Sirküler No: 2015-36
28.12.2015
GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK
ORANLAR VE HADLER
290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılında uygulanacak olan maktu had
ve tutarlarla ilgili yapılan düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
1.1. Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri
için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak
tespit edilmiştir.
Yıllar
2016 Yılı İçin
2015 Yılı İçin
2014 Yılı İçin
Tutar
3.800 TL
3.600 TL
3.300 TL
1.2. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde
yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer
alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına
yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında
uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.
Yıllar
2016 Yılı İçin
2015 Yılı İçin
2014 Yılı İçin
Tutar
13,70 TL
13,00 TL
12,00 TL
1.3. Engellilik indirimi tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indiriminin
2016 takvim yılı için belirlenen tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2016 Yılı Engellilik İndirimi
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün
Asgari % 80’ini Kaybedenler)
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün
Asgari % 60’ını Kaybedenler)
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün
Asgari % 40’ını Kaybedenler)
Tutar
900 TL
460 TL
210 TL
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No: 2015-36
28.12.2015
1.4. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin
tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer
alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye
sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.
1.5. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, basit usule tabi
olmanın özel şartlarının 2016 takvim yılı için belirlenen tutarları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
1 numaralı bent için
2 numaralı bent için
3 numaralı bent için
Tutar
88.000 TL ve 126.000 TL
42.000 TL
88.000 TL
1.6. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı
kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL
olarak tespit edilmiştir.
Yıllar
2016 Yılı İçin
2015 Yılı İçin
2014 Yılı İçin
Tutar
11.000 TL
10.600 TL
9.700 TL
1.7. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin
istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.
Yıllar
2016 Yılı İçin
2015 Yılı İçin
2014 Yılı İçin
Tutar
24.000 TL
23.000 TL
21.000 TL
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No: 2015-36
28.12.2015
1.8. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt
bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580
TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi
gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin
vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
2016 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri
Oran
12.600 TL'ye kadar
% 15
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası
% 20
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için
5.370 TL), fazlası
% 27
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900
TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının
110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası
% 35
Saygılarımla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Download

gelir vergisi kanunu yönünden 2016 yılında uygulanacak oranlar ve