İHALE İLANI
NİZİP KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜNCE
TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR.
Nizip Kaymakamlığı Nizip Konaklama Tesisi olarak kullanılan Konteynır kent' de 2 ve
Çadırkent' de 3 olmak üzere 5 adet marketin 2886 Sayılın Devlet İhale Kanunu 51/g maddesi
gereğince pazarlık usulü ile 1 (bir) yıllığına ihaleye çıkarılacaktır.
1-1 HALE KONUSU : Market Kiralaması
a)NİTELİGİ
: Gayrimenkul Kiralanması (Nizip Kaymakamlığı Nizip Konaklama Tesisi, Market
olarak işletilmek üzere
b)MİKTARI
: 5 Adet Market
c)YERİ
: Nizip Kaymakamlığı Çadırkent'de 3 Konteynırkent' de 2 olmak üzere 5 ad. Market
2-İHALE ŞARTNAME VE EKLERİ
a)ALINACAGI YER: Nizip Kaymakamlığı Malmüdürlüğü
b)HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI: ihaleye girecek olan istekliler teknik şartname ve eklerini ücretsiz
alarak mesai saatleri içinde yukarıda yazılı adresten temin edebilir.
3-İHALENİ N
:
a ) Y A P l L A C A Ğ l Y E R : Nizip Malmüdürlüğü Makam Odası
Konteynırkent' deki 1 Nolu Market 25/12/2015' de saat 09:00 da yapılacaktır.
Konteynırkent' deki 2 Nolu Market 25/12/2015' de saat 10:00 da yapılacaktır.
Çadırkent' deki 1 Nolu Market 25/12/2015' de saat 11:00 de yapılacaktır.
Çadırkent' deki 2 Nolu Market 25/12/2015' de saat 14:00 de yapılacaktır.
Çadırkent' deki 3 Nolu Market 25/12/2015' de saat 15:00 de yapılacaktır.
c ) U s u l ü : 2886 S a y ı l ı Devlet İhale K a n u n u 51/G maddesi gereği Pazarlık Usulü
4 - T a h m i n Edilen Bedel:(Yıllık)
Konteynırkent 1 Nolu : 1 5 9 . 8 4 8 , 0 0 T L
Konteynırkent 2 Nolu : 1 5 9 . 9 0 0 , 0 0 T L
Çadırkent 1 Nolu : 2 1 0 . 1 0 5 , 0 0 T L
Çadırkent 2 Nolu : 2 1 0 . 2 2 2 , 0 0 T L
Çadırkent 3 Nolu : 2 1 0 . 5 2 8 , 0 0 T L ' dir
a ) Geçici T e m i n a t : 7 . 5 0 0 , 0 0 T L
b ) Tekliflerin Verileceği yer: Nizip Malmüdürlüğü m a k a m odası
5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
Madde 1 - İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A - Gaziantep il sınırları içerisindeki tebligat adresi (telefon, faks, e-posta vs.)
B - Ticaret ve Sanayi odası belgesi ( 2014 veya 2015 yılı içinde alınmış)
a)
Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından
veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014
veya 2015 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
c) Tek bir market için Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya
tüzel kişilerin her birinin a ve b bentlerdeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak
girişim belgesi,
d) ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin faaliyet alanının GAZİANTEP İL SINIRLARI
marketçilik ve toptan gıda alım satımı olması ve fiilen bu işi yapıyor olması, bunun ilgili
vergi dairesi kaydı ve faaliyet raporu
C- İmza sirküleri
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin B maddesinin B bendinin (a) , (b) ve (d) fıkralarındaki esaslara göre temin
edecekleri belgeler,
D -
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
E - Diğer belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline ilişkin ve son durumunu gösterir)
b) İdari ve Teknik şartnamelerin ekleriyle birlikte tüm sayfalarının kaşeli ve imzalı bir
örneği (okunup incelendiği ve bütün hükümlerin kabul edildiği anlamını taşımak üzere)
F -İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi (EKTE YER ALAN ÖRNEĞE
GÖRE)
(İş ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D ve E bendinin (a), (b) ve (c)alt bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
G- Bu şartnamenin yazılı esaslarına göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
* İhaleye katılan Firma/ortak girişim temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve
Firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse Firma/ortak girişim
yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir.
İHALEYE
KATILAN
YETKİLİ
KİŞİ
NOTER
ONAYLI
İMZA
BEYANNAMESİNİ
DE
BERABERİNDE
GETİRECEKTİR.
* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya
ortak girişimi oluşturan istekliler adına vekâleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir.
Madde 5- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Nizip Kaymakamlığı Malmüdürlüğü
b) İhale dokümanının alınabileceği yer: Nizip Kaymakamlığı Malmüdürlüğü
5.2. ihale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgeler, Türkçe yazılmıştır.
Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı
6.1. ihale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname.
b) Teknik Şartname.
c) Tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kullanılacak yerlere ait kira sözleşmesi
d) Standart formlar:
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler
ile
isteklilerin
yazılı
talebi
üzerine
İdare tarafından
yapılan
yazılı
açıklamalar,
ihale
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
6.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene
aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
b ) T e b l i g a t için a d r e s beyanı v e ayrıca irtibat için telefon ve v a r s a faks numarası
c ) S o n bir yılda vergi dairesinde bu işten dolayı mükellef olduğuna dair belge
ç ) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde:
- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve S a n a t k â r l a r o d a s ı n d a n ihale tarihinin
içerisinde bulunduğu alınmış. T ü z e l kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
- Teklif v e r m e y e yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi v e y a bu
gösteren belgeler ile tüzel isteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
hususları
- Katılım olması halinde örneği ş a r t n a m e ekinde verilen ortak girişim B e y a n n a m e s i
-Teklilerin vekâleten ihaleye katılması halinde, katılan noter tasdikli vekâletnamesi ve
noter tasdikli imza b e y a n n a m e s i
7 - Alanında tekel o l u ş m a m a s ı v e piyasa şartlarında rekabetin sağlanabilmesi için istekliler
bağımsız üç ayrı marketin birisinin işletmesine talip olabilirler, bu nedenle birinci
bağımsız bölümün ihalesini alan katılımcı ihalesi yapılacak olan ikinci ve üçüncü
bölümlerin ihalesine k a t ı l m a y a c a k ve teklif veremeyecektir.
Download

ihale ilanı nizip kaymakamlığı malmüdürlüğünce taşınmaz