İSTANBUL İLİ 63. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ YER, ZAMAN VE BAŞVURAN HEKİMLERİ İÇEREN GEÇİCİ LİSTE İLANI
İlimizde boş olan ve çeşitli nedenlerden dolayı boşalan aile hekimliği pozisyonları için yapılacak olan Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri 29 ARALIK 2015 tarihinde Salı Günü saat 18:30' da İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
Yemekhane Salonunda yapılacaktır. Oturum saat 18:30' da başlayacaktır.
Adres : Ginza Plaza Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:81-83 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL
Telefon : 0 212 409 20 00 (2129-2132-2133)
25 Aralık 2015 tarihi itibarı ile sona eren İstanbul İli Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme Başvuru İşlemleri sonucunda gerekli başvuru evraklarını Müdürlüğümüze zamanında ulaştırmış olan hekimlerimizin hesaplanmış hizmet
puanlarını içeren geçici listeler aşağıda yer almaktadır.
Bu geçici listelerdeki hekimlerimizin başvuruları hakkında Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olan incelemeler sonuçlandığında Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılmasına engel bulunmayan hekimlerimizi içeren kesin
listeler, 29 Aralık 2015 Salı Günü aşağıda yer alan geçici listeler ile değiştirilecektir. Dolayısıyla başvuru yapan hekimlerimizin aynı linkten “Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri; Yer, Zaman, Hekim Listesi İlanı”nın yenilenip yenilenmediğini
takip etmesi gerekmektedir.
Kesin listelerin aşağıda ilan edilmesi tebligat yerine geçmiş olacaktır. Ancak Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılmasına engel bulunduğu için kesin listelere dahil edilmeyen hekimlerimize (başvurularında
belirtmiş oldukları telefon numaralarından ulaşılarak) katılımlarına engel teşkil eden nedenler hakkında ivedilikle bilgi verilecek olup, talepleri olması halinde söz konusu bilgi kendilerine yazılı olarak ayrıca gönderilecektir.
Geçici listelerde yer alıp ilan edilmiş hizmet puanına itirazı olan hekimlerimizin, itirazlarını 29 Aralık 2015 Salı Günü saat 14:00’ a kadar Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Uygulama Şubesi' ne şahsen başvuru yaparak gerçekleştirmeleri
gerekmektedir. Posta, telefon ve internet yolu ile yapılan ve 29 Aralık 2015 Salı Günü saat 14:00’ dan sonra yapılan itiraz başvuruları kabul edilemeyecektir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• İstanbul İli Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılacak olan hekimlerin veya noter aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerin T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
• Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter onaylı “29/12/2015 tarihinde, İstanbul İli Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’
nde …….....… hizmet puanım ile sıram geldiğinde şahsım adına tercih yapma, pas geçme, aile hekimliği hizmet sözleşmesi imzalama, tercih hakkından feragat etme gibi tüm yasal haklarımı …………’na veriyorum” ibaresini içeren ve
kimlik bilgilerininde noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi tercih ve yerleştirme toplantısına katılabilir.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne katılacak olan hekimler veya vekalet verdikleri kişiler dışında salonlara giriş yapılamayacaktır. Bu nedenle tercih ve yerleştirme toplantısına katılacak kişilerin yalnız gelmesi
rica olunur.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne katılacak olan hekimler veya vekalet verdikleri kişilerin, tercih edilebilecek aile hekimliği pozisyonları hakkında "ilgili aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimliği uzmanı
kontenjanlarının mevcut durumu, ilgili birimin dahil olduğu Aile Sağlığı Merkezi'nden ayrılışının söz konusu olup olmadığı, binasının mevcut olup olmadığı , nüfusu ve Kentsel Dönüşüm Kapsamında bulunup bulunmadığı " gibi ihtiyaç
duyacakları her türlü güncel bilgiyi 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri öncesinde ilgili Toplum Sağlığı Merkezleri'nden edinmeleri gerekmektedir.
• Yerleştirme İşlemleri için başvuru yapan hekimler salona, kişiye özel olarak verilecek yaka kartları ile giriş yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu yaka kartlarını temin etmek üzere kişilerin kendilerinin salona alınacakları saatten en az yarım
saat daha erken gelmeleri aksaklık yaşanmaması için önem arz etmektedir.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılacak olan kişilerden taşınabilir kişisel bilgisayarı olanların, söz konusu bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri işlemleri takip etmek adına kendilerine kolaylık sağlayacaktır.
• Aile Hekimliği 63. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri' ne katılacak İstanbul İlinde Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışmakta olan hekimlerin boş bir Aile Hekimliği Birimi' ni tercih etmesi durumunda, kendilerinin boşaltmış olacakları Aile Hekimliği
Birimleri de sıradaki hekimler tarafından tercih edilebilecektir. Dolayısıyla hekimlerimizin tercih ve yerleştirme toplantısına gelmeden önce sözü geçen boşalabilecek Aile Hekimliği Birimleri hakkında da bilgi edinmesi kendilerine kolaylık
sağlayacaktır.
İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 63. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ' NE
BAŞVURAN HEKİMLERİ İÇEREN GEÇİCİ LİSTE
SIRA
NO
OTURUM
BAŞLANGIÇ
SAATİ
1
18:30
SIRA
NO
OTURUM
BAŞLANGIÇ
SAATİ
2
18:30
ġENOL
3
18:30
HAYRĠYE
SIRA
NO
OTURUM
BAŞLANGIÇ
SAATİ
4
18:30
BAHAR
5
18:30
SELĠN
6
18:30
GÜLCAN
SIRA
NO
OTURUM
BAŞLANGIÇ
SAATİ
7
18:30
BĠLGE
8
18:30
ġEFKAT
GÖREVE BAŞLAYIŞ
TARİHİ
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
21/12/15
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
DOĞUM SONRASI 1 DEFALIK
ÖNCELİK HAKKI
HİZMET PUANI
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
ALTUN
19388,20
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
YER DEĞİŞİKLİĞİ
SARIYER
Sarıyer 3 Nolu ASM
34.30.048
KÜLBAY YÜKSEL
13076,37
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
YER DEĞİŞİKLİĞİ
MALTEPE
Zümrütevler 1 Nolu ASM
34.27.086
HİZMET PUANI
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
DAĞ CAN
5941.18
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
İLK KEZ BAŞVURU
ÇAKMAK
3041,10
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
İLK KEZ BAŞVURU
ġAHĠN ERYILMAZ
4157.39
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
İLK KEZ BAŞVURU
HİZMET PUANI
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
ġĠMġEK DĠNÇ
34285,76
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BEġĠKTAġ
BeĢiktaĢ 3 Nolu ASM
34.10.028
AYDIN KARADUMAN
32640,61
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ATAġEHĠR
Ġnönü ASM
34.03.069
ADI
SOYADI
KOÇ YEġĠLTOPRAK
AYSUN
ADI
ADI
SOYADI
SOYADI
ŞUANDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞU
İLÇE
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
ŞUANDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞU
ADI
SOYADI
İLÇE
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Geçici Madde 3/2'ye Göre
9
18:30
TURGUT
ÇALIġKAN
26883.51
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
10
18:30
SERTAÇ
ÇELEPÖVEN
25955,09
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KADIKÖY
Göztepe ASM
34.23.076
11
18:30
BURÇĠN
ERDEM
24487.51
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KADIKÖY
Dumlupınar ASM
34.23.108
12
18:30
YILDIRIM
BOZKURT
23780,12
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
SANCAKTEPE
Osmangazi TaĢpınar ASM
34.29.058
13
18:30
BÜLENT
PAKĠġ
23572.79
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BEġĠKTAġ
Karanfilköy ASM
34.10.038
14
18:30
HAKAN
GÜR
22641,31
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
SULTANBEYLĠ
Sultanbeyli 3 Nolu ASM
34.32.061
15
18:30
ÖZLEM
ALYEġĠL
21886,25
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
FATĠH
Ġmrahor ASM
34.20.054
16
18:30
GÜLTEKĠN
FĠDAN
21630,19
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BEġĠKTAġ
Karanfilköy ASM
34.10.039
17
18:30
ORKUN
ĠNAN
20837,26
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
SARIYER
Ayazağa ASM
34.30.082
18
18:30
ZUHAL
KAYA
20514,06
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KADIKÖY
Fikirtepe ASM
34.23.115
19
18:30
SĠBEL
SÜTLÜOĞLU
19955,03
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ÜSKÜDAR
Üsküdar 8 Nolu ASM
34.38.040
20
18:30
ÖZLEM
ÜNGÖR
19801,95
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BAĞCILAR
Bağcılar 8 Nolu ASM
34.05.055
21
18:30
SEZER
YÜKSEL
18397,31
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KADIKÖY
Fikirtepe ASM
34.23.117
22
18:30
ÖMER NADĠ
NAVRUZ
18067,85
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BAHÇELĠEVLER
Zafer ASM
34.06.034
23
18:30
ÖZER
ÖZDOĞAN
11898,60
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
EYÜP
YeĢil Pınar ASM
34.19.051
24
18:30
ALĠ HĠKMET
ALTINKAYA
11560.48
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ESENYURT
Esenyurt 1 Nolu ASM
34.18.002
25
18:30
HEVAL
ÇÖK
10487,90
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
TUZLA
Aydıntepe ASM
34.36.019
26
18:30
VOLKAN
BAYRAKTAR
9291,91
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BAĞCILAR
GüneĢli ASM
34.05.077
27
18:30
MEHMET
YILDIRIM
8935,92
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
PENDĠK
Aydos ASM
34.28.027
28
18:30
VASVĠYE
KARAOĞLU
8175,34
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
AVCILAR
YeĢilkent Mah Müzeyyen Erkul ASM
34.04.020
29
18:30
MEHMET OKTAY
KÖÇE
8067,44
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ÜSKÜDAR
Doğancılar ASM
34.38.106
30
18:30
OGKIOUN
ALI RIZA
7465,67
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ÜSKÜDAR
Doğancılar ASM
34.38.102
31
18:30
MURAT
ÖZDEMĠR
7299,30
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
AVCILAR
Merkez ASM
34.04.064
32
18:30
CANSU
ĠNTĠZAMOĞLU
6979,20
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ġĠġLĠ
ġiĢli 14 Nolu ASM
34.35.069
33
18:30
ĠBRAHĠM
FANSA
6238,54
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
GAZĠOSMANPAġA
Pazariçi ASM
34.21.127
34
18:30
EREN
KAYA
5766,76
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
TUZLA
ġifa Semt ASM
34.36.030
35
18:30
HAKAN
AYDIN
5619,18
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece 9 Nolu ASM
34.26.115
36
18:30
SAVAġ
ALAGÖZ
5282,67
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE
K.Çekmece Kanarya 2 Nolu ASM
34.26.121
37
18:30
ĠSMAĠL BURÇĠN
YALÇIN
4695,89
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KARTAL
Kemal HacıyüzbaĢıoğlu ASM
34.25.118
38
18:30
MUHAMMED SAĠD
ARSLAN
3078,63
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
SULTANBEYLĠ
Sultanbeyli 1 Nolu ASM
34.32.014
39
18:30
SEHER
SARI
2873,03
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ARNAVUTKÖY
Boğazköy ASM
34.02.017
40
18:30
GÜNEġ
ÇELĠKEL
2754,52
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece 9 Nolu ASM
34.26.114
41
18:30
MUSTAFA CEVDET KÖġKER
1964,40
PRATİSYEN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ÇEKMEKÖY
Kirazlıdere ASM
34.16.050
42
18:30
AHMET
ÖZÇEVĠKEL
35245.57
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
43
18:30
AYTÜL
ERDOĞAN
24555.96
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
44
18:30
NEVĠN
ÇERKEZ
24208.23
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
45
18:30
ALĠ
ÖCAL
15336.72
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
46
18:30
GÜLĠ
KAYA
12984.23
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
47
18:30
ÖZGÜR
ALTAN
8535.87
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
48
18:30
MEVLÜT
FERHAT
7946.29
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
49
18:30
TUĞÇE
KÖSEOĞLU KIVIRCI
6240.54
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
50
18:30
BURAK
SOYLU
5936.74
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
51
18:30
ARZU
ÖZKAN
5600
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
52
18:30
CEM
KARATAġ
4801.94
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
53
18:30
MEHMET ĠLYAS
SARAÇ
4698.63
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
54
18:30
OKAN
ASLANOL
4530.49
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
55
18:30
GAMZE
YILMAZ
4432.56
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
56
18:30
NEġE
MUTLU BAYAR
4308,81
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
57
18:30
NAHĠDE
TOKSAN
4073.63
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
58
18:30
SAĠDA
GOUSSEĠNOVA
2977.79
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
59
18:30
AHMET
DEMĠR
1802,16
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
60
18:30
FATMA
DĠNÇ
934.25
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
61
18:30
BÜġRA DÖNDÜ
YAMAN
780.83
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
62
18:30
NUREFġAN
SEVER
506.85
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
63
18:30
EYLEM
KILIÇ MĠROV
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
64
18:30
EZGĠ
KAYGUSUZ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
65
18:30
ELĠF
OKUMUġ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
66
18:30
ZAFER
ÖZTÜRKLÜ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
67
18:30
ZEYNEP BETÜL
SAĞLAM
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
68
18:30
SEVAL
ÖZKURT ÖNDER
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
69
18:30
SÜMEYYE
ERDEMCĠ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
70
18:30
GĠZEM
YARIMBAġ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
71
18:30
HANĠFE
KARAGÖL
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
72
18:30
BAHAR
AKPINAR
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
73
18:30
NURBÜKE ESLEM
AKMAN
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
74
18:30
AHMET TUĞRUL
YARALI
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
75
18:30
MUHAMMET
HOCAOĞLU
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
76
18:30
HÜSEYĠN
GÜLOĞLU
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
77
18:30
BURAK
NENG
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
78
18:30
CÜNEYT
KOÇ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
79
18:30
NĠSA
DEVECĠ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
80
18:30
RIDVAN
BAKBAK
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
81
18:30
MURAT SADETTĠN
SÖYLEMEZ
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
82
18:30
TARANA
RZAYEVA MAMMADOV
0
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
Download

istanbul ili 63. ek tercih ve yerleştirme işlemleri yer, zaman ve