T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
jleeMilliEgitimMnd批l鴫請
「馨
知識韻競翻威識
語知il h登載)−
Sayl:82203202−663.01−B.13577722
31.12.2015
Konu:EgitimHakklnlEngelleyiciEylemler.
MUDURLUGUNE
DINAR
EgitimHakklnlEngelleyiciEylemlerileilgiliIIMilliEgitimMtidtirl嘩untin30/12/2015
tarihve13519847saylllyaZISlileekleriiliSikteg6nderilmiStir.
S6z konusu yazldabelirtilen;BazISendikave konfederasyonlarln boykot ve mevzuatla
belirlenmlS g6revlerlyaPmama Seklinde eylem kararlalmalarl,aynCa egitim eagmda bulunan
6grencilerin egitim hakklnl engelleyen;6grencilerive veliIeri okulu boykot etmelerlyOnnnde
teSVikeden;kamug6revlilerine dairherhangibirtespityapllmaslhalinde,OlaylkanltlaylClbilgi,
belgevetutanaklarlabirlikteenhlZllSekildeI19eMilliEgitimMtidtirl璽tinebildirilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim・
ErcanCELiK
IleeMilliEgitimMudtirV.
Ek;YazIVeEkleri(2adet−3sayfa)
DagItlm:
−TnmResmive Oze10kulveKurumMtidtirmklerine.
−MtidurltigiimnzHiz.B6111mlerine.
−Mnd融1鴎timiizWebSayfaslna・
BuevrakIn5070saYi旧くa…ngereginCe
E−imzailelmZaiandBItaSd(koIunur
∴∴図四回園長∴圏
(119eMEM)82203202一重nsanKaynaklarlSb.
AdliyeMah.AdiiyeCad.H博kiimetKonaglO3400DiNAR
㌻pOSt8両inarO3@meb・gOV・tr−KurumKodu:115605
IdariBirimKimiikKodu:79038795
AyrtnttIlbilgiisin:D・CANTekniSyen
Tel;02723536020(1205)
Faks:02723534577
一 BLleVrakgLIvenlleiektron∼klmZa,ieimZaianm∼Stirhup//evraksorgumebgovtradresinden2511−3616−3865−bOde−86C7kodulleteyltediieblllr
T.C.
醸
AFYONKARAHISARVALILIGI
nMilliEgitimM融蛍1時ti
「二言膏之”「÷
熊競餓叢競撮配
慮 虫l)Ll 濫l
Sayl:14304108−663.0上巴.13519847
30.12.2015
Konu:EgitimHakklnlEngelIeyici
Eylemler
(主leeMmiEgitimMnd血鴫ti)
Ilgi:MilliEgitimBakanhglRehberlikveDenetimBaSkanl由nm29/12/2015tarih,
13478479saylllyaZISl.
Milli Egitim Bakanllgl Rehberlik ve Denetim BaSkanlIgrnm Eg南m Hakkml
EngelleyiciEylemlerkonuluilgiyazISlnlnbir6megiekteg6nderilmistir.
Yazlda be皿ildig‖nzere;bazISendikave konfederasyonlarmboykotvemevzuatla
belirlenmlSg6revlerlyaPmamaSeklindeeylemkararlalmalarl,ayrlCaegitimeagmdabulunan
6grencilerinegitimhakklnlengelleyen;OgrenCilerivevelileriokuluboykotetmelerly6n血de
tesvikedenkamug6revlilerinedairherhangibirtespityapllmaslhalinde,01aylkanltlaylCl
bilgi,belgevetutanaklarlabirlikteenhlZllSekildejlMilliEgitimM融rl鴎ulnebildirilmesi
hususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
MetinYALCIN
Valia.
主lMilliEgitimM的輔
EKj:Yazl(2say魚)
DAGITIM:
−17IleeKaymakamhglna
−Mtid血l噌timiizBirimlerine
−Merkez主19eyeBagllTumResmi/OzelOkul−Kurum
MtidurInklerine
AfyOnkarahlSarIIMllllEgltlmMtidur鴫u
BllglIt,ln MesutAYDIN
MaarifMLIfell函erlBaSkanllgl
Tel(0272)2137604/119
ElektronIkAgh叫//afyOnmebgovtr−叩OSta−egitlmdenetmenlerlO3@meb.govtr
Fax(0272)2137605
Buevrakg〇一VeniiCiektronlkmZaileimZaianmi担rjhttp//evraksorgulnebgovtradreslnden6d7f−96cb−33cb−b19d−a27akodul−eteylted11eblllr
T.C.
聞田圃
MILLIEGITiMBAKANLIGI
や”
RehberlikveDenetimBaSkan鴫1
29.12.2015
Sayl‥17619000−100−E・13478479
Konu:EgitimHakklnlEngelleylCi
Eylemler
…‥VALILIGINE
AnayasalnlnEgitimveOgrenimHakklVeOdevibaSllkl142・maddesi“Kimse・egitim
veegrenimhakklndanyoksunblrakllamaz・Ogrenimhakkmlnkapsamlkanunlatespitedilir
vednzenlenir.”ileInsanHaklarlVeTemelOzg批1故IerinKorunmaslnaIliskinSezlesmeye
EkProtokol血EgitimHakklbaSllkl12・maddesiバHie kimseegitim hakkmdanyoksun
bl.akllamaz…”htiktimlerive c噛eresdegerhukuknormlarlegitimhakklnln9ereeVeSini
belirlemistir.
insanHaklarlVeTemelOzg血luklerinKorunmaslnaIliSkinS6zleSme’ninToplantlVe
DernekKurmaOzg旺1嘩tibaSllkl111・maddesinde,
当.Herkesban細Iolaraktoplanmave dernekkuma hakklna Sahiptir・Buhak,
elkarlarlnlkorumakamaclylaba*alarlylabirliktesendikalarkurmavesendikalarauyeoha
hakklnldaieerir.
2.Buhaklarlnkullanllmasl,yaSayla6ng6rt11envedemokratikbirtoplumi9indeulusal
gnvenligin,kamuguvenligininkorunmasl,kamudnzenininsaglanmasIVeSueislenmesinin
6nlenmesi,Sa凱画nveyaahlakmveyabaSkalarlnlnhakve6zgtmklerininkorunmaslleln
gerekliolanlardlSlndakismlrlamalaratabi請ulamaz…nh肌mlerlyeralmaktadlr・
4688saylllKamuG6revlileriSendikalarlVeTopluS6zlesmeKanunu,nunSendika
Uyelerillinve Y6neticilerinin Gtivencesibasllkll18・maddesindeαKamu g6revlilerl,lS
saatleridlSlndaveyalSVereninizniilelSSaatleriiCindesendil(aVeyakonfederasyonlarlnbu
Kanundabelirtilenfaaliyetlerinekatllmalarlndandolaylfhkllbirislemetabitutulamazve
g6revlerinesonverilemez・”htlktimleriilegenelolarakkamug6revlilerininsendikakuma,
sendikalara uye olma ve sendikal faaliyetlere katllmalarmln anayaSal/yasal smlrlarl
belirlenmiStir.
657saylllDevlet MemurlarlKanunu,nun7・・11・Ve26・maddelerinde devlet
memurlarlnln,SlyaSiveideolqiik amaellbeyanda ve eylemde bulunamayacaglVe bu
eylemlerekatlIamayacagl;Turkiye CumhuriyetiAnayasaslinavekanunlarlnaayklr101an
memleketin baglmSIZllglnl Ve b調揖nl蝉皿bozan T融kiye Cumhmiyetinin gtivenligini
tehlikeyed哩renherhangibirfaaliyettebulunamayacaむkanun,tnZnkvey6netmeliklerde
belirtilenesaslarauymaklaveamirlertaranndanverileng6revlerlyerinegetirmekley的mlu
veg6revlerininlylVedogruytirutulmesindenamirlerinekarSlSOrumluolduklarl;kamu
hizmetleriniaksatacaksekildememurluktankasltllOLarakbirlikteeekilmeveyag6revlerine
gelmemeveyag6revlermegelipdedevlethizmetlerininveiSlerininyavaSlatllmasIVeya
aksat.lmasI SOnuCunu doguracak eylem ve hareketlerde bulunamayacaklarlkaylt altlna
MBBRehbel・LikveDenetlmBaikan蒔1
AtaturkBlV
No9806648BakanlIklar/ANKARA
AyrlntlllbllgllGinA
GULSOY−VHKI
器l畿岩盤0>証 書鵠器嵩
BucvrakguvenilelektronlklmZallelmZalanm函1r
http//evraksorgLimebgovtradresmden9375−7bO0−338d−9770−367fkodu,ieteyltedileb−1∼r
allnml;tlr.AyrlCa5237saylllT批kCeza Kanunu’nunl12・maddesiyle e主軸mhakkmm
engellenmesisu901araktanlmlanml*lr・
Buitibarla,SOnZamanlardabazISendikavekonfもderasyonlarlnguVenlikgnelerimizin
terdrlemticadelesinidebahaneederekboykotvemevzuatlabelirlenmlSg6revlerlyaPmama
㌍klindeeylemkararlalmalarl,SendikalhaklarlnkullanlmlSlnlrlarlnla帥egitimea菖mdaki
bireylerin egitim alma hakklmn engellenmesi dunmunu ortaya elkarmaktadlr・Egitim
Gagmdabulunan6grencilerinegitimhakklnlengelleyen;Ogrencilerivevelileriokuluboykot
etmelerlyOnundeteSVikeden;g6revveynknml批klerinlyerinegetirmeylPmerimevzuata
ayklrleylemlerdeyeraldl菖Ibelirlenenkamug6revlilerininkamtlaylClbilgivebelgelerle
BakanllglmlZRehberlikveDenetim BaskanllglnabildirilmesihususundagereglnlarZ/rica
ederim.
AtifALA
Bakana.
RehberlikveDenetimBaskanl
Da軌tlm:
Geregi:BPlanl
Bilgi:APlanl
MEBRehberllkveDenetlmBaskanllgl
AtaturkBIv No・9806648BakanLllClar/ANKARA
ElektronlkAg wwwmebgovtr
e−POSta rdb@mebgovtr
BuevrakguvenllelektronlkimZalleimZaianm函r
AyrlntLllbilgllCmA・GULSOY−VHKI
Tel(0312)4131329
Faks(0312)4171437
Download

Eğitim Hakkını Engelleyici Eylemler.