İHALE İLANI
1.İlçemize bağlı aşağıda isimleri yazılı okul kantinlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre (Yazılı Pazarlık Usulü) ile
12.01.2016 Salı günü saat 10:00 da başlamak üzere aşağıda belirtilen saatlerde Çukurova Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile
kiraya verilecektir.
MİKTARI (Adet)
YILLIK KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (%30)
ESKİ İŞLETİCİ TARAFINDAN
YAPTIRILAN SABİT TESİS MASRAFI
KANTİN M2
İHALENİN BAŞLAMA SAATİ
ÖĞRENCİ SAYISI
2-İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.
1
KANTİN
SELAHATTİN EYYUBİ İMAM HATİP O
1
22.500 ₺
6.750 ₺
-
77,1 m 2
10:00
250
2
KANTİN
HOCA AHMET YESEVİ İLKOKULU
1
12.500 ₺
3.750 ₺
-
15 m 2
10:20
511
S.NO
İŞİN NİTELİĞİ
YERİ
3
4
5
7
8
9
10
NOT: İHALE KOMİSYON ÜYESİ OLAN OKUL İDARECİLERİ-AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI VE İHALEYE KATILACAKLARIN YUKARIDA BELİRTİLEN
BAŞLAMA SAATLERİNE KESİNLİKLE UYMALARI GEREKMEKTEDİR.
3- İhale dökümanı Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kantin Bürosundan bedelsiz olarak görülebilir.Ancak İhaleye teklif verecek katılımcının idarece
onaylanmış ihale dökümanını satın alması zorunludur.Katılımcılar ihale dosyasını yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çukurova Kaymakamlığı toplantı
salonundaki görevli memura teslim edilecekdir.
4-İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve ekinde bulunan özel şartlardaki hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar ve ileride bu düzenlemelerin
aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
A-KATILIMCILARIN İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEKLERİ İHALE DOSYASINA KOYACAKLARI BELGELER
1-İkametgah İlmühaberi ve irtibat için telefon.fax numarası varsa posta adresi.
2-Nüfus cüzdan fotokopisi.
3-İhaleye girecek olan katılımcıların öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi,yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme
belgelerinden birisine sahip olma şartı aranacaktır.(Örneğin teklif zarfları açılırken öncelikle ustalık belgesi olanların teklifleri açılacaktır yoksa sırası
ile kalfalık belgesi olanlar oda yoksa kurs bitirme belgesi olanların teklifleri açılacaktır).Katılımcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
4- Son bir ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış (Sicil kaydı olanların ayrıntılı olarak) sabıka kaydı.
5-Öğrenim belgesinin tasdikli fotokopisi
6-Şartnamede belirtilen oranda geçici teminatın yatırıldığına dair vezne makbuzu,(Çukurova Mal Müdürlüğü)
7- ihaleye katılacakların,adına başka bir kantin olup olmadığına dair ilgili oda tarafından alınacak yazıyı ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair
aldığı belgeyi ibraz eder..Üzerine kantin bulunan ve ihaleyi kazanan katılımcı olduğu takdirde geçici teminatı geri ödenmeyecek ve ihalesi iptal edilecektir.
8- İhale dosyası satış bedeli 50.00-TL.dir.Çukurova Mal Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır
9-Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü olacaktır.İhaleyi kazanması
durumunda kantin bizzat adına ihaleyi kazanan yüklenici tarafından çalıştırılacak ve başkası tarafından çalıştırılamaz,resmi ve gayri resmi devir ve temlik
yapamaz.
10-İhale ilanında ihalesine girilen kantinin,sabit tesis masrafı belirtilmiş ise belirtilen ücreti eski müstecire ödeyeceğine dair taahhütname (dilekçe) verecektir.
B-İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR
A-T.C. Vatandaşı olmak.
B-Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
C-İhaleye giricek kişinin adına kayıtlı kantin olmaması.ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmaması.
D-İhaleye girecek olan katılımcıların öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi,yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme
belgelerinden birisine sahip olma şartı aranacaktır.
E-İhale şartnamesinde belirtilen tüm şartları okunması ve kabul ettiğine dair şartnamenin son sayfasına adını-soyadını ve tarih yazarak imzalanması,
imzalanmamış olan şartname geçersiz olacak ve ihalesi geçersiz sayılacaktır.
F- Kantin sözleşmesini yenileme tarihinde yenileme hakkı bulunduğu halde sözleşme yenilemeyen işletici aynı okulun yapılacak kantin ihalesine katılamazlar.
NOT:KATILIMCILAR İHALE ZARFININ VE TEKLİF MEKTUBU ZARFININ ÜZERİNE OKULUN ADI,KATILIMCININ ADI VE İKAMETGAH ADRESİNİ
MUTLAKA YAZMALARI GEREKMEKTEDİR. İhale dosya satışı 11.01.2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadardır.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Download

ihale ilanı .22,10,2015 - Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü