İHALE İLANI
1- İdarenin
a-) Adresi
: C um huriyet M ahallesi Hüküm et Konağı K a t : 3 Delice / Kırıkkale
b-) Telefon ve Faks numarası
: Tel : 0 318 618 54 00
Fax:
0 318 618 54 00
Elektronik Posta Adresi
C ) (Varsa)
: __________________________________________________________________
2- İhale konusu yapım isinin adı : Delice İlçesi Büyiikyağlı, Halitli-Ç ongar ve Kurtoğlu-Kocabaş Köyleri
Terfîli içmesuyu Tesislerinin Solar Sistem ile çalıştırılm ası için Güneş
Enerji paneli kurulması ve etrafının tel örgü ile çevrilm esi işi
a- Niteliği,Türü ve Miktarı
)
: Delice İlçesi Büyükyağh, Halitli-Çongar ve Kurtoğlu-Kocabaş Köyleri
Terfîli içmesuyu Tesislerinin Solar Sistem ile çalıştırılması için Güneş
Enerji paneli kurulması ve etrafının tel örgü ile çevrilmesi işi İle İlgili
Hazırlanan Projedeki İşler
Yapılacağı yer (Teslim
k ^ yeri)
Delice İlçesi Büyükyağh,Çongar-Halitli, Kurdoğlu-Kocabaş Köyleri
' İçmesuyu Terfi Binaları
c-) İşe başlama tarihi
: Sözleşme yapıldıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,
d-) İşin süresi
: Yer teslim inden itibaren 180 takvim gündür.
3- İhalenin
a-) Yapılacağı yer
: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Konağı K a t: 3 Delice /
b-) Tarihi ve Saati
: 30 /
c-) İhale şekli
: Açık İhale Usulü
12 /
2015
Çarşamba günü, s a a t:
Kırıkkale
14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak kriterler:
4-1- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) T eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde N oter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel
kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
d) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi.
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi, (Ortaklık
olsun, olmasın Teklif zarfına doldurularak konulacaktır.)
j) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnam ede belirlenen iş ortaklığı beyannam esi
(İş Ortaklığı olmaması halinde "iş ortaklığım yoktur." yazılıp, kaşelenip,im zalandıktan sonra ihale
dosyasına konulacaktır.
4.2. M esleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası gereken kriterler
a) İş deneyim belgeleri : İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kam u veya özel sektörde
tek lif bedelinin en az % 50 oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlediği veyahut yönettiği
idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş (Güneş Enerji Sistem leri) ile ilgili deneyimini gösteren ve
tek lif edilen bedelin %50 oranından az olm am ak üzere tek sözleşm eye ilişkin iş deneyim belgesi,
b) Bu ihalede, 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayım lanan B enzer işler tebliğinin
(A).Altyapı Başlığının IV. Grup işler ile (D) Elektrik başlığının III G ruunda bulunan işler benzer iş olarak
kabul edilecektir
c) İnşaat M ühendisleri, Elektrik M ühendisleri ve m imarlar gerçek kişi sıfatıyla iş deneyim belgesi yerine
diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılabilirler.
d) Tüzel Kişi tarafından iş deneyimi gösterm ek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil m emurlukları veya yeminli mali m üşavir yada serbest m uhasebeci mali m üşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge
e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini gösterm ek üzere en az 5 yıldır en az % 51 hissesine sahip m im ar veya
m ühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası / ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil m em urlukları ve ya yeminli mali m üşavir ya da serbest m uhasebeci mali
m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son beş
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
5- Ekonom ik Açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale dokümanı Delice Kaymakamlığı İlçe Özel İdare M üdürlüğü (H üküm et Konağı Kat: 3) Delice / Kırıkkale
adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL karşılığı aynı adresten tem in edilebilir. İhaleye tek lif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale saatine kadar Birlik Başkanlığına tutanak karşılığı teslim edilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
toplam bedel üzerinden Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Tip Sözleşm e imzalanacaktır.
10- İstekliler tek lif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat
vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye tek lif veremezler.
Download

ihale ilanı