Sayı: 18865
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2014
30 Aralık 2015
Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu
Saat: 10:00
Geçici sonuçlara göre 2014 yılında faal olan girişimlerin %41,7’si hizmet sektöründe, %39,1’i ise ticaret
sektöründedir. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım
ayrıntısında ise ilk üç sıraya göre toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin
onarımı sektöründen sonra %15,4 ile ulaştırma ve depolama ve %12,4 ile imalat sanayi sektörleri yer aldı.
Girişim sayıları, istihdam ve katma değerin sektörlere göre oransal dağılımı, 2014
Hizmet sektörü toplam istihdamın %36,1’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %29,1 oldu. NACE
Rev. 2 kısım ayrıntısında ise %26,8’lik pay ile imalat sanayi ilk sırada yer alırken, %23,2 ile toptan ve
perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %11,5 ile inşaat sektörü izledi.
Faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek pay sanayi sektöründe oluştu
Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde %43,1’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla
bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı %30,3 iken, ticaret
sektörünün katma değer payı %19,6 oldu.
Katma değerin imalat sanayi bölümlerine göre oransal dağılımı, 2014
NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre imalat sanayi sektörü %35,5
paya sahipti. İmalat sanayi kısmının bölümlerine göre yaratılan faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek
paya sahip bölümler ise sırasıyla %11,6 ile gıda ürünlerinin imalatı, %10 ile tekstil ürünlerinin imalatı ve %8,4
ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı oldu.
Hizmet sektörlerinde ciroda en yüksek payı ulaştırma ve depolama sektörü aldı
Ulaştırma ve depolama sektörü ciroda %38,3’lük pay ile ilk sırada yer aldı. Hizmetlerde yaratılan ciroda en
yüksek paya sahip diğer kısımları ise sırasıyla %12,8 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, %12,5 ile
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %11,9 ile bilgi ve iletişim ve %11,1 ile mesleki, bilimsel ve teknik
faaliyetler izledi.
Cironun hizmetlerde kısımlara göre oransal dağılımı, 2014
İmalat sanayindeki girişimlerin %59,6’sı düşük teknoloji ile çalıştı
Düşük teknolojide yoğunlaşan imalat sanayindeki girişimler, istihdamın %53’ünü, faktör maliyetiyle katma
değerin %39,4’ünü oluşturdu.
İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı, 2014
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 27 Aralık 2016’dır.
_______________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin derlenmesinde tamsayım ve örnekleme yöntemleri bir arada
kullanılmıştır. 20+ çalışanı olan girişimlerde tamsayım, 1-19 çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi
kullanılarak toplam 180 987 girişimden veri derlenmiştir. Araştırmada faaliyet sınıflaması olarak NACE Rev. 2
kullanılmıştır.
Haber bülteninde sanayi; madencilik ve taşocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı ile su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörleri olarak gruplandırılmıştır.
Haber bülteninde hizmet; ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim,
gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri olarak
gruplandırılmıştır.
Bilgi için: Ali GÜNEŞ
Telefon: +903124100401
e.posta: [email protected]
Download

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-(2014