sAYlN ÜYEMiZ
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Maliye
Bakanlığının erteleme tebliği aşağıdadır.
Bilgilerinize rica olunur.
ECZ.ALP RAGlP YALÇlNKAYA
BAL|KES|R EcZAcloDASl
GENEL SEKRETERi
BOLGE ECZACI ODASI
yöNETiM KURuLu BAşKANLıĞINa
İlgi: l6.11.20l5 tarih ve 4950 sayılıyazımız
Bilindiği üzere 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedic i Clhazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 69 ve 70 nolu Genel Tebliği iİe 2l3 Sayılı
Vergi Usul Kanunun426 ve 427 seri nolu genel tebligleri ile; dar anlamda faaliyetlerinde
seYYar EFT-POS cihazı kullarıanlara ve yol kenarı otopark hizmeti veren mi.ikelleflere
01.10.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları
(OKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
Birliğimiz tarafindan T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru
ile, eczanelerde 31.12.2015 tarihi itibariyle söz konusu yeni nesil yazat kasalara geçiş
sağlanmasr iÇin yeterli altyapınrn tamamlanamadığı ve ülkemiz genelinde eczanelerin
uYgulamaya geçişe hazır olmadığı görüldüğünden, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara
geÇiŞ iÇin tanınan sürenin uzatılması ve geçişin 01.01.2016'dan ileriki bir tarihe
ertelenmesi talep edilmiş ve buna dair bilgilendirme ilgide kayıtlı yazımız i|e
duyuruImuştu.
T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafindan, www.gib.gov.tr adresinde, yeni
nesil ödeme kaydedici cihazlarlailgili siirecin ertelenmesine dair bir tebliğ taslağı ve duyuru
yayınlanmış olup, duyuru ve taslak metin aşağıdaki şekildedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarıml a rica ederim.
Ecz.Arman Üney
Genel sekreter
www.gib.gov.tr de Yayımlanan Duyuru:
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici CihazlarıKullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin
Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır:
Başkanlığımlzca, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerimizin
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarıkullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden
belirlenmesine ilişkin Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
Söz konusu Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin [email protected] e-posta
adresine iletilmesini rica ederiz.
Tebliğ Taslağı:
Maliye Bakanlığından:
vERGi usuı- KANLINu GENEL TEBLiĞi (SIRA No:426),NDE DEĞişirı-iı<
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA No: ...)
151612013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Tebliği (Sıra No: 426)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
Vergi Usul Kanunu Genel
Anılan Genel Tebliğin; "4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma
Mecburiyetinin Başlama Tarihleri" başlıkh bölümündeki (c) ve (d) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden soffa gelmek üzere aşağıdaki (e), (0, (g), (ğ), (h) ve (ı)
bentleri eklenmiştir.
"c) "a" ve "b" bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları
kullanma mecburiyeti;20|4 yılı satışlart veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki
şekilde yeniden belirlenmiş olup,
2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
. l milyon TL'yi
aşan mükellefler için, I14120|6 tarihinden,
milyon Tl'den 500 Bin TL'ye kadar olan mi,ikellefler için, Il712016 tarihinden,
'
1
'
500
'
150 Bin
Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, I/1012016 tarihinden,
Tl'den az
olan mükellefler için,
Illl20l7
tarihinden itibaren Yeni Nesil Ödeme
Kaydedi ci Cihaz kullanma mecburiyeti başl ayac aktır.
Dileyen miikellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye
Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarıalarak kullanabileceklerdir.
Nitelikleri I0l5l|991tarihli ve 20867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz|arıKullanmaları Mecburiyeti Hakkında
Kanunla İlgili : l Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan "Bilgisayar Bağlantılı Ödeme
Kaydedici Cihazları" kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cıhazkullanma
mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazlarrn, aynl veya şube şeklindeki işyerlerinde çok
sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre
olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu
clhazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun
şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş
hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, IlIl2017 olarak belirlenmiştir. d) Mükellefler, 3100 sayılı
Kanun ve ilgili mevzuat htiktlmlerine t6bi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki
bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere malihafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.
Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak izere; belirtilen tarihlerden önce mali hafıza|an
dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlarayeni mali hafızatakılmazve cihaz Bakanlıkça
yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı
hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Clhazları almak suretiyle
yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.
e) |lI12015 ila 3 |lI2l2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil
Ödeme Kaydedici Cihazkullanım mecburiyeti IlIl20I7 tarihinden itibaren başlayacak olup
dileyen mfüellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici
cihazları alarak kul l anab i lecekl erdir.
D 11112016 tarihinden soffa işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici
Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli
yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.
g) 3100 sayıh Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz
kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı si.iresince Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.
ğ) 3100 sayılı Kanun ile ilgili meyzuatagöre ihtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu taşıma
bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak
isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici
cihaz kullanmayı tercih edecek olmaları halinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz
kullanmak mecburiyetindedirler.
h) Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici clhazlarıkullanmak zorunda olan
mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarıkullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi
Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü
dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça
belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.
ı) Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben,
işletmelerinde mevcut 3100 Sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça
yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrma
işlemine tabi tutacaklardır."
Tebliğ olunur.
Download

sAYlN ÜYEMiZ Bakanlığının erteleme tebliği aşağıdadır. Bilgilerinize