T.C.
EGE üNiVERSiTESi
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
DENEY RAPORU
Rapor No: 2875
BKS
22 Diskli Ofset (V Tip) Diskaro
(Asma Tip)
Bu deney raporır krcdili §atlşa csas olup, makine emniyel yönetmeliği (2006/42lAT) kapsamlnda değildir.
Rapor Tarihi: 04,06,2014
izıvıin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova / izMiR
e-posta: [email protected]
Tel:2323ll 2656 Faks:2323427642
Rapor No: 2875 - Rapor Tarihi: 04.06.2014
Yaprmcı Kuruluş
BKS Tanm Makinaları
Otomotiv San. Tic.
Ltd. Şti.
10006 Sok. No:8/B A.O.S.B
Çiğli/İZMİR
Deney İçin Başvuran Kuru|uş
BKS Tarım Makinalan
Otomotiv San. Tic.
Ltd. Şti.
10006 Sok. No:8/B A.O.S.B
Çiğli/İZMİR
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalan Bölümü
Bornova/İZMİR
Deneyin Yapıldığı Yer
Ege Üniversitesi Ziraaı FaküItesi
Tarım Makinaları Bölümü Denev Laboratuvarı
ve Fakülte Deneme Tarlalarr
Bornova/İZMİR
Deney Süresi
2|.04.2014 _ 04.06.2014
Deneyi Yapılan Makinanın (Atetin)
Adı
Markasr
Tipi
Yapım Yılı
Seri No
Deney
Tipi
Deneyin Amacı
Ofset (V Tip) Diskaro
BKs
22 Diskli Asma
2014
Uygulama
BKS 22 diskli
ülkemiz
saptanması
ofset
koşullarında
(V
Tip)
Ege Üniversitesi, Ziraat F'akültesi Tarım Makinalarü Bö|ümü, 35l00 Bornova / İZMİR
Tel:232 31l26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2875 - Rapor Tarihi: 04.06.2014
1. TANITMA
BKS Tanm Makinaları Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (Çiğli/iZMİR) firması tarafindan imal
edilen ve Gıda, Tarım ve Hayvaıclhk Bakaılığı, Bitkisel Üretim Genel Müdıirlüğiince deneyi
yapılmak üzere sevk edilen 21.04.2014 tarih ve 70390991.155.01.02.-(74s)-1 5932-32495
sayılı
"22
Diskli V Tip Diskıro (Q +e)" olarak adlandırılan, 22 diskli ofset, asılır tip diskaro,
Yazslnda
tohum Yatağı hazırlığında ve toplak keseklerinin kınlmasrnda kullanılan bir toprak işleme
makinasrdır.
Ana çatı
BKS 22 diskli ofset (V TiP) diskaronun
ana çatısı, önde 1000 mm uzrınluğundaki 80
mm,lik
kutu Profile sağdan 2360 mm ve soldarı 1890 mm uzunluğundaki 80
mm'lik kare kutu profiller
kaynaklanmıŞ ve arka kısrmdan 1110 mm uzunluğundaki 80x10 mm'lik
1ama ile kaynaklanarak
kapatılmıştır. Ana çatı orta kısmrna 1000 mm uzunluğunda 80 mm'lik
bir kutu profil
kaYnaklanaıak desteklenmiştir. Bu destek profiline paralel olarak, 270
mm mesafede olaı 100x50
mm'lik bir kutu Profil kaYnaklanmıştır. Diskaro üzerine ağırhk eklenmesi için
bu destek profili ile
çattnın alka kirişi arasına 5 adet 60x10 mm'lik lama kaynaklanar.k bir platform oluşturulmuştuf.
Üç nokta aslı sistemi
Diskaro üÇ nokta askı düzeninin üst bağlantı noktası için 70x15
mm,lik lamadan hazırlanmış
özel Şekilli ParÇalar, alt bağlanh noktasını oluşfuran 14 mm,lik
sacdaı kesilmiş kulaklara birer
cıvata
ile
bağlarıınlştır.
Bu
parçaların arasına
50 mm'lik kutu profilden destek
parçası
kaYnaklanmıŞhr. Üst bağlantı noktasını desteklemek amacıyla
hazırlanmış 70x12 mm,lik 2 adet
lama, ana Çatı destek kiriŞi üzerindeki 60x1O mm'lik
lamadan kesilmiş kulaklara cıvatalanrnıştrr.
Bataryalar
Diskaro, iki kiriş ı.izerine yerleştirilen 4 bataryadan
oluşmuştur. Ön ve arka bataryalar 2020
mm uzunluğunda ve 100x60 mm'lik kirişlere kelepçeli
bağlanmıştır. Batarya milleri, en dlşta
bulunan 2 disk arasından rulmanlı olarak yataklandırılmıştır.
Batarya yatakları, ''Z'' şeklinde
kıvnlmış 10 mm kalınlığındaki ara parçalar ile ana
çatıya kelepçelenerek bağlanmıştır. Her yatakta
birer adet gresörlfü bulunmaktadır. Arka sıradaki
bataryalann dış kısımlarında z0d 5 mm'lik
lamadan özel şekillendirileıek oluşturulmuş
bir korulııcu bulunmaktadır.
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakü|tesi Tarım Makinaları Bölümü, 35l00 Bornova / izMiR
Tel: 232 31l 26 56 Faks: 23234276 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2875 - Rapor Tarihi: 04.06.20l4
Diskler
BatarYalardaki diskler düz tiptedir. Diskaroda öndeki bataryaların dış tarafinda
ve arkadaki
batarYalarrn iÇ tarafında kalan diskler hariç diğer biıtiin disklerin slyrıclsl
vardır. Sıyırıcılar 88x5
mm lamadan hazırlanmlŞ olup 50 mm'lik "U" profıl kirişlere birer crvata ile
bağlaımışhr. Sıyırıcr
bağlantı kirişleri her grup için alrı ay.ı hazrrlaımıştır.
Ayar sistemi
İlerleme Yönüne göIe diskaronun sağında ve solunda bulunaı
aıa çatl kirişlerinin altında
100x10 mm'lik lamadan hazırlaıımış ve iizerinde 25 mm
çaplı 8 adet deliğe sahip slotlar
bulunmaktadır. Disklerin yön açıları batarya kirişlerinin
slotlar içinde kaydınlmasıyla
ayarlanabilmektedir. İlerleme yöniine göre sağdaki slotların
uzunluğu 71O mm soldakilerin
uzunluğu 215 mm'dir. AYarlama yapıldıktan sonra slotlardaki
uygun deliklere takılan pimler
yardımıyla bataryalar sabitlenebilmektedir. Ayrıca ön
ve arka sıradaki bataryalar sağa_sola 3
kademede kaYdırılabilmektedir. Bu amaçla batarya kirişleri
üzerinde 20 mm çapında ve aralarında
120 mm mesafe olan delikler bulunmaktadır. Kaydırma
işlemi için delikler içinde bu]unan cıvata
somun bağlantısının uygun deliğe takılması ile yapılmaktadır.
BKS 22 diskli ofset (V TiP)
diskaronun çatısı kırmızı renkli, disk ve bataryalan ise siyah
renklidir. Makinanın üzerinde fiıma markasının ve uyarr-ikaz talimatlarının
bulunduğu etiketler ve
piktogramlar yapıştırılmıştır.
2.
TEKNiK ÖLÇÜLER
ve
Özrcı,r,irr,nR
Genel
Uzunluk (yol konumiında)
2630mm
Genişlik (yol konumunda)
yükseklik
2410mm
Ağırhk
1215 mm
568 kg
Ön sıra iş genişliği (En büyiik yön açısında)
2037 mm
Ön sıra iş genişliği (En küçük yön açısında)
2229 mm
Arka sıra iş genişliği (En büyük yön açısında)
Arka sıra iş genişliği (En küçiik yön açısında)
1987 mm
2225 mm
Her bir kirişteki batarya grup sayısı
Ön sıradaki bataryaların sayısı
2 adet
1
1 adet
ç.ı
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarlm Makina|arl Bölümü, 35I00 Bornova / izMiR
Tel: 232 3l1 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2875 - Rapor Tarihi: 04,06.2014
Arka sıradaki bataryaların sayısı
Disk ölcüleri (Şekil
1
1 adet
1)
Disk çapı (D)
@460 mm
Disk kalınlığı (e)
3,5 mm
Disk derinliği (c)
53 mm
Merkez deliği şekli ve ölçüsü (d)
Disklerin sertlik derecesi
45+1RSD_C
Ön batarya yön açısl (min-maks)
2"-24'+1"
Kare,29 mm
Arka batarya yön açısı (min-maks)
frf
Diskler arasr mesafe
Şekil
1.
Disk ölçüteri
Arada yatak bulunan disklerde
:
Arada makara bulunan disklerde
:225 mm
Ara makaıa boyu
:220mm
225 mm
Ara makaraların disklerin iç yiizeyine basan
çapı
Ara makaraların disklerin dış yiizeyine basan
çapı
: 105 mm
Batarya mili kesiti ve ölçüsü
:
: 105 mm
Kare, 28 mm
uç nokta aslı düzeni
Alt bağlanh noktalan arası mesafe
Alt ve üst bağlantı noktaları arası mesafe (min.-mal<s.)
Bağlantl delikleri çaplan
:
935 mm
:480-620 mm
:Üst;a26mm,
Alt;a28mm
Ege Universitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümİ, 35l00 Bornova / İzMiR
Tel:2323ll 2656 Faks:2323427642 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2875 - Rapor Tarihi,:04.06.2014
3. DENEYKOŞULLARI
Tarla denemeleri, kumlu-tınlı toprakta ve pullukla sürülmüş biı tarlada, ortalama 6,2 kmlh
ilerleme hızrnda, 10 cm iş derinliğinde Türk Fiat marka 8066 model traktör kullanılarak
yapılmıştır.
4. DENEYYÖNTEMİ
BKS 22 diskli ofset (V Tip) diskaronun yapısal özelliklerini ve ülke koşularındaki kullanım
değerini saPtamak amaclYla söz konusu diskaro, laboratuvar ve tafla denemeleıine
alınaıak genel
özellikleri, YaPısal sağlamhğı, yaptığı işin kalitesi ve kullanım kolaylığı incelenmiştir.
Disklerin,
yatakların ve ara makaraların kalite kontrolü, deneme öncesi ve sonrasl
makina üzerinden sökülen
parçalarda yapılmıştır.
5. DENEY SONUÇLARI
ve
DEĞERLENDiRME
YaPısal Sağlamlık: Diskaro üzerinde yapılan incelemeler sonucunda montaj ve işçiliğin
iyi
olduğu belirlenmiŞ ve Çahşma srrasında parçalarda herhangi bir eğilme,
kııılma görülmemiştir.
Diskaro bir kiŞi tarafindan traktöre bağlanıp sökülebilmekte ve ttim ayarları yapılabilmektedir.
İŞ
Kalitesi: Denemelerde, ön ve arka batarya]ann yeterli derinliğe battığı ve
amaga uygun
bir toprak işleme yaptığı görülmüştiir. Disklerde kenar bilemesi ve yizey
düzgünlüğü iyi olup
malzeme sertliği 45+1 RSD-C'dir.
İŞ BaŞarısı: Diskaro ortalam a 6,2 km]h ilerleme hrzında
1,01 ha/h
ahnmıştır).
ve 203'1 mmteorik iş genişliğinde
iş başansına sahiptir (iş başarısı hesaplanırken zamandan yararlanma katsayısı
0,8
6. SONUÇ
BKS Tarım Makinalan otomotiv
San. Tic. Ltd. Şti. (Çiğli/İZMİR) firması tarafindan imal
edilen 22 diskli asma tiP ofset (V Tip) diskaronun, yapılan
laboratuvar ve tarla denemelerinde tarım
işlerinde kullarulmaya elverişli olduğu belirlenmiş olup
amacına uygundur.
Bu deney raporu tümü dışında, izin alınmadan kısmen
Ege Üniversitesİ, Ziraat Fakültesi Tanm Makinalan Bölümü, 35100 Bornova / İzMiR
Tel: 232 311 26 56 Faks: 232 342 76 42 e_posta: [email protected]
Rapor No: 2875 - Rapor Tarihi: 04.06.2014
DENEYKURULIJ
/',/
,4 Il -,ı/ /
." /
/ / l(tt.7a Lt L/_'I
/l
Prof. Dr.
Arş. Gör. Dr. Erkan
Doç. Dr. Bülent
U
ÇAKMAK
RııA^'-
Bu rapor 6 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştur.
Bu deney raporu 04.06.2014
-
04.06.2019 tarihleri arasmda geçerlidir,
04.06.2014
Böliim Başkanı
Yukandaii imzalann Deney Kurulu üyelerine ait olduğu
onaylanır.
04.06.2014
la
Download

58-0009 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı