2016
PERFORMANS
PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
I – GENEL BİLGİLER
A. Kuruluşun Misyonu ve Vizyonu
B. İdari Bilgiler
1- Teşkilat Yapısı
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
3- Bilişim Sistemi
4- Mevzuat
C. Temel Politikalar ve Öncelikler
D. Faaliyetler ve Projeler
E. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar
12
13
16
16
21
21
22
23
29
56
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Stratejik Amaç ve Hedeflere ilişkin bilgiler
B- Birim Performans Tabloları
1- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2- Plan Proje Dairesi Başkanlığı
3- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
4- Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
5- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
6- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
9- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
10- Hukuk Müşavirliği
C- Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tabloları
65
65
71
71
77
90
99
105
108
111
113
116
128
129
Tahir
AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
“Coğrafi açıdan en büyük şehir olan Konya’mıza hizmet
etmenin verdiği azim ve kararlı duruş, bizim için ifadesi
mümkün olmayan kıymetli bir hazinedir”
Konya Büyükşehir Belediyemiz, çok geniş mecralarda yer almakta, teknik, sosyal ve kültürel konularda yoğun bir hizmet gayreti göstermektedir. Ülkemizin en geniş coğrafyasına sahip olan Konya’mızda su ve
kanalizasyon hizmetlerini eksiksiz olarak gerçekleştirerek, tüm su ve
kanalizasyon idareleri arasında örnek olan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, su hizmeti almayan hane bırakmamıştır. Ayrıca alanında uzman,
hizmete odaklı ve pratik düşünen personeliyle kanalizasyon hizmetlerini de büyük oranda tamamlamıştır. Su ve kanalizasyon hizmetinin doğrudan hemşerilerimizin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen bir kamu
hizmeti olduğu bilinci içinde, şebeke suyunun kalitesinin artırılmasını,
sürekli izlenmesini ve halkımıza duyurulacak şekilde yayınlanmasını
sağlayan şeffaf yerel hizmet yönetim anlayışını muhafaza ediyoruz.
İsmail Selim
UZBAŞ
KOSKİ Genel Müdürü
“Konya şehir merkezinde verilen su ve kanalizasyon hizmetlerimizi aynı standartlarda yeni bağlanan mahallelerimize de ulaştırmaya muvaffak oluyoruz”
Halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli bir faaliyet olan su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini genele yayan idaremiz,
tüm yerleşim birimlerinin aynı kalite ve hızda hizmet alması için gerekli
çalışmaları sürdürmektedir. Susuzluk, su azlığı ve sağlıksız su problemlerini kısa sürede çözüyoruz. Öte yandan gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon inşaatlarıyla daha sağlıklı bir çevre oluşturuyor, kötü kokuların,
kötü görünümlerin önüne geçiyoruz. Konya il merkezinde bulunan tüm
mahallelerimizde su ve kanalizasyon hizmetleri eksiksiz olarak verilmektedir. Yeni bağlanan mahallelerimizde de üretilen hizmetlerin kalitesinden ödün vermeden, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde
çevreyi daha yaşanılabilir alanlar haline getirmeye devam edeceğiz.
12
I – GENEL BİLGİLER
KURULUŞUN TARİHÇESİ
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi ve bu idareye zemin teşkil eden, aşağıda, geçirdikleri süreçler
detaylı olarak anlatılan kurumlar kurulmadan önce, Konya Şehrinin su ihtiyacı idarecilerin şahsi gayretleri
ve hayırsever zenginlerin kurdukları vakıflar vasıtası ile karşılanmıştır. Şehrin batısında bulunan su kaynaklarından günün şartlarına göre kanallarla ve künklerle şehre getirilen sular, muhtelif semtlerdeki sokak
çeşmelerine, hamamlara, cami, medrese gibi müesseselerin civar ve avlularına dağıtılmıştır.
Bugünkü anlamda şehir şebekesi oluşturulmasının temelleri 1902 yılında Konya Valisi Ferit Paşa
tarafından atılmıştır. Bu dönemde Konya’nın 23 km güneybatısında bulunan Çayırbağı mevkiinden Konya
ya su getirmek için “su komisyonu” kurulmuş ve bu komisyon marifeti ile 160mm lik demir borular ile Alaaddin tepesindeki depoya getirilen su buradan da yine demir borular vasıtası ile Şehirdeki 50 kadar çeşmeye
taksim edilmiştir.
Ferit Paşa zamanında kurulan “su komisyonu”, Cumhuriyet döneminde (1927 yılında) fesih olunmuş ve su işleri Konya Belediyesine geçmiştir. 03/07/1939 tarih ve 3659 sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkında Kanun’un 1. maddesinin C bendi gereğince, Konya
Belediyesi bünyesinde Elektrik Su ve Otobüs İşletmeleri Müessesesi (ESO) kurulmuştur. Mezkur müessese,
ayrı bir ita amirine ve müstakil bütçeye sahip olmuştur.
Uzun yıllar belediye bünyesinde, ticari bir işletme olarak faaliyetlerini sürdüren ESO İşletmeleri
Müdürlüğü, 2705 sayılı Kanunla, belediyede bulunan elektrik dağıtım hizmetlerinin 01/11/1982 tarihinde
TEK’ na devredilmesi neticesinde, Belediye Su ve Otobüs İşletmeleri (BESO) adını almıştır.
20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanununa, 3305 sayılı kanunla, 5/6/1986 tarihinde eklenen ek 5.
madde gereğince, Büyükşehir Belediyelerinde tüzel kişiliğe sahip, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kurulması
mümkün olduğundan, bu tarihten itibaren Konya Belediyesi’nin de büyük şehir belediyesi kapsamına alınması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ileriye dönük bir adım olarak, BESO İşletmeleri Müessesinin
adı, belediye meclisinde değiştirilmek suretiyle, Belediye Su Kanalizasyon ve Ulaşım (BESKU) İşletmeleri
Müessese Müdürlüğü kurulmuştur.
2560 Sayılı İSKİ Kanunu’nun ek 5 ve geçici 10. maddeleri gereğince, 28/09/1989 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1989/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
(KOSKİ) kurulmuştur.
Kamu tüzel kişiliğine sahip müstakil bütçeli ve ayrı ita amiri olan idaremiz, teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra, 01/01/1990 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, halen aynı hukuki yapı ile hizmetlerine devam etmektedir.
14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte Kurumumuzun hizmet alanına 28 İlçe, 169 belde ve 579 adet köy bağlanmıştır. 6360 Sayılı Yasa gereği Konya Büyükşehir Belediyesi İl Sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı çalışma alanımız Büyükşehir İl Sınırı oldu.
KURULUŞUN MİSYONU
MİSYONUMUZ
Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma
ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır.
KURULUŞUN VİZYONU
VİZYONUMUZ
Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz
su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik,
öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.
16
B - İDARİ BİLGİLER
1 - TEŞKİLAT YAPISI
KOSKİ yönetimi şu organlardan oluşur;
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetçiler
Genel Müdürlük
Genel Kurul
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda KOSKİ Genel Kurulunu oluşturur. KOSKİ Genel
Kurulu,2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara
bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır.
Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL.’den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için
yönetim kuruluna izin vermek,
ı) Dava değeri 0,10 TL.’sının üstünde olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
m) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği
diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
17
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi
3 yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların KOSKİ’ nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya
işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amacına uygun olarak KOSKİ’ nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel
Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön
incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
c) Yıl içinde bütçede yedek ödenekten aktarma yapmak,
d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında
Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre
yetki vermek,
f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara
bağlamak,
ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 TL.’dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için
Genel Müdüre izin vermek,
j) Dava değeri 0,10 TL.’nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek
Genel Kurulun onayına sunmak,
l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi
içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
18
Denetçiler
KOSKİ’ nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.
Denetçilerin görevleri şunlardır:
Denetçiler KOSKİ’ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı
işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Konya Büyük şehir
Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık
faaliyeti hakkında rapor verirler.
19
Genel Müdürlük
KOSKİ Genel Müdürü Konya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı
tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.
Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü
geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün
teklifi üzerine Konya Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.
Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10
yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir
Genel Müdürün görevleri şunlardır:
a) KOSKİ’ nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KOSKİ’ yi temsil etmek,
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro
taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale
ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak,
h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel
müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum
Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.
İç Denetçi
Basın ve Halk.İliş.Şb.Md.
Teftiş Kur. Bşk.
Hukuk Müşaviri
21
2 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
KOSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3 - 6 - 9 ve
12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere “Yatırım Projeleri çalışma ve
iş programı” raporu ve “Yatırımcı kuruluş dönem raporu” şeklinde hazırlamaktadır.
Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlıkları yapım, onarım ve işletimle ilgili olarak günlük çalışma raporlarını üst yönetime sunmaktadır.
Ayrıca yıllık faaliyet raporları, performans değerlendirmeleri Genel Müdür başkanlığında her ay
Daire Başkanları toplantılarında görüşülmektedir.
Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yıl sonun da ise kesin hesap
işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmakta, aylar ve yıllar itibariyle mukayeseler
yapılarak süreç takip edilmektedir.
3 - BİLİŞİM SİSTEMİ
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 19 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.
33
22
4 - MEVZUAT
Kuruluşun Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuat
23
C – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
POLİTİKALARIMIZ
KALİTE POLİTİKAMIZ,
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde sürekli iyileştirirken; Müşterilerimize en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve
hizmet sunmak
ÇEVRE POLİTİKAMIZ,
Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre birakmak, tükenebilir doğal kaynaklarimizi en etkin
şekilde kullanmak
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ,
Çalişanlarimiz ile çevremizdekilere güvenli ve sağlikli çalişma ortami
oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR.
İçme ve kullanma suyumuzun kaynağından son kullanıcıya ulaşana
kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını
sağlıklı koşullarda yapmak
POLİTİKALARIMIZ
24
KOSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri
a)İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve
ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp
işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu
suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek
ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve
endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri
almak,
d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve
bu konulardaki yetkileri kullanmak,
e) Her türlü taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KOSKİ’ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla
ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya
üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.
Genel Müdürlüğümüzün yukarıda sayılan hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı
ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları
dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca içişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi ile
Bakanlar Kurulu, anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir.
25
İLKELERİMİZ
• HİZMETTE KALİTE.
Su hizmetlerini, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde
yürütür.
• VERİMLİLİK VE TASARRUF.
Hizmetlerin sadece yapılıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde,
mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser.
• YENİLİKLERE AÇIKLIK.
Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli
değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına gereken önemi verir.
• İNSAN HAKLARINA SAYGI.
Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır.
• TARAFSIZLIK VE EŞİTLİK.
Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce,
kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapmaz, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket
etmez.
• KATILIMCILIK VE AKTİF HEMŞERİLİK.
Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
• HESAP VEREBİLİRLİK.
Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
• SAYDAMLIK.
Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
• ULAŞILABİLİRLİK.
Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar.
26
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM BELGELERİ
KOSKİ hizmet kalitesini uluslararası geçerliliği olan belgelerle yürütmeye devam etmektedir. Bunun
gereği olarak, Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanlarıyla birlikte müşterilerimize yani su ve
kanalizasyon hizmeti alan tüm Konya halkına KOSKİ’ den beklenilen kalitede hizmeti verebilmeyi amaç
edinmiştir.
Bu kalitenin bir göstergesi olarak da 2007 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını
sağlamış ve 2009 içerisinde de ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi şartlarını da sağlayarak bu belgeleri tüm Konya halkı için almıştır. TSE tarafından yapılan
belgelendirme tetkiklerinin başarıyla geçirilmesinin ardından 2013 yılı itibariyle tüm yönetim sistemi belgelerimizin devamı sağlanmıştır.
• Müşterilerine en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet
sunduğumuzun belgesi
• TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
• Çalışanlarımız ile çevremizdekilere güvenli ve sağlıklı
çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza indirdiğimizin
belgesi
• TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip, gelecek nesillere
yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynalarımızı
en etkin şekilde kullandığımızın belgesi
• TS EN ISO 14001 Çevre Yönet im Sistemi
• İçme ve kullanma suyunu kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve
dağıtımını sağlıklı koşullarda yaptığımızın belgesi
• TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
27
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ
BİNA, SELÇUKLU TESİSLERİ VE ARİF BİLGE TESİSLE İMİZE İŞLETME BELGESİ ALINMIŞTIR.
FAALİYET ve PROJELER
30
2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak İçme Suyu Projeleri
İLÇE
BORU ÇAPI VE CİNSİ
UZUNLUĞU (KM)
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
5
5
75
10
60
35
40
5
50
5
5
15
5
150
15
10
5
15
45
30
40
100
40
80
20
150
50
5
5
5
20
TOPLAM
1100
Ahırlı
Akören
Akşehir
Altınekin
Beyşehir
Bozkır
Cihanbeyli
Çeltik
Çumra
Derbent
Derebucak
Doğanhisar
Emirgazi
Ereğli
Güneysınır
Hadim
Halkapınar
Hüyük
Ilgın
Kadınhanı
Karapınar
Karatay
Kulu
Meram
Sarayönü
Selçuklu
Seydişehir
Taşkent
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Yunak
2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Depo ve Kaptaj Projeleri
Gömme Depo
Terfi Merkezi
Kaptaj Su Alma Yapısı
50
10
40
Adet
Adet
Adet
İl Özel İdaresi Tarafından KOSKİ Genel Müdürlüğüne Devredilen Gömme Su Depoları
İLÇE
Akşehir
Akşehir
Akşehir
Akşehir
Depo Mahali
Yeşilköy
Değirmenköy
Yaylabelen
Ortaca
Açıklama
Kesin Kabulü Yapıldı. 7.800 TL
Teminat İadesi Yapıldı.
31
2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Kanalizasyon Projeleri
İLÇE
BORU ÇAPI VE CİNSİ
UZUNLUĞU (KM)
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
2
3
30
10
35
15
30
5
20
3
5
15
3
50
15
5
3
5
25
20
10
50
25
40
10
60
15
10
5
20
20
TOPLAM
564
Ahırlı
Akören
Akşehir
Altınekin
Beyşehir
Bozkır
Cihanbeyli
Çeltik
Çumra
Derbent
Derebucak
Doğanhisar
Emirgazi
Ereğli
Güneysınır
Hadim
Halkapınar
Hüyük
Ilgın
Kadınhanı
Karapınar
Karatay
Kulu
Meram
Sarayönü
Selçuklu
Seydişehir
Taşkent
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Yunak
2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Foseptik ve Terfi Merkezi Projeleri
Foseptik Projesi
Terfi Merkezi Projesi
5
15
Adet
Adet
2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Muhtelif Yağmursuyu Projeleri
Konya - Merkez veya Beldeler
80
km
32
Projenin Amacı
Beyşehir İlçe Merkezi ile 26 Mahallesi, Seydişehir İlçesinin 1 Mahallesi, Derebucak İlçe Merkezi ile
2 Mahallesinin ve Hüyük İlçesinin 1 Mahallesinin kullandığı kalitesi düşük seviyede sular yerine kaynaktan
elde edilen suların daha düşük maliyette ve daha rahat işletme yöntemi ile bu mahallelere iletilmesidir.
Beyşehir Grup Suyunu Besleyecek Kaynaklar
Yeşildağ Delikli taş Kaynağı (150lt/sn), Adaköy Kaynağı (150lt/sn), Kaynaş Kaynak Suyu (50lt/sn)
Proje Kapsamında;
-3 Adet 1500 Tonluk
-2 Adet 500 Tonluk
-4 Adet 100 Tonluk Su Deposu yapılması planlanmaktadır.
Bu 3 kaynaktan alınacak içme suyu ile 2 adet grup suyu projesi oluşturulması düşünülmektedir.
-3 Kaynakta Kaptaj Çalışması
-7 Adet Terfi Merkezi
33
Toplamda;
-1. Grupsuyu Projesi için152.5km
-2. Grupsuyu Projesi için ise 37.7 km hat yapılacaktır.
-Hattın 38 km’lik kısmı en büyük çap olarak Ø600mm Duktil Boru
İçme suyu Sağlanacak Yerleşim Yerleri
Beyşehir İlçe Merkezi, Yeşildağ, Adaköy, Karadiken, Bademli, Ağılönü, Küçükavşar,Avdancık,
Bayındır, Eylikler, Çitlikköy, Gölkaşı,Akburun,Sadıkhacı, Gökçimen, Bayat, Bektemir,Çivril,Karahisar,Çiçekler,Tepecik,Yukarıesence, Esence, Irmaklı, Üstünler. Üzümlü, Kayabaşı, Akçabelen, Huğlu, Gencek,
Taşlıpınar ve Derebucak İlçe Merkezine kadar içme suyu sağlanması planlanmaktadır.
Çumra 2. Etap Grupsuyu Projesi
Çumra İlçe Merkezinin içme suyunun sağlandığı Gökhüyük Mahallesinde bulunan 2000 tonluk deponun yan tarafına 5000 tonluk yeni bir depo daha yapılarak Çumra 2.Etap ve planlanan Çumra 3. Etap
Grup Suyu Projesinin içmesuyu bu depolardan sağlanacaktır. Depolar ise mevcut çalışan 2 adet sondaj kuyusuna ilave olarak Mavi Tünelden gelecek cazibeli hat kullanılacaktır. Takviye amaçlı 2 adet yedek sondaj
kuyusu da devreye alınacaktır.
Çumra 2. Etap Grup suyu projesi kapsamında Dinlendik, İnli, Arıkören, Türkmencamili, Üçhüyükler,
Ürünlü, Üçhüyükler ve Taşağıl Mahallelerinin içme suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 53km hat yapılacaktır.
34
Bozkır Grup Suyu Projesi
Bozkır İlçe Merkezi ile ilçeye bağlı 24 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı grup suyu
projesinde sık arıza yapan Sarıot Kaynak Hattından 5100m’lik kısmının ıslahı yapılmıştır. Şu an projeden
yararlanabilecek durumda olan yerleşim yerleri aşağıdaki gibidir.
1. BOZKIR İLÇESİ
2. ÇAĞLAYAN MH.
3. DERE MH.
4. HARMANPINAR MH.
5. HİSARLIK MH.
6. ÜÇPINAR MH.
7. KARACAHİSAR MH.
8. AKÇAPINAR MH.
9. KARACAARDIÇ MH.
10.BOZDAM MH.
11.SAZLI MH.
12.BAĞYURDU MH.
13. BADEMLİ MH.
14. KAYAPINAR MH.
15. TARLABAŞI MH.
16. YALNIZCA MH.
17. BAYBAĞAN MH.
18. TEPELİCE MH.
19. TEPEARASI MH.
20.KÜÇÜKHİSARLIK MH.
21.YAZDAMI MH.
22.ULUPINAR MH.
23.AYDINKIŞLA MH.
24.KUŞCA MH.
Bozkır Grup suyu güzergahında bulunan Hanpınarı Kaynağının da grup suyuna dahil edilmesi ile grup suyundan aşağıda isimleri belirtilen mahallelerde grup suyundan faydalanabilecek.
1.
2.
3.
4.
5.
ALİÇERÇİ MH.
ERDOĞAN MH.
KÜÇÜKÖZ MH.
BÜYÜKÖZ MH.
KARACA KUYU MH.
6. KAYACIK MH.
7. ÇİFTLİK MH.
8. YELBEYİ MH.
9. ACILAR MH.
10. İŞİKLAR MH.
Hanpınarı Kaynağını grup suyuna dahil etmek üzere ilave 11.000 mt. hat döşenmiş olup terfi merkezi ile kaptaj çalışmasının tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmalardan sonra 10 mahalleye iletim hatlarının yapılması durumunda bu mahallerde grup suyundan faydalanabilecek.
35
Mevcut Bozkır Grupsuyu Projesinin beslediği ve Hanpınarı Kaynağının İlave edilmesi ile beslenmesi
planlanan mahallelerin şematik gösterimi;
Bozkır Grupsuyu Projesinin Genel Durumu;
36
Kadınhanı Grup Suyu Projesi
Kadınhanı ilçesi ve ona bağlı; Küçükkuyu, Kızılkuyu, Kabacalı, Karahisarlı, Kökez, Karayürüklü,
Bayramlı, Pusat, Hacımehmetli, Kolukısa, Atlantı, Mahmudiye, Çavdar, Kurthasanlı, Hacıpirli, Afşarlı, Konurören, Karakurtlu, Yaylayaka, Tosunoğlu, Kamışlıöz Mahalleleri (22 Yerleşim Yeri); Sarayönü ilçesi ve
ona bağlı; Gözlü ve Yenicekaya Mahalleleri (3 Yerleşim Yeri); Ilgın’a bağlı Düğer Mahallesi (1 Yerleşim Yeri)
olmak üzere; toplam 26 Yerleşim Yerinin “Kadınhanı Grup Suyu Projesi” kapsamında değerlendirilmiştir.
Grup Suyu Projesi Kapsamındaki İçme Suyu İhtiyacının Karşılanması
Nüfuslar ve hayvan sayıları dikkate alınarak belirlenen yerleşim yerlerinin mevcut içme suyu ihtiyaçları 119 lt/sn, 30 yıllık içme suyu ihtiyaçları da 194 lt/sn olarak belirlenmiştir.
Grup Suyu Proje Güzergahının Belirlenmesi
Dağıtılacak su, yapılması planlanan depodan tüm yerleşim yerlerine cazibeyle ulaşacaktır. Güzergahın toplam uzunluğu 132 km dir.
Grup Suyu Projesi Kapsamında Yapılması Planlanan Depo Yerinin Tespiti
Suyu alınacak olan Büyükzengi Mahallesi sınırları içerisindeki kuyu/kuyuların yakınındaki tepenin
en yüksek noktası olan 1196 m kotlarındaki alana 5000 m³ lük bir depo yapılması planlanmıştır.
37
BELDE VE KÖYLERDEN MAHALLEYE DÖNÜġEN YERLERE AĠT 2016 YILI
KANALĠZASYON YATIRIM PROGRAMI
AkĢehir
Altınekin
BeyĢehir
Bozkır
Cihanbeyli
Çeltik
Çumra
Ereğli
Güneysınır
Hadim
Ilgın
Karapınar
Kadınhanı
Karatay
Kulu
Sarayönü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Selçuklu
40
TaĢkent
41
42
43
44
45
Yunak
Yalıhüyük
Ortaköy
Karabulut
Doğrugöz
Engilli
Akıncılar
Dedeler
Oğuzeli
KayabaĢı
Hamzalar
Sarıoğlan
Dereiçi
Söğüt
Ġnsuyu
Karabağ
TaĢpınar
Yapalı
Kelhasan
Bulduk
Küçükhasan
Gökpınar
Arıkören
Türkmencamili
Apa
Q300=21.735 mt.– Q400=6.790 mt.-Q300=19.518 mt.-- Q63PE=2.547 mt.–
Q300=8.000 mt. –
Q300=10.000 mt. –
Q300=41.501 mt – Q400=3.050 mt. –
Q300=31.692 mt.– Q400=1.950 mt. –
Q300=25.297 mt. – Q400=998 mt. –
Q300=12.000 mt. –
Toplam: 28.525 mt.
Toplam: 22.065 mt.
Toplam: 8.000 mt.
Toplam: 10.000 mt.
Toplam: 44.551mt.
Toplam: 33.642mt.
Toplam: 26.295mt.
Toplam: 12.000 mt.
Q300=20.000 mt. –
Toplam: 20.000 mt.
Q300=39.561 mt. – Q400=13.151 mt. –
Q300=36.520 mt. –
Q300=25.000 mt. –
Q300=29.676 mt. – Q125=4.410 mt. –
Q300=28.850 mt –
Q300=20.000 mt. –
Q300=26.475 mt. –
Q300=8.000 mt. –
Q300=21.350 mt –
Q300=26.890 mt. –
Q300=7.000 mt. –
Toplam: 52.712 mt.
Toplam: 36.520 mt.
Toplam: 25.000 mt.
Toplam: 34.086 mt.
Toplam: 28.850 mt.
Toplam: 20.000 mt.
Toplam: 26.475 mt.
Toplam: 8.000 mt.
Toplam: 21.350 mt.
Toplam: 26.890 mt.
Toplam: 7.000 mt.
Orhaniye
Q300=10.000 mt. –
Toplam: 10.000 mt.
Cinler
AydoğmuĢ
BağbaĢı
Bolat
Korualan
Merkez
Argıthanı
Kesmez
BaĢkuyu
ÇeĢmecik
Hayıroğlu
Yarma
Kozanlı
BaĢhüyük
Kadıoğlu
Q300=25.000 mt. –
Q300=9.270 mt. –
Q300=6.000 mt. –
Q300=7.320 mt. –
Q300=8.000 mt. –
Q400=15.000 mt. –
Q300=10.000 mt. –
Q300=18.983 mt. –
Q300=26.743 mt.-- Q400=843 mt. –
Q300=9.734 mt. –
Q300=14.134 mt. –
Q300=15.250 mt.—
Q300= 30.000 mt. –
Q300=15.059 mt. – Q90PE=135 mt. –
Q300=43.372 –
Q300=16.681 mt.– Q400=1.373 mt.-Q90PE=3.000 mt. –
Q200=10.000 mt. –
Toplam: 25.000 mt.
Toplam: 9.270 mt.
Toplam: 6.000 mt.
Toplam: 7.320 mt.
Toplam: 8.000 mt.
Toplam: 15.000 mt.
Toplam: 10.000 mt.
Toplam: 18.983 mt.
Toplam: 27.586 mt.
Toplam: 9.734 mt.
Toplam: 14.134 mt.
Toplam: 15.250 mt.
Toplam: 30.000 mt.
Toplam: 15.194 mt.
Toplam: 43.372 mt.
Tatköy
AfĢar
Saray
Sülüklü
Turgut
Merkez
Q300=63.734 mt. – Q400= 4.232 mt –
Q300=15.000 mt. –
TOPLAM
Toplam: 21.054 mt.
Toplam: 10.000 mt.
Toplam: 67.966 mt.
Toplam: 15.000 mt.
870.824 MT.
38
ÇELTİK KÜÇÜKHASAN
KANALİZASYON PROJESİ
ÇELTİK İLÇESİ KÜÇÜKHASAN MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR
KANALİZASYON HATTI PROJESİ
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 26475 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 26475 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Çeltik İlçesi Küçükhasan Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
39
ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ
KANALİZASYON PROJESİ
ÇUMRA İLÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR
KANALİZASYON HATTI PROJESİ
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 26890 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 26890m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Çumra İlçesi Türkmencamili Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
40
KARATAY HAYIROĞLU
KANALİZASYON PROJESİ
KARATAY İLÇESİ HAYIROĞLU MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON
HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 14134 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 14134 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Karatay İlçesi Hayıroğlu Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
41
AKŞEHİR ORTAKÖY
KANALİZASYON PROJESİ
AKŞEHİR İLÇESİ ORTAKÖY MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
Toplam Uzunluk
Çap
Boru Cinsi
: 21733 m. Ø300 – 6788 m. Ø400
: 28521 m.
: Ø300 – Ø400
: MBB
Proje uygulandığında, Akşehir İlçesi Ortaköy Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
42
ALTINEKİN AKINCILAR
KANALİZASYON PROJESİ
ALTINEKİN İLÇESİ AKINCILAR MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR
KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
Toplam Uzunluk
Çap
Boru Cinsi
: 41509 m. Ø300 – 3050m. Ø400
: 44559 m.
: Ø300 – Ø400
: MBB
Proje uygulandığında, Altınekin İlçesi Akıncılar Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
43
CİHANBEYLİ KARABAĞ
KANALİZASYON PROJESİ
CİHANBEYLİ İLÇESİ KARABAĞ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR
KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
Toplam Uzunluk
Çap
Boru Cinsi
: 34981 m. Ø300 – 1683 m. Ø400
: 36664 m.
: Ø300 – Ø400
: MBB
Proje uygulandığında, Cihanbeyli İlçesi Karabağ Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
44
KARAPINAR KESMEZ
KANALİZASYON PROJESİ
KARAPINAR İLÇESİ KESMEZ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON
HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 18951 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 18951 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Karapınar İlçesi Kesmez Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
45
EREĞLİ ORHANİYE
KANALİZASYON PROJESİ
EREĞLİ İLÇESİ ORHANİYE MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 10000 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 10000 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
46
GÜNEYSINIR AYDOĞMUŞ
KANALİZASYON PROJESİ
GÜNEYSINIR İLÇESİ AYDOĞMUŞ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON
HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 9270 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 9270 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Güneysınır İlçesi Aydoğmuş Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
47
HADİM BOLAT
KANALİZASYON PROJESİ
HADİM İLÇESİ BOLAT MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 7320 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 7320 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Hadim İlçesi Bolat Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
48
ILGIN ARGITHANI
KANALİZASYON PROJESİ
ILGIN İLÇESİ ARGITHANI MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 10000 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 10000 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Ilgın İlçesi Argıthanı Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
49
KULU KOZANLI
KANALİZASYON PROJESİ
KULU İLÇESİ KOZANLI MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 30000 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 30000 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Kulu İlçesi Kozanlı Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
50
KADINHANI ÇEŞMECİK
KANALİZASYON PROJESİ
KADINHANI İLÇESİ ÇEŞMECİK MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON
HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 9734 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 9734 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Kadınhanı İlçesi Çeşmecik Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
51
SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK
KANALİZASYON PROJESİ
SARAYÖNÜ İLÇESİ BAŞHÜYÜK MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON
HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
Toplam Uzunluk
Çap
Boru Cinsi
:15059 m. Ø300 – 135 m. Ø90PE
: 15194 m.
: Ø300 – Ø90
: MBB
Proje uygulandığında, Sarayönü İlçesi Başhüyük Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış
olacaktır.
52
TAŞKENT AVŞAR
KANALİZASYON PROJESİ
TAŞKENT İLÇESİ AVŞAR MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
Toplam Uzunluk
Çap
Boru Cinsi
:15059 m. Ø300 – 135 m. Ø90PE
: 15194 m.
: Ø300 – Ø90
: MBB
Proje uygulandığında, Taşkent İlçesi Avşar Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
53
YUNAK SÜLÜKLÜ
KANALİZASYON PROJESİ
YUNAK İLÇESİ SÜLÜKLÜ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 32000 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 32000 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Yunak İlçesi Sülüklü Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
54
YALIHÜYÜK MERKEZ
KANALİZASYON PROJESİ
YALIHÜYÜK İLÇESİ MERKEZ MUHTELİF SOKAKLAR
KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 15000 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 15000 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Yalıhüyük İlçesi Merkez kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
55
SELÇUKLU TATKÖY
KANALİZASYON PROJESİ
SELÇUKLU İLÇESİ TATKÖY MUHTELİF SOKAKLAR
KANALİZASYON HATTI
PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR
Uzunluk
: 15000 m. Ø300
Toplam Uzunluk
: 15000 m.
Çap: Ø300
Boru Cinsi
: MBB
Proje uygulandığında, Selçuklu İlçesi Tatköt kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
56
E - İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
1 – İNSAN KAYNAKLARI
57
•Kuruluşun Personel Ve Ücret Politikası
KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi personelin maaşları merkezi hükümet
tarafından belirlenmekte olup idaremizin bu konuda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İşçi personelin maaşları ise toplu iş sözleşmeleri ile tespit edilmektedir. Bu tespit yapılırken eşit işe eşit ücret prensibi
göz önünde tutulmaktadır. Kalifiye personel istihdam edilebilmesi için mevzuatımızda gerekli değişiklik
yapılmış olup, hizmetine ihtiyaç duyulan mühendis, avukat, doktor gibi mesleklerde, personelin sözleşmeli
olarak daha yüksek maaşla istihdam edilebilmesinin yolu açılmıştır.
18
13
12
1
4
4
110
55
380
1
Daimi İşçi
22
183
Sağlık Personeli
33
İderi Personel
1
8
0
Teknik Personel
1
1
0
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
3
0
Mali Hizmetler Uzmanı
3
0
Müfettiş Yardımcısı
2
Şef
3
5
3
Müfettiş
3
Uzman
2
Şube Müdürü
0
Özel Kalem Müdürü
50%
Avukat
100%
Hukuk Müşaviri
1
1.Hukuk Müşaviri
40%
1
Daire Başkanı
1
Teftiş Kurulu Başkanı
1
İç Denetçi
90%
Yönetim Kurulu Üyesi
30%
Genel Müdür Yardımcısı
80%
Genel Müdür
58
KURULUŞUN PERSONEL
SAYISI
VE NİTELİKLERİ
KURULUŞUN
PESONEL
SAYISI
VE NİTELİKLERİ
0
4
246
481
70%
60%
2
35
400
516
20%
10%
0%
Dolu Kadro
Norm Kadro
59
YAŞ DÜZEYİ
100%
90%
80%
73
286
481
137
977
70%
Toplam
60%
50%
İşçi
10
40%
30%
20%
149
282
137
199
31 - 40
41 - 50
63
10%
0%
40
18 -30
481
97
Memur
496
51-64
Toplam
EĞİTİM DÜZEYİ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10
11
481
121
84
255
160
114
36
17
İşçi
169
Memur
496
60
İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ
100%
80%
603
89
20%
0%
55
19
1
977
Toplam
60%
40%
230
481
57
404
54
211
0 -5
6 - 15
Memur
496
32
199
İşçi
16 - 25
26 ve
sonrası
Toplam
CİNSİYET DURUMU
100%
90%
80%
25
952
977
70%
Toplam
60%
İşçi
50%
40%
8
Memur
473
481
479
496
30%
20%
17
10%
0%
Bayan
Erkek
Toplam
61
2 – FİZİKİ KAYNAKLAR
FİZİKSEL YAPI
Genel Müdürlük olarak İdari binalar, tesisler, ek hizmet binaları, su arıtma tesisleri, pompa istasyon
binaları, depolar, su ve kanal alt yapıları fiziksel yapımızı teşekkül ettirmektedir.
KOSKİ Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası, Konya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanındadır. İdari bina 8 katlı olup Genel Müdürlük bu binadadır.
KOSKİ Genel Müdürlüğünün Meram ve Selçuklu ilçelerindeki tesislerinde idari ve teknik büro hizmeti içinde yazı işleri, sağlık hizmetleri, ihale, satın alma ve idari birimleri ile atölyeler, malzeme ikmal
ambarları, garajlar, iş makineleri ve baş şoförlük hizmetlerinin yanı sıra şebeke kazı ve bakım ekiplerinin
toplanma merkezi, Meram Eski Yol üzerinde Çay suları kontrol birimi, ayrıca Akyokuş Arıtma Tesislerimizde arıtma, kalite kontrol ve pompaj birimleri ile Konya mücavir alanı içerisinde aşağıda belirtilen tesislere
sahiptir.
62
KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu ve Meram Tesisleri her biri 34.000 m 2 dir. Selçuklu
tesisimizde 1800 m2 kapalı ambar ve 1800 m2 açık ambar mevcuttur. Bu tesisimizde 3.600 m2
idari büro ve 1.200 m2 atölyeler bulunmaktadır. Meram tesisimizde 1800 m2 kapalı ambar ve
1800 m2 açık ambar mevcut olup, bu tesisimizde 2.400 m2 idari büro ve 1.200 m2 atölyeler
bulunmaktadır. 12 Bölgemizde ve bunlara bağlı alt bölgelerde 38 adet idari bina, 26 adet
tesisle hizmet verilmektedir.
Derin Kuyu Adedi:
Ana Pompa İstasyonu Adedi:
Terfi Merkezi Adedi:
Depo Adedi:
1204 adet
53 adet
93 adet
Betonarme gömme su deposu, ayaklı su deposu ve mebran
kaplamalı depo olmak üzere toplamda 961 adet su deposu
bulunmaktadır.
Toplam Depo Hacmi:
562.440 m3
İçme Suyu Arıtma Tesisi Adedi: 1 adet 104.000 m3/gün kapasiteli
Atıksu Arıtma Tesisi Adedi:
24 adet
Baraj:
1 adet Hacim 32milyon m3
Tatlı Su Çeşme Adedi:
1002 adet
Atölyeler:
4 adet (Elekrik atölyesi, Pompa montaj, bakım onarım atölyesi,
Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, SCADA atölyesi)
Toplam Şebeke Uzunluğu:
Merkezde 5.349.052 m (4.872.971 m içme ve kullanma suyu
şebekesi, 476.081 m tatlı su şebekesi), İlçelerde şebeke
uzunluklarına ait
veri tespit çalışmaları devam etmektedir.
Sulama Kanalı Uzunluğu:
110 km (97 km beton kanal, 13 km toprak kanal)
SCADA Merkezi:
1 Adet Merkez, 4 Adet Operatör İş İstasyonu
Su Kaynakları:
İçme ve kullanma suyu 1 Adet Baraj (Altınapa), 1661 adet Su
kuyusundan ve cazibeli kaynaklardan sağlanmaktadır. Tatlı su 6
adet doğal kaynaktan sağlanmaktadır. (Mukbil,
Beypınarı,
Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Dere) Toplam 90 lt/sn
Jeneratör:
46 Adet
Kompresör:
55 Adet
Elektrofizyon Kaynak makinesi: 29 Adet
Metal arama dedektörü:
61 Adet
Boru don çözme makinesi:
19 Adet
Asfalt beton derz kesici:
65 Adet
Elektrikli Seyyar Dalgıç:
86 Adet
Havalı Seyyar Dalgıç:
8 Adet
Boya Kalınlık Ölçme Cihazı:
1 Adet
Seyyar Pompa Test Standı:
1 Adet
Seyyar Kuyu Metre:
10 Adet
Elektronik Bakım Atölyesi:
1 Adet
İLÇE
AKÖREN
AKŞEHİR
AKŞEHİR
ALTINEKİN
BEYŞEHİR
BOZKIR
CİHANBEYLİ
CİHANBEYLİ
ÇELTİK
DEREBUCAK
EREĞLİ
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
130.000
5.000
15.800
42.235
36.867
2.500
5.000
7.790
NÜFUS
AKTİF
AKTİF
İNŞAAT
AKTİF
AKTİF
AKTİF
2008
2011
2012
06.04.2011
2014
ÇALIŞTIRILMIYOR 01.01.2005
200
Doğal Arıtma
(Yapay Sulak Alan)
300
30.590
Biyolojik
Doğal Arıtma
(Stabilizasyon
Havuzu)
1.000
2.400
Elektro
Flokülasyon
Biyolojik
3.307
8.000
Biyolojik
Biyolojik
250
2011
Doğal Arıtma
(Yapay Sulak Alan)
AKTİF
600
Biyolojik
Haz.13
1.253
AKTİF
(Kapasite
Yetersiz)
Doğal Arıtma
(Stabilizasyon
Havuzu)
Arıtma Türü
1500
8000
230
AAT
Kapasitesi ortalama
(m³/gün)
Debisi
(m³/gün)
Biyolojik
2010
İşletmeye
Alma
Tarihi
VAR
İHALE
AKTİF
PROJE/İNŞAAT
ÇALIŞTIRILMIYOR
AKTİF
AAT İnşaatı
YOK
İller Bankası
KOSKİ
İller Bankası
Arbiyotek San.Tic.Ltd.Şti.
Koçoğlu Ltd.Şti.
İller Bankası
KOSKİ
Tübitak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tip
Proje
İPA
İller Bankası
Projeyi Yapan Kurum
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
2015
2015
Muhtemel
Bitiş Tarihi
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Sakarya
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Akarçay
Akarçay
Konya Kapalı
Havzası
Havzası
Revizyon İhalesi yapıldı.
AAT mevcut olup ihtiyaca cevap
vermemektedir. Stabilizasyon
havuzları 1994 yapılmış fakat atıl
durumda kalmış. Yeni AAT İPA
kapsamında 2012 yılı itibariyle
yürütülmekdir. İhale aşamasına
gelinmiş.
Mevcut debi ve kirlilik yükünü
kaldıramamaktadır.Tesis üniteleri
boyutları projedeki boyutlardan
küçük olarak yapılmıştır.
Bakım, onarım işleri yapılarak
işletmeye alınmıştır.
Açıklama
63
GÜNEYSINIR
HÜYÜK
ILGIN
KADINHANI
KONYA
KULU
KULU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SEYDİŞEHİR
TUZLUKÇU
YUNAK
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
23.110
8.543
750
5.000
2.000
52.000
1.000.000
28.735
2.500
26.200
AKTİF
AKTİF
İHALE
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
ÇALIŞTIRILMIYOR
İNŞAAT
AKTİF
2015
2014
2007
1997
1997
29.09.2006
2008
2010
2001
1980
2009
Biyolojik
Biyolojik
Biyolojik
İnfiltrasyon
Biyolojik
Biyolojik
Doğal Arıtma
(Yapay Sulak Alan)
Biyolojik
İleri Arıtma
Doğal Arıtma
(Stabilizasyon
Havuzu)
Doğal Arıtma
(Stabilizasyon
Havuzu)
Biyolojik
Doğal Arıtma
(Stabilizasyon
Havuzu)
2.000
547
65
300
300
15.000
200.000
4.009
2.600
300
2.096
6000
170.000
İller Bankası
İller Bankası
İPA
Koski
Koski
Koski
İller Bankası
2015
Sakarya
Akarçay
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Konya Kapalı
Havzası
Sakarya
Sakarya
Konya Kapalı
Havzası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tip
Proje
İller Bankası
Konya Kapalı
Havzası
İller Bankası
Yapım ve müşavirlik ihaleleri
yapıldı.
Tadilat işleri yapılarak işletmeye
alınacaktır.
Bakım, onarım işleri yapılarak
işletmeye alınmıştır.
64
65
PERFORMANS BİLGİLERİ
A – STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER
ÖNCELEKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
STRATEJİK AMAÇ 1
DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK
STRATEJİK AMAÇ 2
SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST
DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.
STRATEJİK AMAÇ 3
SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI
AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK.
STRATEJİK AMAÇ 4
SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK.
STRATEJİK AMAÇ 5
PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK.
STRATEJİK AMAÇ 6
SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 7
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 8
MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 9
İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE HİZMETLERİNİN
SAĞLANMASINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR.
STRATEJİK AMAÇ 10
6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER
NOKTADA SU VE KANAL HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI.
66
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
STRATEJİK AMAÇ 1
DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK
Stratejik Hedef 1.1
Konya Merkez Kanalizasyon İhtiyacının Karşılanması.
Stratejik Hedef 1.2
2015 Yılından itibaren Konya merkez içme suyu ihtiyacının
büyük bölümünü karşılayacak Bağbaşı Barajı ile ileriki yıllarda
yine aynı amaçla kullanılacak Bozkır ve Avşar Baraj Havzalarında
Koruma Bantları oluşturularak 5 yıl içerisinde gerekli tedbirleri
Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin
korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.
Stratejik Hedef 1.3
Stratejik Hedef 1.4
Stratejik Hedef 1.5
Stratejik Hedef 1.6
Stratejik Hedef 1.7
Stratejik Hedef 1.8
Stratejik Hedef 1.9
Stratejik Hedef 1.10
Stratejik Hedef 1.11
Stratejik Hedef 1.12
Stratejik Hedef 1.13
Stratejik Hedef 1.14
Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet
alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin
yapılması.
Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla
mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması.
Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı
yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için
yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerinin temizlenmesi.
Yeşil alanlarının geri dönüşüm suyu ( mor şebeke) ile sulanması.
Atıksu arıtma tesisi ,terfi merkezi, fosseptik projelerinin
yaptırılması. Çevre sağlığının korunması ve kirliliğin önlenmesi
Taşkın kanalı, dere, drenaj kanalları ıslah proje çalışmalarının
yapılması Çevre kirliliğinin önlenmesi, park bahçe çalışmaları ve
yağmursuyu taşkınlarının önlenmesi
Sulama suyu şebeke yapım işi.
Yağmur sularını kontrol altına almak için açık kanal yapılması.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.
Konya Merkez, taşra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan
kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve
kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern
mimari yapılarla yenilenmesi.
Kurumumuzun artan enerji ihtiyacını karşılamak için en uygun
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Kurumun sorumluluk
alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılarak en uygun
olanlarını tespit ederek bu konuda çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 1.15
Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş
makineleri kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler
ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı.
Stratejik Hedef 1.16
Hurda ambarının yeni yerine taşınmasının sağlatılması.
67
STRATEJİK AMAÇ 2.
Stratejik Hedef 2.1
SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ
ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.
Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması.
Stratejik Hedef 2.2
Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi
Stratejik Hedef 2.3
İl merkezi dışında bulunan 28 ilçe ile bunlara bağlı mahallelere tatlısu
çeşmelerinin yapılması.
Stratejik Hedef 2.4
Su Kalitesi ve Gıda Güvenliği şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili
çalışan birimlere katkı sağlamak amacıyla
on-line kalite izleme
sistemi kurulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.5
Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün,
yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.
Stratejik Hedef 2.6
AB projeleri, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. Kuruluşların
hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak.
Kurumsal performansımızın arttırılması yönünde çalışanlarımızın
motivasyon, aidiyet, proje üretme kapasitelerinin geliştirilmesi Ar-Ge
çalışmalarına katılımlarını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.7
Stratejik Hedef 2.8
Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebiyle, su ve kanal işlerinde
gelişen teknolojiden faydalanarak ,halkımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde
hizmet verebilmek için Araç ve iş makinelerin alınması.
Stratejik Hedef 2.9
Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale
getirilecektir.
Stratejik Hedef 2.10
Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini
sağlamak.
Stratejik Hedef 2.11
Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.12
Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesini
sağlamak.
Stratejik Hedef 2.13
ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.14
Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.15
Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde
giderilen arıza işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için çalışmalar
yapmak.
Stratejik Hedef 2.16
Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalışma yapmak.
Stratejik Hedef 2.17
Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının
genişletilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.18
Yeni Çağrı Merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının kurulması.
Stratejik Hedef 2.19
Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek.
Stratejik Hedef 2.20
Network altyapısının yenilenmesi ve yeni lisans alımlarını sağlamak.
68
Stratejik Hedef 2.21
Statejik Hedef 2.22
Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah
çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin
temizlenmesi.
Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi.
Statejik Hedef 2.23
İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması,
uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde
çözümlenmesi.
Statejik Hedef 2.24
İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerini
etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak.
Statejik Hedef 2.25
İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde
ulaştırılması.
Statejik Hedef 2.26
Altınapa Baraj Gölünden alınan suyun kalitesinin artırılması.
Statejik Hedef 2.27
Genel Müdürlük Hizmet Binası için uygun bir yer seçimi ve Projesinin
uygulamasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 3.
SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE
KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA
HALKI BİLİNÇLENDİRMEK
Stratejik Hedef 3.1
Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak
Stratejik Hedef 3.2
Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak
Stratejik Hedef 3.3
Konya Şehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki
arızadan sayaç değiştirme oranını azaltmak.
Stratejik Hedef 3.4
Ekonomik ömrünü doldurmuş
değiştirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.5
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.
Stratejik Hedef 3.6
Konya Şehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan,
ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç
takılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 3.7
Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan
yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.8
Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği
bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.
Stratejik Hedef 3.9
Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla
okullarda öğrencilere “Suyu Bilinçli Kullanma” eğitim semineri
verilmesi.
su
sayaçlarının
yenileriyle
69
STRATEJİK AMAÇ 4
Stratejik Hedef 4.1
SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI
ARTIRMAK
Su ve Atıksu tahakkuk oranını % 5 artırmak.
Stratejik Hedef 4.2
Su ve Atık su tahsilat oranını % 5 oranında artırmak
Stratejik Hedef 4.3
Tahsilat işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulamasını
sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 5
PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE
MOTİVASYONUNU ARTIRMAK.
Stratejik Hedef 5.1
Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için yönetim sistemlerinin
etkinleştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması. Yönetim sistemlerine
ait programda yer alan “Cihaz yönetim sistemi modülü, İç müşteri
şikayetleri modülü, Aksiyon modülü, İSG risk değerlendirme modülü
ve Çevre boyutları ve etkileri modüllerinin ilgili birimlere eğitimlerinin
verilerek etkinleştirilmesinin sağlanması.
Kalite yönetim sistemi kapsamında merkez birimlerinde proses
yönetimine geçilmesi.
Stratejik Hedef 5.2
Stratejik Hedef 5.3
Stratejik Hedef 5.4
Stratejik Hedef 5.5
Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili
2015-2016-2017-2018-2019 yıllarında en az birer eğitim faaliyeti
gerçekleştirmek.
Personelin eğitimini sağlamak; kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu
Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alarak,
kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.
Stratejik Hedef 5.6
Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla
sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
Stratejik Hedef 5.7
Sayaç teknolojileri konusundaki gelişmeleri izleyerek, ilgili kurum ve
kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 6
SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ
VE İYİLEŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 6.1
Konya merkez kanalizasyon sistemini ıslah projesi yapılarak ve 2050
yılı projeksiyonunun görülmesi
Stratejik Hedef 6.2
Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilerek
kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması.
Stratejik Hedef 6.3
Konya Merkezde Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi.
Stratejik Hedef 6.4
Konya Merkez Su Şebeke Islah İşi
Stratejik Hedef 6.5
Yeni açılan cadde ve sokaklarda su şebekesinin yapılması
Stratejik Hedef 6.6
Yeni açılan kuyu ve depoların. terfi ve isale hatlarının yapılması
70
STRATEJİK AMAÇ 7
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ
GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 7.1
Beş yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon şebekesinin
%50'sinin sayısallaştırılması
Stratejik Hedef 7.2
Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanacak verilerin
aktarılacağı veritabanı programının satın alınması
Stratejik Hedef 7.3
Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanan Verilerin Akıllı
Veriye Dönüştürülmesi
STRATEJİK AMAÇ 8
MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 8.1
Mavi Tünelden Konya Şehir Merkezine İçme ve Kullanma Suyu
Verilmesi
Stratejik Hedef 8.2
İçme suyu projesine uygun olarak oluşturulan basınç bölgelerine yeterli
suyu ulaştırmak
Stratejik Hedef 8.3
Konya Şehir Merkezine içme suyu temin edilen kuyuların büyük bir
kısmının devre dışı bırakılarak suyun tamamının Arıtma Tesislerinden
karşılanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 8.4
Mavi Tünel İsale ve Terfi Hatları İşlerinin yapılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 9
İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE
HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA MALİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR.
Stratejik Hedef 9.1
İçme Suyu ve Kanalizasyon Tarifelerinin Güncellenmesi
STRATEJİK AMAÇ 10
6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI
İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL
HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI.
Stratejik Hedef 10.1
İlçe ve mahallelerde kaliteli içme suyunun temini ve dağıtım hususunda
çalışma yapılması (6360 sayılı kanun gereği)
Stratejik Hedef 10.2
28 ilçede KOSKİ hizmet binalarının yaptırılması
Stratejik Hedef 10.3
6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemize 2015 yılı
içerisinde 5 bölge ambarlarının kurulması,2016 yılı içerisinde 4 bölge
ambarının kurulması,2017 yılında 3 bölge ambarının kurulması, 2018
yılında 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep
ambarlarının kurulması, 2019 yılında kalan 6 üst bölgenin
temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının
kurulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 10.4
Stratejik Hedef 10.5
6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde,
abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek.
6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde
sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için
gerekli çalışmalar yapmak
200.000,00
Kauçuk ve plastik ürün alımları
Araç ve makine parkının kapasitesi geniĢletilmesi ve
araç ile iĢ makinalarının modernize edilmesi.
Sıhhi tesisat giderleri( galvanizli boru ile ek parçaları,
hırdavat malzemesi, alt temel dolgu ile filler dolgu
malzemesi alımı ve rögar kapağı alımı.)
Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik
geliĢmelere uygun hale getirilerek daha faal çalıĢması
sağlanacaktır.
Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine
geçilmesi iĢlemi yapılacaktır.
200.000,00
Metal ürünleri alımları
7 adet
250 adet
30.000.000,00
12.000.000,00
4.000.000,00
100 TON
100 TON
30.505.000,00
2016 – Birim
YIL
2016-TL
76.905.000,00
46.400.000,00
Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek
değerlendirilmesi.
Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak malzemeler
alınacaktır.
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK
ĠHTĠYACI
AÇIKLAMA
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Ekonomik ömrünü doldurmuĢ ve verimli olmayan araç
ve iĢ makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç
fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satıĢı ile
gelir sağlanması.
DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı : 2016
B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
71
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
Stratejik Hedef 1.15
PROJELER
%
STRATEJĠK AMAÇ
Stratejik Hedef 1.1
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2016 – Adet/ %
2016 – TL
Hurda malzemelerin satıĢı ile gelir sağlanması.
100 Ton
2016 yılında 100 ton hurda malzeme satıĢı yapılarak gelir elde edilmesi sağlanacaktır.
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
2016 yılında Su ve kanalizasyon hattının
4.000.000,00
geniĢletilmesinde ve yenilenmesinde
kullanılacak malzeme temin edilecektir.
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 – TL
2016 yılında Su ve kanalizasyon hattının
geniĢletilmesinde ve yenilenmesinde
4.000.000,00
kullanılacak malzeme temin edilecektir.
Ekonomik ömrünü doldurmuĢ ve verimli olmayan araç ve iĢ makineleri , kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası
malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satıĢı.
1.15.1 Ekonomik ömrünü doldurmuĢ ve verimli olmayan araç ve iĢ makineleri , kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası
malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satıĢı.
HEDEFLER
AMBARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.15.1 Ekonomik ömrünü doldurmuĢ ve verimli olmayan araç ve iĢ makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç
fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satıĢı ile gelir sağlanması.
Bütçede ön görülen ödenek miktarı kadar
AÇIKLAMA
HEDEFLER
MALZEME ĠKMAL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1 Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak rögar kapağı alınacaktır.
1. DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK
Konya Merkez Kanalizasyon Ġhtiyacının KarĢılanması.
1.1.1 Su ve kanalizasyon hattının geniĢletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi
72
Stratejik Hedef 2.2
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
STRATEJĠK AMAÇ
PROJELER
%
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
2016 – Adet/ %
2016 – TL
2016 – TL
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
MALZEME ĠKMAL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniĢletilmesi için malzeme ikmali (Metal ürünleri alımları)
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
HEDEFLER
Hurda ambarında biriken pik malzemelerin, pik
100 Ton
kapak karĢılığı takas edilmesi
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 – TL
Hurda ambarında biriken pik hurdalarını, pik
100 Ton
kapak karĢılığı takas edilmesi
2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK
ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi
2.2.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniĢletilmesi için metal ürünleri alımları
AÇIKLAMA
AMBARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.15.2 Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek değerlendirilmesi.
Hurda ambarında biriken 100 ton pik malzemelerin, pik kapak karĢılığı takas edilmesi
HEDEFLER
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
Ekonomik ömrünü doldurmuĢ ve verimli
100 Ton
olmayan araç ve iĢ makineleri ile kullanılacak
yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile
hurda malzemelerin satıĢı ile gelir sağlanması.
1.15.2 Hurda ambarında pik malzemelerin, pik kapak karĢılığı takas edilmesi
73
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
Stratejik Hedef 2.5
PROJELER
%
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
%
2016 – Adet/ %
2016 – TL
200.000,00
2016 – TL
200.000,00
Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
30.000.000,00
2016 – TL
Su ve kanalizasyon tesisi yenilenmesi ve
200.000,00
geniĢletilmesinde kauçuk ve plastik ürün alımı
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 – TL
Su ve kanalizasyon tesisi yenilenmesi ve
200.000,00
geniĢletilmesinde kauçuk ve plastik ürün ikmali
Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluĢan ihtiyaçları karĢılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin
kurumumuza kazandırılması.
2.5.1 Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (galvanizli boru ile ek parçaları, hırdavat malzemesi, alt temel dolgu ve
filler dolgu malzemesi alımı ve rögar kapağı alımı.)
HEDEFLER
MALZEME ĠKMAL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.5.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniĢletilmesi için malzeme ikmali
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
AÇIKLAMA
HEDEFLER
MALZEME ĠKMAL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.2 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniĢletilmesi için kauçuk ve plastik ürün ikmali.
Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve
geniĢletilmesinde metal ürünleri alımı
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve
geniĢletilmesinde metal ürünleri ikmali.
2.2.2 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniĢletilmesi için kauçuk ve plastik ürün alımları
74
PERFORMANS
HEDEF
Stratejik Hedef 10.3
PROJELER
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
Stratejik Hedef 2.8
PROJELER
2016 yılında araç ve makina parkının kapasitesi
12.000.000,00
geniĢletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim
alınamayan araç ve iĢ makinaları yenilenerek
modernize edilecektir.
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 – TL
2016 yılında araç ve makina parkının kapasitesi
geniĢletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim
12.000.000,00
alınamayan araç ve iĢ makinaları yenilenerek
modernize edilecektir.
6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemize 2015 yılı içerisinde 5 bölge ambarlarının kurulması,2016 yılı
içerisinde 4 bölge ambarının kurulması,2017 yılında 3 bölge ambarının kurulması, 2018 yılında 6 üst bölgenin
temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulması, 2019 yılında kalan 6 üst bölgenin
temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulmasını sağlamak.
10.3.1 6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemizden yoğunluğu olan 7 bölgeye ambarlarının kurulması ve
barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
HEDEFLER
ATÖLYE VE TAMĠRHANE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.8.1 Yeni araç ve iĢ makinaları alınması.
11 adet kazıcı yükleyici iĢ makinası, 15 adet kamyon (damperli), 9 adet kamyon (ekip aracı), 8 adet kombine kanal
temizleme aracı, 1 adet kamyon (su tankerli) , 2 adet kamyon (vinçli araç) , 1 adet kamyon (kovalı araç), 3 adet
ekskavatör iĢ makinası ve 1 adet tır çekici satın alınacaktır.
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
geniĢletilmesinde malzeme alımı
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 – TL
Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve
30.000.000,00
geniĢletilmesinde malzeme ikmali
Hizmet sınırlarımızın geniĢlemesi sebebiyle, su ve kanal iĢlerinde geliĢen teknolojiden faydalanarak ,halkımıza
kaliteli ve hızlı bir Ģekilde hizmet verebilmek için Araç ve iĢ makinelerin alınması.
2.8.1 Araç ve makina parkının kapasitesi geniĢletilmesi ve araç ile iĢ makinalarının modernize edilmesi.
75
PROJELER
%
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
%
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2016 – TL
Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot
sistemine geçilmesi iĢlemi yapılacaktır.
PROJE ADI
Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot
sistemine geçilmesi iĢlemi yapılacaktır.
2016 – Adet/ %
7 adet
7 adet
2016 – TL
2016 yılında 12 Bölgenin 7 adedine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi iĢlemi yapılacaktır.
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik
250 adet
geliĢmelere uygun hale getirilerek daha faal
çalıĢması sağlanacaktır.
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 – TL
Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik
250 adet
geliĢmelere uygun hale getirilerek daha faal
çalıĢması sağlanacaktır.
10.3.2 6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemizden yoğunluğu olan 7 bölgeye ambarlarının kurulması ve
barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
HEDEFLER
AMBARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10.3.2 Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi iĢlemi yapılacaktır.
250 adet aracın takip ve yönlendirme sistemi geliĢtirilmesi gerçekleĢtirilecektir.
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
HEDEFLER
ATÖLYE VE TAMĠRHANE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10.3.1 Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik geliĢmelere uygun hale getirilerek daha faal çalıĢması sağlanacaktır.
76
57.500,00
115.000,00
Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi
Mera arazilerine yapılacak tesis, Ģebeke vb. yatırımlar için ot ve diğer bedellerin
ödenmesi
115.000,00
25.000,00
Ġçmesuyu Arıtma Projelerinin yaptırılması
Hizmet alanında Ġdarenin ihtiyaç duyduğu depo ve terfi binası projelerinin
yaptırılması
69.000,00
115.000,00
Konya’nın içme kullanma suyu revize projenin yaptırılması
Ġdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması
12.000.000,00
345.000,00
Ġdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaĢtırma yapılması
Su Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri
500.000,00
Ġdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması
Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması
11.500,00
2016 – TL
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
AÇIKLAMA
2.250.000,00
38.355.500,00
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
40.605.500,00
2016-TL
YIL
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
PLAN PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PLAN PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı : 2016
77
PERFORMENS HEDEF
STRATEJĠK AMAÇ
Stratejik Hedef 1.4
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Etüt ve proje çalıĢmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması
Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması
Proje çalıĢmaları için yazılım programlarının alınması
500.000,00
Laboratuvar için kimyasal madde alınması
1. DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK
Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız
içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
1.4.1 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması
1.000.000,00
230.000,00
Ġlçelerin su ve kanalizasyon Ģebeke altlıklarının sayısallaĢtırılması
Laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması
500.000,00
Kurum bünyesinde araĢtırma, geliĢtirme ve fizibilite çalıĢmalarının
yapılması/yaptırılması
20.000.000,00
300.000,00
Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması
Kanalizasyon Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri
200.000,00
Dere, TaĢkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması
600.000,00
500.000,00
200.000,00
400.000,00
Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması
Havzalarda altyapı çalıĢmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalıĢmaları
yaptırılması
Konya Merkez Ġlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite raporunun
yaptırılması
Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı
projelerinin yaptırılması
172.500,00
ġebeke döĢemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi
78
Stratejik Hedef 2.1
PERFORMENS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
STRATEJĠK AMAÇ 2.
PERFORMENS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
Stratejik Hedef 1.9
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması
2.1.1 Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
200.000,00
PROJE ADI
2016- TL
Dere, TaĢkın Kanalı, Drenaj Kanalı Islah Projelerinin yaptırılması
200.000,00
SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE
ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
2016- TL
300.000,00
2016- TL
300.000,00
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Yaptırılması
TaĢkın kanalı, dere, drenaj kanalları ıslah proje çalıĢmalarının yapılması
Çevre kirliliğinin önlenmesi, park bahçe çalıĢmaları ve yağmursuyu
taĢkınlarının önlenmesi
1.9.1 Dere, TaĢkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.9.1 Dere TaĢkın kanalı Drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması
2016 yılında dere taĢkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması
AÇIKLAMA
2016- TL
AÇIKLAMA
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.1 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması
2016 yılında Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Yaptırılması
79
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
Stratejik Hedef 2.5
Stratejik Hedef 2.2
PERFORMENS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
AÇIKLAMA
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
PROJE ADI
500.000,00
2016 – TL
2016 – TL
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
200.000,00
PROJE ADI
2016- TL
Etüt ve Proje ÇalıĢmaları Kapsamında Tescil ve Tahsislerin Yaptırılması
200.000,00
Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluĢan ihtiyaçları karĢılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi
teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.
2.5.1 Kurum bünyesinde araĢtırma, geliĢtirme ve fizibilite çalıĢmalarının yapılması/yaptırılması
HEDEFLER
AR-GE VE KALĠTE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.5.1 AraĢtırma, geliĢtirme ve fizibilite çalıĢmaları yapılması/ yaptırılması
2016 yılında araĢtırma, geliĢtirme ve fizibilite çalıĢmalarına devam edilecektir
2016- TL
100.000,00
2016- TL
100.000,00
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Ölçme aletleri ve donanımların alınması
GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi
2.2.1 Etüt ve proje çalıĢmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.1 Etüt ve Proje çalıĢmalarında tescil ve tahsislerin yaptırılması
2016 yılında Etüt ve Projelerin Tescil ve Tahsislerinin yaptırılması
AÇIKLAMA
2016- TL
AÇIKLAMA
2.1.1 Ölçme aletleri ve donanımların alınması
2016 yılında Ġhtiyaç duyulan Ölçme aletlerinin alınması
80
PERFORMANS HEDEF
Stratejik Hedef 2.27
2016 yılında laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
500.000,00
2016 – TL
500.000,00
2016 – TL
500.000,00
2.27.1 Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması
2016 – TL
AÇIKLAMA
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
1.000.000,00
PROJE ADI
2016 – TL
2016 yılında laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması
1.000.000,00
Genel Müdürlük Hizmet Binası için uygun bir yer seçimi ve Projesinin uygulamasını sağlamak.
2.25.2 Laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması
HEDEFLER
AR-GE, KALĠTE ve LABORATUVAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.25.2 Laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması
AÇIKLAMA
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
PROJE ADI
2016 yılında laboratuvarın ihtiyacı olan kimyasalların alınması
2016 yılında laboratuvarın ihtiyacı olan kimyasalların alınması
Tüm ar-ge faaliyetleri
Ġçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde ulaĢtırılması.
2.25.1 Laboratuvar kimyasal madde alınması
HEDEFLER
AR-GE, KALĠTE ve LABORATUVAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.25.1 Laboratuvar için kimyasal madde alınması
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
Statejik Hedef 2.25
81
2.27.3 Ġdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaĢtırma yapılması.
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.3 Ġhtiyaç duyulan yerlerin kamulaĢtırılması
2016 yılında kamulaĢtırma yapmak
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
500.000,00
2016 – TL
500.000,00
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
PROJE ADI
Diğer proje yapım iĢleri
PERFORMANS HEDEF
2016 – TL
2016 yılında ihtiyaç duyulan alanlara su kanal depo bina vb. projeleri yapılacaktır
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
AÇIKLAMA
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.2 Proje Çizimi
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
2.27.2 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması
11.500,00
2016 – TL
11.500,00
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
PROJE ADI
Genel Müdürlük binası için proje yaptırılması
PERFORMANS HEDEF
2016 – TL
AÇIKLAMA
2016 yılında Genel Müdürlük binası için projesinin tamamlanması
2.27.1 Proje Çizimi
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
82
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
FAALĠYET
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
2016-TL
115.000,00
2016-TL
115.000,00
2016 yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar
PROJE ADI
Su deposu ve terfi hatları zemin etüdü yapılması
2.27.6 Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması
HEDEFLER
12.000.000,00
2016- TL
12.000.000,00
AÇIKLAMA
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar
PROJE ADI
Asfalt bozma bedeli
2.27.5 Ġdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.5 Ġhtiyaç duyulan su depoları ve terfi hatlarının yapımı için zemin etütlerinin
yaptırılması
2016 yılında su depoları ve terfi hatları için zemin etüdü yaptırılması
2016- TL
345.000,00
2016 – TL
345.000,00
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
PROJE ADI
Ġhtiyaç duyulan yerlerin kamulaĢtırma yapılması
2.27.4 Su Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.4 ġebeke çalıĢmaları sırasında oluĢan asfalt bozma bedellerinin ödenmesi
2016 yılında asfalt bozma bedellerinin ödenmesi
AÇIKLAMA
2016 – TL
AÇIKLAMA
83
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
69.000,00
2016-TL
69.000,00
2016-TL
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
PROJE ADI
Ġçme kullanma suyu revize projesi
2.27.7 Ġçme suyu arıtma projelerinin yaptırılması
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.7 Ġçme suyu rıtma projelerinin yaptırılması
2016 yılında arıtma tesisi projelerinin yaptırılması
AÇIKLAMA
2016-YILI
115.000,00
2016-TL
115.000,00
AÇIKLAMA
2016 yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar.
PROJE ADI
Depo ve Terfi binası projesi
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
25.000.00
PROJE ADI
2016-TL
Arıtma Tesisi Projesi
25.000.00
2.27.8 Hizmet alanında idarenin ihtiyaç duyduğu depo ve terfi binası projelerinin yaptırılması
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.8 Depo ve terfi binalarının projelerinin yaptırılması
2016 yılında depo ve terfi binaları için proje yaptırılması
2016- TL
AÇIKLAMA
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.6 Konya’nın içme kullanma suyu revize projesi yapılacaktır
2016 yılında proje çizimleri yapılacaktır.
84
TANIMLAR
PERFORMENS HEDEF
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
FAALĠYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMENS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
PERFORMENS HEDEF
200.000,00
2016- TL
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Havzalarda altyapı çalıĢmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalıĢmaları
yapılması
2.27.10 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı
projelerinin yaptırılması
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.10 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerin
yaptırılması
2016 yılında Kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması
600.000,00
2016- TL
600.000,00
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Ġdarenin Ġhtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve foseptik yapısı
projelerinin yaptırılması
HEDEFLER
2.27.11 Kanalizasyon Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri
2016- TL
AÇIKLAMA
200.000,00
2016- TL
AÇIKLAMA
2.27.9 Havzalarda altyapı çalıĢmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje
çalıĢmaları yaptırılması
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.9 Havzalarda altyapı ve kirliliğin önlenesi için proje yapmak
2016 yılında havzalarda altyapı ve kirliliğn önlenmesine yönelik projeler yapmak
85
Stratejik Hedef 6.3
PERFORMENS HEDEF
TANIMLAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMENS HEDEF
Stratejik Hedef 6.1
STRATEJĠK AMAÇ 6
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
2016- TL
500.000,00
2016- TL
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Konya Merkez Ġlçeleri Kanalizasyon ıslah projesi 2050 fizibilite raporunun
yaptırılması
Konya Merkezde Kanalizasyon ġebekelerinin Yenilenmesi.
6.3.1 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması
HEDEFLER
500.000,00
2016- TL
AÇIKLAMA
Konya merkez kanalizasyon sistemini ıslah projesi yapılarak ve 2050 yılı
projeksiyonunun görülmesi
6.1.1 Konya Merkez Ġlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite
raporunun yaptırılması
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1 Konya merkez ilçe kanalizasyon ıslah proje ve 2050 fizibilite raporunun
yaptırılması
2016 yılında Konya Merkez ilçelerde kanal ıslah proje ve 2050 fizibilite
raporunun yapılması
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
20.000.000,00
PROJE ADI
2016- TL
Kanalizasyon asfalt bozma bedellerinin ödenmesi
20.000.000,00
SU VE KANALĠZASYON ALTYAPI ġEBEKELERĠNĠN TESĠSĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
AÇIKLAMA
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.27.11 Kanalizasyon asfalt bozma bedellerinin ödenmesi
2016 yılı kanalizasyon asfalt bozma bedellerinin ödenmesi
86
400.000,00
2016- TL
400.000,00
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması
Konya Merkez Su ġebeke Islah ĠĢi
57.500,00
Orman izni
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6.4.2 Mera arazilerine yapılacak içmesuyu yatırımları için ot ve diğer bedellerin
ödenmesi
2016 yılında mera arazilerine ot ve diğer bedellerin ödenmesi
AÇIKLAMA
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMENS
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
2016-TL
2016-TL
PROJE ADI
PROJELER
6.4.2 Mera arazilerine yapılacak içmesuyu yatırımları için ot ve diğer bedellerin ödenmesi
57.500.00
2016 yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar
PERFORMANS HEDEF
2016-TL
AÇIKLAMA
6.4.1 Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6.4.1 Orman izin bedellerinin düzenlenmesi
2016 yılında Orman izin bedellerinin ödenmesi
2016- TL
AÇIKLAMA
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.1 Proje Çizimi
2016 yılında ihtiyaç duyulan kanal projelerinin yapılması
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
Stratejik Hedef 6.4
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
87
7.1.1 Ġlçelerin su ve kanalizasyon Ģebeke altlıklarının sayısallaĢtırılması
Stratejik Hedef 7.1
PERFORMANS HEDEF
PERFORMANS
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
AÇIKLAMA
2016 yılında kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon Ģebeke altlıkların sayısallaĢtırması
2016 – TL
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ – KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.1 Kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon Ģebeke altlıkların sayısallaĢtırma iĢinin yapılması /
yaptırılması
HEDEFLER
BeĢ yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon Ģebekesinin %50'sinin sayısallaĢtırılması
STRATEJĠK AMAÇ 7
TANIMLAR
172.500,00
2016-TL
172.500,00
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Ġçme suyu Ģebeke hatlarında meydana gelen hasarların ödenmesi
ALTYAPI BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN KURULMASI ve SÜREKLĠ GELĠġTĠRĠLMESĠ
115.000,00
2016-TL
115.000,00
2016-TL
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar
PROJE ADI
Mera arazileri ot ve diğer bedellerin ödenmesi
6.4.3 ġebeke döĢemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi
HEDEFLER
SU PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6.4.3 Ġçme suyu Ģebeke döĢemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi
2016 yılı Ġçme suyu Ģebeke döĢemelerinde meydana gelebilecek hasarların
ödenmesi
AÇIKLAMA
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMENS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
%
PROJELER
GÖSTERGELERĠ
88
PERFORMENS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PROJELER
Stratejik Hedef 7.2
%
PROJELER
GÖSTERGELERĠ
2016- TL
100.000,00
2016- TL
100.000,00
2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.
PROJE ADI
Proje ÇalıĢmaları Ġçin Yazılım Programlarının alınması
230.000,00
2016 – TL
230.000,00
AÇIKLAMA
2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
PROJE ADI
Kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon Ģebeke altlıkların sayısallaĢtırma iĢi
Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanacak verilerin aktarılacağı
veritabanı programının satın alınması
7.2.1 Proje çalıĢmaları için yazılım programlarının alınması
HEDEFLER
KANAL PLAN PROJE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.1 Proje çalıĢmaları için yazılım programlarının alınması
2016 yılında Ġhtiyaç duyulan proje yazılım programlarının alınması
89
1.7.1 Yıllık 5.000,00 mt geri dönüĢüm Ģebeke hattının yapılması
2016 yılında 5.000,00 mt ,2017 yılında 5.000,00 mt., 2018 yılında 5.000,00 mt. 2019 yılında 5.000,00 mt.,
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
SU YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
HEDEF
YeĢil alanlarının geri dönüĢüm suyu ( mor Ģebeke) ile sulanması
1.7.1 YeĢil alanların geri dönüĢüm suyu ile sulanması
Stratejik Hedef 1.7
PERFORMANS
DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK
1.
STRATEJĠK AMAÇ
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
2016 – Birim
500.000,00
DĠĞER FAALĠYET VE PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK
AÇIKLAMA
221.000.000,00
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
ĠHTĠYACI
221.500.000,00
2016-TL
YIL
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı : 2016
90
PROJELER
Adet
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
PROJE ADI
çaplarda kanalizasyon Ģebekesi döĢenmesi
Nüfus yoğunluğuna ve kullanım yerine göre farklı
2016– Adet/ %
600.000,00 mt
2016– Adet/ %
2016– TL
91.000.000,00
2016– TL
2016yılında 600.000,00 mt. 2017yılında 600.000,00mt 2018yılında 600.000,00 mt 2019yılında 600.000,00 mt
PERFORMANS
AÇIKLAMA
Yıllık 600.000,00 mt yeni kanalizasyon Ģebekesi döĢenmesi
FAALĠYET
ÖLÇÜTÜ
KANAL YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
HEDEFLER
1.8.1 Kontrolsüz pis su atılımını engellemek ve tüm atıksunun mansaba iletilmesi
PERFORMANS
HEDEF
Atıksu arıtma tesisi , terfi merkezi, fosseptik projelerinin yaptırılması. Çevre sağlığının korunması ve kirliliğin
önlenmesi
2016 – Birim
AÇIKLAMA
2016 – TL
1.000.000,00
2016 – TL
Stratejik Hedef 1.8
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
2016 – Adet/ %
-
PROJE ADI
PROJELER
5.000,00 mt-
2016– Adet/ %
YeĢil alanların geri dönüĢüm suyu ile sulanması
YeĢil alanların geri dönüĢüm suyu ile sulanması
AÇIKLAMA
Adet
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
91
FAALĠYET
MÜDÜRLÜK
HEDEFLER
2016 – TL
2.000.000,00
2016 – TL
kanalları ve dere ıslahı yapılması
1.11.1 Konya Ģehrini yağmur suyu taĢkınlarına karĢı korunması için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaĢtırma
ĠNġAAT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yağmur sularını kontrol altına almak için açık kanal yapılması
Stratejik Hedef 1.11
2016 – Adet/ %
PROJE ADI
2.000,00 mt-
2016 – Adet/ %
PROJELER
AÇIKLAMA
Çay suları ile ekili arazilerin sulanması
TANIMLAR
2016 – Birim
91.000.000,00
2016 yılında 4.000,00 mt., 2017 yılında 4.000,00 mt., 2018 yılında 4.000,00 mt., 2019 yılında 4.000,00 mt.
1.10.1 Çay suları için 4.000,00 mt. hat yapılması.
HEDEFLER
600.000,00 mt
Adet
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
FAALĠYET
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
SU YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.10.1 Çay suları için 4.000,00 mt. hat yapılması.
PERFORMANS
HEDEF
Sulama suyu Ģebeke yapım iĢi
AÇIKLAMA
Stratejik Hedef 1.10
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
Konya Merkezde Kanalizasyon döĢeme inĢaatı
92
ĠNġAAT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.25.1 çeĢitli inĢaat iĢlerinin ve su depolarının yapılması
Yıllık yapımı hedeflenen çeĢitli inĢaat iĢlerinin ve su depolarının tamamının yapılması
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
HEDEFLER
ve su depolarının projesine uygun zamanında ve emniyetli bir Ģekilde bitirilmesi.
HEDEF
TANIMLAR
Ġçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde ulaĢtırılması.
2.25.1 Ġçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde ulaĢtırılması. Yapılması Ġstenilen, çeĢitli inĢaat iĢlerinin
12.000.000,00
%100
Stratejik Hedef 2.25
PERFORMANS
2016 – TL
2016 – Adet/ %
2016 – Birim
12.000.000,00
2016 – TL
%100
2016 – Adet/ %
STRATEJĠK AMAÇ
2.
Yağmur ve nüfus yoğunluğuna göre yapılması
Ġstenilen yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu
uzaklaĢtırma kanalları ve dere ıslahı yapılması inĢaat
iĢlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir
Ģekilde yapımının tamamlanması
PROJE ADI
Yağmur sularını kontrol altına almak için yağmur
suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaĢtırma
kanalları ve dere ıslahı yapılması
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
uzaklaĢtırma kanalları ve dere ıslahı yapılması
Yıllık yapımı hedeflenen yağmur suyu taĢkınlarına karĢı korunması için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu
Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yaptırılması
yıl içerisinde tamamlanması
SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK
ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
Adet
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
93
6.3.1 Yıllık 20.000,00 mt eski kanalizasyon Ģebekesinin ıslahı
2016 yılında 20.000,00 mt 2017 yılında 20.000,00 mt 2018 yılında 20.000,00 mt 2019 yılında 20.000,00 mt
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
KANAL YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
30.000.000,00
2016– TL
30.000.000,00
2016 – TL
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
HEDEFLER
6.3.1 Eski Ģebekelerin yenilenmesi
PERFORMANS
HEDEF
Konya Merkezde Kanalizasyon ġebekelerinin Yenilenmesi.
2016 – Birim
Stratejik Hedef 6.3
%100
2016– Adet/ %
%100
2016 – Adet/ %
SU VE KANALĠZASYON ALTYAPI ġEBEKELERĠNĠN TESĠSĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
Programa alınan taĢkın koruma kanallarının
yaptırılması
AÇIKLAMA
ÇeĢitli inĢaat iĢlerinin ve su depolarının yapılması
PROJE ADI
bir Ģekilde yapımının tamamlanması
depolarının projesine uygun zamanında ve emniyetli
Yapılması Ġstenilen çeĢitli inĢaat iĢlerinin ve su
AÇIKLAMA
STRATEJĠK AMAÇ 6
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
Adet
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
94
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
2016 yılında 50.000,00 mt., 2017 yılında 50.000,00 mt. 2018 yılında 50.000,00 mt, 2019 yılında 50.000,00 mt.
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
6.4.1 Su ġebekelerinde yıllık 50.000,00 mt eski borunun yeni PE Borularla değiĢtirilmesi
FAALĠYET
3.500.000,00
2016 – TL
3.500.000,00
2016 – TL
SU YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEFLER
2016 – Birim
20.000,00mt
2016 – Adet/ %
20.000,00 mt
2016 – Adet/ %
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
HEDEF
6.4.1
PERFORMANS
Konya merkez su Ģebeke ıslah iĢi
Konya Merkez Su ġebeke Islah ĠĢi
Yeni Kanalizasyon ġebekesi yapılması
AÇIKLAMA
Konya Merkezde Kanalizasyon ıslah inĢaatı
PROJE ADI
tepmesinin önlenmesi
engellemek ve abonelere kullanılmıĢ suyun geri
Eski Ģebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını
AÇIKLAMA
Stratejik Hedef 6.4
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
PROJELER
Adet
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
95
PROJELER
Adet
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
PROJE ADI
su Ģebekesinin yapılması
ve kuyu toplama hatları ile yeni Ģebeke ve ıslahı için
Konya Merkez ve Konya sınırları içinde Ġsale-Terfi
2016 – Adet/ %
400.000,00 mt-
2016 – Adet/ %
2016 – TL
62.000.000,00
2016 – TL
2016 yılında 400.000,00 mt., 2017 yılında 400.000,00 mt. 2018 yılında 400.000,00 mt.2019 yılında 400.000,00 mt.,
PERFORMANS
AÇIKLAMA
6.5.1 Yıllık 400.000,00 mt yeni su Ģebekesinin PE borularla döĢenmesi
FAALĠYET
ÖLÇÜTÜ
SU YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
Ģebeke ve ıslahı için su Ģebekesinin yapılması
HEDEF
2016– Birim
6.5.1 Konya Merkez ve Konya sınırları içinde yeni açılan cadde ve sokaklara Ġsale-terfi ,Kuyu Toplama Hatları, Yeni
-
2016 – TL
10.000.000,00
PERFORMANS
2016 – Adet/ %
50.000,00 mt-
Yeni açılan cadde ve sokaklarda su Ģebekesinin yapılması
AÇIKLAMA
değiĢtirilmesi.
Su Ģebekelerinde eski boruların yeni PE borularla
PROJE ADI
PE borularla değiĢtirilmesi.
Konya Merkezde su Ģebekelerinde eski boruların yeni
Stratejik Hedef 6.5
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
PROJELER
Adet
96
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
PROJELER
Adet
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
AÇIKLAMA
yapılması
Yeni açılan kuyuların, terfi ve isale hatlarının
PROJE ADI
isale hatlarının yapılması
Konya Merkezde Yeni açılan kuyuların, terfi ve
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – Birim
-
10.000,00 mt-
2016– Adet/ %
2016 – TL
6.500.000,00
2016 – TL
2016 yılında 10.000,00 mt., 2017 yılında 10.000,00 mt. 2018 yılında 10.000,00 mt., 2019 yılında 10.000,00 mt.
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
6.6.1 Yıllık 10.000,00 mt kuyu toplama ve isale hattının yapılması
FAALĠYET
2016– Birim
SU YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEFLER
Yeni açılan kuyu ve depoların. terfi ve isale hatlarının yapılması
6.6.1 Konya Merkezde Ġsale ve kuyu toplama hatlarının yapılması
AÇIKLAMA
-
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
HEDEF
Stratejik Hedef 6.6
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
ıslahı için su Ģebekesinin yapılması
Ġsale-Terfi ve kuyu toplama hatları ile yeni Ģebeke ve
97
28 ilçede KOSKĠ hizmet binalarının yaptırılması
HĠZMETLERĠNĠN KESĠNTĠSĠZ SUNULMASI.
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
PROJELER
Adet
Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yaptırılması yıl içerisinde tamamlanması
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Eski Kanalizasyon ġebekesinin ıslahı
Programa alınan TaĢra hizmet binalarının
yaptırılması iĢi
AÇIKLAMA
Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yıl
içerisinde tamamlanması yaptırılması inĢaat iĢi
iĢlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli
bir Ģekilde yapımının tamamlanması
PROJE ADI
2016 – Birim
%100
2016 – Adet/ %
%100
2016 – Adet/ %
10.2.1 Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yaptırılması
FAALĠYET
AÇIKLAMA
ĠNġAAT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
HEDEFLER
3.000.000,00
2016 – TL
3.000.000,00
2016 – TL
6360 SAYILI KANUN GEREĞĠNCE ĠL SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL
PERFORMANS HEDEF 10.2.1 TaĢra hizmet binalarının yaptırılması
Stratejik Hedef 10.2
STRATEJĠK AMAÇ 10
98
18.400.000,00
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
Adet
Adet
Adet
Metre
2016 yılında 6 adet tesise jeneratör temin ve tesisi
yapılması
2016 yılında 150 tesiste telemetri, RTU, telsiz,
radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA
sistemi kurulması
2016 yılında noktada online klor izleme sisteminin
kurulması
2016 yılında 40.000 metre sondaj yapılması
750
150
6
35.000
13
300
200
300
1
2016 – Birim
71.860.000,00
90.260.000,00
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK
ĠHTĠYACI
PERFORMANS
AÇIKLAMA
GÖSTERGELERĠ
Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araĢtırma
Adet
ve ölçüm faaliyetleri
Konya Merkez, ilçe ve mahallelerine kuyu
Adet
kabinlerinin alımı
2016 yılında 200 adet kuyuda soft starter ve frekans
Adet
konvertörü montajı yapılması
2016 yılında 300 adet kuyuda debimetre montajı
Adet
yapılması
2016 yılında 13 adet yatay milli pompanın
Adet
yenilenmesi
YIL
2016-TL
SU TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
SU TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE YILI : 2016
99
2016 – Adet/ %
2016 – TL
1.13.1 2016 yılında 100 kuyu, 2017 yılında 100 kuyu, 2018 yılında 50 kuyu ve 2019 yılında 50 kuyunun yeraltına alınması
veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi
FAALĠYET
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
2019 yılına kadar 400 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi
MEKANĠK VE ELEKTRĠK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
1.13.1 Konya Merkez, taĢra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği
yapmayan ve kullanıĢlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi
Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araĢtırma
ve ölçüm faaliyetleri, prolendirme ve danıĢmanlık
1
750.000,00
ihalesi yapılması
Konya Merkez, taĢra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve
kullanıĢlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi
PROJE ADI
AÇIKLAMA
2019 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80’inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi
Otomasyon ġube Müdürlüğü
1.12.1 2016 yılında gerekli ölçüm ve testlerin sonuçlarına göre yatırım kararı alınması ve Konya Bölgesi RES ihalesine
girilmesi ile, 2016 yılında projelendirilmesi, danıĢmanlık ihalesi yapılması, 2017-2019 yıllarında rüzgar türbinleri montajı
yapılacaktır.
1.12.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
PERFORMANS
HEDEF
Stratejik Hedef 1.13
Adet
PROJELER
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
FAALĠYET
PERFORMANS
HEDEF
MÜDÜRLÜK
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
Stratejik Hedef 1.12
DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK
1.
STRATEJĠK AMAÇ
100
Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması
2.1.1 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması
OTOMASYON ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Hedef 2.1
PERFORMANS
HEDEF
MÜDÜRLÜK
2016 yılında 200 adet kuyuda soft starter ve frekans
konvertörü montajı yapılması
OTOMASYON ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Adet
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
200
2016 – Adet/ %
1.000.000,00
2016 – TL
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
2.1.2 2016-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde bulunan 300 adet kuyuya debimetre
montajı yapılması
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmıĢ kuyulara ve ilçelerimizde bulunan toplam 1500 adet kuyuya debimetre montajı
yapılarak üretim miktarının %95 doğru olarak ölçülmesinin sağlanması
PROJE ADI
PROJELER
FAALĠYET
AÇIKLAMA
2.1.1 2016-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde yolverici ihtiyacı olan 200 kuyuya
softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılması
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmıĢ kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerimizdeki pompalara ve ilçelerimizde
bulunan yolverici ihtiyacı olan 1000 adet kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılarak %5 enerji tasarrufu
sağlanması
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK
ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
900.000,00
STRATEJĠK AMAÇ
300
Konya Merkez, ilçe ve mahallelerine kuyu
kabinlerinin alımı
2016 – TL
Adet
2016 – Adet/ %
PROJE ADI
PROJELER
101
Mekanik ve Elektrik ĠĢleri ġube Müdürlüğü
MÜDÜRLÜK
4.000.000,00
2016 – TL
2016 – Adet/ %
2016 – Metre/ %
PROJE ADI
2016 yılında 40.000 metre sondaj yapılması
PROJELER
Metre
40.000
2016 – Metre/ %
AÇIKLAMA
5.800.000,00
2016 – TL
2016 – TL
2019 yılı sonuna kadar 145.000 metre sondaj yapılarak ihtiyaç olan bölgelerde yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü
tamamlamıĢ kuyuların yenilenmesi
2.2.1 2016 yılında 40.000 metre, 2017 yılında 30.000 metre, 2018 yılında 20.000 metre, 2019 yılında 20.000 metre sondaj
çalıĢması yapılarak yeni kuyu açılması ve mevcut kuyuların yenilenmesi
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
SU TEMĠN VE KAYNAK GELĠġTĠRME ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
500.000,00
2016 – TL
2.2.1 GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi
2016 yılında 13 adet yatay milli pompanın
13
yenilenmesi
GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi
PROJE ADI
AÇIKLAMA
PERFORMANS
HEDEF
Stratejik Hedef 2.2
Adet
PROJELER
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
300
2016 – Adet/ %
2.1.3 2016 yılında 13 adet, 2017 yılında 12 adet, 2018 yılında 11 adet, 2019 yılında 10 adet yatay milli pompanın
yenilenmesi
2019 yılına kadar pompa istasyonlarındaki ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 60 adet yatay milli pompanın, daha verimli yeni
pompalarla değiĢtirilerek arıza, bakım ve enerji maliyetlerinde %10 tasarruf sağlanması
2016 yılında 500 adet kuyuda debimetre montajı
yapılması
Adet
FAALĠYET
PROJE ADI
PROJELER
102
AÇIKLAMA
PROJE ADI
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
Adet
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
FAALĠYET
PERFORMANS
HEDEF
MÜDÜRLÜK
Stratejik Hedef 3.1
STRATEJĠK AMAÇ
Adet
2019 yılının sonu kadar 22 adet pompa istasyonu ve terfi merkezinde elektrik kesintilerinden etkilenmemek için jeneratör
temin ve tesisinin sağlanması
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PROJE ADI
2016 yılında 150 tesiste telemetri, RTU, telsiz,
radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA
sistemi kurulması
AÇIKLAMA
2016 – TL
2.000.000,00
2016 – Adet/ %
150
OTOMASYON ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1 Konya Merkez ve ilçelerimizde SCADA sistemi olmayan; 2016 yılında 150 tesiste, 2017 yılında 200 tesiste, 2018
yılında 200 tesiste, 2019 yılında 300 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi
kurularak otomatik olarak çalıĢır vaziyete getirilmesinin sağlanması
2019 yılına kadar 1000 tesiste otomatik kumanda ve kontrol sistemleri yapılarak, kayıp ve kaçakların % 3 azaltılması, % 3
enerji tasarrufu, % 10 zaman tasarrufu sağlanması
3.1.1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak
2016 yılında 6 adet tesise jeneratör temin ve tesisi
6
2.500.000,00
yapılması
3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU
TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BĠLĠNÇLENDĠRMEK
Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak
2016 – TL
2.2.2. 2016 yılında 6 adet tesise, 2017 yılında 3 tesise, 2018 yılında 3 tesise, 2019 yılında 3 tesise jeneratör temin ve tesisi
yapılması
FAALĠYET
2016 – Adet/ %
MEKANĠK VE ELEKTRĠK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
103
Adet
PROJE ADI
2016 yılında noktada online klor izleme sisteminin
kurulması
2016 – TL
700.000,00
300
2017 yılına kadar Ġl mülki sınırları dahilindeki yerleĢim bölgelerinde sıvı klor tank seviyesi ve klor pompası arızalarının
online tespiti ve izlemesi için 1200 noktada gerekli sistemin kurulması
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
2016 – Adet/ %
3.2.1 2016 yılında 300 noktada, 2017 yılında 150 noktada online klor izleme sisteminin kurulması
FAALĠYET
AÇIKLAMA
ĠÇME SUYU ARITMA TESĠSLERĠ VE SU KALĠTE KONTROL LABORATUVARI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1 Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak
Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak
PERFORMANS
HEDEF
MÜDÜRLÜK
Stratejik Hedef 3.2
104
YIL
2016-TL
2.890.000,00
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK
1.535.000,00
ĠHTĠYACI
1.355.000,00
DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK
ĠHTĠYACI
AÇIKLAMA
2016 – Birim
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT)
Adet
geliĢtirilmesi ve yeni vezne kurulması
Karar Destek (ĠĢ zekası) uygulamalarının
Modül
geliĢtirilmesi
Yönetim Bilgi Sistemine(YBS) Coğrafi Bilgi
Modül
Sistemi (CBS)desteği sunmak
Network ve güvenlik altyapısının yenilenmesi
Modül
Lisans alımı
Adet
STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE
ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
Stratejik Hedef 2.15
Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iĢlemlerinin en hızlı Ģekilde
yapılabilmesi için çalıĢmalar yapmak.
2.15.1 Yönetim Bilgi Sistemi kapsamındaki (ĠĢ emri, Arıza vb.) uygulamaların coğrafya tabanlı düzenlenmesi
PERFORMANS
HEDEF
HEDEFLER
TANIMLAR
DONANIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
ĠĢ emri, Arıza vb. uygulamaların ve raporlarının coğrafya tabanlı düzenlenmesi
FAALĠYET
Kent Bilgi Sistemi entegrasyonu ile ĠĢ emri, Arıza vb. uygulamaların ve raporlarının coğrafya tabanlı düzenlenmesi
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
PERFORMANS
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı 2016
105
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Modül
Adet
PROJELER
Stratejik Hedef 2.17
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
Modül
GÖSTERGELERĠ
Gösterim paneli (dashboard) ve dinamik raporlar
100
-
YAZILIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Destek (ĠĢ zekası) uygulamalarının geliĢtirilmesi
Yönetim Bilgi Sistemimizin (YBS) Yönetim Ġzleme, Abone ve Ġnsan Kaynakları modüllerine gösterim paneli
(dashboard) ve dinamik raporlar geliĢtirmek.
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016 – TL
HEDEFLER
865.000,00
7/24 çalıĢan Elektronik Vezne Sistemleri hizmet
100
ağının geniĢletilmesi ve kurulması.
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
Elektronik Vezne Sistemlerinin Hizmet Ağının
100
GeniĢletilmesi
2.17.2 Karar Destek (ĠĢ zekası) uygulamalarının geliĢtirilmesi
2016 – TL
-
2016 – TL
2016 – TL
-
200.000,00
2016 – Adet/ %
AÇIKLAMA
YAZILIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.17.1 Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT) geliĢtirilmesi ve kurulması
2016 Yılı içerisinde 10 adet Elektronik Vezne kurulması
HEDEFLER
Kent Bilgi Sistemi entegrasyonu ile ĠĢ emri, Arıza
100
vb. uygulamaların ve raporlarının coğrafya
tabanlı düzenlenmesi
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
Network ve güvenlik sistemleri altyapısının
100
yenilenmesi
Elektronik Vezne Sistemlerinin geliĢtirilmesi ve hizmet ağının geniĢletilmesini sağlamak.
2.17.1 Elektronik Vezne Sistemlerinin Hizmet Ağının GeniĢletilmesi
106
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Adet
PROJELER
Modül
Stratejik Hedef 2.20
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PROJELER
Parti Yazılım Lisans Alımları
AÇIKLAMA
DONANIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Parti Yazılım Lisans Alımları
2016 yılı içerisinde ilave, yazılım lisans alımları
Veri hızı ve bilgi güvenliği açısından gerekli olan
aktif network cihazlarının, güvenlik cihazlarının
ve alt yapısının yenilenmesi
PROJE ADI
Network ve güvenlik sistemleri altyapısının
yenilenmesi
2.20.2 Lisans Alımı
AÇIKLAMA
150
2016 – Adet/ %
120.000,00
2016 – TL
2016 – TL
2016 – Adet/ %
HEDEFLER
350.000,0
2016 – TL
2016 – TL
-
100
2016 – Adet/ %
DONANIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Network aktif cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi
2016 yılı içerisinde mevcut Network aktif cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi
HEDEFLER
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
Bu kapsamda iĢ zekası motoru temini (açık
100
kaynak vb.), personel eğitimi ve yeni dinamik
uygulamalar geliĢtirmek.
Network altyapısının yenilenmesi ve yeni lisans alımlarını sağlamak
2.20.1 Network ve güvenlik sistemleri altyapısının yenilenmesi
107
PERFORMANS
HEDEF
STRATEJĠK AMAÇ
TL
Adet
Kw/h
Adet
Adet
DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK
5.000.000
3
%54'
300
78.000
195
4. Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik iĢletilmesi.
3. Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon Ģebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.
1. Kanalizasyon Ģebekelerinin daha sıhhatli çalıĢması ve ıslah çalıĢmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon Ģebekelerin
temizlenmesi.
2. Kanalizasyon sistemi birleĢik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için
yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi
1.
2016 yılında ilçelere 3 adet Atıksu Arıtma Tesisleri yapılacaktır
2016 yılında mahallelere 5.000.000 TL’lik Atıksu Arıtma Tesisleri
yapılacaktır.
2016 yılında 78.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.
2016 yılında 300 adet Atıksu deĢarjı yapan endüstrilerin denetimi
yapılacaktır.
2016 yılında Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak elektrik
enerjisinin %54'ünü tesiste üretilecek biyogazdan karĢılanması
2016 yılında 195 km Kanalizasyon Ģebekesi temizlenecektir.
17.860.000
DĠĞER FAALĠYET VE PROJELER ĠÇĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI
PERFORMANS
AÇIKLAMA
GÖSTERGELERĠ
Km
22.700.000
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
2016 - Birim
40.560.000
2016-TL
YIL
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
KANALĠZASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KANALĠZASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı: 2016
108
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
AÇIKLAMA
2016-Adet
Mahallelere 2016 yılında 5.000.000 TL’lik Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
Ġlçelere 2016 yılında 3 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
ĠĢletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2016 yılında %54'ünün biyogazdan karĢılanması.
2016 - TL
1.5.1 Mahallelere 5 yıl içerisinde 30.000.000 TL’lik Atıksu Arıtma Tesisleri yapılması
FAALĠYET
FAALĠYET
Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
300
300
2016 - TL
Stratejik Hedef 1.5
2016-Adet
2016-Adet
ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma
Tesislerinin yapılması
1.4.2 Ġlçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
PROJE ADI
Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon Ģebekesi ve çevrenin
korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.
2016 yılında 300 adet Atıksu deĢarjı yapan endüstrilerin denetimi
yapılacaktır.
AÇIKLAMA
2016 yılında 300 adet Atıksu deĢarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.
1.3.1 Atıksu deĢarjı yapan endüstrilerin denetimlerini yapmak.
HEDEFLER
KANAL ĠġLETME ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon Ģebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.
MÜDÜRLÜK
Stratejik Hedef 1.4
PROJELER
Adet
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
FAALĠYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
Stratejik Hedef 1.3
6. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
5. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
-
-
109
PROJELER
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Km
Adet
FAALĠYET
MÜDÜRLÜK
Stratejik Hedef 1.6
PROJELER
TL
Adet
Kw/h
2016-Adet
5.000.000
3
%54'
5.000.000
15.000.000
300.000
1.300.000
78.000
1.100.000
1.300.000
1.100.000
195
78.000
2016-Adet / Km
2016 yılında 195 km Kanalizasyon Ģebekesi temizlenecektir.
2016 yılında 78.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.
PROJE ADI
Kanalizasyon Ģebekelerinin daha sıhhatli çalıĢması ve ıslah
çalıĢmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon Ģebekelerin
temizlenmesi.
Kanalizasyon sistemi birleĢik sistem olmasından dolayı yağmursuyu
rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu
rögarlarının temizlenmesi
2016 - TL
195
2016-Adet / Km
AÇIKLAMA
Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik iĢletilmesi
%54'
300.000
Ġlçelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla
15.000.000
Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
3
Mahallelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla
5.000.000
5.000.000
Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
KANAL ĠġLETME ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kanalizasyon sistemi birleĢik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için
yağmursuyu ve kanalizasyon Ģebekelerinin temizlenmesi
1.6.1. Kanalizasyon Ģebekesi temizlenmesi
1.6.2. Yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi
2016 yılında 195 km Kanalizasyon Ģebekesi temizlenecektir.
2016 yılında 78.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.
PROJE ADI
Ġlçelere 2016 yılında 3 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
Ġlçelere 2016 yılında 5.000.000 TL’lik Atıksu Arıtma Tesislerinin
yapılması
ĠĢletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2016 yılında %54'ünün
biyogazdan karĢılanması.
110
YIL
2016-TL
40.198.000,00
40.198.000,00
2016 – Birim
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
AÇIKLAMA
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2016 yılında vezne tahsilâtlarında müĢteri memnuniyetini
100
%
arttırmak.
2016 yılında su tahsilatların da banka online tahsilatlarını
100
%
artırmak
STRATEJĠK AMAÇ
2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK
ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
Stratejik Hedef 2.17
Elektronik Vezne Sistemlerinin geliĢtirilmesi ve hizmet ağının geniĢletilmesini sağlamak.
2.17.1 2016 yılında vezne tahsilatlarında müĢteri memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS
HEDEF
HEDEFLER
TANIMLAR
MUHASEBE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
2.17.1 2016 yılında vezne tahsilatların da müĢteri memnuniyetini arttırmak.
FAALĠYET
2016 yılında vezne tahsilâtlarında müĢteri memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
2016
GÖSTERGELERĠ
2016 yılında vezne tahsilâtlarında müĢteri memnuniyetini
100
%
arttırmak.
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016
PROJELER
2016 yılında vezne tahsilâtlarında müĢteri memnuniyetini
100
arttırmak.
2.17.2 2016 yılında su tahsilatlarında bankalarda online tahsilata geçmek.
PERFORMANS
HEDEF
MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı : 2016
111
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Modül
PROJELER
PROJELER
%
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2016 – Adet/ %
2016
-
10
2016 – Adet/ %
10
PROJE ADI
Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının
artırılması
2016
2016 – Adet/ %
-
2016
2016
AÇIKLAMA
2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını
100
artırmak
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını
100
artırmak
2.17.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması
HEDEFLER
MUHASEBE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.17.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin geliĢtirilmesi ve hizmet ağının artırılması
Elektronik Vezne Sistemi sayılarının arttırılması
AÇIKLAMA
HEDEFLER
MUHASEBE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.17.2 2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak.
2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak
112
YIL
2016-TL
134.916.500,00
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
395.000,00
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
134.521.500,00
DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK
ĠHTĠYACI
2016 – Birim
PERFORMANS
AÇIKLAMA
GÖSTERGELERĠ
En az 1.000 kiĢiye su tasarruf bilincinin
1.000
KiĢi
geliĢtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere ―Suyu
Bilinçli Kullanma‖ eğitim semineri verilmesi.
Personelin yılda en az kiĢi baĢı 10 dakika hizmet içi
10
Saat
eğitimden geçirilmesi.
Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 550 adet kitap
550
Adet
alınması.
Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik
1
Adet
yapılması
3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU
STRATEJĠK AMAÇ
TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BĠLĠNÇLENDĠRMEK
3.9.1 Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliĢtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere ―Suyu Bilinçli
Stratejik Hedef 3.9
Kullanma‖ eğitim semineri verilmesi.
PERFORMANS
3.9.1 Doğal çevreyi koruma ve çevre bilincinin geliĢtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere ―Suyu Bilinçli Kullanma‖
HEDEF
eğitim semineri verilmesi.
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
EĞĠTĠM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALĠYET
3.9.1 Su tasarruf bilincinin geliĢtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere ―Suyu Bilinçli Kullanma‖ eğitim semineri
verilmesi
PERFORMANS
En az 1.000 kiĢiye eğitim verilmesi.
ÖLÇÜTÜ
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı : 2016
113
Stratejik Hedef 5.5
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
PROJELER
saat
STRATEJĠK AMAÇ
Stratejik Hedef 5.4
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
KiĢi
PROJELER
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
2016 – KiĢi/ %
2016 – TL
2016 – TL
2016 – Dakika/ %
2016 – TL
AÇIKLAMA
2016 – Adet/ %
EĞĠTĠM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5.5.1 Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap almak.
Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 450 adet kitap almak.
HEDEFLER
2016 – TL
Personelin yılda kiĢi baĢı en az 10 dakika hizmet içi
10
200.000,00
eğitimden geçirilmesi
PROJE ADI
2016 – Dakika/ %
2016 – TL
Personelin yılda kiĢi baĢı en az 10 dakika hizmet içi
10
eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini
200.000,00
artırmak
Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileĢtirmek.
5.5.1 Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alımlarıyla zenginleĢtirmek
AÇIKLAMA
EĞĠTĠM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5.4.1 Personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi.
Personelin yılda kiĢi baĢı en az bir 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak
HEDEFLER
En az 1.000 kiĢiye eğitim verilmesi
1.000
PROJE ADI
2016 – KiĢi/ %
KOSKĠ Mavi Bayrağı Projesi
1.000
5. PERSONELĠN EĞĠTĠMĠNĠ SAĞLAMAK VE MOTĠVASYONU ARTIRMAK.
5.4.1Personelin eğitimini sağlamak; kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak.
5.4.1 ÇalıĢanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak.
AÇIKLAMA
-
-
114
PROJELER
TL
Stratejik Hedef 5.6
PERFORMANS
HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS
ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
GÖSTERGELERĠ
TL
PROJELER
Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik
yapmak
PROJE ADI
Personel için sosyal ve kültürel etkinlik yapmak
AÇIKLAMA
EĞĠTĠM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5.6.1. Personel için sosyal ve kültürel etkinlik yapmak
Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik yapmak
2016 – Adet/ %
1
1
2016 – Adet/ %
HEDEFLER
2016 – TL
70.000,00
70.000,00
2016 – TL
Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı
550
125.000,00
PROJE ADI
2016 – Adet/ %
2016 – TL
Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli
550
125.000,00
kitap almak.
Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
5.6.1 Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek
115
100
100
20
10
70.000
2.500
Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalıĢma yapmak.
Sayaç teknolojileri konusundaki geliĢmeleri izleyerek, ilgili kurum ve kuruluĢlarla
ortak çalıĢmalar yapmak.
6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde, abonelerimize
hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek.
Konya ġehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç
değiĢtirme oranını azaltmak.
Ekonomik ömrünü doldurmuĢ su sayaçlarının yenileriyle değiĢtirilmesini sağlamak.
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.
%
%
%
%
Adet
Adet
20
100
Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza
iĢlemlerinin en hızlı Ģekilde yapılabilmesi için çalıĢmalar yapmak.
%
6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun
kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalıĢmalar yapmak.
10
Su ve Atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.
%
%
10
ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.
5
2
2016-HEDEF
YIL
2016-TL
20.250.000,00
3.224.166,00
17.025.834,00
%
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
PERFORMANS
AÇIKLAMA
GÖSTERGELERĠ
Su ve Atıksu abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.
%
Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
%
ABONE ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI
ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE YILI: 2016
116
8.000
100
30
500
1
1
Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüĢümün gerçekleĢtirildiği bölgelerde kaçak su
kontrolü yapmak.
Konya ġehir Merkezinde arıtma cihazı kullanan binalarda gerekli kontrollerin yapılıp
sayaçtan geçmeyen yerlerin sayaçlandırılmasını sağlamak.
Yüksek tüketimli abonelerin tespitinin yapılıp buralarda kullanılan tüm su
tüketimlerinin sayaçtan geçer hale getirilmesi ve su tüketimlerine uygun çapta su
sayacı takılması sağlamak.
Tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlere, Uzaktan Okumalı
veya Elektronik Kartlı Sayaç takılması hususunda çalıĢma yapmak.
Su ve Atık su tahakkuk oranlarını % 1 oranında artırmak.
Su ve Atık su tahsilât oranlarını % 1 oranında artırmak .
Adet
%
%
%
%
PERFORMANS
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
Stratejik Hedef 2.10
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
STRATEJĠK AMAÇ
2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE
ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.
2.10.1 Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.
HEDEFLER
ABONE ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ – MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.10.1 Ġnternet aracılığıyla su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma iĢlem sayıları, bir önceki yıla göre
artırılmasıyla ilgili çalıĢma yapılacaktır.
2.10.2 Web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan iĢlem sayılarının bir önceki yıla göre artırılmasıyla ilgili çalıĢma
yapılacaktır.
Ġnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma iĢlem sayıları ile web mail ve canlı destek
aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait toplam iĢlem sayısının, 2016 yılında % 10 artırılması sağlanacaktır.
2016 – %
2016 – TL
AÇIKLAMA
100
Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt
altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.
%
Adet
20
Konya il sınırları içerisinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız
olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.
Adet
117
PROJELER
%
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve ġehir
Merkezinde % 86 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası
oranının, 2016 yılında %2 oranında artırılması
sağlanacaktır.
PROJE ADI
Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
AÇIKLAMA
2016 – TL
-
2016 – %
2
2016 – TL
2
2016 – %
Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve ġehir Merkezinde % 86 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası oranının,
2016 yılından itibaren her yıl %2 oranında artırılması, 6360 sayılı Kanunla hizmet alanımıza yeni dahil olan Ġlçelerde
ise, %60 seviyesinde olan T.C. Kimlik Numarası oranının, 2016 yılında ġehir Merkeziyle aynı orana yükseltmesi ve
bu oranın takip eden her yıl % 2 oranında artırılması sağlanacaktır.
2.11.3 Abonelik adres ve telefon bilgileri güncellenecektir.
2.11.2 01.01.2016 tarihinden itibaren, kendi adına kaydı bulunmayan gerçek ve tüzel kiĢilerle ve 6360 sayılı Yasa ile
hizmet alanımıza dahil olan bölgelerdeki tüm su ve atıksu aboneleri ile KOSKĠ Genel Müdürlüğü olarak abonelik
sözleĢmesi yapılacaktır.
ABONE ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.11.1 01.01.2016 tarihinden itibaren müĢterilerimizden T.C Kimlik numarası talep edilmeye devam edilecektir.
-
10
MÜDÜRLÜK
2016 – TL
-
2016 – %
10
Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
2.11.1 Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
HEDEFLER
Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden
verilmesini sağlamak.
PROJE ADI
Ġnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik
kapatma iĢlem sayıları ile web mail ve canlı destek
aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait toplam iĢlem
sayısının, 2016 yılında % 10 oranında artırılması
sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
%
PROJELER
%
GÖSTERGELERĠ
118
2.14.1 Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili yapılan düzeltme ve tenzil iĢlem sayısı azaltılacaktır.
FAALĠYET
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.
2.14.1 Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.
HEDEFLER
TAHAKKUK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili
AÇIKLAMA
10
2016 – %
-
2016 – TL
Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili yapılan düzeltme ve tenzil iĢlem sayısı bir önceki yıla göre, 2016
yılında %10 azaltılacaktır.
-
Stratejik Hedef 2.14
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
10
ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını
sağlamak.
2016 – TL
-
2016 – TL
%
2016 – %
10
2016 – %
PROJE ADI
MüĢterilerimizin tüm talep ve Ģikayetlerinin iletilmesinde
ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki
yıla göre, 2016 yılında %10 oranında artırılacaktır.
AÇIKLAMA
MüĢterilerimizin tüm talep ve Ģikayetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki
yıla göre, 2016 yılında % 10 oranında artırılacaktır.
ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.
2.13.1 ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.
HEDEFLER
MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.13.1 MüĢterilerimizin tüm talep ve Ģikayetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı
artırılacaktır.
PROJELER
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
Stratejik Hedef 2.13
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
119
Stratejik Hedef 2.16
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
%
PROJELER
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS HEDEF
Stratejik Hedef 2.15
%
PROJELER
2016 – %
2016 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç takma ve
yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme iĢlemlerinin 24
100
saat içerisinde, su kesme, sayaç değiĢtirme ve sayaç
sökme faaliyetleriyle ilgili oluĢturulan iĢ emirlerinin ise
en fazla 2 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.
PROJE ADI
2016 – %
Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve
yerinde giderilen arıza iĢlemlerinin en hızlı Ģekilde
100
yapılabilmesi için çalıĢmalar yapmak.
Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalıĢma yapmak.
2.16 Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalıĢma yapmak.
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA
-
2016 – TL
-
2016 – TL
yapılan düzeltme ve tenzil iĢlem sayısı bir önceki yıla
göre, 2016 yılında %10 azaltılacaktır.
PROJE ADI
2016 – %
2016 – TL
Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini
10
sağlamak.
Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iĢlemlerinin en hızlı Ģekilde
yapılabilmesi için çalıĢmalar yapmak.
2.15.1 Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iĢlemlerinin en hızlı Ģekilde
yapılabilmesi için çalıĢmalar yapmak.
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.15.1 Su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme iĢlemlerinin 24 saat içerisinde
sonuçlandırılması sağlanacaktır.
2.15.2 Su kesme, sayaç değiĢtirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluĢturulan iĢ emirlerinin en fazla 2 gün
içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.
2016 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme iĢlemlerinin 24 saat
içerisinde, su kesme, sayaç değiĢtirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluĢturulan iĢ emirlerinin ise en fazla 2 gün
içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.
120
2016 –%
2016 – TL
Ekonomik ömrünü doldurmuĢ su sayaçlarının yenileriyle değiĢtirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.4
-
2016 – TL
2016 – %
10
-
2016 – TL
10
%
Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç
değiĢtirme oranı 2016 yılında %10 azaltılacaktır.
PROJE ADI
2016 – %
Konya ġehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı
içindeki arızadan sayaç değiĢtirme oranını azaltmak.
PROJELER
%
AÇIKLAMA
3.3.1 Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiĢtirme oranı, her yıl bir önceki yıla göre %10 azaltılacaktır.
Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiĢtirme oranı 2016 yılında %10 azaltılacaktır.
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
3.3 Yönetim Bilgi Sistemimize kayıtlı bulunan abonelikler de takılı olan sayaçların düzenli çalıĢmasını sağlamak için
tedbirler almak.
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurulan sayaç ayar istasyonu sayısı, 2016 yılında 1 adet
artırılacak ve 2016 yılından itibaren abonelerin su tüketim
100
profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılmasıyla
ilgili çalıĢmaya baĢlanacaktır.
PROJE ADI
2016 –%
2016 – TL
Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için
100
çalıĢma yapmak.
3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI ÖNLEMEK VE TÜM SU
TÜKETĠMLERĠNĠ KAYIT ALTINA ALMAK
Konya ġehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiĢtirme oranını azaltmak.
AÇIKLAMA
2.16.1 Mevcut sayaç atölye alanımız revize edilerek, yeni bir sayaç ayar istasyonu daha kurulması sağlanacaktır.
2.16.2 Abonelerin su tüketim profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılması sağlanacaktır.
Kurulan sayaç ayar istasyonu sayısı, 2016 yılında 1adet artırılacak ve 2016 yılından itibaren abonelerin su tüketim
profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılmasıyla ilgili çalıĢmaya baĢlanacaktır.
PERFORMANS HEDEF
Stratejik Hedef 3.3
STRATEJĠK AMAÇ
%
PROJELER
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
121
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
Adet
PROJELER
Adet
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Stratejik Hedef 3.5
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
Adet
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Adet
PROJELER
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS HEDEF
2016 – Adet
2016 – TL
2016 – Adet
2016 – TL
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2016 yılında 2.500 adet elektronik kartlı su sayacı
2.500
1.179.166,00
takılacaktır.
PROJE ADI
2016 – Adet
2016 – TL
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını
2.500
1.179.166,00
artırmak.
3.5.2 Tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlere, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı
Sayaç takılması hususunda çalıĢma yapmak.
HEDEFLER
AÇIKLAMA
2016 yılında 70.000 adet su sayacı değiĢtirilecektir.
70.000
1.820.000,00
PROJE ADI
2016 – Adet
2016 – TL
Ekonomik ömrünü doldurmuĢ su sayaçlarının yenileriyle
70.000
1.820.000,00
değiĢtirilmesini sağlamak.
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.
3.5 Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.5.1 Resmi ve sivil aboneliklerimize takılan Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısının artırılması hususunda çalıĢma
yapılacaktır.
2016 yılında 2.500 adet adet elektronik kartlı su sayacı takılacaktır.
AÇIKLAMA
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.4.1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre, su sayaçlarında 10 yıllık damga
süresini doldurmuĢ sayaçların, daha hassas sayaçlarla değiĢtirilmesi sağlanacaktır.
2016 yılında 70.000 adet su sayacı değiĢtirilecektir.
HEDEFLER
3.4 Ekonomik ömrünü doldurmuĢ su sayaçlarının yenileriyle değiĢtirilmesini sağlamak.
122
Adet
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
Adet
PROJELER
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS HEDEF
Stratejik Hedef 3.6
Adet
PROJELER
Adet
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
500
225.000,00
2016 yılında 48 adet sayaç takılması sağlanacaktır.
PROJE ADI
Konya il sınırları içerisinde yer alan ve atıksu abonelik
kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel
2016 – TL
-
48
2016 – Adet
48
PROJE ADI
2016 – %
2016 – TL
Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla
tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen
500
225.000,00
yerlerin tüketim miktarlarının tespit edilmesini sağlamak.
Konya ġehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel
kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.
3.6 Konya il sınırları içerisinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel
kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.
HEDEFLER
TAHAKKUK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.6.1 ĠĢyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan 48 adet özel kuyunun tamamına sayaç
takılması gerçekleĢtirilecektir.
ĠĢyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan 48 adet özel kuyunun 2016 yılında tamamına sayaç
takılması sağlanacaktır.
AÇIKLAMA
2016 – Adet
2016 – TL
2016 yılında tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde
güçlük çekilen abonelerden 500 adedine Uzaktan Okumalı
veya Elektronik Kartlı Sayaç takılacaktır.
AÇIKLAMA
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2016 – TL
2016 yılında 500, 2017 yılında 550, 2018 yılında 605, 2019 yılında 665, 2020 yılında 730 adet Uzaktan Okumalı veya
Elektronik Kartlı Sayaç takılacaktır.
FAALĠYET
2016 – %
3.5.2 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, Konya ġehir Merkezindeki hizmet alanımıza dahil olan
tüm yerlerde, tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlerden 2016 yılında 500, 2017 yılında 550,
2018 yılında 605, 2019 yılında 665, 2020 yılında 730 adet aboneliğe, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç
takılması hususunda çalıĢma yapmak.
123
PROJELER
%
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS HEDEF
Stratejik Hedef 3.7
%
PROJELER
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS HEDEF
2016 – %
2016 – TL
ÇalıĢmanın 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması
sağlanacaktır.
PROJE ADI
2016 – TL
100
2016 – %
2016 yılında Konya ġehir Merkezindeki abonelerden
%100’ünün kontrolü yapılarak sayaçsız olan yerler
100
sayaçlandırılacaktır.
PROJE ADI
2016 – %
2016 – TL
Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla arıtma
cihazı kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaç ile
100
ölçüm yapılmasını sağlamak.
Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla
ölçülmesini sağlamak.
3.7 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla
ölçülmesini sağlamak.
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.7.1 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, ġehir Merkezinde ve 6360 Sayılı Kanunla hizmet
alanımıza dahil olan tüm yerlerde, su kullanımları kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır.
ÇalıĢmanın 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.
2016 – %
2016 – TL
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.
3.6.2 Konya ġehir Merkezinde arıtma cihazı kullanan binalarda gerekli kontrollerin yapılıp sayaçtan geçmeyen
yerlerin sayaçlandırılmasını sağlamak.
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.6.2 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, Konya ġehir Merkezindeki hizmet alanımıza dahil olan
tüm yerlerde, arıtma cihazı kullanan aboneliklerde gerekli kontrollerin yapılarak sayaçtan geçmeyen yerlerin
sayaçlandırılması sağlanacaktır.
Konya ġehir Merkezindeki toplam abone sayısına bağlı olarak 2016 yılında tüm abonelikler kontrol edilerek
sayaçlandırma çalıĢması yapılacaktır.
124
PROJELER
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS HEDEF
Adet
PROJELER
Adet
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS HEDEF
Stratejik Hedef 3.8
%
2016 yılında Konya ġehir Merkezindeki yüksek tüketimli
abonelerin kontrolü yapılarak sayaçsız olan yerlerin %30’si
sayaçlandırılacaktır.
PROJE ADI
AÇIKLAMA
2016 – TL
2016 – %
2016 – TL
30
2016 – %
2016 yılında, 8.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü
8.000
yapılacaktır.
PROJE ADI
2016 – Adet
2016 – TL
Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüĢümün
8.000
gerçekleĢtirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.
3.8.2Yüksek tüketimli abonelerin tespitinin yapılıp buralarda kullanılan tüm su tüketimlerinin sayaçtan geçer hale
getirilmesi ve su tüketimlerine uygun çapta su sayacı takılması sağlamak.
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.8.2 Toplam abone sayısına bağlı olarak Konya ġehir Merkezindeki tüm abonelikler kontrol edilecek olup sayaçsız
su kullandığı tespit edilenlerden 2016 yılında %30, 2017 yılında %30, 2018 yılında % 40 oranında aboneliğe, tüketim
miktarına uygun çapta sayaç takılacaktır.
Toplam abone sayısına bağlı olarak 2016 yılında %30, 2017 yılında %30, 2018 yılında % 40 oranındaki abonelikte
kontrol yapılarak sayaçlandırma çalıĢması gerçekleĢtirilecektir.
ALACAK TAKĠP ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.8.1. Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüĢümün gerçekleĢtirildiği bölgelerde bulunan 38.000 adet abonelikte
kaçak su kontrolü yapılacaktır.
2016 yılında, 8.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır.
AÇIKLAMA
2016 – Adet
2016 – TL
HEDEFLER
3.8.1 Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüĢümün gerçekleĢtirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.
Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su
kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini
100
sağlamak.
Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüĢümün gerçekleĢtirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.
125
PERFORMANS HEDEF
Stratejik Hedef 10.5
STRATEJĠK AMAÇ 10
PROJELER
%
%
PROJELER
%
Stratejik Hedef 4.2
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
STRATEJĠK AMAÇ
Stratejik Hedef 4.1
PERFORMANS HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALĠYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
%
2016 – TL
-
2016 – TL
1
2016 – %
1
2016 – %
2016 – TL
-
2016 yılı sonuna kadar tahsilât yapılma oranı %1 oranında
1
artırılacaktır.
PROJE ADI
2016 – %
2016 – TL
Su ve Atık su tahsilat oranlarını artırmak
1
6360 SAYILI KANUN GEREĞĠNCE ĠL SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KALAN HER NOKTADA SU VE
KANAL HĠZMETLERĠNĠN KESĠNTĠSĠZ SUNULMASI.
6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında
olmasını sağlamak için gerekli çalıĢmalar yapmak
10.5 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını
2016 yılı sonuna kadar tahakkuk yapılma oranı %1 oranında
artırılacaktır.
PROJE ADI
Su ve Atık su tahakkuk oranını % 1 oranında artırmak
Su ve Atık su tahsilat oranını % 5 oranında artırmak
4.2 Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 1 oranında artırmak
HEDEFLER
ALACAK TAKĠP ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠ
4.2.1. Tahsilat oranı, bir önceki yıla göre %1 artırılacaktır.
Tahsilat oranı, 2016 yılında %1 oranında artırılacaktır.
AÇIKLAMA
Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla yüksek
tüketimli su kullanan tüm yerleri kayıt altına alarak uygun
30
çaptaki sayaçlarla ölçülmesini sağlamak.
4. SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSĠLAT ORANLARINI ARTIRMAK.
Su ve Atıksu tahakkuk oranını % 5 artırmak.
4.1 Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 1 oranında artırmak
HEDEFLER
TAHAKKUK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠ
4.1.1 Tahakkuk yapılma oranı, bir önceki yıla göre %1 artırılacaktır.
Tahakkuk yapılma oranı 2016 yılında %1 oranında artırılacaktır.
AÇIKLAMA
2016 – %
126
%
PROJELER
%
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
2016 yılında abonelerimizin %20’sinin su sayacına rakor
emniyet kilidi takılacaktır.
PROJE ADI
6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde
sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için
gerekli çalıĢmalar yapmak
AÇIKLAMA
2016 – TL
-
2016 – %
50
AÇIKLAMA
50
PERFORMANS
GÖSTERGELERĠ
sağlamak için gerekli çalıĢmalar yapmak
HEDEFLER
SAYAÇ ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10.5.1 Sayaçların koruma altında olmasını sağlamak için arızalı, patlak, damga ile değiĢim vb. nedenlerle sökülecek
sayaçlar ile kullanılır durumda olan sayaçlara rakor emniyet kilidinin takılarak mühür teli ile sabitlenmesi
sağlanacaktır.
2016 yılında abonelerimizin %50’sinin su sayacına rakor emniyet kilidi takılacaktır.
127
%
100
2016 TL
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERĠ
2016 Adet%
2016 Yılında Hukuk MüĢavirliğimize ulaĢan dava dosyalarını etkin bir
Ģekilde çözüme ulaĢtırmak.
2.23.1 Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi
düzenleyici iĢlemler hakkında görüĢ taleplerinin karĢılanması
2.23.2 Birimlerin hukuki görüĢ taleplerinin karĢılanması
2.23.3 Ġcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması,
cevap, cevaba cevap delil bildirme, duruĢma ve keĢiflere katılmak
temyiz ve mürafa gibi) süreçlerin takibi ve tamamlanmasını
sağlamak .
2.23.4 Ġcra tahsil oranlarını artırmak
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALĠYET
MÜDÜRLÜK
-
2.23. Ġdarenin eylem ve iĢlemlerinde hukuka uygunluğunun sağlanması,
uyuĢmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir Ģekilde
çözümlenmesi
PERFORMANS HEDEF
HEDEFLER
Ġdarenin eylem ve iĢlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuĢmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir Ģekilde
çözümlenmesi.
Stratejik Hedef 2.23
TANIMLAR
2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN;
HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK.
860.000
-
860.000
YIL -2016 - TL
STRATEJĠK AMAÇ
DĠĞER FAALĠYET VE PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
PERFORMANS PROGRAMI
Bütçe Yılı : 2016
128
129
C - TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOLARI
ÇOK YILLI GELĠR BÜTÇESĠ
GELĠRĠN KODU
AÇIKLAMALAR
I II III IV V VI
2016 YILI
ÖDENEGĠ
2017 YILI
ÖDENEGĠ
2018 YILI
ÖDENEGĠ
3 0
0
0
0
0
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
362.224.000,00
398.424.000,00
433.299.000,00
3 1
0
0
0
0
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
361.659.000,00
397.804.000,00
432.619.000,00
3 1
1
0
0
0
Mal Satis Gelirleri
1.560.000,00
1.720.000,00
1.895.000,00
3 1
1
1
0
0
Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri
60.000,00
70.000,00
80.000,00
3 1
1
99 0
0
Diger Mal Satis Gelirleri
1.500.000,00
1.650.000,00
1.815.000,00
3 1
2
0
0
0
Hizmet Gelirleri
360.099.000,00
396.084.000,00
430.724.000,00
3 1
2
3
0
0
Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri
120.000,00
130.000,00
140.000,00
3 1
2
6
0
0
Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri
60.000,00
65.000,00
70.000,00
3 1
2
51 0
0
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler
91.419.000,00
100.560.900,00
110.616.990,00
3 1
2
58 0
0
Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler
268.500.000,00
295.328.100,00
319.897.010,00
3 6
0
0
0
0
Kira Gelirleri
565.000,00
620.000,00
680.000,00
3 6
1
0
0
0
Tasinmaz Kiralari
65.000,00
70.000,00
75.000,00
3 6
1
1
0
0
Lojman Kira Gelirleri
60.000,00
65.000,00
70.000,00
3 6
1
99 0
0
Diger Tasinmaz Kira Gelirleri
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3 6
2
0
0
0
Tasinir Kiralari
500.000,00
550.000,00
605.000,00
3 6
2
1
0
0
Tasinir Kira Gelirleri
500.000,00
550.000,00
605.000,00
4 0
0
0
0
0
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
250.000,00
300.000,00
330.000,00
4 4
0
0
0
0
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve
Bagislar
250.000,00
300.000,00
330.000,00
4 4
1
0
0
0
Cari
250.000,00
300.000,00
330.000,00
4 4
1
2
0
0
Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
250.000,00
300.000,00
330.000,00
5 0
0
0
0
0
Diger Gelirler
137.125.000,00
150.835.000,00
165.895.000,00
5 1
0
0
0
0
Faiz Gelirleri
6.000.000,00
6.600.000,00
7.240.000,00
5 1
4
0
0
0
Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri
4.000.000,00
4.400.000,00
4.840.000,00
5 1
4
1
0
0
Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri
4.000.000,00
4.400.000,00
4.840.000,00
5 1
9
0
0
0
Diger Faizler
2.000.000,00
2.200.000,00
2.400.000,00
5 1
9
1
0
0
Kisilerden Alacaklar Faizleri
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
5 1
9
3
0
0
Mevduat Faizleri
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
5 2
0
0
0
0
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
112.000.000,00
123.200.000,00
135.520.000,00
5 2
2
0
0
0
Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar
100.000.000,00
110.000.000,00
121.000.000,00
5 2
2
51 0
0
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar
100.000.000,00
110.000.000,00
121.000.000,00
5 2
4
0
0
0
Kamu Harcamalarina Katilma Paylari
12.000.000,00
13.200.000,00
14.520.000,00
5 2
4
51 0
0
Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi
6.000.000,00
6.600.000,00
7.260.000,00
130
5 2
4
52 0
0
Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi
6.000.000,00
6.600.000,00
7.260.000,00
5 3
0
0
0
0
Para Cezalari
2.000.000,00
2.200.000,00
2.420.000,00
5 3
9
0
0
0
Diger Para Cezalari
2.000.000,00
2.200.000,00
2.420.000,00
5 3
9
99 0
0
Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari
2.000.000,00
2.200.000,00
2.420.000,00
5 9
0
0
0
0
Diger Çesitli Gelirler
17.125.000,00
18.835.000,00
20.715.000,00
5 9
1
0
0
0
Diger Çesitli Gelirler
17.125.000,00
18.835.000,00
20.715.000,00
5 9
1
1
0
0
Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
50.000,00
55.000,00
60.000,00
5 9
1
3
0
0
Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari
50.000,00
55.000,00
60.000,00
5 9
1
5
0
0
Para Farklari
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5 9
1
6
0
0
Kisilerden Alacaklar
17.000.000,00
18.700.000,00
20.570.000,00
6 0
0
0
0
0
Sermaye Gelirleri
301.000,00
331.000,00
361.000,00
6 1
0
0
0
0
Tasinmaz Satis Gelirleri
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6 1
1
0
0
0
Lojman Satis Gelirleri
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6 1
1
1
0
0
Lojman Satis Gelirleri
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6 2
0
0
0
0
Tasinir Satis Gelirleri
300.000,00
330.000,00
360.000,00
6 2
1
0
0
0
Tasinir Satis Gelirleri
100.000,00
110.000,00
120.000,00
6 2
1
1
0
0
Tasinir Satis Gelirleri
100.000,00
110.000,00
120.000,00
6 2
3
0
0
0
Stok Satis Gelirleri
200.000,00
220.000,00
240.000,00
6 2
3
1
0
0
Stok Satis Gelirleri
200.000,00
220.000,00
240.000,00
8 0
0
0
0
0
Alacaklardan Tahsilat
100.000,00
110.000,00
115.000,00
8 1
0
0
0
0
Yurtici Alacaklardan Tahsilat
100.000,00
110.000,00
115.000,00
8 1
5
0
0
0
Mahalli Idarelerden
100.000,00
110.000,00
115.000,00
8 1
5
2
0
0
Belediyelerden
100.000,00
110.000,00
115.000,00
500.000.000,00
550.000.000,00
600.000.000,00
Genel Toplam
FĠNANSMAN PROGRAMINDAN GELEN
FĠNANS
KODLARI
FĠNANS
TÜRLERĠ
TUTARI
TUTARI
TUTARI
1
90
50
02
Ġç Borçlanma Geri Ödemesi
-392.000,00
-392.000,00
-392.000,00
1
90
52
01
Borçlanma
190.000.000,00
160.000.000,00
121.000.000,00
1
90
52
02
Ġç Borçlanma Geri Ödemesi
-23.379.487,15
-25.389.909,60
-24.182.434,70
2
50
90
02
DıĢ Kredi Geri Ödemesi
-2.898.512,85
-2.718.090,40
-2.125.565,30
3
20
10
1
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları
6.670.000,00
38.500.000,00
35.700.000,00
FĠNANSMAN TOPLAMI
170.000.000,00
170.000.000,00
130.000.000,00
BÜTÇE TOPLAMI
670.000.000,00
720.000.000,00
730.000.000,00
KOSKĠ
KURUM ADI
0,00
0,00
EGITIM HIZMETLERI
SOSYAL GÜVENLIK VE
SOSYAL YARDIM
HIZMETLERI
9
10
66.852.000,00
0,00
DINLENME, KÜLTÜR VE DIN
HIZMETLERI
8
TOPLAM
0,00
SAGLIK HIZMETLERI
62.410.000,00
3.365.000,00
0,00
0,00
0,00
29.920.000,00
0,00
0,00
0,00
1.166.000,00
11.270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.232.500,00 18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.640.000,00 167.146.500,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
FAĠZ
GĠDERLERĠ
MAL VE
HĠZMET ALIM
GĠDERLERĠ
SOS.GÜV.KUR.
DEVLET PRĠMĠ
GĠD.
PERSONEL
GĠDERLERĠ
1.077.000,00
04
03
02
01
7
6
5
4
KAMU DÜZENI VE
GÜVENLIK HIZMETLERI
EKONOMIK ISLER VE
HIZMETLER
ÇEVRE KORUMA
HIZMETLERI
ISKAN VE TOPLUM REFAHI
HIZMETLERI
SAVUNMA HIZMETLERI
2
3
GENEL KAMU HIZMETLERI
ACIKLAMA
1
KOD
KURUMSAL KOD 464203
2016
BÜTÇE YILI
0,00
0,00
0,00
0,00
SERMAYE
GĠDERLERĠ
06
0,00
0,00
0,00
0,00
5.450.000,00 350.195.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.450.000,00 204.745.500,00
0,00 145.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARĠ
TRANSFER
05
2016 YILI BÜTÇE TEKLĠFĠ
07
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEMAYE
TRANSFERLERĠ
FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BORC
VERME
08
0,00
0,00
0,00
2.373.000,00
TOPLAM
0,00
0,00
0,00
0,00
Ornek-7
19.000.000,00 670.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00 480.392.000,00
8.000.000,00 187.235.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YEDEK
ÖDENEKLER
09
131
Download

2016 Yılı Performans Programı İçin Tıklayınız