Duyuru
Konu: 01 Ocak 2016 Tarihinde Başlayacak Yükümlülükler
01 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacak olan e-Tebligat, e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv,
yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanma mecburiyeti gibi yükümlülükler ile ilgili olarak;
gerekli hazırlık ve müracaatların 31.12.2015 tarihi beklenilmeden bir an önce tamamlanmasında
fayda olacağı hususunu önemle hatırlatırız.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa)
Ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanan mükelleflerin mevcut cihazlarını en geç 31.12.2015
tarihine kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasalar) ile yenilemeleri zorunluluğu
getirilmiştir.
Cihaz değişimi için bağlı bulunulan Vergi Dairesine yazılı başvuru yapılarak, alınacak izin yazısı ile
birlikte Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz satın alınacaktır. Cihaz alış faturasının düzenlendiği tarihten
(fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine bir dilekçeyle (alış
faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere) gerekli
belgeler eklenmek suretiyle müracaat edilerek "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha" alınacak ve
işyerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asılacaktır.
Elektronik Tebligat (e-Tebligat)
456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği; Kurumlar Vergisi mükellefleri; Sermaye
Şirketleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler),
Kooperatifler, İktisadi Kamu Müesseseleri, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları,
Ticari, Zirai ve Mesleki Yönden Gelir Vergisi mükellefiyeti bulunanlar; Şahıs İşletmeleri (Adi
Ortaklıklar, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler, Avukatlar, Doktorlar, Emlakçılar, Kasaplar, Manavlar
ve benzerleri) 01 Ocak 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak “elektronik
tebligat” adresi almaları gerekmektedir.
Başvuru 456 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ekinde bulunan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”
formu ile bağlı bulunulan Vergi Dairesine bizzat müracaat ile yapılacak olup, şirketler ve diğer tüzel
kişiler EK:1 formunu, gerçek kişiler ise EK:2 formunu dolduracaklardır.
Önceden İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanlar formunda sonunda yer alan “Daha
önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik
tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğunu işaretlemeleri halinde, aynı kullanıcı
kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanacaklardır.
E-Fatura ve e-Defter
454 Sıra Numaralı VUK Genel Genel Tebliği ile 2014 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve
üzeri olan mükelleflere, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilmiştir.
2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan bilanço usulüne tabi gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri, kağıt ortamında düzenledikleri satış faturaları ve kanuni defterlerden Yevmiye ve Kebir
defterini 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda hazırlamak zorundadır.
İhracat işlemlerinde e-Fatura
454 Sıra Numaralı VUK Genel Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, KDV
Kanunu'nun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi
geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu
getirilmiştir.
Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile
uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura
Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
E-Arşiv
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5
milyon lira ve üzerinde olanlar en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv’e geçmek zorundadır.
Kapsama giren mükelleflerin 01.01.2016 tarihinden önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş
hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.
Bilgilerinize duyurulur.
REFERANS
Duyuru içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş.
REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan
veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

01 Ocak 2016 Tarihinde Başlayacak