ZABIT KÂTİBİ BAŞVURU FORMU
Soyadı
:
Adı
Nüfusa kayıtlı
olduğu yer :
:
Doğum tarihi :
FOT OĞRAF
Baba adı :
Ana adı :
Bilgisayar seviye
belirlenebilmesi için
kullanacağı klavye
En son bitirdiği okulun adı, bölümü ve Mezuniyet tarihi:
KPSS B Grubu 2012 Puanınızı yazınız
KPSS P93 Puanı (Önlisans):
KPSS P3 (Lisans):
Askerlik hizmeti yapıldı mı?
Evet
Sabıka kaydı var mı?
Var
Yed. Sb.
F
KPSS P94 PUANI (Ortaöğretim):
Yapıldıysa şekli :
Hayır
BİLGİSAYAR
Q
(00.000 şeklinde)
Yapılmadıysa sebebi :
Er
Varsa yargılama ve
mahkûm olma sebebi:
Tecil
Mahkûmiyeti varsa süresi ve sonucu
Yok
Yıl
Tecil
T.C. Kimlik Numarası:
Muaf
Af
Ay Gün
Para cezası
İnfaz
Varsa önce ve hâlen çalıştığı yerin adı:
Çalıştığı yerdeki sicil numarası, çalıştığı tarihler:
Açık yazışma adresi :
İş bu zabıt kâtibi kadrosuna başvuru formunu gerçeğe
uygun olarak doldurdum.
Telefon
Ev:
GSM:
Formu İnceleyen
Adı, Soyadı
Tarih ve imza
:
:
Zabıt kâtibi alımına kabul edilmemi, vuku bulacak adres
değişikliğini Başkanlığa hemen bildirmediğim takdirde hiç
bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.
....../....../2014
İmza
AÇIKLAMALAR
1- Cevaplar, müracaatta bulunanın el yazısı ile okunaklı ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.
2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3- Cevaplar seçme kutularına X işareti koymak suretiyle belirtilecektir.
İSTENİLEN BELGELER
1- KPSS - 2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi,
2- Diploma fotokopisi. (Girilen KPSS sonucuna uygun)
3- Nufüs cüzdanı fotokopisi.
4- Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
5- Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya Özel Şartlar (a) maddesinde
belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.
6- Bilgisayar seviye belirleme sırasında nüfus cüzdanı aslının bulundurulması zorunludur.
Download

zabıt kâtibi başvuru formu