T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu
öğrenci başvurularına ilişkin, başvuru şartları, başvuru tarihi ve yeri aşağıda belirtilmiştir.
Fizik Anabilim Dalı
Açıktan
Başvuru
Bilimsel
Hazırlık
Yatay
Geçiş
Yabancı
Uyruklu
ÜNİP
Kontenjanı
Alınacak Öğrenci Sayısı
5(a)
-
-
2
-
Mülakat Yüzdesi
%20
ALES Yüzdesi
%50
Mezuniyet Yüzdesi
%20
Dil Yüzdesi
%10
Yüksek Lisans (Tezli)
Özel şart(a)
İlgili Fakültelerin Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Malzeme
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği bölümlerinden mezun
olmak.
*Bu programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere göre
yabancı uyruklu öğrenci ve özel öğrenci kabul edilecektir.
Kimya Anabilim Dalı
Açıktan
Başvuru
Bilimsel
Hazırlık
Yatay
Geçiş
Yabancı
Uyruklu
ÜNİP
Kontenjanı
Alınacak öğrenci sayısı
10(a)
-
-
2
-
Mülakat Yüzdesi
%20
ALES Yüzdesi
%50
Mezuniyet Yüzdesi
%20
Dil Yüzdesi
%10
Yüksek Lisans (Tezli)
Özel şart
(a)
İlgili Fakültelerin Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Tarımsal
Yapılarlar ve Sulama bölümlerinden mezun olmak.
*Bu programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere göre
yabancı uyruklu öğrenci ve özel öğrenci kabul edilecektir
1
Biyoloji Anabilim Dalı
Açıktan
Başvuru
Bilimsel
Hazırlık
Yatay
Geçiş
Yabancı
Uyruklu
ÜNİP
Kontenjanı
Alınacak öğrenci sayısı
20(a)
-
-
2
-
Mülakat Yüzdesi
%20
ALES Yüzdesi
%50
Mezuniyet Yüzdesi
%20
Dil Yüzdesi
%10
Yüksek Lisans (Tezli)
Özel şart(a)
İlgili Fakültelerin Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi
Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği,
mezunu olmak. Polis Akademisi mezunu olmak ve ilgili Fakülte veya
Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
*Bu programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere göre
yabancı uyruklu öğrenci ve özel öğrenci kabul edilecektir.
Matematik Anabilim Dalı
Açıktan
Başvuru
Bilimsel
Hazırlık
Yatay
Geçiş
Yabancı
Uyruklu
ÜNİP
Kontenjanı
Alınacak öğrenci sayısı
3(a)
-
-
1
-
Mülakat Yüzdesi
%20
ALES Yüzdesi
%50
Mezuniyet Yüzdesi
%20
Dil Yüzdesi
%10
Doktora
Özel şart(a)
Matematik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
*Bu programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere göre özel
yabancı uyruklu öğrenci ve özel öğrenci kabul edilecektir.
2
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Açıktan
Başvuru
Bilimsel
Hazırlık
Yatay
Geçiş
Yabancı
Uyruklu
ÜNİP
Kontenjanı
-
-
2
2
Ortak Yüksek Lisans (Tezli)
Alınacak öğrenci sayısı
5(a),(b)
Mülakat Yüzdesi
%20
ALES Yüzdesi
%50
Mezuniyet Yüzdesi
%20
Dil Yüzdesi
%10
Özel şart
(a)
Özel şart(b)
İlgili Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak. Bu Programa Niğde Üniversitesi ile Ortak Yürütülen
Protokol çerçevesinde öğrenci kabul edilecektir.
Mülakat sınavına kontenjanın 3 katına kadar aday katılabilir.
*Bu programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere göre
yabancı uyruklu öğrenci ve özel öğrenci kabul edilecektir.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Açıktan
Başvuru
Bilimsel
Hazırlık
Yatay
Geçiş
Yabancı
Uyruklu
ÜNİP
Kontenjanı
-
-
1
-
Ortak Yüksek Lisans (Tezli)
Alınacak öğrenci sayısı
5(a)
Mülakat Yüzdesi
%20
ALES Yüzdesi
%50
Mezuniyet Yüzdesi
%20
Dil Yüzdesi
%10
İlgili Fakültelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme
Özel şart(a)
Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu Programa Erciyes
Üniversitesi ile Ortak Yürütülen Protokol çerçevesinde öğrenci kabul
edilecektir.
*Bu programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere göre
yabancı uyruklu öğrenci ve özel öğrenci kabul edilecektir.
3
A- GENEL ŞARTLAR
a) Özel öğrenci için ilgili genel hükümler
 Lisansüstü programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere
göre özel öğrenci kabul edilecektir.
b) Yabancı uyruklu öğrenci için ilgili genel hükümler
 Lisansüstü programlara Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuatta belirtilen hükümlere
göre yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecektir.
 Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler
ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tâbidir.
c) Mülakat öncesi Anabilim Dallarındaki başarı ölçütü
 Tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans
not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır. Yapılan sıralama
sonucuna göre (başka bir koşul belirlenmemiş ise) kontenjanın iki katı kadar aday mülakat
sınavına alınacaktır.
B - BAŞVURU ŞARTLARI
Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:
1- Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip
olmaları gerekir.
2- Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ ten başvurduğu programın puan
türünde; tezli yüksek lisans programı için en az 55, puana sahip olmaları gerekir.
3- Mülakat sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almak şartıyla toplam puanın 50’den az
olmaması gerekir. Toplam puanı 50’nin üzerindeki adaylar, en yüksek puandan itibaren
sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği
durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
5- Bu programlarda giriş/mülakat sınava katılmak zorunludur. Sınava katılmayan adaylar
doğrudan başarısız sayılacaktır.
4
C- BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1-Başvuru Formu. (Başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından üretilecektir.)
2-Yüksek Lisans Programı için Lisans (Diploma, Geçici Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin
Onaylı Örneği Doktora Programı için Lisans ve Yüksek Lisans (Diploma, Geçici Mezuniyet)
Belgesi veya Bu Belgenin Onaylı Örneği,*
3-Transkript (Not Durum Belgesi) Onaylı Örneği,* (Not Durum Belgesinde 100’ lük çevirisi
bulunmayan adaylar not çevirimlerini YÖK’ ün çevrim tablosuna göre yapılacaktır.)
4-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin doğrulama
kodu bulunan internet çıktısı,*
5-Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil belgesinin aslı veya doğrulama kodu
bulunan internet çıktısı,*
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Onaylı Örneği (T.C. Kimlik Numaralı ve Arkalı ve Önlü
olmak üzere),*
7-(1) Adet Vesikalık Fotoğraf,*
8-Özgeçmiş.*
*(Adaylar Tüm Belgeleri Başvuru yapılırken sisteme yükleyecektir.)
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını
kesin kayda geldiklerinde şahsen Enstitüye ulaştırılacaktır.
D- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENECEK BELGELER
a) Mezuniyet not durum belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme
edilmiş örneği),
b) Mezuniyet belgesi (Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi/diplomanın noterden
onaylı tercüme edilmiş örneği),
c) TÖMER’den alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi,
d) Yükseköğretim Kurulundan alınacak Denklik Belgesi,
e) Pasaport aslının ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği,
E- ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1- Başvuru dilekçesi Enstitüden veya Enstitü web sayfasından temin edilecektir.
2- Diploma (Mezun Adaylar),
3- Not Döküm Belgesi (Transkript),
4- Öğrenci Belgesi (Öğrenimi devam eden öğrencilerden),
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5
F- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını
kesin kayda geldiklerinde şahsen Enstitüye ulaştırılacaktır.
Başvuru için istenen belgelere ek olarak;
1- Dört adet fotoğraf (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olmalıdır),
2- Nüfus Cüzdanı aslı (T.C. Kimlik Numaralı),
3- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi,
4- Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları getirilecektir.
5- Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt kesinlikle
yapılmaz.
G- KESİN KAYITLAR
 Kazanan öğrenciler başvuru süresinin bitmesinden sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında (http://fbe.nevsehir.edu.tr/) ilan
edilecektir.
1- Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine sıralamaya göre yedek adayların dilekçeleri
alınarak kesin kayıtları yapılacaktır.
2- Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
3- İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı
olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belge, eksik belgelere göre aday kaydı
veya kesin kaydı yapılmış olsa dahi öğrencilerin kaydı silinir.
H- SONUÇLAR VE KESİN KAYIT YERİ
Sonuçlar: http://fbe.nevsehir.edu.tr/ web sayfasında duyurulacaktır.
Kesin Kayıt Yeri: Enstitüler ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri Binası 1. Kat Fen
Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci İşleri Bürosu
Tel:0 384 228 10 00 Dâhili: 14072-14081-14071
6
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Eğitimi İçin
Öğrenci Alım Takvimi
4 Ocak- 15 Ocak tarihleri arasında
Tezli Lisansüstü Programlar için
Başvuru Tarihleri:
Saat: 17:00’ a kadar http://aday.nevsehir.edu.tr
adresinden online olarak yapılacaktır.
Tezli Lisansüstü Programlar için
Mülakata Girecek Adayların İlanı:
18 Ocak 2016
Tezli Lisansüstü Programlar için
Mülakat Tarihi:
20 Ocak 2016 Saat 10:00
Mülakat Yeri:
Mülakat Sonuçlarının İlanı:
Asıl Adayların Kesin Kayıtları:
Yedek Kontenjanların İlanı:
Yedek Adayların Kesin Kayıtları:
Kesin Kayıt Yeri:
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
22 Ocak 2016
25 Ocak -29 Ocak 2016
2 Şubat 2016
3-5 Şubat 2016
Enstitüler ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri Binası 1.
Kat Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci İşleri Bürosu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 2000 Evler Mahallesi Zübeyde
Hanım Cad. 50300 Nevşehir
Adres:
Tel:0 384 228 10 00 Dâhili: 14072-14081-14071
Faks: 0 384 228 10 43
e-mail:[email protected]
web:http://fbe.nevsehir.edu.tr
7
Download

1 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN