VE ÖDÜL:
FERDİ SIRALAMA
50M. SERBEST
50M. SERBEST
9 YAŞ
10 YAŞ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A TAKIMI
A TAKIMI
9 Puan
7 Puan
6 Puan
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 puan
1 puan
1.
2.
3.
4.
5. A TAKIMI
6.
7. A TAKIMI
8.
9 Puan
7 Puan
6 Puan
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 puan
1 puan
TAKIM SIRALAMA
9-10 YAŞ
SIRA
1
2
3
TAKIM
A TAKIMI
PUAN DURUMU
21
(Grup,
Grup, Yarı Final ve Türkiye birinciliği
birincili müsabakalarında puanlama sistemi esas
alınacaktır. Takım sıralaması yapılırken;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
1 inci’ ye 9 Puan
2 inci’ ye 7 Puan
3 üncü ‘ye 6 Puan
4 üncü’ ye 5 Puan
5 inci' ye
4 Puan
6 ıncı’ ya 3 Puan
7 inci’ ye 2 puan
8 inci’ ye 1 puan
Bayrak müsabakalarında yukarıda belirtilen puanlar 2 ile çarpılır.
ANALİG Yüzme Açıklamaları
Sayfa 2
2015-2016
2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
YÜZME BRANŞ
BRAN AÇIKLAMALARI
•
Ferdi Sıralamada her takımın yaş
ya grupları ayrı ayrı değerlendirilecek
erlendirilecek olup,
olup ferdi sıralamadan
aldıkları puan toplam puan olarak takıma yazılacaktır.
•
YALNIZCA 13-14 YAŞ BAYANLAR TAKIMI TEK OLARAK DEĞERLENDİ
DE ERLENDİRİLECEKTİR.
•
Grup ve yarı final yarışmalarında;
yarış
ilk üç dereceyi elde eden sporculara başarı
ba
belgesi,
dereceye giremeyenlere ise katılım belgesi verilir.
•
Türkiye Birinciliğii yarışmalarında;
Ferdi
erdi sıralamalarda ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya, dereceye
giremeyenlere ise katılım belgesi verilir.
veril
Takım sıralamasında ilk üç dereceyi elde eden takımlara kupa, sporcularına madalya
verilir.
11. TEKNİK
K AÇIKLAMALAR
a) Grup, Yarı final
inal ve final müsabakaları sporcular bir günde bayrak hariç en çok 2 mesafede
yarışabilir
abilir (Seans sayısı dikkate alınmaz). Yarışma
Yarı ma süresince ise en fazla 4 mesafede
yarışabilirler.
b) Takımlar (13-14 Yaşş Bayan hariç)
hariç 1 mesafede her yaşta en fazla 2 sporcu yüzdürebilirler
ve ikisi de puanlamaya dahil edilir. (Örnek: 9-10 Yaş erkek takımı 1 mesafede en çok 2 (9
yaş) + 2 (10 yaş) olmak üzere 4 sporcu yarıştırabilir.)
c) 13-14 Yaş Bayanlarda
da yaşa
ya a bakılmaksızın 1 mesafede en fazla 2 sporcu yüzebilir ve
ikisi
si de puanlamaya dahil edilir.
d) Müsabakalar yavaş seriden hızlı seriye doğru düzenlenerek yapılacaktır.
12. Yarışma Kategorileri:
9-10 yaşş / 11-12
11
Yaş
50m Serbest
50m Sırtüstü
50m Kurbağalama
Kurba
50m Kelebek
200m Karışık
Karı
200m Serbest
4x50 Karışık
Karış Bayrak
4x50 Serbest Bayrak
13-14 Yaş
50m Serbest
100m Serbest
100m Sırtüstü
100m Kurbağalama
100m Kelebek
200m Karışık
400m Serbest
4x100 Karışık Bayrak
4x100 Serbest Bayrak
larda alınan puan toplamına
13. Bölgesel gruplar 8 şehirli tek grup olarak yapılacak, yüzülen yarışlarda
göre her kategorideki bayan ve erkek takımlar ayrı ayrı değerlendirilerek
erlendirilerek bölgesinde ilk 6 sırayı
alan yaş grupları yarı final yarışlarına
yarı
katılacaklardır.
Bölgesinde ilk 6'ya giren takımlar yapılacak olan yarı final grubuna gelecek, yarı finaller
finalle 4
şehirli
ehirli tek grup olarak yapılacak gruplarında ilk 3'e giren takımlar final grubuna katılacaklardır.
Grup ve yarı final sonucunda yüzülen branş
bran ve mesafede en iyi dereceyi alan sporcular bağlı
ba
oldukları bölgenin finale kalamaması halinde ferdi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak
kazanacaklardır.
ANALİG Yüzme Açıklamaları
Sayfa 3
2015-2016
2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
YÜZME BRANŞ
BRAN AÇIKLAMALARI
Grup, Yarı Final ve Final Müsabakalarında Uygulanacak Müsabaka Programı
1. Gün Sabah 10.00
50m Serbest
100m Kurbağalama
50m Kurbağalama
4x50 Serbest Bayrak
1. Gün Akşam 16.00
100m Sırtüstü
50m Sırtüstü
100m Kelebek
4x50 Serbest Bayrak
4x100 Serbest Bayrak
2. Gün Sabah 10.00
50m Kelebek
100m Serbest
200m Karışık
4x50 Karışık Bayrak
(2002
002–2003), (2004–2005), (2006–2007) Erkek / Bayan
(2002
(2002–2003)
Erkek / Bayan
(2004
(2004–2005),
(2006–2007) Erkek / Bayan
(2004
(2004–2005),
(2006–2007) Erkek
(2002–2003) Bayan / Erkek
(2002
(2004
(2004–2005),
(2006–2007) Bayan / Erkek
(2002
(2002–2003)
Bayan / Erkek
(2004
(2004–2005),
(2006–2007) Bayan
(2002
(2002–2003)
Bayan / Erkek
(2004–2005), (2006–2007) Erkek / Bayan
(2004
(2002
(2002–2003)
Erkek / Bayan
(2002
(2002–2003),
(2004–2005), (2006–2007)
2007) Erkek / Bayan
(2004
(2004–2005),
(2006–2007) Erkek
2. Gün Akşam 15.00
200m Serbest
400m Serbest
4x50 Karışık Bayrak
4x100 Karışık Bayrak
ANALİG Yüzme Açıklamaları
(2004–2005), (2006–2007) Bayan / Erkek
(2004
(2002
(2002–2003)
Bayan / Erkek
(2004
(2004–2005),
(2006–2007) Bayan
(2002
(2002–2003)
Bayan / Erkek
Sayfa 4
Download

Talimat - Analig