AKIL DEFTERĠ
ÇĠZELGELER
Fatih BATUR
[email protected]
Denizli – 2014
KĠTAP ÖZETĠ
Bu form, bir kitabı okuduktan sonra onu incelemek için hazırlanmıĢtır. Acaba
okuduğumuz kitabı tam olarak anlayabilmiĢ miyiz?
Okunan kitabın zaman, mekân, kahramanlar ve olay olarak değerlendirilmesi
sizin
yorum
yapma
yeteneğinizi
geliĢtirecektir.
Ayrıca
kitabın
beğenilen,
beğenilmeyen yanları ve sizin tarafınızdan beğenilmeyen yanlarının yeniden yazılması
sizin yazma yeteneğinizi de geliĢtirecektir.
Kitap özeti demek; okunan kitabın veya metnin anlatmak istediği düĢünce
bozulmadan kısaca anlatılmasıdır. Yoksa aklımızda kalanların yazılması özet değildir.
Bir kitap yazılırken çokça ayrıntıya girilir. Özet yaparken bu ayrıntılardan kurtulup
kitabın veya metnin anlatmak istediği düĢünce kısaca anlatılır.
Bu formu çoğaltıp, okuduğunuz kitapları buna göre yorumlayabilirsiniz. Bir
defter tutup oraya da yazabilirsiniz. Haftada bir kitap okusanız, bir dönemde otuz yedi
hafta var, bir yıl boyunca otuz yedi kitap okumuĢ olursunuz. Ben öğrencilerime sene
baĢında bu formu veririm. Velilerin de kontrolü ile öğrencilerimiz sürekli kitap okurlar
ve bu onlara çok Ģey kazandırır. Kitap okumayıp da okumuĢ gibi görünenler, zaten
sınavlarda belli olur. Ya okuduğu soruyu anlamaz ya da anladığını anlatamaz. Sürekli
“Dilimin ucunda ama söyleyemiyorum.” der. ĠĢte o, dilin ucundakini söylemek için
okuyup kelime hazinesini geliĢtirmek gerekiyor.
ÖRNEK SAYFA
Sayfa 2
[email protected]
Künye: SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayımlayan, Yayım Yeri, Yayım Yılı.
Kahramanlar:
Zaman: (Olayın Geçtiği Zaman)
Mekân: (Olayın Geçtiği Yerler)
Kitabın Sevdiğim Yanları:
Kitabın Sevmediğim Yanları:
Yazarın Yerinde Olsaydınız Neresini Farklı Yazardınız?
ÖZET
Velinin Ġmzası
Sayfa 3
[email protected]
HEDEF TAHTASI
Hedef Tahtası isimli tablomuz, sınavlardan aldığımız notların bizi hedefimize mi götürüyor,
yoksa hedefimizden sapmamıza mı sebep oluyor, onu görmek için tasarlanmıĢtır. Hedefim yazan
bölüme hedefiniz yazılır. Bu uzak hedef de olabilir, yakın hedef de olabilir. Sol tarafta not bölümü
bulunuyor. AĢağıda bulunan dikey sütunlar ise alınan notların cinsini yazmanız için ayrılmıĢtır. Ġlk
aldığımız notun cinsi bu sütuna yazılır. Örneğin birinci yazılıdan 80 aldınız. Dikey sütuna “1.
Yazılı” yazıyorsunuz. Aldığınız notu da 80 satırına yazıyorsunuz. Diğer notları da resimde
görüldüğü gibi ilgili sütuna yazıyorsunuz. Ortaya çıkan grafik eğer hedefe doğru gidiyorsa doğru
yoldasınız demektir. Eğer hedeften farklı bir yöne gidiyorsa bir problem var demektir. Ona göre
çözüm yolu aranmalıdır. Hedef ve çalıĢmalar gözden geçirilmelidir.
Sayfa 4
[email protected]
Türkçe Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Matematik Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sayfa 5
[email protected]
Fen ve Teknoloji Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sosyal Bilgiler Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sayfa 6
[email protected]
Ġngilizce Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sayfa 7
[email protected]
…………………………Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
…………………………Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sayfa 8
[email protected]
…………………………Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
…………………………Dersi Hedef Tahtası
Hedefimin Neresindeyim?
HEDEFİM
ALINAN
NOTLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sayfa 9
[email protected]
DERS PROGRAMI
Kendimize iyi bir ders planı yapmalıyız. Kendi karakterimize, evdeki yaĢayıĢımıza,
alıĢkanlıklarımıza uygun bir ders planı yapmalıyız. Okuldaki plana müdahale edemeyeceğimize
göre, planımızı okuldaki ders planına göre yapmak durumundayız. Özellikle tekrarlarımızı mutlaka
okuldaki plana göre yapmalıyız.
AĢağıdaki çizelge, birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki tane yapılmıĢtır. Planı yaparken
kurĢun kalem kullanırsanız daha sonra silip plan üzerinde değiĢiklik yapabilirsiniz. Çünkü
okuldaki programlar bazen dönem ortasında bile değiĢebilir. Doğal olarak sizin de planınız
değiĢecektir. KurĢun kalem kullanalım ki plan üzerinde değiĢiklik yapabilelim. Bazen sınavların
sonucuna göre planı tekrar gözden geçirmek gerekecektir. Kitabın sürekli elimizde bulunup bize
rehberlik edebilmesi için kurĢun kalem kullanmalıyız.
Sayfa 10
[email protected]
OKULDAKĠ DERS PROGRAMI
Günler
Saatler
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Sayfa 11
[email protected]
EVDEKĠ DERS PROGRAMI
Günler
Saatler
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Sayfa 12
[email protected]
OKULDAKĠ DERS PROGRAMI
Günler
Saatler
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Sayfa 13
[email protected]
EVDEKĠ DERS PROGRAMI
Günler
Saatler
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
........:……
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Sayfa 14
[email protected]
SINAV TARĠHLERĠ ve HEDEFLER
Bu çizelge aslında hedef tahtası için bir veri bankası gibi çalıĢmaktadır. Buraya sınav
tarihlerini ve hedeflediğimiz puanları yazmamız gerekiyor. Aslında hedef tahtasından sonra en
önemli çizelgelerden biri de bu çizelgedir. Çünkü okul hayatımızın temeli buraya yazdığınız
tarihler ve hedeflerden ibarettir. Her sınav için gerçekçi hedefler belirlenmeli. Sınav sonunda da
hedefe ulaĢılıp ulaĢılmadığı değerlendirilmeli. Hedefinize ulaĢtıysanız mesele yok. Fakat
ulaĢamadıysanız hedeflerinizi, planınızı ve çalıĢmanızı gözden geçirmeniz gerekecektir.
Sayfa 15
[email protected]
SINAV TARĠHLERĠ
DERSĠN ADI
SINAV TÜRÜ
Sayfa 16
SINAV TARĠHĠ
HEDEFLENEN
PUAN
[email protected]
ALINAN
PUAN
SINAV TARĠHLERĠ
DERSĠN ADI
SINAV TÜRÜ
Sayfa 17
SINAV TARĠHĠ
HEDEFLENEN
PUAN
[email protected]
ALINAN
PUAN
NOTLAR
Bu çizelge dersler ve ders öğretmenleri hakkındaki not bilgileri yer almaktadır. Veliler
bakımından önemli bir çizelgedir. Öğretmen görüĢmesine gidileceği zaman notların bir arada
olması, öğretmenlerin isimlerinin bir arada olması, okulda veliye büyük kolaylık sağlayacaktır.
Hatta öğretmen bu kitabı gördüğü zaman öğrenci hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır. Burası
bizim karnemiz olacaktır. Bu çizelge de birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki tane
düzenlenmiĢtir.
Ayrıca bu çizelge bir sonraki dönem için bize hedef belirlemede ıĢık tutacaktır. Ġkinci
dönemdeki hedeflerimizi de bu çizelgeye göre yapacağız. Onun için birinci dönem notlarını
titizlikle iĢlemek gerekiyor.
Sayfa 18
[email protected]
Dersin ve Öğretmenin Adı
Sayfa 19
[email protected]
Ortalama
Proje
Proje
Ders Ġçi Perf.
Ders Ġçi Perf.
3. Yazılı
2. Yazılı
1. Yazılı
1. DÖNEM NOTLARI
Dersin ve Öğretmenin Adı
Sayfa 20
[email protected]
Ortalama
Proje
Proje
Ders Ġçi Perf.
Ders Ġçi Perf.
3. Yazılı
2. Yazılı
1. Yazılı
2. DÖNEM NOTLARI
DENEME SINAVLARI
Deneme sınavları kendinizi denemeniz, bilgilerinizi kontrol etmeniz için yapılması gereken
bir sınavdır. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlar sizin hangi derslerden hangi konulara çalıĢmanız
gerektiğini anlayacaksınız. Her denemede geliĢiminizi bu çizelgeden görebileceksiniz. Onun için
deneme sınavı netlerinizi bu çizelgeye yazmayı unutmayın.
Sayfa 21
[email protected]
DENEME SINAVLARI
Türkçe
Doğru Sayısı
Matematik
Doğru Sayısı
Fen ve
Teknoloji
Doğru Sayısı
Sosyal Bilgiler
Doğru Sayısı
1. Deneme
2. Deneme
3. Deneme
4. Deneme
5. Deneme
6. Deneme
7. Deneme
8. Deneme
9. Deneme
10. Deneme
Sayfa 22
[email protected]
Yabancı Dil
Doğru Sayısı
Din Kültürü
ve Ahlak
Bilgisi
Doğru Sayısı
Alınan Puan
TEST HEDEFLERĠ
Bu çizelge yine bir hedef belirleme çizelgesidir. Burada çözmeniz gereken testler için
hedefler belirlemelisiniz. Daha sonra Test Takip formuna iĢlediğiniz sayılara bakarak hedefinize
ulaĢıp ulaĢamadığınızı anlayabilirsiniz. Eğer hedeflerinize ulaĢamadıysanız sebeplerini araĢtırıp
yeniden hedef belirlemelisiniz. Ġstediğiniz baĢarıya ulaĢmak için hedef belirlemek en az ders
çalıĢmak kadar önemlidir.
Bu çizelgeye günlük test çözme hedefleri yazılacaktır. Çizelgede otuz bir satır bulunuyor.
Dolayısıyla her gün için bir satır ayrılmıĢtır. Her ayın hedefi aynı olacaktır. Eğer farklı hedefler
belirlemek isterseniz bu çizelgeden ay ay çoğaltabilirsiniz. Fazla yer kaplamaması için biz bir aylık
çizelge koymakla yetindik.
Sayfa 23
[email protected]
TEST HEDEFLERĠ
Hedeflenen
Çözülen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T
Sayfa 24
[email protected]
Değerlendirme
TEST TAKĠP FORMU
Bu form, hangi tarihte, hangi dersten, hangi konudan, kaç doğru, kaç yanlıĢ soru çözdüğün,
kaç soru boĢ bıraktığın ve yanlıĢ çözülen ve boĢ bırakılan soruların tekrar çözülüp çözülmediğini
takip etmek için hazırlanmıĢtır. Ayrıca kaç değiĢik kaynaktan çalıĢtığın ve hangi kaynaktan ne kadar
soru çözdüğün de bu çizelgede görülecektir.
Sayfa 25
[email protected]
TEST TAKĠP FORMU
Tarih
Ders Adı
Sayfa 26
Konu Adı
D
Y
B
T
Ö
[email protected]
KAYNAK
Tarih
Ders Adı
Sayfa 27
Konu Adı
D
Y
B
T
Ö
[email protected]
KAYNAK
Tarih
Ders Adı
Sayfa 28
Konu Adı
D
Y
B
T
Ö
[email protected]
KAYNAK
Tarih
Ders Adı
Sayfa 29
Konu Adı
D
Y
B
T
Ö
[email protected]
KAYNAK
Tarih
Ders Adı
Sayfa 30
Konu Adı
D
Y
B
T
Ö
[email protected]
KAYNAK
OKULDAN SONRA
Bu tabloyu nasıl kullanalım?
Bu tablo okuldan sonra günlük ders tekrarı, kısa süreli çalıĢmalar (ödevler) ve ertesi güne
hazırlık olarak üç bölümden oluĢmaktadır. Bu tablonun kontrolü velinin elinde olmalıdır.
Öğrencinin ders tekrarı, ödev ve hazırlığını yapıp yapmadığını kontrol etmesi için hazırlanmıĢtır.
Öğrencinin her günü için bir bölüm ayrılmıĢtır. Ödevi yapıp yapmadığına göre Ödev Yaptı: E
(Evet)
Ödev Yapmadı: H (Hayır) Yarısını Yaptı: K (Kısmen) gibi iĢaretleme yapılacaktır. Ay
sonunda öğrencinin ders çalıĢma durumu ortaya çıkacaktır.
Sayfa 31
[email protected]
OKULDAN SONRA
GÜNLÜK DERS
ERTESİ GÜNE
ÖDEV
TEKRARI
HAZIRLIK
GÜNLER
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
Sayfa 32
[email protected]
GÜNLER
GÜNLÜK DERS
ERTESİ GÜNE
ÖDEV
TEKRARI
HAZIRLIK
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
Sayfa 33
[email protected]
GÜNLER
GÜNLÜK DERS
ERTESİ GÜNE
ÖDEV
TEKRARI
HAZIRLIK
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
Sayfa 34
[email protected]
GÜNLER
GÜNLÜK DERS
ERTESİ GÜNE
ÖDEV
TEKRARI
HAZIRLIK
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
TOPLAM
Ödev Yaptı: E (Evet)
Sayfa 35
Ödev Yapmadı: H (Hayır) Yarısını Yaptı: K (Kısmen)
[email protected]
OKUDUĞUM KĠTAPLAR
Bu çizelge okuduğunuz kitapların takibi için hazırlanmıĢtır. Bu çizelge sizin kitap okuma
zevkiniz hakkında bize bilgi verecektir. Hangi tür kitaplardan hoĢlandığınızı bu çizelgeden
anlayabiliriz. Bir kitapçıya girdiğiniz zaman hangi tür kitapları alacağınıza daha iyi karar
vereceksiniz. Her kitap okuduğunuzda bu çizelgeyi doldurmalısınız.
OKUDUĞUM KĠTAPLAR
Kitabın Adı
Yazarı
Sayfa 36
Türü
[email protected]
Sevdim/
Sevmedim
Sayfa
Sayısı
Sayfa 37
[email protected]
OKUNAN SAYFA SAYILARI
Bildiniz gibi “Okuma Vakti” diye bir proje var. Bu proje doğrultusunda öğrencilerden aylık
kaç sayfa kitap okudukları soruluyor. Bu çizelge size bu konuda yardımcı olacaktır. Okuduğunuz
sayfa sayılarını ay ay buraya iĢlemelisiniz.
Bütün çizelgelerin bir arada olması da baĢka bir avantajınız olacaktır. Bu kitap elimizin
altında bulunduğu sürece, okulla ilgili hiçbir Ģeyi unutmayacağız. Okuduğumuz kitaplar, ödevler,
testler daha birçok Ģey her zaman elimizin altında olacaktır.
Sayfa 38
[email protected]
OKUNAN SAYFA SAYILARI
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
ġubat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T
Sayfa 39
[email protected]
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
ÖĞRENDĠKLERĠMĠ KONTROL EDĠYORUM
Eylül Ekım Kasım Aralık Ocak ġubat Mart
Konular
Sayfa 40
[email protected]
Nisan Mayıs Haziran
Sayfa 41
[email protected]
Sayfa 42
[email protected]
Sayfa 43
[email protected]
Sayfa 44
[email protected]
Download

ÖRNEK SAYFA