.$<$'°9ñ=
.
TEL: 467 70 57
-0,12 %
BIST100
74.153
0,19 %
DOLAR
2,9130
0,17 %
EURO
3,1950
0,16 %
ALTIN
100,39
1,09 %
PETROL
36,97
-1,00 %
BONO
10,94
Erdoğan'dan Demrtaş'a sert çıkış
İhanettr
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Bu eş
başkanın yaptığı açık ve net
olarak bir provokasyondur,
ihanettir. Türkiye üzerinde
operasyon yapmak,
ameliyat yapmak isteyen
herkes boyunun ölçüsünü
almıştır ve bunlar da
alacaktır" dedi.
S.3
SOSYAL
MEDYA'DA
6216°=
facebook.com/sonsozgazete
twitter.com/sonsozgazete
+sonsozgazetesi06
ERKEKLERİN
BÜYÜK
PROBLEMİ
ŞOK DALGA Maksmum sağlık
TEDAVİSİYLE L
SON
BULUYOR
6:7HGDYLVLY¾FXGXQGRáDO
L\LOHġPHPHNDQL]PDODUóQó
KDUHNHWHJH©LUHUHNN¸N
K¾FUHOHUDUDFóOóáóLOH\HQLGDPDU
ROXġXPXQXX\DUó\RU%X\HQL
\¸QWHPOHHUNHNOHULQNRUNXOXU¾\DVóRODQVHUWOHġPHSUREOHPLNóVD
V¾UHGHWHGDYLHGLOL\RU
SONSÖZ
Sonsöz Sizin
ANKARA
HAVA DURUMU
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiye’ nin
tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini
savunan günlük siyasi gazetedir.
ϯϬZ>/<ϮϬϭϱZbD
GÜNDÜZ
3 c
Ő
www.sonsoz.com.trͻ&7zd/͗Ϯϱ<ƌ͘
GECE
-13 c
Ő
SONSÖZ HABER YAPTI, FOX TV, FLASH
7967$579*ž1'(0(7$Ġ,',$0$
7¾UNL\HE¾\¾N
ELUGUDPóQ
HġLáLQHJHOPLġWLU
&+37UDE]RQ0LOOHWYHNLOL+DOXN3HNùHQ'7.
GDDOÔQDQ
GHPRNUDWLN|]HUNOLNNDUDUÔ\ODLOJLOLRODUDN,UNDGD\DOÔELU\DSÔ
NXUPDQÔQHQVRQ+LWOHUGHVRQD
HUGLöLQL]DQQHGL\RUGXNDPDGHYDPHGL\RUPXù+LWOHULQÔUNDGD\DOÔVL\DVLHJRVXGHYDPHGL\RU
$\QÔWX]DNV|]NRQXVX%\N
ELUGUDPÔQHùLöLQHJHOPLùWLU7UNL\HGHGL
S.4
(WHEOLJDWHUWHOHQGL
0LO\RQHVQDI
FH]DGDQNXUWXOGX
(WHEOLJDWX\JXODPDVÔQÔQ
1LVDQWDULKLQHNDGDUHUWHOHQPHVLQLQVHYLQGLULFLROGXöXQX
EHOLUWHQ7UNL\H(VQDIYH6DQDWNkUODUÔ.RQIHGHUDV\RQX7(6.
*HQHO%DùNDQÔ%HQGHYL3DODQG|NHQ²%XVD\HGHPLO\RQ
HVQDI\ÔOEDùÔQGDFH]DDOPDNWDQ
NXUWXOGX³GHGL
S.2
$QNDUD
NDUDKD]óU
$QNDUD%\NùHKLU%HOHGL\HVLWDPGRQDQÔPOÔDUDoILORVX
YHSHUVRQHOL\OHNDUODPFDGHOH
oDOÔùPDODUÔQDKD]ÔU%\NùHKLU
%HOHGL\H%DùNDQÔ0HOLK*|NoHN
²$QNDUDµGDNDUODPFDGHOH\L
LOoHPL]GHDGHWOLNDUDoILORPX]YHELQSHUVRQHOLPL]OH
S.16
\UWHFHöL]³GHGL
Metro saat
02.00'ye kadar
çalışacak
$QNDUD%\NùHKLU%HOHGL\HVL+HU\ÔOROGXöXJLELEX\ÔO
GD$UDOÔNµÔ2FDNµDEDöOD\DQJHFH(*2RWREVOHULHQ
VRQVHIHUOHULQHVDDWµGD
NDONÔùQRNWDODUÔQGDQKDUHNHW
HGHUHNEDùOD\DFDN
S.14
Af var mı?
U
ODġWóUPD'HQL]FLOLNYH+DEHUOHġPH%DNDQó%LQDOL
<óOGóUóPVL\DVHWLQJ¾OHU\¾]¾7¾UNL\HȇQLQGHY
SURMHOHULQLQPLPDUó$.3DUWLȇQLQYD]JH©LOPH]LVPL
*¾QOHUGLU+*6YH2*6ȇGHX\JXODQDQ.$7.$7&(=$/$5
ġ
NDUġóVóQGDVXVNXQ2QELQOHUFH0DáGXU$)EHNOL\RUȐ
2014'ün Mart ayında yerel,
Cumhurbaşkanlığı ,
Ağustos'ta Cumhurba
ve 1 Ka2015'de ise 7 Haziran v
milletvekili sesım genel millet
çimleri yapıldı
yapıldı.
Bürokratlar
"vaBürokra
tandaş iktidaik
ra kızma
kızmasın" diye
kat kat cezaları
gönd
göndermediler.Ceza yağler.Ce
muru başladı.
ORHAN UĞUROĞLU İLE SÖZ HAKKI
S.4
Kandl Dağı’ndan bakıp
ovayı yanlış gördüler!
AYM’den
LKODONDUDUó
$QD\DVD0DKNHPHVLLONGHUHFH
PDKNHPHVLQLQEDġYXUXFXQXQJ¸]DOWóQGDPDUX]NDOGóáóLġNHQFHH\OHPLQLQ
LGDULOLáLQLQYHGRáXUGXáX]DUDUóQRUWD\D©óNóġóQóQFH]D\DUJóODPDVóQóVRQX©ODQGóUDQNDUDUóQNHVLQOHġWLáLWDULKWHJHU©HNOHġHELOHFHáLQLWDUWóġPDPDVóQó
KDNLKODOLVD\Gó
S.3
Terörstler beş yaşındak
çocuğu öldürdü
76.&L]UHȇGHKD\DWóQóND\EHGHQEHġ
\DġóQGDNL©RFXáXQWHU¸ULVWOHULQD©WóáóDWHġLQNXUEDQóROGXáXQXD©óNODGó
&L]UH6LORSLYH6XUȇGDGHYDPHWPHNWH
RODQRSHUDV\RQODUGDG¾Q¾©E¸O¾F¾WHU¸ULVWHWNLVL]KDOHJHWLULOGL
S.4
NURİ KAYIŞ KARGA BANA DEDİ Kİ
S.3
'RöXµGDLOLOoH
EHOGHGH.UWEHOHGL\HEDùNDQODUÔJ|UHYGHEXOXQX\RU
<DQL]DWHQEXUDODUGD.UWOHUNHQGLOHULQHJ|UHELU\|QHWLPNXUPXùODUGÔYHPHUNH]L\|QHWLPGHEXQDJ|]
\XPX\RUGX1HYDUNL.DQGLOµLQ\DQOÔù\|QOHQGLUPHVL
LOH²KHQGHNOLEDULNDWOÔWRSOX
WIHNOL|]HUNOLNGLUHQLùL³EDùODWÔOGÔYH.UWVL\DVLKDUHNHWL
EXJQHNDGDUNLND]DQÔPODUÔQÔGDND\EHWPHQRNWDVÔQDJHOGL
(O©L
QLQ
¸O¾P¾LOH
LOJLOLVóFDN
JHOLġPH
'÷<$5%$.,5%DURVX
%DùNDQÔ7DKLU(OoL
QLQ
.DVÔPJQYXUXODUDN|OGUOGöVRNDNWDEXOXQDQ
YHQXPDUDOÔGHOLORODUDNLQFHOHQPHN]HUH$QNDUD
\DJ|QGHULOHQGHIRUPH
PHUPLoHNLUGHöLQLQ]HULQGH(OoL
\HDLWYFXWL]LWHVSLW
HGLOHPHGL
S.2
Büyükşehrden
Blşm öğretmenler haber beklyor
7 bn 160 kşye tatl
H
HUJH©HQHáLWLP¸áUHWLP
\óOóEL]OHULW¾NHWHQWRSOXPROPD\DPDKNXPHGL\RU$YUXSD%LUOLáL¾ONHOHULòQJLOWHUH$YXVWUDO\D(VWRQ\DȐYHHáLWLPGH
]LUYH\LNLPVH\HEóUDNPD\DQ)LQODQGL\DPH\YHOHULQLWRSODPDNL©LQ\óO
VD\ó\RU
S.6
Emniyet
yılbaşı için ek
tedbirler aldı
(PQL\HW*HQHO0GUOöQFHYDWDQGDùODUÔQ\ÔOEDùÔQÔKX]XUYHJYHQLoHULVLQGHJHoLUPHOHULQLVDöODPDNDPDFÔ\ODJHQHOJYHQOLNYHDVD\LùLQWHPLQLDoÔVÔQGDQ
X\JXODQDQWHGELUOHUHHNRODFDNWHGELUOHU
EHOLUOHQGL
S.2
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
aralarında yaşlı, engelli ve
öğrencilerin de bulunduğu 7 bin 160
S.2
kişiyi tatile gönderdi.
Günün sözü
'RVWODUóQó
WDQóPDN
LVWL\RUVDQ
“+$7$<$3”
Ahmet Saruhan
2
SONSÖZ
Güncel
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
(O©L
QLQ¸O¾P¾LOHLOJLOLVóFDNJHOLġPH
<óOEDġóL©LQHN
WHGELUOHUDOóQGó
$1.$5$$1.$(PQL\HW*HQHO0¾G¾UO¾á¾YDWDQGDġODUóQ\óOEDġóQóJ¾YHQL©LQGHNDUġóOD\DELOPHOHULDGóQDDOóQDFDNDVD\LġYHJHQHOJ¾YHQOLN
WHGELUOHULQLD©óNODGó
(PQL\HW*HQHO0¾G¾UO¾á¾QFHYDWDQGDġODUóQ
\óOEDġóQóKX]XUYHJ¾YHQL©HULVLQGHJH©LUPHOHULQLVDáODPDNDPDFó\ODJHQHOJ¾YHQOLNYHDVD\LġLQ
WHPLQLD©óVóQGDQX\JXODQDQWHGELUOHUHHNRODFDN
WHGELUOHUEHOLUOHQGL
%XQDJ¸UHDOóġYHULġPHUNH]OHULSD]DU\HUOHUL
PDáD]DODUYH©DUġóODUJLELKDONóQ\RáXQRODUDNEXOXQGXáX\HUOHUGHNDSND©\DQNHVLFLOLNYHGRODQGóUóFóOóNROD\ODUóQDNDUġó\D\DYHPRWRUL]HHNLSVD\óVóDUWWóUóODFDN<óOEDġóWDWLOLQHGHQL\OHKDYDYH
GHQL]OLPDQODUóJDUYHWHUPLQDOJLEL\HUOHUGH\ROFXNDSDVLWHVLDUWDFDáóQGDQEHOLUWLOHQE¸OJHOHUGH
GHYUL\HHNLSOHULWDNYL\HHGLOHFHNYH¸]HOJ¾YHQOLN
J¸UHYOLOHULX\DUóODFDN(áOHQFH\HUOHULQGHNXWODPDODUóQ\DSóODFDáóPH\GDQODUGDYHXPXPDD©óN
LVWLUDKDW\HUOHULQGH\DġDQDELOHFHNROD\ODUóQ¸QOHQHELOPHVLYHPH\GDQDJHOHQWDġNóQOóNODUóQHQJHOOHQHELOPHVLDGóQD\DSóODQGHQHWLPOHUDUWWóUóODFDN<óOEDġóQHGHQL\OHġHKLUL©LWDġóPDDUD©ODUóQGD
YHGXUDNODUGDROXġDFDN\RáXQOXNGLNNDWHDOóQDUDN
EXJLEL\HUOHUGHNLNRQWUROOHUDUWWóUóODFDN.XWODPDODUGDNXOODQóOPDVóPXKWHPHOSLURWHNQLNPDGGHOHULQLOJLOLPHY]XDWWDEHOLUWLOHQKXVXVODUDULD\HW
HGLOHUHNNXOODQóOPDVóQDYHGHQHWOHQPHVLQHD]DPLKDVVDVL\HWJ¸VWHULOHFHN0H\GDQDJHOPHVLPXKWHPHOWHU¸UH\OHPOHULQHNDUġóġ¾SKHOL©DQWDSDNHW
SRġHWYE¾]HULQGH\DSóODQGHQHWLPYHNRQWUROOHU
VóNODġWóUóODFDN
%¾\¾NġHKLUGHQELQ
NLġL\HWDWLO
$1.$5$$$$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL
GH
LOHULQ
\HVLDUDODUóQGD\DġOóHQJHOOLYH¸áUHQF
EXOXQGXáXELQNLġL\LWDWLOHJ¸QGHUGL
%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLQGHQ\DSóODQ\D]óOó
L
D©óNODPDGD\óOóER\XQFD\DġOóYHHQJHOO
Q¸áUH
óRODQ
ġDUóO
GDED
YDWDQGDġODULOHRNXOODUóQ
L
ULOGLá
QóYH
LPND
WDWLO
L©LQ
FLOHUHPRUDOGHVWHN
ELOGLULOGL
$©óNODPD\DJ¸UHWDWLONDPSODUóH
QD
WH\DNODġóNELQ\DġOóHQJHOOLY
D¸á
SODUG
NDP
7¾P
LOGL
QGHU
ULJ¸
UHIDNDW©LOH
LVDUHQFLOHUOHELUOLNWHWRSODPELQNLġLP
ILUHGLOGL
*HOHQHNVHOKDOHJHWLULOHQX\JXODPD\ODRNXO
OHQJH
ġOóYH
UL\D
ODUóQGDEDġDUóOóRODQ¸áUHQFLOH
OLYDWDQGDġODUó$N©DNRFD$OWóQROXNYH.HVLN
Q
UOD\D
DDáó
KDIW
ELUHU
N¸SU¾
GHNLNDPSODUóQGD
UóQD\OD
L\D]
FLOHU
áUHQ
HVL¸
%¾\¾NġHKLU%HOHGL\
QGD\DġOóYHHQJHOOLYDWDQGDġODUóLVHVHQHER\X
FDNRQXNHWWL
Tahr Elç'ye at vücut
sıvısı bulunmadı
'ò<$5%$.,5
%DURVX%DġNDQó
7DKLU(O©L
QLQ
.DVóPJ¾Q¾
YXUXODUDN
¸OG¾U¾OG¾á¾
VRNDNWDEXOXQDQ
YHQXPDUDOó
GHOLORODUDN
LQFHOHQPHN
¾]HUH$QNDUD
\D
J¸QGHULOHQ
GHIRUPHPHUPL
©HNLUGHáLQLQ
¾]HULQGH(O©L
\H
DLWY¾FXWL]LWHVSLW
HGLOHPHGL
‰HNLUGHáLQVRNDNWD\DUDODQDQSROLVPHPXUX67
QLQġ¾SKHOLOHUGHQ
8áXU<DNóġóU
DVóNWóáóPHUPLOHUGHQ
ELULROGXáXWDKPLQHGLOL\RU
'L\DUEDNóU%DURVX%DġNDQó7DKLU(O©L
QLQ.DVóPJ¾Q¾EDVóQD©óNODPDVó\DSWóáóPHUNH]6XUòO©HVL'¸UW
$\DNOó0LQDUH¸Q¾QGHYXUXODUDN¸OG¾U¾OPHVLQHLOLġNLQVRUXġWXUPDGHYDPHGL\RU6RUXġWXUPDNDSVDPóQGDNH]\DSóODQROD\\HULLQFHOHPH
©DOóġPDVóVDOGóUóODUQHGHQL\OH\DUóP
NDOóUNHQSROLVLQġHKLWHGLOGLáLQRNWDLOH7DKLU(O©L
QLQYXUXOGXNWDQVRQUDG¾ġW¾á¾E¸OJH\HNDGDUSDU©D
GHOLOWHVSLWL\DSóOGó7HVSLWHGLOHQGHOLOOHUGHQ
LWRSODQóSPXKDID]DDOWóQDDOóQóUNHQJHULNDODQGHOLOOHULVH
E¸OJHQLQJ¾YHQOLROPDPDVóQHGH-
$1.$5$$1.$<óOEDġóQóQ\DNODġWóáóġX
J¾QOHUGHRUPDQOóNDODQODUGDQNDQXQODUDD\NóUó
RODUDNILGDQWHPLQHWPHNLVWH\HQOHUH\¸QHOLNE¾W¾QWHGELUOHULDOGóNODUóQóEHOLUWHQ2UPDQYH6XòġOHUL%DNDQó9H\VHO(URáOXȊ<óOEDġóL©LQYDWDQGDġODUóPó]RUPDQWHġNLODWóPó]DEDáOóILGDQOóNODUGDQ
¾FUHWVL]RODUDNILGDQWHPLQHGHELOLUOHUȋGHGL
2UPDQYH6XòġOHUL%DNDQOóáó2UPDQ*HQHO0¾G¾UO¾á¾RUPDQYHDáD©VHYJLVLQLQDUWóUóOPDVó\óOEDġó©DPóRODUDNNXOODQóODQ©DPJ¸NQDUODGLQJLEL
DáD©ODUóQXVXOV¾]ELUġHNLOGHRUPDQODUGDQWHPLQLQLQ¸Q¾QHJH©PHNPDNVDGó\ODKHU\óOROGXáXJLEL
EX\óOGDȊ$áD©.HVPH)LGDQ'LNȋVORJDQó\ODYDWDQGDġODUDRUPDQE¸OJHP¾G¾UO¾NOHULYDVóWDVó\OD¾FUHWVL]ILGDQGDáóWDFDN
%DNDQ(URáOXNRQX\DLOLġNLQELUD©óNODPD\DSDUNHQȊ6WRN¸O©¾OHULQGHGDáóWóODFDNILGDQODU
\DġóQDNDGDURODQW¾SO¾ILGDQODUGDQYHGDáóWóODQ
LOLQLNOLPLQHX\JXQILGDQODUGDQROXġDFDN
ODQDQSROLVOHUGHQ67¾]HULQHND\óWOóRODQ‰HVNDPDUNDVLODKWDQ©óNWóáóND\GHGLOGLL‰HNLUGHN¾]HULQGH
KHUKDQJLELUY¾FXWVóYóVóWHVSLWHGLOHPHGLáLEHOLUWLOHQUDSRUGDYH
QXPDUDLOHND\GHGLOHQPHUPL©HNLUGHáLQLQJ¸POHNSDU©DVóQDNXUġXQXQGóġNDSODPDVóGDLUDQDOL]GH
\HUDOGó5DSRUGDQXPDUDOóGHOLOGóġóQGDJ¸QGHULOHQPHUPL©HNLUGHáLJ¸POHNSDU©DVóQóQLVH
PLOLPHWUH©DSóQGD.DODġQLNRIPDUNDW¾IHNWHQDWóOGóáóQóQWHVSLWHGLOGLáLND\GHGLOGL5DSRUGDX]XQQDPOXOXVLODKWDQDWóODQPHUPL©HNLUGHáL
J¸POHNSDU©DVóQóQPXND\HVH\HHOYHULġOLROPDGóáóLIDGHHGLOGL
BARO: SÜRPRİZ OLMADI
'L\DUEDNóU%DURVX6RUXġWXUPD
E-teblgat ertelend 1.5 Mlyon
esnaf cezadan kurtuldu
$1.$5$$1.$(WHEOLJDWX\JXODPDVóQóQ1LVDQ
WDULKLQHNDGDUHUWHOHQPHVL-
9DWDQGDġODUóPó]
ILGDQOóNODUóPó]GDQ
¾FUHWVL]ILGDQWHPLQ
HGHELOLUOHU
QL\OHROD\\HULQGHEóUDNóOGó2OD\\HULQGHWHVSLWHGLOHQSDU©DGHOLOGHQ$GDOHW%DNDQó%HNLU%R]GDá
óQ
GDD©óNODGóáóYHVRUXġWXUPDQóQHQ
¸QHPOLGHOLOLVD\óODQGHIRUPHPHUPL
©HNLUGHáLLVHLQFHOHQPHN¾]HUH$QNDUD
\DJ¸QGHULOGL
2OD\\HULQGHQHOGHHGLOHQYHQXPDUDOóGHOLORODUDNND\óWODUDJH©HQ
GHIRUPHPHUPL©HNLUGHáLQLQ$QNDUD-DQGDUPD.ULPLQDO/DERUDWDYXUó
QGD\DSóODQLQFHOHPHVLWDPDPODQGóòQFHOHPHGHGHIRUPHPHUPL
©HNLUGHáL¾]HULQGH7DKLU(O©L
\HDLW
Y¾FXWVóYóVóWHVSLWHGLOHPHGLáLEHOLUWLOGL'L\DUEDNóU&XPKXUL\HW%DġVDYFóOóáó
QDJ¸QGHULOHQNULPLQDOUDSRUXQDJ¸UHQXPDUDOóGHOLORODQ
©HNLUGHáLQ<HQLNDSó6RNDN
WD\DUD-
QLQVHYLQGLULFLROGXáXQXEHOLUWHQ7¾UNL\H(VQDIYH6DQDWN¤UODUó.RQIHGHUDV\RQX7(6.*HQHO
%DġNDQó%HQGHYL3DODQG¸NHQ
Ȋ%XVD\HGHPLO\RQHVQDI\óOEDġóQGDFH]DDOPDNWDQNXUWXOGXȋGHGL
.RQX\ODLOJLOL\D]óOóELUD©óNODPD\DSDQ3DODQG¸NHQȊ(VQDI
YHVDQDWN¤UHOHNWURQLNWHEOLJDW
NRQXVXQGD\HWHULQFHELOJLVDKLELRODPDGó<¾]ELQOHUFHHVQDI
2FDNWDULKLQHNDGDUYHUJL
GDLUHOHULQGHQġLIUHYHSDURODDOPDVóJHUHNWLáLQLELOPL\RUGXȋLIDGHOHULQH\HUYHUGL
-“BİLGİLENDİRME İÇİN SÜRE
GEREKİYOR’’(VQDIóQHWHEOLJDWNRQXVXQGDGDKDELOLQ©OLRODELOPHVLL©LQ
7(6.RODUDNJHQHOJHYHGX\XUXODU\DSóOGóáóQóGLOHJHWLUHQ3DODQG¸NHQȊ˜]HOOLNOHX]XQ\RO
\¾NYH\ROFXWDġóPDFóOóáó\DSDQ
YHJH]LFLRODUDN©DOóġDQHVQDIODUEXNRQXGD\HWHULQFHELOJLOHQHPHGL%XQHGHQOHGHV¾UHQLQ
X]DWóOPDVóVRQGHUHFHROXPOX
ROGXȋGHGL
<¾]\óO¸QFH(UPHQL©HWHOHUL
\¾]\óOVRQUD3..©HWHOHUL
FDPLOHULRNXOODUó\DNó\RU
1XUVLPD.(6.ò1
$1.$5$'+$ AK
3DUWLòVWDQEXO0LOOHWYHNLOL0HWLQ.¾O¾QN'7.
QóQ
¸]\¸QHWLPNDUDUóQóHOHġWLUHUHN3..
\D\¸QHOLN
<¾]\óO¸QFHGH(UPHQL©HWHFLOHUFDPLOHULRNXOODUó
\DNó\RUGX$UDODUóQGDNL
IDUNRQODU(UPHQL©HWHFLOHUEXQODU3..WHU¸U¸UJ¾W¾Q¾Q©HWHOHULGHGL
"AVRUPA'NIN MÜLTECİ
KONUSUNDA
TÜRKİYE'DEN
ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY
VAR"
$.3DUWLOL0HWLQ.¾-
O¾QN7%00
GHG¾]HQOHGLáLEDVóQWRSODQWóVóQGD
0¾OWHFLDNóQóQóQ$YUXSD
¾]HULQGHNLVL\DVLHWNLOHUL
EDġOóNOó$YUXSD0¾OWHFL.UL]L5DSRUXQXGHáHUOHQGLUGL6XUL\HOLP¾OWHFL
DNóQóQóQ$%J¸©PHQPHVHOHVLL©LQELUIóUVDWROGXáXQXGHáHUOHQGLUHQ0HWLQ.¾O¾QNEXQDQHGHQ
RODUDN$%
\LEHNOH\HQ
GDKDE¾\¾NELUJ¸©GDOJDVóROPDVóQóJ¸VWHUGL.¾O¾QN$%
\LEHNOH\HQGDKD
E¾\¾NELUJ¸©GDOJDVóYDU
$IULND
GDNLJ¸©GDOJDVóQóQ
$YUXSD
\D\¸QHOLNNóVPó
$%EXV¾UH©WH7¾UNL\H
QLQ
¸QHPLQLQIDUNóQGDROGXáXQXKLVVHWWLUHQYHYL]H
PHVHOHVLQL©DEXNODġWóUóS
EXDQODPGD¸Q¾Q¾D©DQ
\DNODġóPóQL©LQGHGHáHUOHQGLUPHOLGLU$YUXSD
QóQ
EXNRQXGD7¾UNL\H
GHQ
¸áUHQHFHáL©RNġH\YDU
0¾OWHFLNDPSODUóD©óNELU
KDSLVKDQH¸]HOOLáLQGHGLU
9HEL]LP\óOGóU6XUL\HOLNDUGHġOHULPL]H\¸QHOLN
J¸VWHUGLáLPL]LQVDQLġDUWODUóHáHUVL]$YUXSD
GDNL
NDPSODUGDDUDUVDQó]E¸\OHELUIRWRáUDIEHNOHPH\LQGL\HNRQXġWX
.RPLV\RQX
QGDJ¸UHYOLDYXNDWODUYH
%DUR%DġNDQ<DUGóPFóVó$KPHW˜]PHQVRQXFXQNHQGLOHULL©LQV¾USUL]
ROPDGóáóQóLIDGHHGHUHNġ¸\OHGHGL
%XVRQXFXEHNOL\RUGXN‰¾QN¾HOGHNLPHUPL©HNLUGHáL%DġNDQóPó]
7DKLU(O©L
QLQYXUXOGXáX\HUGHQ©RN
X]DNELUQRNWDGDEXOXQPXġWX%X
GHIRUPHPHUPL©HNLUGHáL©RN¸QHPOLELUGHOLOPLġJLELPHG\D\DVHUYLV
HGLOGL2\VDEL]EXPHUPL©HNLUGHáLQLQ7DKLU(O©L
QLQYXUXOGXáXQRNWDGDQ©RNJHULGHQHUHGH\VHVRNDáóQ
EDġóQGDEXOXQGXáXQXELOL\RUGXNYH
EXQXD©óNODPóġWóN.ULPLQDOUDSRUGD
©óNDQVRQX©GDEL]LPGHGLáLPL]JLEL
©óNWó%XOXQDQGHOLOOHULQKL©ELULQGH
7DKLU(O©L
QLQNDWOHGLOPHVLQHLOLġNLQ
ELUEXOJX\DUDVWODQPDGó
6DULQ*D]ó
GDYDVóQGD
6XUL\HOLVDQóN\óOD
PDKNXPROGX7¾UN
EHUDDWHWWL
6DOLKž‰7(3($'$1$
'+$&+3
òVWDQEXO0LOOHWYHNLOL(
UHQ(UGHP
LQ
7%00
GHYH5XVWHOHYL]
\RQXQGDJ¾QGH PHWDġóGóáó$GDQD
XQ
FX$áóU&H]D0DKNHPHVL
QGHJ¸U¾OHQ
VD
ULQJD]óGDYDVó
QóQ
ILUDUL6XUL\HOLVDQóáó+
\WKDP4DVVDSJó\DEóQGDWHU¸U¸UJ¾W¾¾\
HOLáLVX©XQGDQ
\óOKDSLVFH]DVóQD©DUSWó
UóOóUNHQEXNLġL\H
\DUGóPHWWLáLLOHULV¾U¾
OHQWXWXNVX]7¾UN
VDQóNLVHEHUDDWHWWL
6XUL\H
GHNL(O.DLGH¸
UJ¾W¾QHEDáOó$KUDUóĠDPYH(O1XVUD&H
SKHVL
QHNLP\DVDO
ERPED\DSóPóQGDNXOO
DQóODQED]óNLP\DVDOPDGGHOHULQWHPLQ
HGLOPH\H©DOóġóOGóáó
\¸Q¾QGHLKEDUDODQ$G
DQDSROLVL0D\óV
WH©HġLWOLDGUHVOHUH
RSHUDV\RQG¾]HQOHGL*¸]DOWóQDDOóQDQE
LUL6XUL\HOLNLġL
WXWXNODQóUNHQNLġLGHW
XWXNVX]\DUJóODQPDN¾]HUHVHUEHVWEóU
DNóOGóĠ¾SKHOLOHUOH
ELUOLNWHHOHJH©LULOHQP
DGGHQLQ
VDULQJD]ó
ROPDGóáóDQODġóOóQFDGD
WXWXNODQDQ7¾UN
YDWDQGDġóVDQóNODU7H
PPX]
WHWDKOL\HHGLOGL
SONSÖZ
Erdoğan'dan Demrtaş'a sert çıkış
Provokasyondur
%¸O¾F¾¸UJ¾W¾QVL\DVLX]DQWóODUóPHYFXWNRQMRQNW¾UGHQLVWLIDGHLOHDáó]ODUóQGDNLEDNOD\ó
©óNDUPD\DEDġODGóODU%XV¾UH©PDVNHOHULQG¾ġW¾á¾JHU©HN\¾]OHULQGHJ¸U¾OG¾á¾ELU
V¾UH©WLUGL\HQ&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQ0DOXPHġEDġNDQKDIWDVRQX5XV\D]L\DUHWL
VRQUDVóQGDNXODNODUóQD¾IOHQHQVXIOHOHULQGHHWNLVL\OHROVDJHUHNELUWDNóPKH]H\DQODU
LIDGHHWPLġWLU%XHġEDġNDQóQ\DSWóáóD©óNYHQHWRODUDNELUSURYRNDV\RQGXULKDQHWWLU
)DLN.$37$10XUDW‰$.,5
*¾OVHOL.(1$5/,ò67$1%8/
'+$&80+85%$Ġ.$1,5HFHS7D\\LS(UGRáDQ6XXGL$UDELVWDQ
DJHU©HNOHġWLUHFHáL]L\DUHW¸QFHVLQGH$WDW¾UN+DYDOLPDQó
QGDD©óNODPDODUGD
EXOXQGX&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQ
6XUL\H
GHNLVRQJHOLġPHOHULQ3..WHU¸U¸UJ¾W¾Q¾Q¾ONHPL]LQELUOLNYH
EHUDEHUOLáLQH\¸QHOLNLġWDKóQóGDNDEDUWWóáóQóJ¸U¾\RUX]3..
QóQ6XUL\HNROX3<'<3*
QLQHOGHHWWLáLQL
G¾ġ¾QG¾á¾ED]óND]DQóPODUó¾ONHPL]HWDġóPDJD\UHWLVRQWHU¸UROD\ODUóQóQJHULVLQGHNLVHEHSOHUGHQELULGLU
%L]EXQODUDIóUVDWYHUPHGLNDVODGD
IóUVDWYHUPH\HFHáL]ĠXDQJ¾YHQOLN
J¾©OHULPL]VRQGHUHFHEDġDUóOóRSHUDV\RQODUDLP]DDWó\RU<XUWL©LQGH
YH\XUWGóġóQGDHWNLVL]KDOHJHWLULOHQ
WHU¸ULVWVD\óVóELQLDġPóġYD]L\HWWH%XRSHUDV\RQODU¾ONHPL]GHWHU¸U¾WDPDPó\OD\RNHGHQHNDGDUYHEX
QRNWDGDGDE¸OJH\HUHIDKKX]XUJHWLULQFH\HNDGDUNDUDUOóELUġHNLOGHPLOOLJ¾YHQOLáLPL]L©LQEXQXWHKGLWROPDNWDQ©óNDUóQFD\DNDGDUGHYDP
HGHFHNWLUGHGL
"NE ÖRGÜT NE DE ONUN KUKLASI
OLANLAR KENDİLERİNİ BEKLEYEN
3
Güncel
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
AKIBETTEN KURTULAMAYACAKLARDIR"
%¸O¾F¾¸UJ¾W¾QVL\DVLX]DQWóODUóPHYFXWNRQMRQNW¾UGHQLVWLIDGHLOH
Dáó]ODUóQGDNLEDNOD\ó©óNDUPD\DEDġODGóODU%XV¾UH©PDVNHOHULQG¾ġW¾á¾JHU©HN\¾]OHULQGHJ¸U¾OG¾á¾ELU
V¾UH©WLUGL\HQ&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQ0DOXPHġEDġNDQKDIWDVRQX
5XV\D]L\DUHWLVRQUDVóQGDNXODNODUó-
QD¾IOHQHQVXIOHOHULQGHHWNLVL\OHROVD
JHUHNELUWDNóPKH]H\DQODULIDGHHWPLġWLU%XHġEDġNDQóQ\DSWóáóD©óNYH
QHWRODUDNELUSURYRNDV\RQGXULKDQHWWLU7¾UNL\H¾]HULQGHRSHUDV\RQ
\DSPDNDPHOL\DW\DSPDNLVWH\HQ
KHUNHVER\XQXQ¸O¾F¾V¾Q¾DOPóġWóU
YHEXQODUGDDODFDNWóU7HU¸U¸UJ¾W¾
YHRQXQNXNODVóRODQVL\DVHW©LOHUEX
QRNWDGDDWWóNODUóDGóPODUGDEXJ¾QH
NDGDU\DSWóáóPó]X\DUóODUODKHSGLNNDWOLROPDOóGóUGHUNHQEXQODUWDPDNVLQLġXDQDNDGDULFUDHWPLġOHUGLU%L]
EXD©óNODPDODUóQGDJHU©HNVHEHELQL
ELOL\RUX]%XW¾UD©óNODPDODUND]GóáóKHQGHáHJ¸P¾OHQWHU¸U¸UJ¾W¾Q¾Q
EDġDUóVó]OóNODUóQó¸UWPH©DEDVóQóQ
¾U¾Q¾G¾U%¸OJHGHNLNDUGHġOHULPL]LQVDáGX\XVXJ¾YHQOLNJ¾©OHULPL]LQ
EDġDUóOóRSHUDV\RQODUó\ODDGóPDGóP
\RNRODQWHU¸U¸UJ¾W¾QHEXW¾USURYRNDV\RQODUODVXQLWHQHII¾V\DSPD\D©DOóġPDNWDGóUODU1H¸UJ¾WQHGH
RQXQNXNODVóRODQODUNHQGLOHULQLEHNOH\HQDNóEHWWHQNXUWXODPD\DFDNODUGóU%XHġEDġNDQóQD©óNODPDODUó\OD
LOJLOL'L\DUEDNóUYH$QNDUD%DġVDYFóOóNODUóPó]JHUHNOLVRUXġWXUPD\óELOGLáLQL]JLELEDġODWPóġODUGóU'DKD¸QFH
GLáHUHġEDġNDQóQGDEXQDEHQ]HU
D©óNODPDODUóROPXġWXU%¸OJHLQVDQó
GDEXWHU¸ULVWYHVL\DVHW©LJ¾UXKXQXQ
KDQJLVHQDU\RODUóQILJ¾UDQOóáóQó\DSWóáóQóJ¸UG¾N©HRQODUODDUDVóQDPHVDIHNR\PXġWXUžONHPL]LQELUOLáLQH
EHUDEHUOLáLQHKX]XUXQDNDUGHġOLáLQHEDOWDYXUDQEXLKDQHWġHEHNHVLQLQ
KDNHWWLNOHULGHUVLPLOOHWLPL]GHQYH
KXNXNWDQHQNóVDV¾UHGHDODFDNODUóQDLQDQó\RUXPGL\HNRQXġWX
İstanbul Barosu: Çözüm,
bölünme ve parçalanmada değl
6HUSLO.,5.(6(5ò67$1%8/
'+$ò67$1%8/%DURVX%DġNDQOóáó'HPRNUDWLN7RSOXP.RQJUHVL
QFHJH©HQ&XPDUWHVLYH3D]DU
J¾Q¾'L\DUEDNóU
GDG¾]HQOHQHQ
WRSODQWóGDD©óNODQDQPDGGH\HLOLġNLQ\D]óOóELUD©óNODPD\DSWóòVWDQEXO%DURVX%DġNDQOóáó
VD\IDOóN\D]óOóD©óNODPDVóQGD
7DOHSHGLOHQV¸]GHGHPRNUDWLN
¸]HUNOLNYH\D¸]\¸QHWLPD©óN©D¾ONHQLQE¸O¾QPHVLQLWDOHSHW$1.$5$$1.$Ȃ$QD\DVD0DKNHPHVLLON PHNYHEX\¸QGHELUNDONóġPD
GHUHFHPDKNHPHVLQLQEDġYXUXFXQXQJ¸]DOWóQ©DáUóVóGóU&XPKXUL\HWHNDUġóEX
GDPDUX]NDOGóáóLġNHQFHH\OHPLQLQLGDULOLáLQLQ NDONóġPDYHPH\GDQRNXPDNDYHGRáXUGXáX]DUDUóQRUWD\D©óNóġóQóQFH]D\DU- EXOHGLOHPH]$QD\DVD
QóQGHJóODPDVóQóVRQX©ODQGóUDQNDUDUóQNHVLQOHġWLáLWD- áLġWLULOHPH]LONHOHULQHD\NóUóEX
ULKWHJHU©HNOHġHELOHFHáLQLWDUWóġPDPDVóQóKDN
WDOHSOHULQKXNXNHQYHILLOHQJHULKODOLVD\Gó
©HNOHġPHġDQVóEXOXQPDPDN$QD\DVD0DKNHPHVLȇQLQPDKNHPH\HHULġLP WDGóULIDGHOHULQH\HUYHUGL
KDNNóQóQLKODOHGLOGLáLQHLOLġNLQNDUDUóQóQJH"14 MADDELİK
UHN©HVL5HVPL*D]HWHȇQLQEXJ¾QN¾VD\óVóQGD\DTALEPLER LİSTESİ,
\óPODQGó.DUDUDJ¸UHEDġYXUXFX\óOóQGD
SÖZDE DEMOKRASİ VE
Ȋ$GQDQ+RFDFóODUDGó\ODELOLQHQJUXED\¸QHÖZGÜRLÜK MASALLARI
OLN\¾U¾W¾OHQVRUXġWXUPDNDSVDPóQGDJ¸]DOWóİLE MASKELENEN BAZI
QDDOóQGó*¸]DOWóQGDLġNHQFH\HPDUX]NDOGóáóQó
GERÇEKLERİ İYİCE
VDYXQDQEDġYXUXFXQXQġLND\HWL¾]HULQHòVWDQAÇIĞA ÇIKARMIŞTIR"
EXO&XPKXUL\HW%DġVDYFóOóáóLOJLOLNROOXNJ¸UHY$©óNODPDGD'HPRNOLOHULKDNNóQGDȊHIUDGDVXLPXDPHOHȋVX©XQX
UDWLN7RSOXP.RQJUHVLQLQ
LġOHGLNOHULLGGLDVóLOHòVWDQEXO$áóU&H]D0DK'7.'L\DUEDNóU
GDJHU©HNOHġWLUGLáL*HQHO.XUXOXQXQVRQX©
NHPHVLQGHGDYDD©Wó<DUJóODPDVRQXFXQGDVDQóNODUóQGHOLO\HWHUVL]OLáLQHGHQL\OHEHUDDWODUóQD ELOGLUJHVLQGHRUWD\DNRQDQ
NDUDUYHULOGL%HUDDWNDUDUó<DUJóWD\WDUDIóQGDQ PDGGHOLNWDOHSOHUOLVWHVLV¸]GH
GHPRNUDVLYH¸]J¾UO¾NPDVDOODRQDQóQFDEDġYXUXFXPDUX]NDOGóáóLġNHQFHQHGHQL\OHXáUDGóáó]DUDUODUóQWD]PLQLQLWDOHSHWWL UóLOHPDVNHOHQHQED]óJHU©HNOHUL
Ȋ\DUJó\ROXQXQFDL]ROPDGóáóȋJHUHN©HVL\OHGDYD L\LFHD©óáD©óNDUPóġWóUĠ¸\OHNL
$\UóOóNGHNODUDV\RQXDQODPóQUHGGHGLOGL%DġYXUXFXGDPDUX]NDOGóáóLġNHQFHQLQPDKNHPHNDUDUóLOHVDELWROGXáXDGOLPD- GDGLOHJHWLULOHQEXWDOHSOHUHPNDPODUóQIDLOOHULWHVSLWHGHPHGLNOHULYHFH]DODQ- SHU\DOL]PGHVWHNOLELUHWQLNNDONóġPDYHD\DNODQPDQóQXODġWóáó
GóUDPDGóNODUóPDQHYL]DUDUODUóQóQGDWD]PLQ
HGLOPHGLáLEDġYXUXODUóQPDKNHPHOHUFHKDNVó] DġDPD\óJ¸VWHUPHNWHGLU
RODUDNUHGGHGLOGLáLYHDGLO\DUJóODPD\DSóOPDGó- ˜]¾LWLEDUL\OHEXGHNODUDV\RQ
áóLġNHQFHYHN¸W¾PXDPHOH\DVDáóLOHDGLO\DUJó- WHU¸U¸UJ¾W¾3...RQJUH*HO
LQ
0D\óVWDULKLQGHNDEXO
ODQPDKDNNóQóQLKODOHGLOGLáLJHUHN©HVL\OH$QDHWWLáL.&.6¸]OHġPHVLQGHNLLV\DVD0DKNHPHVLȇQHEDġYXUGXòġNHQFHYHN¸W¾
WHNOHULQVL\DVLWDOHSOHUNóOóIó\OD
PXDPHOH\DVDáóQóQLKODOHGLOGLáL\¸Q¾QGHNLLGV¸]GHGHPRNUDVLYH¸]J¾UO¾N
GLD\ó]DPDQEDNóPóQGDQ\HWNLVL]OLNQHGHQL\OH
PDVNHVL\OHWHNUDUóQGDQLEDUHWWLU
NDEXOHGLOHPH]EXODQ<¾NVHN0DKNHPHPDKNH%XGHNODUDV\RQXNDOHPHDODQPH\HHULġLPKDNNóQóQLKODOHGLOGLáLQHK¾NPHWODUHPSHU\DOL]PLQ7¾UNL\H¾]HWL$QD\DVD0DKNHPHVLWHVSLWHGLOHQLKODOLQYH
ULQGHNL\óOOóNU¾\DVóQóQ
VRQX©ODUóQóQRUWDGDQNDOGóUóOPDVóEDNóPóQGDQ
J¾G¾PO¾YHJ¸Q¾OO¾WDġHURQODUó\HQLGHQ\DUJóODPD\DSóOPDN¾]HUHNDUDUóQELU
GóUODU6HYU
LQJ¾QFHOOHQPHVLQ¸UQHáLQLQòVWDQEXOòGDUH0DKNHPHVLQHJ¸QGHQEDġNDELUġH\ROPD\DQEX
GHUGL.DUDUóQJHUHN©HVLQGHPDKNHPHOHULQXVXO ELOGLUJHJHU©HNWHHPSHU\DOL]PLQ
NXUDOODUóQóX\JXODUNHQELU\DQGDQDGLO\DUJóODQ- WDOHSOHULGLU
PDKDNNóQóLKO¤OHGHELOHFHNDġóUóġHNLOFLOLNWHQ
6óNVóNNXOODQóODQGHPRNGLáHU\DQGDQGD\DVDODUWDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQ UDWLNNHOLPHVLPHWLQGH©RNXVXONXUDOODUóQóQRUWDGDQNDOGóUóOPDVóVRQXFX©DGLOOHQGLULOHQ¸]\¸QHWLPYH
QXGRáXUDELOHFHNDġóUóJHYġHNOLNWHQND©óQPDVó
¸]HUNOLNWDOHEL\OH¾ONHWRSUDáóJHUHNWLáLYXUJXODQGó
QóQEHOOLELUE¸O¾P¾Q¾QPHUNH-
AYM’den
ihlal kararı
]L\¸QHWLPLQGóġóQD©óNDUóODUDN
SDU©DODQPD\ODVRQX©ODQDFDN
ELU\RODJLULOPHVL$QD\DVD
QóQ
GHáLġWLULOHPH\HFHNLON¾©PDGGHVLQLQRUWDGDQNDOGóUóOPDVóQD
\¸QHOLNROGXáXQXJL]OHPH\H\HWPHPHNWHGLU
.DOGóNLPHWLQGHWDOHSHGLOHQ
V¸]GHGHPRNUDWLN¸]\¸QHWLP
YH\D¸]HUNOLáLQSDU©DODUóRODUDN¸QH©óNDUóODQ\DVDPDNDUDU
DOPD\DUJóYHUJLWRSODPDDVD\LġLOHLOJLOLKXVXVODUGDJHU©HN
DPDFóRUWD\DNR\PDNWDGóU
+HGHIOHQHQ
¸]\¸QHWLPLQ
¸]¾Q¾Q
YHDPDFóQóQQHROGXáX%LMLVHURN2EDPDVORJDQóQGDVDNOóGóU
%XWDOHSOHUġLPGL\HNDGDUKDONóDOGDWPDNL©LQWDNóODQED]ó
PDVNHOHULLQGLUPLġPDN\DMODUó
G¸NP¾ġGH\LP\HULQGH\VHWDNNH
G¾ġP¾ġNHOJ¸U¾QP¾ġW¾U
žONHQLQL©LQHV¾U¾NOHQGLáLEX
HWQLNNDONóġPDRUWDPóQGDQWHU¸U¸UJ¾W¾Q¾PDVXPVL\DVLELU
KDUHNHWJLELJ¸VWHUPH\H©DOóġDQODUóQ.DQGLO
GHQ\HUOLELU0DQGHOD\DUDWPD\DVR\XQDQODUóQ
KHQGHNYHEDULNDWDUGóQGDQKDONDJ¾YHQOLNJ¾©OHULQHVLODKVóNDQODUó¸]J¾UO¾NVDYDġ©óVóRODUDN\DQVóWDQODUóQVRUXPOXOXNODUó
E¾\¾NW¾U
7HU¸U¸UJ¾W¾QFHKHQGHNOHU
ND]óOóUEDULNDWODU¸U¾O¾UNHQ¾ONHQLQ\¸QHWLPLQGHQYHNDPX
J¾YHQOLáLQGHQVRUXPOXRODQODUóQDNóODOPD]D\PD]OóáóQóGDKDWóUODWPDNLVWHUL].HQWPHUNH]OHULQLQYHġHKLUOHUDUDVó\ROODUóQ
SDWOD\óFóODUODGROGXUXOPDVóQóQ
V¸]GHD©óOóPV¾UHFLQLQKDON-
WDQJL]OHQHQ2VORJ¸U¾ġPHOHULQLQ+DEXUD\PD]OóáóQóQVL\DVL
VRUXPOXODUóQóQRUWD\D©óNDQYDKLPWDEORQXQVRUXPOXOXáXQGDQ
Vó\UóOPD\D©DOóġPDVóEL]HKL©GH
ġDġóUWóFóJHOPHPHNWHGLU
<DġDQPDNWDRODQHWQLNNDONóġPD
V¾UHFL\OH¾ONHQLQNDUġóNDUġó\D
JHOGLáLE¸O¾QPHWHKOLNHVLQGHQ
\óOOóNWHNEDġóQD\¸QHWLPLYH
X\JXODPDODUó\OD¸QFHOLNOHVL\DVLLNWLGDUVRUXPOXGXUYHEXDáóU
ELUVRUXPOXOXNWXU
.HQGLVLQL7¾UNL\HSDUWLVL
RODUDNJ¸VWHUPH\H©DOóġDQE¸OJHGHNLIHRGDOG¾]HQHNDUġóWHN
NHOLPHHWPH\HQHPSHU\DOLVW
J¾©OHULQ2UWDGRáX
GDNLYDUOóáóQGDQUDKDWVó]ROPDNELU
\DQDRQODUóGDYHWHGHQ
ROD\ODUDHPHN©LQLQYH
\RNVXOKDONóQVDIóQGDQ
EDNPDN\HULQHHWQLN
J¸]OHEDNDQGHPRNUDVLEDUóġVL\DVL©¸]¾PV¸]F¾NOHULQLGLOLQGHQG¾ġ¾UPH\HQ
WHNNHYH]DYL\HOHULQD©óOPDVó\¸Q¾QGHNDQXQWHNOLILYHUHQJHULFLD\DNODQPDODUóDQDQYHNXWVD\DQELU
SDUWLQLQEXWDOHSOHUHRODQGHVWHáLLOHELUOLNWHJHU©HN\¾]¾YH
DPDFóQHNDGDU7¾UNL\HSDUWLVLYHVROROGXáXGDWDPRODUDN
RUWD\D©óNPóġEXOXQPDNWDGóU
*HUHNEXSDUWLJHUHNVHWHU¸U¸UJ¾W¾KL©ELUġHNLOGH.¾UWN¸NHQOL\XUWWDġODUóPó]óWHPVLOHWPHPHNWHGLU
òOHULV¾U¾OHQWDOHSOHULQJHU©HNWHGHPRNUDVLYHEDUóġLOH
ELULOJLVLROPD\óS7¾UNL\H&XPKXUL\HWL
QLQYDUOóáóQDGHYOHWLQ
¾ONHVLYHPLOOHWLLOHE¸O¾QPH]
E¾W¾QO¾á¾QH\¸QHOLNWHU¸U¸UJ¾W¾¾]HULQGHQVL\DVLLNWLGDUóQGD
SDU©DVóROGXáXN¾UHVHOHPSHU\DOL]PLQ%¾\¾N2UWDGRáX3URMHVLQLQ%23VRQDġDPDVóGóU
%XDUDGDDQóODQELOGLULGH
GLOHJHWLULOHQWDOHSOHULQV¾UHNOL
RODUDNVL\DVLLNWLGDUWDUDIóQGDQ
GDWDDKK¾WHGLOHQYHJLULġLPOHULQHEDġODQDQV¸]GH<HQL'HPRNUDWLN$QD\DVDLOHLOLġNLOHQGLULOPHVLJHU©HNWH\HQLDQD\DVD
V¾UHFLQLQQH\LKHGHIOHGLáLQLEX
KXVXVWDVL\DVLLNWLGDUODDQODPOó
ELUOLNWHOLáLGHD©óN©DRUWD\DNR\PDNWDGóU
Karga bana dedi
di ki
>ebY;1I9
[email protected]
Kandil Dağı’ndan
bakıp ovayı yanlış
gördüler!
Doğu’da 11 il, 68 ilçe, 23 beldede
Kürt belediye başkanları görevde bulunuyor. Yani zaten buralarda Kürtler
kendilerine göre bir yönetim kurmuşlardı ve merkezi yönetim de buna göz
yumuyordu. Ne var ki Kandil’in yanlış
yönlendirmesi ile “hendekli barikatlıtoplu tüfekli özerklik direnişi” başlatıldı
ve Kürt siyasi hareketi bugüne kadarki kazanımlarını da kaybetme noktasına geldi.
Yapmaları gereken doğru şey
HDP’nin Anayasa değişikliği konusunda Ak Parti’yle masaya oturması ve
uzlaşma aramasıydı.
Yıllar süren barış ortamı nedeniyle
kamuoyu Anayasa’da bazı değişiklikler yapılıp Kürtlere kimi yeni haklar verilmesine hazırdı.
++
Bunu yapmayıp “bağımsız devletle noktalanacak bir özerklik ilanı” deyip silaha sarılınca bakın neler kaybettiler:
-15-16 yaşlarında ailelerinden koparılıp Kandil’e çıkarılan ve silahlı eğitime alınan yüzlerce PKK’lı genç hayatını kaybetti. Böyle giderse daha
yüzlercesi hatta binlercesi de kaybedecek.
-Çatışmasız dönemde yaşamanın
nimetlerini gören Kürt halkı, PKK liderlerinin başlattığı kanlı çatışmalar nedeniyle “Yeter artık!” deme noktasına geldi, yüzbinlerce kişi evlerinden
ayrılıp güvenli bölgelere göç etti.
--HDP’nin “Türkiye partisi olmaya
kararlıyız” söyleminin doğru olmadığı
anlaşıldı, Türk seçmenden bu partiye
verilen destek çekildi. Parti yeniden
baraj sınırına geldi.
-Ordusu ve emniyetiyle güvenlik
güçlerinin dev potansiyeli açıkça ortaya çıktı, karşılarında varlık gösterilemeyeceği, terör eylemleriyle bir yere
varılamayacağı belli oldu.
++
“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular” sözü yaşadığımız süreçte PKK ve HDP’nin durumunu çarpıcı biçimde özetliyor.
Onlar, yeni tavizler, yeni haklar peşindeydiler.
Ama artık geçmişteki kazanımlarından da oluyorlar.
Önümüzdeki günlerde Belediyeler
Yasası’nda değişiklik yapılarak belediyelerin hem gelirleri hem de yetkileri
tırpanlanacak.
Yani, PKK ve HDP 102 belediyedeki
egemenliklerini de kaybedecek, büyük ölçüde merkezi yönetimin emri ve
denetimine tabi olacaklar.
++
Kandil, yüksek bir dağdır.
PKK terör örgütünün liderleri oradan ovayı tam göremediler.
Biraz olsun görseler bu yanlışları
yapmazlardı.
Yıl: 40
Sayı: 14543
30 ARALIK 2015
ÇARŞAMBA
SONSÖZ*D]HWHFLOLN0DWEDDFóOóN5HNODPFóOóNòQġ6DQ
YH7LF/WGĠWL$GóQDòPWL\D]6DKLEL
$EGL3(+/ò9$1
*HQHO<D\óQ.RRUGLQDW¸U¾2UKDQ8à852à/8
6RUXPOX<D]óòġOHUL0¾G¾U¾&DIHU.ž/$+/,2à/8
<D]óòġOHUL0¾G¾U¾$OL7(3(
òVWLKEDUDWĠHIL$KPHW$\GóQ.˜.6$/
6SRU6RUXPOXVX$OL<DO©óQ(5&$1
*¸UVHO<¸QHWPHQ1LOD\*$=(/2à/8
+XNXN0¾ġDYLUL$Y0HKPHW1HFDWL<¾]HU
7(06ò/&ò/ò./(5
òVWDQEXO7HPVLOFLVL
òEUDKLP'(0ò5&ò
ò]PLU7HPVLOFLVL
$WDPDQ6$5,*('ò.
.DUDGHQL]7HPVLOFLVL
.HPDOHWWLQ7$1*$/
6LYDV.R\XOKLVDU7HPVLOFLVL
0HKPHW$OL'¾QGDU
0(5.(=
5¾]JDUOó$JDKHIHQGL6RNDN
1R8OXV$1.$5$
7HO
)DNV
ȏ
+$%(50(5.(=ò
òYHGLN26%0DWEDDFóODU6LWHVL
&DGGH(VNL&DG1R
<HQLPDKDOOH$1.$5$
7HO
)D[
ȏ
%$6.,$'5(6ò
òYHGLN26%&DGGH(VNL&DG
6RNDN1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
'DáóWóP781$/,0('<$/7'Ġ7ò
<D\óQ7¾U¾<HUHO6¾UHOL
6¸]OHġPH'óġó<D]óODUDžFUHW˜GHQPH]
*D]HWH%DVóP7DULKL$UDOóN6DOó
ò/$19(5(./$07$5ò)(6ò
ȏ5HQNOLE¾W¾QVD\IDODUGDVWFP7/.'9
ȏ6L\DK%H\D]VD\IDODUGDSD]DUOóáDWDELLGLU
ȏ%LODQ©R*HQHO.XUXO7¾]¾N6LJRUWD
$FHQWHOLN)HVLKQDPHYELODQODUóQVWFP7/.'9
4
SONSÖZ
Güncel
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
Türkye büyük br
dramın eşğnde
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, DTK'da alınan 'demokratik özerklik kararıyla ilgili olarak
"Irka dayalı bir yapı kurmanın en son Hitlerde sona erdiğini zannediyorduk ama devam
ediyormuş. Hitlerin ırka dayalı siyasi egosu devam ediyor. Aynı tuzak söz konusu. Büyük bir
dramın eşiğine gelmiştir Türkiye" dedi.
1XUVLPD.(6.ò1$1.$
5$'+$&+3
OL+DOXN3HNġHQ
7%00
GHG¾]HQOHGLáLEDVóQWRSODQWóVóQGDJD]HWHFLOHULQVRUXODUóQó\DQóWODGó'HPRNUDWLN7RSOXP.RQJUHVLVRQUDVóVDYFóOóNWDUDIóQGDQ
6HODKDWWLQ'HPLUWDġYHGLáHUHġEDġNDQODUóKDNNóQGDEDġODWóODQVRUXġWXUPDODUKDNNóQGDD©óNODPD\DSDQ+DOXN3HNġHQġXQODUóV¸\OHGL
,UNDGD\DOóELU\DSóNXUPDQóQHQ
VRQ+LWOHUGHVRQDHUGLáLQL]DQQHGL\RUGXNDPDGHYDPHGL\RUPXġ+LWOHULQóUNDGD\DOóVL\DVLHJRVXYDUGó$\QóWX]DNV¸]NRQXVX%¾\¾N
ELUGUDPóQHġLáLQHJHOPLġWLU7¾UNL\H%HQELUKXNXN©X\XPYHGHPRNUDWLN¸]HUNOLáLQQHGHPHNROGXáXQX
G¾Q\DGDKL©ELUNLWDSWDEXODPDGóP
$PDLGDUL¸]HUNOLNYDU%XNDYUDPóDQODPDNP¾PN¾QGHáLO˜]HUNOLNELUGHPRNUDVLGLU]DWHQ'HPRNUDWLN¸]HUNOLNQHGHPHN"%XNDGDU
¸]HQVL]QHLVWHGLáLQLELOPHNOHX]DN
ELULGGLD7¾UNL\H
QLQWHPHOVRUXQX
\DOQó]FD'L\DUEDNóUGHáLOKHU\HUGHGHYDPHGL\RU+L©ELULPL]¸]J¾U
HġLWGHáLOL]JLGHUHNGHNDUGHġGHáL-
OL]<XUWWDġOóNELOLQFL)UDQVó]LKWLODOLQGHQVRQUDG¾Q\DGD\HUHGLQPLġWLU7¾UNL\H
GHGH¸\OHROPDOó%XQX
\HQLGHQKDNLPNóODUVDNEDUóġL©LQGH
\DġD\DFDáóPó]¾ONH\L\HQLGHQLQġD
HGHUL]'7.LOHLOJLOLED]óPDGGHOHUL
J¸UG¾P+L©ELUġHNLOGHKDNOó\DVODQGóáóELUJHUHN©HVL\RN+DNOóROPDOó
KXNXNLYLFGDQLROPDOó%XJ¾QHNDGDUWDOHSOHULGDUL¸]HUNOLNWHPHOLQH
\DVODQó\RUGXòGDUL¸]HUNOLNOHUNDPXVDOKL]PHWLQWRSOXPVDOEHNOHQWLOHULQNDUġóODQDELOHFHáL\¸QWHPH\DVODQDELOLU$PDGHPRNUDWLN¸]HUNOLN
KL©ELUPDQWóáó\RN<DQLGHPRNUDWLN
¸]HUNOLNQHGHPHN"'¾Q\DQóQQHUHVLQGHYDUE¸\OHELUġH\"7DOHSKDNOóGHáLO+DNOóWDOHSROXUVDHOEHWWH
WRSOXPGDEXQXQDUNDVóQGDGXUXU
'HPRNUDVLKXNXNGHYOHWL\HUOHġWLáLQGHEXW¾ULġOHUNRQXġXOPD]6RUXġWXUPDKXNXNODLQVDQODUóWHKGLW
HWPHEXQODUJLGHUHNEXPHUDQJWHSNLVL\DUDWDQYDKLPGXUXPODUGóU6HODKDWWLQ%H\OHD\QóILNLUGHGHáLOLP
$VODROPDPGDDPDEL]H\DSóOPDVóQóLVWHPHGLNOHULPL]LQEDġNDODUóQD
\DSóOPDVóQDNDUġó©óNDUó]
DUb‰bYcd\UbRUiQ^TQ[Y
|_See‰\TŽbTŽ
$1.$5$$1.$Ȃ76.ȇQóQLQWHUQHWVLWHVLQGHQYHULOHQELOJL\H
J¸UHG¾QĠóUQDNȇóQ&L]UHLO©HVLQGH
GHYDPHWPHNWHRODQRSHUDV\RQGDELU%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWHWNLVL]KDOHJHWLULOGL
&L]UHȇGHRSHUDV\RQODUóQEDġODQJóFóQGDQEXJ¾QHGHáLQWRSODPHWNLVL]KDOHJHWLULOHQWHU¸ULVWVD\óVó
$1.$5$$1.$7%00LGDUHDPLUOHULQLQ
ROGX2SHUDV\RQGDELU.DOHġ0HFOLVȇWHX\JXODQDFDN\HQLJ¾YHQOLN¸QOHPOHULQLNRISL\DGHW¾IHáLLNLHOERPEDQLEHOLUOHPHNDPDFó\OD\DSWóáóWRSODQWóGDEDVóQ
VóYHELUVLODKG¾UE¾Q¾HOHJH©LPHQVXSODUóQDVDDWȇGHQVRQUDNXOLV\DVDáóJH- ULOGLLNL(O<DSóPó3DWOD\óFóLPKD
WLULOPHVLJ¾QGHPHJHOGL
HGLOGL76.Ȋ7HU¸ULVWOHULQD©Wóáó
3DUODPHQWR0XKDELUOHUL'HUQHáL30'NXOLV
DWHġVRQXFXEHġ\DġóQGDNLELU©R\DVDáóQD\D]óOóD©óNODPDLOHWHSNLJ¸VWHUGL7%00 FXNKD\DWóQóND\EHWPLġWLUȋD©óNOD%DġNDQOóN'LYDQóRQD\óQDVXQXODFDNL©HULVLQGH
PDVó\DSWó
ELU©RN\HQLG¾]HQOHPHEDUóQGóUDQȊ*¾YHQOLN(\ĠóUQDN6LORSLȇGHGHYDPHGHQ
OHP3ODQóQDȋ$.3DUWL&+3YH0+3ȇOLLGDUHDPLURSHUDV\RQGDGDELU%¸O¾F¾7HOHULQLQLP]DNR\GXáXEHOLUWLOGL
U¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWHW30'ȇGHQNRQX\DLOLġNLQ\DSóODQD©óNODPDGDLVH NLVL]KDOHJHWLULOGL2SHUDV\RQXQ
ġXQODUóND\GHGLOGL
EDġODQJóFóQGDQLWLEDUHQWRSODP
3DUODPHQWRPXKDELUOHULQHNXOLVVóQóUODPDWHU¸ULVWLQHWNLVL]KDOHJHWLULOGLVóȆJ¾YHQOLNH\OHPSODQóȇL©LQGH¸QHULOPHNWHGLU
áLELOGLULOGL2SHUDV\RQGDG¾QLNL
*D]HWHFLOHULQȆJ¾YHQOLáLWHKGLWHGHQȇELU\DSóROD.DOHġQLNRISL\DGHW¾IHáLLNLġDUUDNJ¸U¾OPHVLVRQGHUHFHG¾ġ¾QG¾U¾F¾G¾U$NM¸UYHGRNX]NXWXDYW¾IHáLILġHáL
ġDPȇGHQVRQUD7%00NXOLVOHULQGHJD]HWHFLHOHJH©LULOGL(O<DSóPó3DWOD\óOHULQJ¸UPHVLLVWHQPH\HQJL]OHQHFHNRODQQHGLU
FóLPKDHGLOGL¾©EDULNDWNDOGóUóORGDELUEDġNDVRUXLġDUHWHGLU%X¸QHUL0HFOLVȇWH
NDPXVDOJ¸UHY\DSDQSDUODPHQWRPXKDELUOHULQLQ
EDVóQ¸]J¾UO¾á¾Q¾HQJHOOHPHULVNLEDUóQGóUPDNWDGóU3DUODPHQWRPXKDELUOHULGHPRNUDVLQLQEHġLáLRODQ0HFOLVȇWHKDONóQKDEHUDOPDKDNNóDGóQD
EXOXQPDNWDYHGHQHWLPJ¸UHYL\DSPDNWDGóU.DPXVDODODQRODUDNNDEXOHGLOHQ0HFOLVNXOLVOHULGH
EX©HU©HYHGHSDUODPHQWRPXKDELUOHULQLQKDEHUH
XODġPDODUóQGD¸QHPOLELULġOHYJ¸UPHNWHGLUȆ*¾YHQOLNȇDGóDOWóQGDJHWLULOHQ¸QHUL$QD\DVDȇQóQYH
0HFOLVò©W¾]¾á¾Q¾QUXKXQDYHEDVóQ¸]J¾UO¾á¾Q¾
G¾]HQOH\HQPDGGHOHULQHGHD\NóUóGóU3DUODPHQWRPXKDELUOHUL1LVDQȇGHQEX\DQD7%00
©DWóVóDOWóQGDVRNDNWDNLLQVDQDGóQDGHQHWLPJ¸UHYL\DSPDNWDGóU.XUXOGXáXJ¾QGHQEX\DQD0HFOLVNXOLVOHULSDUODPHQWRPXKDELUOHULQHD©óNWóU
3DUODPHQWRPXKDELUOHUL\óOGóUGHPRNUDVLGóġó
)HUKDW'(59òĠ2à/85D
JLULġLPOHUHGDUEHOHUHEDVóQYHLIDGH¸]J¾UO¾á¾Q¾ PD]DQ‰(/ò.+$7$<'+$
VóQóUODPDNLVWH\HQDQWLGHPRNUDWLNDQOD\óġODUDGL685ò<(
GHPXKDOLIOHULQNXġDWUHQPLġNDPXVDOJ¸UHYELOLQFLLOHKHUW¾UO¾\DVDáD PDVóDOWóQGDRODQUHMLP\DQOóVó
EDVóQYHLIDGH¸]J¾UO¾á¾Q¾NóVóWOD\DQJLULġLPOHUH
\DUDOóYHUHIDNDW©LLOHUHMLP
WHSNLJ¸VWHUPLġWLU
DVNHUOHULQNXġDWPDVóDOWóQGDNL
$.3DUWL&+3
YH0+3GHVWHNOL
EDVóQD
NXOLV
\DVDáó
Gó'L\DUEDNóU6XUȇGDGHYDPHGHQ
RSHUDV\RQGDELU%¸O¾F¾7HU¸U
˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWHWNLVL]
KDOHJHWLULOGL¾©(O<DSóPó3DWOD\óFóLPKDHGLOGLG¸UWEDULNDWNDOGóUóOGó
ĠDQOóXUIDȇGD\DVDGóġó\ROODUOD6XUL\HȇGHQ7¾UNL\Hȇ\HJH©PH\H
©DOóġDQ%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXELUWHU¸ULVW\DNDODQGó
,áGóUȇGD\¾U¾W¾OHQRSHUDV\RQGDELU%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾
PHQVXEXWHU¸ULVWYHLġELUOLN©L\DNDODQGó<DNDODQDQġDKóVODUóQHYOHULQGH\DSóODQDUDPDGDELU.DOHġQLNRISL\DGHW¾IHáLLOH
DGHWILġHáLG¸UWDYW¾IHáLLOH
DGHWILġHáLELUWDEDQFDYH¸UJ¾WVHOGRN¾PDQHOHJH©LULOGL
ĠóUQDNȇWDLFUDHGLOHQ\RONRQWUROYHDUDPDIDDOL\HWLHVQDVóQGD
WHPLQHWWLNOHULVLODKYHP¾KLPPDWODUó%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾QH
J¸W¾U¾UNHQ\DNDODQDQLNLLġELUOLN©LJ¸]DOWóQDDOóQGóòġELUOLN©LOHULQNXOODQGóNODUóDUD©WD\DSóODQ
DUDPDGD¾©.DOHġQLNRISL\DGHW¾IHáL
TSK Cizre’de hayatını kaybeden beş yaşındaki çocuğun teröristlerin açtığı ateşin
kurbanı olduğunu
açıkladı. Cizre, Silopi
ve Sur’da devam etmekte olan operasyonlarda dün üç bölücü terörist etkisiz hale
getirildi.
ELQDGHW.DOHġQLNRISL\DGHW¾IHáLILġHáLELUVLODKG¾UE¾Q¾ELU
HOG¾UE¾Q¾ELUDYW¾IHáLHOHJH©LULOGL%LQJ¸O*HQ©ȇWHLFUDHGLOHQRSHUDV\RQGDWHVSLWHGLOHQ
G¸UWVóáóQDNL©HULVLQGH(O<DSóPó3DWOD\óFó\DSóPóQGDNXOODQóODQLNLE¾\¾NPXWIDNW¾S¾
PHWUHNDEORELUDN¾LOH¾©©DGóU
YH©RNPLNWDUGD\DġDPPDO]HPHVLHOHJH©LULOGL.LOLVȇGH6XUL\HȇGHQ
7¾UNL\Hȇ\HVóQóUó\DVDGóġó\ROODUODJH©PH\H©DOóġDQYH'($Ġ7HU¸U
˜UJ¾W¾PHQVXEXROGXáXGHáHUOHQGLULOHQ\DEDQFóX\UXNOXLNLNLġL
\DNDODQDUDNJ¸]DOWóQDDOóQGó
Takas edlen Suryeller'den 12's Hatay'da kaldı
\DUDOóYHUHIDNDW©LQLQòQVDQ
+DNYH+¾UUL\HWOHULò++òQVDQL<DUGóP9DNIó¸QF¾O¾á¾QGHNLWDNDVLġOHPOHULJHFH\DUóVóWDPDPODQGó/¾EQDQ
GDQX©DNOD
+DWD\
DJHWLULOHQPXKDOLI\DQOó-
ODUóQGDQGXUXPXDáóU\DUDOó
UHIDNDW©LLOHELUOLNWH+DWD\
GDNLKDVWDQHOHUGHWHGDYLDOWóQDDOóQóUNHQ
¾6XUL\H
\HJH©WL
0XKDOLIOHULQNXġDWPDVóQGDNLòGOLE
HEDáOó)XD.¸\¾
QGHRWXUDQ
6XUL\H'HYOHW%DġNDQó%HġġDU
(VDG\DQOóODUóLOHUHMLPDVNHUOHULQNXġDWPDVóQGDNLEDġNHQW
ĠDP
óQ=HEDGDQL.¸\¾
QGHRWXUDQPXKDOLI\DQOóODUóQóQWDNDVó
L©LQò++
QóQROXġWXUGXáXòQVDQL
'LSORPDVó+H\HWL©DOóġPDEDġODWWó<DSóODQJLULġLPOHUROXPOXVRQX©ODQGóYHPXKDOLIOHU
¾\DUDOó(VDG\DQOóVóQóUHMLPLVH
ó\DUDOóPXKDOLI\DQOóVóQó
WDNDVHWPH\HUD]óROGX
6DáOóN6HQ%DNDQ5DPD]DQRáOXȇQX]L\DUHWHWWL
$1.$5$$1.$6DáOóN6HQ*HQHO%DġNDQó0HWLQ0HPLġ$LOHYH
6RV\DO3ROLWLNDODU%DNDQó6HPD5DPD]DQRáOXȇQDJ¸UHYGH\¾NVHOPHYH
XQYDQGHáLġLNOLáLVóQDYóQóQ\DSóOPDVóYHHNGHUVNDUġóOóáóJ¸UHY\DSDQ
VRV\DOKL]PHWHOHPDQODUóQóQNDGUR\DDOóQPDVóWDOHSOHULQLLOHWWL
6DáOóN6HQ*HQHO%DġNDQó0H-
WLQ0HPLġYH<¸QHWLP.XUXOX¾\HOHUL$LOHYH6RV\DO3ROLWLNDODU%DNDQó6HPD5DPD]DQRáOXȇQX]L\DUHW
HWWL=L\DUHWWH0HPLġ$LOHYH6RV\DO3ROLWLNDODU%DNDQOóáóȇQGD\DSóOPD\DQJ¸UHYGH\¾NVHOPHYHXQYDQ
GHáLġLNOLáLVóQDYóQóQ\DSóOPDVóQóLVWHGL6óQDYóQ\óOODUGóU\DSóOPDPDVó
VHEHEL\OH©DOóġDQODUóQE¾\¾NELUNóV-
PóQóQEXVóQDYóEHNOHGLáLQLEHOLUWHQ
0HPLġKL]PHWNDOLWHVLQLQGHDUWPDVóL©LQVóQDYóQHQNóVDV¾UHGH\DSóOPDVóJHUHNWLáLQLLIDGHHWWL
0HPLġ]L\DUHWWHD\UóFDHNGHUV
NDUġóOóáóJ¸UHY\DSDQVRV\DOKL]PHW
HOHPDQODUóQóQNDGUR\DDOóQPDVóJHUHNWLáLQLGLOHJHWLUGL7RSOXPXQGH]DYDQWDMOóELUNHVLPLQHKL]PHWVX-
QDQVRV\DOKL]PHW©DOóġDQODUóQóQ
VRUXQODUóQóQ©¸]¾P¾Q¾QSROLWLNDODUóQV¾UG¾U¾OHELOLUOLáLQHGH\DSDFDáóNDWNó\óGLOHJHWLUHQ0HPLġȊ<RáXQELUġHNLOGHIHGDNDUFD©DOóġDQ
VRV\DOKL]PHWJ¸UHYOLVLDUNDGDġODUóPó]óQVRUXQODUó©¸]¾OPHOLNDGUR
EHNOHQWLOHULNDUġóODQPDOóGóUȋWDOHELQLYXUJXODGó
Söz Hakkı
?bXQ^E
EB?
<E
[email protected]
Yıldırım,
af var mı?
SONSÖZ HABER YAPTI, FOX TV, FLASH
TV, STAR TV GÜNDEME TAŞIDI AMA
2014'ün Mart ayında yerel, Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı , 2015'de ise
7 Haziran ve 1 Kasım genel milletvekili
seçimleri yapıldı.
Bürokratlar "vatandaş iktidara kızmasın" diye kat kat cezaları göndermediler.Ceza yağmuru başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım siyasetin güler yüzü, Türkiye’nin dev projelerinin mimarı, AK Parti’nin vazgeçilmez ismi. Günlerdir HGS
ve OGS’de uygulanan KAT KAT CEZALAR karşısında suskun. On binlerce
Mağdur AF bekliyor…
Bürokrasi ve siyaset iç içedir.
Yani bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.
Ancak bürokrasi siyasetçileri isterse
rezil, isterse vezir eder.
2014’de önce Yerel Seçim, sonra
Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık.
Siyasiler yani iktidarda bulunan AK
Parti kazansın diye bürokratlar anlaşılan o ki otoyol cezalarını saklamışlar.
“Vatandaş kızıp oy vermez” mantığını ortaya koymuşlar.
2015’e gelince de Haziran’da ve
sonra tekrarı Kasım’da yapılan Genel
Milletvekili seçimi var diye 2014’ün cezalarını vatandaşlara tebliğ etmemişler.
Belki on binlerce, belki yüz binlerce
ceza son 10 günde vatandaşlara tebliğ edilmeye başlanınca facia gibi durum ortaya çıktı.
1-3-5 değil, 100-300-500 değil ceza
sayısı belki binlerce.
MHP ve CHP Meclis’e taşıyor, Sonsöz haber yapıyor, FOX TV, STAR TV ve
Flash TV başta televizyonlar, radyolar,
gazeteler ve web sayfaları haber yapıyorlar ama
İlk sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğünden tek satır açıklama yok.
Eeee tabi ki sesleri çıkmaz çünkü siyasi bir karar alarak vatandaşı mağdur
ettiler, hukuku, hakkı ve tüketici haklarını çiğnediler.
AK Parti’ye destek için cezaları tebliğ etmediler.
2. Sorumlu ise Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığıdır. Uzun süre
de tarafsız Bakan tarafından yönetildi
ama bu bakanlığın gerçek Bakan’ı Binali Yıldırım Mart 2015’de İzmir’den Belediye Başkan adayı olduğundan bu
yana Bakanlık faaliyetlerinden uzak
kaldı.
1 Kasım’dan sonra Binali Yıldırım göreve döndü.
Yıldırım siyasetin güler yüzü, Türkiye’nin dev projelerinin mimarı, AK Parti’nin vazgeçilmez ismi. Günlerdir HGS
ve OGS’de uygulanan KAT KAT CEZALAR karşısında suskun. On binlerce
Mağdur AF bekliyor…
Sayın Bakan siz ne bekliyorsunuz?
Verin AF kararını yüzbinlerce mağduru toplu infazı yapılan kat kat cezalardan kurtarın vatandaşları.
6RQD\DNODġóODQ
‰DUġó'DYDVóQGD
V¾UH©QDVóOJHOLġWL"
žPLW7ž5.ò67$1%8/'+$
OHUGHWHPHOOHULDWóODQELUWDUDIWDUJUXEXQXQGDUEH\DSPDNODVX©ODQPDVóQD\RO
D©DQV¾UH©QDVóOJHOLġWL"*H]L3DUNóROD\ODUó\ODEDġOD\DQGDYDV¾UHFLQGHQHOHU\DġDQGó"
DAVA SÜRECİ...
0D\óV
WH*H]L3DUNóROD\ODUó7DNVLP
LQGóġóQDWDġWóQHUHGH\VH7¾UNL\HȇQLQ
KHU\HULQHVó©UDGó3URWHVWRODUELU©RNIDUNOóVL\DVLN¾OW¾UHOYHVRV\DOWRSOXOXáXGDELU
DUD\DJHWLUPLġWL%HġLNWDġ
óQWDUDIWDUJUXEX
RODQ‰DUġóGD*H]L3DUNó
QGDNLH\OHPOHUH
GHVWHNYHUGLáLQLED\UDNODUó\ODNDWóOGóNODUó
SURWHVWRODUGDJ¸VWHUPLġWL
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
%HQLP
*¸]¾PGH
$QNDUD
UHVLP
\DUóġPDVó
VRQX©ODQGó
$1.$5$$$$QNDUDOóODUYH$QNDUD
\D
+L]PHW(GHQOHU'HUQHáL
$+ò'WDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQ8\JDUOóN<ROXQGD$QNDUD3URMHVLNDSVDPóQGD\DSóODQ%HQLP
*¸]¾PGH$QNDUDUHVLP
\DUóġPDVóVRQX©ODQGó
$QNDUD
GDHáLWLPJ¸UHQ©RFXNODUD$QNDUD
QóQ
WXULVWLNYHN¾OW¾UHOGHáHUOHULLOHELOLQPH\HQ\¸QOHULYHLPNDQODUóQóQWDQóWóODFDáó8\JDUOóN<ROXQGD
$QNDUD3URMHVLQLQLON
D\DáóRODQ%HQLP*¸]¾PGH$QNDUDUHVLP
\DUóġPDVóQóQ¸G¾OW¸UHQL0DPDN.¾OW¾U0HUNH]L
QGH\DSóOGó7¸UHQH7%00òGDUH$PLUL
YH$.3DUWL$QNDUD0LOOHWYHNLOL$KPHW*¾QGRáGX$.3DUWL$QNDUD0LOOHWYHNLOL1HY]DW&H\ODQ
0DPDN%HOHGL\H%DġNDQó0HVXW$NJ¾OYH\HWNLOLOHUNDWóOGó
*¾QGRáGXW¸UHQGH\DSWóáóNRQXġPDGD
$+ò'
LQ©RFXNODUDN¾OW¾U
ELOLQFLDġóODPDNDGóQDEDġDUóOóELUSURMHEDġODWWóáóQóEHOLUWHUHN\DUóġPD\D
NDWóODQE¾W¾QUHVLPOHUL
LQFHOHGLáLQLYH©RNEHáHQGLáLQLV¸\OHGL
.¾OW¾U¾QJH©PLġLJHOHFHáHWDġó\DQELUN¸SU¾ROGXáXQDLġDUHWHGHQ*¾QGRáGX%L]VL\DVHW©LOHU
VLYLOWRSOXP¸UJ¾WOHULYHOLOHU©RFXNODUóPó]DIóUVDW
YHULUVHNJHOHFHNHPLQHOOHUGH%X\DUóġPD\DNDWóODQ©RFXNODUóPó]GD
$QNDUD
\DVDKLS©óNDFDNODUóQóJ¸VWHUPLġGHáHUOHULPL]L\DġDWPD\DGHYDP
HGHFHNOHULQLQP¾MGHVLQLYHUPLġOHUGLU‰RFXNODUóPó]$QNDUD
QóQ
EDġNHQWROXġXQX$QóWNDELU
GHQ.RFDWHSH
\H
+DFó%D\UDP9HOL
GHQNHGLOHULPL]HVLPLGLPL]GHQG¸QHULPL]HUHVPHGHUHN$QNDUD
\óDGHWD©RáX
\HWLġNLQGHQGDKDL\LWDQóGóNODUóQóRUWD\DNR\PXġODUGóUGL\HNRQXġWX
5
5RERWLNFHUUDKLLOHVDöOÔöÔQDNDYXùWX
7XIDQ+$0$5$7ò=0ò5
'+$ò=0ò5.X]H\.DPX
+DVWDQHOHUL%LUOLáL*HQHO6HNUHWHUOLáL
QHEDáOó7HSHFLN(áLWLPYH$UDġWóUPD+DVWDQHVL
QGHURERWLNFHUUDKLKD\DW
NXUWDUPD\DGHYDPHGL\RU
\óOGóUKX]XUHYLQGH\DġD\DQ
\DġóQGDNL$GLO6XQD\\XWDPDPDYHNLORND\EóQHGHQL\OH
EDġYXUGXáXKDVWDQHGH3URI
'U*¸NKDQ$NEXOXWYHHNLEL
WDUDIóQGDQURERW\DUGóPó\OD
7RUDNRVNRSLNGLYHUWLN¾OHNWRPLDPHOL\DWó\DSóODUDNVDáOóáóQDNDYXġWXUXOGX
<DNODġóN\óOGóUKX]XUHYLQGHNDODQ$GLO6XQD\ELU
V¾UH¸QFH\XWDPDPDYHNLOR
ND\EóQHGHQL\OH7HSHFLN(áLWLPYH$UDġWóUPD+DVWDQHVL
QHEDġYXUGX<DSóODQNRQWUROGH\DġOóDGDPóQ\HPHN
ERUXVXQXQJ¸á¾VNDIHVLNóVPóQGDQDGLUJ¸U¾OHQPXNR]DIóWóáóGLYHUWLN¾O¾QFHSOHġPHVDSWDQGó%XQXQ¾]HULQH
3URI'U*¸NKDQ$NEXOXWEDġNDQOóáóQGDNL'R©'UĠH\GD
˜UV.D\D2S'U%¾OHQW‰DOóN2S'U&HP.DUDDOL'U
6HQD8áXU‰DOóġNDQYHKHPġLUH&HQJL]$NNXUW
XQEXOXQGXáXHNLSWDUDIóQGDQKDVWD\DURERW\DUGóPó\OD
WRUDNRVNRSLN
GLYHUWLN¾OHNWRPLDPHOL\DWó
\DSóOGó$PHOL\DWODLOJLOLELOJL
YHUHQ3URI'U$NEXOXW+DVWDPó]\XWPDJ¾©O¾á¾ġLND\HWOHULLOHNOLQLáLPL]HEDġYXUGX
<DSWóáóPó]X]XQWHWNLNOHUYH
NRQVH\©DOóġPDODUóVRQXFXQGD
\HPHNERUXVXQXQRUWDVóQGD
VDQWLPHWUHE¾\¾NO¾á¾QGHGHY
ELUGLYHUWLN¾O¾QFHSOHġPHROGXáXQXVDSWDGóNYHEXGXUXP
EHVOHQPHVLQLJ¾©OHġWLUHUHN\DġDPNDOLWHVLQLER]PDNWD\Gó
+DVWDPó]óQ\DġOóROPDVóYHDNFLáHUOHULQGHVRUXQODUóQóQEXOXQPDVóEL]LDPHOL\DWNRQXVXQGDWHUHGG¾WHG¾ġ¾UG¾%X
W¾UGXUXPODUGDPLQLPDOLQYD]LI\¸QWHPOHUDPHOL\DWVRQ-
UDVóGDKDD]DáUó\DVHEHSROGXáXL©LQWHUFLKHGLOPHOLGLU
<HPHNERUXVXQXQRUWDVóQGDNLGLYHUWLN¾OOHUJH©PLġWHJH©LULOPLġHQIHNVL\RQODUDEDáOó
ROXġXU2OGXN©DGD\DSóġóNELU
DPHOL\DWVDKDVó\DUDWóU%¾W¾QEXQODUL©LQURERWLNFHUUDKLL\LELU©¸]¾PG¾U6DQó\RUXPEXE¾\¾NO¾NWHELU\HPHN
ERUXVXQGDNLFHSOHġPH\H\¸QHOLNDPHOL\DWóWDPDPóQóURERWOD7¾UNL\H
GHLONNH]JHU©HNOHġWLUGLN$PHOL\DWóQYLGHR
J¸U¾QW¾OHULQLHQ\DNóQFHUUDKLNRQJUHVLQGHVXQPD\óSODQOó\RUX]5RERWLNFHUUDKLKHP
©RN\DSóġóNRODQDPHOL\DWVDKDVóQGDEL]HE¾\¾NELUNROD\OóNVDáODGóKHPGHKDVWDQóQ
\DQGDġSUREOHPOHULQGHGDKD
D]VóNóQWóOóELUDPHOL\DWVRQUDVóG¸QHPJH©LUPHPL]LVDáODGó
+DVWDPó]VRUXQVX]ELUġHNLOGH
WDEXUFXROGXĠLPGLGDKDL\L
EHVOHQHELOL\RU\DġDPNDOLWHVL
GHG¾]HOGLGHGL
Hnd et mutlu edyormuş
<UG'R©'U8]HO<¾NVHNEHVLQGHáHULQH
VDKLSKLQGLHWLKDIWDGDHQD]LNLNH]
W¾NHWLOPHOL+LQGLHWLL©HUGLáLWULSWRIDQ
DPLQRDVLWLLOHVHURWRQLQDGóYHULOHQ
PXWOXOXNKRUPRQXQXX\DUó\RUGHGL
ODWDNXġNRQPD]\HUHOPDVó
PX]YH\RáXUWGóġóQGDPXWOXOXNYHUHQHQL\LJóGDQóQKLQGLHWLROGXáXQXV¸\OHGL<UG
'R©'U8]HOġ¸\OHNRQXġWX
ò=0ò5'+$<$Ġ$5
žQLYHUVLWHVL0<2*óGDòġOHPH%¸O¾P%DġNDQó<UG'R©
'U5XKDQ$ġNóQ8]HOKLQGL
HWLQLQNDQVó]Oóáó¸QOHPHNWHQ
EDáóġóNOóNVLVWHPLQLJ¾©OHQGLUPH\HNDGDUELU©RN\DUDUóROGXáXQXV¸\OHGL<UG'R©
'U8]HO<¾NVHNEHVLQGHáHULQHVDKLSKLQGLHWLKDIWDGD
HQD]LNLNH]W¾NHWLOPHOL+LQGLHWLL©HUGLáLWULSWRIDQDPLQRDVLWLLOHVHURWRQLQDGóYHULOHQPXWOXOXNKRUPRQXQX
X\DUó\RUGHGL
<óOEDġó¸QFHVLKLQGLW¾NHWLPLJ¾QGHPHJHOLUNHQ<DġDU
žQLYHUVLWHVL0<2*óGDòġOHPH
%¸O¾P%DġNDQó<UG'R©'U
5XKDQ$ġNóQ8]HOELWWHU©LNR-
7$5ò+
7(
BUGÜN
+D]óUOD\DQ.HPDO$&$5
2VPDQOó2UGXODUó.XG¾V
HJLUGL
*¾OKDQH$VNHU°7óS0HNWHELD©óOGó
&KLFDJR
GD$%'ELUWL\DWURGD©óNDQ
\DQJóQGDNLġL¸OG¾
$OPDQ\D.RP¾QLVW3DUWLVLNXUXOGX
9ODGLPLUòO\L©/HQLQ6RY\HW6RV\DOLVW
&XPKXUL\HWOHUL%LUOLáL
QLQNXUXOGXáXQXD©óNODGó
$%'
OLDVWURQRP(GZLQ+XEEOHHYUHQGH6DPDQ\ROX
QGDQEDġNDJDODNVLOHUGHROGXáXQXD©óNODGó
'HPRNUDW3DUWL
\LNRP¾QLVWOLNOHVX©OD\DQ<R]JDW9DOLVL6DGUL$NDPDKN½PROGX
)LGHO&DVWUROLGHUOLáLQGHNLLV\DQFóODU.¾ED
QóQEDġNHQWLQLHOHJH©LUPHN¾]HUHOHU
&DVWUR%DWLVWD
QóQDVNHULUHMLPLQL\óNPD\óKHGHIOL\RU
8OXVODUDUDVó3DUD)RQX,0)YH$YUXSDòNWLVDGLòġELUOLáL7HġNLODWó7¾UNL\H
\HNUHGLYHUPH\LNDEXOHWWL
)DWLK6XOWDQ0HKPHW.¸SU¾V¾
PLO\RQOLUD\DLKDOHHGLOGL
*DODWDVDUD\(áLWLP9DNIóNXUXOGX
7¾UNL\HòQVDQ+DNODUó9DNIóNXUXOGX
7DNVLP
GH7KH0DUPDUD2WHOL
QLQJLULġLQGHNL&DIH0DUPDUD
GDERPEDSDWODGó6LQHPDHOHġWLUPHQL&¾QH\W&HEHQR\DQ
óQDEODVóDUNHRORJ<DVHPLQ&HEHQR\DQ¸OG¾\D]DU
VLQHPDHOHġWLUPHQL2QDW.XWODUDáóU\DUDODQGóDQFDNRGD2FDN
WH\DġDPóQó\LWLUGL
&H]D\LU
GHVLODKOóNLġLOHUG¸UWN¸\GH
NDWOLDP\DSWóNLġL\L¸OG¾UG¾OHU
0XWOXOXNYHUHQHQL\LDOWó
JóGDDUDVóQGD\HUDODQKLQGLHWLL©HUGLáL
WULSWRIDQDPLQRDVLWL
LOH
VHURWRQLQ
DGóYHULOHQPXWOXOXNKRUPRQXQX
X\DUóU<DáL©HULáL©RND]GóU
'HULVLDOóQPóġKLQGLHWLQLQ
JUDPóQGDVDGHFHJUDP\Dá
EXOXQPDNODELUOLNWHV¸]NRQXVX\DáóQE¾\¾NELU©RáXQOXáX©RNOXGR\PDPóġ\Dá
JUXEXQGDQGóUJUDPOóN
SRUVL\RQXQGD\DNODġóNROD-
*¾OKDQH$VNHU°7óS0HNWHELD©óOGó
UDNNDORULEXOXQXU6¸]
NRQXVXPLNWDUJ¾QO¾NWDYVL\HHGLOHQIROLNDVLWLKWL\DFóQóQQHUHGH\VH\¾]GH
VLQL
NDUġóOD\DELOPHNWHGLU%YLWDPLQLD©óVóQGDQGD]HQJLQGLU%YLWDPLQLDO\XYDU
\DSóPóQGDNLID\GDVó\ODNDQVó]OóáóQ¸QOHQPHVLYHK¾FUHJHOLġLPLL©LQJHUHNOLGLU%LU
SRUVL\RQKLQGLHWLHUNHNYH
NDGóQODUóQJ¾QO¾N%YLWDPLQLJHUHNVLQLPLQLQWDPDPóQD\DNóQóQóNDUġóODPDNWDGóU
'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ
GÜÇLENDİRİR'
+LQGLHWLQLQ¸QHPOLELU
PLQHUDOND\QDáóGDROGXáXQX
ND\GHGHQ<UG'R©'U8]HO
D©óNODPDVóQóġ¸\OHV¾UG¾UG¾
%DáóġóNOóNVLVWHPLQHGHVWHNRODQ\DUDODUóQL\LOHġPHVLQLVDáOD\DQY¾FXGXQ\Dá
SURWHLQYHNDUERQKLGUDWODUóVLQGLUPHVLQGH¸QHPOLURO
¾VWOHQHQ©LQNRPLQHUDOLEDNóPóQGDQ]HQJLQELUND\QDNWóUò©HUGLáLGLáHUPLQHUDOOHUH
IRVIRUSRWDV\XPPDJQH]\XPGHPLUYHVHOHQ\XP¸UQHNRODUDNYHULOHELOLU+LQGLHWLQGHD]PLNWDUGDGDROVD
EXOXQDQVHOHQ\XPPLQHUDOL
LQVDQVDáOóáóL©LQ©RN¸QHPOLELUNRUX\XFXPLQHUDOGLU
GHGL
$OWDQ˜\PHQYH
+¾VDPHWWLQ&LQGRUXN
6LOLYUL
GHXPXW
Q¸EHWLWXWWX
(QYHU$/$6ò67$1%8/'+$7878./8JD]HWHFLOHU&DQ'¾QGDUYH(UGHP*¾O
HGHVWHNROPDN
L©LQEDġODWóODQ
8PXWQ¸EHWL
QLEXJ¾Q*D]HWHFL\D]DU$OWDQ˜\PHQ7%00HVNL%DġNDQó+¾VDPHWWLQ
&LQGRUXN%HOJHVHOFL&HQJL]˜]NDUDEHNLU*D]HWHFL
0XUDW(UGLQLOH%DVóQ.RQVH\L<¾NVHN.XUXOž\HVL0HOLK%HUNWXWWX<HQL\óOQHGHQL\OHG¾]HQOHQHQ
D©óNJ¸U¾ġWHLVH'¾QGDUYH*¾ODLOHOHUL\OHELUDUD\DJHOGL
6LOLYUL&H]DHYL¸Q¾QGHWXWXODQQ¸EHWL¸áOHVDDWOHULQGH$OWDQ˜\PHQYH+¾VDPHWWLQ&LQGRUXNELUOLNWHGHYUDOGó%XUDGDELUNRQXġPD\DSDQ$OWDQ
˜\PHQ&DQ'¾QGDUYH(UGHP*¾O
¾PRUDOYHUPHNYHRQODUDHQL\LGLOHNOHULQLELOGLUPHN¾]HUH
JHOGLNOHULQLV¸\OHGL
6LOLYUL
QLQHVNLGHQELUPHVLUH\HULROGXáXQXYH
LQVDQODUóJH]LQWL\DSPDNL©LQJHOGLNOHULQLND\GHGHQ˜\PHQ$QFDNġLPGL6LOLYULLQVDQKDNODUóQD
EDVóQ¸]J¾UO¾á¾QH\¸QHOHQVDOGóUóODUóQELUVHPERO¾KDOLQHJHOGL%XUDGDQ\¾]OHUFHLQVDQJHOGLJH©WL
\DNDODQGóODU\DUJóODQGóODUVRQXQGDEHUDDWHWWLOHU
$QFDN\DWWóNODUó\óOODUFD\óOKDSLV\DQODUóQDNDOGó
6LOLYULġLPGLGHJHOLQHQVRQEDVóQ¸]J¾UO¾á¾\OHLOJLOLN¸W¾OHġPHQLQELUPLVDOLQLGDKDDáóUOó\RU%DVóQ¸]J¾UO¾á¾Q¾Q]HGHOHQPHVLGHPRNUDVLQLQGH
WDKULSHGLOPHVLGLU'HPRNUDVLQLQNXUWXOPDVóD©óVóQGDQEXVDOGóUóODUóQWXWXNODPDNDUDUODUóQóQRUWDGDQNDOGóUóOPDVóJHUHNLUGL\HNRQXġWX
CİNDORUK: BURADAKİ NÖBET AYNI
ZAMANDA BİR ANAYASA NÖBETİDİR
+¾VDPHWWLQ&LQGRUXNLVHD©óNODPDVóQGDNHQGLQLGHPRNUDVLYHIDġL]PDUDVóQGDNLVóQóUGDQ¸EHW
WXWX\RUPXġJLELKLVVHWWLáLQLGLOHJHWLUGL&LQGRUXN
‰¾QN¾IDġL]PE¸\OHJHOLU(YYHODEDVóQ¸]J¾UO¾á¾Q¾LIDGH¸]J¾UO¾á¾Q¾RUWDGDQNDOGóUóUVRQUD
IDġL]PJHOLU‰DáGDġG¾Q\DEXQXQ©HġLWOL¸UQHNOHUL\OHGROXGXU'ROD\óVó\ODEL]EXUDGDVDGHFHEDVóQ
¸]J¾UO¾á¾L©LQQ¸EHWWXWPX\RUX]%XUDGDNLQ¸EHW
D\Qó]DPDQGDELUDQD\DVDQ¸EHWLGLU1HGHQGHUVHQL]7¾UNL\H
GHNLE¾W¾QDQD\DVDODUFXPKXUEDġNDQODUóQóEDáóġOD\DFóRODUDNJ¸U¾U%¾W¾QDQD\DVDODUFXPKXUEDġNDQODUóQDELUSDUOHPHQWR\HWNLVL
RODQDI\HWNLVLQLYHULUOHU&XPKXUEDġNDQODUóVX©OD\óFóRODPD]ODUEDáóġOD\óFóROXUODU%LUFXPKXUEDġNDQóQóQJD]HWHFLOHULFH]DHYLOHULQHVRNPDNRQODUó
WXWXNODWPDWDOLPDWODUóYHUPHVLQLL©LPHVLQGLUHPL\RUXPYHEXJ¾QHNDGDU\DġDQPóġJLELGHJ¸UP¾\RUXP&XPKXUEDġNDQóQóEDáóġODPDHPLUOHULYHUPHVLNDUDUQDPHOHULLP]DODPDVóL©LQJ¸UHYH
©DáóUó\RUXPGHGL
*DODWDVDUD\(áLWLP9DNIóNXUXOGX
˜QGHUOLáLQLòQDQ.óUD©
óQ\DSWóQHQ\HQLK¾NPHX\JXQRODUDN
1LVDQWDULKLQGHNXUXOPXġWXU
áóYH*DODWDVDUD\
GD¸áUHQFLROPXġ
%XQDLVWLQDGHQGH*DODWDVDUD\(áLLġDGDPóELOLPDGDPóGHYOHWDGDPóYHVDQDW©óODUGDQROXġDQELUJUXS WLP˜áUHWLP.XUXPX*(2.WHWDUDIóQGDQNXUXODQYDNóI*DODWDVLVHGLOPLġWLU%XWDULKWHQLWLEDUHQ
VDUD\
DVDKLSROGXáXJHU©HNGHáHGHRNXOLON¸áUHWLPGHQ¾QLYHUVLWHULWHNUDUND]DQGóUPDNL©LQ©DOóġPD\HNDGDUJHQLġELU\HOSD]HGHHáLWLP
ODUóQóX]PDQODUODV¾UG¾UPHNWHGLU
YHUHQELUNXUXPKDOLQHJHOPLġWLU\óOóQGD*(2.UHV*DODWDVDUD\(áLWLP9DNIó
PLRODUDN*DODWDVDUD\
J¾Q¾P¾]GHHVNL¸áUHQFLOHULQGHQLġG¾Q\DVóQžQLYHUVLWHVL
QHG¸Q¾ġGDQYHWRSOXPXQKHU
W¾%XEDáóPVó]NXUX*¾OKDQH$VNHUL7óS$NDGHPLVL
QóD\Qó]DPDQGD7¾UN6LODKOó.XYPXQLONYHRUWD¸áUHNHVLPLQGHQHOGHHW,,$EG¾OKDPLWWDUDIóQGDQ\óYHWOHUL6DáOóN.RPXWDQOóáóJ¸UHYLQL
WLPVLVWHPL7&0LOOL
WLáLEDáóġYHGHVWHNOóóQGDNXUXOPXġROXS7¾UN6LODKGH\DSDQ.RUJHQHUDO˜PHU3D©\DSOHUOH7¾UNL\HȇQLQHQ
(áLWLP%DNDQOóáóNXOó.XYYHWOHUL
QHVDáOóNELOLPOHULDODPDNWDGóU*¾OKDQH$VNHUL7óS)DUDOYH\¸QHWPHOLNOHULQH
EDġDUóOóVLYLOWRSOXPNXQóQGDDVNHULSHUVRQHO\HWLġWLUHQELU N¾OWHVL'HNDQOóáóLVH3URIHV¸U7DELS
UXOXġODUóQGDQELULKDOLEDáOóRODUDN\¾U¾W¾OPHNNRPXWDQOóNWóU(WOLN.H©L¸UHQ
GH
7¾PDPLUDO+D\DWL%LOJL©WDUDIóQGDQ
WHGLU.ROHMGHGH7¾UNL\H
GHNL
QHJHOPLġWLU9DNóIVD\HVLQGH
EXOXQPDNWDGóU*$7$.RPXWDQOóáó\DSóOPDNWDGóU
RNXOELQDVó\HQLOHQPLġYHHáLWLPVH- GLáHU\¾NVHN¸áUHWLPNXUXPODUóQ$OPDQ\D.RP¾QLVW3DUWLVLNXUXOGX
GDX\JXODQDQEHQ]HUDNDGHPLNNXYL\HVLHVNLGHQROGXáXJLELVRQGHUDOODUYH\¸QHWPHOLNOHUJH©HUOLGLU
UHFH¾VWVHYL\HOHUH\¾NVHOWLOPLġWLU
PLġYHSDUWL¾\HOHULWXWXNODQPóġWóU
$OPDQ\D.RP¾QLVW3DUWLVL$O*DODWDVDUD\òON¸áUHWLP2NXOX
QXQ
7HPHO(áLWLPGLOL)UDQVó]FDROXSX\PDQFD.RPPXQLVWLVFKH3DUWHL
3DUWL\HUDOWóQD©HNLOVHGH1D]LOHU¸U\DQóVóUD*DODWDVDUD\žQLYHUVLWHJXQRODQGXUXPODUGD)UDQVó]\¾N'HXWVFKODQGV\óOODUóDUDJ¾WHE¾\¾N]DUDUYHUPLġWLU6DYDġWDQ VL
GH\óOóQGDG¾]HQOHQHQ7¾UN VHN¸áUHWLPP¾IUHGDWóGDNXOODQóOVóQGD¸QGHJHOHQ$OPDQVL\DV°SDUWLVRQUDSDUWLWHNUDUD\DáDNDONDFDN
PDNWDGóU
)UDQVó]N¾OW¾UHODQODġPDVóQDHNOHVL,,'¾Q\D6DYDġó
QGDQVRQUD%DWó
YHKHP%DWóKHPGH'RáX$OPDQ\DȇGD¸UJ¾WOHQHFHNWLU\óOóQGD$OPDQ\DȇGDN¾©¾NELUVL\DV°SDUWL7¾UNL\HòQVDQ+DNODUó9DNIóNXUXOGX
GLU,'¾Q\D6DYDġó
QGDQ
NL%DWó$OPDQ\D%XQGHVWDJVH©LPOHULQGH
VRQUDVDYDġNDUġóWó5RVD
òQVDQKDNODUóDODQóQGDELUH\OHU- DUD\DJHWLUGL
XQLOND\ODUóQ/X[HPEXUJYH.DUO/LHENPHFOLVHYHNLOVRNDELOGHYHWRSOXPGDLQVDQKDNODUóELOLQ© GDQEDġOD\DUDNHYUHQVHOGHáHUYH
QHFKW¸QGHUOLáLQGHNLNRPLġWLU$QFDN6RY\HW
LONHOHUWHPHOLQGHLQVDQ
P¾QLVWOHUWDUDIóQGDQNXE¸OJHVLQGH$OPDQ'H- YHN¾OW¾U¾Q¾Q\HUOHġWLULOPHVLDPDKDNODUóQóQHYUHQVHOOLáL
PRNUDWLN&XPKXUL\HUXOPXġWXU3DUWLQLQ¸QFHOL
Fó\ODELOLPVHOYH
E¸O¾QPH]OLáLYHNDUġó6SDUWDNXVEXQG¸UJ¾W¾G¾U
WLNXUXOXQFD%DWóGDNDOóFó©DOóġPDODU
OóNOóEDáóPOóOóáóLONHOH%DġDUóVó]D\DNODQNLNRP¾QLVWSDUWLVLQLQ
\DSDFDNELUVLYLO
ULQGHQ\ROD©óNDUDNYDPDVóQGDQVRQUDSDUWL/HJ¾F¾D]DOPóġWóU'RWRSOXP¸UJ¾W¾QH
NóIEL©LPLQGHELULQVDQ
QLQL]PLEHQLPVH\HFHNWLU
áXGD.RP¾QLVW3DUWL
KDNODUó¸UJ¾W¾NXUXOPD6RV\DO'HPRNUDW3DUWL GX\XODQJHUHNVLQ:HLPDU&XPKXUL\HWL\óOPH\LNDUġóODPDN
VóG¾ġ¾QFHVLQLJHU©HNOHġODUóQGD.3'VH©LPOHUGHHQID]OD LOHELUOHġHUHN6RV\DOLVW%LUOLN3DUWLVL
G¾ġ¾QFHVLELOLP
WLUPHNL©LQ©DOóġPDODU
R\DODFDNYHEXG¸QHPGH1DV\RQDO
NXUXOPXġYH\óOóQDNDGDULNWLV¾UG¾U¾OG¾˜UJ¾W¾QHW6RV\DOLVW$OPDQòġ©L3DUWLVL16'$3
GDUGDEXOXQPXġWXU%DWóGDLVHSDUWL VDQDW\D\óQEDVóQVHQGLNDYHKXNLQOLNDODQóYHDPD©OD\óOóQGD$QD\DVD0DKNHPHVLQLOHELUOLNWH¸QH©óNDQLNL¸]QHGHQELUóD©óNODQDUDNNXUXFXODU
ULVLRODFDNWóU+LWOHUȇLQEDġDJH©PHFHNDSDWóOPóġ\óOóQGDLVHWHNUDU NXN©HYUHOHULQGHQ
JHOHQD\GóQODUóELU
EHOLUOHQPH\H©DOóġóOGó
VLQGHQVRQUD.3'\DVDGóġóLODQHGLONXUXOPXġWXU
6
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
'L\DUEDNóU%HOHGL\H(ġ%DġNDQó)óUDW$QOó
UNESCO'dan onaylanmamış hç
br mar çalışması yapılamaz
'
ò<$5%$.,5%¾\¾NġHKLU
%HOHGL\H(ġ%DġNDQó)óUDW
$QOóVRNDáD©óNPD\DVDáó
V¾UG¾U¾OHQPHUNH]6XU
òO©HVL
QGHKDVDUJ¸UHQJ¸UHQ
WDULKLWHVFLOOL\DSóODUD]DUDU
YHULOPHVLQLQXOXVODUDUDVó
DQODPGDELUVX©ROGXáXQX
81(6&2
GDQRQD\ODQPDPóġ
KL©ELULPDU©DOóġPDVó
\DSóODPD\DFDáóQóV¸\OHGL
)HULW$6/$1'ò<$5%$.,5
'+$6XUòO©HVL
QGH3..
OóODUóQ
ND]GóáóKHQGHNOHULQNDSDWóOPDVóEDULNDWODUóQNDOGóUóOPDVóYH\DVD
Góġó¸UJ¾W¾\HOHULQLQHWNLVL]KDOHJHWLULOPHVLL©LQVRNDáD©óNPD\DVDáóGHYDPHGHUNHQ©DWóġPDODUGDQ
LO©HGHNLWDULKLHVHUOHUGHKDVDUJ¸UG¾'L\DUEDNóU%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL(ġ%DġNDQó)óUDW$QOó\DġDQDQ
©DWóġPDODUGDWDKULSRODQHYOHUYHWDULKL\DSóODUóQRSHUDV\RQVRQUDVóJHOHFHáLQLQQHRODFDáóQNRQXVXQGD
D©óNODPDGDEXOXQGX$QOó
.DPXODġWóUPD<DVDVó
YH
˜]HUN.DPXODġWóUPD<DVDVó
QDJ¸UHKHPEHOHGL\H
KHPGH‰HYUHYHĠHKLUFLOLN%DNDQOóáó
QóQ\HWNLOLROGXáXQXDQODWóUNHQ
ġ¸\OHGHGL
1LKD\HWLQGHEXNDPXODġWóUPDQóQNLPLQWDUDIóQGDQ\DSóOGóáóNDGDUEXNDPXODġWóUPDLġOHPLVRQUDVóQGDQH\DSóODFDáóGD¸QHPOLGLU
6XUE¸OJHVLL©LQ¸]HONRUXPDLPDU
SODQó©óNDUóOGó'L\DUEDNóU%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H0HFOLVLWDUDIóQGDQ
RQD\ODQDQEXNRUXPDLPDUNDUDUóQDJ¸UHWDULKL\DSó\DX\JXQYH]HPLQDUWóELU\DQLVXUODUóJH©PH\HFHN\DSó\DSóOPDN]RUXQGD9H
EXQXQGDNRUXPDNXUXOXQGDQGD
L]QLDOóQPDVóOD]óP%XQXKL©NLPVH
GHáLġWLUHPH]EX$QD\DVDJLELVRQ
GHUHFHEDáOD\óFóELUNXUDOGóU
"UNESCO'DAN ONAYLANMAMIŞ
HİÇ BİR İMAR ÇALIŞMASI
YAPILAMAZ"
$QOó'L\DUEDNóUVXUODUóQóQDUWóN
81(6&2
QXQXOXVODUDUDVóN¾OW¾UHO
PLUDVóQóQELUSDU©DVóJLELRQD\ODQPóġWHVFLOOLELUDODQROGXáXQXELOGL-
$5$d.ø5$/$0$+ø=0(7ø$/,1$&$.7,5
785.ø6+3(752/(80,17(51$7ø21$/&203$1</ø0ø7('DGHW[YHDGHW[SLFNXS
WUDUDoODUÕQD\VUHLOHNLUDODQPDVÕKL]PHWDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFX
PDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDO
PDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL6|÷W|]0DK6|÷W|]&DG1Rd$1.$<$$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLJ\LOPD]#WSLFFRPWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D 1LWHOL÷L WU YH PLNWDUÕ.X\X WDPDPODPD NXOHOHULQGH YH URGSXOO NXOHOHULQGH oDOÕúWÕUÕOPDN ]HUH
VUFV]DGHW[YHDGHW[WUDUDFÕQD\VUHLOHNDUúÕODQPDVÕLúLGLU$\UÕQWÕOÕELOJL\H
(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU7UNL\HVÕQÕUODUÕLoHULVLQGHLGDUHQLQNX\XWDPDPODPDKL]PHWOHULQLVUGUG÷OR
NDV\RQODUGÕU
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLLúLQELWLúWDULKL
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU6|÷W|]&DG1R6|÷W|]$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNUL
WHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHV
OHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|V
WHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGD
VÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQRGD\DND\ÕWOÕROGX
÷XQXJ|VWHULUEHOJH
øKDOHNRQXVXLúLQ\HULQHJHWLULOPHVLLoLQDOÕQPDVÕ]RUXQOXRODQYHLOJLOLPHY]XDWÕQGDRLúLoLQ
|]HORODUDNG]HQOHQHQVLFLOL]LQUXKVDWYEEHOJHOHU
øVWHNOLOHU7&8ODúWÕUPD'HQL]FLOLNYH+DEHUOHúPH%DNDQOÕ÷Õ¶QGDQDOÕQPÕú³.7DúÕPD<HWNL%HOJHVL´
DVOÕYH\DQRWHURQD\OÕVXUHWLQLVXQDFDNODUGÕU
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HO
NLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQWDPD
PÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUHLOJLOL7L
FDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQ
ID]ODKLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGHEX
OXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU\DGDVHUEHVWPXKD
VHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\H
GR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQXJ|VWHUHQVWDQGDUWIRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
6RQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDNDEXOLúOHPOHULWDPDPODQDQYHWHNOLIHGLOHQ
EHGHOLQRUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLúGHQH\LPLQL
J|VWHUHQEHOJHOHUYH\DWHNQRORMLNUQGHQH\LPEHOJHVL
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
.DPX.XUXPYHNXUXOXúODUÕQDYH\D|]HOVHNW|UHYHULOPLúVUFOYHVUFV]ELQHNDUDoODU
LOH\DSÕOPÕúSHUVRQHOWDúÕPDKL]PHWOHULEXLKDOHLoLQEHQ]HULúNDEXOHGLOHFHNWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLUøKDOH\HVDGHFH\HU
OLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLUøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ6|÷W|]&DG
1R6|÷W|]$1.$5$DGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]DNXO
ODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU6|÷W|]&DG1R6|÷
W|]$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\
ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQL%LULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLVWHN
OL\OHKHUELULúNDOHPLQLQPLNWDUÕLOHEXNDOHPOHULoLQWHNOLIHGLOHQELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFXEXOX
QDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU%XLKDOHGHNÕVPÕWHNOLIYHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFL
WHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQGRNVDQWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
øKDOH.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQHNRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDM
OÕWHNOLI]HULQGHEÕUDNÕODFDNWÕU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
ULUNHQġ¸\OHGHYDPHWWL
%XUDGD\DSóODFDNKHULġOHPL©LQ
KDWWDRQXQGóġóQGDNLVXUODUDEHOOLELUWDPSRQE¸OJHGHGLáLPL]\DQL
\DNODġóNPHWUHJLELELUEDQW
L©HULVLQGHNLLPDU©DOóġPDODUóQGD
81(6&2
QXQGDEXQDRQD\YHUPHVLJHUHNL\RU<DQL81(6&2
GDQGD
RQD\ODQPDPóġKL©ELULPDU©DOóġPDVó\DSóODPD]ĠLPGLGDKD¸QFHPDKDOOHL©LQE¾\¾NġHKLUYH6XUEHOHGL\HVLQLQ72.òLOH\DSWóáóSURMHOHU
EHOOLELU¸O©¾GHGXUGXUXOGX\óOGDQEHULRSURWRNROOHUGHNLKL©ELU
ġH\\DSóOPDGóġDUW\HULQHJHOPHGL
1H72.òNRQXW¾UHWL\RUKHUKDQJL
ġHNLOGHNRQXW¾UHWPHGXUXPXQGDGóUQHGHEHOHGL\HOHULPL]\XUWGDġóPó]óPDáGXUHGHFHNELULġOHPHL]LQ
YHUPL\RU7DELEXUDGD+]6¾OH\PDQ&DPLE¸OJHVLQGHNLG¾]HQOHQH
VDGHFH\HġLODODQRODUDNG¾]HQOHQHFHN'LáHUE¸OJHGHGH\óNDODQ\DSóODUóQ\HULQHNRUXPDLPDUSODQóQD
X\JXQ\HQL\DSóODġPDRODELOHFHN
$QOó'L\DUEDNóU
óQNLPOLáLQHGHPRJUDILN\DSóVóQDWDULKVHOGRNXVXQDX\PD\DQYHRUDGD\DġD\DQODUóQ
KDNYHPHQIDDWOHULQLJ¸]HWPH\HQ
KL©ELUSURMHL©HULVLQGHROPD\DFDNODUóQóEHOLUWWL
,áGóUOóKDYD
NLUOLOLáLQGHQNXUWXOPDN
L©LQGRáDOJD]EHNOL\RU
6XDW'(1ò=,à',5'+$+$9$NLUOLOLáLD©óVóQGDQ
DODUPYHUHQ
LOOHUDUDVóQGDEXOXQDQ'RáX
QXQ‰XNXURYDVóRODUDNQLWHOHQGLULOHQ,áGóU
NLUOLOLNWHQNXUWXOPDNL©LQGRáDOJD]óQJHOPHVLQL
EHNOL\RU
‰HYUHYHĠHKLUFLOLNòO0¾G¾U¾+DPGL*¸UNHP
LQVDQVDáOóáóQóWHKGLWHGHUG¾]H\H©óNDQKDYDNLUOLOLáLQLQVHEHELRODUDN,áGóU
óQWRSRJUDILN\DSóVóQóYHNDORULIHULOHVREDODUóQWHNQLáLQHX\JXQ\DNóOPDPDVóQóJ¸VWHUGL.¾N¾UWGLRNVLWRUDQóQóQ
QRUPDOSDUWLN¾OPDGGHRUDQóQóQLVHVWDQGDUWODUóQ
©RN¾]HULQGHROGXáXQXEHOLUWHQ+DPGL*¸UNHP
,áGóU
óQ©HYUHVRUXQODUóDUDVóQGDKDYDNLUOLOLáLQLQ
LONVóUDGDEXOXQGXáXQXND\GHWWLòO0¾G¾U¾+DPGL*¸UNHPġXQODUóV¸\OHGL
&RáUDILNRQXPLWLEDUL\OHHWUDIóGDáODUOD©HYULOLRODQ,áGóUELQ©DQDNġHNOLQGHGLU˜]HOOLNOHNóġ
D\ODUóQGDóVóQPDDPD©OóNXOODQóODQNDWó\DNóWODU
\HWHUVL]KDYDDNóPóQHGHQL\OHNLUOLOLNWH]DPDQ
]DPDQVóQóUGHáHUOHULQLQ¾]HULQH©óNPDNWDGóU,áGóU
GDN¾N¾UWGLRNVLWRUDQóVWDQGDUWODUóQDOWóQGD
IDNDWSDUWLN¾ORUDQóLVHWDPDNVLQHVWDQGDUWODUóQ
©RN¾]HULQGH˜O©¾POHUGHPDDOHVHI,áGóUNLUOLOLN
RUDQóD©óVóQGDQNLUOLLOOHUDUDVóQGDJ¸]¾NPHNWHGLU
.XUXPXPX]JHUHNOLGHQHWLPYHLQFHOHPHOHUL\DSPDNWDGóU$QFDNWRSOXPXQNRQXKDNNóQGDELOLQ©OHQHUHNGXUXPXQYDKDPHWLQLDQOD\DUDNWHGELUOHUHX\PDVóJHUHNOLGLUGHGL
Bilişim öğretmenleri haber bekliyor
+HUJH©HQHáLWLP
¸áUHWLP\óOóEL]OHULW¾NHWHQWRSOXPROPD\DPDKNXPHGL\RU
$YUXSD%LUOLáL¾ONHOHULòQJLOWHUH$YXVWUDO\D(VWRQ\DȐYHHáLWLPGH]LUYH\LNLPVH\H
EóUDNPD\DQ)LQODQGL\DPH\YHOHULQLWRSODPDNL©LQ\óOVD\ó\RU
(YHW\óOVD\ó\RU©¾QN¾
NRGODPDRNXU\D]DUOóáóVHQHGH¸áUHQLOL\RU7HPHOLQGH
SUREOHP©¸]HELOPH
DQDOLWLNG¾ġ¾QHELOPH
ND]DQóPODUóRODQEX
GHUVLEXNDGDU¸QHPOL\DSDQġH\LVH¾UHWPHN
3RS¾OHUN¾OW¾UYH
W¾NHWLPWRSOXPXRODUDNHPLQDGóPODUOD
\¾U¾G¾á¾P¾]ġXG¸QHPGHLONRNXOODUGD
]RUXQOXNRGODPDGHUVLJHOHFHáLQHGDLU\DSóODQKDEHUOHUPHYFXW
IDNDWELUW¾UO¾©óNPD\DQ\¸QHWPHOLáLQSHġLQGHRODQODULVH\LQH
HáLWLPFLOHULPL]
$NóOOóWDKWDODUWDEOHWOHUWDPDPIDNDW
DWDPDEHNOH\HQELOLġLP¸áUHWPHQOHULV¾UH©L©HULVLQGHELUW¾UO¾\HUOHULQLDODPó\RU
(\O¾OGH\DSóODQELQ
DWDPDGDJLELG¾ġ¾NELUNDGURVD\óVóDODQYH\¾NVHNSXDQODUODNDSDWDQEUDQġ
PDáGXUL\HW\DġDPDNWDGóU%LOLġLP¸áUHWPHQOHULVDDWOLN
NXUVODULOH%75%LOLġLP
7HNQRORMLOHUL5HKEHUOLáLJ¸UHYOHQGLUPHVLROGXáXQXEXQXQGDE¾\¾NELUPDáGXUL\HWH
\ROD©WóáóQóGLOHJHWLUL\RUODU
)DWLK3URMHVLYH%LOLġLP7HNQRORMLOHUL˜áUHWPHQLLVWLKGDPóLOH
LOJLOLRODUDN0LOOL(áLWLP%DNDQOóáóWDUDIóQGDQKD]óUODQDQ
%75
\¸QHWPHOLáL
QGHĠXEDWDWDPDVó¸QFHVLVRQ
YLUDMóQDOóQPDN¾]HUHROGXáXG¾ġ¾Q¾O¾\RU%LOLġLP7HNQRORMLOHUL˜áUHWPHQOHULGH
0¾VWHġDUOóN0DNDPóQGDLP]DDġDPDVóQGD
RODQ\¸QHWPHOLáLQELU
DQ¸QFH\¾U¾UO¾áHJLU-
PHVLL©LQP¾FDGHOH\H
GHYDPHGL\RU%XNDSVDPGD%LOLġLP7HNQRORMLOHUL˜áUHWPHQOHUL
0HE0¾VWHġDUó<XVXI
7HNLQȇHGDKDġLPGLGHQ
\¾]OHUFHPHNWXSJ¸QGHUPLġGXUXPGD
0(%òQVDQ.D\QDNODUó*HQHO0¾G¾U¾
+DP]D$\GRáGX%LOLġLP¸áUHWPHQOHULQRUPXLOHLOJLOLVD\óQP¾VWHġDUóPó]óQYHUGLáL
WDOLPDWGRáUXOWXVXQGD
©DOóġó\RUX]NDPXR\XQXELOJLOHQGLUHFHáL]
ġHNOLQGHD©óNODPD
\DSPóġWó%XD©óNODPD
GRáUXOWXVXQGD%LOLġLP¸áUHWPHQOHUL0(%
GHQELUDQ¸QFHQRUP
D©óNODPDVóEHNOL\RU
%LOLġLP7HNQRORMLOHULDODQóQGD\HWLġPLġELULQVDQJ¾F¾QH
VDKLSROPD7¾UNL\Hȇ\L
WHNQRORMLYHNRGODPDP¾IUHGDWóQóJHOLġWLULSX\JXODPDNRQXVXQGDELU©RN¾ONHGHQ
GDKDL\LNRQXPD\HUOHġWLULUJLELILNLUOHULQ\DYDġ\DYDġIDUNóQGDOóN\DUDWWóáó%LOLġLP
˜áUHWPHQOHULQLQ7¾UNL\HL©LQE¾\¾NDYDQWDMROGXáXQXQIDUNóQD
YDUóOPDVóHQ¸QHPOLVL)DWLKSURMHVLQLQX\JXODPDDODQODUóQóQ
JHQLġOHPHVL%75
\H
RODQLKWL\D©YH0(%
òQVDQ.D\QDNODUó*HQHO0¾G¾U¾+DP]D
$\GRáGX
QXQ\DSWóáóD©óNODPDODU%LOLġLP
˜áUHWPHQOHULQLQ\¾]¾Q¾J¾OG¾UHFHNX\JXODPDODUóQġXEDWD\óQD\HWLġWLULOHFHáLQHYH
PDáGXUL\HWOHULQLQJLGHULOHFHáLQHLġDUHW
HGL\RU
%LOLġLP˜áUHWPHQOHUL3ODWIRUPX
7002%250$10h+(1'ø6/(5ø2'$6,
0(5.(=ù8%(6ø2/$ö$1*(1(/.858/d$ö5,6,
7002%2UPDQ0KHQGLVOHUL2GDVÕ0HUNH]ùXEHVLQLQ'|QHP2OD÷DQ*H
QHO.XUXOXoR÷XQOXNVD÷ODQGÕ÷ÕWDNWLUGH2FDNWDULKOHULQGHHNWHVXQXODQ
JQGHPX\DUÕQFD2UPDQ0KHQGLVOHUL2GDVÕ*HQHO0HUNH]L%HúWHSHOHU0DKDOOH
VL6RNDN1R%HúWHSH<(1ø0$+$//($1.$5$DGUHVLQGHoR÷XQOXNVD÷
ODQDPDGÕ÷ÕWDNWLUGH2FDNWDULKLQGHD\QÕDGUHVWHD\QÕJQGHPOHJHU
oHNOHúWLULOHFHNWLU
*HQHO.XUXODNDWÕODFDNODUÕNDSVD\DQGHOHJHOLVWHVL2FDN&XPDU
WHVL3D]DUYH3D]DUWHVLJQOHULQGHRGDELQDVÕQGDNLLODQSDQRVXQDDVÕOPDNVXUHWL\
OHJQLODQHGLOHFHNWLU
/LVWH\HLWLUD]ÕRODQODUÕQLWLUD]ODUÕQÕLODQVUHVLLoHULVLQGHEHOJHOHULLOHELUOLNWHGR÷
UXGDQ<HQLPDKDOOHøOoH6HoLP.XUXOX%DúNDQOÕ÷ÕQD\DSPDODUÕJHUHNPHNWHGLU
<g1(7ø0.858/8
*h1'(0
%ø5ø1&ø*h1
6DDW
‡ $oÕOÕú6D\JÕ'XUXúXøVWLNODO0DUúÕ
‡ %DúNDQOÕN'LYDQÕVHoLPL
‡ ùXEH%DúNDQÕQÕQ.RQXúPDVÕ
‡ .RQXNODUÕQNRQXúPDVÕ
‡ ùXEH<|QHWLP.XUXOXdDOÕúPD5DSRUXQXQRNXQPDVÕJ|UúOPHVLYHDNODQPDVÕ
‡ $GD\ODUÕQ6DSWDQPDVÕ
<|QHWLP.XUXOX$GD\ODUÕ$VLO<HGHN
*HQHO0HUNH]'HOHJH$GD\ODUÕ$GHW
‡ $GD\ODUÕQWXWDQD÷DED÷ODQPDVÕ
‡ 'LOHNYHWHPHQQLOHU
‡ .DSDQÕú
ø.ø1&ø*h1
6HoLP
6DDW±
SONSÖZ
Ekonomi
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
7
İsveç Penceresi
Türkiye Osmanlı Kültür mirasına sahip çıkmadı
İ
SVEÇ’te Osmanlı dönemine ait çok zengin bir koleksiyon Katar’a Emiri Tamim
bin Hamed El Thani’ye 300 milyon kron 35 milyon dolara geçtiğimiz yıllarda satıldı.Türkiye’nin
Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, Türk medyasının mensuplarının malikâneye çağırarak, bu
koleksiyonun önemini belirtiyor ve
Türk medyası aracılığı ile kamuoyu oluşturmak istiyordu.
O toplantılara katılan Türk
medya mensupları, elimizden
geldiğince bu hassasiyeti dile getirdik. Ancak beklenen son maalesef oldu. İsveç ve Türk devletleri maalesef bir istişare yapıp, bu
koleksiyona sahip çıkamadılar. İki
ülkeyi birbirine yakıştıracak bu tarihi fırsatı heba ettiler.
İsveç devleti bu koleksiyon
için 85 milyon kron değer (10 Milyon dolar) belirlemişti. Türkiye tarafı ise hiç adım atmamıştı. İsveç
yine de bizden bir adım öndeydi. Devlet hazinesinden Osmanlı
eserleri için 10 milyon dolar çıkarıvermişti.
CELSİNG AİLESİ İSVEÇ YA DA
TÜRKİYE ALSIN DİYORDU
İstanbul’da 1745-1782 yılları arasında İsveç Büyükelçisi olarak görev yapmış Gustaf ve Ulric
kardeşler tarafından toplanılmış
bir Osmanlı koleksiyonu. İsveç’e
1779 yılında getirilen bu eserler arasında, 1700’lü yılların İstanbul’unu canlandıran 102 yağlı
boya tablo satıldı.
Bu koleksiyonun sahibi Von
Celsing ailesi ise bu eşsiz koleksi-
yonun Türkiye ya da İsveç devleti tarafından satın alınmasını arzu
ediyordu.
O dönemde İki devletin umursamaz yöneticilerinin, siyasilerinin
tavırları bu vasiyeti de görmedi.
Dünyaca ünlü Sotheby Açık artırma şirketi tarafından organize
edilen satışa tek teklifle giren Katar Emiri Tamin Bin Hamad El Thani, başka teklif olmayınca olayı
dallandırmadan kapadı.
TÜRKİYE DEVLETİ BİR KATAR
EMİRİ KADAR OLAMADI
Türklere ait olan bu koleksiyona neden engel olamadık da
Katar’a gitti bu güzelim Osmanlı dönemine ışık tutan koleksiyon.
Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a
%$/,.(6ø568685/8.<$7$./,'(9/(7+$67$1(6ø
8<*8/$0$352-(/(5ø9(ø+$/('g.h0$1/$5,
+$=,5/$10$6,øùø
6$ö/,.%$.$1/,ö,6$ö/,.<$7,5,0/$5,*(1(/0h'h5/höh
%DOÕNHVLU6XVXUOXN\DWDNOÕ'HYOHW+DVWDQHVLX\JXODPDSURMHOHULYHLKDOHGRNPDQODUÕKD]ÕUODQPDVÕLúLKL]PHWDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOH
LKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVLøQFHVX0DKDOOHVL0DKPXW(VDW%R]NXUW&DGGHVL8PXW6RNDN.ROHMd$1.$<$
$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLHNUHPNLOLQF#VDJOLNJRYWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ7DNÕP8\JXODPD3URMHVL
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU$QNDUD
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLQGHQLWLEDUHQ<]\LUPLJQGU
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HUøQFHVX0DK0(VDW%R]NXUW&DG8PXW6N1R.DWøKDOHùXEH0GUO÷
EURVX.ROHMdDQND\D$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHVOHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQX
J|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOH
W]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQ
WDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUH
LOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]D
VLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQ
ID]ODKLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGHEXOXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU\DGDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\H
GR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQXJ|VWHUHQVWDQGDUWIRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
6RQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDNDEXOLúOHPOHULWDPDPODQDQYHWHNOLIHGLOHQEHGHOLQRUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
(QD]\DWDNOÕ+DVWDQHX\JXODPDSURMHOHULQLQKD]ÕUODQPDVÕLúL
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ(WW3URMHYH
(PODN'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕøQFHVX0DK0(VDW%R]NXUW&DG8PXW6N1R(N%LQD.ROHMdDQND\D$1.$5$'RNPDQ%HGHOLøúLQDGÕYHø.1EHOLUWLOHUHN6D÷OÕN%DNDQOÕ÷Õ6D÷OÕN<DWÕUÕPODUÕ*HQHO0GUO÷QQ+DON%DQNDVÕ$QNDUD.XUXPVDOùXEHVL75QROX
KHVDEÕQD\DWÕUÕODFDNWÕUDGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQSRVWD\ROX\ODGDVDWÕQDOÕQPDVÕPPNQGU3RVWD\ROX\ODLKDOHGRNPDQÕDOPDNLVWH\HQOHUSRVWDPDVUDIÕGDKLO75<7UN/LUDVÕGRNPDQEHGHOLQL(WW3URMHYH(PODN
'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕøQFHVX0DK0(VDW%R]NXUW&DG8PXW6N1R(N%LQD.ROHMdDQND\D$1.$5$'RNPDQ%HGHOLøúLQDGÕYHø.1EHOLUWLOHUHN6D÷OÕN%DNDQOÕ÷Õ6D÷OÕN<DWÕUÕPODUÕ*HQHO0GUO÷QQ+DON%DQNDVÕ$QNDUD.XUXPVDOùXEHVL75QROXKHVDEÕQD\DWÕUÕODFDNWÕU\DWÕUPDN]RUXQGDGÕU3RVWD\ROX\ODLKDOHGRNPDQÕVDWÕQDOPDNLVWH\HQOHULKDOH
GRNPDQEHGHOLQHLOLúNLQ|GHPHGHNRQWXYHDGÕQDLKDOHGRNPDQÕVDWÕQDOÕQDFDNJHUoHNW]HONLúL\H
DLW7&.LPOLN9HUJL.LPOLNQXPDUDVÕELOJLVLLOHLKDOHGRNPDQÕQÕQJ|QGHULOHFH÷LDGUHVLQGHEHOLUWLOGL÷LLKDOHGRNPDQÕWDOHSEDúYXUXODUÕQÕ\XNDUÕGD\HUDODQIDNVQXPDUDVÕQDYH\D\D]ÕOÕRODUDNLGDUH\H
LKDOHWDULKLQGHQHQD]EHúJQ|QFHJ|QGHUPHN]RUXQGDGÕUøKDOHGRNPDQÕLNLLúJQLoLQGHELOGLULOHQDGUHVHSRVWD\ROX\ODJ|QGHULOHFHNWLUøKDOHGRNPDQÕQÕQSRVWD\ROX\ODJ|QGHULOPHVLKDOLQGH
SRVWDQÕQXODúPDPDVÕQGDQYH\DJHoXODúPDVÕQGDQ\DGDGRNPDQÕQHNVLNROPDVÕQGDQGROD\ÕLGDUHPL]KLoELUúHNLOGHVRUXPOXWXWXODPD]'RNPDQÕQSRVWD\DYHULOGL÷LWDULKGRNPDQÕQVDWÕQDOPDWDULKLRODUDNNDEXOHGLOHFHNWLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]D
NXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDUøQFHVX0DK0(VDW%R]NXUW&DG8PXW6N1R.DW
QROXRGDøKDOHùXEH0GUO÷EURVX.ROHMdDQND\D$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQLJ|WUEHGHO]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFXLKDOH]HULQHEÕUDNÕODQLVWHNOL\OHWRSODPEHGHO]HULQGHQJ|WUEHGHOV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQ
WHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFL
WHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQGRNVDQWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
7HNOLILVÕQÕUGH÷HULQDOWÕQGDROGX÷XWHVSLWHGLOHQLVWHNOLOHULQWHNOLIOHUL.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQUHGGHGLOHFHNWLU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
DQ^T_Q^EIC1<
[email protected]
kadar bu koleksiyonun önemi anlatılmış. Ancak her şey olumlu gittiği yönünde o zamanın Büyükelçisi bize anlatımda bulunurken,
bir anda Türkiye ilgiyi kesiyor ve
geri çekiliyor.
Zergün Korutürk, bu işin perde arkasında ne olduğunu hala
açıklamadı. Anlaşılan ilk önce bu
koleksiyona yeşil ışık yakan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan, ne olduysa bu desteği çektiler.
Peki, o kadar Osmanlı eserlerine hayran bu ikili neden bu eserlere sahip çıkmadılar. Şu anda
Katar’da olan bu eserlerin ait olduğu yerde Türkiye’de olması ve
saklanması en doğalı değil midir.
Almanlar Bergama Kalesi Ber-
lin’e kaçırdı diye isyan ederken,
İsveç’teki eserlerimizi de bu sefer Katar’a kaptırdık. Bunların sorumluları da topluma her fırsatta
Osmanlıya sahip çıktığı söylemleriyle dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o
zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.
İSVEÇ’TE ÖZEL OLARAK DEVLET
KORUMASINDAYDI
İsveç’te eşsiz koleksiyonlar statüsündeki Celsing Ailesine ait Osmanlı Türk koleksiyonu İsveç ile
Türk Devleti arasında ortak bir uzlaşma ile alınır, iki ülke arasında
örnek bir dostluk abidesi olabilirdi. Türkiye Osmanlı eserlerine sahip çıkamayarak, gol yedi ve
atalarımızın eserlerine ne yazık ki
sahip çıkamadı.
BUU\[UcY]WŽfU^
U^TU[cYQjQ\T
ANKARA(ANKA) - Reel Kesim
*¾YHQ(QGHNVL\óOó$UDOóND\óQGDELU¸QFHNLD\DJ¸UH
SXDQD]DODUDNVHYL\HVLQGHJHU©HNOHġWL0HYVLPVHOOLNWHQ
DUóQGóUóOPóġUHHONHVLPJ¾YHQ
HQGHNVLLVHELU¸QFHNLD\DJ¸UH
SXDQD]DODUDNSXDQ
ROGX
0HUNH]%DQNDVó$UDOóND\ó
òNWLVDGL<¸QHOLP$QNHWLYH5HHO
.HVLP*¾YHQ(QGHNVLȇQLD©óNODGó%XQDJ¸UH\óOó$UDOóND\óQGD5HHO.HVLP*¾YHQ
(QGHNVLELU¸QFHNLD\DJ¸UH
SXDQD]DODUDNVHYL\HVLQGH
JHU©HNOHġWL(QGHNVLROXġWXUDQ
DQNHWVRUXODUóQDDLW\D\óOPDHQGHNVOHULLQFHOHQGLáLQGHPHYFXW
PDPXOPDOVWRNXPLNWDUóVRQ
¾©D\GDNLWRSODPVLSDULġYHVDELW
VHUPD\H\DWóUóPKDUFDPDVóHQGHNVLDUWóġ\¸Q¾QGHHWNLOHUNHQ
JHQHOJLGLġDWJHOHFHN¾©D\GDNL¾UHWLPPLNWDUóPHYFXWWRS-
ODPVLSDULġPLNWDUóJHOHFHN¾©
D\GDNLWRSODPLVWLKGDPPLNWDUó
YHJHOHFHN¾©D\GDNLLKUDFDWVLSDULġPLNWDUóQDLOLġNLQGHáHUOHQGLUPHOHUHQGHNVLD]DOóġ\¸Q¾QGHHWNLOHGL
0HYVLPVHOOLNWHQDUóQGóUóOPóġ
UHHONHVLPJ¾YHQHQGHNVL5.*(0$ELU¸QFHNLD\DJ¸UH
SXDQD]DODUDNSXDQVHYL\HVLQGHJHU©HNOHġWL6RQ¾©D\D
\¸QHOLNGHáHUOHQGLUPHOHUGH
¾UHWLPKDFPLYHLKUDFDWVLSDULġ
PLNWDUóQGDELU¸QFHNLD\GDDUWóġELOGLUHQOHUOHKLQHRODQVH\ULQ]D\óIODGóáóJ¸U¾OG¾ò©SL\DVD
VLSDULġPLNWDUóQGDLVHELU¸QFHNLD\GDDUWóġELOGLUHQOHUOHKLQH
RODQVH\ULQJ¾©OHQHUHNGHYDP
HWWLáLJ¸U¾OG¾
0HYVLPQRUPDOOHULQHNó\DVOD\DSóODQGHáHUOHQGLUPHOHUGHPHYFXWWRSODPVLSDULġOHULQ
PHYVLPQRUPDOOHULQLQDOWóQGDROGXáX\¸Q¾QGHNLGHáHUOHQ-
GLUPHOHULQELU¸QFHNLD\DJ¸UH
J¾©OHQGLáLJ¸U¾OG¾0HYFXWPDPXOPDOVWRNODUóQóQVHYL\HVLQLQ
PHYVLPQRUPDOOHULQLQ¾]HULQGH
ROGXáX\¸Q¾QGHNLGHáHUOHQGLUPHOHULQLVH]D\óIOD\DUDNGHYDP
HWWLáLJ¸]OHQGL
*HOHFHN¾©D\D\¸QHOLNGHáHUOHQGLUPHOHUGH¾UHWLPKDFPL
L©SL\DVDYHLKUDFDWVLSDULġPLNWDUODUóQDLOLġNLQDUWóġ\¸QO¾EHNOHQWLOHULQELU¸QFHNLD\DJ¸UH]D\óIOD\DUDNGHYDPHWWLáLJ¸U¾OG¾
*HOHFHN¾©D\GDNLLVWLKGDPDLOLġNLQDUWóġ\¸QO¾EHNOHQWLOHULQ]D\óIODGóáóJHOHFHNRQLNLD\GDNL
VDELWVHUPD\H\DWóUóPKDUFDPDODUóQDLOLġNLQDUWóġEHNOHQWLOHULQLQLVHELU¸QFHNLD\VHYL\HOHULQGHGHYDPHWWLáLJ¸]OHQGL
2UWDODPDELULPPDOL\HWOHUGH
VRQ¾©D\GDDUWóġROGXáXQXELOGLUHQOHUOHKLQHRODQVH\ULQELU
¸QFHNLD\DJ¸UH]D\óIODGóáóJHOHFHN¾©D\GDDUWóġRODFDáóQóEHNOH\HQOHUOHKLQHRODQVH\ULQLVH
J¾©OHQGLáLJ¸U¾OG¾*HOHFHN¾©
D\GDNLVDWóġIL\DWóDUWóġEHNOHQWLOHULQLQGHJ¾©OHQHUHNGHYDPHWWLáLJ¸]OHQGL*HOHFHNRQLNLD\OóNG¸QHPVRQXLWLEDUó\OD\óOOóN
ž)(EHNOHQWLVLELU¸QFHNLD\D
J¸UHGHáLġPH\HUHN\¾]GH
ROGX
ò©LQGHEXOXQGXáXVDQD\LGDOóQGDNLJHQHOJLGLġDWNRQXVXQGDELUD\¸QFHVLQHNó\DVODGDKD
L\LPVHUROGXáXQXEHOLUWHQOHULQ
RUDQó\¾]GH
\HJHULOHUNHQ
D\QóNDOGóáóQóEHOLUWHQOHULQRUDQó\¾]GH
HGDKDN¸W¾PVHU
ROGXáXQXEHOLUWHQOHULQRUDQóLVH
\¾]GH
D\¾NVHOGL$1.$
$6(/6$1PLO\RQGRODUOÔNVDWÔùV|]OHùPHVLLP]DODGÔ
ò67$1%8/$$$6(/6$1ELU\XUWGóġóP¾ġWHULVLLOHPLO\RQGRODUOóNKDEHUOHġPHWH©KL]DWó
VDWóġV¸]OHġPHVLLP]DODGó
$6(/6$1(OHNWURQLN6DQD\LYH7LFDUHW
$Ġ
QLQ.DPX\X$\GóQODWPD3ODWIRUPX
QGD
.$3\D\óPODQDQD©óNODPDVóQGD$6(/6$1LOH
ELU\XUWGóġóP¾ġWHULVLDUDVóQGD$UDOóN
WDULKLQGHWRSODPEHGHOLPLO\RQGRODURODQKDEHUOHġPHWH©KL]DWóVDWóġV¸]OHġPHVLLP]DODQPóġWóU6¸]NRQXVXV¸]OHġPHNDSVDPóQGDWHVOLPDWODU
\óOODUóQGDJHU©HNOHġWLULOHFHNWLULIDGHOHULQH\HUYHULOGL
7(%:(&RQQHFW,QWHUQDWLRQDO
D\HROGX
ò67$1%8/$$7¾UN(NRQRPL%DQNDVó7(%
JOREDO©DSWDNDGóQJLULġLPFLOHULGHVWHNOHPHNL©LQ
NXUXODQYHNDGóQWHGDULN©LOHULQNXUXPVDOP¾ġWHULHGLQPHVLL©LQN¾UHVHODá:(&RQQHFW,QWHUQDWLRQDO
D¾\HROGX
7(%
GHQ\DSóODQD©óNODPD\DJ¸UHEDQNDNDGóQJLULġLPFLOHULQHNRQRPLGHNLYDUOóáóQóDUWóUPDN
DGóQD7¾UNL\H
GH7¾UNL\H.DGóQ*LULġLPFLOHU'HUQHáL.$*ò'(5LOHIDDOL\HWJ¸VWHUHQ:(&RQQHFW,QWHUQDWLRQDO
óQSDU©DVóKDOLQHJHOGL7(%EXLġ
ELUOLáL\OHNDGóQODUóQHNRQRPLGH\DOQó]FDW¾NHWLFL
GHáLO¾UHWLFLNLPOLNOHUL\OH\HUDOPDVóL©LQ©DOóġPDODUóQDGHYDPHGHUNHQOLGHUOHULNDGóQRODQLġOHWPHOHULJOREDOWHGDULN]LQFLULQLQELUSDU©DVóKDOLQH
JHWLUHFHN
$©óNODPDGDJ¸U¾ġOHULQH\HUYHULOHQ7(%.2%ò
%DQNDFóOóáó.óGHPOL*HQHO0¾G¾U<DUGóPFóVóYH
*HQHO0¾G¾U9HNLOL7XUJXW%R]NDGóQODUóQLġJ¾F¾QHNDWóODUDN¾ONHHNRQRPLVLQLQJHOLġLPLQHGHVWHNVXQPDVóQDEDQNDRODUDNE¾\¾N¸QHPYHUGLN-
OHULQLEHOLUWWL
%R]ġXQODUóND\GHWWL
7(%RODUDN.2%ò%DQNDFóOóáó
QGDEHQLPVHGLáLPL]
'DQóġPDQ%DQND
DQOD\óġóPó]óNDGóQSDWURQODUóQLġKD\DWóQGDLKWL\D©GX\GXNODUóGHVWHáL
VDáODPDN¾]HUH7(%.DGóQ%DQNDFóOóáó
QDWDġóGóN
%XNDSVDPGDLġOHWPHOHULQLE¾\¾WHELOPHOHULL©LQ
JHUHNHQILQDQVDOGHVWHáLQ\DQóVóUDELOJL\HXODġPD
\HQLSD]DUODUDHULġLPQHWZRUNLQJNXUPDJLELNLOLWNRQXODUGD\DSóODQGóUGóáóPó]KL]PHWOHULNDGóQ
SDWURQODUD¸]HOHáLWLPGDQóġPDQOóNYHPHQWRUOXN
DOPDRODQDNODUó\ODGHVWHNOL\RUX]7(%.DGóQ%DQNDFóOóáóNDSVDPóQGDKD\DWDJH©LUGLáLPL]©DOóġPDODUODNDGóQSDWURQODUDLġKD\DWóQóQ©HġLWOLDODQODUóQGDNDUġóODġWóNODUóHQJHOOHULDġPDODUóNRQXVXQGD
\DUGóPFóROX\RUX]
%R]KD\DWDJH©LUGLNOHULLġELUOLNOHULYHXOXVODUDUDVó¾\HOLNOHUL\ROX\OD7¾UNL\H
GHNDGóQLġJ¾F¾
NRQXVXQGDNLELOLQ©YHNDWóOóPG¾]H\LQL\¾NVHOWPHNL©LQ©DOóġWóNODUóQóDNWDUGó
8
SONSÖZ
Ekonomi
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
2Q[dUbY\UbRYd[Y\UbY^]eXQVj
'R©'U6DEóU.XOODQGóáóPó]EDNWHULOHUGHQED]óODUóQóQELWNLOHULQROXPVX]©HYUHNRġXOODUóQDGD\DQóNOóOóáóQóEHOLUJLQ
ġHNLOGHDUWóUGóáóQóWHVSLWHWWLN.LUH©OLYHNXUDNRUWDPODUGDEDNWHULOHULQELWNLEHVOHQPHVLQH¸QHPOLNDWNóVDáODGóáóQó
VDáOóNOóEDáFóOóN\DSóODELOPHVLL©LQEDNWHULX\JXODQPDVóQóQID\GDOóRODFDáóQóRUWD\DNR\GXN
'DLNLQ7¾UNL\H
LKUDFDWóQó
\óOGDNDWDUWóUGó
òNOLPOHQGLUPHVHNW¸U¾Q¾QOLGHUPDUNDVó'DLNLQ7¾UNL\Hȇ\LLKUDFDWYHORMLVWLN¾VV¾\DSPD
KHGHILGRáUXOWXVXQGDHPLQDGóPODUOD\¾U¾\RU
7¾UNL\HSD]DUóQGDNLEDġDUóVóQóVóQóUODUóQGóġóQD
WDġóPDKHGHILQH\RáXQODġDQ'DLNLQDUDGDQJH©HQ\óOOóNV¾UHGHLKUDFDWóQóNDWDUWóUPD\óEDġDUGó
İHRACATIN YÜZDE 60’I CIS ÜLKELERİNE
6DNDU\D+HQGHN)DEULNDVóȇQGD¾UHWLOHQ'DLNLQYH$LUIHOPDUNDOó¾U¾QOHULOH&,6¾ONHOHULQLQ
\DQóVóUDEX\óO$YUXSDSD]DUóQGDGDL\LELU©óNóġ\DNDODGóNODUóQDGLNNDW©HNHQ'DLNLQ7¾UNL\H
*HQHO0¾G¾U<DUGóPFóVó7XQD*¾OHQ©ġXELOJLOHULYHUGLȊ'DLNLQ7¾UNL\HRODUDN$LUIHOȇLQVDWóQ
DOóQPDVó\ODELUOLNWH'DLNLQ(XURSH
XQGLVWULE¾W¸UOHULQLQ\¸QHWLPLQGHRODQ&,6E¸OJHVLRODUDN
DGODQGóUóODQ$]HUED\FDQ˜]EHNLVWDQ*¾UFLVWDQ7¾UNPHQLVWDQ.D]DNLVWDQ.óUJó]LVWDQYH
(UPHQLVWDQ¾ONHOHULQLQ\¸QHWLPLGRáUXGDQ'DLNLQ7¾UNL\Hȇ\HEDáODQGó&,6E¸OJHVLQHóVóWPD
¾U¾QOHULQLQ\DQóVóUDW¾P'DLNLQ¾U¾QJDPóQóQGDLKUDFDWóJHU©HNOHġWLUPH\HEDġODGóN'DLNLQ7¾UNL\HRODUDN&,6¾ONHOHULQLGHYUDOGóNWDQVRQUDDJUHVLIELUE¾\¾PHJHU©HNOHġWLUHUHN
VDWóġODUóNDWóQD©óNDUGóNĠXDQGDLKUDFDWóPó]óQ\¾]GHȇóQó&,6¾ONHOHULQHJHU©HNOHġWLUL\RUX]YHJHUL\HG¸Q¾NEDNWóáóPó]GDEXSD]DUODUGDVRQ\óOGD\DNODġóN\¾]GHȇO¾NELUDUWóġ
VDáODGóáóPó]J¸U¾O¾\RU'DLNLQ7¾UNL\HRODUDN
&,6¾ONHOHULQHJHU©HNOHġWLUGLáLPL]LKUDFDWó
\óOóQGDPLO\RQGRODUVHYL\HVLQGHLNHQEX\óO
\DNODġóNPLO\RQGRODUD©óNDUPD\óEDġDUGóN
%XQXQL©LQEX¾ONHOHUGHJ¾©O¾ELU\DSóODQPD\D
JLWWLNYHEXV¾UHL©LQGH\HQLGLVWULE¾W¸U¾E¾Q\HPL]HNDWWóN%XQXQ\DQóVóUDNHQGLE¾Q\HPL]GHJ¾©O¾ELULKUDFDWHNLELROXġWXUXUNHQVDWóġWDQSD]DUODPD\DSURMHGHSDUWPDQóPó]GDQVDWóġ
VRQUDVóKL]PHWOHUGHSDUWPDQóPó]DNDGDU'DLNLQPDUNDVóQóQKL]PHWNDOLWHVLDQOD\óġóQóEX¾ONHOHUH\DQVóWWóN$OWYH¾VW\DSó©DOóġPDODUóQóQ
GHYDPHWWLáL&,6¾ONHOHULQGHSURMHRGDNOó©DOóġPDODUDDáóUOóNYHUPHNOHELUOLNWHELUH\VHONXOODQóFó\D\¸QHOLNRODUDNGDVKRZURRPD©óOóġó
\DSWóN7¾PEX©DOóġPDODUóQNDUġóOóáóRODUDNGD
LKUDFDWUDNDPODUóPó]DUWDUNHQKHGHIOHULPL]L
GHE¾\¾WW¾Nȋ
7DUóPVDOGHVWHNOHPH
¸GHPHOHULEDġODGó
.,5,..$/($$.óUóNNDOH*óGD7DUóPYH
+D\YDQFóOóNòO0¾G¾U¾5HFHS.óUEDġ©LIW©LOHUHWDUóPVDOGHVWHNOHPHOHUNDSVDPóQGD\DNODġóN
PLO\RQOLUDQóQ$UDOóN
WDQLWLEDUHQ¸GHQPH\HEDġODQGóáóQóELOGLUGL
.óUEDġ\DSWóáó\D]óOóD©óNODPDGDIDUN¸GHPHOHULNDSVDPóQGD©LáV¾WE¾\¾NEDġKD\YDQ
EHVLGHVWHáLL©LQELQOLUDYH‰HYUH$PD©Oó7DUóP$UD]LOHULQLQ.RUXQPDVó3URMHVLL©LQGH
ELQOLUDQóQ¸GHQHFHáLQLEHOLUWWL
$\UóFD©LIW©LOHUHGLáHUWDUóPVDOGHVWHNOHU
NDSVDPóQGDWDUóPVDO\D\óPYHGDQóġPDQOóN
GHVWHáLELQOLUD¸GHQHFHáLQLLIDGHHGHQ.óUEDġKXEXEDWEDNODJLOYHGDQHPóVóUIDUN¸GHPHOHULGHVWHáLRODUDNELQ©LIW©LL©LQGH
ELQOLUD¸GHPH\DSóODFDáóQóND\GHWWL
.21<$$$08+$00('%2=7(3(6HO©XNžQLYHUVLWHVL6ž=LUDDW)DN¾OWHVLQGHJHU©HNOHġWLULOHQ
DUDġWóUPDGDED]óEDNWHULW¾UOHULQLQ\¾NVHNNLUH©YHNXUDNOóáóQQHGHQROGXáXROXPVX]NRġXOODUDNDUġó
ELWNLGLUHQFLQLDUWWóUGóáóEHOLUOHQGL
6ž=LUDDW)DN¾OWHVL%DK©H%LWNLOHUL%¸O¾P¾˜áUHWLPž\HVL'R©'U$OL
6DEóU$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGD\¾NVHNNLUH©YHNXUDNOóNJLEL
ROXPVX]OXNODUDNDUġóELWNLOHULQJ¾©OHQGLULOPHVL¾]HULQH©DOóġPDODUóQóQ
\óOODUGóUGHYDPHWWLáLQLV¸\OHGL
%LWNLOHULROXPVX]©HYUHIDNW¸UOHULQLQ]DUDUOóHWNLOHULQHNDUġóQDVóO
J¾©OHQGLUHELOHFHNOHULQLDUDġWóUGóNODUóQóEHOLUWHQ6DEóU©DOóġPDODUóVóUDVóQGDED]óWRSUDNEDNWHULOHULQLQ
©HġLWOL\ROODUODELWNLOHUHID\GDVDáODGóáóQóVDSWDGóNODUóQóGLOHJHWLUGL
6DEóUEXID\GDODUóQGRáUXGDQ
YH\DGROD\Oó\¸QGHQRODELOGLáLQLYXUJXOD\DUDNġ¸\OHGHYDPHWWL
%LWNLJHOLġLPLQLVóQóUODQGóUDQ
ROXPVX]NRġXOODUGDQELULVLWRSUDNWDNL\¾NVHNNLUH©L©HULáLGLU%XNRġXOODUGDELWNLWRSUDNWDNLEHVLQHOHPHQWOHULQL\HWHULQFHNXOODQDPó\RU‰HġLWOL
ROXPOXHWNLOHUHVDKLSRODQEDNWHULOHULQWRSUDáDLODYHHGLOPHVLVD\HVLQGH\¾NVHNNLUHFHEDáOóRODUDNNXOODQóODPD\DQELWNLEHVLQHOHPHQWOHUL
NXOODQóODELOLUIRUPDG¸Q¾ġW¾U¾OHELOPHNWHGLU%DFLOOXV$JUREDFWHULXP
$]RWREDFWHU$]RVSLULOOXPYH$OFDOL-
JHQHVJUXEXED]óEDNWHULOHULQ¾UHWWLáL¸]HOVDOJóODUYH\DSóODUVD\HVLQGH
ELWNLL©LQKD\DWL¸QHPHVDKLSRODQ
DQFDNNLUH©QHGHQL\OHEDáODQPóġ
RODQEHVLQHOHPHQWOHULELWNLOHUWDUDIóQGDQDOóQDELOLU¸]HOOLáHG¸Q¾ġ¾\RU
%XVD\HGHEDNWHULOHUGRáUXGDQHWNL
LOHELWNL\HID\GDVDáOó\RU$\UóFD
EDNWHULOHUED]ó¸]HO\DSóODUROXġWXUDUDNELWNLOHUL©LQ]DUDUOóRODELOHFHN
ED]óPLNURRUJDQL]PDODUóQJHOLġLPLQLHQJHOOH\HUHN\DQLGROD\OóHWNLGH
EXOXQDUDNROXPVX]NRġXOODUDOWóQGD
ELWNLGLUHQFLQLDUWWóUDELOL\RU
"BİTKİLERDE SAVUNMA
MEKANİZMASINI
GÜÇLENDİRİYOR"
ò©$QDGROX
QXQNXUDNOóNYH\¾NVHNNLUH©JLELROXPVX]NRġXOODUóQD
ELWNLQLQGD\DQóNOóROPDVóQóVDáOD\DFDNEL\RORMLN©DOóġPDODUóQ¸QHPLQH
LġDUHWHGHQ6DEóUġXQODUóND\GHWWL
$VPDODU¾]HULQHX]XQV¾UHOL
DUDġWóUPDODUGDQHOGHHWWLáLPL]EXOJXODUóġóáóQGDEDNWHULOHULQELWNLOHUGHVDYXQPDPHNDQL]PDVóQó
J¾©OHQGLUGLáLEHOLUOHQGL$VPDWRSUDáóQóQNLUH©L©HULáLQLDUWóUóSNX-
UDNOóNNRġXOODUóROXġWXUGXNžUHWLFLOHULQNDUġóODġWóáóVRUXQODUó\DSD\
RODUDNVDáODGóN%XNRġXOODUDDOWóQGDED]óEDNWHULJUXSODUóQóIDUNOóGHQH\VHODVPDPDWHU\DOOHULQHLODYHHWWLN.XOODQGóáóPó]EDNWHULOHUGHQ
ED]óODUóQóQELWNLOHULQROXPVX]©HYUHNRġXOODUóQDGD\DQóNOóOóáóQóEHOLUJLQġHNLOGHDUWóUGóáóQóWHVSLWHWWLN
.LUH©OLYHNXUDNRUWDPODUGDEDNWHULOHULQELWNLEHVOHQPHVLQH¸QHPOLNDWNóVDáODGóáóQóVDáOóNOóEDáFóOóN
\DSóODELOPHVLL©LQEDNWHULX\JXODQPDVóQóQID\GDOóRODFDáóQóRUWD\D
NR\GXN
"KIŞA DAYANIKLILIĞINI
TEST EDECEĞİZ"
$UDġWóUPDNDSVDPóQGDEDNWHULOHULQELWNLOHUGHVRáXáDGD\DQóNOóOóáDHWNLOHULQLGHWHVWHGHFHNOHULQH
GLNNDWL©HNHQ6DEóUV¸]OHULQLġ¸\OHV¾UG¾UG¾<D]G¸QHPLQGHEDNWHUL\DUGóPó\ODE¾\¾WW¾á¾P¾]ELWNLOHULNóġG¸QHPLQGHVRáXáDPDUX]
EóUDNDFDáó]<D]ER\XQFDEDNWHUL
GHVWHáL\OH\HWLġWLULOHQELWNLOHULEDNWHULYHUPHGLáLPL]YH
ġDKLW
\DGD
NRQWUROJUXEX
GL\HWDQóPODQDQELWNLOHUOHPXND\HVHHGHUHNNóġVRáXNODUóQDGD\DQóNOóOóNEDNóPóQGDQ
ELWNLOHUGHQHJLELIDUNOóOóNROGXáXQX
DUDġWóUDFDáó]
6DEóUWHVSLWHWWLNOHUL\¸QWHPLQ
LOHUOH\HQG¸QHPGHDUD]LNRġXOODUóQGD©LIW©LOHUWDUDIóQGDQGDX\JXODQPDVóQóVDáOD\DFDNODUóQóDNWDUGó
÷PDODWVDQD\LNDSDVLWHNXOODQÔPRUDQÔ$UDOÔNµWDJHULOHGL
$1.$5$$1.$òPDODWVDQD\LJHQHOLQGHNDSDVLWHNXOODQóPRUDQó\óOó$UDOóND\óQGDELU
¸QFHNLD\DJ¸UHSXDQD]DODUDN\¾]GHVHYL\HVLQGHJHU©HNOHġWLòPDODWVDQD\LJHQHOLQGHPHYVLPVHOHWNLOHUGHQDUóQGóUóOPóġNDSDVLWHNXOODQóP
RUDQóLVHELU¸QFHNLD\DJ¸UHSXDQDUWDUDN\¾]GHROGX
0HUNH]%DQNDVó$UDOóND\óòPDODW6DQD\L.DSDVLWH.XOODQóP2UDQóQóD©óNODGó\óOó$UDOóND\óQGDLPDODWVDQD\LQGHIDDOL\HWJ¸VWHUHQELQLġ\HULQHòNWLVDGL<¸QHOLP$QNHWLIRUPXJ¸QGHULOGL
ELQNDWóOóPFóGDQ\DQóWDOóQGó7¾PNDWóOóPFóODUóQ\DQóWODUóDáóUOóNOóRODUDNWRSOXODġWóUóOGó\óOó
$UDOóND\óQGDLPDODWVDQD\LJHQHOLQGHNDSDVLWHNXOODQóPRUDQóELU¸QFHNLD\DJ¸UHSXDQD]DODUDN
\¾]GHVHYL\HVLQGHJHU©HNOHġWL
òPDODWVDQD\LJHQHOLQGHPHYVLPVHOHWNLOHUGHQ
DUóQGóUóOPóġNDSDVLWHNXOODQóPRUDQóELU¸QFHNLD\D
J¸UHSXDQDUWDUDN\¾]GHVHYL\HVLQGHJHU©HNOHġWL
0DO*UXSODUóQD*¸UH.DSDVLWH.XOODQóP2UDQó
\óOó$UDOóND\óQGDPDOJUXSODUóQDJ¸UHNDSDVLWHNXOODQóPRUDQODUóGHáHUOHQGLULOGLáLQGHJóGDYH
L©HFHNOHULOH\DWóUóPPDOODUóQGDDUWóġJ¸U¾O¾UNHQ
GD\DQóNOóW¾NHWLPPDOODUóGD\DQóNVó]W¾NHWLPPDOODUóYHDUDPDOODUóQGDD]DOóġJ¸U¾OG¾$1.$
(W%LU(WUQOHULQGHX\JXODPDODU
G]HQOHPHOHULQJHULVLQGHNDOÔ\RU
ò67$1%8/'+$(W¾U¾QOHULQGH¾UHWLPLQGHQW¾NHWLPLQHNDGDU
W¾PV¾UHFLQ$YUXSD%LUOLáLVWDQGDUWODUóQGDNLG¾]HQOHPHOHULOHNRQWURO
DOWóQDDOóQGóáóQDGLNNDW©HNHQ(W%LU
X\JXODPDGDGDD\QóDGóPODUóQDWóODELOPHVLL©LQHWNLQGHQHWLPYHELOLQ©OL
W¾NHWLPJHUHNWLáLQHGLNNDW©HNL\RU
.óUPó]ó(W6DQD\LFLOHULYHžUHWLFLOHUL%LUOLáL(W%LU<¸QHWLP.XUXOX
%DġNDQó0XVWDID%DOóN©ó$YUXSD%LUOLáLȇQH$%X\XPV¾UHFL©HU©HYHVLQGHHW¾U¾QOHULQGH¸QHPOLDGóPODU
DWóOGóáóQDGLNNDW©HNWL%DOóN©óNDPXR\XQGDȊNDVDSN¸IWHȋRODUDNELOLQHQ
HQG¾VWULGóġó¾UHWLOHQHW¾U¾QOHULQH
LOLġNLQG¾]HQOHPHQLQGHȊVHNW¸UYH
W¾NHWLFLOHUȋD©óVóQGDQE¾\¾N¸QHP
WDġóGóáóQóYXUJXODGó
Ȋ.DVDSN¸IWHG¾]HQOHPHVLȋLOH
VHNW¸UYHW¾NHWLFLOHUD©óVóQGDQȊVDáOóNOóȋELUDGóPDWóOGóáóQóQDOWóQó©L]HQ
%DOóN©óȊ$QFDNG¾]HQOHPHQLQKD\DWDJH©LULOHELOPHVLL©LQGDKDHWNLQGHQHWLPYHELOLQ©OLW¾NHWLPJHUHNL\RU
G¾]HQOHPHQLQEXLNLD\DáóVDáODP
EDVPDGóN©DVDáOóNOóELUSL\DVDGDQ
YHWRSOXPGDQV¸]HGHELOPHPL]PDDOHVHI]RUȋGHGLYHHNOHGL
Ȋ%L](W%LURODUDNKHUNHVLQ\DSPDVóJHUHNHQLġOHUROGXáXQXG¾ġ¾Q¾\RUX]%XNDGDUVDQD\L¾UHWLP
\DSó\RURQDJ¸UHODERUDWXYDUóPó]óKD]óUODPóġó]RQDJ¸UHELU©RNJóGD
P¾KHQGLVLYHYHWHULQHU©DOóġWóUó\RUX]2QDJ¸UHKLM\HQġDUWODUóQóROXġWXUX\RUX]2QDJ¸UHELU©RNL]LQOHU
DOó\RUX]8OXVODUDUDVó6WDQGDUWODU
˜UJ¾W¾,62EHOJHOHULPL]YDUYHGH-
GD¸QHPOLELUDGóPóQDWóODPDGóáóQó
G¾ġ¾Q¾\RUXPȋ'¾]HQOHPHQLQ\DSóOPDVóQDNDUġóQHW¾U¾QOHULSL\DVDVóQGD¸QHPOLELUGHáLġLNOLN\DġDQPDGó-
neWLPOHUHWDEL\L].DVDSWD¾UHWLOHQHW
¾U¾QOHULQLQVDODPVRVLVVXFXNYH\D
N¸IWHNHQGLE¾Q\HOHULQGHVDáOóNOóPóVDáOóNVó]PóROGXáXQDGDLUKL©ELUWDKOLO\DSóOPó\RU$YUXSD%LUOLáLȇQHX\XPV¾UHFLGHYDPHWWLáLL©LQ
EXQODUóQ\DSóOPDVóYHKD]óUODQPDVó
\DVDNODQGóDQFDNKHQ¾]X\JXODPD-
áóQóEHOLUWHQ%DOóN©óȊ‰RNFD\GóUóFó
GHQHWLPOHU\DSóOGóáóQóJ¸UP¾\RUX]
‰¾QN¾NDVDSODUGDVDWóODQEX¾U¾QOHU
JHQHOOLNOHHWLNHWVL]¾U¾QOHUGLU+HUKDQJLELUGHQHWLP\DSóOGóáó]DPDQ
EX¾U¾QOHUWRSODQóSLPKDHGLOL\RU
'HQHWLP\DSóOPó\RUGL\HPH\L]$PD
EXQXQX\JXODQDELOLUROPDVóL©LQKDONóQGDELOLQ©OHQGLULOPHVLJHUHNL\RUȋ
GL\HNRQXġWX
$YUXSD%LUOLáLȇQHX\XPV¾UHFLQGH
\DSóODQW¾PG¾]HQOHPHOHUGHROGXáX
JLELHW¾U¾QOHULQGHGHX\JXODPDQóQ
¸QHPOLROGXáXQDLġDUHWHGHQ%DOóN©óEXQXQWDPRODUDNVDáODQDELOPHVLL©LQW¾NHWLFLQLQGHELOLQ©OLKDUHNHW
HWPHVLJHUHNWLáLQLYXUJXODGóYHġ¸\OHDQODWWó
Ȋ6DWóODQ¾U¾QOHULQ¾]HULQGHHWLNHW*óGD7DUóPYH+D\YDQFóOóN%DNDQOóáóȇQóQ¾UHWLPL]LQEHOJHVLQXPDUDVóROPDVóJHUHNOLGLU‰¾QN¾EX
EHOJHROPDGDQ¾UHWLP\DSóOPDVó\DVDNWóU+HUELULġOHWPH\HYHULOHQ¾UHWLPL]LQEHOJHVLQXPDUDVóYDU%XQXPDUDQóQPXWODNDHWLNHWLQ¾VW¾QGH
\D]PDVóJHUHNL\RUžUHWLPWDULKLQHUHGH¾UHWLOGLáLVRQNXOODQPDWDULKLYHEDNDQOóáóQYHUGLáL¾UHWLPL]LQ
QXPDUDVóPXWODNDHWLNHWLQ¾]HULQGH\D]PDOóGóU+DONóPó]óQEXHWLNHWLQYDUROXSROPDGóáóQDEDNPDVóJHUHNLU%XQDJ¸UHELOLQ©OLELUW¾NHWLP
JHU©HNOHġWLULOLU‰¾QN¾QHUHGHQH
ġDUWODUGD¾UHWLOGLáLVDáOóNOóPóVDáOóNVó]PóKL©ELUGHQHWLPGHQJH©PHPLġ¾U¾QOHUKDONóPó]óQVDáOóáóD©óVóQGDQW¾NHWLOPHPHOLGLUȋ
(W¾U¾QOHULQGHVDáOóNOóW¾NHWLP
L©LQȊNDPXVSRWODUóȋQóQGDNXOODQóOPDVóQóLVWH\HQ%DOóN©óȊ%XNRQXKDONDDNWDUóOPDOóYHELUELOLQ©OHQGLUPH
\DSóOPDOóGóU
7UNL\H%|OJHQLQ6DöOÔN7XUL]PL0HUNH]LRODFDN
$1.$5$$1.$Ȃ-DSRQNUHGLGHáHUOHQGLUPHNXUXOXġX-&57¾UNL\HȇQLQE¸OJHVHOELUVDáOóN
WXUL]PLPHUNH]LRODFDáóQóELOGLUGLȊ-&5(XUDVLD
5DWLQJ'¾Q\D*¸]+DVWDQHVL6DQD\LYH7LFDUHW$QRQLPĠLUNHWLYH.RQVROLGHòġWLUDNOHULQLYH
3ODQODQDQ7DKYLOòKUDFóQóQ1DNLW$NóPODUóQóGHUHFHOHQGLUHUHN8]XQ9DGHOL8OXVDO1RWX
QX
%%%
7UN
6WDELOYH8]XQ9DGHOL8OXVODUDUDVó<DEDQFó
3DUD1RWX
QXYHJ¸U¾Q¾P¾Q¾LVH
%%
6WDELORODUDNWH\LWHWWL
-&5GHáHUOHQGLUPHVLQGHEDġWDNDWDUDNWUHWLQDJORNRPNRUQHDġDġóOóNUHWUDNWLINXVXUODUYH
RN¾ORSODVWLROPDN¾]HUHJ¸]KDVWDOóNODUóQóQW¾P
EUDQġODUóQGDDQDDOWGHáLġLNGDOGDWHġKLV
YHWHGDYL\¸QWHPLVXQDQ'¾Q\DJ¸]+DVWDQHVL6DQD\LYH7LFDUHW$QRQLPĠLUNHWLȇQLQ\óOóQGD
/HYHQW6DáOóN+L]PHWOHUL6DQD\LYH7LFDUHW$Ġ
LVPL\OHòVWDQEXO
GDNXUXOGXáXKDWóUODWóOGó
7¾UNL\H
GHD\UóLOGHġXEHYH\XUWGóġóQGD
$OPDQ\DòQJLOWHUHYH*¾UFLVWDQ
GDEXOXQDQKDVWD-
QHOHULLOHX]PDQGRNWRUNDGURODUóGHQH\LPOLVDáOóNSHUVRQHOLYHLOHULWHNQRORMLNWóEELFLKD]ODUODGRQDWóOPóġRODQVDáOóNWHVLVOHULLOH7¾UNL\H
QLQ¸QGH
JHOHQ¸]HOVDáOóNNXUXOXġODUóQGDQELULVLKDOLQHG¸Q¾ġHQNXUXPXQKó]OóE¾\¾PHVLQL\óOóQGDGD
V¾UG¾UHQV¾UG¾UG¾á¾Q¾©RN\DNóQGD\DWóUóPODUóQóWDPDPODGóáó\XUWL©LQGHG¸UW\XUWGóġóQGDLVH
$]HUED\FDQYH+ROODQGD
GDROPDN¾]HUH\HQLLODYHKDVWDQHOHUD©DUDNSD]DUSD\óQóYHPHYFXWNDSDVLWHVLQLE¾\¾WPH\LKHGHIOHGLáLQLELOGLUGL
SONSÖZ
Ekonomi
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
9
;_^iQCQ\[;Q]`ŽcŽ^U
&'%]Y\i_^Qfb_\e[[bUTY
9DQ
GDRUJDQLNKLQGLOHUHE\NWDOHS
2VPDQ%(./(<(10XUDW‰$à/$59$1
'+$<,/%$Ġ,1$VD\óOóJ¾QOHUNDOD9DQ
óQ0ROODNDVóP0DKDOOHVL
QGH\HWLġWLULOHQKLQGLOHUHE¾\¾NWDOHSYDU˜]HOOLNOH9DQGóġóQGD\DġD\DQODUGDQ©RNVLSDULġDOGóNODUóQóEHOLUWHQEHVLFL9DKLW
<óOPD]+LQGLOHULPL]KHPVDáOóNOóKHPGHRUJDQLN*¾QO¾NLOHDUDVóQGDKLQGLVDWó\RUX]
+HU\HUHKLQGLJ¸QGHUHELOLUL]9DQ
GDVLSDULġOHUL
HYOHUHWHVOLPHGL\RUX]GHGL
<óOEDġóJHFHOHULQLQGHáLġPH]LRODQKLQGLQLQ
VDWóġóKó]ND]DQGó9DQ
óQ0ROODNDVóP0DKDOOHVL
QGHRUJDQLNRODUDN\HWLġWLULOHQKLQGLOHULVHYDWDQGDġóQJ¸]GHVLROGXELQPHWUHNDUHDODQ
¾]HULQGHNXUXODQELU©LIWOLNWHWDPDPHQRUJDQLN
RODUDN\HWLġWLULOHQKLQGLOHUNDSóġNDSóġVDWóOó\RU
7DQHVLOLUD\DVDWóODQKLQGLOHUHVXQL\HPYHU-
PHGLáLQLEHOLUWHQ\HWLġWLULFL9DKLW<óOPD]\RáXQ
WDOHELQNHQGLOHULQLVHYLQGLUGLáLQLV¸\OHGL˜]HOLONOH\óOEDġóQóQNHQGLOHULL©LQXPXWROGXáXQX
EHOLUWHQ<óOPD]ġ¸\OHNRQXġWX
+LQGLOHULPL]LNHQGLPL]\DYUXRODUDNDOGóN
9DQ*¸O¾Nó\óVóQGDNL0ROODNDVóP0DKDOOHVL
QGH
X\JXQELUE¸OJH\H©LIWOLNNXUGXN$©óNDODQóPó]
©RNJHQLġ+LQGLOHULPL]LWDPDPHQRUJDQLNRODUDNEHVOL\RUX]*¾QO¾NVDDWGóġDUGDRWODWó\RUX]ĠXDQGDJ¾QO¾NLOHKLQGLVDWóġóPó]
YDU9HWHULQHUKHNLPNRQWURO¾QGH\HWLġWLUGLáLPL]
KLQGLOHULPL]HE¾\¾NWDOHSYDUòOGóġóQDGDJ¸QGHUL\RUX]9DQ
GDGDVLSDULġOHULLPNDQODUóPó]
GDKLOLQGHHYOHUHWHVOLPHGL\RUX]9DWDQGDġóPó]
RUJDQLNKLQGLOHUOH\óOEDġóJHFHVLQLNXWOD\DELOLU
$\UóFD\óOóQKHUJ¾Q¾QGHKLQGLVDWó\RUX]
.85ù8168=%(1=ø12.7$102725ø19(
02725ø1(852'ø(6(/
<857.85$1.$5$%g/*(0h'h5/höh'øö(5g=(/
%h7d(/ø.858/8ù/$5<h.6(.gö5(1ø0.5('ø9(
<857/$5.85808*(1(/0h'h5/höh
.XUúXQVX]%HQ]LQ2NWDQ0RWRULQYH0RWRULQ(XUR'LHVHODOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQ
XQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL.ÕEUÕV&DGGHVL1R.XUWXOXúd$1.$<$$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVL
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLYDUVDKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXPDOÕQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ.XUúXQVX]%HQ]LQ2NWDQ/W0RWRULQ/W0RWRULQ(XUR'LHVHO/W
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E7HVOLP\HUOHULøKDOH\L\NPOHQHQ\NOHQLFLQLQDNDU\DNÕWLVWDV\RQX
F7HVOLPWDULKOHUL6|]OHúPHQLQLP]DODQPDVÕQÕPWHDNLS'DKLOWDULKLQHNDGDULKWL\DFDELQDHQ
.XUXPDUDoODUÕQDJ|UHYOLSHUVRQHOQH]DUHWLQGHKHUEDúYXUXGDWHVOLPHGLOHFHNWLU
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU<XUWNXU$QNDUD%|OJH0GUO÷.ÕEUÕV&DGGHVL1R.XUWXOXúdDQND\D$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕ\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODU2GDVÕEHOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúLOJLVLQHJ|UH
7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕQD\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODU2GDVÕQDND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
øKDOHNRQXVXPDOÕQVDWÕúIDDOL\HWLQLQ\HULQHJHWLULOHELOPHVLLoLQLOJLOLPHY]XDWJHUH÷LQFHDOÕQPDVÕ]RUXQOXL]LQUXKVDWYH\DIDDOL\HWEHOJHVLYH\DEHOJHOHU
øVWHNOL5DILQHFLYH\D7DúÕPDøúOHPH'HSRODPDøOHWLP0DGHQL<D÷hUHWLP6HUEHVW.XOODQÕFÕøKUDNL\H
7HVOLPùLUNHWLYHøKUDNL\H%D\LLYH\D'D÷ÕWÕFÕLVHVD\ÕOÕ3HWURO3L\DVDVÕ.DQXQXYHLOJLOLPHY]XDWX\DUÕQFD(QHUML3L\DVDVÕ']HQOHPH.XUXPXWDUDIÕQGDQYHULOHQLúELWLPWDULKLQHNDGDUJHoHUOLRODQOLVDQVEHOJHVL
øVWHNOLED\LLLVHVD\ÕOÕ3HWURO3L\DVDVÕ.DQXQXYHLOJLOLPHY]XDWX\DUÕQFD(QHUML3L\DVDVÕ']HQOHPH
.XUXPXWDUDIÕQGDQYHULOHQLúELWLPWDULKLQHNDGDUJHoHUOLRODQøVWDV\RQOX%D\LOLN/LVDQVÕ%HOJHVL
<XNDUÕGDNLEHOJHOHULQDVOÕYH\DQRWHURQD\OÕVXUHWLYH\DøGDUHPL]FHDVOÕJ|UOPúWURQD\ÕWDúÕ\DQVXUHWLQL
WHNOLIOHULLOHELUOLNWHYHUHFHNOHUGLU%XEHOJH\LWHNOLILOHELUOLNWHYHUPH\HQYH\DXVXOQHX\JXQROPD\DQEHOJH
YHUHQLVWHNOLWHNOLIOHULGH÷HUOHQGLUPHGÕúÕEÕUDNÕODFDNWÕU
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQLP]DEH\DQQDPHVLYH\DLP]DVLUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPLQGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQWDPDPÕQÕQ
ELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUHLOJLOL7LFDUHW6LFLO
*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXDOÕPÕQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQPHVOHNLYHWHNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
%XLKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNROXS\HUOLPDOÕWHNOLIHGHQ\HUOLLVWHNOL\HLKDOHQLQWDPDPÕQGDELURUDQÕQGDIL\DWDYDQWDMÕX\JXODQDFDNWÕU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ<XUWNXU$QNDUD%|OJH
0GUO÷.ÕEUÕV&DGGHVL1R.XUWXOXúdDQND\D$1.$5$DGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]DNXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU<XUWNXU$QNDUD%|OJH0GUO÷.ÕEUÕV&DGGHVL1R.XUWXOXú
dDQND\D$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\OD
GDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQLPDONDOHPNDOHPOHULLoLQWHNOLIELULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX
]HULQHLKDOH\DSÕODQLVWHNOL\OHKHUELUPDONDOHPLPLNWDUÕLOHEXPDONDOHPOHULLoLQWHNOLIHGLOHQELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFXEXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFLWHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQGRNVDQWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
$1.$5$$$òVODP.DONóQPD%DQNDVó,'%.RQ\D
(QWHJUH6DáOóN.DPS¾V¾L©LQ
PLO\RQDYUROXNILQDQVPDQóRQD\ODGó
,'%
GHQ\DSóODQD©óNODPDGDV¸]NRQXVXILQDQVPDQODEDQNDQóQ7¾UNL\HȇGHNDPX
¸]HORUWDNOóáóKDVWDQHILQDQVPDQóSL\DVDVóQDGDKLOROGXáX
EHOLUWLOGL
.RQ\D(QWHJUH6DáOóN.DPS¾V¾L©LQRQD\YHULOHQ
PLO\RQDYUROXNILQDQVPDQóQEDQNDQóQ7¾UNL\HȇGHILQDQVHHWPH\LKHGHIOHGLáLNDPX
¸]HORUWDNOóáóSURMHOHULDUDVóQGDLONROPDVóD©óVóQGDQE¾\¾N¸QHPDU]HWWLáL
LIDGHHGLOGL$©óNODPDGDV¸]NRQXVXSURMH\HILQDQVPDQVDáOD\DQGLáHU
WDUDIODUóQGD$YUXSDòPDUYH
.DONóQPD%DQNDVó(%5'.DUDGHQL]7LFDUHWYH.DONóQPD
%DQNDVó%67'%8QLFUHGLW
%DQNYH6LHPHQV%DQNROGXáX
EHOLUWLOGL%DQNDQóQ$V\D$IULNDYH2UWDGRáXȇGDIDDOL\HWWHEXOXQGXáX
¾\H¾ONHQLQ$OW\DSó%¸O¾P¾žVW<¸QHWLFLVL'U:DOLG$EGHOZDKDE
ILQDQVPDQóQ
ELU©RN\¸Q¾\OHG¸Q¾PQRNWDVóROGXáXQX
LIDGHHGHUHN
7¾UNL\HD©óVóQGDQX]XQ
YD-
GHOLòVODPLSURMHILQDQVPDQóQóQ¸QHPLQLYXUJXODGóáóQóND\GHWWL
$EGHOZDKDEòVODPLILQDQV
NRQYDQVL\RQHOILQDQVPDQEL©LPOHULQLQ\DQóVóUDEXQODUDWDPDPOD\óFóELUILQDQVPDQW¾U¾VXQPDNWDROXS
EXW¾UGHQEDġDUóOóLġOHPOH7¾UNL\HȇQLQN¾UHVHO
òVODPLILQDQVóQE¾\¾N
KDYX]XQGD\HULQLVDáODPODġWóUDFDáóQóXPPDNWD\ó]LIDGHVLQLNXOODQGó
,'%ȇQLQ7¾UNL\HžONH
'LUHNW¸U¾6DODK-HODVVLGH
7¾UNL\HȇQLQPHYFXWKDVWDQHDOW\DSóVóQóPRGHUQOHġWLUHUHNXOXVODUDUDVóVWDQGDUWODUD
XODġWóUPD\óKHGHIOH\HQ6DáOóNWD'¸Q¾ġ¾P3URJUDPóȇQóQELU
SDU©DVóROPDNWDQGROD\óPXWOXROGXNODUóQó
YXUJXODGó
<'$òQġDDW
óQ¾VWOHQGLáL.RQ\D(QWHJUH6DáOóN.DPS¾V¾QGH\DWDNOóJHQHOKDVWDQH\DWDNOó
.DGóQ'RáXPYH‰RFXN+DVWDQHVLQGHKL]PHWYHULOHFHN
ĠHNHURUDQóG¾ġ¾N
SDWDWHV¾UHWLOL\RU
.LORVXELQOLUD
RODQVDIUDQJUDPOD
VDWÔOÔ\RU
72.$7
WDELUEDKDUDWW¾U¾RODQ
VDIUDQ
NLORVXELQOLUDROXQFDDQFDNJUDPODVDWóO\RU
%ò527202%ò/)ò<$7,
òġ\HUL©DOóġDQODUóQGDQ6DPL.XQGDN©óVDIUDQóQ+LWLWOHU
GHQEX\DQD$QDGROX
GD¾UHWLOGLáLQLYH2VPDQOóPXWIDNODUóQóQYD]JH©LOPH]
EDKDUDWODUóQGDQELULVLROGXáXQXV¸\OHGL6DIUDQóQELU©RNKDVWDOóáDL\LJHOGLáLQLEHOLUWHQ6DPL
.XQGDN©óIL\DWóQóQLVHELURWRPRELOSDUDVóNDGDUROGXáXQXND\GHGHUHNġ¸\OHGHGL
0¾ġWHULVRUX\RUDPDSDKDOóROGXáXL©LQ
DODPó\RU.LORVXELQOLUD0¾ġWHULJ¸U¾QFH
J¸]OHUL\DQó\RU
LQGLULPGHLVWH\HPL\RUODU*UDPJUDPVDWDELOL\RUX].X\XPFXWHUD]LVLQGHWDUWó\RUX]DQFDN¸\OHEDġHGHELOL\RUX]
0¾ġWHULOHUVRUGXáXL©LQHOLPL]GHEXOXQGXUX\RUX]D\GD©RND]VDWDELOGLN
6DIUDQV¾VHQJLOOHUIDPLO\DVóQGDQVRQEDKDUGD©L©HND©DQFPER\XQGD©LáGHP
FLQVLQGHQVRáDQOóELUN¾OW¾UELWNLVLYHEXELWNLGHQHOGHHGLOHQEDKDUDWRODUDNELOLQL\RU*HOHQHNVHOWHGDYL\¸QWHPLRODUDN©RNHVNLELUWDULKHVDKLSRODQVDIUDQóQNDQVHUEDVWóUóFóYH
DQWLRNVLGDQEHQ]HUL¸]HOOLNOHULEXOXQX\RU
ò]PLU
LQ˜GHPLġLO©HVLQGHKDUHNHWHJH©HQED]ó
¾UHWLFLOHUGL\DEHWKDVWDODUóQóQUDKDWOóNODW¾NHWHELOHFHáLġHNHURUDQóG¾ġ¾NRUJDQLNSDWDWHV\HWLġWLUPHNL©LQELU©DOóġPDEDġODWWó
3DWDWHV¾UHWLPLQLQ\RáXQRODUDN\DSóOGóáó˜GHPLġLO©HVLQGH¾UHWLFLOHULONNH]ġHNHURUDQóG¾ġ¾N
RUJDQLNSDWDWHV\HWLġWLUPHNL©LQNROODUóVóYDGóò©HULVLQGHNLġHNHURUDQóQHGHQL\OHGL\DEHWKDVWDODUóQóQ]DPDQ]DPDQX]DNGXUGXáXSDWDWHVOHUL©LQ
IDUNOóELU©¸]¾P¸QHULVLG¾ġ¾QHQ/HYHQW.RUXNRáOXġHNHURUDQóG¾ġ¾NRODQSDWDWHV\HWLġWLUPHNL©LQ
ELU©DOóġPDEDġODWWó'L\DEHWKDVWDODUóQóQUDKDWOóNODW¾NHWHELOHFHáLSDWDWHVOHUL©LQWRKXPWHPLQHWWLN-
OHULQLDQODWDQ.RUXNRáOX'L\DEHWKDVWDODUóL©LQ
SDWDWHV¾UHWPHNDPDFó\OD©DOóġPDODUDEDġODGóN
7RKXPXWHPLQHWWLN
ġHNHUSDWDWHV
LVPLYHULOHQSDWDWHVL¾UHWHFHáL]ĠHNHURUDQóG¾ġ¾NRODQSDWDWHVL
¸]HOOLNOHġHNHUKDVWDVóRODQODUUDKDWOóNODW¾NHWHELOLUGL\HNRQXġWX
7DUODVóQGDLNL\óOGóURUJDQLNSDWDWHV¾UHWHQ/HYHQW.RUXNRáOXġXQODUóV¸\OHGL
2UJDQLN¾UHWLPL©LQJHUHNOLW¾P\DVDOLġOHPOHUL\DSWóP$\Qó]DPDQGDVDKDGD\DQL¾UHWLPDODQóQGDGDRUJDQLN¾UHWLPLQ\DSóOPDVóL©LQW¾PJHUHNVLQLPOHULPL\DSPDNWD\óP2UJDQLN¾UHWLPLQ
ELU©RNID\GDVDáODGóáóQóDUWóNKHUNHVELOL\RU
PLO\RQWRQDWÔNEHUWDUDIHGLOGL
$1.$5$$1.$7¾UNL\HȇGHDWóNEHUWDUDI
YHJHULND]DQóPWHVLVLIDDOL\HWWHEXOXQGX
7žò.\óOó$WóN%HUWDUDIYH*HUL.D]DQóP
7HVLVOHULòVWDWLVWLNOHULQLD©óNODGó
%XQDJ¸UH$WóN%HUWDUDIYH*HUL.D]DQóP7HVLVOHUL$QNHWLOLVDQVOóYH\DJH©LFLIDDOL\HWEHOJHOLW¾P
DWóNEHUWDUDIYHJHULND]DQóPWHVLVOHULLOHOLVDQVóROPDVDGDEHOHGL\HOHUWDUDIóQGDQ\DGDEHOHGL\HOHU
DGóQDLġOHWLOHQG¾]HQOLGHSRODPD\DNPDYHNRPSRVWWHVLVOHULQHX\JXODQGó$QNHWVRQX©ODUóQDJ¸UH
\óOóQGDDWóNEHUWDUDIWHVLVLYHJHULND]DQóPWHVLVLROPDN¾]HUHWRSODPWHVLVLQIDDOL\HWJ¸VWHUGLáLWHVSLWHGLOGL
DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİNDE
41 MİLYON TON ATIK BERTARAF EDİLDİ
7RSODPNDSDVLWHVLPLO\RQPRODUDNWHVSLW
HGLOHQG¾]HQOLGHSRODPDWHVLVLQGHPLO\RQ
WRQDWóNEHUWDUDIHGLOGL$\UóFD\óOóQGDIDDOL\HWWHRODQELQWRQ\óONDSDVLWHOLVWHULOL]DV-
\RQWHVLVLQGHWRSODPELQWRQWóEELDWóNVWHULOL]H
HGLOGLYHVWHULOL]HHGLOHQWóEELDWóáóQ\¾]GHȇLG¾]HQOLGHSRODPDWHVLVOHULQGHEHUWDUDIHGLOLUNHQ\¾]GHȇVLLVHEHOHGL\H©¸SO¾NOHULQHJ¸QGHULOGL
YAKMA TESİSLERİNDE
43 BİN TON ATIK BERTARAF EDİLDİ
7RSODPNDSDVLWHVLELQWRQ\óORODQ\DNPD
WHVLVLQGHELQWRQWHKOLNHOLYHELQWRQWHKOLNHVL]
ROPDN¾]HUHWRSODPELQWRQDWóNEHUWDUDIHGLOGL
GERİ KAZANIM TESİSLERİNDE
20 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANILDI
7RSODPNDSDVLWHVLELQWRQ\óORODQNRPSRVWWHVLVLQGHELQWRQDWóNLġOHPJ¸UG¾YHELQ
WRQNRPSRVW¾UHWLOGL$\UóFDDWóNJHULND]DQóPóOLVDQVOóEHUDEHU\DNPDNRLQVLQHUDV\RQWHVLVLQGHELQWRQDWóN\DNóODUDNHQHUMLJHULND]DQóPó
JHU©HNOHġWLULOGL/LVDQVOóGLáHUDWóNJHULND]DQóPWHVLVLLOHLVHWRSODPPLO\RQWRQDWóNPHWDO
SODVWLNNDáóWPLQHUDOYEJHULND]DQóOGó$1.$
10
SONSÖZ
Kültür - Sanat
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
.RQXNĂDLU
?c]Q^tjdŽb[
rħāōɳŗµÝŗÝ
Ekim yangını düştü gönlüme Gülleri yaktı dilleri yaktı Sonbahar küskünü gözlerimde
İçime aktı düşüme aktı Bir yudum aşkı çok görme bana
Daha yalvarıp yakarmam sana Ateşe atma kıyma bu cana Güllerim yandı yüreğim yandı
=ŽRQTU\U=ŽjUcYTeiWe\Q^Tbi_b
Dönüşüm olmaz çekip giderken Yitip giderim senin ardından Sende benim gibi eğer seversen Kan damlamaz mı yaralarından ?
6$0681'+$6$0681
XQ$OD©DPòO©HVL
QGHEXOXQDQ0¾EDGHOH0¾]HVL\óOGDELQ
NLġL\LDáóUOó\RU
$OD©DP
GDEXOXQDQYH\óO¸QFHKL]PHWH
D©óODQ0¾EDGHOH0¾]HVLWDWLOFLYHWXULVWOHULQ
XáUDNPHNDQóROGX6DPVXQ%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLWDUDIóQGDQEDNóPODUó\DSóODUDNHVHUOHULQ
NRUXQPDVóVDáODQDQP¾]HGHEXOXQDQELU©RN
HVHU]L\DUHW©LOHULQHP¾EDGHOH\óOODUóQó\DġDWó\RU0¾]HGHP¾EDGHOHLOHLOJLOLHVHUOHULQ\HUDOGóáóQóEHOLUWHQ6DPVXQ%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL
$OD©DP0¾EDGHOH0¾]HVL6RUXPOXVX$UNHRORJ
6HUSLO$NVR\ġ¸\OHGHGL
0¾]HPL]HD©óOGóáóJ¾QGHQEX\DQDRQELQOHUFH]L\DUHW©LJHOGL=L\DUHW©LOHULPL]P¾]HGH
VHUJLOHQHQHVHUOHULJ¸UG¾á¾QGHGX\JXGROXDQODU\Dġó\RU0¾EDGHOHDGóQDKHUġH\YDUEXUDGD0¾EDGHOH\óOODUóQGD©HNLOHQWDULIL]RUDFó-
Ekim yangınım deştin yaramı Ektin gönlüme sardın haramı Bir güz günüde yaktın çıramı Güllerim yandı yüreğim yandı
ODUYHYDUVD\DġDQDQPXWOXOXNODUGDQL]WDġó\DQ
J¾QO¾NNXOODQóPHġ\DODUóEHOJHOHUYHIRWRáUDIODUP¾]HPL]GH\HQLGHQKD\DWEXOPDNWDGóUžO-
%DEDVóQóQDGóQD
HWQRáUDI\DP¾]HVLD©Wó
0DUDO%¾\¾NVDUD©
óQ
LV\DQó
0HKPHW.857ò=0ò5'+$ò1*ò/ò=\¸QHWPHQ&KULV6XUQDPHV
LQGHáLġLN¾ONHOHUGH
NDGóQFLQD\HWOHULQLVLQHPD\DX\DUODGóáó7¾UNL\H
GHQGH˜]JHFDQ$VODQFLQD\HWLQLLġOHGLáL
)DLQW6RXQG
ILOPLQLQLQ©HNLPOHULELWHUELWPH]
\DġVóQóUóNRQXOGX
˜]JHFDQ
NDUDNWHULQLFDQODQGóUDQ\DġóQGDNL0DUDO%¾\¾NVDUD©
EXNDUDUD%XVDQV¾UOHUQHNDGDUV¾UHGHYDP
HGHFHN"GL\HWHSNLJ¸VWHUGL
6HQDU\RVXJHU©HNROD\ODUGDQDOóQDQILOPLQ
˜]JHFDQ$VODQFLQD\HWLLOHEDġODGóáóQóYHNDGóQROPD\DGDLU¾ONHGHNLWDEXODUóVRUJXOD\DQ
ILOPGH(OLDQD2VWUR7RQ\/HDQGUR*ULVHOGD9HOD]TXHV
XQGD\HUDOGóáóR\XQFXQXQROGXáXQXV¸\OH\HQJHQ©R\XQFX0DUDO%¾\¾NVDUD©
ILOPHJHWLULOHQ
\DġVóQóUóQDLV\DQHWWL0DUDO%¾\¾NVDUD©&KH*XHYDUD
QóQ
òNLġH\HKDNNóPYDU˜]J¾UO¾NYH¸O¾P%LULQHVDKLSRODPD]VDP¸WHNLQLLVWHULP©¾QN¾EHQLNLPVH
FDQOóWXWVDNHGHPH]
V¸]¾QGHQ\ROD©óNDQ\¸QHWPHQ&KULV6XUQDPHV$VOóKDQ
óQKLND\HVLQL
JHUL\HG¸Q¾ġOHUOHDQODWó\RU)LOPL©LQJHWLULOHQ
\DġVóQóUóĠXEDW
WDFLQVHOWHPDVYXUJXVXQGDQ¸W¾U¾\DġVóQóUóJHWLULOHQ
‰HNPHFHOHU
ILOPLQLKDWóUODWó\RUYH¾]¾O¾\RUXP6LQHPDILOPOHULQGHEXW¾UX\JXODPDODUóQ¸]HOOLNOH
GHNDGóQDWDFL]YH¸O¾P¾QDQODWóOGóáóEXW¾U
ILOPOHUHEXVóQóUEDQDJ¸UH©RNJHUHNVL]‰¾QN¾JHU©HNOHULLQVDQODUóQóQJ¸]¾Q¾Q¸Q¾QHVHUL\RUX]GHGL
6HIHU7$/$<%85+$1ò<(%DOóNHVLU'+$
%$/,.(6ò5
LQ(GUHPLWòO©HVL
QHEDáOó*¾UH0DKDOOHVL
QGHXOXVODUDUDVóELUġLUNHWWH\¸QHWLFL
0XUDW%RVWDQFóRáOXNDUGHġLLOHELUOLNWHJH©HQ
\óOND\EHWWLáLEDEDVL$OL%RVWDQFóRáOXDQóVóQD
HWQRáUDI\DJDOHULVLD©Wó6DUóNó].D]GDáó(WQRáUDI\D*DOHULVLDGóQóYHUGLáLP¾]HGH©RNVD\óGD
HVNLHġ\D.D]GDáODUó
QóQHQGHPLNELWNLW¾UOHULLOH\¸UH\H\ROXG¾ġP¾ġ¸QHPOLLVLPOHULQEDOPXPXKH\NHOLQH\HUYHULOGL
+DOXN/HYHQW$OPDQ\D
GD
POWHFLOHULoLQNRQVHUYHUGL
5
2&.0¾]LN6DQDW©óVó+DOXN/HYHQW$OPDQ\D
GD1RHO%D\UDPó
QGD6XUL\HOLP¾OWHFLOHUL©LQ'LHWULFK.HXQLQJ+DXV
.¾OW¾U0HUNH]LQGHNRQVHUYHUGL.RQVHULELOHWOLNLġLL]OHUNHQ\¾]OHUFHP¾OWHFLGHNRQVHUHPLVDILUHGLOGL6HYLOHQġDUNóODUóQóQ\DQóVóUD$UDS©D
\D]Góáó)LOLVWLQġDUNóVóQóGDV¸\OH\HQ+DOXN/HYHQWP¾OWHFLOHUGHQE¾\¾NDONóġDOGó<DNODġóN
VDDWVDKQHGHNDODQ+DOXN/HYHQW2OD\DUWóNELU
*¾QO¾N%XOPDFD
7¾UN'LO.XUXPXWDUDIóQGDQKD]óUODQPóġWóU
KWWSWGNRUJWUEXOPDFD#WGNRUJWU
62/'$16$à$
NHPL]GHP¾EDGHOHYHJ¸©LOHLOJLOLD©óODQLON
P¾]HROPD¸]HOOLáLQLGHWDġó\DQP¾]HPL]]L\DUHW©LOHULQLJ¸UVHOELU\ROFXOXáD©óNDUó\RU
<óáPDWXáODLOH\DSóODQYHLNLNDWOóRODQP¾]HGH]RUXQOXJ¸©HWDELWXWXODQP¾EDGLOOHULQ
\DQODUóQGDJHWLUGLNOHULJ¾QO¾NNXOODQóPHġ\DODUóEHOJHOHUYHIRWRáUDIODU]L\DUHW©LOHUHVXQXOX\RU0¾EDGLONDGóQODUóQ¸]HOJ¾QOHUGHNXOODQGóáóHOELVHOHUGHQRODQELQGDOOóJHOLQOLN¾©
HWHNFHSNHQġDOYDUJHOLQEDġ¸UW¾V¾YHHUNHN
JL\VLOHULGHP¾]HGHVHUJLOHQL\RU0¾EDGLON¾OW¾U¾Q¾\DQVóWDQ©HYUHOHUNóOYHNHWHQGRNXPD
HVHUOHUVDQGóNODUPHVOHNLDOHWOHUYHPXWIDNHġ\DODUóQóQGD\HUDOGóáóP¾]HGHP¾EDGLOOHULQ
J¸©HVQDVóQGDYHJHPLOHUHWDġóQóUNHQ©HNLOHQ
IRWRáUDIODUóP¾EDGLOOHUHYHULOHQ\ROEHOJHOHUL
YH.XUWXOXġ6DYDġó
QDDLWED]óEHOJHOHUGHWDULKHóġóNWXWX\RU
%DOóNHVLULOLQHEDáOóLO©HOHUGHQ
ELUL%LU\D\\DUGóPó\ODJHUJLQWXWXODQYH\DWDáóQG¾]OHPLQHGLNROD-
LQVDQLROD\+HSLPL]RQODUóQHOLQGHQWXWPDN]RUXQGD\ó]6DYDġ
WDQND©DQDLOHOHULFH]DODQGóUPDQóQKL©ELUNLWDSWD\HUL\RN/¾WIHQRQODUDNXFDN
D©DOóPGHGL
%LOHWJHOLUOHULQLQ¸QHPOLELUNóVPóQóQP¾OWHFLOHUHEDáóġODQDFDáóEHOLUWLOGL+DOXN/HYHQW
LQP¾OWHFLOHUOHGD\DQóġPDNRQVHUOHULĠXEDW
WD%HUOLQYH
0DUW
WD1¾UQEHUJLOHGHYDPHGHFHN
6HUSLO.,5.(6(5ò67$1%8/'+$
UDN\DSWóáóJLGLSJHOPHKDUHNHWL\OHELUDNóġNDQóQJH©LġLQLD\DUODPD\D
\DUD\DQNDSDNVLERS2UGXLOLQHEDáOóLO©HOHUGHQELULĠDNDFó
Ġ¾SKHHVNL8ġDNLOLQGHQRODQNLPVH<¾]\óO˜UPHLġL\DSóOPDN
‰RNDN7¾UNDOIDEHVLQLQRQDOWóQFó
KDUILQLQDGóRNXQXġX'HULGHVLQLUOHUER\XQFD¸]HOOLNOHJ¸YGHEDFDNYH\¾]GHELUWDNóPDáUóOóILVNHOHULQG¸N¾OPHVL\OHEHOLUHQPLNURSOX
ELUKDVWDOóN6HEHSHVNL6óQóI
%LUNXYYHWH\¾NVHOWLOPLġELUVD\óQóQ¾]HULQH\D]óODQYHND©óQFóNXYYHWH\¾NVHOWLOGLáLQLJ¸VWHUHQVD\ó0DYL
HVNL‰DWNóVóROPD\DQ%DġWDQ
DġDáóWDPDPHQWDPDPó\ODE¾W¾Q¾\OHž]¾PLQFLUHULNYEPH\YHOHULQDONROOHPD\DODQDUDNGDPóWóOPDVó\ODHOGHHGLOHQL©NLDVODQV¾W¾
7HOHIRQNRQXġPDVóQDEDġODUNHQNXOODQóODQELUVHVOHQPHV¸]¾$OHUML\HVHEHSRODQKHUKDQJLELUPDGGH
0LNURVNRSWDLQFHOHQHFHNPDGGHOHULQ¾]HULQHNRQXOGXáXGDUX]XQFDP
SDU©DVó1HSW¾Q\XPHOHPHQWLQLQ
VLPJHVL<DVDNODPDL]LQYHUPHPH
6R\OX%LUDUDGDEHUDEHUFHKHS
EHUDEHU.D]D\D\ROD©DQVDNóQFDOóWHKOLNHOL6¸]GLQOHPHER\XQ
HáPHEX\UXáDX\PD$NWDUóQVDWWóáó
ġH\OHUHVNL/LW\XPHOHPHQWLQLQ
VLPJHVL%DġND¸WHNLGLáHU‰RNVD\óGDVDWóFó\DNDUġóOóNVóQóUOóVD\óGD
DOóFóQóQEXOXQGXáXGROD\óVó\ODKHU
DOóFóQóQVDWóQDODFDáóPLNWDUYHVDWóFó\D¸GH\HFHáLIL\DWóQUDNLSDOóFóODUóQ
PLNWDUYHIL\DWODUóQóHWNLOH\HELOHFHáLSL\DVDW¾U¾ROLJRSVRQ&HPDDWHQDPD]NóOGóUDQNLPVH$Gó\DPDQ
LOLQHEDáOóLO©HOHUGHQELUL.RNPXġ
KD\YDQ¸O¾V¾0DODODPDNLġL
<DQ\DQDDUWDUGDRODQġH\YH\DNLPVHOHULQW¾P¾GL]L˜]HQ$OWóġDU
DOWóġDUVóUDODQPóġ
QXQHGHPHGLȋDQODPóQGDNLȇ\ó
N¾VW¾UG¾0XKDPPHGȇLPHPQXQ
HGHPHGLV¸]¾QGHJH©HU$áDEH\KDONDá]ó7¾UNDOIDEHVLQLQ\LUPLVHNL]LQFLKDUILQLQDGóRNXQXġX
%DOóN\XPXUWDVóLOH\DSóODQELUW¾U
PH]H.X]H\$YUXSDȇGD\DġD\DQ
JHQLġGDOOóER\QX]ODUóRODQLULELUW¾U
JH\LNò©LQHDOPDNL©LQGHEXOXQGXUPDNLKWLYDHWPHN%LUNLPVHQLQELU
'LġOHULQNDWóOJDQGRNXGDPDU
W¾]HONLġLQLQP¾ONL\HWLDOWóQGDEXOXYHVLQLUOHUGHQROXġPXġL©E¸O¾P¾
QDQWDġóQóUYH\DWDġóQPD]YDUOóNODUóQ
'LOELOLPLQLQDGODU¸]HOOLNOHNLġLDGE¾W¾Q¾'DONDYXNKDONDá]ó
ODUó¾]HULQGHGXUDQYHRQODUóN¸NHQ
7¾UNDOIDEHVLQLQRQ¾©¾QF¾KDUILQLQ
ELOJLVLWDULKVHOJHOLġLPGLOYHN¾ODGóRNXQXġX*HQHOOLNOHL©LQHVXOX
W¾UVRUXQODUóD©óVóQGDQLQFHOH\HQ
ġH\OHUNRQXODQPHWDOYEQGHQ\DSóOGDOó(URV©XHURWLN*¾YHQJ¾PóġNDS+DVWDOóNODUóL\LOHġWLUYHQ©HPQL\HW%LUġH\LQHQJ¾©PHNKDILIOHWPHNYH\D¸QOHPHNDPDO¾YHVDáODP\¸Q¾HVNL6D©NHSHFó\ODEDġYXUXODQWHNQLNYHELOLPVHO
áLNDġNRQDáóKDONDá]ó.XUQD]FD ©DOóġPDODUóQW¾P¾WDEDEHW'HPLU
YHKDLQFHG¾]HQDQODPóQGD&HQ\ROXQGDPH\GDQDJHOHQND]D6LOLV\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL/HQI
JL]R\XQX©RN]RUEDDQODPóQGD
$UDWPDLġL8IDNROPDGXUXPX
NóUDQEDġNHVHQELUNLPVHEL*¸UHYGHQDOPD5DG\XPHOHPHQWLULQGHQDOGóáóQó¸WHNLQH¸WHNLQGHQ
QLQVLPJHVL<HQLOJL\LNDEXOHWWLDOGóáóQóELUEDġNDVóQDYHUHUHNLġLáLQLEHOLUWPHNL©LQYH\DELULQLQġDġQL\¾U¾WPHNDQODPóQGDN¾ODKóNóQOóNYHUHQGDYUDQóġODUóQDNDUġóOóN
Qó9HOL
\H9HOL
QLQN¾ODKóQóJL\GLURODUDNNXOODQóODQELUV¸]6óUDYH\D
PHNGH\LPOHULQGHJH©HQELUV¸]
.DOD\HOHPHQWLQLQVLPJHVL*HYLġJH- ¾OHġWLUPHHNLDOPDPóġ\DOóQVD\óODU
WHPHOVD\óODU$Fó\óDQGóUDQDFóWLUHQOHUGHQ*¾QH\$PHULNDȇQóQGDá\DEHQ]H\HQDFóJLELDFóPWóUDN%¾OóNE¸OJHOHULQGH\DġD\DQ\¾NKD\W¾QDLOHELUOLNWHDLOHFHN3LUHOHU
YDQóRODUDNNXOODQóODQNDUDGDQDND
WDNóPóQGDQLQVDQóQYHED]óKD\YDQNDGDUW¾UO¾UHQNOHUGHRODELOHQW¾\ODUóQNDQóQóHPHUHN\DġD\DQL\LVó©OHULX]XQER\X\¾NVHNYHER\QX
UDGóáóL©LQNROD\\DNDODQDPD\DQN¾X]XQKD\YDQ<DWóUóP%LUE¾W¾©¾NDVDODNE¸FHN)L\DWóDUWWóUóOPóġ
Q¾QSDU©DODUóDUDVóQGDEXOXQDQX\ELQGLULPOL'HULWDKWDND]óPDNJXQOXNDKHQN‰RFXáXRODQNDGóQ
WDNXOODQóODQLNLXFXVDSOóHáULEó©DN
DQQH9HUPH¸GHPHHVNL*DP
GL]LVLQGHVROLOHVLDUDVóQGDNLVHV KDONDá]ó
1HġHVL]ROPDGXUXPX¾]J¾QO¾N
%8/0$&$1,1dg=h0h6$<)$'$
Ȋò\LOLNHGH\LPGHUNHQNLPVH\LPHP-
<8.$5,'$1
$Ġ$à,<$
SONSÖZ
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
ODU
Q
D
P
]
8
X\DUGó
Sağlık - Eğitim
Grip değil, komplikasyonlar öldürür
$QNDODE/DERUDWXYDUODUó
0LNUREL\RORML8]PDQó
'R©'U‰DNóU*¾QH\
òQVDQODUóJULSGHáLO
NRPSOLNDV\RQODUó
¸OG¾U¾\RUGHGL
$1.$5$$1.$Ȃ$QNDODE/DERUDWXYDUODUó0LNUREL\RORML8]PDQó'R©
'U‰DNóU*¾QH\G¸QHPVHORODUDN
VDOJóQKDOLQHJHOHQYHELU©RNNLġLQLQ
¸O¾P¾QHQHGHQRODQJULSYLU¾V¾QGHQNRUXQPDNL©LQ¸QHULOHUGHEXOXQGX1H]OHVRáXNDOJóQOóáóJULS
NXġJULELGRPX]JULELKDVWDOóNODUóQEHOLUWLOHULQLQEHQ]HġWLáLQHDQFDN
\¾NVHNDWHġOHVH\UHGHQYDNDODUóQ
¸O¾POHUH\ROD©DELOHFHáLQHGLNNDWL©HNHQ*¾QH\òQVDQODUóJULSGHáLO
NRPSOLNDV\RQODUó¸OG¾U¾\RULIDGH-
VLQLNXOODQGó
%XWDU]UDKDWVó]OóNODUóQPXWODNDKHNLPNRQWURO¾QGHWHGDYLHGLOPHVLJHUHNWLáLQLQDOWóQó©L]HQ*¾QH\
Ȋ*ULSYLU¾V¾V¾UHNOLPXWDV\RQJH©LUHUHNKHUJULSVH]RQXQGD\HQLELU
NLPOLNOHNDUġóPó]D©óNPDNWDYHGX\DUOóW¾P\DġJUXSODUóQGDNROD\OóN-
OD\D\óOPDNWDGóU*ULSWHQNRUXQPDGDEDáóġóNOóNVLVWHPLQLQJ¾©O¾ROPDVó
\DGDJ¾FHQGLULOPHVLNDGDUGHQJHOLEHVOHQLOPHVLEROEROVóYóW¾NHWLOPHVLG¾]HQOLX\NXYHGLQOHQLOPHVL
HOKLM\HQLQLQVDáODQPDVóKDVWDOóáD
\DNDODQPóġNLġLOHUOHWHPDVWDQND©óQóOPDVó¸]HOOLNOHULVNDOWóQGDRODQ
NLġLOHULQJULSDġóVóROPDVó¸QOH\LFL
RODELOPHNWHGLU¸QHULVLQGHEXOXQGX
EN BULAŞICI DÖNEM
İLK 2-3 GÜN
6DOJóQRODQJULSYLU¾V¾Q¾Q©RN
VD\óGDWLSYHDOWWLSLEXOXQGXáXQX
DQODWDQ*¾QH\Ȋ$WLSLKHPLQVDQODUóKHPGHGRPX]¸UGHNIRNDWYH
EHQ]HULKD\YDQODUóHQIHNWHHGHU%
WLSL\DOQó]FDLQVDQODUóHQIHNWHHGHU
*ULELQ¸]J¾OELUNOLQLáL\RNWXU$WHġ
¾ġ¾PHYHWLWUHPHEDġDáUóVóERáD]
DáUóVóNXUX¸NV¾U¾NġLGGHWOLKDOVL]OLNPL\DOMLJLELVHPSWRPODUEDġODPDGDQELUJ¾Q¸QFHVLQGHQRQXQFX
J¾QHNDGDUKDVWDOóNEXODġóFóGóUòON
J¾QHQEXODġóFóG¸QHPGLU6DáOóNOóLNHQ\DSóODFDNJULSDġóVóKDVWDOóáD\DNDODQPD\ó¸QOHU<XPXUWDDOHUMLVLRODQD\GDQN¾©¾NEHEHNOHUYH
JHEHOLáLQLON¾©D\óQGDRODQODUKDUL©
JULSWHQNRUXQPDNLVWH\HQKHUNHVDġó
\DSWóUDELOLULIDGHOHULQLNXOODQGó
Prostat hastalarına uyarı
(YL©LQGH©DPDġóU
NXUXWPDNKDVWDOóNQHGHQL
.$<6(5ò'+$.,ĠD\ODUóQGDNDORULIHU
¾]HULQGH©DPDġóUNXUXWPDQóQVROXQXP\ROODUó
KDVWDOóNODUóQDQHGHQRODELOHFHáLQLV¸\OH\HQX]PDQODUYDWDQGDġODUóGLNNDWOLROPDODUóNRQXVXQGDX\DUGó*¸á¾VKDVWDOóNODUóX]PDQó'RNWRU
0XUDW$SD\GóQKDYDODUóQVRáXPDVó\ODELUOLNWH
©DPDġóUODUóQJHQHOOLNOHNDORULIHUOHULQ¾]HULQH
VHULOHUHNNXUXWXOGXáXQXEHOLUWHUHNġXX\DUóODUGDEXOXQGX%XGXUXPRGDGDNLQHPGHQJHVLQL
ROXPVX]HWNLOL\RU‰DPDġóUODUGDNXOODQóODQGHWHUMDQ\XPXġDWóFóJLELNLP\DVDOODUNXUXWPDLġOHPLHVQDVóQGDVROXGXáXPX]KDYD\DNDUóġó\RU
%XQXHQJHOOHPHQLQWHN\ROXGDKDYDQHNRġXOODUGDROXUVDROVXQP¾PN¾QROGXáXNDGDUGóġDUóGDNXUXWPD\D©DOóġPDN%DONRQYHWHUDVJLEL
ò©HULGHNXUXWPDN]RUXQGDNDOóUVDNGD\DWWóáóPó]RGDGDGHáLOJ¾QG¾]NXOODQóODQRGDGDNXUXWPD\D¸]HQJ¸VWHUPHNOD]óP
˜]HO.RQ\D+RVSLWDOGRNWRUODUóQGDQžURORML8]PDQó2S'U
òVNHQGHU1HVLPLRáOXNóġPHYVLPLQGHELU©RNLQVDQóQVRáXNDOJóQOóáóQGDQHWNLOHQGLáLQLEHOLUWHUHN
VRáXNDOJóQOóáóQDNDUġóNXOODQóODQLOD©ODUóQ¸]HOOLNOHSURVWDWKDVWDODUóQGDELUWDNóPROXPVX]OXNODUD\ROD©WóáóQóGLOHJHWLUGL6RáXN
DOJóQOóáóQHGHQL\OHDOóQDQLOD©ODUGDNLHWNLOHġLPGHQGROD\óSURVWDW
KDVWDODUóQGDLGUDU\DSPDGDED]ó
VóNóQWóODUPH\GDQDJHOGLáLQLDNWDUDQ2S'U1HVLPRáOXȊ+DWWDED]óKDVWDODULGUDUóQó\DSDPD]
GXUXPDJHOPHNWHGLU%X\¾]GHQ
SURVWDWóE¾\¾NRODQKDVWDODUóQVRáXNDOJóQOóáóLODFóNXOODQóUNHQGLNNDWHWPHOHULJHUHNPHNWHGLU.DGóQODUGD\DġDQDQVRáXNDOJóQOóáó
8]PDQODUVRáXN
DOJóQOóáóQD\DNDODQDQ
SURVWDWKDVWDODUóQó
NXOODQGóNODUóLODFD
GLNNDWHWPHOHUL
NRQXVXQGDX\DUGó
UDKDWVó]OóáóHQ©RNLGUDU\ROODUóQóHWNLOHPHNWHGLU6óNLGUDUD©óNPD\DQPDVó]ODPDKDWWDLGUDUGDQVRQUDNDQDPDODUDELOHQHGHQ
RODELOPHNWHGLU%XJLELGXUXPODUGDELUND©J¾QL©HULVLQGHJH©PHGLáLWDNGLUGHPXWODNDELUKHNLPHEDġYXUPDODUóQó¸QHUL\RUX]
%ROVXL©PHOHULQLD\DNODUóQóVóFDN
WXWPDODUóQóD\UóFDóVODNYHVRáXN
\HUOHUGHRWXUPDPDODUóQó¸QHUL\RUX]ȋGHGL
(UNHNOHUGHDNFLáHUNDQVHULQGHQVRQUDHQVóNOóNODJ¸U¾OHQNDQVHULQSURVWDWNDQVHULROGXáXQD
GLNNDW©HNHQ1HVLPLRáOXNRQXġPDVóQóġ¸\OHWDPDPODGóȊ+DVWDOóáóHUNHQWHġKLVHWWLáLPL]]DPDQ
\¾]GHȇD\DNóQEDġDUóVDáODPDNWD\ó]<DSDFDNODUóġH\©RNEDVLWVDGHFH\óOGDELUNHUHJHOLSNDQ
WDKOLOL\DSWóUPDODUóYHEXVD\HGHSURVWDWNDQVHULQLQHUNHQWDQóVóQGD©RNE¾\¾N\DUDUóRODFDáóQGDQEXQX\DSWóUPDODUóQGDE¾\¾N
ID\GDYDUGóU(áHUDLOHVLQGHSURVWDWNDQVHULYDUVDD\GDELU\DSWóUPDODUóQó¸QHULUL]%XEDVLWELU
LġOHPDPDKD\DWNXUWDUóFóELULġOHPGLUȋ
2PXUJDND\QDNOó
DáUóODUDNDUġó
G¾]HQOLHJ]HUVL]
$1.$5$$$0HGLFDQD,QWHUQDWLRQDO$QNDUD+DVWDQHVLRPXUJDFHUUDKLVLX]PDQó3URI'U$OSDVODQĠHQN¸\O¾WHNQRORMLQLQLQVDQKD\DWóQD\RáXQEL©LPGHJLUPHVL\OHRPXUJDND\QDNOóDáUóODUGD
DUWóġROGXáXQXEHOLUWHUHN+DIWDGDRUWDODPD
J¾QG¾]HQOLHJ]HUVL]\DGDHYGHJ¾QO¾NEHOVóUW
ER\XQHJ]HUVL]OHUL\OHRPXUJDND\QDNOóDáUóVóNOóáó
YHġLGGHWLD]DOWóODELOLU¸QHULVLQGHEXOXQGX
0HGLFDQD,QWHUQDWLRQDO$QNDUD+DVWDQHVLQGHQ
\DSóODQD©óNODPDGD3URI'UĠHQN¸\O¾
Q¾QRPXUJDVDáOóQóQNRUXQPDVóQD\¸QHOLNJ¸U¾ġYH¸QHULOHULQH\HUYHULOGL
2PXUJDND\QDNOóDáUóODUóQROGXN©D\D\JóQJ¸U¾OG¾á¾Q¾EHOLUWHQĠHQN¸\O¾ġXGHáHUOHQGLUPHOHUGHEXOXQGX
2PXUJDPó]NX\UXNVRNXPXKDUL©NHPLNWHQROXġDQP¾NHPPHOELU\DSó$\DNWDGXUPDPó]
YHKDUHNHWHWPHPL]L©LQYD]JH©LOPH]LPL]7HNQRORMLQLQ\DġDPóPó]D\RáXQELUEL©LPGHJLUPHVL\OHRPXUJDND\QDNOóDáUóODUOD©RNGDKDID]ODNDUġó
NDUġó\DNDOó\RUX]2PXUJDVDáOóáóPó]óQER]XOPDVó\ODGDJ¾QO¾N\DġDPDNWLYLWHOHULPL]NóVóWODQó\RU
2\VDED]óEDVLW¸QOHPOHUDODUDNRPXUJDVDáOóáóPó]óNRUXPDPó]P¾PN¾Q
6DáOóáóPó]ODELUOLNWHLġJ¾F¾ND\EóQDQHGHQRODQ
RPXUJDND\QDNOóDáUóODUóQ¸QOHQPHVLQLQEDġóQGD
G¾]HQOLHJ]HUVL]\DSPDNJHOL\RU+DIWDGDRUWDODPDJ¾Q\DSóODQG¾]HQOLHJ]HUVL]\DGDHYGH\DSóODQJ¾QO¾NEHOVóUWER\XQHJ]HUVL]OHUL\OHRPXUJD
ND\QDNOóDáUóVóNOóáóYHġLGGHWLD]DOWóODELOLU˜]HOOLNOHGXUXġER]XNOXNODUó\ODROXġDQRPXUJDND\QDNOó
DáUóODUóQWHGDYLVLQGHDQWLLQIODPDWXDUYHNDVJHYġHWLFLRODUDNDGODQGóUóODQLOD©ODUHWNLQGLU
11
˜áUHQFLOHUGHQ
E¾\¾NOHUH\óOEDġó
NDUWSRVWDOó
6$0681'+$6$0681
GDNL2QGRNX]
0D\óVžQLYHUVLWHVL20ž9DNóI.ROHML¸áUHQFLOHULJH©PLġWH\HQL\óOED\UDPJLEL¸]HOJ¾QOHUGHLQVDQODUóQELUELUOHULQHNDUWSRVWDOJ¸QGHUHUHN\HQL\óOYHED\UDPODUóQóNXWODGóNODUóQó
EXJHOHQHáLQLQVDQODUDUDVóQGDVDPLPL\HWYH
GRVWOXáXDUWóUGóáóQóEHOLUWHUHNE¾\¾NOHULQH
\HQL\óOL©LQNDUWSRVWDOODUJ¸QGHUGL
20ž9DNóI.ROHML¸áUHQFLOHULEX\óOEDġóQGDQQRVWDOML\DSWó<óOEDġóQóNXWODPDNL©LQVHYGLNOHULQHDLOHE¾\¾NOHULQHNDUWSRVWDOJ¸QGHUHQ¸áUHQFLOHUXQXWXODQEXJHOHQHáL\HQLGHQ
\DġDWWó˜áUHQFLOHUJ¾Q¾P¾]GHGDKD©RNHOHNWURQLNSRVWDYHPHVDMVLVWHPOHULQLQNXOODQóOGóáóQó\D\JóQODġDQEXGXUXPXQHPHNLVWH\HQ
EXJHOHQHáL\RNHWWLáLQLG¾ġ¾Q¾UNHQE¾\¾NOHULQLQKDWóUDODUóQóWD]HOHPHNYHRQODUóQ\HQL
\óOODUóQóEX\ROODNXWODPDNLVWHGL.D\EROPD\D\¾]WXWDQJHOHQHN20ž9DNIó.ROHMLQLQW¾P
¸áUHQFLOHULWDUDIóQGDQ\HQLGHQFDQODQGóUóOGóYH¸áUHQFLOHUV¾USUL]NDUWSRVWDOODUóQRQODUóWHVOLPDODQODUóROGXN©DPXWOXHGHFHáLQLG¾ġ¾QG¾NOHULQLV¸\OHGL
<XUW¸áUHQFLOHUL
VHYJLHYOHULQGHNL
PLQLNOHUOHEXOXġWX
$1.$5$$$.UHGLYH<XUWODU.XUXPX
.<.$QNDUD0DKPXW1HGLP=DEFó.ó]<XUGXQGDNDODQ¾QLYHUVLWH¸áUHQFLOHULVHYJLHYOHULQGHNDODQPLQLNOHULQ\¾]¾Q¾J¾OG¾UG¾
.<.
GDQ\DSóODQD©óNODPD\DJ¸UH$QNDUD
\XUWODUóQGDNDODQ¸áUHQFLOHUVRV\DOVRUXPOXOXNSURMHOHUL©HU©HYHVLQGH©DOóġPDODUDGHYDP
HGL\RU%XNDSVDPGD0DKPXW1HGLP=DEFó.ó]<XUGXQGDNL¾QLYHUVLWHOLJHQ©OHU\XUWWD
NHQGL\DSWóNODUó¸UJ¾GHQR\XQFDNODUóVHYJLHYOHULQGHNDODQ©RFXNODUDKHGL\HHWWL
*¾U¾Q
GH¸áUHQFLOHUH
Nó\DIHW\DUGóPó
6ò9$6$$*¾U¾QLO©HVLQGHLKWL\D©VDKLEL
¸áUHQFLOHUHNó\DIHW\DUGóPó\DSóOGó
%LUJL\LPILUPDVóWDUDIóQGDQLO©H\HJ¸QGHULOHQELQNó\DIHW*¾U¾Q.D\PDNDPó)DWLK
˜]GHPLUòO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾0XKDUUHP
'HPLUYH6RV\DO<DUGóPODġPDYH'D\DQóġPD
9DNIó0¾G¾U¾$OL3RODWWDUDIóQGDQLO©HPHUNH]LYHN¸\RNXOODUóQGDHáLWLPJ¸UHQ¸áUHQFLOHUHGDáóWóOGó
ÖNEMLİ TELEFONLAR
SERVİS ADI
Yangın İhbar
Sıhhi İmdat
Alo Doktorum Yanımda
Zehir Danışma
Milletlerarası Kayıt
Bilinmeyen Numaralar Dial-Up Erişim
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Posta Kodu Danışma
Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Teleks Arıza
Data Arıza
Kablo TV Arıza
Telekomünikasyon Kurumu Tüketici Şikayetleri
Sehirlerarası Kayıt
Çağrı
Yerinde Olmayan Abone
Uyandırma
Fono-Tel
146 Dial-Up Çevir Sesi
Internet Çevir Sesi
Alo Zabıta/Büyükşehir/ Belediye
Alo Trafik
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Alo Sahil Güvenlik
NO
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
124
126
130
131
133
134
135
141
146
146
153
154
155
156
158
SERVİS ADI
Alo Karayolları
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Masal Müzik
Kodlu Arama
Alo Post
Alo Turizm Bilgi
Uyuşturucu Bilgi
Alo TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu)
Alo Izci Kan Bilgi Merk.
Alo Emniyet Danışma
Alo Tüketici
Alo Gürültü
Orman Yangını İhbar
Alo RTÜK
Alo Valilik
Iş ve Işçi Bulma
Çevre Bilgi
Ruhsal Bunalım Danışma
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Sağlık Danışma
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma
NO
159
161
163
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
ANKARA HASTANE TELEFONLARI
Başkent Üniversitesi Hastanesi
Fatih Ünv. Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi
TCDD Merkez Hastanesi
Belediye Hastanesi
Özel Yaşam Hastanesi
Etimesgut Devlet Hastanesi
Sincan Devlet Hastanesi
SSK Meslek Has. Hastanesi
Özel Bayındır Ankara Hastanesi
Ankara Numune Hastanesi
SSK Ulus Hastanesi
Yüksek İhtisas Hastanesi
Dr.Zekai T.B Kadın Hastanesi
İbni Sina Hastanesi
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Çocuk Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Belediye Zühreviye Hastanesi
Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi
SSK Ankara Çocuk Eğitim Has. Hastanesi
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Ankara Göz Has. Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Hastanesi
SSK Ank. Doğumevi ve Kadın H. Eğitim Hast.
212 04 34
212 62 62
212 65 65
212 66 66
231 71 40
231 87 88
244 49 60
272 61 31
278 08 30
287 90 00
309 34 16
310 30 00
310 30 80
310 31 00
310 33 33
310 35 45
310 35 45
311 66 94
316 46 55
317 05 05
317 05 05
317 05 05
319 15 81
319 21 60
322 01 80
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Özel Demet Hastanesi
Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Atatürk Göğ. Has. Cer.
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Sevgi Hastanesi
Olgunlar Hastanesi
Özel Çankaya Hastanesi
Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi
Özel Çağ Hastanesi
T.C. Ziraat Bankası Hastanesi
Güven Hastanesi
Özel Alkan Hastanesi
Polatlı Devlet Hastanesi
Haymana Devlet Hastanesi
Ş. Koçhisar Devlet Hastanesi
Ayaş Devlet Hastanesi
Güdül Devlet Hastanesi
Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Beypazarı Devlet Hastanesi
Nallıhan Devlet Hastanesi
H. Eriş Kazan Devlet Hastanesi
Çubuk Devlet Hastanesi
Kalecik Devlet Hastanesi
Elmadağ Devlet Hastanesi
322 99 99
332 43 47
336 09 09
355 45 59
382 11 11
419 44 44
425 79 10
426 14 50
428 08 08
430 08 08
466 61 30
468 72 20
495 40 40
623 44 40
658 12 22
687 17 54
712 24 72
728 02 37
736 10 08
763 11 41
785 10 41
814 15 02
837 16 50
857 15 19
863 10 41
ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER
(&=$1($',
(&=$1($'5(6ø
7(/()21
*(1d72<
2÷X]ODU0DK%DUÕúPDQoR&DG1R(%$OJDWdDQND\D$1.$5$
'(1(0(
7DúNHQW&DG&DG1R'%DKoHOLHYOHUdDQND\D$1.$5$
185$<6(/
'HPHWHYOHU0K9DWDQ&G%'HPHWHYOHU$1.$5$
0(96ø0
YDWDQFGGGHPHWHYOHU
ø/+$1
0XWOX0DK6RN1R$0DPDN$1.$5$
0(59(*h/
'HPLUOLEDKoH0DK$÷DoOÕ6RN1R0DPDN$1.$5$
(6$7<$6(0ø1
%DUEDURV0DK(VDW&DG1R%dDQND\D$1.$5$
)ø.5(7$&$5
%LUOLN0DK&DG1R$dDQND\D$1.$5$
<,/',=
.OWU0DK0HúUXWL\HW&DG1R.Õ]ÕOD\dDQND\D$1.$5$
<$ö&,2ö/8
7DODWSDúD%XOY1R$OWÕQGD÷$1.$5$
(6(57(3(
ùHKLW0XVWDID(UFL\HV&DG1R&(WOLN.HoL|UHQ$1.$5$
g=/(0
*HQHUDO'U7HYILN6D÷ODP&DG1R%(WOLN.HoL|UHQ$1.$5$
.$5$3h5d(.
.DUDSUoHN0K&DG1R$.DUDSUoHN$OWÕQGD÷$1.$5$
$/3ø1
=LUDDW0DK.XUWGHUHOL6RN1R$'ÕúNDSÕ$OWÕQGD÷$1.$5$
<(ùø/7(3(
<HúLOWHSH0DK&DG1R$.HoL|UHQ$1.$5$
(5'(0
.XúFD÷Õ]0DK*D]HOOHU&DG1R&.HoL|UHQ$1.$5$
62<'$ù
6RNXOOX0HKPHW3DúD&DG0LPDU6RN1R%'LNPHQ$1.$5$
%(<$=,7
%H\D]ÕW0DK0D\ÕV6RN&DG1R%$N\XUW$1.$5$
<$0$1
0XWOXNHQW0DK&DGGH1RhPLWN|\dDQND\D$1.$5$
(%58/ø
.HQWNRRS0DK&DG*LULúLPdDUúÕVÕ1R%DWÕNHQW<HQLPDKDOOH
%(<3$=$5,
3DSDW\D6RN+DVWDQH.DUúÕVÕ1R%H\SD]DUÕ$1.$5$
$1*25$3$5.
&XPKXUL\HW0DK0HGLQH6RN1R$dXEXN$1.$5$
0(/ø.(
(OYDQ0DK6RN1R(WLPHVJXW$1.$5$
*h/7(.ø1
(OYDQNHQW%DQND.RQXWODUÕ.PHHYOHUL1R$(OYDQNHQW(WLPHVJXW
<(1ø/2.0$1+(.ø0
(WDSøú0HUNH]L=HPLQ.DW1R(U\DPDQ$1.$5$
6g10(=
.HPDO3DúD0DK&XPKXUL\HW&DG1R$(OPDGD÷$1.$5$
<(1ø6,/$
%DKoHOLHYOHU0DK6RN1R%*|OEDúÕ$1.$5$
,/*,1
.oN6DQ6LW<DSÕ.RRSdDUúÕVÕ'NNDQ1R$+D\PDQD$1.$5$
*h9(1
<HQLGR÷DQ0DK+UUL\HW&DG1R0HUNH].,5,..$/(
g=$<',1
2YDFÕN0DKø]PLU&DG1R0HUNH].ÕUÕNNDOH
<(1ø$<ù(0
&XPD0DKøVWDV\RQ&DG1R.DOHFLN$1.$5$
0(59(
$QNDUD&DG$NoD\0DK1R&.Õ]ÕOFDKDPDP$1.$5$
9(5(6(/ø'ø5(1
$WDWUN0DK0HKPHW$NLI(UVR\&DG1R.D]DQ$1.$5$
8ö85
$QNDUD&DG1R1DOOÕKDQ$1.$5$
$7(ù
&XPKXUL\HW0DK%DWWDOJD]L&DG1R&3RODWOÕ$1.$5$
<h.6(/
)DWLK0DK*O\D]&DG3D\6RN1R%3XUVDNODU$1.$5$
785$1
$QGLoHQ0DK*]HOHYOHU6RN1R6LQFDQ$1.$5$
.$5'(ù
2VPDQOÕ0DK0HWURSRO6RN1R&DG6LQFDQ$1.$5$
.$5$'(1ø=
*|NoHN0DK7UNHOL6RN$V\DS6LW%%ORN1R$)DWLK6LQFDQ
(5'(0
.DOH0DK+DVWDQH6RN1RùHUHIOLNRoKLVDU$1.$5$
12
SONSÖZ
Dış Haber
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
CebYiUµTUcYfY\\UbUcQ\Tb
@QbYc[Qd\YQ]^TQ^[‰dŽ
9H$\ODQEHEHöLQDLOHVL
\HQLYDWDQÔQDXODùWÔª
'+$',Ġ+$%(5&$16,=EHGHQL
%RGUXPD©óNODUóQGDVDKLOHYXUGXNWDQVRQUD'+$PXKDELUL1LO¾IHU
'HPLU
LQ©HNWLáLIRWRáUDIOD6XUL\HOL
P¾OWHFLNUL]LQLQVLPJHVLKDOLQHJHOHQ6XUL\HOL\DġóQGDNL$\ODQ.¾UGL
QLQDLOHVLVRQXQGD.DQDGD
\D
XODġWó
.DQDGD7HOHYL]\RQX&79
QLQ
KDEHULQHJ¸UHġLġPHERWOD7¾UNL\H
GHQ<XQDQLVWDQ
DJLWPHNLVWHUNHQ\DġDGóNODUóND]DGDDQQHVLYH
NDUGHġLLOHELUOLNWHKD\DWóQóND\EHGHQ$\ODQEHEHáLQ$PFDVóYHKDODVó\ODEHġNX]HQLG¾Q.DQDGD
QóQ
9DQFRXYHUNHQWLQHXODġWó$LOH\L
EXQGDQVRQUD\DġD\DFDáó9DQFRXYHU
GD$\ODQEHEHáLQ.DQDGD
GD
\DġD\DQKDODVó7LPD.¾UGLNDUġóODGó$\ODQEHEHáLQDLOHVLGDKD¸QFH
GH.DQDGD
\DVóáóQPDEDġYXUXVX
\DSPóġDQFDNEDġYXUXJHUL©HYULOPLġWL$\ODQ.XUGL
QLQ¸O¾P¾Q¾Q
P¾OWHFLNUL]LQLQVLPJHVLKDOLQHJHOPHVLQGHQVRQUD.DQDGDK¾N¾PHWL
.XUGL
QLQDLOHVLQLQ\HQLGHQEDġYXUX\DSPDVóQóLVWHPLġWL$\ODQEHEHáLQEDEDVó$EGXOODK.XUGLLVH\DġDQDQWUDMHGLGHQVRQUD6XUL\H
\HJHUL
G¸QP¾ġW¾
$OPDQ6RO3DUWL)HGHUDO3DUODPHQWR*UXSEDġNDQó6DKUD:DJHQNQHFKW$OPDQ\DȇQóQGDGHVWHNOHGLáL
6XUL\HȇGHNLKDYDRSHUDV\RQODUóQó3DULVȇWHNLWHU¸UVDOGóUóODUó\ODNó\DVODGó
2SHUDV\RQODUóHOHġWLUHQ:DJHQNQHFKWȋ6XUL\HȇGHPDVXPVLYLOOHULERPEDODUOD¸OG¾UPHN3DULVȇWHUHVWRUDQ
\DGDNRQVHUVDORQODUóQGDHWUDIDDWHġ
D©DUDNLQVDQODUó¸OG¾UPHNWHQGDKD
KDILIELUVX©GHáLOȋLIDGHOHULQLNXOODQGó:DJHQNQHFKWVDOGóUóODUóQELULQLQ
ELUH\VHOGLáHULQLQLVHGHYOHWWHU¸U¾
ROGXáXQXV¸\OHGL
ĠLGGHWVDUPDOóQóQV¾UHNOLWóUPDQGóáóQóND\GHGHQ$OPDQSROLWLNDFóVX©XQE¾\¾NE¸O¾P¾Q¾Q%DWóȇGD
ROGXáXQXV¸\OH\HUHNȊ,UDN6DYDġóROPDVD\Gó,Ġò'ROPD]Gó/LE\DERPEDODQPDVD\GóYH6XUL\H]D\óIODWóOPDVD\Gó,Ġò'EXNDGDUJ¾©OHQPH]GL
%DWó¸QFHOLNOLRODUDN$%'EXFDQDYDUó\¾U¾WW¾NOHULVDYDġODUODE¾\¾WW¾OHUȋGL\HNRQXġWX
)UDQVD'HYOHW%DġNDQó)UDQ©RLV+ROODQGHȇQLQL©VL\DVHWL\¸QOHQGLUPHNL©LQ6XUL\HȇGHKDYDRSHUDV\RQODUóQDNDUDUYHUGLáLQL¸QHV¾UHQ
:DJHQNQHFKWSROLWLNQHGHQOHUOH
5DNNDȇGDNDGóQYH©RFXNODUóQDWóODQ
ERPEDODUGDQ\DġDPODUóQó\LWLUGLNOHULQLRNXOYHKDVWDQHOHULQ\óNóOGóáóQóV¸\OHGL:DJHQNQHFKWEXQXQ
WHU¸UROGXáXQXYHKXQKDUFDJHU©HNOHġWLULOHQ3DULVVDOGóUóODUóQGDQGDKD
©RNNLġLQLQ¸O¾P¾QHQHGHQROGXáXQXYXUJXODGó)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ)$=JD]HWHVLQLQELOGLUGLáLQHJ¸UH(\O¾OD\óQGDQEX\DQD
,Ġò'ȇH\¸QHOLNJHU©HNOHġWLULOHQKDYD
RSHUDV\RQODUóQGDȇL©RFXNROPDN
¾]HUHVLYLO\DġDPóQó\LWLUGL
$OPDQWDULKoLøHNHU%D\UDPÔUHVPLWDWLORODELOLU
$KPHW<,/',5,0$/0$1<$'+$$OPDQWDULK©L0LFKDHO%RUJROWH0¾VO¾PDQODUDDLWELUED\UDPóUHVPLWDWLO
RODUDN¸QHUGL5KHLQLVFKH3RVW53JD]HWHVLQHP¾OWHFLOHUYHJ¸©NRQXODUóQGDGHáHUOHQGLUPHOHUGHEXOXQDQ%HUOLQ
+XPEROGW8QLYHUVLWHVL2UWD©Dá7DULKL
˜áUHWLP*¸UHYOLVL%RUJROWHȊ%HQ0¾VO¾PDQODUóQX\XPXYHNDWóOóPóDUWDUVD¸UQHáLQĠHNHU%D\UDPóȇQóQUHVPLWDWLORODUDNLODQHGLOPHVLQLG¾ġ¾QHELOL\RUXPȋ
LIDGHOHULQLNXOODQGó
0¾VO¾PDQODUDDLWELUED\UDPóQUHVPLWDWLOROPDVóQóQ$OPDQODUóQELOLQFLQL
GHáLġWLUHFHáLQLND\GHGHQ%RUJROWHȊ%X
WDELNLELUVSHN¾ODV\RQDQFDN\DġDP
WDU]óPó]óGHáLġWLUPHGHQROPD]ȋGL\HNRQXġWX
.DYLPOHU*¸©¾NRQXVXQGDX]PDQ
RODQWDULK©L0LFKDHO%RUJROWHP¾OWHFL
DNóQó\ODELUOLNWH$OPDQ\D
GDN¾OW¾UYH
VHOIGHWHUPLQDV\RQXQRODVóND\EóYHRQGDQ¸QFHV¾UHFL\¸QOHQGLUPH\HWNLVLQLQ
ND\EóNRQXVXQGDNRUNXROGXáXQXV¸\-
OHGL2ODVóELUNDRVDNDUġóXOXVGHYOHWLQ
ELUJ¾YHQFHRODUDNJ¸U¾OG¾á¾Q¾YXUJXOD\DQ%RUJROWH$OPDQ\DȇQóQNDUġóNDUġó\DNDOGóáóP¾OWHFLDNóQóNDUġóVóQGD
)UDQVDȇQóQJ¸©PHQOHULEDQOL\¸OHUH\¸QOHQGLUHUHN\DSWóáóKDWD\ó\DSPDPDVóJHUHNWLáLX\DUóVóQGDEXOXQGX
8\XPL©LQJ¸©PHQOHUOH\HUOLKDONóQL©L©H\DġDPDVóQóQHQGRáUX\ROROGXáXQX
EHOLUWHQ%RUJROWHNDUġóOóNOóRODUDNWRSOXPODUóQELUELULQGHQHWNLOHQPHVLQLQND©óQóOPD]ROGXáXQX
&ø+$=.$5ù,/,ö,&ø16(/<2//$%8/$ù$1+$67$/,.(7.(1/(5ø7(63ø7ø.ø7ø$/,0,
7h5.ø<(+$/.6$ö/,ö,.85808'(67(.+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
&LKD].DUúÕOÕ÷Õ&LQVHO<ROOD%XODúDQ+DVWDOÕN(WNHQOHUL7HVSLWL.LWL$OÕPÕDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH
.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DKDOOHVL$$GQDQ6$<*81&DGGHVL6ÕKKL\H
d$1.$<$$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLVDWLQDOPD#WKVNJRYWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLYDUVDKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXPDOÕQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ.DOHP&LKD].DUúÕOÕ÷Õ&LQVHO<ROOD%XODúDQ+DVWDOÕN(WNHQOHUL7HVSLWL.LWL
$OÕPÕ
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E7HVOLP\HUL7UNL\H+DON6D÷OÕ÷Õ.XUXPX0LNUREL\RORML5HIHUDQV/DERUDWXYDUODUÕ'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ&LQVHO<ROOD%XODúDQ+DVWDOÕNODU/DERUDWXYDUÕ5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DKDOOHVL$$GQDQ
6$<*81&DGGHVL1R6ÕKKL\Hd$1.$<$$1.$5$
F7HVOLPWDULKL7HNOLINDUDUDED÷ODQGÕNWDQVRQUDUQOHURULMLQDODPEDODMÕQGDYHDPEDODMÕDoÕOPDPÕú
úHNLOGHX\JXQVÕFDNOÕNNRúXOODUÕQGDVR÷XN]LQFLUNXUDOODUÕQDX\JXQRODUDNWHVOLPHGLOHFHNWLUøVWHQLOHQNLWOHULOJLOLODERUDWXYDUÕQLVWH÷LGR÷UXOWXVXQGDSDUWLOHUKDOLQGHWHVOLPHGLOHFHNWLU.LWODERUDWXYDUÕQ
LKWL\DoODUÕJ|]|QQHDOÕQDUDNILUPD\DELOGLULOHQPLNWDUYHEHOLUOHQHQWDULKWH
XFLKD]ÕQWHVOLPDWÕVÕUDVÕQGDROPDN]HUHPHVDLELWLPLQGHQHQD]LNLVDDW|QFHSDUWLOHUKDOLQGHWHVOLPHGLOHFHNWLU*HUL\H
NDODQNLWOHU/DERUDWXYDUÕQLVWH÷LYHøGDUHQLQ2QD\ÕLOH\DSÕODFDNRODQVLSDULú\D]ÕVÕQDLVWLQDGHQWHVOLPDW\DSÕODFDNWÕU6LSDULú\D]ÕVÕQDLVWLQDGHQ\DSÕODFDNRODQWHVOLPDW\D]ÕVÕQÕQWHEOL÷LQLL]OH\HQJQGHQ
LWLEDUHQWDNYLPJQLoHULVLQGH\DSÕODFDNWÕU&LKD]ÕQLOJLOLELULPHVHYNL%DúNDQOÕNoDWDKVLVHGLOHQ
ELULPHPRQWDMÕYHWHVOLPLFUHWVL]RODUDNILUPDWDUDIÕQGDQ\DSÕODFDNWÕU&LKD]VHYNL\DWHVQDVÕQGDKDVDUJ|UPHVLQL|QOH\HFHNúHNLOGHDPEDODMODQDFDNVHYNYHPRQWDMVÕUDVÕQGDGR÷DELOHFHNKDVDUODUGDQ
YHEXQODUÕQJLGHULOPHVLQGHQILUPDVRUXPOXRODFDNWÕU&LKD]ÕQILUPDWDUDIÕQGDQPRQWDMÕQÕPWHDNLS
NDOLEUDV\RQODUÕYHGL÷HUWPD\DUODUÕ\DSÕODUDNoDOÕúÕUGXUXPGDLOJLOLHOHPDQODUDWHVOLPHGLOHFHNWLUøOJLOLELULPWDUDIÕQGDQEHOLUOHQHFHN\HWHUOLVUHLoHULVLQGHFLKD]ÕQoDOÕúPDWHVWOHUL\DSÕOGÕNWDQVRQUDPXD\HQHYHNDEXOLúOHPOHULQHJHoLOHFHNWLUøKDOH\LDODQ)LUPDFLKD]ÕQWHVOLPLVÕUDVÕQGDELUDGHW7UNoHYHELUDGHWRULMLQDONXOODQÕPNÕODYX]XYHUHFHNWLU&LKD]ÕQWHVOLPLQGHLVWHQLOGL÷LWDNGLUGHFLKD]ÕQ
IDEULNDGD\DSÕODQHQVRQWHVWOHULQHDLWUDSRUODUNDOLWHNRQWUROEHOJHOHULPXD\HQHNRPLV\RQXQDWHVOLP
HGLOHFHNWLU
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU7UNL\H+DON6D÷OÕ÷Õ.XUXPX'HVWHN+L]PHWOHUL%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ6DWÕQDOPDYH
øGDULøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕøKDOH%LULPL5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DK$$GQDQ6D\JXQ
&DG1R$%ORN6ÕKKÕ\HdDQND\D$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕ\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODU
2GDVÕEHOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúLOJLVLQH
J|UH7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕQD\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODU2GDVÕQDND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQX
J|VWHULUEHOJH
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQLP]DEH\DQQDPHVLYH\DLP]DVLUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HO
NLúLOL÷LQ\|QHWLPLQGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQWDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUHLOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXDOÕPÕQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
<HWNLOLVDWÕFÕOÕ÷ÕYH\DLPDODWoÕOÕ÷ÕJ|VWHUHQEHOJHOHU
DøPDODWoÕLVHLPDODWoÕROGX÷XQXJ|VWHUHQEHOJHYH\DEHOJHOHU
E<HWNLOLVDWÕFÕYH\D\HWNLOLWHPVLOFLLVH\HWNLOLVDWÕFÕ\DGD\HWNLOLWHPVLOFLROGX÷XQXJ|VWHUHQEHOJHYH\D
EHOJHOHU
F7UNL\H¶GHVHUEHVWE|OJHOHUGHIDDOL\HWJ|VWHUL\RULVH\XNDUÕGDNLEHOJHOHUGHQELUL\OHELUOLNWHVXQGX÷X
VHUEHVWE|OJHIDDOL\HWEHOJHVL
øVWHNOLOHULQ\XNDUÕGDVD\ÕODQEHOJHOHUGHQNHQGLGXUXPXQDX\JXQEHOJHYH\DEHOJHOHULVXQPDVÕ\HWHUOL
NDEXOHGLOLUøVWHNOLQLQLPDODWoÕROGX÷XDúD÷ÕGDNLEHOJHOHULOHWHYVLNHGLOLU
D$GD\YHøVWHNOLDGÕQDG]HQOHQHQVDQD\LVLFLOEHOJHVL
E$GD\ÕQYH\DøVWHNOLQLQ\HVLROGX÷XPHVOHNRGDVÕWDUDIÕQGDQLVWHNOLDGÕQDG]HQOHQHQNDSDVLWHUDSRUX
F$GD\ÕQYH\DøVWHNOLQLQND\ÕWOÕROGX÷XPHVOHNRGDVÕWDUDIÕQGDQLVWHNOLDGÕQDG]HQOHQHQLPDODW\HWHUOLOLNEHOJHVL
G$GD\ODUYH\DLVWHNOLOHULQDGODUÕQDYH\DXQYDQODUÕQDG]HQOHQPLúRODQWHNOLIHWLNOHULPDOODUDLOLúNLQ\HUOLPDOÕEHOJHVLYH\DWHNQRORMLNUQGHQH\LPEHOJHVL%XEHOJHOHULQLKDOHYH\DVRQEDúYXUXWDULKLQGHJHoHUOLROPDVÕJHUHNPHNWHGLU
<HWNLOLNXUXPYHNXUXOXúODUDND\ÕWODLOJLOLEHOJHOHU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULUQOHULQYH\DFLKD]ODUÕQ7,78%%ND\ÕWELOGLULPLúOHPLQLWDPDPODPÕúROPDOÕGÕU
7HNOLIHGLOHQUQOHULQYH\DFLKD]ODUÕQ7&øODoYH7ÕEEL&LKD]8OXVDO%LOJL%DQNDVÕ7,78%%WDUDIÕQGDQ
RQD\ODQPÕúUQQXPDUDODUÕLKDOHVÕUDQXPDUDVÕEHOLUWLOPHNND\GÕ\ODWHNOLIOHELUOLNWH\D]ÕOÕRODUDNYHULOHFHNWLU7,78%%WDUDIÕQGDQRQD\ODQPD\DQUQOHULQDOÕPÕ\DSÕOPD\DFDNWÕU$QFDN7ÕEEL&LKD]<|QHWPHOLNOHULNDSVDPÕQGDROPD\DQUQOHUYH\DFLKD]ODULoLQ7ø78%%ND\ÕWYH\DELOGLULPLDUDQPD\DFDNWÕU
7HGDULNHGLOHFHNPDOODUÕQQXPXQHOHULNDWDORJODUÕIRWR÷UDIODUÕLOHWHNQLNúDUWQDPH\HFHYDSODUÕYH
DoÕNODPDODUÕLoHUHQGRNPDQ
&LKD]YHNLWOHULQRULMLQDOSURVSHNWVOHULQGHQELUHUDGHWWHNOLIOHELUOLNWHYHULOHFHNWLU.LWOHUHWHNOLIYHUHQ
ILUPDODUWHNOLIOHULQGHNLWOHULQKDQJLSUHQVLSOHoDOÕúWÕ÷ÕQÕNDoWHVW¶OLNDPEDODMODUGDROGX÷XQXEHOLUWPHOLGLU
.LWLQWDPLVPLUHWLFLILUPDLVPLYHUHWLOGL÷LONHDoÕNRODUDNEHOLUWLOHFHNWLU
&LKD]ODUYHNLWOHUOHLOHLOJLOLWPWHNQLNGRNPDQODUWHNOLILOHELUOLNWHYHULOHFHNWLU
.LWOHULQSL\DVDGDNLHQVRQYHUVL\RQODUÕWHNOLIHGLOPHOLYHEHOJHOHQGLULOPHOLGLU
7HNOLIHGLOHQNLWOHULQWDPWLFDULDGÕYHUHWLFLOHULWHNOLIWH\D]ÕOÕRODUDNEHOLUWLOPHOLGLU
7PJUXSODULoLQWHNOLIHGLOHFHNWHVWNLWOHULNLWOHUOHELUOLNWHWHNOLIHGLOHQVLVWHPFLKD]ODULOHWDPX\XPOX
NXOODQÕODELOPHOLGLU.XOODQÕODQNLWOHULQYHFLKD]ODUÕQX\XPOXNXOODQÕODELOPHOLGLU.XOODQÕODQNLWOHULQYHFLKD]ODUÕQX\XPOXROGX÷XEHOJHOHQGLULOPHOLGLU
øVWHNOLILUPDWHNOLILLOHELUOLNWHFLKD]ÕQWÕEELYHWHNQLN|]HOOLNOHULQLQJ|UOHELOHFH÷LRULMLQDOGRNPDQODUGDQYH\DVXUHWOHULQGHQELUWDNÕPYHUPHOLGLU
øKDOH.RPLV\RQXJHUHNOLJ|UG÷KDOOHUGHGHPRQVWUDV\RQLVWH\HELOLU)LUPDODUGHPRQVWUDV\RQXQDVÕO
VD÷OD\DFDNODUÕQÕELOGLUHFHNOHUGLU'HPRQVWUDV\RQ\DSPD\DQYH\DGHPRQVWUDV\RQVRQXFXFLKD]ÕX\JXQ
J|UOPH\HQILUPDODUÕQWHNOLIOHULUHGHGLOHFHNWLU'HPRVWUDV\RQLKDOHNRPLV\RQXQH]DUHWLQGH\DSÕODFDNWÕU
)LUPDODUúDUWQDPHPDGGHOHULQH7UNoHRODUDND\UÕD\UÕYHúDUWQDPHGHNLVÕUD\DJ|UHFHYDSYHUHFHNOHUGLU
%XFHYDSODUPDUNDPRGHOFLKD]ÕYHNLWLWHNOLILPL]LQúDUWQDPH\HX\JXQOXN
EHOJHVLEDúOÕ÷ÕDOWÕQGDWHNOLIYHUHQILUPDQÕQEDúOÕNOÕND÷ÕGÕQD\D]ÕOPÕúYH\HWNLOLNLúLWDUDIÕQGDQLP]DODQPÕúROPDOÕGÕU%XFHYDSODURULMLQDOGRNPDQODUÕLOHNDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGDKHUKDQJLELUIDUNOÕOÕNEXOXQXUVD
ILUPDLKDOHGÕúÕEÕUDNÕODFDNWÕUùDUWQDPH\HX\JXQOXNEHOJHVLKD]ÕUODPD\DQYHúDUWQDPHGHLVWHQLOHQWHNQLN|]HOOLNOHULVD÷ODPD\DQILUPDODUÕQWHNOLIOHULUHWHGLOHFHNWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HUOLYH\DEDQFÕWPLVWHNOLOHUHDoÕNROXS\HUOLPDOÕWHNOLIHGHQLVWHNOL\HLKDOHQLQWDPDPÕQGD
RQEHúRUDQÕQGDIL\DWDYDQWDMÕX\JXODQDFDNWÕU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ0HUNH]'|QHU
6HUPD\H6D\PDQOÕN0GUO÷YH]QHVL6D÷OÕN0DKDOOHVL$GQDQ6D\JXQ&DG1R$%ORN6ÕKKÕ\HdDQND\D$1.$5$DGUHVLQHGRNPDQEHGHOL\DWÕUÕOPDVÕGXUXPXQGD7UNL\H+DON6D÷OÕ÷Õ.XUXPX'HVWHN+L]PHWOHUL%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ6DWÕQDOPDYHøGDULøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕøKDOH%LULPL5HILN
6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DKDOOHVL$$GQDQ6D\JXQ&DG1R$%ORN6ÕKKÕ\H$1.$5$$DGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]DNXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU7UNL\H+DON6D÷OÕ÷Õ.XUXPX'HVWHN+L]PHWOHUL%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ6DWÕQDOPDYHøGDULøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕøKDOH%LULPL5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DK
$$GQDQ6D\JXQ&DG1R$%ORN6ÕKKÕ\HdDQND\D$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷L
JLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQLPDONDOHPNDOHPOHULLoLQWHNOLIELULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLVWHNOL\OHKHUELUPDONDOHPLPLNWDUÕLOHEXPDONDOHPOHULLoLQWHNOLIHGLOHQELULP
IL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFXEXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFLWHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQ\]\LUPLWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH
(%$6,1ZZZELNJRYWU
SONSÖZ
Güncel
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
'RáDOJD]YHUJLVLL©LQ
VRQJ¾QRFDN
ò=0ò5$1.$.DUġó\DND%HOHGL\HVL\DVD\OD
]RUXQOXKDOHJHWLULOHQYHD\VRQXQDNDGDU¸GHQPHVLJHUHNHQ'RáDOJD]%LOGLULP9HUJLVLL©LQV¾UH
X]DWóPNDUDUóDOGó<HWNLOLOHU\HQL\óOGDYDWDQGDġODUóELUQHE]HGHROVDUDKDWODWPDNL©LQYHUJLQLQVRQ¸GHPHWDULKLQL2FDNȇ\DNDGDU
X]DWWóNODUóQóD©óNODGó
-YASAL ZORUNLULUK.RQXWODUDGRáDOJD]LODYHHGLOPHVLKDOLQGH
(PODN9HUJLVL.DQXQXȇQDJ¸UH]RUXQOXKDOHJHWLULOHQ'RáDOJD]%LOGLULP9HUJLVLWDKVLODWDġDPDVóQGD\óáóOPDODUDQHGHQROXQFD.DUġó\DND%HOHGL\HVLHUNHQ¸QOHPDOGó+HPEHOHGL\HL©LQGHNL
NDODEDOóNODUó¸QOHPHNKHPGH\HQL\óO¸QFHVLYDWDQGDġODUóELUD]ROVXQUDKDWODWPDNLVWH\HQEHOHGL\H\HWNLOLOHULNDQXQOD]RUXQOXKDOHJHWLULOHQ
YHUJLL©LQVRQ¸GHPHWDULKLQL$UDOóNȇWHQ
2FDNȇ\DHUWHOHGL
-SON GÜNE KALMAYIN<HWNLOLOHUȊ'RáDOJD]%LOGLULP9HUJLVLVDGHFH.DUġó\DND%HOHGL\HVLȇQLQDOGóáóELUYHUJLGHáLO
<DVDLOH]RUXQOXKDOHJHWLULOHQELUYHUJL%XNRQXGD\DQOóġDQODġóOPDODU\DġDQó\RUDQFDNEX\DVDO
ELU]RUXQOXOXN(YLQHGRáDOJD]EDáODWDQODU\DVDO
V¾UHL©LQGHELOGLULPGHEXOXQPDOóGóU<DVDO]RUXQOXOXNQHGHQL\OH\DSóODQEXLġOHPGHPDáGXU
GXUXPGDNDOPDNLVWHPH\HQYDWDQGDġODUELUDQ
¸QFHP¾UDFDDWODUóQó\DSPDOóODU
13
2‰\WUTU()RY^Y^ŽjUbY^TU
‰bU^SYUYdY]W‰bU]Yi_b
$1.$5$$1.$0LOOL(áLWLP%DNDQó1DEL
$YFó*¾QH\GRáXȇGDGHYDPHGHQRSHUDV\RQODUVHEHEL\OHELQLQ¾]HULQGH¸áUHQFLQLQHáLWLPLQGH
DNVDPD\DġDQGóáóQóE¸OJHGHNLED]óRNXOODUóQLVH
VDOGóUODUVHEHEL\OHRQDUóPDPXKWD©KDOHJHOGLáLQLV¸\OHGL%DNDQ$YFóE¸OJHGHNLRNXOODUD\¸QHOLN
VLVWHPOLELU3..VDOGóUóVóROGXáXQXEHOLUWWL
0LOOL(áLWLP%DNDQó$YFó179\D\óQóQGD*¾QH\GRáXȇGDNLRSHUDV\RQODUóQHáLWLPHHWNLVLQH
LOLġNLQVRUXODUó\DQóWODGó'L\DUEDNóUȇGDVRNDáD
©óNPD\DVDáóQHGHQL\OHHáLWLP¸áUHWLPLQ\DSóODPD\DQRNXOROPDGóáóQóV¸\OH\HQ$YFóLO©HOHUGHNLRNXOODUóQGXUXPODUóQDLOLġNLQġXD©óNODPDODUGDEXOXQGX
"OCAK AYI İÇERİSİNDE DE
TELAFİ EĞİTİMLERİ YAPILACAK"
Ȋ6XUȇGDDOWóPDKDOOHGHVRNDáD©óNPD\DVDáóGHYDPHGL\RU$PDRRNXOODUGDNL¸áUHQFLOHU
HáLWLP¸áUHWLP\DSóODELOHQVHPWOHUGHNLRNXOODUD
\HUOHġWLULOGLNOHULL©LQRUDGDVRUXQNDOPDGó0DUGLQȇGHHáLWLP¸áUHWLPLQGHYDPHWPHGLáLRNXO
\RN<DOQó]ED]óRNXOODUGDER\NRWYHJUHY©DáUóVó
QHGHQL\OHVRUXQ\DġD\DQRNXOODUóPó]YDU1XVD\ELQȇGHHáLWLP¸áUHWLPGHYDPHGL\RU2UDGDNL©RFXNODUóPó]ELULQFL7(2*VóQDYóQDYHWHODILVLQHJLUHPHPLġWLĠLPGLRQODUóQWHODILHáLWLPOHULGHYDP
HGL\RU%XWHODILHáLWLPOHULWDPDPODQGóNWDQVRQUD
2FDND\óL©HULVLQGHGHWHODILHáLWLPOHUL\DSóODFDN
ĠóUQDNȇWD6LORSLYH&L]UHȇGHVRNDáD©óNPD\D-
$5$d.ø5$/$0$+ø=0(7ø$/,1$&$.7,5
785.ø6+3(752/(80,17(51$7ø21$/&203$1</ø0ø7('
D\VUHLOHDGHWNDP\RQNLUDODPDKL]PHWDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFX
PDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOH
HGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL6|÷W|]0DK6|÷W|]&DG1Rd$1.$<$$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLJ\LOPD]#WSLFFRPWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ3HWURONX\XODUÕQGDNXOODQÕOPDN]HUHD\VUHLOHDGHWVUFONDP\RQNLUDODPDKL]PHWL
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU7UNL\HVÕQÕUODUÕLoHULVLQGHøGDUHQLQNX\XWDPDPODPDKL]PHWOHULQLVUGUG÷
ORNDV\RQODUGÕU
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLLúLQELWLúWDULKL
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU6|÷W|]FDG126|÷W|]$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHVOHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQX
J|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOH
W]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQ
WDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUH
LOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]D
VLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQ
ID]ODKLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGH
EXOXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU\D
GDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\HGR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQXJ|VWHUHQVWDQGDUWIRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
6RQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDNDEXOLúOHPOHULWDPDPODQDQYHWHNOLIHGLOHQ
EHGHOLQRUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLúGHQH\LPLQL
J|VWHUHQEHOJHOHUYH\DWHNQRORMLNUQGHQH\LPEHOJHVL
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
.DPXYH\D|]HOVHNW|UH\DSÕOPÕúRODQKHUWUODUDoNLUDODPDLúPDNLQDVÕNLUDODPDKL]PHWOHULEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ6|÷W|]FDG
126|÷W|]$1.$5$DGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]D
NXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU6|÷W|]FDG126|÷W|]$1.$5$DGUHVLQHHOGHQ
WHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVH
LDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQL%LULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLVWHNOL\OHKHUELULúNDOHPLQLQPLNWDUÕLOHEX
NDOHPOHULoLQWHNOLIHGLOHQELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFXEXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DW
V|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFL
WHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQGRNVDQWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
øKDOH.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQHNRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLI]HULQGHEÕUDNÕODFDNWÕU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
VDáóX\JXODQó\RURUDGDVRUXQGHYDPHGL\RU6LORSL&L]UHYH'DUJH©LWȇWHKD\DWQRUPDOHG¸Q¾QFH
FDQJ¾YHQOLáLKHUNHVL©LQVDáODQGóNWDQVRQUDG¾]HQOLHáLWLPHJH©LOHFHN%XDUDGDND\ERODQHáLWLP
J¾QGHPLGHKHPKó]ODQGóUóOPóġHáLWLPOHKHPGH
6¸PHVWUWDWLOLQGHQDOóQDFDNJ¾QOHUOHWHODILHGLOHFHN*HUHNLUVHLNLQFL\DUóGDGD\D]WDWLOLQGHQED]ó
J¾QOHUDOóQDUDNJ¾QWDPDPODQDFDNȋ
89 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ EĞİTİM
GÖREMİYOR
6LORSLYH&L]UHȇGHELQLQ¾]HULQGH¸áUHQFL
ROGXáXQXELOGLUHQ%DNDQ$YFóNDSDQDQRNXOODUóQVD\óVóQóQGHáLġHELOHFHáLQLWHU¸UVDOGóUóODUóQGDE¸OJHGHNLRNXOODUóQ\RáXQKDVDUDOGóáóQóLIDGH
HWWL6DOGóUóODUDLOLġNLQ$YFóȊ%¸OJHGHNLED]óRNXOODUKHGHIRODUDNJ¸U¾O¾\RU2NXOODUD\¸QHOLNELU
3..VDOGóUóVóVLVWHPOLELUġHNLOGHYDU2NXOODUóQ
RQDUóOPDVóL©LQ©DOóġPDODUGHYDPHGL\RU2QDUóPóELWHQ©DOóġPDODUóPó]YDUȋGHGL
"OKULLARDA GREV YAPILAMAZ"
%D]óVHQGLNDODUóQRNXOODUDȊ%XLġ\HULQGHJUHY
YDUGóUȋJLELġH\OHU\D]GóNODUóQóV¸\OH\HQ$YFóEXQXQVHQGLNDOELUH\OHPROPDGóáóQóYHRNXOODUGD
JUHY\DSóODPD\DFDáóQóEDġNDDPD©ODUROGXáXQX
V¸\OHGL
6¸PHVWUWDWLOLQHNDGDURSHUDV\RQODUELWPH]VH
\RáXQODġWóUóOPóġKDIWDVRQXWDNYL\HNXUVODUóQóQ
WHODILGHUVOHULQHG¸Q¾ġW¾U¾OHFHáLQLEHOLUWHQ%DNDQ$YFó6LORSLYH&L]UHȇGHVRNDáD©óNPD\DVDáó
V¾UHVLQFH©HġLWOLVSHN¾ODV\RQODU\DSóOGóáóQóDNWDUGó$YFó¸áUHWPHQOHULQE¸OJHGHQKL]PHWL©LHáLWLPL©LQ%DNDQOóNWDOLPDWó\ODD\UóOGóNODUóQó\RNVD
E¸OJHGHQD\UóOPD\DFDNODUóQóV¸\OHGL
%¸OJHGH\DġDQDQWHU¸UROD\ODUóQHGHQL\OHHáLWLPGHEXWHGELULDOPDN]RUXQGDROGXNODUóQóHNOH\HQ$YFóVDGHFH¸áUHQFLOHUHGHáLOKDONóQGDWHKGLWDOWóQGDROGXáXQXEHFHULNXUVODUóQD\¸QHOLN
VDOGóUóODUROGXáXQXKDVWDQHOHUH\¸QHOLNVDOGóUóODUROGXáXQXGLOHJHWLUGL
"12 BİN 500 KADROYA 30 BİN
ATAMA İÇİN İHTİYACIMIZ VAR"
$YFóĠXEDWD\óQGD\DSóODFDNELQ¸áUHWPHQ
DWDPDODUóQóQEUDQġODUóQóQKHQ¾]EHOLUOHQPHGLáLQLV¸\OHGL˜áUHWPHQOHUL©LQD\YH\D]WDWLOLHáLWLPLYHULOHFHáLQLGHHNOH\HQ$YFóDWDPDODUóQġXEDWD\óQGD\DSóODFDáóQóIDNDW¸áUHWPHQOHULQ
PDDġODUóQóPDUWD\óQGDDOPD\DEDġOD\DFDNODUóQó
EHOLUWWL$1.$
GDNLNDGDNH]FH]DNHVLOGL
<DSUDN.2‰(56$0681'+$6$0681ȇGD
\DġD\DQ\DġóQGDNL$OLFDQ$OSHU‰HEL7UDILN
(OHNWURQLN'HQHWOHPH6LVWHPL7('(63URMHVLȇQLQ
GHYUH\HJLUPHVLQHGHQL\OH2UGXNHQWPHUNH]LQGHQDUDFó\ODJH©LġLVóUDVóQGDGDNLNDL©LQGHKó]
OLPLWLQLDġWóáóL©LQD\UóWUDILNFH]DVó\HGL‰HEL
NDUDUóQLSWDOLL©LQ\DUJó\DEDġYXUDFDáóQóV¸\OHGL
6DPVXQ
GD\DġD\DQ$OLFDQ$OSHU‰HEL9'
SODNDOóRWRPRELOL\OHELU\DNóQóQG¾á¾Q¾QHNDWóOPDN¾]HUH7UDE]RQ
DJLWWL'¾á¾QVRQUDVóQGD
6DPVXQ
DG¸QHQ‰HELEXQGDQKDIWD¸QFH377
J¸UHYOLOHULWDUDIóQGDQNHQGLVLQHJHWLULOHQD\Uó
WUDILNUDGDUFH]DVóQóJ¸U¾QFHġRNHROGX˜]HOELU
ILUPDQóQLQVDQND\QDNODUóGHSDUWPDQóQGD©DOóġDQ
‰HEL
\H.DVóP
GDVDDW
GH.DVóP
GD
VDDWOHULDUDVóQGDGDKó]OLPLWLQLD©Wóáó
L©LQWUDILNFH]DVóX\JXODQGóáóRUWD\D©óNWó2UGX
%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL(PQL\HW*HQHO0¾G¾UO¾á¾WDUDIóQGDQKD]óUODQDQ7UDILN(OHNWURQLN'HQHWOHPH6LVWHPL7('(63URMHVL
QLQGHYUH\HJLUPHVL
QHGHQL\OH2UGXNHQWPHUNH]LQGHQDUDFó\ODJH©LġL
VóUDVóQGDKó]OLPLWLQLDġWóáóL©LQD\UóWUDILNFH]DVóYHULOHQ‰HELGXUXPDWHSNLJ¸VWHUGL7RSODPGD
ELQ7/
OLNFH]DYHULOGLáLQLEHOLUWHQ‰HELFH]DODUóQLSWDOLL©LQ\DUJó\DJLGHFHáLQLV¸\OHGL
'RADAR UYGULAMASI BAŞLATILDIĞINI
BİLMİYORDUM'
0HPOHNHWL7UDE]RQROGXáXL©LQELU©RNGHID
6DPVXQ
GDQJLWWLáLDQFDNEX]DPDQDNDGDUWUDILNWHE¸\OHELUUDGDUX\JXODPDVó\ODNDUġóODġPDGóáóQó
EHOLUWHQ‰HELġXQODUóV¸\OHGL
(QVRQ7UDE]RQ
GDQHYLPHG¸QHUNHQ2UGX
GDQJH©LġLPGHE¸\OHELUX\JXODPDQHGHQL\-
OHUDGDUFH]DODUóJHOGL%HQ2UGX
GDE¸\OHELUUDGDUX\JXODPDVóQóQEDġODWóOGóáóQóELOPL\RUGXP
+L©GX\PDGóP%LUKDIWD¸QFH377J¸UHYOLOHULWDUDIóQGDQWDQHUDGDUFH]DVóNDáóGóEDQDJHWLULOGLáLQGHġRN\DġDGóP6RQUDGDQ¸áUHQGLPNLEHQLPJLEL
ELU©RNNLġLEXX\JXODPDQHGHQL\OHFH]DODUDOPóġ
$QFDNEHQLPJLELFH]DDODQóJ¸UPHGLPGDNLNDL©LQGHUDGDUFH]DVóEDQDYHULOPLġ9HKó]ODUD
EDNWóáóPGDNLORPHWUHKó]ODUODUDGDUFH]DVóYHULOGL%XQODUDIDNLKó]ODUGHáLO
ž©ġHULWOLRWREDQODUóPó]YDU
%8*h1.h%8/0$&$1,1dg=h0h
14
SONSÖZ
Yerel
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
Çankaya karla
mücadeleye hazır
òO©HJHQHOLQGHNLPDKDOOHGH
Eó©DNOóNDUN¾UHPHYHWX]VHUSPH
DUDFóQGDQ¾QLPRJODUDEX]ODQPD\D
NDUġóVRO¾V\RQDUDFóQGDQ©HġLWOLQRNWDODUDNRQXODFDNWX]©DGóUODUóQDNDGDUW¾PGHWD\ODUóG¾ġ¾QHQ‰DQND\D
%HOHGL\HVLEXVHQHGHNDUDWHVOLPROPD\DFDN
0HUNH]LNRQXPODUGDEXOXQDQEó©DNOóNDUN¾UHPHYHWX]VHUSPHDUDFó\ODW¾PFDGGHYHVRNDN\ROODUóQóQ
D©óPóQóVDáOD\DFDNRODQ‰DQND\D%HOHGL\HVLHNLSOHULEXLġL©LQNDUN¾UHPHDUDFóQóKD]óUEXOXQGXUX\RU
%X]ODQPD\DNDUġóWHGELUOHULQLDODQ
EHOHGL\HDGHWVRO¾V\RQDUDFó\OD
EX]ODQDQ\ROODUDDQóQGDP¾GDKDOH
HGHFHN
‰DQND\D%HOHGL\HVLDGHWXQL-
‰
DQND\D%HOHGL\HVLYDWDQGDġODUóQNóġ
D\óQóVRUXQVX]JH©LUPHOHULL©LQW¾P
KD]óUOóNODUóQóWDPDPODGó%HOHGL\HLġ©L
YHDUD©LOHNDUODP¾FDGHOHL©LQ‰DQND\D
VRNDNODUóQGDRODFDN
PRJEó©DNOóNDP\RQHOHNLEL
Eó©DNOóNHS©HJUH\GHUORGHU
VROLV\RQDUDFóLOHW¾PLO©H\HKL]PHW
HGHFHN
BÖLGE GENELİNDE 620 İŞÇİ
GÖREV YAPACAK
.DUODP¾FDGHOH\LKHU\óOROGXáX
JLELEX\óOGDVRUXQVX]DWODWDELOPHN
L©LQW¾PELULPOHULQLVHIHUEHUHGHQ
‰DQND\D%HOHGL\HVLE¸OJHJHQHOLQGH
Lġ©L\OHDODQODUGDRODFDN
*¾QG¾]SHUVRQHODUD©¾VW¾
NDUODP¾FDGHOHSHUVRQHOPHUGLYHQOL\ROYHWUHWXYDUSHUVRQHOLVH
SDUNL©LQGHNDUODP¾FDGHOH©DOóġPDVóQGDJ¸UHY\DSDFDN*HFHSODQODPDVóQGDLVHLġ©LYDUGL\DOóELUġHNLOGHDODQODUGDRODFDN
5 BİN TON TUZ, 150 TON
SOLÜSYON
.DUODP¾FDGHOH©DOóġPDVóQGDE¾\¾N¸QHPWDġó\DQWX]ODPDL©LQWX]
.21$./$0$+ø=0(7ø$/,1$&$.7,5
785.ø6+3(752/(80,17(51$7ø21$/&203$1</ø0ø7('
%DWPDQ$GÕ\DPDQYH'L\DUEDNÕULOPHUNH]OHULQGHD\VUHOL.RQDNODPDKL]PHWLDOÕPÕKL]PHWDOÕ
PÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHN
WLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL6|÷W|]0DK6|÷W|]&DG1Rd$1.$<$$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLJ\LOPD]#WSLFFRPWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕD\VUHOL%DWPDQ'L\DUEDNÕUYH$GÕ\DPDQLOPHUNH]OHULQGHWRSODP
DGHWWHNNLúLOLNDGHWdLIWNLúLOLNRGDODUGDVDEDKNDKYDOWÕVÕGDKLONRQDNODPDKL]PHWLQLQ
NDUúÕODQPDVÕLúL
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU.RQDNODPD+L]PHWOHULQLQDOÕQDFD÷ÕRWHO
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLLúLQELWLúWDULKL
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU6|÷W|]FDG126|÷W|]$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNUL
WHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHV
OHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQX
J|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGD
VÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQRGD\DND\ÕWOÕROGX
÷XQXJ|VWHULUEHOJH
øKDOHNRQXVXLúLQ\HULQHJHWLULOPHVLLoLQDOÕQPDVÕ]RUXQOXRODQYHLOJLOLPHY]XDWÕQGDRLúLoLQ
|]HORODUDNG]HQOHQHQVLFLOL]LQUXKVDWYEEHOJHOHU
øKDOH\HNDWÕOPDNLVWH\HQLVWHNOLOHULQ
7XUL]P)LUPDVÕYH\D6H\DKDW$FHQWDVÕROPDVÕKDOLQGH7h56$%¶DND\ÕWOÕROGX÷XYHIDOL\HWOHULQLQ
GHYDPHWWL÷LQLJ|VWHUHQEHOJH\L
2WHO\DGD7HVLVVDKLELLVH%HOHGL\HGHQ\DGD.OWUYH7XUL]P%DNDQOÕ÷ÕQGDQDOGÕ÷ÕLúOHWPHND\ÕW
EHOJHVLQLJ|VWHULUEHOJH\LWHNOLILLOHELUOLNWHVXQDFDNWÕU
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOH
W]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQ
WDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUH
LOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]D
VLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQPHVOHNLYHWHNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ6|÷W|]FDG
126|÷W|]$1.$5$DGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]D
NXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU6|÷W|]FDG126|÷W|]$1.$5$DGUHVLQHHOGHQ
WHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQL%LULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLV
WHNOL\OHKHUELULúNDOHPLQLQPLNWDUÕLOHEXNDOHPOHULoLQWHNOLIHGLOHQELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFX
EXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHNÕVPÕWHNOLIYHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFL
WHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQGRNVDQWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODUøKDOH.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQHNRQRPLN
DoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLI]HULQGHEÕUDNÕODFDNWÕU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
©DGóUóYHWX]YDULOLX\JXODPDVóQóKD\DWDJH©LUHQ‰DQND\D%HOHGL\HVL
DGHWWX]YDULOLQLRNXOYHNULWLNQRNWDODUDEóUDNDFDNELQWRQWX]YH
WRQVRO¾V\RQLVHEX]ODQPD\DNDUġó
KD]óUEXOXQX\RU
KÖYLER VE YENİ MAHALLELERDE
KARLA MÜCADELE
%HOHGL\HQLQVóQóUODUóL©HULVLQH
\HQLNDWóODQ$KPHW7DQHU.óġODOó<DġDPNHQW.RUX$ODFDDWOó7¾UNNRQXW
LOH<DNXSDEGDO0¾K\H.DUDWDġJLEL
NóUVDODODQODUGDGDNDUODP¾FDGHOH
©DOóġPDVóQóV¾UG¾UHFHNRODQ‰DQND\D%HOHGL\HVL<óOGó]E¸OJHVLQGHNXUGXáX.UL]0DVDVóȇQóQELUEHQ]HULQL
.RUX0DKDOOHVLȇQGHGHNXUDUDNE¸OJHGHNL©DOóġPDODUóQóEXUDGDQ\¸QHWHFHN
&DQGRVWODUóPó]
HPLQHOOHUGH
.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLW¾PFDQOóODUóQ\DġDP
KDNNóQóQNRUXQPDVóRGDNOó©DOóġPDODUóQóV¾UG¾U¾UNHQ¸]HOOLNOHVRNDNKD\YDQODUóQD\¸QHOLN
©DOóġPDODUó\ODGDWDNGLUWRSOX\RU
+D\YDQVDáOóáóQD\¸QHOLNNRUX\XFXVDáOóNKL]PHWLWHġKLVYHWHGDYLKL]PHWOHUL\OHD©óN
DUD¸QGHRODQ.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLYHWHULQHUOLNKL]PHWOHULNDSVDPóQGD\DNODġóNVRNDNKD\YDQóQóQWHGDYLOHULQL\DSWóVRNDN
KD\YDQóQóQGDNXGX]DġóODUóQó\DSDQYHWHULQHU
KHNLPOHUD\UóFDNóVóUODġWóUPD©DOóġPDODUóQóGD
KLM\HQLNYHVDáOóNOóELURUWDPGDV¾UG¾U¾\RU
*H©LFL5HKDELOLWDV\RQ0HUNH]LQGHWRSODQDQW¾PKD\YDQODUóQPXD\HQHWHGDYLOHULYH
DġóODUóQóGDLKPDOHWPH\HQ.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLZHEVD\IDVó¾]HULQGHQ6DKLSOHQPHNòVWL\RUXPOLQNL\OHGHVRNDNKD\YDQODUóQóVDKLSOHQGLUPH©DOóġPDVó\DSó\RU
Ankara’da yılbaşı önlemleri
$1.$5$$1.$
$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL%DġNHQWOLOHULQ\HQL\óODKX]XUYH
J¾YHQL©LQGHJLUPHOHUL
L©LQJHUHNOLW¾P¸QOHPOHULDOGó%¾\¾NġHKLU
%HOHGL\HVL©DOóġDQ
ELULPOHULQLHNWDNYL\HOHUOHJ¾©OHQGLULUNHQ
¸]HOOLNOHYDWDQGDġODUóQ
XODġóPGDVRUXQ\DġDPDPDVóDPDFó\OD\óOEDġóJHFHVLWRSOXWDġóPD
DUD©ODUóQóQVDDWOHULQGH
GHG¾]HQOHPH\DSWó
+HU\óOROGXáX
JLELEX\óOGD$UDOóNȇó2FDNȇDEDáOD\DQ
JHFH(*2RWRE¾VOHUL
HQVRQVHIHUOHULQHVDDW
ȇGDNDONóġQRNWDODUóQGDQKDUHNHWHGHUHN
EDġOD\DFDN
(*2RWRE¾VOHUL0HWURYH$1.$5$<ȇGDNLHN
VHIHUOHULQ\DQóVóUD%¾-
\¾NġHKLU%HOHGL\HVL=DEóWD)HQòġOHULòWIDL\HGDLUHEDġNDQOóNODUó
$6.òYHGLáHUELULPOHUGHWDNYL\HHNLSOHUOH
%DġNHQWOLOHULQKX]XUYH
J¾YHQL©LQGH\HQL\óOó
NDUġóODPDODUóL©LQNHVLQWLVL]©DOóġDFDN
-OTOBÜS, METRO
VE ANKARAY'DA
0DPDN%HOHGL\HVL
=DEóWDVó\óOóQó\RáXQ
PHVDLLOHWDPDPODGó
=DEóWDHNLSOHULLO©HGHVH\\DUGHQHWLPOHULQGHQJHULG¸Q¾ġ¾P
©DOóġPDODUóQDLġ\HUL
GHQHWLPOHULQGHQ¸O©¾
D\DUGHQHWLPLQHNDGDUELU©RNNRQXGD©DOóġPDODUóQóWLWL]OLNOH
\¾U¾WW¾SHUVRQHOOHKL]PHWYHUHQ]DEóWD
HNLSOHULUXWLQYHDQLGHQHWLPOHUJHU©HNOHġWLUGL$\UóFD0DPDN=DEóWDVóLO©HGHG¸Q¾ġ¾P
©DOóġPDVó\¾U¾WHQġLUNHWOHUOHELUOLNWH©HYUH
NRQXVXQGD©RNVD\óGD
ELOLQ©OHQGLUPHVHPLQHULRUJDQL]HHWWLòO©HGHEXOXQDQORNDQWDODUGDQKHGL\HOLNHġ\D
VDWóġG¾NNDQODUóQDWXKDIL\HGHQ3D]DUHVQDIóQDEDNNDOGDQVH\\DUVDWóFó\DNDOHPGH
©DOóġPDLġOHPYHGHQHWLPJHU©HNOHġWLULOGL\óOóL©HULVLQGH=DEóWD0¾G¾UO¾á¾
ELQLġOHPJHU©HNOHġWLUGL<DSóODQGHQHWLPYHLġOHPOHULQ
ELQȇLQGHKHUKDQJLELUVRUXQODNDUġóODġóOPDGó'HQHWLPOHUGH
KDILINXVXUOXEXOXQDQ
ELQHVQDIDGDLKWDU©HNLOGL
SEFERLER UZAYACAK
$QNDUD%¾\¾NġHKLU
%HOHGL\HVL%DġNHQWOLOHULQ\óOEDġóJHFHVLJH©
VDDWOHUHNDGDUXODġóPD
LKWL\D©GX\DELOHFHNOHULQLGLNNDWHDODUDNWRSODPKDWWDQVHUYLVG¾]HQOH\HUHNWRSOX
WDġóPD©DOóġPDV¾UHVLQLX]DWDFDN$UD-
OóNȇó2FDNȇDEDáOD\DQ
JHFH(*2RWRE¾VOHULHQ
VRQVHIHUOHULQHVDDW
ȇGHNDONóġQRNWDODUóQGDQKDUHNHWHGHUHN
EDġOD\DFDN
$\QóJHFH.ó]óOD\
%DWóNHQW.ó]óOD\‰D\\ROX%DWóNHQW6LQFDQ
26%7¸UHNHQWJ¾]HUJDKODUóQGDVRQPHWUR
VHIHUOHULVDDWȇGD
\DSóODFDN‰D\\ROXYH
%DWóNHQWȇWHQ.ó]óOD\ȇD
VRQPHWURVHIHULVDDW
ȇGD6LQFDQ26%
%DWóNHQWDUDVóQGDNLVRQ
VHIHUGHVDDWȇGD
RODFDN
$1.$5$<LVH'LNLPHYL$Ġ7ò\¸Q¾QGHVRQ
VHIHULQLVDDWȇGD
$Ġ7ò'LNLPHYLDUDVóQGDNLVRQVHIHULQLLVH
VDDWȇGDG¾]HQOH\HFHN
SPOR
.D\DNWDNóPODUóQóQWHUFLKL<óOGó]WHSH
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H.X]H\'LVLSOLQL.D\DN.URV7DNóPó
7¾UNL\HġDPSL\RQDVóKD]óUOóNODUóQD‰DQNóUó
QóQ,OJD]LO©HVLQGHEXOXQDQ<óOGó]WHSH.D\DN0HUNH]L
QGHEDġODGó‰DQNóUó.D\DN$QWUHQ¸UOHUL'HUQHáL%DġNDQóòPGDW<DUóP\DSWóáóD©óNODPDGD\DNODġóN
\óOGóU$QNDUD
GD\HWHUOLNDUROPDGóáóL©LQEDġNHQWWHNLELU©RNND\DN
WDNóPóQóQ<óOGó]WHSH
GHNDPS\DSWóáóQóEHOLUWHUHN,OJD]ELU©RNWDNóPóQUDKDWOóNODND\DN\DSDELOHFHáL¸QHPOLELU\HUGHGL
.DOLWHVL]YH]HYNVL]PD©WDJ¾OHQWDUDIGHSODVPDQWDNóPóROGX )DUNOá\RUXP
Metal'den
Kazan'a
tek
atış
B
¸OJHVHO$PDW¸U/LJ*UXS
WD
ġDPSL\RQOXNP¾FDGHOHVL
YHUHQLNLWDNóPGDQ7¾UN0HWDO
.óUóNNDOHVSRUGHSODVPDQGD
.D]DQ%HOHGL\HVSRU
X
\HQHUHN]LUYH\ROXQGDE¾\¾N
DYDQWDMVDáODGó
Haber ve fotoğraf: Yalçın ERCAN
.
D]DQWDNóPóQóQPD©ER\XQFDKL©ELUYDUOóN
J¸VWHUHPHGLáLPD©WDNRQXNHNLSVDYXQPDVóQóVDáODPWXWDUDNV¾UDWOLDGDPODUóLOHNRQWUDWDNODUODUDNLSNDOHGHJRODUDGó˜]HOOLNOHNDQDWODUGDQ
JHOLġWLUGLáLDWDNODUODHWNLOLROGX%XWDNWLNVRQXFX
GDKDIWDODUGóULVWHQHQLYHUHPH\HQYHWDUDIWDUóQ
ROGXN©DWHSNLVLQL©HNHQ)HUGL©RN¸QHPOLELUJROH
LP]DDWWó
.DUġóODġPDQóQJHQHOLGHQNJ¾©OHULQVDYDġóPó
ġHNOLQGHJH©WL.D]DQHNLELPD©WDEHOLUJLQELUSHUIRUPDQVG¾ġ¾NO¾á¾J¸VWHUGL(WNLVL]YHFóOó]DWDN
JLULġLPOHULQGHFH]DDODQóL©LQGH©RáDODPDGóáóQGDQUDNLSNDOHFL\LUDKDWVó]HGHPHGL2UWDVDKDGD
\HWHULQFHRUJDQL]HROPDGóODUK¾FXPGDGDIRUYHW
HOHPDQODUóQóQ\DUDWóFóOóN\RNVXQOXáX©HNPHOHUL
QHGHQL\OHJROXPXWODUóERġD©óNWóĠXQXD©óN©DEHOLUWPHNJHUHNLUNL.D]DQ
GDRUWDVDKDLOHNDQDWODU
YHIRUYHWDUDVóQGDNLEDáODQWó\óNXUDELOHFHNNDSDVLWHGHR\XQFXJ¸U¾QP¾\RU*HU©LLNLWDNóPGDGD
EHOLUJLQELUR\XQVLVWHPL\RNWXGRáUXG¾U¾VWLNL
SDV\DSDPDGDQV¾UHNOLWRSND\óSODUó\DġDGóODU.RQXNHNLSGDNLNDL©LQGH.D]DQNDOHVLQHELUND©
NH]JHOLUNHQVDYXQPDQóQE¾\¾NKDWDVóVRQXFX
JRO¾EXOXS©RNGHáHUOLSXDQóNXUWDUGó
6$+$.D]DQ%HOHGL\HVLòO©H6HQWHWLN6DKDVó
+$.(0/(57DUóN*¾UGDO*¸NKDQ3¾VN¾OOHU
+¾VH\LQ(UWDġ
.$=$1%(/('ò<(6325<LáLW1XUL>%DUóġGN
@0XKDPPHW+DFóRáOX0HKPHW$OL&HODOHWWLQ
$OL˜PHU>òEUDKLPGN@<HNWD>$EGXOODK"
GN@(UD\)DWLK8áXU<óOPD]
7ž5.0(7$/.,5,..$/(6325.DGLU0XUDW
<DVLQ$GHP(QJLQ9H\VL˜PHU6XQDU
>2VPDQ"[email protected]$OL.ó]óOND\D)HUGL
>6HUNDQ"[email protected]áXU.¾W¾N%DKUL>òVPDLOGN
@
6$5,.$57/$5˜PHU$OWóQD\&HODOHWWLQ8áXU<óOPD]
0XKDPPHW+DFóRáOX.D]DQ%HOHGL\HVSRU
8áXU.¾W¾N)HUGL˜PHU6XQDUòVPDLO7¾UN0HWDO.óUóNNDOHVSRU
Zaman zaman sertleşen ve gerginleşen maçta küçük olaylar yaşandı.
+DIWDQóQDQWUHQ¸U¾
Haber ve fotoğraf: Kemal ÇELİKER
Bahçelievler Gençlik’e tek gol yetti
$PDW¸U.¾PHȇQF¾JUXSWD]LUYHP¾FDGHOHVLYHUHQ%DK©HOL*HQ©OLN]RUGDROVDND]DQPD\óELOGL<HġLO%H\D]OóODU+DIWDGDGDDOGóáó\HQLOJLQLQKóUVóQóġDPSL\RQOXNP¾FDGHOHVLYHUHQ
3LGRVDQ<DK\DODUNDUġóVóQGDHOGHHWWLNOHULJDOLEL\HWWHQVRQUDPRUDOEXOGX
/LJLQLON\DUóVóQóQELWLPLQHKDIWDNDOD\DS-
WóáóDPDQVó]P¾FDGHOHGHHOGHHWWLáLJDOLEL\HWWHQ
VRQUDLGGLDOóGXUXPDJHOHQ%DK©HOL*HQ©OLN
KDIWDGDSXDQFHWYHOLQLQ6óUDVóQGD\HUDOó\RU
<HġLO%H\D]OóODU2FDN&XPDUWHVLJ¾Q¾LON\DUóQóQELWLPLQH+DIWDNDODYHJUXEXQġDPSL\RQ
DGD\ODUóQGDQ+D\PDQDVSRULOHGHSODVPDQGD
NDUġóNDUġó\DJHOHFHN
DONEDQN%D\DQ9ROH\ERO7DNóPóQGD$QWUHQ¸U'U&HQJL]$NDU©HġPHLON\DUó\óGHáHUOHQGLUGL
6¸]OHULQHȊ6SRUFXODUóPYHHNLELPDGóQD\HQL\óOóQ¾ONHPL]HVDáOóNPXWOXOXNEDġDUóKX]XUYHEDUóġJHWLUPHVLQLGLOL\RUXPȋ
GL\HUHNEDġOD\DQ$NDU©HġPHGHáHUOHQGLUPHOHULQH
ġ¸\OHEDġODGóȊ6H]RQD\HUOLR\XQFXODUóPó]ODYHULPOL
ELUKD]óUOóNG¸QHPLJH©LUHUHNEDġODGóN$QFDN\DEDQFóR\XQFXODUODWDPNDGUR
RODUDNELUDUD\DJHOHELOPHPL]OLJLQ+DIWDVóQGD
P¾PN¾QROGX%DġODQJó©WDNLKHGHILPL]$YUXSDNXSDVóQDNDWóOPDPó]óVDáOD\DFDNELUGHUHFHHOGHHWPHNWL
%XKHGHILPL]GHQ©RNX]DNWDGHáLOL]7DNóPRODUDN
LON\DUóHOGHHWWLáLPL]VRQX©ODUGDQPHPQXQROPDPDNODELUOLNWHR\XQFXODUóPó]óQP¾FDGHOHD]PLYH
©DEDODUóQGDQPHPQXQXP'HYUHDUDVóQGD\DSWóáó-
Pó]DQDOL]OHUVRQUDVóQGDLON\DUóGDNLHNVLNOLNOHULPL]LNDSDWPD\D\¸QHOLNDQWUHQPDQODU\DSó\RUX]ȋ
2\XQFXODUóQGDELUFLGGLVSRUVDNDWOóáóQóQEXOXQPDPDVóQóVHYLQGLULFLEXOGXáXQXLIDGHHGHQ&HQJL]
$NDU©HġPHN¾©¾NVDNDWOóNODUóEXOXQDQR\XQFXODUóQWHGDYLOHUL\DSóOPóġELUġHNLOGH
LNLQFL\DUó\DEDġODPD\óSODQODGóNODUóQóGLOHJHWLUGL
SORUMLULUĞUMUZUN
BİLİNCİNDEYİZ
+DONEDQN%D\DQ9ROH\ERO7DNóPóRODUDNVDKLSOHQGLNOHULPLV\RQ
YHYL]\RQXQELOLQFLQGHROGXNODUóQDV¸\OH\HQ'U$NDU©HġPHȊ7¾UNL\HKDULWDVóQóJ¸]¾Q¾]¾Q¸Q¾QH
JHWLUGLáLQL]GHòVWDQEXOȇGDQ©óNóS
HQGRáXGDNLVóQóUQRNWDPó]DNDGDURODQE¸OJHGHNLHQJHQLġED\DQ
WDNóPRUJDQL]DV\RQXQX\¾U¾W¾\RUX]%XQXEDUóQGóUGóáóWHNQLNHNLSDNDGHPLV\HQ
PLOOLVSRUFXDOW\DSóYHYROH\ERORNXOXVSRUFXVX
YROH\EROEXUVX\ODHáLWLPJ¸UHQVSRUFXVD\óVóQóJ¸]¸Q¾QHDODUDNV¸\O¾\RUX]
Tek taraflı iki maç
S
por-Toto Süper Ligi’nin 17.ncı haftası Pazartesi gecesi oynanan iki maçla
tamamlandı. Ligin ilk yarısı da bitti. Takımlar
tatile çıktı. Hafta başında oynanan iki maçın
ortak özelliği “Tek taraflı futbol” oynanmasıydı. Ev sahibi takımlar futbol oynarken rakipleri ise fazla gol yememe telaşındaydılar.
Gecenin ilk maçı, Eskişehir ile Gençlerbirliği arasında oynandı. Kırmızı siyahlı iki takım
6 puanlık maça çıktılar. Eskişehir fena oynamazken, Yılmaz Vural’lı Gençlerbirliği soğuktan donmuştu.
Önce Eskişehir yüklendi. Gençlerbirliği kapandı. Eskişehir golü bulunca, bu sefer
Gençlerbirliği yüklendi. Yüklendi ama kalesinde ikinci golü gördü. Bundan sonraki dakikalarda Eskişehir al gülüm ver gülümü oynamaya başladı. Gençlerbirliği onu bile
yapamadı.
Gecenin ikinci maçı, Fenerbahçe ile Sivas arasındaydı. Maçları yayınlayan kuruluş,
oyun sırasında, sahada topla oynama alanlarını gösteriyor. Futbolumuzun kalitesizliğinden genellikle maçlarda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor.. Orta saha % 50 A takımın ceza
sahası % 22, B takımın ceza sahası % 28.
Yani maçın yarısı orta sahada diğer yarısı da
rakip kale önlerinde oynanıyor.
Fenerbahçe-Rize maçında ise oran şöyleydi. Orta saha % 35 Fenerbahçe ceza sahası % 12 ve Sivas ceza sahası % 53. Yani sarı
lacivertliler tek saha maç oynadı. Fenerbahçe yüklendi, Sivas kapandı. Fenerbahçe goller kaçırırken, Sivas kapanmaya devam etti.
Fenerbahçe Robin Van Persie ile golü
buldu ama yine yüklenmeye devam etti. Sivas da kapanmaya devam etti. İlk yarının
sonuna doğru Altın Kural (Atamayana atarlar) devreye girdi. Sivas ilk atağında Fenerbahçe alt yapısından yetişen Beykan ile beraberliği yakaladı.
İkinci yarı da aynı düzen içinde geçti. Fenerbahçe yüklendi, Sivas kapandı. Fenerbahçe golleri kaçırdıkça Sivas kapandı. Fenerbahçe aradığı golü bulmak için Caner’in
oyuna girmesini bekledi. Caner 3 orta yaptı
sonuç alamadı ama devam etti. Ön direğe
yaptığı ortayı Kjaer kafayla ağlara gönderdi. Taraftar da rahat bir nefes aldı.
$PDW¸UN¾PHJUXSWD\DSWóáóLNLQFLPD©óQGDJUXEXQLGGLDOóWDNóPODUóQGDQ3LGRVDQ
<DK\DODUVSRUȇXWHNJROOH\HQHQ%DK©HOL*HQ©OLNVSRU$QWUHQ¸U¾'HQL]‰HWLQHUȇLQ\HQPHQLQVHYLQFLQL\DġDGó
+DONEDQNOÔ%D\DQODU
KHGHIOHULQGHQX]DNODùPDGÔ <HQL$OWóQGDá
+
$KPHW6DUXKDQ
%HOHGL\HVSRU
\¾NVHOLġHJH©WL
B
¸OJHVHO$PDW¸U/LJ%$/ȇLQKDIWDVóQGD.óUġHKLUGHSODVPDQóQGDER\J¸VWHUHQ<HQL$OWóQGDá%HOHGL\HVSRUVDKDGDQ
ȂȇOLNJDOLEL\HWOHD\UóOGó%¾\¾NKH\HFDQD
VDKQHRODQNDUġóODġPDGD$OWóQGDáWHPVLOFLVL\LQHVRQGDNLNDGD\LQH%UH]LO\DOóR\XQFXVX
)HOLSHLOHJ¾OG¾
.HPLNVHVOHULHNVLNROPDGó0DYLEH\D]OóODU%¸OJHVHO$PDW¸U/LJȇLQ]RUOXGHSODVPDQODUóQGDQELULRODQ.óUġHKLUGHSODVPDQóQGD
SXDQDXODġPDVóQóELOGL+DNHPLQEDġODPDG¾G¾á¾\OHELUOLNWHLNLWDNóPGDRUWDVDKDGD¾VW¾QO¾NNXUPDNLVWHGL+HULNLWDNóPóQR\XQFXODUóNóUDQNóUDQDJH©HQLNLOLP¾FDGHOHOHU
YH\¾NVHNWHPSR\ODJ¸]HKRġJHOHQELUIXWERO
RUWD\DNR\GX
$\Dġ6SRUSXDQó
JROOHDOGó
$
\Dġ6SRU$QNDUD$PDW¸U.¾PH*UXS
KDIWDNDUġóODġPDVóQGDžPLWN¸\6SRU
X
O¾NVNRUODPDáOXSHWWL0D\óV6SRU.RPSOHNVL'óġ6DKDGDEROJROO¾JH©HQNDUġóODġPDGDND]DQDQWDUDI
O¾NVNRUOD$\Dġ6SRUROGX.DUġóODġPDQóQJROOHULQL$\Dġ6SRUDGóQD
GDYH
GDNLNDGDSHQDOWóGDQ)HULGXQ‰HOLNGDNLNDGD
<XQXV'HQGHġHUYH
GH+DVDQ‰REDQRáOXND\GHWWLžPLWN¸\6SRU
XQJROOHULLVHYHGDNLNDODUGD6HGDW‰DNóOWDġYHGDNLNDGD&HQN<D]óFó
GDQJHOGL
O¾NVNRUODWDPDPODQDQPD©óQVRQXQGDJDOLEL\HWJHWLUHQP¾FDGHOHOHULQGHQGROD\óIXWEROFXODUóQóNXWOD\DQ$\Dġ6SRU.XO¾E¾%DġNDQó+¾VH\LQ
$U*HQ©R\XQFXODUóPó]GDNLNDER\XQFDR\XQGDQKL©NRSPDGDQP¾FDGHOHHWWL6RQGDNLNDGD
JHOHQJROOHPD©óND]DQGóN%XJDOLEL\HWWHQGROD\ó
HPHáLJH©HQIXWEROFXODUóPó]DYHWHNQLNKH\HWH©RN
WHġHNN¾UHGL\RUXP%XQGDQVRQUDNLKHGHILPL]LQġDOODKVHULJDOLEL\HWOHUDODUDNJUXEXPX]GD¾VWVóUDODUGD\HUDOPDNGHGL
*HQ©OHULN¸W¾DOóġNDQOóNODUGDQX]DNWXWPDQóQ
HQJ¾]HO\ROXQXQVSRUROGXáXQXEHOLUWHQ%DġNDQ
$U.XO¾E¾P¾]©DWóVóDOWóQGDJHQ©OHULPL]HVSRU
\DSPDLPNDQóVDáOD\DUDNRQODUóQEHGHQHQYHUXKHQJHOLġLPOHULQHYHJHOHFHáLQVSRUFXODUóQóQ\HWLġPHVLQHNDWNóVDáODPDNEHQLD\UóFDPXWOXHGL\RU
LIDGHOHULQLNXOODQGó
%HOHGL\H©DOóġDQODUóQDLġJ¾YHQOLáLHáLWLPL
SPOR
30 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA
%
HOHGL\HWRSODQWóVDORQXQGDYHULOHQYHEHOHGL\HSHUVRQHOLQLQNDWóOGóáóHáLWLPGH©DOóġPDPHY]XDWó©DOóġDQODUóQ\DVDOKDNYHVRUXPOXOXNODUóòġND]DODUóQóQVHEHSOHULYHNRUXQPD\ROODUóYHLON\DUGóPNRQXODUóQGDELOJLYHULOGL%HOHGL\HOHULQD]WHKOLNHOLLġOHUNDSVDPóQDJLUGLáLQLLġLQGXUXPXQDJ¸UH©DOóġDQODUóQEX
HáLWLPLDOPDODUóQóQ]RUXQOXROGXáXQXEHOLUWHQòġ*¾YHQOLáL8]PDQó1XK*¾QG¾U
+HULġND]DVóQGDQ
X©DOóġDQND\QDNOóSUREOHPOHUGHQPH\GDQDJHOPHNWHGLUòġ
ND]DVóQóQHQID]ODROGXáXDODQLVH\¾]GHLOHLPDODWVHNW¸U¾G¾U<HWHUVL]J¾YHQOLN
WHGELUOHUL\¾]¾QGHQELU©RN©DOóġDQ\DUDODQPDNWDKDWWDKD\DWóQóND\EHWPHNWHGLU
Atatürk’ün Ankara’ya
Gelş Mamak’ta kutlandı
6LQFDQȇGDDWóNSLO
WRSODPDVHIHUEHUOLáL
6
0
DPDN.D\PDNDPó
$OL0DQWó0DPDN
%HOHGL\H%DġNDQó0HVXW$NJ¾OYH0DPDNòO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾5DKPL*¾QH\
$WDW¾UNȇ¾Q$QNDUDȇ\DJHOLġLQLQ<óOG¸Q¾P¾HWNLQOLNOHUL©HU©HYHVLQGH0DPDN<DYX]6XOWDQ6HOLP$QDGROX
/LVHVLȇQLQG¾]HQOHGLáLNXWODPDSURJUDPóQDNDWóOGó$ELGLQSDġD0HVOHNLYH7HNQLN
$QDGROX/LVHVLȇQGHG¾]HQOHQHQHWNLQOLN6D\Jó'XUXġXYH
òVWLNODO0DUġóȇQóQRNXQPDVó\ODEDġODGó˜áUHQFLġLLUOHULJ¾Q¾QDQODPYH¸QHPLQH
LOLġNLQ\DSóODQNRQXġPDODUóQ
DUGóQGDQRUDWRU\RJ¸VWHULVL
\DSóOGó0DPDN+DON(áLWLP
0HUNH]LVHáPHQOHULQLQJ¸VWHULOHUL\OHHFGDGDGX\XODQ
VHYJLQLQ¾VWG¾]H\H©óNWóáó
SURJUDPGDNRQXġDQ0DPDN
.D\PDNDPó$OL0DQWóȊ0LOOL
P¾FDGHOHGH$QNDUD
QóQE¾\¾N¸QHPLYDU\óOVRQUD
GDD\QóVHYLQ©PXWOXOXNYH
JXUXUX\Dġó\RUX]*D]L0XVWDID.HPDO$WDW¾UNYHD]L]
ġHKLWOHULPL]LELUNHUHGDKD
UDKPHWOHYHġ¾NUDQOD\¤G
HGL\RUXPȋGHGL
GURURLUYUZ
$WDW¾UN
¾Q$QNDUDȇ\DJH-
OLġLQLQ\óOG¸Q¾P¾Q¾NXWODPDQóQKH\HFDQóQóQ\DġDGóNODUóQóGLOHJHWLUHQ$NJ¾O
GHȊ*D]L0XVWDID.HPDOȇL
DQPDNWDQJXUXUYHPXWOXOXNGX\X\RUX]7¾UN0LOOHWL
0XVWDID.HPDO¸QGHUOLáLQGH
WDULKLQJ¸UG¾á¾HQġDQOó]DIHUOHUGHQELULQLND]DQDUDN
ED\UDNYDWDQYHK¾UUL\HWDġNóQóW¾PG¾Q\D\DJ¸VWHUPLġ
PLOOHWWLUòOLPL]HJHOLġLQLQ
\óOG¸Q¾P¾QGH0XVWDID.HPDO$WDW¾UNȇ¾VLODKDUNDGDġODUóQóġHKLWOHULPL]LYHJD]L-
OHULPL]LUDKPHWOHPLQQHWOH
DQó\RUX]UXKODUóġDGROVXQȋ
GHGL0DPDNòO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾5DKPL*¾QH\GH
0XVWDID.HPDO$WDW¾UNYHVLODKDUNDGDġODUóQóQJ¸VWHUGLáL
PXDVóUPHGHQL\HWVHYL\HVLQH
XODġPDNL©LQ©RN©DOóġPDQóQ
JHUHNWLáLQLEHOLUWHUHNȊ6HYJLOLJHQ©OHUEXWRSUDNODUGD\Dġó\RUVDQó]KX]XUL©HULVLQGH\VHQL]J¾]HORNXOODUGD
HáLWLPJ¸U¾\RUVDQó]EXQODUó
RJ¾QN¾YHULOHQP¾FDGHOHOHUHERU©OXVXQX]ȋGHGL
LQFDQ%HOHGL\HVL7DġóQDELOLU3LOžUHWLFLOHULYHòWKDODW©óODUó'HUQHáL7$3LOHELUOLNWH$WóN3LO7RSODPD.DPSDQ\DVóEDġODWWó
1LVDQȇGDVRQDHUHFHNNDPSDQ\DGD6LQFDQOó¸áUHQFLOHULONJ¾QGHNLORSLOWRSODGó
6LQFDQ%HOHGL\HVL©HYUH\HGX\DUOóELUQHVLO
KHGHIL\OHRNXOODUDUDVó$WóN3LO7RSODPD.DPSDQ\DVóȇQóEDġODWWó%X\óOȇXQFXVXG¾]HQOHQHQ
NDPSDQ\DGD6LQFDQOó¸áUHQFLOHUġLPGLGHQ\¾]OHUFHNLORSLOWRSODGó$WóNSLOOHULQ©HYUHGH\RO
D©DFDáóWDKULEDWóQ¸Q¾QHJH©LOPHVLQLKHGHIOH\HQNDPSDQ\D1LVDQWDULKLQGHVRQD
HUHFHNòONRNXORUWDRNXOYHOLVHOHUH\HUOHġWLULOHQDWóNSLOWRSODPDNXWXODUóQGDELULNHQSLOOHU
1LVDQȇGDWDUWóODFDNYHGHUHFH\HJLUHQRNXOODUEHOLUOHQHFHN7¾UNL\HJHQHOLQGH\DSóODQYH
¸áUHQFLOHUGH©HYUHGX\DUOóOóáóROXġWXUXOPDVóQó
VDáOD\DFDNNDPSDQ\DNDSVDPóQGDLOJHQHOLQGHLON¾©HJLUHQRNXOODUD\D]óFóVSRUVHWLYHVDWUDQ©WDNóPóJLEL©HġLWOL¸G¾OOHUYHULOHFHNòO©H
JHQHOLQGHELULQFLRODQRNXODGDVDWUDQ©WDNóPODUóYHHáLWLPSDQRVXKHGL\HHGLOHFHN
.DPSDQ\D\DGHVWHNYHUHQRNXOODUDEDġDUóODUGLOH\HQ6LQFDQ%HOHGL\H%DġNDQó'R©'U
0XVWDID7XQDȊ6LQFDQȇGDȇGHQȇHW¾PYDWDQGDġODUóPó]D¸]HOOLNOHGHJHOHFHNNRQXVXQGD
HQE¾\¾NJ¾YHQFHPL]©RFXNODUóPó]D©HYUHELOLQFLDġóODQó\RU+HGHILPL]SLOOHULQGRáD\D]DUDUYHUPHGHQID\GD\DG¸Q¾ġW¾U¾OPHVLȋGHGL
‰LQNRPDQJDQH]J¾P¾ġYHFLYDJLELELU©RN
DáóUPHWDOLE¾Q\HVLQGHEDUóQGóUDQSLOOHULQ©HYUHL©LQROGXN©DWHKOLNHOLROGXáXQXEHOLUWHQ%DġNDQ7XQDDWóNSLOOHULQ]DUDUóQóHQD]DLQGLUHELOPHQLQHQ¸QHPOLġDUWóQóQLVHYDWDQGDġODUóQ
DWóNSLOOHULQGRáD\DYHUPLġROGXáX]DUDUODUNRQXVXQGDELOLQ©OHQGLULOPHVLROGXáXQXV¸\OHGL
%\NùHKLU%HOHGL\HVLNDUODPFDGHOHoDOÔùPDODUÔQDKD]ÔU
%
¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLWDPGRQDQóPOóDUD©ILORVXYHSHUVRQHOL\OH
NDUODP¾FDGHOH©DOóġPDODUóQDKD]óU%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQó0HOLK*¸N©HN
Ȋ$QNDUDȇGDNDUODP¾FDGHOH\LLO©HPL]GHDGHWOLNDUD©ILORPX]YHSHUVRQHOLPL]OH\¾U¾WHFHáL]ȋGHGL
%DġNHQWOLOHUHGHX\DUóODUGDEXOXQDQ
%DġNDQ*¸N©HN\DáóġOóKDYDODUGDDġóQPóġ
ODVWLNOHUOHWUDILáH©óNPDPDODUóWRSOXWDġóPDUD©ODUóQóNXOODQPDODUóWDYVL\HVLQGH
EXOXQGX
.DUYHEX]ODQPD\ODP¾FDGHOH\HNDUġóW¾PHNLSOHULQJ¸UHYHKD]óUROGXáXQX
EHOLUWHQ%DġNDQ0HOLK*¸N©HNȊ)HQòġOHUL
'DLUH%DġNDQOóáóWDUDIóQGDQW¾PDUD©ODUóQEDNóPODUó\DSóOGó3HUVRQHOLPL]KD]óU
KDOHJHWLULOGL.DUODP¾FDGHOHGH¸QHPOLJ¸UHY\DSDQLġPDNLQHOHULQLQ]LQFLUOHUL
WDNóOGóNDUEó©DNOóNDP\RQODUóQEDNóPODUó\DSóOGóHNVLNOLNOHULJLGHULOGLȋGL\HNRQXġWX
*H©PLġ\óOODUGDROGXáXJLELEX\óOGD
NDUODP¾FDGHOHGHEDġDUóOóELUVH]RQJH©LUHFHNOHULQHLQDQGóáóQóND\GHGHQ%DġNDQ
*¸N©HN%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL)HQòġOHUL
'DLUH%DġNDQOóáóE¾Q\HVLQGHROXġWXUXODQ
DGHWOLNDUD©ILORVXYHSHUVRQHOOHVDDWYDUGL\DġHNOLQGHJ¸UHY\DSWóNODUóQóV¸\OHGL
*DOHUL.DUDȇGDNDGóQSRUWUHOHUL
Aysel Atakurt 9. kşsel sergsnde
Ankaralı sanatseverlerle buluştu
G
<HQLPDKDOOHOL.RUQHD
KDNNóQGDELOJLOHQGL
6
DáOóNDODQóQGD¸QHPOLNRQXODUDGHáLQHUHN
YDWDQGDġODUóELOJLOHQGLUHQ<HQLPDKDOOH%HOHGL\HVL*D]L*¸]9DNIóLOHRUWDNODġD2UJDQ%DáóġóYH.RUQHD1DNOL.HUDWRSODVWL.RQIHUDQVóG¾]HQOHGL3URI'U%HUDWL+DVDQUHLVRáOXYH'R©'U
%DKUL$\GóQȇóQVXQXPX\ODJHU©HNOHġHQNRQIHUDQVWDJ¸]YH.RUQHD\DSóVó.RUQHDȇQóQWHPHOLġOHYL
.RUQHDQDNOLJHUHNWLUHQGXUXPODU.RUQHDWHPLQLYHJ¸]EDQNDODUó.RUQHDQDNOL\¸QWHPOHUL.RUQHDQDNOLQGHNDUġóODġóODQWHPHOVRUXQODU.RUQHD
QDNOLYHEDáóġóJLELNRQXODUKDNNóQGDYDWDQGDġODUDELOJLYHULOGL
VATANDAŞLAR SORULARINA CEVAP BULDU
<óO'¸UW0HYVLP7L\DWUR6DORQXȇQGDJHU©HNOHġHQNRQIHUDQVVRQODUóQGD.RUQHDLKWL\DFóQóQNDUġóODQDELOPHVLL©LQKDONóQELOLQ©OHQGLULOPHVL
YHNXUXPODUDUDVóNRRUGLQDV\RQXQ¸QHPLQHYXUJX\DSóOGó'RNWRUODUD.RUQHDQóQDOóPóGLNLġOHULQ
ND\QDPD\¸QWHPOHULYHRSHUDV\RQGDNXOODQóODQ
DQHVWH]LW¾UOHULKDNNóQGDGDVRUXODUVRUDQNDWóOóPFóODU*D]L+DVWDQHVL*¸]%DQNDVóLOHLOJLOLGHELOJLDOGóODU
DOKTORLARA BELEDİYEDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ
.RQIHUDQVóQVRQDHUPHVL\OH<HQLPDKDOOH%HOHGL\H%DġNDQó)HWKL<DġDUDGóQD3URI'U%HUDWL
+DVDQUHLVRáOXYH'R©'U%DKUL$\GóQȇDWHġHNN¾U
SODNHWLWDNGLPHGLOGL
DOHUL.DUDȇLQVRQ
J¾QOHULQGH$\VHO$WDNXUWȇXQNDGóQSRUWUHOHULQGHQ
ROXġDQNLġLVHOVHUJLVLQHHYVDKLSOLáL\DSó\RU
5HQNOHULQG¾Q\DVóQDHYVDKLSOLáL\DSDQ*DOHUL.DUDNDSóODUóQóEXNH]$\VHO$WDNXUWȇXQ
NLġLVHOVHUJLVLL©LQD©Wó$WDNXUWȇXQFXNLġLVHOVHUJLVLQGH
NDGóQSRUWUHOHUL©DOóġPDODUó\OD$QNDUDOóVDQDWVHYHUOHUOHEX-
OXġWX
<óOODUFDILQDQVVHNW¸U¾QGH
KL]PHWYHUGLNWHQVRQUDUHVLPOHGDKDSURIHV\RQHOġHNLOGHLO-
.XUȇDQE¾OE¾OOHUL
.H©L¸UHQȇLIHWKHWWL
.
JLOHQPH\HEDġOD\DQ$WDNXUW
'HYOHW*¾]HO6DQDWODUȇGDDOGóáóD\OóNHáLWLPLQDUGóQGDQ
HOLQGHQIóU©D\óG¾ġ¾UPHGL6RQ
©DOóġPDVóQGDIDUNOóNDGóQ
SRUWUHVL¾]HULQGH©DOóġDQ$WDNXUWȊ5HVLPOHULPGHNLNDGóQODUóQKHSVL\DġD\DQNDGóQODURQODUKHSLPL]GHQELUSDU©DL]OHU
WDġó\RUȋGHGL6HUJLQLQD©óOóġóQD‰DQND\D%HOHGL\HVL%DġNDQ
<DUGóPFóVó$QóO6HYLQ©GHNDWóOGó‰DOóġPDODUóQGDQ¸W¾U¾$WDNXUWȇXWHEULNHGHQ6HYLQ©ȊòQVDQYDUROGXN©DVDQDWGDKHU
GDLPRODFDNWóUȋGL\HNRQXġWX
*DOHUL.DUDȇQóQ\óOóQóQ
VRQKDIWDVóQGDNDSóODUóQóD©Wóáó$\VHO$WDNXUWȇXQUHVLPVHUJLVL2FDNWDULKLQHNDGDUJH]LOHELOHFHN
DODEDòPDP+DWLS2UWDRNXOXȇQXQG¾]HQOHGLáLȊ.XUȇDQȇD'DYHWȋSURJUDPó7¾UNL\HȇQLQ
HQVH©NLQKDIó]ODUóQóELUDUD\DJHWLUGL7¾UNL\HȇQLQ
HQJ¾]HOVHVOLKDIó]ODUó.H©L¸UHQȇGHNLVRáXNNóġJHFHVLQL.XUȇDQQXUX\ODD\GóQODWWó
1HġHW(UWDġ6DQDWYH*¸VWHUL0HUNH]LȇQGHNL
SURJUDPD.H©L¸UHQ%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID$N
òO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾0XVWDID.óOó©JLO.H©L¸UHQ0¾IW¾V¾'UòKVDQòOKDQYHòO0LOOL(áLWLP0¾G¾U\DUGóPFóODUóGDNDWóOGó
.H©L¸UHQOLOHULQE¾\¾NLOJLJ¸VWHUGLáLSURJUDPGD6DQDWYH*¸VWHUL0HUNH]LWDULKLJ¾QOHULQGHQELULVLQL\DġDGó6DORQ.XUȇDQDġNó\ODEXOXġDQJHQFLQGHQ\DġOóVóQD©RNVD\óGDYDWDQGDġLOHWóNOóPWóNOóP
GRODUNHQKDIó]ODUóQRNXGXáX.XUȇDQWLODYHWLVóUDVóQGDED]ó.H©L¸UHQOLOHULQJ¸]\DġODUóQóWXWDPDGóNODUóJ¸U¾OG¾.¾©¾NELU¸áUHQFLQLQRNXGXáX
.XUȇDQó.HULPLOHEDġOD\DQSURJUDP¸áUHQFLNRURVXQXQLODKLOHUGHQROXġDQNRQVHULLOHGHYDPHWWL
.RQVHULQDUGóQGDQ$KPHW+DPGL$NVHNL&DPLL
òPDPKDWLSOHUL$OL7HOYH0DQVXU6DáóU+DFó%D\UDPó9HOL&DPLLòPDP+DWLSOHUL<XQXV.R©DQYH
$KPHW.DUDOLLOH%HġWHSH0LOOHW&DPLLòPDP+DWLEL
$GHP.HPDQHFLRNXGXNODUó.XUȇDQó.HULPWLODYHWLLOHNDOSOHULIHWKHWWL
Download

Kand l Dağı`ndan bakıp ovayı yanlış gördüler!