İLAN
ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
No
İŞLEM
Meop
No:
Taşınmaz Yeri
İmar
Durumu
Ada/
Parsel
1
Satış
07030104965
Yeşilöz Mah.
İmarsız
-- / 755
2
Satış
07030112904
Karapınar Mah.
İmarsız
3
Satış
07030112950
Mahmutseydi Mah.
İmarsız
4
Satış
07030111839
Gümüşgöze Mah.
İmarsız
Satış
Yüzölçümü
(m²)
İhale
Tarihi:
İhale Saati
27.790,00-TL
19.01.2016
09:00
34.200,00-TL
10.260,00-TL
19.01.2016
09:20
59.040,00-TL
17.710,00-TL
19.01.2016
09:40
Fiili
Durumu
Hazine
Hissesi
Cinsi
Tahmini Bedel
(TL)
1.544,00 m²
Ev ve Bahçe
Tam
Pürenlik
92.640,00-TL
132 / 10
4.558,97 m²
Boş
Tam
Kayalık
201 / 2
1.681,85 m2
Boş
Tam
Tarla
220 / 127
3.125,48 m2
Geçici Teminat
(TL)
Boş
Tam
Hali Arazi
27.990,00-TL
8.395,00-TL
19.01.2016
10:00
557,27 m2
İşgalli
( Sera ve Bahçe )
Tam
Arsa
780.178,00-TL
234.050,00-TL
19.01.2016
10:30
Kestel Mah.
Ticaret Alanı
1006 / 9
07030117836
Kestel Mah.
Ticaret Alanı
997 / 7
595,90 m2
Boş
Tam
Arsa
834.260,00-TL
250.275,00-TL
19.01.2016
11:00
07030110765
Kargıcak Mah.
Konut Alanı
524 / 2
2.085,00 m2
Boş
Tam
Arsa
354.450,00-TL
106.335,00-TL
19.01.2016
11:30
8
Satış
07030119568
Kargıcak Mah.
Tercihli Kullanım Alanı
731 / 5
501,00 m2
Boş
Tam
Arsa
350.700,00-TL
105.210,00-TL
19.01.2016
14:00
9
Satış
07030102713
Deretürbelinas Mah.
İmarsız
401 / 4
278,26 m2
Boş
Tam
Ham Toprak
5.570,00.-TL
1.670,00-TL
19.01.2016
14:30
10
Satış
07030120932
Karapınar Mah.
İmarsız
133 / 10
2.090,01 m2
Boş
Tam
Tarla
29.270,00-TL
8.780,00-TL
19.01.2016
15:00
11
Satış
07030107344
Karapınar Mah.
İmarsız
131 / 89
1.003,39 m2
Boş
Tam
Kayalık
10.040,00-TL
3.010,00-TL
19.01.2016
15:20
12
Satış
07030107359
Karapınar Mah.
İmarsız
134 / 2
818,54 m2
Boş
Tam
Kayalık
9.830,00-TL
2.945,00-TL
19.01.2016
15:40
07030200670
Mahmutlar Mah.
İmarsız
DHTA
832,00 M2
İskele
Tam
DHTA
106.000,00-TL
31.800,00-TL
19.01.2016
16:00
5
6
Satış
7
Satış
13
30 yıl süreli
Kullanma İzni
07030117853
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no.lu taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 13 no.lu taşınmazın iskele yeri olarak
kullanılmak üzere kullanma izni ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- 5 ve 6 no.lu taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak ayrılmıştır. ( Emsal : 0,75 olup 4 kata müsaadelidir.)
3- 7 no.lu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır. ( Emsal : 0,40 olup, 4 kata müsaadelidir. )
4- 8 no.lu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tercihli Kullanım alanı olarak ayrılmıştır. ( Emsal: 1,00 olup, 5 kata müsaadelidir. )
5- 13 no.lu 832,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz iskele olarak kullanılmak üzere 30 yıl süreli Kullanma İznine esas olmak üzere 1 yıl süreli Ön İzin verilecektir.
6- 13 no.lu taşınmaz ileride lehine kullanma izni verilecek olan yatırımcıya, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki söz konusu alan üzerinde fiili kullanım olması nedeniyle imar planı yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama
projelerinin hazırlattırılması ve yetkili birimlere onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilmesine imkan vermek amacıyla yapılacak olan kullanma izni ihalesi sonunda kararlaştırılacak kullanma izni bedelinin tamamının ödenmesi
karşılığında 1 yıl süreyle ön izin verilecektir.
7- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no.lu taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 SK 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünebilir ve
kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
8- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
9- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı ( Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç
edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. ) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını
bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini ( Beyannamenin haricinde düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur. ) İhale saatinden önce
Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
10- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden
dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
12- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks : 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adres inden de takip edilebilir.
Download

19.01.2016 Alanya