T.C.
DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Sayı : 48247238 /902-1
Konu : Teknisyen Kadrosu Ġlan Tashihi
04/01/2016
İLAN
Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde Münhal bulunan aĢağıda unvanı, sınıfı ve kadro derecesi bulunan
Teknisyen kadrosuna Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği, Sınav
Yönetmeliği ile Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği gereğince mülakat ve
uygulamalı sınavla naklen personel alınacaktır.
Ġsteklilerin 657. Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun DeğiĢik 48 /A maddesinde aranan genel ve özel
Ģartlarını taĢımakla birlikte,
Teknisyen Olarak Atanabilmek İçin:
1- Halen BaĢkanlığımızda görevli olmak.
2- Asaleti tasdik edilmiĢ olmak.
3- En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
4- BaĢkanlık teĢkilatında iki yıl çalıĢmıĢ olmak.
5- Bulunduğu görev mahallinde naklen atanabilecek süre kadar çalıĢmıĢ olmak.
6- Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda baĢarılı olmak.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1- Dilekçe
2- ĠĢ talep formu
3- Görevle ilgili diploma ve varsa diğer belgeler
Ġsteklilerin 04 Ocak 2016 tarihinden itibaren 18 Ocak 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze baĢvurmaları ve imtihanın yapılacağı Eğitim Merkezi
Müdürlüğümüzde 21 Ocak 2016 PerĢembe günü saat 09: 00 da hazır bulunmaları ilan olunur.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
S.NO
1
KADRONUN YERİ
Eğitim Merkezi
Müdürlüğü Bursa
UNVANI
Teknisyen
KADRO
DERECESİ
3
ADEDİ
SINIFI
1
THS
Muhammed COġKUN
Eğitim Merkezi Müdürü
.…/01/2016 VHKĠ
: H.KARA
…/01/2016 ġef
: S.BAġAK
…./01/2016 ġub.Mü : M.MERCAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------(Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğü) Ġhsaniye Mah.
Ayrıntılı bilgi için irtibat Sinan BAġAK - ġef
Emniyet Cad.No:6 Nilüfer / BURSA Posta kodu: (16130)
Telefon: 0(224) 249 6166 Faks:0(224)249 49 40 e-mail: [email protected]
Download

31/12/2015 Konu : Tek - bursa eğitim merkezi