YATIRIM TEŞVİK
SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
SUNUM PLANI
1.
2.
3.
4.
5.
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
2
1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
3
1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI
 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar”
(19 Haziran 2012 tarih ve 28328 tarihli Resmi Gazete),
 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği,
(20 Haziran 2012 tarih ve 28329 tarihli Resmi Gazete)
Aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır;
http://www.ekonomi.gov.tr
4
1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ
 Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,
 Üretim ve istihdamın artırılması,
 Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve ar- ge içeriği yüksek
bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların
özendirilmesi,
 Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,
 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile ar-ge
faaliyetlerinin desteklenmesi.
5
1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL
TEŞVİK
ÖNCELİKLİ
YATIRIM
KONULARI
STRATEJİK
YATIRIMLAR
İller arasındaki
gelişmişlik farkını
azaltmayı ve illerin
üretim ve ihracat
potansiyellerini
artırmayı hedefler.
Belirli yatırım
konularının 5.
Bölge destekleri
ile desteklenmesi
hedeflenmektedir.
Cari açığın
azaltılmasına katkı
sağlayacak katma
değeri yüksek
yatırımları
desteklenmektedir.
BÜYÜK
ÖLÇEKLİ
YATIRIMLAR
Teknoloji ve Ar- Ge
kapasitesini
artıracak, rekabet
üstünlüğü
sağlayacak
yatırımları
desteklenmektedir.
GENEL
TEŞVİK
Teşvik edilmeyecek
yatırım konuları
dışında kalan tüm
yatırımları
kapsamaktadır.
6
2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK
UNSURLARI
7
2. DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Sigorta Primi
(İşçi Hissesi)
Desteğİ
Gümrük
Vergisi
Muafiyeti
(6. Bölge için)
Gelir Vergisi
Stopajı
Desteği
(6. Bölge için)
Vergi
İndirimi
DESTEK
UNSURLARI
Sigorta Primi
İşveren
Hissesi
Desteği
KDV İadesi
(Stratejik
yatırımlar için)
Yatırım Yeri
Tahsisi
Faiz Desteği
(1 ve 2. Bölge
hariç)
8
2. DESTEK UNSURLARI
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
Öncelikli
Yatırımların
Teşviki
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
Genel Teşvik
Uygulamaları

KDV İstisnası

KDV İstisnası

KDV İstisnası
 KDV İstisnası

Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 KDV İstisnası

Gümrük Vergisi
Muafiyeti


Vergi İndirimi

Vergi İndirimi
Gümrük Vergisi
Muafiyeti

Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği

Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği

Vergi İndirimi
 Gümrük
Vergisi
Muafiyeti
 Gümrük
Vergisi
Muafiyeti

 Vergi İndirimi

Yatırım Yeri
Tahsisi

Yatırım Yeri
Tahsisi
Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Gelir Vergisi
Stopajı
Desteği*

Faiz Desteği

Faiz Desteği


Gelir Vergisi
Stopajı Desteği*

Gelir Vergisi
Stopajı Desteği*
Yatırım Yeri
Tahsisi

Faiz Desteği

Sigorta Primi
(İşçi Hissesi)
Desteği*

Sigorta Primi
(İşçi Hissesi)
Desteği*

KDV İadesi
 Sigorta Primi
İşveren
Hissesi
Desteği
 Yatırım Yeri
Tahsisi
* 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
9
2. DESTEK UNSURLARI
KDV İSTİSNASI
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve
yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve
teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi
şeklinde uygulanır.
Örneğin; yatırım projesi kapsamında 10 milyon TL tutarında KDV oranı %18
olan makine ve teçhizat temin edilecek olması durumunda, 1.800.000 TL
tutarındaki KDV ödenmeyecektir.
10
2. DESTEK UNSURLARI
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından
temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için
gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Örneğin; yatırım projesi kapsamında 10 milyon TL tutarında yaklaşık %2
gümrük vergisi tabi makine ve teçhizat ithal edilmesi durumunda,
ödenmeyecek gümrük vergisi tutarı 200.000 TL olacaktır.
11
2. DESTEK UNSURLARI
VERGİ İNDİRİMİ
Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım
için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar
indirimli olarak uygulanmasıdır.
Bu
destek,
yatırımlar
stratejik
ve
çerçevesinde
yatırımlar,
bölgesel
düzenlenen
büyük
teşvik
teşvik
ölçekli
uygulamaları
belgeleri
kapsamında sağlanır.
12
2. DESTEK UNSURLARI
I. BÖLGE İÇİN VERGİ İNDİRİMİ ÖRNEĞİ
Yatırım Tutarı
5.000.000 TL
Kurumlar Vergisi Oranı
%20
Vergi İndirimi Oranı
%50
Yatırıma Katkı Oranına Ulaşıncaya Kadar Uygulanacak
Olan Kurumlar Vergisi Oranı
%10
Yatırıma Katkı Oranı
%15
İndirilecek Vergi Tutarı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
750.000 TL
13
2. DESTEK UNSURLARI
FAİZ DESTEĞİ
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl
vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
 Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine
kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr
payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
 Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre
yatırımları ile
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.
14
2. DESTEK UNSURLARI
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar,
stratejik yatırımlar ve
bölgesel desteklerden yararlanacak
yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
15
2. DESTEK UNSURLARI
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan
ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi
işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden
kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve
bölgesel
teşvik
uygulamaları
kapsamında
düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.
16
2. DESTEK UNSURLARI
SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin
asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle
Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, Sadece 6.
Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik
belgelerinde öngörülür.
17
2. DESTEK UNSURLARI
GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave
istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının
asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin
edilmesidir.
 Sadece
6.
bölgede
gerçekleştirilecek
yatırımlar
için
düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
18
2. DESTEK UNSURLARI
ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2015-31.12.2015 Dönemi)
Normal Uygulama
Brüt Ücret
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi Stopajı (%15) (A.G.İ dahil)
Damga Vergisi (% 0,759)
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
İndirilecek Tutar
1.273,50 TL
-
178,29 TL
178,29 TL
12,74 TL
-
1.082,47 TL
162,37 TL
162,37 TL
9,67 TL
-
363,07 TL
-
910,43 TL
-
ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2015-31.12.2015 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20.5)
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)
İŞVEREN YASAL YÜKÜ
261,07 TL
261,07 TL
25,47 TL
1.560,04 TL
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
601.73 TL
19
2. DESTEK UNSURLARI
KDV İADESİ
 Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki
Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat
harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
20
2. DESTEK UNSURLARI
ASGARİ YATIRIM TUTARI
Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
 I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
 III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.
Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı
yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50
milyon TL olarak belirlenmiştir.
Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı
50 milyon TL’dir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000
TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir
il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
21
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
22
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
ÖNCELİKLİ
YATIRIMLAR
STRATEJİK
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
GENEL TEŞVİK
YATIRIMLAR
YATIRIMLAR
UYGULAMALARI
23
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim
ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.
İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları
farklılaştırılmıştır.
Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik
ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.
İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye
ayrılmıştır.
24
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
SEGE 2011
6 BÖLGE
25
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Ankara
Adana
Balıkesir
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Antalya
Aydın
Bilecik
Amasya
Aksaray
Ardahan
Bursa
Bolu
Burdur
Artvin
Bayburt
Batman
Eskişehir
Çanakkale
Gaziantep
Bartın
Çankırı
Bingöl
İstanbul
Denizli
Karabük
Çorum
Erzurum
Bitlis
İzmir
Edirne
Karaman
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Kocaeli
Isparta
Manisa
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Muğla
Kayseri
Mersin
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır
Kırklareli
Samsun
Hatay
Kilis
Kars
Konya
Trabzon
Kastamonu
Niğde
Mardin
Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Ordu
Muş
Tekirdağ
Zonguldak
Kırşehir
Osmaniye
Siirt
Kütahya
Sinop
Şanlıurfa
Malatya
Tokat
Şırnak
Nevşehir
Tunceli
Van
Rize
Yozgat
Yalova
Sivas
8 İL
13 İL
12 İL
17 İL
16 İL
15 İL
26
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
II
KDV İstisnası
I
P
BÖLGELER
III
IV
P
P
P
P
P
Gümrük Vergisi Muafiyeti
P
P
P
P
P
P
15 (10) 20 (15)
25 (20)
30 (25)
40 (30)
50 (35)
20 (15) 25 (20)
30 (25)
40 (30)
50 (35)
55 (40)
6 yıl
(5 yıl)
7 yıl
(6 yıl)
7 yıl
(6 yıl)
10 yıl
(7 yıl)
10 yıl
(7 yıl)
12 yıl
(9 yıl)
Destek Unsurları
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı OSB Dışı
Oranı (%) OSB İçi
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
V
VI
OSB Dışı
2 yıl (-)
3 yıl (-)
OSB İçi
3 yıl (-)
5 yıl
(3yıl)
5yıl
(3 yıl)
6 yıl
(5 yıl)
P
P
P
P
P
P
3 Puan
4 Puan
5 Puan
7 Puan
1 Puan
1 Puan
2 Puan
2 Puan
Yatırım Yeri Tahsisi
İç Kredi
-
-
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
-
-
-
-
-
10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
-
-
-
-
-
10 yıl
Faiz Desteği
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
27
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
ÖNCELİKLİ
YATIRIMLAR
STRATEJİK
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
GENEL TEŞVİK
YATIRIMLAR
YATIRIMLAR
UYGULAMALARI
28
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları
Yüksek Teknolojili ürünlerin
üretilmesine yönelik yatırımlar
İlaç,
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı,
Hava ve uzay taşıtları imalatı.
29
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları
AR-GE projeleri neticesinde elde
edilen ürünlerin üretilmesine
yönelik yatırımlar
Savunma alanındaki
yatırımlar
Test merkezleri, rüzgâr tüneli
vb. yatırımlar
Belirli otomotiv ve motor
yatırımları
Madencilik ve Maden Arama
Yatırımları
Eğitim yatırımları
30
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları
Enerji verimliliğine yönelik
yatırımlar
Atık ısıdan geri kazanım yolu ile
elektrik üretimi yatırımları
Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve
Yerli kömüre dayalı termik
santraller
yer altı doğalgaz depolama
yatırımları
Karbon elyaf veya entegre
kompozit malzeme
üretimine yönelik yatırımlar.
Demiryolu taşımacılığı
31
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları
Denizyolu taşımacılığı
Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgelerinde veya termal
turizm konusunda yapılacak turizm
konaklama yatırımları
Uluslararası fuar alanı
yatırımları
32
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Destek Oran ve Süreleri*
P
P
Yatırıma Katkı Oranı (%)
40 (30)
Vergi İndirim (%)
80 (70)
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
P
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
7 yıl (6 yıl)
İç Kredi
5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
2 Puan
*1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği
6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği
33
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
ÖNCELİKLİ
YATIRIMLAR
STRATEJİK
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
GENEL TEŞVİK
YATIRIMLAR
YATIRIMLAR
UYGULAMALARI
34
Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının
üzerinde olması
KRİTERLERİ
DEĞERLENDİRME
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az
olması
Katma değerin asgari %40 olması
Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat
tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması
Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar Türk Lirasının
üzerinde olan öncelikli yatırım olması
35
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
P
P
50
7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
P
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
Destek Oran ve Süreleri*
İç Kredi
Döviz / Dövize
Endeksli Kredi
5 Puan
2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
KDV İadesi
P (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
36
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
ÖNCELİKLİ
YATIRIMLAR
STRATEJİK
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
YATIRIMLAR
YATIRIMLAR
GENEL
TEŞVİKLER
37
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Motorlu Kara Taşıtları
Rafine Edilmiş
Petrol Ürünleri İmalatı Ana ve Yan Sanayi
(Ana Sanayi 200 Milyon TL)
(1 Milyar TL )
(Yan Sanayi 50 Milyon TL)
Liman ve Liman
Kimyasal Madde ve
Hizmetleri Yatırımları Ürünlerin İmalatı
(200 Milyon TL)
(200 Milyon TL)
Transit Boru Hattıyla
Taşımacılık Hizmetleri
Yatırımları
(50 Milyon TL)
Elektronik Sanayi
Yatırımları
(50 Milyon TL)
38
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Hava ve Uzay Taşıtları
ve/veya Parçaları İmalatı
Yatırımları
(50 Milyon TL)
Demiryolu ve Tramvay
Lokomotifleri ve/veya
Vagon İmalatı Yatırımları
(50 Milyon TL)
Makine (Elektrikli
Makine ve Cihazlar
Dahil) İmalatı Yatırımları
(50 Milyon TL)
İlaç Üretimi
Yatırımları
(50 Milyon TL)
Metal Üretimine
Yönelik Yatırımlar
(50 Milyon TL)
Tıbbi Alet, Hassas ve
Optik Aletler İmalatı
Yatırımları
(50 Milyon TL)
39
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER
Destek Unsurları
I
II
III
IV
V
VI
KDV İstisnası
P
P
P
P
P
P
Gümrük Vergisi Muafiyeti
P
P
P
P
P
P
OSB Dışı
25 (20) 30 (25)
35 (30)
40 (35)
50 (40)
60 (45)
OSB İçi
30 (25) 35 (30)
40 (35)
50 (40)
60 (45)
65 (50)
OSB Dışı
2 yıl (-)
3 yıl (-)
OSB İçi
3 yıl (-)
5 yıl
(3yıl)
5yıl
(3 yıl)
6 yıl
(5 yıl)
6 yıl
(5 yıl)
7 yıl
(6 yıl)
7 yıl
(6 yıl)
10 yıl
(7 yıl)
10 yıl
(7 yıl)
12 yıl
(9 yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi
P
P
P
P
P
P
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
-
-
-
-
-
10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
-
-
-
-
-
10 yıl
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
40
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
ÖNCELİKLİ
YATIRIMLAR
STRATEJİK
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
GENEL TEŞVİK
YATIRIMLAR
YATIRIMLAR
UYGULAMALARI
41
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölge ayrımı yapılmaksızın;
 Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik
uygulamaları kapsamında yer almayan ve
 Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan
yatırımlardır.
DESTEKLER:
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
42
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel
Teşvik
Uygulamalarının,
yatırım
havzalarının
oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri
çerçevesinde;
 OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
 Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar
Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri
Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar.
43
4. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
44
4. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
BÖLGESEL ve BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA
VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Vergi İndirim
Oranı
(%)
2015-2016 Harcamaları İçin İşletme
/ Yatırım Döneminde
Uygulanabilecek Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi
Bölge
15 (25)*
50
50
50
II. Bölge
20 (30)*
55
55
45
III. Bölge
25 (35)*
60
60
40
IV. Bölge
30 (40)*
70
65
35
V. Bölge
40 (50)*
80
70
30
VI. Bölge
50 (60)*
90
80
20
I.
* Büyük Ölçekli Yatırımlar
45
4. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Bölgeler
1
2
3
4
5
6
31.12.2015’e 01.01.2016
kadar
itibarıyla
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
Destek Tavanı
(Sabit Yatırıma Oranı - %)
Bölgesel
Teşvik
Büyük Ölçekli
Yatırımlar
Stratejik
Yatırımlar
10
3
15
15
5
15
20
8
15
25
10
15
35
11
15
-
-
-
Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7
yıldır.
46
4. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
FAİZ DESTEĞİ
Destek Oranı
Uygulamalar
Azami Destek Tutarı
(Bin TL)
TL Cinsi Kredi
Döviz Cinsi Kredi
Ar-Ge ve Çevre
5 Puan
2 Puan
500
Stratejik Yatırımlar
5 Puan
2 Puan
Yatırımın %5’i ve
azami 50.000
3. Bölge
3 Puan
1 Puan
500
4. Bölge
4 Puan
1 Puan
600
5. Bölge
5 Puan
2 Puan
700
6. Bölge
7 Puan
2 Puan
900
Bölgesel
Teşvik
47
5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
48
5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
TEŞVİK BELGESİ NEDİR?
Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden,
yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi
halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı
sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek
yatırımlar için düzenlenen belgedir.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
49
5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?
 Gerçek kişiler, adi ortaklıklar,
 Sermaye şirketleri,
 Kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları,
 Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki
meslek kuruluşları,
 Dernekler ve vakıflar,
 Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik
belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
50
5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR ?
 Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı’dır.
 Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar
kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç
olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını
aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı
olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına ve
Kalkınma Ajanslarına (yerel birimler) müracaat
edilebilmektedir.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
51
5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINABİLİR ?
 Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makine ve
teçhizatlar,
 Bina – inşaat harcamaları,
 Arsa-arazi harcamaları,
 Diğer yatırım harcamaları:
 Yardımcı makine ve teçhizatlar,
 İthalat ve gümrükleme giderleri,
 Taşıma, sigorta ve montaj giderleri
 Etüd ve proje giderleri vb.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
52
TEŞEKKÜRLER…
M. BUĞRA KARAMIŞ
DT Uzmanı
[email protected]
Tel:(312)204 7625
19 Kasım 2015,İstanbul
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. DESTEK UNSURLARI
VERGİ İNDİRİMİ
İKİ AŞAMALI UYGULAMA
• Yatırım Dönemi –Diğer kurum kazançlarına da uygulanabilir.
İndirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına
mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve
toplam yatırıma katkı tutarının;
Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda; 1 inci bölgede
%50 sini, 2 nci bölgede %55 ini, 3 üncü bölgede %60 ını, 4 üncü
bölgede %65 ini, 5 inci bölgede %70 ini ve 6 ncı bölgede %80 ini,
Stratejik yatırımlarda; 6 ncı bölgede %80 ini, diğer bölgelerde %70 ini
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilir.
• Kısmen veya Tamamen İşletmeye Geçiş Dönemi
Sadece teşvikli yatırımdan elde edilen kazanca uygulanır.
3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
GÖSTERGELER
İstihdam Göstergeleri
Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite
Göstergeleri
Mali Göstergeler
Demografik Göstergeler
Eğitim Göstergeleri
Sağlık Göstergeleri
Erişilebilirlik Göstergeleri
Yaşam Kalitesi Göstergeleri
TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI
DEĞİŞKEN
SAYISI
8
15
7
5
6
5
6
9
61
YATIRIM TEŞVİK
SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Download

19 Kasım 2015 T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi