MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş.
MOST Maritime and Environmental Services, Inc.
Doğru Ekipman ve
Doğru Ekip ile
Denizler Bizimle Temiz...
With the Right Equipment and the
Right Team
The Oceans Are Clean with US...
reilable partner!”
MOST Denizcilik, ulusal ve uluslararası platformda deniz ve iç sularda meydana gelebilecek petrol
ve diğer zararlı madde döküntüsü
konularında Eğitim ve Tatbikatlar ile Operasyonel Planlama ve
Hızlı Müdahalenin gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuştur.
MOST Denizcilik, kurulduğu tarihten
itibaren sürekli gelişim ilkesi ile vizyonunu genişleten, yeni teknolojik
gelişmeleri kendine adapte eden ve en
önemlisi sürekli büyüyerek yeni yatırımlara imza atan bir firma olarak varlığını devam ettirmektedir.
Mevcut durumda, ülkemiz toprakları
içerisinde çok sayıda kıyı tesisi, firmamızdan hizmet almakta olup;
Mersin, İskenderun, İskenderun-Dörtyol, Adana, Antalya, Muğla-Dalaman,
İzmir-Aliağa, Bursa Gemlik, Kocaeli-Derince, İstanbul Haramidere, İstanbul-Haydarpaşa, İstanbul Boğazları,
Tekirdağ-Marmara Ereğlisi, Samsun,
Trabzon-Araklı, Trabzon Yomra bölgelerinde sabit yerleşkelerimiz, Acil
Müdahale Hizmet Teknelerimiz, Hızlı
Müdahale Botlarımız, eğitimli ve deneyimli uzman personelimiz ve Avrupa Birliği standartlarındaki güçlü
müdahale ekipmanları alt yapımız ile
ulusal mevzuata uyumun sağlanması
konusunda firmamız müşterilerine çözüm ortaklığı sunmaya devam etmektedir.
MOST Maritime was established
with the purposes of carrying out
the Operational Planning and Rapid Responses with Training and
Implementation on the subjects of
possible petroleum and other harmful substance spills in the sea as
well as inland waterways on national and international platforms.
From the date of establishment and
with its principle of continuous development, MOST Maritime continues its
existence as a company that extends
its vision, adapts new technological
developments to itself, and most importantly, it is a company that succeeds in new investments by growing
continuously. At present, many coastal facilities, within our country’s territory, receive our services. We have
fixed premises in Mersin, Iskenderun,
Iskenderun-Dortyol, Adana, Antalya,
Mugla-Dalaman, Izmir-Aliaga, Bursa-Gemlik, Kocaeli-Derince, Istanbul-Haramidere, Istanbul-Haydarpasa,
Istanbul bosphoruses, Tekirdag-Marmara Ereglisi, Samsun, Trabzon-Arakli
and Trabzon-Yomra regions and with
our Emergency Response Boats, Rapid
Response Boats, trained and experienced staff along with strong intervention equipment and infrastructure
within European Union standards, our
company continues to offer solution
partnerships to its customers on the
subject of ensuring compliance with
national regulations.
MOST Denizcilik olarak
Türkiye’nin en hassas noktalarında haftanın her günü, günün her saatinde hizmet vermeye hazırız.
Acil müdahale sürat botları, açık
deniz bariyerleri, kıyı bariyerleri,
sıyırıcılar, taşınabilir yüzer ve karasal depolamalar ve petrol emici
malzemeler gibi tüm ileri teknoloji
spesifik malzemeler ile uzman ve
deneyimli kadromuz, ülkemizi üç
yandan kucaklayan denizlerimiz ile
dostuz..
As MOST Maritime, we are
ready to serve every day of the
week, at any time of the day
and time in Turkey’s most sensitive spots.
With our advanced technology specific equipment such as emergency response speed boats, off-shore
barriers, coastal barriers, skimmers,
portable floating and terrestrial warehousing, along with our skilled
and experienced staff, we are friends with the sea/ocean which embraces our country on three sides…
04-05
Hakkımızda / About
Misyonumuz
Most Denizcilik, Türkiye’de petrol ve diğer zararlı madde
döküntüsü konusunda planlama, eğitim, tatbikat ve operasyonel
müdahalenin gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuştur.
• Türkiye’de 14 olan bölgesel yerleşkelerimizin sayısını
arttırmak.
• Tüm “Kıyı Tesislerine” bölge ayırmadan hizmet verebilmek.
• Acil Müdahale hizmetlerimizi Deniz ve İç Sularımızın
tamamında etkin olarak uygulamak.
• Ülkemizin tüm bölgelerinde meydana gelebilecek döküntülere
en geç 6 saat içerisinde müdahale edebilmek.
• Faaliyet alanlarımızı yurt dışına, küresel boyutlara taşıyabilmek
• Avrupa ve Orta Doğu Ülkeleri için çeşitli Acil Müdahale Planlamaları hazırlamak ve uygulamaya koymak.
Vizyonumuz
• Başta ülkemiz denizlerinin tamamında, kıyı tesislerinin
bulunduğu her bölgede etkin ve güvenilir Acil Müdahale Hizmeti
sunmak,
• Uluslararası sularda stratejik ve etkin bir acil müdahale ağı
kurmak,
• Yenilikçi teknolojileri kendimize adapte ederek, sürekli büyüme ve gelişim sağlamak,
• Ülkemizde ve uluslararası bölgelerde teknolojiyi kullanarak
etkinliğimizi ve bilgilerimizi sürekli tazelemek,
• Geleceğe, alt yapımızın sağlamlığı ile güvenli ve sağlam
adımlarla ilerlemek.
İnandığımız vizyonlarımızdır.
Our Mission
MOST Maritime was established with the purposes of carrying out
the Planning, Training and Operational Interventions in Turkey on the
subjects of petroleum and other harmful substance spill.
• Increase the number of regional premises in Turkey which are at 14,
• Serve all the ‘’Off-Shore Facilities’’ without differentiating the
regions,
• Effectively implement our Emergency Response services throughout
our Maine and Inland Waters,
•Intervene, within 6 hours the latest, with spills that may occur in all
regions of our country,
• Carry our field of activities abroad and to global dimensions,
• Prepare various Emergency Response Planning for European and
Mid-East countries and to implement them.
Our Vision
• Our country’s seas/oceans being the primary, offer an efficient
and reliable Emergency Response Services in every region located in
off-shore facilities,
• Establish a strategic and effective emergency response network within international waters,
• Ensure continuous growth and development by adapting innovative
technologies to ourselves,
• Constantly refresh our activities and knowledge by using the technology in our country and in international regions,
• Move forward into the future in safe and sound steps with the strength of our infrastructure.
These are the visions we believe in…
06-07
Şirket Profili / Company Profile
Petrol ve Diğer Zararlı Madde Döküntüsü
Yönetimi ve Temizlik
Petrol ve diğer zararlı madde döküntüsüne müdahale konusunda deneyimli
personelimiz, Petrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Müdahale (OPRC) eğitimi
alarak efektif bir müdahalenin gerçekleştirilmesi için hazırlıklı durumdadır İyi
bir müdahalenin gerçekleşmesi, yeterlik sahibi personel ve sistematik bir organizasyon yapısının oluşturulmasına bağlıdır. Müşterilerin mevcut kontrol
sistemine ilave olarak, ekibimiz takım liderlerinin yönetimindeki ekipler ile
kazanın yönetilmesi konusunda profesyonel destek sunmaktadır.
Efektif bir müdahalenin gerçekleşmesi için gerekli tüm teknik altyapıya sahip
olan ekibimiz; bariyer, sıyırıcı, absorban malzeme,v.b. müdahale ekipmanlarının hızlı tedariği ve olay yerinde profesyonel konuşlandırılması ile müdahale
başarısında kilit rol oynamaktadır. Petrol döküntüsü kazasının gerçekleşmesini takip eden sürede teknik ekibimizden ilk sürecin yönetilmesi konusunda
uzman teknik ekip liderleri olay yerine intikal ederek sürecin kontrol altına
alınması konusunda destek sağlamaktadırlar. Kıyı, deniz ve hassas bölgelerde
etkili müdahale ve temizlik ekipmanı tedariği ile konuşlandırma gücüne sahip
olan ekibimiz, çevresel etkileri en aza indirecek tedbirlerin alınması ve uygulanması konusunda tecrübeli ve yeterli altyapıya sahiptir.
Petrol ve Diğer Zararlı Madde
Döküntüsüne Müdahale Eğitimleri
Eğitiminiz için en iyi eğitim altyapısına sahip kuruluşu seçmek, acil müdahale yapılması gerekli bir konunun doğuracağı sonuçlar mevzu bahis olduğunda kritiktir.
Takımınızın müdahale öncesi yeterli bilgiye ve operasyonel tecrübeye sahip
olması beklenmeyen petrol döküntüsü durumu ortaya çıktığında önemli bir rol
oynar. Firmamız müşteri taleplerine göre biçimlendirilmiş, benzersiz eğitimleri hizmetinize sunmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından yetkilendirilen eğitimcilerimiz, sayısız eğitim deneyimi ile petrol,
diğer zararlı madde ve denizcilik sektöründe acil duruma hazırlıksız yakalanma terimini ortadan kaldıracak bilgi birikimi ve öğretme kabiliyetine sahiptir.
Masabaşı ve sahada yapılan petrol ve diğer zararlı madde döküntüsü tatbikatları ile ekibimiz, firmanızın acil müdahale durumunda görev bilincine sahip
takımlar ile en kısa sürede olay kontrolü sağlaması konusundaki teknik ve
operasyonel altyapıyı oluşturur.
Acil Müdahale Planlarının Hazırlanması
Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları petrol ve diğer zararlı madde
döküntüsüne müdahale sürecinin temel parçalarından bir tanesidir. Acil müdahale planı, petrol döküntüsü gerçekleştiğinde efektif bir müdahalenin yapılması için kuruluşların uygulaması gerekli operasyonel uygulamaları içeren
dokümandır. Most Denizcilik yalın ve açık bir dil ile detaylı, ulusal mevzuata
uyumlu, müdahale odaklı, müşterinin taleplerine göre şekillendirilmiş planları
hazırlayarak müşterilerini beklenmeyen durumlar karşısında bir adım öne geçirir. Firmamız bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
• Kriz yönetim planlarının hazırlanması
• Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarının hazırlanması
• Petrol döküntüsüne maruz kalmış canlıların kurtarılmasına ilişkin Müdahale
planlarının hazırlanması.
Petroleum and Other Harmful Substance
Spills, its Management and Cleaning
Experienced with the petroleum and other harmful substance spills, our staff
is ready and available in order to carry out an effective intervention because
they have received Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation
(OPRC) training. Actualization of a good intervention depends on a qualified
staff and on an establishment of a systematic organizational structure.
In addition to the customer’s existing control systems and under the supervision of their team leader, our staff offers professional support on how to manage
accidents.
Having all the technical infrastructure in order to realize an effective intervention, our staff plays a key role in the success of the intervention with their
barriers, skimmers, sorbent materials, etc. along with speedy supply of intervention equipment and professional deployment at the scenes. The time
following the petroleum spill accident, the technical team leaders, from our
Technical Team, who are experienced in managing the first phase arrive at
the scene and provide support in order to keep the operation under control.
Having an effective intervention in coastal, marine and sensitive regions and
supply of cleaning equipment, our staff has the deployment power as well as
the experienced and sufficient infrastructure on taking measures and carrying
out implementations to minimize the environmental impacts.
Petroleum and Other Harmful Substance
Spills Response Training
Selecting an organization which has the best training infrastructure for your
training is very critical when it comes to the consequences that the necessity
of an emergency intervention may bring. For our team have the sufficient
pre-intervention knowledge and pre-intervention operational experience plays
an important role during an unexpected petroleum spill. Our company offers
unique training that is specially created in accordance with the customers’
demands. Our trainers/educators have been authorized by the Ministry of
Transportation, Maritime Affairs and Communications. With their countless
numbers of training experiences, they have sufficient knowledge accumulation to eliminate the word ‘caught unprepared during an emergency’ within
the petroleum, other harmful substances and maritime sectors and also have
sufficient training abilities. With the field exercises and internal exercises carried out related to the petroleum and other harmful substance spills, our team
prepares the technical and operational infrastructure on ensuring a speedy
event control for your company with their team who has the sense of duty
during emergency intervention situations.
Preparation of the Emergency
Response Plans
Risk assessment and emergency response plans are important basic components of the intervention process of the petroleum and other harmful substance spills. The emergency response plan is a document that contains the
necessary operational practices that should be adhered to by the companies
in order for an effective intervention to be carried out when the petroleum spill
occurs. Most Maritime puts its customers one step ahead against unexpected
situations by preparing, with a clear and simple language, plans which are
detailed, in accordance with national legislations, intervention-oriented and
tailored to the customers’ demands. In this context, our company provides the
following services:
• Preparation of the crisis management plans
• Preparation of risk assessment and emergency intervention plans
• Preparation of response plans related to saving the lives of other living creatures exposed to petroleum spills.
08-09
İçindekiler / Index
Bölgelerimiz / Bases
Hizmet Verilen Tesisler / Facilities that receive services .................................................... 10 - 11
Hizmetlerimiz / Our Services
Acil Müdahale / Emergency Response .............................................................................. 18 - 19
Eğitim ve Tatbikatlar / Training and Exercises.................................................................... 26 - 27
Müdahale Ekipmanları / Response Equipments ................................................................. 34 - 35
Danışmanlık / Consultancy................................................................................................. 44 - 45
Sertifikalarımız ve Yetkilerimiz / Our Certificates and Authorizations
Sertifika ve Yetki Belgeleri / Certificates and Accreditations ............................................... 46 - 47
Referanslarımız / Our References
Referanslar / References...................................................................................................... 50 - 51
10-11
BÖLGELERİMİZ
BASES
12-13
Bölgelerimiz / Bases
3 Tarafı denizler ile çevrili ülkemizin 14 ayrı bölgesinde 60’tan fazla
Kıyı Tesisine, 7/24 saat esasına uygun
olarak yüksek kalitede hizmet vermekteyiz.
Yapılanmamız, anlaşma yaptığımız ve yapacak olduğumuz “Kıyı Tesislerinin” lokasyonları değerlendirilerek ve zamanlama
açısından en stratejik olan konumlar tespit
edilerek gerçekleştirilmiştir.
BÖLGELER:
• İSKENDERUN (HATAY)
• DÖRTYOL (HATAY)
• ADANA
• MERSİN
• ANTALYA
• DALAMAN (MUĞLA)
• İZMİR
• TCDD İZMİR ALSANCAK LİMANI
• GEMLİK (BURSA)
• DERİNCE (KOCAELİ)
• TUZLA MERKEZ (İSTANBUL)
• TCDD HAYDARPAŞA (İSTANBUL)
• MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ)
• SAMSUN
• TRABZON
Surrounded by water on all three
sides, we provide high-quality service to our country 7/24 in 14 different
regions to more than 60 Coastal Facilities.
Our organization is carried out by evaluating the locations of the ‘’Coastal Facilities’’ we have agreements or will have
agreements with and determining their
most strategic status in terms of timing.
REGIONS:
• ISKENDERUN (HATAY)
• DORTYOL (HATAY)
• ADANA
• MERSIN
• ANTALYA
• DALAMAN (Mugla)
• IZMIR
• TCDD İZMİR ALSANCAK PORT
• GEMLIK (BURSA)
• DERINCE (KOCAELI)
• TUZLA CENTER (ISTANBUL)
• TCDD (Turkish Railways)
HAYDARPASA (ISTANBUL)
• MARMARA EREGLISI (TEKIRDAG)
• SAMSUN
• TRABZON
14-15
Bölgelerimiz / Bases
SAMSUN
TRABZON
MARMARA
EREĞLİSİ
AMBARLIİSTANBUL
• AKPET
• TOROS
• YEŞİLYURT
• YILDIZ KİMYA
• ALPET
• AYGAZ
• SADAŞ
• MİLANGAZ
• OMV PETROL OFİSİ
• SAMSUNPORT
• AYTEMİZ
• OMV PETROL OFİSİ
• MARMARA DEPOCULUK
HİZMETLERİ A.Ş.
• OMV PETROL OFİSİ
• ÇEKİSAN
• AMBARLI DEPOLAMA
İZMİT
GEMLİK
İZMİR
DALAMAN
• OMV PETROL OFİSİ
• BP PETROLLERİ
• RODA PORT
• MKS
• GEMLİK GÜBRE
• GEMPORT
• BORUSAN
• OMV POAŞ ALİAĞA
• TCDD İZMİR
ALSANCAK LİMANI
• ALİAĞA GEMİ SÖKÜM
TESİSLERİ
• OMV POAŞ DALAMAN
ANTALYA
MERSİN
İSKENDERUN
CEYHAN
DÖRTYOL
• OMV POAŞ
• SHELL
• ASÇİMPORT
• ÇEKİSAN
• MESBAŞ
• ATAŞ
• MIP
• OMV POAŞ
• OPET
• ENERJİ
• ALPET
• NERGİZ
• AKPET
• SAVKA
• LİMAK
• ASSANPORT
• DENİZCİLER BİR.
• EKMAR
• YAZICI
• OMV POAŞ
• SASA
• TOROS TARIM
• TAYSEB
• İSKEN ENERJİ
• DELTA RUBIS
• MMK
• TPAO
• İPRAGAZ
• AYGAZ
• PETGAZ
• MİLANGAZ
• AKPET
Bölgelerin Optimum Acil Müdahale
Planlaması
Optimal Emergency Response
Planning of the Regions
• Seviye 1 Operasyonlarda kullanılacak ilk müdahale ekipmanları ( 200
metre Açık deniz bariyeri, 1 Adet Skimmer, yeterli miktarda sorbent malzeme, yüzer depolama tankı, vs.) sürekli olarak tekne üzerinde hazır bulundurulmaktadır.
• Acil Müdahale Teknelerimizde 7/24 Saat esasına uygun olarak en az 4
personel bulundurulmaktadır.
• Her bölgede ayrı olarak Bölgesel Koordinatörlerimiz tesis yöneticileri ile
sürekli irtibat halindedir.
• Acil Müdahalede Güvenilir ve etkin hizmet prensibi ile kaliteli hizmet,
hedefimizdir.
• First response equipments (200 meter open-sea barrier, 1 skimmer, a
sufficient amount of sorbent material, floating storage tank, etc.) which
are used in Level 1 Operations are always ready and available on the boat.
• In accordance with the 7/24 fundamental, we keep at least four (4) staff
members in our Emergency Response Boat.
• Located separately in every region, our Regional Coordinators are constantly in contact with facility managers.
• With our reliable and efficient service principles in emergency response,
quality service is our goal.
16-17
HİZMETLERİMİZ
OUR SERVICES
18-19
Hizmetlerimiz / Acil Müdahale
Our Services / Emergency Response
ACİL MÜDAHALE
EMERGENCY RESPONSE
Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini
Intervention and damage compensation in
petroleum and other harmful substance pollutions of maritime and in emergency situations
20-21
Hizmetlerimiz / Acil Müdahale
Our Services / Emergency Response
Acil Müdahale
Planlarının Hazırlanması
Most Denizcilik yalın ve açık bir dil ile detaylı, ulusal mevzuata uyumlu, müdahale odaklı, müşterinin
taleplerine göre şekillendirilmiş planları hazırlayarak
müşterilerini beklenmeyen durumlar karşısında bir
adım öne geçirir. Firmamız bu kapsamda aşağıdaki
hizmetleri vermektedir:
• Kriz yönetim planlarının hazırlanması
• Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarının
hazırlanması
• Petrol döküntüsüne maruz kalmış canlıların kurtarılmasına ilişkin Müdahale planlarının hazırlanması.
Preparation of the
Emergency Response Plans
Most Maritime puts its customers one step against unexpected situations by preparing, with a clear and simple
language, plans which are detailed, in accordance with
national legislations, intervention-oriented and tailored to
the customers’ demands. In this context, our company
provides the following services:
• Preparation of the crisis management plans,
• Preparation of the risk assessment and emergency intervention plans,
• Preparation of response plans related to the saving the
lives of other living creatures exposed to petroleum spills.
22-23
Hizmetlerimiz / Acil Müdahale
Our Services / Emergency Response
Acil müdahale planı, petrol döküntüsü gerçekleştiğinde efektif bir müdahalenin yapılması
için kuruluşların uygulaması
gerekli operasyonel uygulamaları içeren dokümandır.
The emergency response plan
is a document that contains
the necessary operational practices that should be adhered
to by the companies in order
for an effective intervention to
be carried out when the petroleum spill occurs.
24-25
Hizmetlerimiz / Acil Müdahale
Our Services / Emergency Response
Risk değerlendirmesi ve acil
müdahale planları petrol ve
diğer zararlı madde döküntüsüne müdahale sürecinin
temel parçalarından bir tanesidir.
Risk assessment and emergency response plans are
important basic components
of the intervention process of
the petroleum and other harmful substance spills.
26-27
Hizmetlerimiz / Eğitim ve Tatbikatlar
Our Services / Training and Exercises
EĞİTİM VE
TATBİKATLAR
TRAINING AND
EXCERCISES
Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini
Intervention and damage compensation in
petroleum and other harmful substance pollutions of maritime and in emergency situations
28-29
Hizmetlerimiz / Eğitim ve Tatbikatlar
Our Services / Training and Exercises
Müdahale
Eğitimleri ve
Hazırlık Aşamaları
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe
Hazırlıklı Olma ve Müdahale
Eğitimleri
Intervention Training
and Preparation Stages
Being ready for Pollution generated by Petroleum and Other Harmful Substances and
Intervention Trainings
30-31
Hizmetlerimiz / Eğitim ve Tatbikatlar
Our Services / Training and Exercises
“PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE
İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VE TATBİKAT PROGRAMLARININ
USUL
VE
ESASLARI GENELGE 2010/4”
Kapsamında altı ayda bir gerçekleştirilen eğitimlerdir.
”CIRCULAR ON BEING READY FOR POLLUTION GENERATED BY PETROLEUM AND
OTHER HARMFUL SUBSTANCES AND THE PROCEDURES
AND BASICS OF THE TRAINING SEMINARS AND EXERCISE PROGRAMS RELATED
TO INTERVENTION 2010/4’’
Trainings are carried out in
every six (6) months within the
scope of this circular.
32-33
Hizmetlerimiz / Eğitim ve Tatbikatlar
Our Services / Training and Exercises
Genelge kapsamında Kıyı Tesislerinde görevli olan personelin alması zorunlu olan ve 5 yıl geçerliliği devam eden OPRC ve HNS eğtimleri Seviye 1 ve Seviye 2-3 olarak bir eğitim programı ile tesislere sunulur.
Masabaşı çalışmalarından, Uluslararası Hukuk boyutlarına, döküntünün toplanması, güvenli bir şekilde muhafazası ve bertarafına kadar
olan sürecin tamamının anlatımı, teorik bilgileri ve Acil Müdahale esnasında kullanılan ekipmanlar bu eğitimler kapsamında gösterilmektedir.
Within the scope of the Circular, it is mandatory for the staff working at the Offshore Facilities to have the 5-year OPRC and HNS trainings which are valid for five (5) years; therefore they are offered these with a training program as Level 1 and Level 2.
Explaining the whole process starting from working behind a desk to the international law aspects, from debris collection to the safely
storage and disposal of it are shown within the context of these trainings along with theoretical knowledge and the equipments used
during Emergency Response situations.
34-35
Hizmetlerimiz / Müdahale Ekipmanları
Our Services / Intervention-Response Equipments
MÜDAHALE
EKİPMANLARI
RESPONSE EQUIPMENTS
Efektif bir müdahaelinin gerçekleşmesi için
gerekli tüm teknik altyapıya sahip olan ekibimiz; bariyer, sorbent, sıyırıcı vb müdahale
ekipmanlarının hızlı tedariği ve olay yerinde
profesyonel konuşlandırılması ile müdahale
başarısında kilit rol oynamaktadır.
Having all the technical infrastructure in order
to realize an effective intervention, our staff
plays a key role in the success of the intervention with their barriers, skimmers, sorbent
materials, etc. along with speedy supply of
intervention equipment and professional deployment at the scenes.
36-37
Hizmetlerimiz / Müdahale Ekipmanları
Our Services / Intervention-Response Equipments
Doğru Ekipman ve
Doğru Ekip ile Denizler
Bizimle Temiz...;
Petrol döküntüsü kazasının gerçekleşmesini
takip eden sürede Teknik Ekibimizden ilk
sürecin yönetilmesi konusunda uzman Teknik ekip liderleri olay yerine intikal ederek
sürecin kontrol altına alınması konusunda
destek sağlamaktadırlar.
With the Right
Equipment and the Right
Team, The Oceans Are
Clean with US...;
The time following the petroleum spill accident, the technical team leaders, from our
Technical Team, who are experienced in
managing the first phase arrive at the scene and provide support in order to keep the
operation under control.
38-39
Hizmetlerimiz / Müdahale Ekipmanları
Our Services / Intervention-Response Equipments
Kıyı, deniz ve hassas bölgelerde etkili temizlik ekipmanı
tedariği ve konuşlandırma gücüne sahip olan ekibimiz, çevresel etkileri en aza indirecek
tedbirlerin alınması ve uygulanması konusunda tecrübeli
ve yeterli altyapıya sahiptir.
Our team has the power to
supply effective cleaning equipments at coastal, marine
and in sensitive areas as well
as deployment. They have
the experienced and sufficient
infrastructure on taking measures and carrying out implementations to minimize the
environmental impacts.
40-41
Hizmetlerimiz / Müdahale Ekipmanları
Our Services / Intervention-Response Equipments
MOST-ARMADA-SANMAR İŞ ORTAKLIĞI, acil müdahale hizmetini en hızlı ve etkin şekilde verebilmek için büyük oranda römorkörlerden oluşan denizde müdahale filosuna ve tamamı AB standartlarında ve AB üyesi ülkelerin üretimi olan ekipman altyapısına sahiptir
In order to provide the emergency response services in the fastest and most effective way, the MOST-ARMADA-SANMAR PATNERSHIP has a sea intervention fleet consisting of mostly tugboats and equipment infrastructure that is fully under the EU standards and
manufactured by the EU member countries.
42-43
Hizmetlerimiz / Müdahale Ekipmanları
Our Services / Intervention-Response Equipments
Prebooming Hizmetleri;
Başta Petrol Platformları, gemiler arasındaki yakıt veya tehlikeli
yük transferleri, Sondaj Platformları operasyon anları gibi olası
deniz kirliliği yaratabilecek faaliyetlerde, ekiplerimiz 7 gün /24
saat Tam donanımlı Acil Müdahale Teknesi ve tehlike yaratacak deniz vasıtasının çevresine sereceği açık deniz bariyeri ile
hazırda beklemektedir.
Son yıllarda, kazalar meydana gelmeden önce kaza riski oluşturan deniz vasıtalarının deniz bariyerleri ile çevrilmesi önem
kazanmıştır. MOST Denizcilik Acil Müdahale Ekipleri prebooming operasyonlarında her an yanınızda hazır beklemektedir.
Prebooming
Services;
For the actions that may cause possible sea contamination such as Petroleum Platforms, fuel and dangerous
load transfers between vessels, Drilling Platforms, our teams stand by
24 hours/7days with Fully equipped
Emergency Action Vessel and open
sea barrier which will be laid around
the marine vessels that poses danger.
In recent years, it has become important to surround the marine vessels
that have accident risks with sea barriers before the occurrence of the accidents. MOST Maritime Emergency
Actions Teams will stand by you during all your prebooming operations.
44-45
Hizmetlerimiz / Danışmanlık
Our Services / Consultancy
DANIŞMANLIK
CONSULTANCY
MOST denizcilik hizmetleri konusunda danışmanlıkhizmetinin sağlanması hususunda vazgeçilmez ve bulunmaz bir tercihtir.
MOST Maritime services is an indispensible
and elusive preference when it comes to providing Consultancy services.
MOST denizcilik hizmetleri konusunda danışmanlık hizmetinin sağlanması hususunda
vazgeçilmez ve bulunmaz bir
tercihtir. Engin tecrübesi, derin denizcilik bilgi ve veri birikimi ile, Armada bu alanda kaliteli danışmanlık ve araştırma
temelli denizcilik hizmetlerini
geniş yelpazedeki müşterilerine sunmaktadır.
MOST Maritime services are
an indispensible and elusive
preference when it comes to
providing Consultancy services. With its vast experience,
deep marine knowledge and
data accumulation, Armada
offers, to its wide range of
customers, quality consulting,
research-based maritime services in this field.
46-47
SERTİFİKALARIMIZ
ve YETKİLERİMİZ
OUR CERTIFICATES
and AUTHORIZATIONS
48-49
Sertifikalarımız ve Yetkilerimiz
Our Certificates and Authorizations
SERTİFİKALARIMIZ
OUR CERTIFICATES
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan yetki ile ülkemizin dört bir yanında 12 Bölge 65 Kıyı Tesisimize petrol ve
diğer zararlı maddelerle kirlenmeye müdahale
hizmeti vermektedir
With the authorization received from the Ministry of Transportation, Maritime Affairs and
Communications, we provide intervention services on petroleum and other harmful substance pollutions to 12 Regions and 65 Offshore
Facilities in our country.
YETKİLERİMİZ
• “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/
Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2009/4)” kapsamında acil müdahale hizmetleri verme yetkisi,
• “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden
Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve
Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin
ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları (Genelge No: 2010/4)” kapsamında acil
müdahale eğitimleri verme, tatbikat icra
etme ve belgelendirme yetkisi,
• “Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale
Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların
Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2007/3)” kapsamında kıyı tesisi acil müdahale planı hazırlama yetkisi.
OUR
AUTHORIZATIONS
• Authorization to offer emergency response services within the scope of the “Notice
related to the selection of the Companies/
Institutions/Establishments who can Provide
Response-Intervention Duties in Emergency
Situations when the Sea is Polluted by Petroleum and Other Harmful Substances (Notice
Number: 2009/4’’
• Authorization to offer emergency response
trainings, execute exercises and certification authority within the scope of the ‘’Being
Ready for Pollution Generated by Petroleum
and Other Harmful Substances and the Procedures and Basics of the Training Seminars
and Exercise Programs Related to Intervention Circular (Circular Number: 2010/4)’’
• Authorization to prepare an offshore facility emergency response plan within the
scope of the ‘’Minimum Qualifications of the
Institutions/Establishments Who Will be Preparing the Risk Assessment and Emergency Response Plans Notice (Notice Number:
2007/3)’’
50-51
REFERANSLARIMIZ
OUR REFERENCES
52-53
Referanslarımız / Our References
Doğru Ekipman ve
Doğru Ekip ile
Denizler Bizimle Temiz...
With the Right Equipment and the
Right Team
The Oceans Are Clean with US...
MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş.
MOST Maritime and Environmental Services, Inc.
Most Denizcilik Merkez Ofis:
Aydıntepe Mah. Güzin Sk. No:31
İçmeler / Tuzla / İSTANBUL
Telefon : +(90) 216 458 59 00
Fax
: +(90) 216 458 59 59
[email protected]
www.mostdenizcilik.com
EMERGENCY CALL:
+90 530 940 8787
+90 531 773 3733
www.linkedin.com/MostDenizcilik
www.facebook.com/MostDenizcilikTR
www.twitter.com/MostDenizcilik
Download

Denizler Bizimle Temiz