BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 29 Aralık 2015
JCR Eurasia Rating,
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’yi
yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB-(Trk) / Pozitif’ olarak,
Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları’nı ve görünümünü ise ‘BBB-/ Stabil’ olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medical Park) ”’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun
Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB- (Trk)’ olarak, söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Pozitif’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı
Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Pozitif Görünüm)
2
B
Faaliyet geçmişi 1995 yılına kadar uzanan ve esas kuruluş tarihi olan 2005’ten bu yana organik büyüme ve satın almalarla iş hacmini ve yatırımlarını istikrarlı
şekilde genişleten MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medical Park), 17 ildeki 27 hastanesi ve 4000’ün üzerindeki yatak kapasitesi ile Türkiye’nin önde gelen özel
sağlık zincirleri arasında yer almaktadır. 2014 yılında çoğunluk hisseleri Turkven Özel Girişim Sermayesi’nin öncülüğünü yaptığı fonlar tarafından satın alınan
ve sermaye yapısı güçlendirilen firma 2014 ve mevcut finansal yıl içerisinde devreye aldığı toplam 6 hastanesi ile kapasitesini büyütmeye devam etmiş,
Medical Park, Liv ve 2015 yılında açılan Kocaeli hastanesinde hayata geçirmiş olduğu Medical Park VM (Değer Katan Hizmet) markalarıyla geniş bir sosyoekonomik statüdeki hasta profiline hitap etmektedir.
Ana faaliyet karındaki artışı istikrarlı olarak devam ettiren ancak varlık ve ciro büyümesini ağırlıklı olarak dışsal finansal kaynaklarla fonlayan firmanın maruz
kaldığı yüksek finansman gideri ve hastane işletmeciliği sektöründe gözlemlenen yüksek personel, amortisman ve malzeme giderleri içsel kaynak yaratma
kapasitesini baskılamıştır. Hastane satın almalarından kaynaklanan tek seferliğe mahsus pozitif şerefiye türündeki yatırım gelirlerinin katkısıyla tamamlanan
mali yılda karlılık göstergelerinde gelişim kaydeden firmanın mevcut finansal yıl içerisinde devam etmekte olan yatırım süreci ve kısa vadeli finansal borçlarının
yüksekliği karlılık ve net işletme sermayesi üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Ancak, özel sağlık sektöründe ulaşılmış olan etkin konum ve pazar payı, finansman
kaynaklarını çeşitlendirmek ve vade yapısını iyileştirmek amacıyla başarıyla devam ettirilen tahvil ihraçları ve tamamlanan büyük ölçekli hastane yatırımlarının
yaratması beklenen nakit akımları dikkate alındığında firmanın önümüzdeki dönemde kaynak temin etme kapasitesini artırarak sürdürmesi ve geçmiş tahvil
ihraçlarından doğan anapara ve faiz yükümlülüklerini karşılaması beklenmektedir.
Kamunun, yatırımlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan özel sağlık sektöründe tarifeler yoluyla tedavi fiyatlarını belirlemede sürdürdüğü etkin
konumuna karşın, ekonomik büyüme ve şehirleşme sürecine paralel olarak ilerleyen ve orta ve uzun vadede gelişmiş ülke ortalamalarına yakınsama
potansiyeli bulunan kişi başı sağlık harcaması, hızla gelişen global medikal turizm sektöründe Türkiye’nin yükselen payı, uluslararası kalite standartlarına uygun
hizmet veren hastanelerin varlığı, üniversitelerle geliştirilen işbirliklerinin ihtiyaç duyulan kalifiye sağlık personelinin yetiştirilmesine ve rekabet üstünlüğüne
sağlayacağı katkılar, sektörde küçük ve orta ölçekli hastaneler bazında devam etmekte olan konsolidasyon süreci ve girişim sermayesi içeren ortaklık yapısı
firmanın önümüzdeki dönemde büyüme ve gelişmesine katkı yapması beklenen ve “Pozitif” görünümün altyapısını oluşturan temel unsurlardır.
Mevcut durumda firmanın hâkim ortağı konumunda bulunan ortakların, şirketin özel sağlık zincirleri arasındaki öncü konumu ve pazar payı, tamamlanan
yatırımların önümüzdeki dönemde yaratacağı gelir akımlarının büyüme ve karlılığa yapacağı katkı, yaratılan istihdam olanakları ve uzun vadeli gelişim
potansiyeli dikkate alındığında MLP Sağlık’a ihtiyaç halinde likidite temin edebilecek mali güce ve destekleme arzusuna sahip oldukları düşünülmektedir. Bu
kapsamda şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiş olup, güçlü seviyeyi işaret etmektedir.
Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, istikrarlı geçmiş büyüme oranları, kur riski içermeyen
borç yapısı, ileri teknoloji yatırımlarla desteklenen aktif kalitesi, özel sağlık sektöründeki ulaşılmış olan marka bilinirliği ve know-how, başarıyla devam ettirilen
tahvil ihraçları ve tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı dikkate alındığında firmanın mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması ve
makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu
kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Ortaklardan Bağımsızlık Notu (B) olarak teyit edilmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn.
Sevket GÜLEÇ ve Sn. Dinçer SEMERCİLER ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.